Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1526. Par būvi Stacijas laukumā 1, Cēsīs

2527. Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu

3535. Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu

4 536. Par īpašuma Cēsīs, Peldu 1a neprivatizētās daļas nodošanu atpakaļ valsts īpašumā

5537. Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmuma Nr.439 (prot.Nr.8, 26.p.) „ Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un maiņas līguma apstiprināšanu

6538. Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Raunas ielā 9, Cēsīs

7539. Par adreses maiņu jaunbūvei Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs

8540. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 92, Cēsīs

9 541. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu””

10542. Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs nomu

11543. Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā

12Pielikums

Grozījumi Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā

13 544. Par izmaiņām Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāvā

14545. Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu

15546. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

16547. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17Pielikums Nr.1 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumi

18Pielikums nr.2 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabalabērzaines ielā 1, cēsīs, izsoles noteikumi

19 548. Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
20 549. Par telpu nomu Pūces ielā 2, Cēsīs

21550. Par konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu

22 551. Par ziedojumu pieņemšanu

23PIELIKUMS Cēsu pilsētas domes sēdes 19.06.2008.,prot.Nr.11, 27.p. Lēmums nr. 551

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

24552. Par ilgtermiņa aizņēmuma Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai izlietojumu

25553. Par ziedojuma pieņemšanu

26554. Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā

27556. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.18, §1)

28557. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.13, 16.punkts)

29558.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.punkts)

30559. Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.13, §11) atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.12, §4)

31560. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmumā”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.17, 18.punkts)

32561. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumā “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2)

33562. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumā ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” (prot.Nr.19, 19.punkts)

34563. Par ziedojumu pieņemšanu

35564. Par ziedojumu pieņemšanu

36565. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)

37567. Par papildinājumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”

38568. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

39569. Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu noteikšanu tautas nobalsošanai

40570. „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 6. marta lēmumā Nr. 243 „Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā””

41571. Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu

42 572. Par ziedojuma pieņemšanu

43573. Par ekspertu konsultatīvās padomes izveidošanu

44574. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un16, Cēsīs

45575. Par nekustamā īpašuma Dārzniecības iela 11, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

46576. Par palīgēkas – sabiedriskās tualetes Palasta ielā 24, Cēsīs nodošanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumā
2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 526.
Par būvi Stacijas laukumā 1, Cēsīs


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.05.2008. sēdes atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – 1 (M.Šķēle), atturas – 1 (D.Vasmanis), nolemj:

1. Atļaut ēkas Stacijas laukumā 1, Cēsīs, īpašniekam Guntim Sprogam veikt minētās ēkas rekonstrukcijas darbu projektēšanu, paredzot tās 1.stāvā azartspēļu zāli ar bāru un palīgtelpām 134,5 m2 platībā;

2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) izsniegt Guntim Sprogam ēkas Stacijas laukumā 1, Cēsīs, rekonstrukcijas nosacījumus;

3. Atļaut SIA “Barklajs Spēles”, reģ. Nr. 50003316101, juridiskā adrese Marijas ielā 15, Rīgā, paplašināt spēļu zāli ar bāru Guntim Sprogam piederošajā namīpašumā Stacijas laukumā 1, Cēsīs, 134,5 m2 platībā;

4. Uzdot SIA “Barklajs Spēles” reģistrēt azartspēļu zāli ar bāru atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu (Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9 (09.06.2005.) un Nr.21 (09.01.2008.) 28. nodaļai “Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai” 28.1.3. punkta prasībām;

5. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) pēc objekta – spēļu zāles ar bāru pieņemšanas izsniegt SIA “Barklajs Spēles” sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību;

6. Uzdot SIA “Barklajs Spēles” organizēt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma (kafejnīca, bistro) ierīkošanu Stacijas laukuma teritorijā, esošajā apbūvē nosakot termiņu līdz 19.12.2008.

7. Uzdot SIA “Barklajs Spēles” vienreiz mēnesī ziņot Tautsaimniecības komitejā par ēdināšanas uzņēmuma (kafejnīcas, bistro) ierīkošanas procesa virzības gaitu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 527.
Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu


Noklausoties SIA „Datakom” ziņojumu „Par siltumapgādes koncepcijas izstrādi Cēsu pilsētai”, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju attiecībā uz siltumapgādes nodrošināšanu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 48. panta otro daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma XII daļas 103. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Datakom” ziņojumu „Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju 2008-2020”, saskaņā ar pielikumu.

2. Nodot Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju 2008-2020 sabiedriskai apspriešanai.

3. Noteikt Sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2008. gada 1. jūlija līdz 1. augustam.

4. Organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi š. g. 23. jūlijā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim Rozenbergam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 535.
Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu


Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 18. panta pirmo daļu par neapdzīvojamās telpas piedāvāšanu privatizēt tās nomniekam, 25. pantu par privatizējamā objekta novērtēšanu, 27. panta pirmo daļu par privatizācijas objekta cenas noteikšanu, 29. panta pirmās daļas 3. punktu par paziņojuma nosūtīšanu iznomātās neapdzīvojamās telpas nomniekiem, ar Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu nr. 152 (protokols nr. 4, punkts 40) ir noteikta neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, atsavināšanas cena, kā arī atļauta neapdzīvojamo telpu privatizācija to nomniekiem, Aivara Puriņa 16.04.2008. pieteikumu, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 03.06.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt pirkuma līgumu par neapdzīvojamām telpam (garāžam) Gaujas ielā 30, Cēsīs.

2. Sagatavot un izsūtīt A.Puriņam paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu (forma 14).

3. Lēmuma kontroli organizēt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, LV-41012008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 536.
Par īpašuma Cēsīs, Peldu 1a neprivatizētās daļas nodošanu atpakaļ valsts īpašumā


Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas domes 16.04.2007. vēstuli Nr.1-24/634 par neprivatizētās daļas ierakstīšanu zemesgramatā, Cēsu pilsētas domes 05.06.2007. vēstuli Nr.1-24/942 par ierisinajumu grozīt 18.05.2005. LR MK rīkojumu Nr.317 un Būvniecibas, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 29.04.2008. vēstuli Nr.11-13/1402 par nepieciešamību pieņemt Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumu, kas apliecinātu vēlmi nodot atpakaļ valsts īpašumā un Aģentūras valdījumā nekustamā īpašuma Cēsīs, Peldu 1a neprivatizētās daļas, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 03.06.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot atpakaļ dzīvojamās mājas Peldu iela 1a, Cēsīs, neprivatizēto daļu valsts īpašumā.

2. Lēmuma kontroli organizēt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 537.
Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmuma Nr.439 (prot.Nr.8, 26.p.) „ Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un maiņas līguma apstiprināšanu


Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmuma Nr.439 (prot.Nr.8, 26.p.) „ Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu”.

2. Apstiprināt zemes gabalu maiņas līgumu.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt zemes gabalu maiņas līgumu.

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt maiņas līguma parakstīšanu, kā arī zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, pārņemšanu un pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 538.
Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Raunas ielā 9, Cēsīs


Nekustamais īpašums Raunas ielā 9, Cēsīs, pieder SIA „Melva”, reģ. Nr. 44102009454, jurid. adrese Raunas ielā 9, Cēsīs. Ēkā Raunas ielā 9, Cēsīs, līdz šim nav apstiprinātas telpu grupu adreses, kā arī veikta ēkas rekonstrukcija, mainot telpu plānojumu.

Izskatot SIA „Melva” 11.06.2008. iesniegumu par telpu grupu adrešu apstiprināšanu (reģ. Nr.1334/1-23), pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 13.06.2008. priekšlikumu (prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt ēkā Raunas ielā 9, Cēsīs (kad.apz. 4201 005 2313 001), telpu grupu adrešu numerāciju no 1 līdz 6;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 539.
Par adreses maiņu jaunbūvei Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs


Ar Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.611 (prot. Nr.16, 28.p.) sadalīts Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs. Zemes gabala atdalītajai daļai, uz kuras paredzēta spiedienu paaugstinošas ūdens sūkņu stacijas būvniecība, piešķirta jauna adrese Cīrulīšu iela 48, Cēsis.

Cēsu pilsētas būvvalde 24.05.2005. akceptējusi būvprojektu (reģ. Nr. T-33) Cēsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas 2.kārtai, kurā ietilpst arī minētā ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija un ūdens rezervuāri Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs. Pamatojoties uz šo būvprojektu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 07.12.2007. izņēmusi būvatļauju Nr.162-07p un veikta būvniecība.

Izskatot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” 13.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr.1362/1-23) par adreses maiņu ekspluatācijā nenodotai jaunbūvei (ūdens sūkņu stacijai) Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 13.06.2008. priekšlikumu (prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt adresi jaunbūvei Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs, piešķirot tai adresi atbilstošu zemes gabala adresei – Cīrulīšu iela 48, Cēsis;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 540.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 92, Cēsīs


VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gatavo reģistrācijai zemesgrāmatā uz valsts vārda zemes gabalu Gaujas ielā 92, Cēsīs. Uz zemes gabala atrodas k/s „Cēsu rajona patērētāju biedrība” piederoša ēka. Zemes gabalam līdz šim noteiktie lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 1525. m2, daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701) – 4575 m2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 5820 m2. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, kurā dzīvokļi atļauti tikai kā palīgizmantošana.

Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 03.06.2008. iesniegumu Nr.17/9608 par lietošanas mērķu privatizācijai noteikšanu valstij piekrītošam zemesgabalam Gaujas ielā 92, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, pamatojoties uz LR MK 30.08.2005. noteikumu Nr.642 „Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 7.2 un 10.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.06.2008. priekšlikumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes gabalam Gaujas ielā 92, Cēsīs, sekojošus lietošanas mērķus privatizācijas vajadzībām: sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0908) – 2183 m2; komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 2182 m2; daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701) – 1455 m2;

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere) sagatavot lēmumam atbilstošu izziņu un nosūtīt to VAS „Valsts nekustamie īpašumi”;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 541.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu””


Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.06.2008. (prot. Nr. 23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, A.Mihaļovs), (deputāts A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Veikt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu” (prot. Nr. 10, 10.p.) sekojošus grozījumus:

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

„5. zemes gabala nomniekam, saskaņā ar iesniegto apbūves laika grafiku, jāievēro sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi: 5.1 līdz 01.12.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei; 5.2 līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.”

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu”.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 542.
Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs nomu


2007. gada 04. oktobrī, pamatojoties uz Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” (turpmāk – Sabiedrība) 14.09.2007. iesniegumu Nr. 1-6/197, pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 611 „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs, sadalīšanu” (prot. Nr. 16, 28.p.), ar kuru nolemts sadalīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs (kad. Nr. 4201-007-0331) divās daļās, tajā skaitā: atdalītajai zemes gabala daļai ~ 1343 m2 platībā piešķirt jaunu adresi Cīrulīšu iela 48, Cēsis, bet atlikušajai zemes gabala daļai ~ 24909 m2 platībā saglabāt esošo adresi Cīrulīšu iela 62, Cēsis.

2007. gada 07. decembrī Cēsu pilsētas būvvaldē uz Sabiedrības vārda izdota būvatļauja Nr. 162-07p būves „Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinos. Cēsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas 2. kārta” būvniecībai, kuras sastāvā ietilpst spiedienu paaugstinošas ūdens sūkņu stacijas izbūve zemes gabalā Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs.

Atdalītais zemes gabals Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs (kad. Nr. 4201-007-0357), platība 1357 m2, reģistrēts uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0042 5890 (lēmuma datums 07.02.2008.).

2008. gada 13. jūnijā saņemts Sabiedrības iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 1361/1-23), kurā izteikts lūgums iznomāt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, uz kura Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinos. Cēsu pilsētas ūdensapgādes sistēmas 2. kārta” ietvaros tiks izbūvēta spiedienu paaugstinoša ūdens sūkņu stacija, kas kopējās sistēmas sastāvā nepieciešama Sabiedrības pamatdarbības pilnvērtīgai nodrošināšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī to, ka uz zemes gabala izbūvējamā būve pēc nodošanas ekspluatācijā būs nepieciešama Sabiedrības pamatdarbības – nodrošināt iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus - pilnvērtīgai nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. un 14. punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008. gada 17. jūnija priekšlikumu (prot. Nr. 23), saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” trešās daļas 18.3 punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vinda” (reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis) nomā ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, zemes gabalu Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, kadastra numurs 4201-007-0357 (zemes robežu plāns pielikumā), Latvijas republikas ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 spiedienu paaugstinošās ūdens sūkņu stacijas būvniecībai, kas nepieciešama Sabiedrības pamatdarbības pilnvērtīgai nodrošināšanai, uz 10 (desmit) gadiem sākot ar 2008. gada 20. jūniju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 1357 m2.

3. Zemes gabala lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).

4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007. gada 01. novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

6. Pieņemt zināšanai, ka zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Pieņemt zināšanai, ka nomas līgums automātiski zaudē spēku, ja mainās zemes gabala īpašnieks vai Cēsu pilsētas dome pieņem atsevišķu lēmumu.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes nomas līgumu.

9. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 543.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā


Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta 1.daļu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.04.1996. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo un otro daļu, 17.panta 4 daļu, 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 05.06.2008.(prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors Jānis Naglis);

2.1. nodrošināt lēmuma izpildi; 2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr.
Pielikums

Grozījumi Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā

Grozījumi Nr.1 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.04.1996. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo un otro daļu, 17.panta 4 daļu, 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā:

1. Punktu 3.2.1. izteikt jaunā redakcijā: „basketbolā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

2. Punktu 3.2.2. izteikt jaunā redakcijā: „badmintonā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

3. Punktu 3.2.3. izteikt jaunā redakcijā: „biatlonā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

4. Punktu 3.2.5. izteikt jaunā redakcijā: „florbolā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

5. Punktu 3.2.7. izteikt jaunā redakcijā: „galda tenisā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

6. Punktu 3.2.8. izteikt jaunā redakcijā: „orientēšanās sportā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

7. Punktu 3.2.9. izteikt jaunā redakcijā: „BMX- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

8. Punktu 3.2.10. izteikt jaunā redakcijā: „tenisā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

9. Punktu 3.2.11. izteikt jaunā redakcijā: „vieglatlētikā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”;

10. Punktu 3.2.12. izteikt jaunā redakcijā: „volejbolā- programmas kodi: 20 V 81300 un 30 V 81300”.

Grozījumi stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 544.
Par izmaiņām Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāvā


Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras „Tūrisma informācijas centra” nodaļas vadītājas L.Kiršteines iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.06.2008. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. (prot.Nr.3) lēmumu Nr. 89 „Par Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu” .

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Tūrisma padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja: Liene Kiršteine - Cēsu p/a „VVTC” TIC nodaļas vadītāja

Padomes locekļi: Jolanta Sausiņa - Cēsu p/a VVTC direktore Maija Šteina - Cēsu p/a VVTC TIC nodaļas galvenā speciāliste Anita Bērziņa – „Kolonna Hotel Cēsis” vadītāja Dace Treikmane - Viesu mājas „Province” īpašniece Vineta Stīpniece - Viesnīcas "Cīrulīši" direktore Jānis Dzērve - Viesnīcas „Katrīna” īpašnieks Andra Magone - Viesnīcas „Best Western Hotel Tigra” mārketinga vadītāja Agris Kļaviņš – Viesnīcas „Atpūta” īpašnieks Vineta Dišlere - Ceļojumu aģentūra „Dzelde” vadītāja Viktors Stupaks – SETRA Ģenerālpārstāvniecība Direktora vietnieks Anita Deigele - Atpūtas bāzes „Žagarkalns” izpilddirektore Alvis Valainis - Kafejnīcas „Aroma” īpašnieks Mareks Dombrovskis - Piedzīvojumu parka „Ozolkalns” radošais direktors Imants Nikolajevs - Atpūtas kompleksa „Rakši” projektu vadītājs Agnese Ramata - Tūrisma attīstības valsts aģentūras Vidzemes reģionālā biroja vadītāja Inga Vilde - Vidzemes Tūrisma asociācijas izpilddirektore2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 545.
Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu


2008.gada 21.maijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Lidijas Gromovas, iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, uz kura atrodas viņai piederoša ēka, kas reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0008 1096; 23.05.2007.).

Izskatot Lidijas Gromovas iesniegumu (reģ.Nr.465/F-1-23; 21.05.2008.) par zemes nomu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Lidiju Gromovu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 1.jūliju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 184 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

6. Pieņemt zināšanai, ka:

6.1.nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram; 6.2.nomas zemes gabals Stacijas laukumā 6, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 546.
Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmumu Nr.71 (prot. Nr.3, 14.p.) „Par zemes gabala Bērzaines iela 1, Cēsīs, sadalīšanu” ir veikta Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0013 4194; lēmuma datums 22.04.2004.) zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs sadalīšana. Pēc sadalīšanas nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala kadastra Nr. 4201 006 0403, kopplatība 4876m2, kas reģistrēta Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 4194, lēmuma datums 08.04.2008. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu „J” zonā – jauktas apbūves teritorijas, kurā galvenie izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Neapbūvētais zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, ar kopējo platību 0, 4876 ha (4876 m2);

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs);

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 547.
Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.546 (prot. Nr. 11, 21 .p.) „Par zemes gabala Bērzaines iela 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76., 77., 79. un 80.pantu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, privatizācijas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas metodi – pārdošana un privatizācijas paņēmienu – pārdodot izsolē.

3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sākumcenu Ls 184 000 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.1 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumi

1. Zemes gabala adrese – Bērzaines iela 1, Cēsis, Cēsu raj.;

2. Zemes gabala robežu plāns un kadastra numurs - zemes robežu plāns Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā reģistrēts 19.02.2006., kadastra numurs: 4201 006 0403;

3. Zemes gabala kopējā platība – pēc kadastrālās uzmērīšanas 0,4876ha (4876 kv.m.);

4. Kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot - saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu „J” zonā – jauktas apbūves teritorijas, kurā galvenie izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti.

5. Zemes gabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam - zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, daļēji atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Palasta ielā 11, Cēsu pilsētā, kura īpašniece līdz 1940.gada 21.jūlijam bija Cēsu pilsētas pašvaldība un daļēji uz vēsturiskā zemes gabala nr.149F, atdalīts no Zeltera muižas, Cēsu pilsētā, Jāņa ielā 1 un Dārza ielā 3, kura īpašniece uz 1940.gada 21.jūliju bija Latvijas Kredītbanka;

6. Zemes gabala īpašumu tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā - Cēsu zemesgrāmatu nodaļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0013 4194, lēmuma datums 08.04.2008. Īpašnieks – Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048;

7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemes gabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem – zemes gabals ir neapgūta teritorija un par to nav noslēgti zemes nomas līgumi;

8. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo objektu - Cēsu pilsētas domē 04.09.2006. saņemts (pasta zīmogs 31.08.2006.) Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas iesniegums, kurā izteikta vēlme iegādāties īpašumā privatizējot zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, augstskolas tālākai attīstībai, citi prasījumi uz šo noteikumu apstiprināšanas dienu nav reģistrēti;

9. Zemes gabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens – metode-pārdošana; paņēmiens – pārdošana izsolē;

10. Zemes gabala kadastrālā vērtība – uz 2008.gada 11.februāri sastāda Ls 429 (četri simti divdesmit deviņi lati), LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas izziņa Nr.11-26v2/556, 14.03.2008.;

11. Zemes gabala sākumcena – Ls 184 000 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati), t.i.Ls 37,73Ls/kv.m.;

12. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - 100% lati;

13. Samaksas termiņi- tūlītēja samaksa;

14. Samaksas kārtība – nosolītājam nosolītā summa par izsolē iegūto zemes gabalu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē;

15. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas - Cēsu pilsētas domes sēdē vienlaicīgi apstiprina neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumus un izsoles noteikumus, nosakot izsoles datumu; divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanas publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv.; ja uz izsoli ir pieteikušies vairāki pretendenti – zemesgabala pircēja noteikšanai izsludina izsoli; ja uz zemes gabala izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad ar viņu slēdz līgumu par zemes gabala privatizāciju saskaņā ar apstiprinātajiem neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumiem; ja uz zemes gabalu noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens privatizācijas subjekts vai neviens privatizācijas subjekts nav atzīts par pretendentu pašvaldība atjauno pretendentu pieteikšanas termiņu un neapbūvēta zemes gabala pircēja noteikšanai organizē atkārtotu izsoli; pēc samaksas par nosolīto īpašumu ar domes lēmumu apstiprina izsoles rezultātus, paraksta pirkuma līgumu un nodošanas - pieņemšanas aktu; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 4194;

16. Dokumenti, kas jāiesniedz privatizācijas subjektam, lai viņu varētu atzīt par zemesgabala privatizācijas pretendentu – juridiskai personai:

 • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 • PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 • statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
 • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
 • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
 • Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
 • juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
 • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
 • juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 • zvērināta revidenta atzinumu pa pretendenta maksātspēju;

Fiziskai personai:

 • pases kopija;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
 • izziņa, kas izdota no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska persona ir individuālā darba veicējs);
 • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu pieejamību.

17. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība – nav noteikta;

18. Nododamās tiesības un saistības – nav;

19. Zemes gabala izmantošanas nosacījumi – saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu „J” zonā – jauktas apbūves teritorijas, kurā galvenie izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Atļautā izmantošana: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve; daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve; dzīvojamo ēku palīgēku apbūve veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve; biroju ēku apbūve; darījumu iestāžu apbūve; izglītības iestāžu apbūve; valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; viesnīcu, moteļu ēku apbūve; restorānu, kafejnīcu, bāru apbūve; reliģisko iestāžu ēku apbūve; sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve; nelielu vieglās ražošanas uzņēmumu, kas nelabvēlīgi neietekmē vidi, apbūve; vietējas nozīmes garāžu apbūve; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve; parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas; vietējas nozīmes katlumāju apbūve; autostāvvietas. Apbūves blīvums: līdz 50% no zemes gabala kopējās platības. Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības. Maksimālais stāvu skaits: trīs pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi;

20. Citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam – nav;

21. Īpašumu tiesību iegūšana un pāreja – pēc samaksas par nosolīto īpašumu - pirkuma līgums; nodošanas - pieņemšanas akts; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 4194;

22. Pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības – pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības uz privatizēto objektu, ja privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk.

Pielikums Nr.1 - zemes robežu plāns;

Pielikums Nr.2 - zemesgrāmatu apliecība.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr.
Pielikums nr.2 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabalabērzaines ielā 1, cēsīs, izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, turpmāk Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

1.3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2008.gada 22.augustā, plkst. 14.00.

1.4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 184 000.00 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati).

1.5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 18 400.00 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

1.6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

1.7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).

1.8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva”, Cēsu pilsētas domes laikrakstā “Cēsu Vēstis” u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.

1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. Nekustamā īpašuma raksturojums

2.1. Nekustamais īpašums atrodas Bērzaines ielā 1, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 4876 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 006 0403, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0013 4194, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļu līniju aizsargjosla (0,02 ha), aizsargjoslas teritorija gar Bērzaines ielu – būvlaide, aizsargjoslas teritorija gar Tipogrāfijas ielu – būvlaide, aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju.

2.4. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas centrālajā daļā, apkārtnē komerciāla un sabiedriska rakstura objekti – mākslas skola, Cēsu rajona padome, lielveikals SUPERNETO, daudzdzīvokļu un individuālās apbūves ēkas.

2.5. Zemes gabala lietošanas mērķis – saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr.11, 22.punkts)).

2.6. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 64161825 (Aija Malnača).

3. Izsoles priekšnoteikumi

3.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

3.2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2008.gada 20.augustam plkst.14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

3.2.1. juridiskai personai: 3.2.1.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 3.2.1.2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 3.2.1.3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu; 3.2.1.4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām; 3.2.1.5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts; 3.2.1.6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas; 3.2.1.7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā; 3.2.1.8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību; 3.2.1.9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi; 3.2.1.10. zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju; 3.2.1.11. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu; 3.2.1.12. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

3.2.2. Fiziskai personai:

3.2.2.1. pases kopija; 3.2.2.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas; 3.2.2.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs); 3.2.2.4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību; 3.2.2.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu; 3.2.2.6. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

3.4.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām; 3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta; 3.4.4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

4.2. Ja uz Nekustamā īpašuma izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai tikai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad viņam tiek piešķirtas tiesības slēgt pirkuma līgumu, saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles komisija pieņem lēmumu slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, ar izsoles dalībnieku, kurš ieradies uz izsoli.

4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

4.5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

4.6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

4.8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

4.9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

4.11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

4.12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

4.13. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

4.14. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

4.15. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

4.16. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.

4.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

4.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

4.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

4.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.22. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

4.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

4.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudas bankas garantiju 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

5. Samaksas kārtība

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2008.gada 22.septembrim.

5.2. Ja nosolītājs līdz 2008.gada 22.septembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajs zaudē nodrošinājuma naudu.

5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

6. Nenotikusi izsole

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 6.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 6.1.4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

7.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 548.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada lēmumu Nr. 724 (prot. Nr.20, 11.p.) „Par Cēsu pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs nodošanu privatizācijai” uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 3316, lēmuma datums 06.05.2008. reģistrēts ēku (būvju) nekustamais īpašums, kadastra Nr. 4201 506 0017, kas sastāv no trīs ēkām (kadastra apzīmējums 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006). Ēkas saistītas ar zemes gabalu Gaujas iela 8/10, Cēsis, Cēsu raj., kadastra numurs 4201 006 0410, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 52. Zemes īpašnieks Jānis Bērziņš.

Par zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, kopējā platība 10269 kv.m., daļu 4225kvm platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) lietošanai, uzturēšanai un rekonstrukcijai, 2007.gada 23.augustā ar zemes īpašnieku Jāni Bērziņu un Cēsu pilsētas domi noslēgts zemes nomas pārjaunojuma līgumus uz 10 (desmit) gadiem.

2004.gada 15.novemrī noslēgts nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP” (Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā ar termiņu 2014.gada 30.novembris;

Pašvaldības īpašuma objekts - nedzīvojamās ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, nav nepieciešamas pašvaldības funkcijas un pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro, trešo, septīto daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 35.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objektu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 506 0017, kas sastāv no trīs ēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006);

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta cenu Ls 65 000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši lati);

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati;

4. Apstiprināt privatizācijas metodi – pārdošanas metodi un privatizācijas paņēmienu – pārdodot ar tūlītēju samaksu;

5. Noteikt, ka pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamu ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, pircējam ir saistošs 2004.gada 15.novemrī noslēgtais nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP” (Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā ar termiņu 2014.gada 30.novembris;

6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs);

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 549.
Par telpu nomu Pūces ielā 2, Cēsīs


Izskatot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores Daces Eglītes 2008.gada 3.jūnija iesniegumu (reģ. Cēsu pilsētas domē 2008.gada 4.jūnijā ar Nr. 1285/1-25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.jūlija lēmumu Nr. 423, prot. Nr. 12, 19.punkts) 128.punktu un Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai nodot nomā telpas Pūces ielā 2, Cēsīs, pirmajā un otrajā stāvā, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mācību centrs Mondo”, vienotais reģ. Nr.40003972761, no 2008.gada 13.jūlija līdz 2008.gada 10.augustam, bērnu nometnes organizēšanai.

2. Apstiprināt telpu nomas maksu no 2008.gada 13.jūlija līdz 2008.gada 10.augustam Ls 750,00 (septiņi simti piecdesmit lati).

3. Lēmuma izpildi organizēt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Dacei Eglītei.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 550.
Par konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu


Lai Cēsis veidotu par skaistāku un sakoptāku pilsētu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 05.06.2008. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izveidot konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs - Jānis Rozenbergs, domes izpilddirektors, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Igors Mercs, domes Komunālās nodaļas vadītājs,

Komisijas locekļi – Anita Bukeja, domes Komunālās nodaļas komunālinženiere,

Jānis Sirlaks, domes Komunālās nodaļas ainavu arhitekts, Ingus Kalniņš, SIA „CDzP” pārvaldnieks, Zigfrīds Bitainis, Pašvaldības policijas inspektors,

2. Uzdot komisijai izstrādāt konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” nolikumu un organizēt konkursu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 551.
Par ziedojumu pieņemšanu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts direktores D.Eglītes iesniegumu (22.05.2008., Nr.1-12/90) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 05.06.2008. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr.
PIELIKUMS Cēsu pilsētas domes sēdes 19.06.2008.,prot.Nr.11, 27.p. Lēmums nr. 551

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

Nr. p.k.

Dāvināto grāmatu, filmu un periodisko izdevumu autori un nosaukumi

Dāvinātājs

Eks.

skaits

1.

Cīrule B., Ķemere I. Sengrieķu mīti

Skolotāja

Vita Zirnīte

6

2.

Ideju vārdnīca

Lauku Avīze

1

3.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Skolotāja

Ingūna Irbīte

4

4.

Atlas of the World. Eight edition

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

5.

USA History in brief

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

2

6.

Democracy Papers N0 1. M.V. Vrofsky. The Root Principles of Democracy

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

7.

Democracy Papers N0 2. G. Russell. Constitutionalism: America & Beyond

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

8.

Democracy Papers N0 3. D.G. Stephenson. The Principles of Democratic Elections

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

9.

Democracy Papers N0 4. D.J. Bodenhamer. Federalism & Democracy

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

10.

Democracy Papers N0 5. G.M. Bakken. The Creation of Law in a Democratic Society

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

11.

Democracy Papers N0 6. P. Strum. The Role of an Independent Judiciary

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

12.

Democracy Papers N0 8. J.W. Johnson. The Role of a Free Media

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

13.

Democracy Papers N0 9. R.A. Hays. The Role of Interest Groups

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

14.

Democracy Papers N0 10. R.A. Smolla. The People’s Right to Know: Transparency in Government Institutions

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

15.

Democracy Papers N0 11. T. Yarbrough. Protecting Minority Rights

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

16.

Democracy Papers N0 12. M.F. Cairo. Civilian Control of the Military

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

17.

Celebrate! Holidays in the USA

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

2

18.

R. Smolan, D.E. Cohen. America 24/7. 24 Hours. 7 Days. Extraordinary Images of One American Week

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

19.

Art on the Edge. 17 Contemporary American Artists

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

20.

Significant Events in U.S. Foreign Relations 1900 – 2001. Foreign Policy Agenda e Journal USA April 2006

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

21.

Portrait of the USA

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

22.

Snapshot USA. Society & Values. e Journal USA June 2006

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

23.

See You in the U.S.A. e Journal USA September 2005

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

24.

American Teenagers. Society and Values. e Journal USA July 2005

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

25.

College and University Education in the United States. e Journal USA November 2005

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

26.

Writers on America. 15 Reflections

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

27.

USA map with facts in brief

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

28.

Arts in America

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

29.

Sports in America

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

30.

About America. How The United States Is Governed

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

31.

Outline of U.S. Government

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

32.

M.R. Blakeslee, C.A. Garcia. The Language of Trade

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

33.

Outline of U.S. History

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

34.

Outline of the U.S. Economy

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

35.

Outline of American Literature. Revised edition

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

36.

Outline of American Geography

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

1

37.

Democracy Papers N0 7. R.M. Pious. The Powers of the Presidency

ASV vēstnieks Latvijā

Čārlzs Larsons

12008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 552.
Par ilgtermiņa aizņēmuma Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai izlietojumu


Pamatojoties uz 2007.gada 25.jūlija Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes aizņēmumu”, 2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgumu Nr.A2/1/07/497 un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (05.06.2008., prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Precizēt 2007.gada 21.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai” (prot.10, 25.punkts) 1.punktu, nosakot, ka ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases Ls 600 000.00 (seši simti tūkstoši latu un 0 sant.) paredzēts sekojošu darbu veikšanai:

1.1.

Rīgas ielas (no Raiņa ielas līdz pilsētas robežai) rekonstrukcijai

Ls 159 258.21;

1.2.

Leona Paegles ielas (no iebrauktuves uz ēku Nr.4 līdz Ata Kronvalda ielai) rekonstrukcijai

Ls 135 964.79;

1.3.

Birzes ielas (no Valmieras ielas līdz Loka ielai) un Loka ielas rekonstrukcijai

Ls 223 977.42;

1.4.

Amatas ielas (no Lenču ielas līdz Driškina ielai), Driškina ielas (no Amatas ielas līdz Pērļu ielai), Pērļu ielas (no Driškina ielas līdz Niniera ielai) un Niniera ielas (no Pērļu ielas līdz Festivāla ielai) rekonstrukcijai

Ls 80 799.57.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 553.
Par ziedojuma pieņemšanu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 19. punktu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumus un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūciju vajadzībām – personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā), Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 05.06.2008. atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 05.06.2008. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) pieņemt privātpersonas Aleksandra Markuļa ziedojumu Ls 34,21 (trīsdesmit četri lati 21 sant.) apmērā sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B. Kuplai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 554.
Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25. marta noteikumu Nr.200 par darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1. aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ir sagatavots projekta pieteikums .

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.06.2008. atzinumu (protokola Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 196’784LVL);

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 556.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.18, §1)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumu ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.18, §1) noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”AB.G.PERSSON”, reģistrācijas Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsīs, kā nomnieku par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 142/300 domājamām daļām. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.oktobri (līdz 01.10.2008.).

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmuma ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes paraugvērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.18, §1) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2003.gada 30.septembra zemes nomas līgumā Nr.2-7-31/2003.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 557.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.13, 16.punkts)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.13, 16.punkts) un 2005.gada 24.februāra lēmumu “Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma (prot.Nr.13) 16.punktā ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs”” (prot.Nr.4, 32.punkts) noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Romānu Turu, personas kods 310863-11282, dzīv. Lienes ielā 6, Cēsīs, kā nomnieku par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/21 domājamām daļām. Zemes nomas līgums noslēgts līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.13, 16.punkts) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2005.gada 9.marta zemes nomas līgumā Nr.2-7-12/2005.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 558.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.punkts)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.punkts) 2004.gada 17.decembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Gunti Sprogu, kā nomnieku par zemes gabalu Stacijas laukumā 1, Cēsīs, 339 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 15.decembri (līdz 15.12.2014.).

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.p.) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka:

3.1.nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram; 3.2.nomas zemes gabals Stacijas laukumā 1, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2005.gada 17.decembra zemes nomas līgumā Nr.2-7-131/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 559.
Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.13, §11) atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.12, §4)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumu ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.12, §4) un 2002.gada 9.maija lēmuma ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.13, §11), 2002.gada 15.maijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr.000330269, juridiskā adrese Ernesta Birznieka-Upīša ielā 18, Rīgā, kā nomnieku par zemes gabalu Stacijas laukumā 2, Cēsīs, 60 m² platībā. Zemes nomas līgums ir noslēgts līdz 2011.gada 15.septembrim.

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmuma ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 20% no zemes paraugvērtības, bet ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmumu ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes paraugvērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmumu ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.13, §11).

2. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.12, §4) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Pieņemt zināšanai, ka:

4.1.nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram; 4.2. nomas zemes gabals Stacijas laukumā 2, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2002.gada 15.maija zemes nomas līgumā Nr.10-6-02-52/2002.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 560.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmumā”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.17, 18.punkts)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.17, 18.punkts) 2005.gada 2.augustā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ojāru Gaili, kā nomnieku par zemes gabalu Stacijas laukumā 3, Cēsīs, 74 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem, sākot ar 2005.gada 28.jūniju (līdz 28.06.2010.).

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.17, 18.punkts) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2005.gada 2.augusta zemes nomas līgumā Nr.2-7-26/2005.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 561.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumā “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumu ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2) 2002.gada 29.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”A.ŠMITA FOTO”, reģistrācijas Nr.950200209, juridiskā adrese Lielā Skolas iela 5, Cēsis, kā nomnieku par zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, 220 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem, sākot ar 2002.gada 25.oktobri (līdz 25.10.2012.).

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmuma ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes paraugvērtības.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2002.gada 29.oktobra zemes nomas līgumā Nr.10-6-02-94/2002.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 562.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumā ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” (prot.Nr.19, 19.punkts)


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumu ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” (prot.Nr.19, 19.punkts) 2004.gada 15.septembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Egonu Gailīti, kā nomnieku par zemes gabalu Rīgas ielā 24A, Cēsīs, 88 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts līdz 2036.gada 15.septembrim.

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmuma ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumā ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” (prot.Nr.19, 19.punkts) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2004.gada 15.septembra zemes nomas līgumā Nr.2-7-113/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 563.
Par ziedojumu pieņemšanu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt Cēsu pilsētas attīstībai sekojošus ziedojumus: 1.1. SIA „Deive” – Ls 132.50; 1.2. SIA „Gersi” – Ls 626.50; 1.3. SIA „Marca” – Ls 241.00.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 564.
Par ziedojumu pieņemšanu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (04.06.2008. Nr.1-15/82) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (05.06.2008., prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Kultūras centram pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – kora „Beverīna” tērpu izgatavošanai un iegādei - sekojošus ziedojumus:

1.1. no SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” – Ls 100.00; 1.2. no SIA „TN Roja” – Ls 100.00.

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 565.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)


Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (03.06.2008.Nr.1-12/97) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (05.06.2008., prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2) 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus pakalpojumus:

- kamīnzāles noma (izcenojumā ietverts zāles aprīkojuma un video projektora, kāpņu, vestibila, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība un siltums) 1 stunda

Ls 25.00

- klašu telpu noma (izcenojumā ietverts telpas, kāpņu, vestibila, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība un siltums) 1 diena

Ls 10.00”2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 567.
Par papildinājumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”


Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes 09.06.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.gada lēmuma Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.15, 43.punkts.) 1.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:

„ – grupu nodarbības skolēniem (izņemot Cēsu rajona grupām)

- LVL 0.50 (bez PVN) 1 personai”.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 568.
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu


Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu „ 15. panta 5. daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Šķēle), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM no 25.06.2008. līdz 27.06.2008. (ieskaitot) daļu ikgadējā atvaļinājuma – 3 kalendārās dienas.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.1. punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 569.
Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu noteikšanu tautas nobalsošanai


Lai sarīkotu 2008.gada 2.augustā Latvijas tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un saskaņā ar likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

1. Izveidot Cēsu pilsētā 4 vēlēšanu iecirkņus;

2. Noteikt vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas: 362. vēlēšanu iecirknis – Kultūras centrs, Raunas iela 12, Cēsīs; 363.vēlešanu iecirknis – Firma „CATA”, Jāņa Poruka iela 8, Cēsīs; 364.vēlēšanu iecirknis - 1.pamatskola, Gaujas iela 17, Cēsīs; 365.vēlēšanu iecirknis – Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 570.
„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 6. marta lēmumā Nr. 243 „Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā””


Sakarā ar masu pasākumiem Cēsu pilsētā 2008. gada 18. un 19. jūlijā, nolūkā nodrošināt sabiedrisko kārtību un transporta līdzekļu novietošanu, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2008. gada 6. marta lēmumā nr. 243 „Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā”, 2. punktā „18.,19. jūliju” aizstājot ar „ 25.,26. jūliju”.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 571.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sekojošu informāciju:

„Ar Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu var iepazīties darba laikā Cēsu pilsētas domē, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu Centrālajā bibliotēkā Cēsīs, Raunas ielā 1 un Cēsu pilsētas mājas lapā- www.cesis.lv”.

3. Uzdot Cēsu pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai I.Karlsbergai publicēt Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 572.
Par ziedojuma pieņemšanu


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (12.06.2008. Nr.1-12/225), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no A/s „SEB banka” tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – telpu Cēsīs, L.Paegles ielā 1 remontam – ziedojumu Ls 3000 (trīs tūkstoši lati).

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 573.
Par ekspertu konsultatīvās padomes izveidošanu


Pamatojoties uz atklāta konkursa “Vidzemes Mūzikas un kultūras centra izbūve rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs, būvprojekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2008/15) iepirkuma komisijas 06.06.2008. lēmumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izveidot ekspertu konsultatīvo padomi (turpmāk tekstā Padome) atklāta konkursa “Vidzemes Mūzikas un kultūras centra izbūve rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs, būvprojekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2008/15) tehniskā piedāvājuma pilsētbūvnieciskās, arhitektoniskās un funkcionālās daļas konsultatīvai izvērtēšanai, šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs: - arhitekts Sergejs Ņikiforovs, Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs,

Padomes locekļi: -arhitekts Juris Dambis, LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs; -arhitekts Edgars Bērziņš, SIA “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs” vadītājs; -arhitekts Jānis Zlaugotnis, Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts; -arhitekts Imants Bumbiers, SIA “Dzimtais Akmens” projektēšanas biroja vadītājs; -arhitekts Zintis Butāns, arhitektu SIA “Marta Saule” valdes priekšsēdētājs; -inženieris Aivars Šmits, SIA “Būvprojekts” projektēšanas biroja vadītājs.

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja Aivija Zerne) paredzēt finanšu līdzekļus Padomes darbības nodrošināšanai, t.sk. pusdienu sabiedrībai pieņemto standartu līmenī segšanai.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 574.
Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un16, Cēsīs


Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu, MK noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2008. atzinumu (protokols nr.22, punkts nr.2), Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdes 13.06.2008.. atzinumu (prot. Nr. 25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle), (deputāts A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, uz laiku, kas nav mazāks par četrām kalendārām nedēļām.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis):

2.1.sagatavot nosacījumus būvniecības publiskās apspriešanas organizēšanai par apbūvi Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs; 2.2.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA “Rasmanis & Dankers”, (reģ. nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis) sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai; 2.3.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic būvniecības publiskās apspriešanas vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo attiecīgu ziņojumu;

3. Noteikt, ka SIA “Rasmanis & Dankers” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 575.
Par nekustamā īpašuma Dārzniecības iela 11, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu


Saskaņā ar 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017.”, 14.3. sadaļā „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”, Raiņa ielas rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu nepieciešams zemes gabals Dārzniecības ielā 11, Cēsīs.

Cēsu pilsētas dome 2007.gada 20.februārī nosūtīja LR Finanšu ministrijai un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegumu Nr.1-20/277 ”Par zemes gabalu rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai un infrastruktūras sakārtošanai”, ar kuru lūdz akceptēt zemes gabala Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3410 rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2007.gada 9.martā Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi (07.03.2007., Nr.1-06/3021/1616) no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM), ar kuru tā saskaņo minētā zemes gabalu nepieciešamības pamatojumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, savukārt 2007.gada 24.septembrī Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi (20.09.2007., Nr.38-02-4/16301) no LR Finanšu ministrijas, ar kuru tā nesaskaņo minēto zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumu Nr.703 (prot.Nr.18, 39.p.) „Par zemes gabalu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs un Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā”, 2008.gada 14.aprīlī Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi no LR Finanšu ministrijas (10.04.2008., Nr.38-17/6461), ar kuru tā saskaņo zemes gabala Dārzniecības ielā 11, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, ja zemes gabals paredzēts ielu (ceļu) būvniecībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Dārzniecības iela 11, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu, plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 13.10.2006. atzinumu Nr.82 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr.4201 005 3410, kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.2924 ha (12924m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 010502 tauvas aizsargjoslas teritorija gar Pirtsupīti – 0.0742 ha, 020301 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Raiņa ielu – sarkanā līnija – 0.2233 ha, 020301 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Pūces ielu – sarkanā līnija – 0.0692 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Raiņa ielu – būvlaide – 0.1063ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Raiņa ielu – būvlaide – 0.1884 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar Raiņa ielu – būvlaide – 0.0305 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar Raiņa ielu – būvlaide – 0.0054 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar Dārzniecības ielu – būvlaide – 0.0675 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Pūces ielu – būvlaide – 0.0232 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētā līdz 20 kv – 0.0125 ha, 020601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu – 0.0855 ha, 02080101 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 mp – 0.0494 ha, 030702 - vietējas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.2924 ha, 0,030703 – vietējas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas dabas pieminekļa teritorija 0.0141 ha.2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11       Lēmuma nr. 576.
Par palīgēkas – sabiedriskās tualetes Palasta ielā 24, Cēsīs nodošanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumā


Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 3235 reģistrēts nekustamais īpašums Palasta iela 24, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1605, platība 57838 kvm, un palīgēkas – sabiedriskās tualetes, kadastra apzīmējums 4201-005-1605-001 (lēmuma datums – zemes gabalam: 10.01.2004., palīgēkai: 19.06.2008.).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003. gada 13. novembra lēmumu (prot. Nr.21, § 36) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju”, uz 2004. gada 09. janvāra Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojuma Nr. 17-r „Par komisijas izveidošanu”, 2004. gada 29. janvārī sastādīts „Nekustamo īpašumu, kas atrodas Cēsu pilsētas domes un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja valdījumā, pieņemšanas – nodošanas akts”, ar kuru, cita starpā, ar 2004. gada 01. februāri Cēsu pilsētas dome un Cēsu Vēstures un mākslas muzejs nodod, bet Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” (turpmāk – Aģentūra) pieņem valdījumā zemes gabalu Palasta ielā 24, Cēsīs (Pils parks), kadastra apzīmējums 4201-005-1605, 57838 kvm platībā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Publisko aģentūru likums” 35. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Nodot Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” (turpmāk – Aģentūra) valdījumā ar 2008. gada 01. jūliju Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo palīgēku – sabiedrisko tualeti, kadastra apzīmējums 4201-005-1605-001 (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0012 3235; 19.06.2008.), kas atrodas uz Aģentūrai valdījumā nodota zemes gabala Palasta ielā 24, Cēsīs.

1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt šā lēmuma 1.punktā minētās palīgēkas nodošanu Aģentūras valdījumā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Noteikt, ka Aģentūra ir visu saistību, kas attiecas uz tās valdījumā nodotās palīgēkas apsaimniekošanu, pārņēmēja.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv