Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2019.gada 20.jūlijs   Vārda dienu svin: Ritma, Ramona
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 21. augusta protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1671. Par Edvīna Bernera 04.07.2008. iesniegumu par Cēsu pilsētas būvvaldes lēmuma apstrīdējumu
2672. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aldim Mizeram
3673. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Ustinovai
4674.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Astrīdai Mārītei Bratinskai
5675. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ivetai Johansonei
6676. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Urbanovičai
7677. Par Jura Kremberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
8678. Par īres tiesisko attiecību, par dzīvojamo telpu Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs atzīšanu par izbeigtām
9679. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jēkaba ielā 12 un Jēkaba ielā 12A, Cēsīs
10680. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs
11681. Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs
12682. Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
13683. Par adrešu maiņu un piešķiršanu no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, izveidojamiem īpašumiem
14684. Par atļauju metāllūžņu iepirkšanai Tirgoņu ielā 5, Cēsīs
15685. Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs, apstiprināšanu
16686. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 27. decembra lēmumā Nr. 832 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs nomu”
17687. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs
18688. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
19689. Par dziļurbuma izbūvi Aldaru laukumā 1, Cēsīs
20690. Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs, apstiprināšanu
21691. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14. novembra lēmumā „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” apstiprināšanu” un Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
22692. Par ziedojumu pieņemšanu
23693. Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)
24694. Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā
25696. Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 671.
Par Edvīna Bernera 04.07.2008. iesniegumu par Cēsu pilsētas būvvaldes lēmuma apstrīdējumu

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Edvīna Bernera 04.07.2008.un 24.07.2008. iesniegumus, kuros lūgts steidzoši sniegt atzinumu žoga projektēšanai no vienlaidu zaļas sētas ar zaļiem stabiem , noraidīt kā nepamatots, jo atzinumu žoga projektēšanai ir sniegusi atbildīgā Cēsu pilsētas domes institūcija Cēsu pilsētas Būvvalde 07.11.2007. atzinumā Nr.256 (reģ. Nr. F-1-23/1567).

Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 672.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aldim Mizeram

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 18.04.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/33) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Aldim Mizeram, Alda Mizera, 05.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr.332/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Aldi Mizeru, ģimenē viena persona, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri , dzīvojamā platība 18,8 m2, kopējā platība 29,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Aldi Mizeru.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 673.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Ustinovai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Māras Ustinovas, 22.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.312/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Māru Ustinovu, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu , kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 15,7 m2, kopējo platību 30,7 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Māru Ustinovu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 674.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Astrīdai Mārītei Bratinskai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Astrīdas Mārītes Bratinskas, 25.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.315/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Astrīdu Mārīti Bratinsku, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu , kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 11,8 m2, kopējo platību 19,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Astrīdu Mārīti Bratinsku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 675.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ivetai Johansonei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Ivetas Johansones, 31.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.325/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ivetu Johansoni, ģimenē trīs personas (meita Zanda Johansone, dēls Dāvis Johansons), par dzīvojamo telpu , kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,8 m2, kopējo platību 44,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Ivetu Johansoni.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 676.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Urbanovičai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Vijas Urbanovičas, 06.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.338/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Viju Urbanoviču, ģimenē četras personas (dēls Raivis Urbanovičs, dēls Ivars Artis Urbanovičs, māte Solomeja Zaremba), par dzīvojamo telpu , kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 30,1 m2, kopējo platību 45,1 m2.

2 Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Viju Urbanoviču.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 677.
Par Jura Kremberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, Jura Kremberga, 30.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.323/F-1-3) par reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā, jo audzis pie aizbildnes un ir sasniedzis pilngadību, un izvērtējot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka J.Krembergam (pirms uzvārda maiņas J.Cioltānam) 14.05.1997.gadā iecelts aizbildnis un pēc aizbildnības izbeigšanās 13.07.2008. sakarā ar J.Kremberga pilngadības iestāšanos viņam nav iespējams atgriezties pirms aizbildnības nodibināšanas aizņemtajā dzīvojamā telpā, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Reģistrēt Juri Krembergu, ģimenē viena persona, Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra trešajā grupā (bērni bāreņi) ar 5.kārtas numuru.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 678.
Par īres tiesisko attiecību, par dzīvojamo telpu Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs atzīšanu par izbeigtām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kurā noteikts, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, Ilonas Laganovskas, 10.07.2008. iesniegumu (reģ. Nr.295/F-1-13) par atteikšanos no dzīvokļa Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, jo dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-4/2 atbrīvojusi, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt īres tiesiskās attiecības ar Ilonu Laganovsku , par pašvaldības dzīvojamo telpu Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs par izbeigtām.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 679.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jēkaba ielā 12 un Jēkaba ielā 12A, Cēsīs

Izskatot nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 12, kas sastāv no zemes gabala Jēkaba ielā 12, Cēsīs, un divām dzīvojamām mājām Jēkaba ielā 12 un Jēkaba ielā 12A, Cēsīs, daļas īpašnieka Jura Gaiķa 30.07.2008. iesniegumus (reģ. Nr. 673/F-1-23 un Nr.674/F-1-23) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu viendzīvokļa dzīvojamās mājās Jēkaba ielā 12 un Jēkaba ielā 12A, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 12.08.2008. priekšlikumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu (dzīvokļu) numerāciju dzīvojamajā mājā Jēkaba ielā 12, Cēsīs;

2. Likvidēt telpu grupu (dzīvokļu) numerāciju dzīvojamajā mājā Jēkaba ielā 12A, Cēsīs;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 680.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs

Izskatot četru sekciju rindu ēkas Ainavu ielā 17, Cēsīs, būvētāja SIA „GRANIT MODELS” (reģ. Nr. 44103048711, jurid. adrese Ainavu ielā 6, Cēsīs) 06.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1736/1-23) par dzīvokļu numerācijas piešķiršanu katrai sekcijai, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 15.08.2008. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamajā mājā Ainavu ielā 17, Cēsīs; numerāciju no 1 līdz 4;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 681.
Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Vaives ielā 36, Cēsīs, daļas īpašnieka un pārējo daļu īpašnieču Pērles Strautas un Pārslas Strautas pilnvarotās personas Daiņa Strauta 15.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 725/F-1-23) par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Vaives ielā 36, Cēsīs, kurš nerobežojas ar Vaives ielu, uz pieguļošās Skudru ielas adresi, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.08.2008. priekšlikumu (prot.Nr.31), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt adresi namīpašumam Vaives ielā 36, Cēsīs, uz adresi Skudru iela 1, Cēsis ;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 682.
Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.794 (prot. Nr.21, 31.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, un tam pieguļošajiem Eduarda Veidenbauma ielas un Vanagu ielas posmiem.

Ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29. maija lēmumu Nr.507 (prot. Nr.10, 33.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti iebildumi no AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona par nepilnībām plānotajā elektroapgādes sistēmā, kas novērstas. No pārējām darba uzdevumā minētajām institūcijām būtiski iebildumi pret izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju nav saņemti. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumā 02.07.2008. nav saņemti iebildumi pret izstrādāto detālplānojuma redakciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, ziņojumu par atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam un institūciju nosacījumu ievērošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.08.2008. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmo redakciju kā galīgo redakciju;

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas saistošos noteikumus Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikums);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) un Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Pielikums - "Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 683.
Par adrešu maiņu un piešķiršanu no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, izveidojamiem īpašumiem

Ar Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumu Nr.682 (prot. Nr.14, 12 .punkts) apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā ar detālplānojumu, no zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, daļām tiek izveidoti 5 apbūves zemes gabali - viens ar esošu apbūvi, kurai maināma adrese, un četri neapbūvēti, kuriem nepieciešams apstiprināt adreses.

Pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.20, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt adresi namīpašumam ar pašreizējo adresi Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs (īpašnieks Viesturs Šmits), piešķirot tam jaunu adresi Eduarda Veidenbauma iela 8, Cēsis;

2. No pašreizējā zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs (kad. Nr. 4201 004 0306) sadalīšanas procesā izveidojamiem zemes gabaliem piešķirt (vai saglabāt) sekojošas adreses :

2.1. Eduarda Veidenbauma iela 4, Cēsis (platība 1608 m2); 2.2. Eduarda Veidenbauma iela 6, Cēsis (platība 2037 m2); 2.3. Eduarda Veidenbauma iela 8, Cēsis (platība 3869 m2); 2.4. Vanagu iela 8, Cēsis (platība 1984 m2); 2.5. Vanagu iela 10, Cēsis (platība 1621 m2);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 684.
Par atļauju metāllūžņu iepirkšanai Tirgoņu ielā 5, Cēsīs

Cēsu pilsētas domē 05.08.2008. saņemts SIA „DEMO LATVIJA” iesniegums (reģ. Nr. 1725/1-23) ar lūgumu atļaut veikt komercdarbību – krāsaino un melno metāllūžņu iepirkšanu – Tirgoņu ielā 5, Cēsīs. Atļauja nepieciešama atbilstošas licences saņemšanai no LR Ekonomikas ministrijas.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, kurā atļautās darbības pēc būtības atbilst tāda veida komercdarbībai kā metāllūžņu iepirkšana.

Iepazīstoties ar SIA „DEMO LATVIJA” iesniegtajiem dokumentiem, pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes sēdes 08.08.2008. priekšlikumu (prot. Nr. 33) un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.08.2008. priekšlikumu (prot. Nr.30), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut SIA „DEMO LATVIJA”, reģ. Nr. LV40103173234, juridiskā adrese Talsu ielā 24, Rīgā, veikt krāsaino un melno metāllūžņu iepirkšanu zemes gabalā Tirgoņu ielā 5, Cēsīs;

2. Pēc licences saņemšanas, pirms minētās darbības uzsākšanas Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, SIA „DEMO LATVIJA”:

2.1. iekārtot metāllūžņu iepirkšanas laukumu atbilstoši Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes prasībām; 2.2. pieteikt darbības reģistrēšanu Cēsu pilsētas domē;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu SIA „DEMO LATVIJA”;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 685.
Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs, apstiprināšanu

Izskatot Jāņa Vanaga iesniegumu (reģ.Nr. 461/F-1-23; 20.05.2008.) par viņam piederoša zemes gabala Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad.Nr. 4201 009 0403), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.88, sadalīšanu divās daļās, Cēsu pilsētas dome 29.05.2008. pieņēma lēmumu Nr.493 (prot. Nr.10, 9.p.) „Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” Apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005. saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”” Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē (prot.Nr.19, p.19) grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.08.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.31), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Leona Paegles ielā 10, (kad.Nr.4201 009 0403), Cēsīs .

2. Zemes gabalam, uz kura atrodas būves ar adresi Leona Paegles ielā 10, saglabāt adresi Leona Paegles iela 10, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 3424 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601)

3. Atlikušajam zemes gabalam piešķirt adresi Caunas iela 4, Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 1978 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 3.2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701)

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere)

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs)2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 686.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 27. decembra lēmumā Nr. 832 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumu Nr. 832 (prot. Nr.22, 77.p.) „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu”, SIA „RECRO” (reģ. Nr. 40003878797, adrese Akotu iela 3, Rīga) nodots nomā ar apbūves tiesībām zemes gabals Zeltkalna ielā 15, Cēsīs (kad. Nr. 4201-004-0422). Ar minētā lēmuma 4.2 punktu noteikts zemes gabala apgūšanas termiņš: līdz 01.04.2008. izbūvēt un nodot ekspluatācijā I kārtas apbūvi, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

2007. gada 28. decembrī starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „RECRO” (Nomnieks) noslēgts Zemes gabala nomas līgums (iereģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-48/2007), ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā ar apbūves tiesībām zemes gabalu Zeltkalna ielā 15, Cēsīs (kad. Nr. 4201-004-0422), platība 23772 kvm, līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 31. decembrim.

04.08.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „RECRO” Paskaidrojums (reģ. Nr. 1718/1-23) ar lūgumu pagarināt I kārtas apbūves nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2008. gada 1. oktobrim, pamatojoties uz iekārtu piegādes aizkavēšanos no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, pamatojoties Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.08.2008. priekšlikumu (prot. Nr. 30), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmuma Nr. 832 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs nomu” (prot. Nr. 22, 77.p.) 4.2 punktu, aizstājot tajā skaitļus „01.04.2008.” ar skaitļiem „01.10.2008.”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus 2007. gada 28. decembra Zemes gabala nomas līgumā (iereģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-48/2007).

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 687.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs” (prot.Nr.13, 15.p.), 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un zemnieku saimniecību „Kliģeni” kā nomnieku par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs”, 9117 m² platībā, uz 5 gadiem (līdz 01.07.2009.).

2008.gada 30.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs.

Izskatot zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško iesniegumu (30.07.2008.; reģ.Nr.1681/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.29; 05.08.2008.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 7.augusta atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs” (prot.Nr.13, 15.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību „Kliģeni” (reģ.Nr.49501007086, juridiskā adrese ”Kliģēni”, Raunas pag., Cēsu raj., biroja adrese Ābolu iela 12, Cēsis), par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, ar 2008.gada 1.septembri.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 688.
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

2008.gada 30.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, 9117 m² platībā, pilsētas apstādījumu zaļās masas kompostēšanai.

Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, piekrīt valstij un, saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško 2008.gada 30.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1682/1-23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.29; 05.08.2008.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 7.augusta atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot zemnieku saimniecībai „Kliģeni” (reģ.Nr.49501007086, juridiskā adrese ”Kliģēni”, Raunas pag., Cēsu raj., biroja adrese Ābolu iela 12, Cēsis), apsaimniekošanā zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0402), 9117 m2 platībā .

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.augustam ar sekojošiem nosacījumiem: uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem; zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – pilsētas apstādījumu zaļās masas kompostēšanai; zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

1. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.

2. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 689.
Par dziļurbuma izbūvi Aldaru laukumā 1, Cēsīs

Cēsu pilsētas Būvvaldē 18.07.2008. saņemts AS „Cēsu alus” iesniegums (reģ. Nr. 1599/1-23) ar lūgumu atļaut izbūvēt trešo ūdens apgādes urbumu AS ”Cēsu alus” teritorijā. Iesniegumam pievienots VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 27.12.2007. atzinums par vietas izvēli būvniecībai, Valmieras reģionālās vides pārvaldes 14.01.2008. tehniskie noteikumi ūdensapgādes urbuma ierīkošanai un Cēsu pilsētas SIA „Vinda” raksts par artēziskā urbuma izbūvi. Šajos dokumentos apliecināta izvēlētās teritorijas piemērotība artēziskā urbuma izveidošanai, noteiktas vides aizsardzības prasības, kā arī Cēsu pilsētas centralizētā ūdensvada pārvaldītājs SIA „Vinda” neiebilst trešās artēziskās akas izbūvei Aldaru laukumā 1, Cēsīs.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 38.nodaļas „Prasības derīgo izrakteņu atradnēm” 38.2.punktu, artēziskā urbuma ierīkošanai saņemams Cēsu pilsētas pašvaldības rakstisks saskaņojums.

Izskatot AS „Cēsu alus” 18.07.2008. iesniegumu, ņemot vērā iesniegtos dokumentus, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Būvvaldes 25.07.2008. priekšlikumu (prot. Nr.31), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 7.augusta atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, M.Niklass, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut AS „Cēsu alus” ražošanas nodrošināšanai izbūvēt trešo ūdensapgādes dziļurbumu zemes gabalā Aldaru laukumā 1, Cēsīs;

2. Pēc urbuma izbūves AS „Cēsu alus” iesniegt Cēsu pilsētas domē LKS-92 koordinātu sistēmā digitāli uzmērītu urbuma atrašanās vietas plānu tā aizsargjoslas iekļaušanai Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumā 2005.-2017..

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 690.
Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs, apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.326 „Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 15.p.) uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Zemes ierīcības likumu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.08.2008. sēdes priekšlikumu (prot.Nr. 29) un Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 7.augusta atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Jāņa Poruka ielā 22 (kad.Nr. 4201 004 0223) un Magoņu ielā 25 (kad.Nr. 4201 004 0252), Cēsīs .

2. Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 22 saglabāt adresi Jāņa Poruka iela 22, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 4522 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 2.2. Zemes lietošanas mērķis: sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0902)

3. Zemes gabalam Magoņu ielā 25 saglabāt adresi Magoņu iela 25, Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 1274 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 3.2. zemes lietošanas mērķis: komercdarbības objektu apbūves zeme (0801)

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 691.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14. novembra lēmumā „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” apstiprināšanu” un Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem

Pamatojoties uz 2002.gada 14.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju””” (prot.Nr.27;p.$8), 2003.gada 28.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu Cēsu pilsētas pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja Ritvara Gaiļa 26.06.2008.iesniegumuNr.1-17/114, Cēsu 2.pamatskolas direktora Ojāra Bicāna 16.06.2008. iesniegumiem Nr.1-12/84 un Nr.1-12/85, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores Daces Eglītes 09.06.2008.iesniegumu Nr.1-12/1004, Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagoģiskās padomes 2008.gada 16.jūnija sēdes protokola Nr.4 izrakstu un Cēsu 1.pamatskolas pedagoģiskās padomes 2008.gada 27.maija sēdes protokola Nr.4 izrakstu Cēsu pilsētas domes izglītības, kultūras sporta komitejas (07.08.2008.prot. Nr.11) un Finansu komitejas (07.08.2008.prot. Nr.11) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Veikt sekojošus grozījumus 2002.gada 14.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” apstiprināšanu”(prot.Nr.27;p.$8)

1.1. Papildināt nolikumu ar 1.2.4. punktu šādā redakcijā:

„1.2.4. Cēsu pilsētas domei ir tiesības mainīt prēmiju skaita sadalījumu starp 8.klašu skolēniem, 8.klašu ģimnāzistiem, 11.klašu skolēniem un ģimnāzistiem un palielināt piešķiramo prēmiju skaitu, vadoties no skolēnu un ģimnāzistu mācību darba rezultātiem, pamatojoties uz pašvaldības budžeta apstiprināto finansējumu .”

Punktā 2.1. aizstāt vārdus un ciparu „vismaz 9 balles“ ar vārdiem un ciparu „vismaz 8,50 balles”.

Punktu 2.3. izteikt šādā redakcijā :

„2.3. Izglītības iestāžu iesniegtos priekšlikumu atbilstību nolikumam izvērtē Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa un sagatavo priekšlikumu par prēmijas piešķiršanu izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai. Prēmijas piešķir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz komitejas atzinumu.”

2. Piešķirt naudas balvu Ls 75.00 apmērā

2.1. Dacei Jaunzemei - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei; 2.2. Edvardam Grasim - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam.

3. Piešķirt naudas balvu Ls50.00 apmērā:

3.1. Sandrim Samohvalovam - Cēsu pilsētas pamatskolas skolniekam; 3.2. Mārtiņam Jurkānam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam; 3.3. Kristai Luīzai Bicānei – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei; 3.4. Ilzei Bužai – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei; 3.5. Mārtiņam Karlsonam – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam; 3.6. Madarai Sostei – Cēsu 2.pamatskolas skolniecei; 3.7. Reinim Vaivodam – Cēsu 2.pamatskolas skolniekam; 3.8 Kristīnei Upītei– Cēsu 1.pamatskolas skolniecei; 3.9. Inesei Stupelei – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei; 3.10. Janai Simkevičai– Cēsu 1.pamatskolas skolniecei; 3.11. Laurim Avotiņam - Cēsu 1.pamatskolas skolniekam; 3.12. Ernestam Grietenam - Cēsu 1.pamatskolas skolniekam; 3.13. Kristapam Folkmanim - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam.

4. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 692.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (29.07.2008., Nr.1-15/94) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 07.08.2008. (protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Kultūras centram pieņemt - darba organizācijai – pilsētas svētku organizēšanai sekojošus ziedojumus:

- AS „Hansabanka” – Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati); - AS „DnB NORD banka” – Ls 200,00 (divi simti lati).

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 693.
Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (09.07.2008., Nr.1-12/299), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.08.2008. (protokols Nr.11) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 07.08.2008. (protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Grozīt 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2) pielikuma 5.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

„5. Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus maksas pakalpojumus:

- klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda Ls 3,50; - klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts video projektora u.c. tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda Ls 5,00; - aktu zāles noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda Ls 15,00; - aktu zāles noma (izcenojumā iekļauts tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda Ls 20,00; - sporta zāles noma 1 stunda Ls 5,00.”2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 694.
Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 07.08.2008. atzinumu (prot.Nr.11) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 1.septembri likvidēt Cēsu Kultūras centra amata vienības

„ Skaņu režisors” un „Direktora vietnieks marketinga jautājumos”.

2. Ar 2008.gada 1.septembri apstiprināt Cēsu Kultūras centra amata vienības:

 

Amata vienības nosaukums

Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Amata vienību skaits

2.1.

Reklāmas speciālists

342924

1

2.2.

Direktora vietnieks attīstības jautājumos

122913

1

3. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai informēt darbiniekus par izmaiņām.2008.gada 21. augusta protokols nr.14       Lēmuma nr. 696.
Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu

Pamatojoties uz 2007.gada 24.augusta pārdošanas un pirkuma līgumu un 2007.gada 31.oktobra pirkšanas aktu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.205) 2007.gada 10.decembrī reģistrēts nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2995 m² platībā un namīpašuma – vienas pamatceltnes (bankas ēka) un vienas palīgceltnes (garāžas). 2007.gada 24.augusta pārdošanas un pirkuma līgumam pievienots telpu Raunas ielā 8, Cēsīs, nomas līgums, ar kuru ir noteikta telpu iznomāšanas kārtība.

Ņemot vērā to, ka zemes gabals Raunas ielā 8, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un telpas jau iznomātas Akciju sabiedrībai „SEB Latvijas Unibanka” (tagad akciju sabiedrība „SEB banka”), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Šķēle, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt vienošanos par grozījumiem un papildinājumiem 2007.gada 24.augusta nomas līgumā ar Akciju sabiedrību „SEB Latvijas Unibanka” (tagad akciju sabiedrība „SEB banka”), (reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese „Unicentrs”, Ķekavas pag., Rīgas raj.), par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409) nomu līdz 2017. gada 24. augustam sākot ar vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 2995 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Apstiprināt vienošanos par grozījumiem un papildinājumiem 2007.gada 24.augusta nomas līgumā.

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv