Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 11. septembra protokols nr. 15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1697. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā
2698. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19. aprīļa lēmumā Nr. 229 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu
3699. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jānim Putānam
4700. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Nataļjai Bibikovai
5701. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Evijai Ļahnovičai
6702. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Aijai Brokai
7703. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Valentīnai Izmailovičai
8704. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Allai Trofimovai
9705. Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vilni Juriku
10706. Par Arvīda Rozīša reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
11707. Par Andreja Krūmiņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
12708. Par Andas Verikas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
13709. Par Sarmītes Dzenes reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu
14710. Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 92, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
15711. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaļņu ielā 19, Cēsīs
16712. Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
17713. Par adrešu apstiprināšanu Bebru ielā, Cēsīs
18714. Par adrešu piešķiršanu Baibas ielā, Cēsīs
19715. Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
20716. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu
21717. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumā Nr.548 (prot.Nr.11, 23.p.) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”
22718. Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu
23719. Par ziedojuma pieņemšanu
24720. Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs
25721. Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā
26722. Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
27723. Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes valdījumā esošās automašīnas Audi-80 pārdošanu
28725. Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”
29727. Par Saistošo noteikumu Nr.21„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”
30728. Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu
31729. Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmuma Nr. 87 (prot.Nr.2,30. punkts) grozījumiem2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 697.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008. gada 14. augusta priekšlikumu (prot. Nr.10) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008. gada 4.septembra atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – 2 (M.Šķēle, R.Sijāts), atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2005. gada 10. februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs atsavināšanu” (prot. Nr.3, 10.p.) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu 2.10 punktā minēto tehniskā projekta iesniegšanas termiņu, nosakot, ka nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai līdz 2008. gada 30. decembrim.

2. Nepiemērot 2007. gada 7. jūlija nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, Pirkuma līguma 3.4 punktā minēto līgumsodu.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 2005. gada 7. jūlija nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.

4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 698.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19. aprīļa lēmumā Nr. 229 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.08.2008. atzinumu (prot. Nr.29) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008. gada 4.septembra atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs apbūves laika grafiku saskaņā ar pielikumu. Apstiprinātais apbūves laika grafiks:

- Projekta izstrāde 02.04.2008. - 26.03.2010.
- Nodot ekspluatācijā 2(divas) ēkas 31.03.2010. - 03.08.2012.
- Nodot ekspluatācijā 1(vienu) ēku 06.08.2010. - 10.12.2012.
- Nodot ekspluatācijā 1(vienu) ēku
12.08.2011. - 06.05.2013.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 2007. gada 15. jūnija Zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs nomas līgumā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 699.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jānim Putānam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Jāņa Putāna, 13.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.363/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Jāni Putānu, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 12,2 m2, kopējo platību 20,5 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Jāni Putānu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 700.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Nataļjai Bibikovai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Nataļjas Bibikovas, 14.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.365/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Nataļju Bibikovu, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 12,4 m2, kopējo platību 19,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Nataļju Bibikovu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 701.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Evijai Ļahnovičai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Evijas Ļahnovičas 12.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.361/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Eviju Cedriņu, ģimenē sešas personas - vīrs Jānis Cedriņš, meita Marija Hana, dēls Varis Hans, dēls Usmans Hans, dēls Hariss Hans, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,5 m2, kopējo platību 44,5 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Eviju Cedriņu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 702.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Aijai Brokai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Aijas Brokas, 19.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.370/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Aiju Broku, ģimenē divas personas - dēls Nauris Broks, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 17,8 m2, kopējo platību 25,3 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Aiju Broku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 703.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Valentīnai Izmailovičai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Valentīnas Izmailovičas, 19.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.372/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Valentīnu Izmailoviču, ģimenē trīs personas – dēls Valters Mālnieks, dēla tēvs Mareks Mālnieks, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 17,9 m2, kopējo platību 25,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Valentīnu Izmailoviču.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 704.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Allai Trofimovai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Allas Trofimovas, 19.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.371/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Allu Trofimovu, ģimenē četras personas – meita Loreta Trofimova, meita Sabīne Trofimova, vīrs Dainis Trofimovs, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 17,6 m2, kopējo platību 32,6 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Allu Trofimovu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 705.
Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vilni Juriku

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu un Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr.201 (protokols Nr.5, 12.p.) „Par Viļņa Jurika reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā” Vilnis Juriks ir iekļauts Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6.panta pirmo daļu, par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Viļņa Jurika, 12.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.362/F-1-13) par to, ka viņš piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, (viena istaba, dzīvojamā platība 11,9 m2, kopējā platība 19,0 m2), īres līgumu ar Vilni Juriku, ģimenē viena persona.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), reģistrācijas Nr.44103029458, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vilni Juriku.

3. Izslēgt Vilni Juriku no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistra dzīvokļa jautājumā.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 706.
Par Arvīda Rozīša reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, Arvīda Rozīša, 06.08.2008. iesniegumu (reģ.Nr.341/F-1-3) par reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā, jo audzis pie aizbildnes un ir sasniedzis pilngadību, un izvērtējot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, ka A.Rozītim 16.05.2007. iecelta aizbildne un pēc aizbildnības izbeigšanās 31.07.2008. sakarā ar A.Rozīša pilngadības iestāšanos, viņam nav iespējams atgriezties pirms aizbildnības nodibināšanas aizņemtajā dzīvojamā telpā, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt Arvīdu Rozīti, ģimenē viena persona, Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra trešajā grupā (bērni bāreņi) ar 6.kārtas numuru.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 707.
Par Andreja Krūmiņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt Andreju Krūmiņu, ģimenē viena persona, Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra ceturtajā grupā (no ieslodzījuma atbrīvotie) ar 5.kārtas numuru.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 708.
Par Andas Verikas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt Andu Veriku, ģimenē divas personas – dēls Ramus Ročāns, Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmās kārtas reģistrā ar kārtas Nr.2.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 709.
Par Sarmītes Dzenes reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.08.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iekļaut Sarmīti Dzeni, ģimenē viena persona, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā ar 5.kārtas numuru.

2. Pēc pabalsta izmaksāšanas izslēgt Sarmīti Dzeni no Cēsu pilsētas dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 710.
Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 92, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Izskatot k/s „Cēsu rajona patērētāju biedrība” (juridiskā adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs) 18.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr.1792F-1-23) par zemes platības Gaujas ielā 92, Cēsīs, noteikšanu, pamatojoties uz 11.05.1995. grozījumiem likuma „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7.pantā un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.09.2008. lēmumu Nr.41 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Neiebilst ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 92, Cēsīs, reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz Kooperatīvās sabiedrības „Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 49503001069 (jurid. adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs), vārda;

2. Ēkas un būves Gaujas ielā 92, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala ar platību 5820 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, robežās saskaņā ar zemes gabala plānu pielikumā;

3. Pieņemt zināšanai, ka ēku un būvju uzturēšanai izveidotais zemes gabala Gaujas ielā 92, Cēsīs, atrodas uz daļas no vēsturiskā zemes gabala Cēsu apriņķa Raiskuma pagasta „Liepulejas nr.14F”, kura īpašnieks, saskaņā ar 15.06.1992. Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņām Nr. K-984/1 un K-984/2, uz 1940.gada 21.jūliju bija Raiskuma lauksaimniecības biedrība. Uz šo vēsturisko zemes gabalu 19.06.1992. Cēsu pilsētas zemes komisijā saņemts atjaunotās Raiskuma lauksaimniecības biedrības zemes pieprasījums. Cēsu rajona tiesa ar 23.03.1995. lēmumu lietā Nr. 2-924 Raiskuma lauksaimniecības biedrības pieteikumu par tiesību pārmantošanas fakta konstatēšanu nolēmusi atstāt bez izskatīšanas.

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu k/s „Cēsu rajona patērētāju biedrība”

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 711.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaļņu ielā 19, Cēsīs

Izskatot telpu grupas ar identifikācijas Nr. 42010053318-600 Vaļņu ielā 19, Cēsīs, īpašnieka SIA „Dala” (jurid. adrese Berģu ielā 3-19, Rīgā) 20.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1819/1-23) par telpu grupas adreses apstiprināšanu nomas telpām Vaļņu ielā 19-600, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 05.09.2008. priekšlikumu (prot.Nr.37.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt telpu grupām – dzīvokļiem - dzīvojamajās mājās Vaļņu ielā 19, Cēsīs, numerāciju no 1 līdz 11;

2. Piešķirt telpu grupai - nomas telpām - mājā ar kad. apz. 42010053318001 Vaļņu ielā 19, Cēsīs, adresi Vaļņu iela 19-5A, Cēsis;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 712.
Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.09.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.32), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0808).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0808).,.

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0808). izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādei

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 713.
Par adrešu apstiprināšanu Bebru ielā, Cēsīs

Izskatot jaunbūves Bebru ielā 12, Cēsīs, īpašnieces Initas Bimbirules, iesniegumu (reģ.Nr.780/F-1-23; 27.08.2008.) par adreses Bebru ielā 12, Cēsīs, apstiprināšanu reģistrācijai Adrešu reģistrā, ievērojot to, ka Bebru ielai līdz šim Cēsu pilsētas pašvaldība nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.09.2008. atzinumu (prot. Nr.32), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Bebru ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:

1.1. Bebru iela 1; 1.2. Bebru iela 2; 1.3. Bebru iela 3; 1.4. Bebru iela 4; 1.5. Bebru iela 5; 1.6. Bebru iela 7; 1.7. Bebru iela 9; 1.8. Bebru iela 10; 1.9. Bebru iela 11; 1.10. Bebru iela 12; 1.11. Bebru iela 13; 1.12. Bebru iela 14; 1.13. Bebru iela 15; 1.14. Bebru iela 16; 1.15. Bebru iela 17; 1.16. Bebru iela 20; 1.17. Bebru iela 22;

2. Pieņemt zināšanai, ka ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 714.
Par adrešu piešķiršanu Baibas ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Baibas ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.09.2008. atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Baibas ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:

1.1. Baibas iela 1; 1.2. Baibas iela 2; 1.3. Baibas iela 3; 1.4. Baibas iela 4; 1.5. Baibas iela 6; 1.6. Baibas iela 9;

2. Pieņemt zināšanai, ka ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 715.
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

Izskatot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores Daces Eglītes iesniegto ģimnāzijas nolikumu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2008.gada 28.augusta atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2006.gada 6.jūlija lēmumu Nr. 423 (prot. Nr. 12, 19.punkts).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikums

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 716.
Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76., 77., 79. un 80.pantu un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.547 (prot. Nr. 11, 22.p.) „Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines iela 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 22.augusta (prot. Nr.11) priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 4.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, platība 0,4876ha (4876 kv.m.), 2008.gada 22.augusta izsoli.

2. Atkārtoti pārdot atklātā izsolē neapbūvētu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs.

3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sākumcenu Ls 184 000 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).

Neapbūvēta zemes gabala bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumi

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 717.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumā Nr.548 (prot.Nr.11, 23.p.) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”

Izskatot zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Bērziņa, Cēsu pilsētas domē iesniegto (reģ.Nr.1722/1-24, 05.08.2008.) Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas ielā 10A, Cēsīs privatizācijas projektu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 40.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 14.augusta priekšlikumu (prot. Nr.10), saskaņā ar Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 4.septembra atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmuma Nr.548 (prot.Nr.11, 23.p.) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” 4. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„ 4. Apstiprināt privatizācijas metodi – pārdošanas metode, privatizācijas paņēmiens – pārdodot uz nomaksu”.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 718.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu

Saskaņā ar zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Bērziņa Cēsu pilsētas domē iesniegto (reģ. Nr.1722/1-24, 05.08.2008.) Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas ielā 10A, Cēsīs, privatizācijas projektu un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.548 (prot. Nr.11, 23.p.), „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.717 (prot. Nr.15, 22.punkts) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumā Nr.548 (prot.Nr.11, 23.p.) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 40.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 14.augusta priekšlikumu (prot. Nr.10), kā arī Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 4.septembra atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas ielā 10A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 506 0017, sastāvošs no trim ēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006 privatizācijas projektu.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 719.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (19.08.2008., Nr.1-12/114) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 700,00 (septiņi simti lati) no AS „SEB banka”– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – radio mezgla renovācijai.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 720.
Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, 28.07.2008. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt brīvpusdienu un standartpusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 2.-12.klašu skolēniem Ls 1,00 (viens lats 00 santīmi).

2. Noteikt standartpusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klašu skolēniem Ls 1,00 (viens lats 00 santīmi).

3. Noteikt, ka ar 2008.gada 1.septembri samaksu par 1.klašu skolēnu standartpusdienām tiek veikta:

3.1. no valsts budžeta līdzekļiem - Ls 0,80 par vienu skolēnu par vienu dienu; 3.2. no pašvaldības budžeta līdzekļiem – Ls 0,20 par vienu skolēnu par vienu dienu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 1.klašu skolēnu ēdināšanai 2008.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

5. Noteikt, ka:

5.1. par 1.punkta izpildi atbildīgi vispārējās izglītības iestāžu direktori un pašvaldības aģentūra “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone); 5.2. par 2.punkta izpildi atbildīgi vispārējās izglītības iestāžu direktori.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 721.
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores vietnieces A.Orlovas iesniegumu (13.08.2008., Nr.1-12/28), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Ar 2008.gada 1.septembri Cēsu bērnu un jauniešu centrā apstiprināt dalības maksas interešu izglītības programmām saskaņā ar pielikumu.

Cēsu bērnu un jauniešu centra dalības maksas interešu izglītības programmās

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 722.
Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz skolas sporta laukuma ar 300 m (333,33m) skrejceļu, pieguļošās teritorijas un iebrauktuvju no Piebalgas un Lapsu ielām rekonstrukciju Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 15.septembri Cēsu Valsts ģimnāzijā izveidot amata vienību sētnieks – 1 amata vienību.

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore G.Bērziņa.

3. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 2008.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 723.
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes valdījumā esošās automašīnas Audi-80 pārdošanu

Pamatojoties uz Likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 2.daļas, 6.panta 2.daļas un 37.panta 1.daļas 1.punkta noteikumiem, Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas D.Zavadskas iesniegumu (12.08.2008.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut pārdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes valdījumā esošo automašīnu Audi-80 (izlaiduma gads 1986, šasijas Nr.WAUZZZ81ZGA210908, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr.CF 9418).

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdot automašīnu par brīvu cenu.

3. Par automašīnas atsavināšanu ievietot sludinājumu vietējā laikrakstā „Druva”.

4. Ja 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas nepiesakās vairāk par vienu pretendentu, tad atļaut pārdot automašīnu, nerīkojot izsoli.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 725.
Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu”, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (25.08.2008., Nr.31/04), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.15., 43.p.) 1.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:

„-izglītojošas nodarbības topošiem un jauniem vecākiem – Ls 2,00 (bez PVN) par vienu nodarbību ģimenei ”

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 727.
Par Saistošo noteikumu Nr.21„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumu Nr. 693 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai” 3. punktu, ņemot vērā LR Labklājības ministrijas 16.07.2008. vēstuli Nr. 16-10/2594 „Par atbalstu trūcīgajiem iedzīvotājiem” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr. 12) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 28.08.2008. (protokols Nr. 12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 21„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.

2.Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 728.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (28.08.2008., prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.02.2005. lēmumu (protokols Nr.4, 43.p.) ar kuru apstiprināta instrukcija Nr.1 „Par Cēsu pilsētas budžeta, tā grozījumu izstrādāšanu un apstiprināšanu” (ar grozījumiem) un instrukcija Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu (struktūrvienību, programmu) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” (ar grozījumiem).

Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība

Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesa kalendārais grafiks

 2008. gada 11. septembra protokols nr. 15       Lēmuma nr. 729.
Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmuma Nr. 87 (prot.Nr.2,30. punkts) grozījumiem

Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2006. – 2007. gadam sekojošos lietus kanalizācijas tīklus: 1)Briežu ielā par materiālo vērtību 6025,96 LVL (seši tūkstoši divdesmit pieci lati un 96 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.170); 2) Piebalgas ielā par materiālo vērtību 134332,98 LVL (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīssimt trīsdesmit divi lati un 33 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.96); 3)Vilku ielā par materiālo vērtību 27245,91 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 91 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.118).

Cēsu pilsētas domē 24.01.2008. domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 87 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” ar izpildes termiņu līdz 2008. gada 1. jūnijam.

Cēsu pilsētas domē saņemts un izskatīts SIA „Vinda” iesniegums par lēmuma Nr. 87 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” izpildes termiņa pagarināšanu no 2008. gada 1. jūnija uz 2009. gada 1. jūliju.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta, un Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 28. augusta atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 87 (prot. Nr. 2,30 punkts):

1.1. Grozīt lēmuma 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā;

„1) Briežu ielā L=129 m par bilances vērtību 6025,96 LVL (seši tūkstoši divdesmit pieci lati un 96 santīmi);

2) Piebalgas ielā L=1186 m par bilances vērtību134332,98 LVL (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīssimt trīsdesmit divi lati un 33 santīmi);

3) Vilku ielā L=162.2 m un Ata Kronvalda ielā L=133.2 m par bilances vērtību 27245,91 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 91 santīms).” 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv