Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1788. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ainai Birutai Kalniņai
2789. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ingrīdai Gilei
3790. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Artūram Cioltānam
4791. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Zigrīdai Baranovskai
5792. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Bušai
6793. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Henritu Kalnieti
7794. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Andu Veriku
8795. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu
9796. Par Paulīnes Lizetes Irmas Neliusas reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu
10797. Par nekustamā īpašuma Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
11798. Par nekustamā īpašuma Austrumu ielā 5, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
12799. Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem
13800. Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-17, Cēsīs, likvidēšanu
14801. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 19A, Cēsīs
15802. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Festivāla ielā 46, Cēsīs
16803. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Maija ielā 1, Cēsīs
17804. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā „Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs”
18805. Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu
19806. Par zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
20807. Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku amata vienību sarakstā
21808. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.
22809. Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
23810. Par Saistošo noteikumu Nr.23„Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
24811. Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” apstiprināšanu
25812. Par vienreizēja pabalsta kurināmā iegādei piešķiršanu Jānim Brāmanim
26813. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”
27814. Par ziedojuma pieņemšanu
28815. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
29816. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
30817. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā
31818. Par Cēsu pilsētas sporta skolas automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu
32819. Par Saistošo noteikumu Nr.25„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
33820. Cēsu pilsētas pensionāru biedrības “Cēsu pensionāri” valdes iesnieguma izskatīšana
34821. Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
35822. Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju
36823. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
37824. Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikumā
38825. Par ziedojuma pieņemšanu
39832. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu pilsētā
40833. Par apbūvēta zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, apgrūtinājumiem
41834. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pētera ielā 24, Cēsīs
42835. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Valmieras ielā 7, Cēsīs2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 788.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ainai Birutai Kalniņai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65.1 punktu, kas noteic,ja lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas, Ainas Birutas Kalniņas 02.10.2008. iesniegumu (reģ. Nr.436/F-1-13) par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, jo persona ir atsevišķi dzīvojoša pensionāre, un dzīvoklim sociālā dzīvokļa statuss piešķirts pirms Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās, ievērojot 20.12.2006. noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Ainu Birutu Kalniņu, ģimenē viena persona, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri, dzīvojamā platība 17,8 m2, kopējā platība 34,0 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju DzĪKS „Birzītes” (valdes priekšsēdētājs A. Penezis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103024111, sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Ainu Birutu Kalniņu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 789.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ingrīdai Gilei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 20.08.2008. lēmumu (izziņa nr. 5-5-3/76) par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu Ingrīdai Gilei, 01.10.2008. Ingrīdas Giles iesniegumu (reģ. Nr.434/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, jo personai ir beidzies sociālā dzīvokļa īres līgums un persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo tā ir atzīta par trūcīgu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Ingrīdu Gili, ģimenē četras personas (dēli Francis Gilis un Gothams Gilis, meita Dženifera Gile), noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri, dzīvojamā platība 34,4 m2, kopējā platība 52,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Ingrīdu Gili.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 790.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Artūram Cioltānam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 22.09.2008. lēmumu (izziņa nr. 5-5-3/109) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Artūram Cioltānam, 19.09.2008. Artūra Cioltāna iesniegumu (reģ. Nr.1-12o-440) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, jo personai ir beidzies sociālā dzīvokļa īres līgums un persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo tā ir atzīta par trūcīgu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Artūru Cioltānu, ģimenē viena persona, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri, kopējā platība 31,5 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Artūru Cioltānu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 791.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Zigrīdai Baranovskai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 01.10.2008. Zigrīdas Baranovskas iesniegumu (reģ.Nr.433/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Zigrīdu Baranovsku, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 12,4 m2, kopējo platību 20,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Zigrīdu Baranovsku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 792.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Bušai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 25.09.2008. Vijas Bušas iesniegumu (reģ.Nr.420/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Viju Bušu, ģimenē divas personas (meita Laura Buša), par dzīvojamo telpu, kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,5 m2, kopējo platību 44,5 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Viju Bušu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 793.
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Henritu Kalnieti

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu par to, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, tā paša likuma 5. panta otro daļu par to, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, tā paša likuma 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Henritas Kalnietes 29.09.2008. iesniegumu (reģ.Nr.428/F-1-13) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Henritu Kalnieti iepriekšējā īrnieka Ivana Kalnieša vietā, ņemot vērā to, ka 19.09.2008. Ivans Kalnietis ir miris (miršanas apliecību LV AD 0672154), ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10..2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Henritu Kalnieti, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu, kura sastāv no trīs istabām ar kopējo platību 47,2 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), reģistrācijas Nr.44103029458, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Henritu Kalnieti.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 794.
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Andu Veriku

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 42. un 42.2. punktu un Cēsu pilsētas domes 11.08.2008. lēmumu nr. 708 (protokols nr. 15, punkts 13) „Par Andas Verikas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu izīrējamu dzīvojamo telpu” Anda Verika ir iekļauta Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības pirmās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, 08.10.2008. Andas Verikas iesniegumu (reģ. Nr. 441/F-1-13) par to, ka viņa piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Andu Veriku, ģimenē divas personas (dēls Ramus Ročāns), par dzīvojamo telpu, kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,4 m2, kopējo platību 44,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), reģistrācijas Nr.44103029458, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Andu Veriku.

3. Izslēgt Andu Veriku no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmās kārtas reģistra.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 795.
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu un Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu nr. 745 (protokols nr. 16, punkts 9) „Par Ilonas Krilovas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu izīrējamu dzīvojamo telpu” Ilona Krilova ir iekļauta Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības vispārējās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Ilonas Krilovas 06.10.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 439/F-1-13) par to, ka viņa piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ilonu Krilovu, ģimenē divas personas (dēls Marko Luiss Horns), par dzīvojamo telpu, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 11,9 m2, kopējo platību 20,0 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), reģistrācijas Nr.44103029458, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ilonu Krilovu.

3. Izslēgt Ilonu Krilovu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējās kārtas reģistra.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 796.
Par Paulīnes Lizetes Irmas Neliusas reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu, ka pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, šī paša panta otro daļu, ka persona tiek reģistrēta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai, ja tā saskaņā ar šo likumu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, un persona tiek izslēgta no šā palīdzības reģistra tad, kad ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, šī paša panta trešo daļu, ka persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas vai sociālā dzīvokļa izīrēšanā, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 61. punktu, ka Aģentūra izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1panta pirmajā daļā noteiktajām un Palīdzības reģistrā iekļautajām Personām apstiprinātā budžeta ietvaros, Paulīnes Lizetes Irmas Neliusas 29.09.2008. iesniegumu (reģ.Nr.427/F-1-13) par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka:

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 14.10.2008. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iekļaut Paulīni Lizeti Irmu Neliusu, ģimenē viena persona, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā ar 7. kārtas numuru.

2. Pēc pabalsta izmaksāšanas izslēgt Paulīni Lizeti Irmu Neliusu no Cēsu pilsētas dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 797.
Par nekustamā īpašuma Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar 2005.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017.” 14.3. sadaļu „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”, Raiņa ielas rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu nepieciešams zemes gabals Dārzniecības ielā 12, Cēsīs.

Cēsu pilsētas dome 2007.gada 20.februārī nosūtīja LR Finanšu ministrijai un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegumu Nr.1-20/277 ”Par zemes gabalu rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai un infrastruktūras sakārtošanai”, ar kuru lūdz akceptēt zemes gabala Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3323 rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2007.gada 9.martā Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi (07.03.2007., Nr.1-06/3021/1616) no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM), ar kuru tā saskaņo minētā zemes gabalu nepieciešamības pamatojumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2008.gada 14.aprīlī Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi no LR Finanšu ministrijas (10.04.2008., Nr.38-17/6461), kurā tā norāda, ka, ņemot vērā izmaiņas likumā ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, lai zemes gabalu Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kas paredzēts ielu (ceļu) būvniecībai un atrodas uz vēsturiskās valsts zemes, ierakstītu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, Finanšu ministrijas saskaņojums nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.06.2008. atzinumu Nr.17 (prot.nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr.4201 005 3323, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.6001 ha (6001m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes gabala lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētā – 0.0249 ha, 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu līdz 2m dziļumam – 0.0027 ha, 020301 aizsargjoslas teritorija gar perspektīvā izbūvējamo Raiņa ielu – sarkanā līnija – 0.1123 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar Dārzniecības ielu – būvlaide – 0.0405ha, 020302 aizsargjoslu teritorijas gar perspektīvā izbūvējamo Raiņa ielu – būvlaide – 0.1143ha, 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0290 ha; 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētā ar nominālo spriegumu līdz 20 kv – 0.0076 ha, 020502 aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0187 ha, 02080101 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 0.0294 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.5893 ha, 04020102 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli – 0.1101 ha, 061001 cita veida apgrūtinājums, zemesgabalu caurulē zem zemes šķērso Pirtsupīte, 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu līdz 2m dziļumam – 0.0019 ha.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 798.
Par nekustamā īpašuma Austrumu ielā 5, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumu, prot. Nr.26, 7§ „Par zemes ierīcības projekta Nr.03/7 ”Bijušās Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „LUA” asfalta bāzes Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 20, teritorijas dalījums zemes gabalos un jaunas ielas izveidošana” jaunizveidotajam zemes gabalam un uz tā esošajai būvei piešķirta adrese Cēsīs, Austrumu ielā 5 (kad. Nr. 4201-003-0154).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9. jūnija apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017” zemes gabals Austrumu ielā 5, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā teritorija atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Uz zemes gabala atrodas būve – transformatora apakšstacija, kas, pamatojoties uz 1998.gada 2.decembra pieņemšanas nodošanas aktu, no LUA bilances pieņemta Cēsu pilsētas domes bilancē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 36.pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV 44103031429, veikto zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu, plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 14.03.2008. atzinumu Nr.9 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Austrumu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr.4201 003 0154, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.7464 ha (7464m2) un būves – transformatora apakšstacijas, būves kadastra apzīmējums 4201 003 0154 001, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes gabala lietošanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve (1005);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1059 ha, 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0115 ha, 020505 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju 0.0121 ha, 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0283 ha, 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.0272 ha.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 799.
Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta otro daļu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 3.1.6.punktu, LR Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres, Attīstības plānošanas nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods), pret - 4 (M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle), atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt ar Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumu Nr.643 (prot. Nr.13, 28.punkts) izsludināto būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs;

2. Apstiprināt būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātus (pielikumā);

3. Atlikt jautājuma par būvniecības ieceres apstiprināšanu izskatīšanu līdz 2008.gada 1.decembrim.

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu akciju sabiedrībai „CATA”;

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Cēsu pilsētas domes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

Pielikums - publiskās apspriešanas par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, rezultāti

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 800.
Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-17, Cēsīs, likvidēšanu

Nekustamā īpašuma – zemes un ēku Piebalgas ielā 9, Cēsīs, 67/1000 domājamās daļas pieder Aijai Kronebergerei. Saskaņā ar 30.10.2003. pirkuma līgumu, šo 67/1000 domājamo daļu īpašnieces valdījumā un lietošanā tiek nodoti dzīvokļi Nr.3 un Nr.17. 19.05.2004. Cēsu pilsētas būvvaldē ir akceptēts būvprojekts (reģ. Nr. S-30, atkārtoti akceptēts 31.05.2006., reģ. Nr.S-50, atkārtoti saskaņots 01.10.2008., reģ. Nr. S-109) dzīvokļu Cēsīs, Piebalgas ielā 9-3 un Piebalgas ielā 9-17 pārbūvei, kas paredz telpu grupas apvienot. Būvatļauja saņemta 20.10.2008. (Nr.113-08p).

Izskatot Aijas Kronebergeres 01.10.2008. iesniegumu (reģ. Nr.875/F-1-23) par telpu grupas numura 17 likvidēšanu sakarā ar dzīvokļu apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes 03.10.2008. priekšlikumu (prot. Nr.41), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupas adresi Piebalgas ielā 9-17, Cēsīs, saglabājot apvienotajiem dzīvokļiem adresi Piebalgas iela 9-3, Cēsis;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 801.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 19A, Cēsīs

Nekustamais īpašums Rīgas ielā 19A, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala un namīpašuma ar vienu pamatceltni un vienu palīgceltni, pieder Edītei Dzjubijai un Normundam Bērziņam.

Izskatot nekustamā īpašuma īpašnieces Edītes Dzjubijas pilnvarotās personas Valda Vernera 06.10.2008. iesniegumus (reģ. Nr. 884/F-1-23 un Nr. 885/F-1-23) par adrešu piešķiršanu esošajiem dzīvokļiem Rīgas ielā 19A, Cēsīs, un perspektīvā no telpu grupas ar Nr.007 nekustamā īpašuma inventarizācijas lietā nodalāmai jaunai telpu grupai – dzīvoklim, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 10.10.2008. priekšlikumu (prot.Nr.42.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt esošajām telpu grupām – dzīvokļiem – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 19A, Cēsīs, numerāciju no 1 līdz 6;

2. Piešķirt nomas telpu grupām Rīgas ielā 19A, Cēsīs, ar ieeju no Rīgas ielas, numurus 4A un 4B;

3. Piešķirt nomas telpu grupai Rīgas ielā 19A, Cēsīs (pašreiz tehniskās inventarizācijas lietā telpu grupas Nr.009 un Nr.010), ar atsevišķu ieeju no pagalma, numuru 7;

4. Perspektīvā izveidojamai telpu grupai - dzīvoklim (atdalāms no telpu grupas Nr.007 pēc atbilstoša būvprojekta izstrādāšanas) Rīgas ielā 19A, Cēsīs, piešķirt numuru 5A;

5. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 802.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Festivāla ielā 46, Cēsīs

Uz zemes gabala Festivāla ielā 46, Cēsīs, atrodas automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dzintara garāžas” piederoša garāžu ēka (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0044 3097, lēmuma datums 12.09.2008.). Zemes gabals ir valstij piekrītošs. Zemes gabalam pirmreizēji zemes lietošanas mērķis noteikts saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoru, kurā nebija atsevišķi izdalīta garāžu apbūve, un tas tika pielīdzināts daudzdzīvokļu māju apbūvei (0702).

Lai reģistrētu Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes gabala faktiskajai izmantošanai atbilstošu zemes lietošanas mērķi, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.10.2008. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Festivāla ielā 46, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0608), nosakot tam zemes lietošanas mērķi satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme -1104 (transportlīdzekļu garāžu apbūve);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 803.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Maija ielā 1, Cēsīs

Zemes gabals un namīpašums Maija ielā 1, Cēsīs, pieder Veltai Kārkliņai, Daigai Pelčerei, un Ilze Grabovskai, katrai 1/3 domājamā daļa (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1266, lēmuma datums 18.12.2006.. Uz nomas līguma pamata nekustamo īpašumu Maija ielā 1, Cēsīs, izmanto LR Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojs.

Zemes gabalam zemes lietošanas mērķis noteikts ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 02.07.1999. lēmumu Nr. 295 (prot.nr.20) „Par zemes gabaliem Cēsīs, Maija ielā 1 un Ezera ielā 6” un tas ir sabiedriskā izmantošana. Šobrīd Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietošanas mērķa kods 0910, kāds nepastāv spēkā esošajā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatorā.

Lai reģistrētu Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes gabala faktiskajai izmantošanai atbilstošu zemes lietošanas mērķi, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.10.2008. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Maija ielā 1, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 0803), nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme - 0903 (valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam un nekustamā īpašuma īpašniecēm;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 804.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā „Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs”

Izskatot namīpašuma Vaives ielā 36, Cēsīs, daļas īpašnieka un pārējo daļu īpašnieču Pērles Strautas un Pārslas Strautas pilnvarotās personas Daiņa Strauta 15.08.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 725/F-1-23) par adreses maiņu zemes gabalam Vaives ielā 36, Cēsīs, kurš nerobežojas ar Vaives ielu, uz pieguļošās Skudru ielas adresi, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome nolēma mainīt adresi namīpašumam Vaives ielā 36, Cēsīs, uz adresi Skudru iela 1, Cēsis. Lēmumā nav minēta adreses maiņa zemes gabalam (kad. Nr. 4201 004 0515), līdz ar to nav iespējama atbilstoša zemes gabala adreses maiņa Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.

Lai novērstu minēto kļūdu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.10.2008. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.681 (prot. Nr.14, 11.punkts) „Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs”, papildinot tā tekstu pirmajā punktā aiz vārda „namīpašumam” ar vārdiem „un zemes gabalam”;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam un zemes īpašniekiem;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 805.
Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Smelteres iesniegto Cēsu vakara vidusskolas attīstības plānu 2008. – 2011.gadam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikuma 91.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2008.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plānu 2008. – 2011.gadam.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plāns 2008./2009. – 2010./2011. mācību gadam (PDF fails)2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 806.
Par zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā

2008.gada 12.septembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ”Rasmanis & Dankers” iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, daļu 876 m² platībā, teritorijas sakopšanai.

Zemes gabals Rūpniecības ielā 18, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0202) ir Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums, kas 2006.gada 2.decembrī reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0029 7297).

Izskatot SIA ”Rasmanis & Dankers” 2008.gada 12.septembra iesniegumu (reģ.Nr.2016/1-23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.37; 07.10.2008.) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 9.oktobra atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), (deputāts A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot SIA ”Rasmanis & Dankers”, reģistrācijas Nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, apsaimniekošanā zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0202) daļu 876 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici .

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 1.novembra ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2. zemes gabals izmantojams teritorijas sakopšanai un uzturēšanai kārtībā;

2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja mainīsies zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, īpašnieks vai arī zemes gabals tiks nodots nomā trešai personai;

2.5. zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā;

2.6. pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu;

2.7. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz vienu gadu, ja izpildīti visi līguma nosacījumi un zemes gabals nav atsavināts vai nodots nomā trešai personai.

3. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabala atrodas nenoskaidrotai personai piederoša ēka.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 807.
Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.punkta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2008.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2008.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 1.novembri Cēsu pilsētas domē izveidot amata vienību – galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos – 1 amata vienība.

2. Uzdot administratīvai nodaļai (vadītājas pienākumu izpildītāja Dace Baltiņa) veikt atbilstošus grozījumus Cēsu pilsētas domes darbinieku amata vienību sarakstā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 808.
Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlijā noteikumu Nr.584 par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3. aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2008.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”;

2. Kopējās projekta izmaksas ir 722’817 LVL (septiņi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit lati, 00 sant.)

3. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.un 2010. gada budžetā līdzfinansējumu 150’834 LVL un priekšfinansējumu projekta realizācijai;

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 809.
Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu un 27.¹ panta otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9. panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12. pantu, Cēsu pilsētas Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2008. gada 26. augusta lēmumu (protokols Nr. 13, 13. punkts), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2008. gada 28. augusta atzinumu (protokols Nr.10) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008. gada 9.oktobra atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.22 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 810.
Par Saistošo noteikumu Nr.23„Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2008. gada 26. augusta lēmumu (protokols Nr. 13, 13. punkts), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2008. gada 28. augusta atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008. gada 9. oktobra atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību”

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 811.
Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25., 26. un 27. pantu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2008. gada 28. augusta atzinumu (protokols Nr.10) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008. gada 09. oktobra atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr. 24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 812.
Par vienreizēja pabalsta kurināmā iegādei piešķiršanu Jānim Brāmanim

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka pašvaldības funkciju nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, ņemot vērā Jāņa Brāmaņa 23.09.2008. iesniegumu (reģistrēts ar Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ar Nr. 416/F-1-13) par vienreizēja pabalsta kurināmā iegādei piešķiršanu, ievērojot, ka saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 56.7. punktu dokumenti, lai saņemtu pabalstu kurināmā iegādei dzīvoklim ar lokālo apkuri, jāiesniedz laika posmā no 2008. gada 1. maija līdz 2008. gada 30. septembrim, ievērojot, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī J. Brāmanis, izvērtējot viņa apstākļus, neatbilda to personu statusam, kurām saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 56.1. – 56.1.4. punktu ir tiesības saņemt minēto pabalstu, ievērojot to, ka 22. 10. 2008. J. Brāmanis sasniegs 80 gadu vecumu un šī iemesla dēļ, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 56.1. un 56.1.4. punktu, kas noteic, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušai personai, kura ir vienatnē dzīvojoša 80 gadu sasniegusi persona, kuras pensija nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtību iesnieguma saņemšanas dienā, J. Brāmanis iegūst tiesības saņemt minēto pabalstu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 09.10.2008. atzinumu (protokols Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt Jānim Brāmanim pabalstu kurināmā iegādei.

2. Pabalstu izmaksāt no pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta (budžeta sadaļa Pabalsti malkas iegādei, ekonomiskās klasifikācijas kods 62512).

3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 813.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka pašvaldības funkciju nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, ņemot vērā Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” 07.10.2008. iesniegumu, Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un medicīniskās aprūpes mājās sniedzēju atlases procedūras nolikumu, kas apstiprināts ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisijas 17.09.2008. lēmumu (protokols Nr.1) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 09.10.2008. atzinumu (protokols Nr. 12) un Finanšu komitejas 09.10.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. 2009. gadā piešķirt līdzfinansējumu Ls 3678,00 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi lati) Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” projektam „Mobilās aprūpes vienība”.

2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta.

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore Iveta Sietiņsone.

4. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 814.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (30.09.2008., Nr.1-14/69) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas mākslas skolai pieņemt ziedojumu Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati) no SIA „Degas”– darba organizācijai– 20.gadu jubilejas pasākuma organizēšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 815.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, 01.09.2008. noslēgto līgumu starp Cēsu 1.pamatskolu un SIA „Tīrības nams”, Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (03.10.2008., Nr.1-27/210) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 1.pamatskolai telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāltīrīšanas darbiem uz 2 gadiem par kopējiem summu Ls 39089,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit deviņi lati 00 santīmi).

2. Par līguma izpildi atbildīga Cēsu 1.pamatskola (direktore A.Būre).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 816.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, 01.10.2008. noslēgto līgumu starp Cēsu 1.pamatskolu un SIA „Respekts”, Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (03.10.2008., Nr.1-27/210) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 1.pamatskolai ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas un balss izziņošanas sistēmas apkopes darbiem uz 2 gadiem par kopējiem summu Ls 992,00 (deviņi simti deviņdesmit divi lati 00 santīmi).

2. Par līguma izpildi atbildīga Cēsu 1.pamatskola (direktore A.Būre).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 817.
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.10.2008.atzinumu (protokols Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā sekojošus maksas pakalpojumus:

- A4 balta un krāsaina izdruka (tintes printeris): Viena puse – Ls 0,08 (bez PVN) Abas puses – Ls 0,15 (bez PVN)

- Attēla izdruka (krāsu printeris): A4 – 100% aizpildījums – Ls 0,30 (bez PVN)

- Attēla skenēšana – Ls 0,25 (bez PVN)

- Kopēšana (melnbalta): A4 lapas viena puse – Ls 0,08 (bez PVN) A4 lapas abas puses – Ls 0,15 (bez PVN)

Kopēšana (krāsaina) A4 lapas viena puse – Ls 0,30 (bez PVN)

- Laminēšana A4 formātā – Ls 0,40 (bez PVN)

- Iesiešana vākos: Ar spirāli 12,5 – 14 mm – Ls 0,50 (bez PVN)

- praktiskās nodarbības „Lai efekts nav defekts” – Ls 1,00 (bez PVN)

- grupu nodarbības skolēniem (izņemot Cēsu rajona grupas) – Ls 0,50 (bez PVN) 1 personai

- izglītojošas nodarbības topošajiem un jauniem vecākiem – Ls 2,00 (bez PVN) par vienu nodarbību ģimenei

2. Atcelt 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.568 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.15., 43.p), 25.10.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.695 „Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.18., 31.p), 19.06.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.567 „Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.11., 43.p) un 11.09.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.725 „Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.15., 30.p)

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs (direktore D.Briede).

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 818.
Par Cēsu pilsētas sporta skolas automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 2.daļas, 6.panta 2.daļas un 37.panta 1.daļas 1.punkta noteikumiem, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (22.09.2008., Nr.1-10/117), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.10.2008.atzinumu (protokols Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008. (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pārdot automašīnu FORD TRANSIT (izlaiduma gads 1992, šasijas Nr.WFOFXXGBVFMP21783, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.FH 9951).

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdot par brīvu cenu.

3. Par automašīnas pārdošanu ievietot sludinājumu vietējā laikrakstā „Druva”.

4. Ja 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas nepiesakās vairāk par vienu pretendentu, tad atļaut pārdot automašīnu, nerīkojot izsoli.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 819.
Par Saistošo noteikumu Nr.25„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.10.2008.. atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Adminstratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņai) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Pielikums - Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 820.
Cēsu pilsētas pensionāru biedrības “Cēsu pensionāri” valdes iesnieguma izskatīšana

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008. gadam”, Cēsu pilsētas sadraudzības pilsētas Tireso (Zviedrija) Pensionāru organizācijas 2008. gada 17. septembra vēstuli, Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 2008. gada 1. oktobra iesniegumu Nr. 24 (reģ. Nr. 2175/1-25), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2008. gada 9. oktobra atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2008.gada 9.oktobra atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atbalstīt Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 4 valdes locekļu pieredzes apmaiņas braucienu uz sadraudzības pilsētu Tireso (Zviedrija) 2008. gada 25. un 26. novembrī.

2. Segt pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieku ceļa un viesnīcas izdevumus 50% apmērā, bet nepārsniedzot Ls 75,00 (septiņdesmit pieci lati) vienai personai.

3. Finansējumu veikt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā nevalstisko organizāciju atbalstam paredzētajiem līdzekļiem, tos pārskaitot Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”.

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore I. Sietiņsone.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 821.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.p., 24.p. un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008.(protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, R.Sijāts), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret - nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 26 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. sēdes lēmumu (protokols Nr. 22, punkts Nr.1) “ Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 822.
Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra Saistošo noteikumu Nr.13 (prot.Nr.22,) „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 15.punktu, kas paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju un uzdevumu pildīšanai ar Domes lēmumu vai administrācijas rīkojumu no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas (..), Cēsu pilsētas dome ar 2001.gada 10.maija lēmumu „Par dzīvokļu sabiedrisko komisiju” (prot.Nr.5, & 41) ir izveidojusi Dzīvokļu sabiedrisko komisiju, savukārt, ar 2002.gada 14.marta lēmumu “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 10.05.2001.lēmumā (prot.Nr.5, § 41) “Par dzīvokļu sabiedrisko komisiju”” (prot.Nr.7, 9.p.) ir pārdēvējusi to par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju, turpmāk tekstā- Komisija. Savukārt, ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.15,13 p.) ir apstiprinājusi iepriekš minētās Komisijas nolikumu.

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” darbības uzsākšanu” (prot.Nr. 18) ar 2007.gada 1.janvāri darbību ir uzsākusi Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā - Aģentūra), kā arī ir apstiprināts Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikums (turpmāk tekstā - nolikums). Aģentūras nolikuma 1.1.punktā ir noteikts, ka Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Cēsu pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde (..) kura veic likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas (..) 9.punkta – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā funkciju izpildi. No iepriekš minētā ir secināms, ka Cēsu pilsētas dome izveidojot Aģentūru, ir apstiprinājusi iestādes nolikumu, kurā ir norādījusi Aģentūras funkcijas, uzdevumus un kompetenci, t.sk. nodrošināt vienas no pašvaldības autonomās funkcijas- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā izpildi.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības dome (..) vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma noteikumus un pašvaldības domes (..) saistošos noteikumus. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošiem noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošiem noteikumiem „Par dzīvokļa pabalstu”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra aistošiem noteikumiem „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību”, Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros ir piešķirtas tiesības izdot administratīvos aktus attiecībā uz palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Pamatojoties Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 1.1.punktu, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošiem noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošiem noteikumiem „Par dzīvokļa pabalstu”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošiem noteikumiem „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību”. un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (18.09.2008.,prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas darbību ar 2008.gada 31.decembri.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.15,13 p.);

2.2. Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumā „Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju” (prot.Nr. 4, 65.p.);

3. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošie noteikumi „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošie noteikumi „Par dzīvokļa pabalstu”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošie noteikumi „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 823.
Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu (..) pašvaldības, to iestādes (..). Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 22.panta pirmās daļas 2.punktu administratīvi procesuālā tiesībspēja pilnā apjomā piemīt pašvaldībai (..), savukārt, iepriekš minētā likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka publisko tiesību juridiskās personas vārdā rīkojas piekritīgais orgāns, iestāde (amatpersona) vai cits pilnvarots tiesību subjekts. No iepriekš minētā izriet, ka Cēsu pilsētas dome ir tiesīga noteikt iestādi (amatpersonu) kurai attiecīgajā pašvaldībā saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu ir uzdota iedzīvotāju dzīvesvietu deklarāciju pieņemšana un reģistrēšana, kā arī, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 1.februāra noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1.punktu, kas paredz, ka noteikumi nosaka kārtību, kādā pilsētu (..) pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes (turpmāk - iestāde) anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, ir piešķirtas tiesības pieņemt lēmumus personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos (t.sk. arī deklarētās dzīvesvietas anulēšanas jautājumos).

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 22.panta pirmās daļas 2.punktu, 23.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu, Ministru kabineta 2003.gada 1.februāra noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (18.09.2008., prot. Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pilnvarot Administratīvās nodaļas konsultanti dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos Zaigu BĒRZIŅU pieņemt lēmumus personas deklarētās dzīvesvietas jautājumos (t.sk. arī deklarētās dzīvesvietas anulēšanas jautājumos) ar 2009.gada 1.janvāri.

2. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 79.panta noteiktajā kārtībā Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 824.
Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikumā

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 27. panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt grozījumus Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikumā (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637; protokols Nr. 18, 13. p.) saskaņā ar pielikumu.

Pielikums - Grozījumi Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikumā

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 825.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (09.10.2008., Nr.1-12/36), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Niklass), (deputāts A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt ziedojumus Ls 540,00 (pieci simti četrdesmit lati) – darba organizācijai– Jauniešu domes pasākumu organizēšanas izdevumu segšanai no sekojošiem ziedotājiem:

- A/S Hansabanka – Ls 200,00 - SIA „Tīrības nams” – Ls 30,00 - A/s DNB Nord banka – Ls 180,00 - SIA „Rasmanis un Dankers” – Ls 100,00 - SIA VDT – Ls 30,00.

2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 832.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu pilsētā

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmajai daļai pašvaldībām jāizvēlas komersants, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta septītajā daļā noteikts, ka “Gadījumus, kad publisko iepirkumu procedūra netiek piemērota, nosaka publisko iepirkumu likums”. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par “tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai, atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē vai pakļautībā un kura galvenokārt (vairāk kā 80 procentu apmērā naudas izteiksmē) veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumu tikai pasūtītājam, kā arī uzskatāma par pasūtītāju šā likuma izpratnē”.

Iepirkumu uzraudzības birojs 2008.gada 16.maijā ir devis skaidrojumu Nr. 1-3.2/2280 “Par likuma piemērošanas izņēmumiem”, kurā noteikts, ka “... apstāklis, kad pasūtītājam vienam vai kopā ar citām iestādēm pieder visas izveidotās sabiedrības kapitāla daļas, norāda, ka šis pasūtītājs kontrolē sabiedrību gluži tāpat kā savus dienestus. Līdz ar to secināms, ka konkrētā izņēmuma piemērošana ir atbilstoša situācija, kurā ZAAO kapitāla daļu īpašnieki ir vairākas pašvaldības (pasūtītāji). Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu birojs norāda, ka Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā norādītais izņēmums ir piemērojams, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, kura izveidota arī vairāku pasūtītāju funkciju nodrošināšanai, un konkrētajā gadījumā ir uzskatāms, ka ZAAO atrodas pilnīgā pasūtītāju kontrolē vai pakļautībā Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta izpratnē. (..) Iepirkumu uzraudzības birojs uzskata, ka attiecīgās pašvaldības ar ZAAO varētu noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, nepiemērojot iepirkumu procedūras”.

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 81 pašvaldība. Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā. Cēsu pilsētas dome arī ir viena no SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” dibinātājam un dalībniecēm, un tai pieder sabiedrības 79560 kapitāla daļas. Kā to apliecina SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2008.gada 8.oktobra vēstulē Nr. 5-4/292, sabiedrība vairāk nekā 80 procentu apmērā naudas izteiksmē sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tikai pašvaldībām, kuras ir tās dalībnieces. Tā kā SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” atrodas 81 pašvaldības izšķirošā ietekmē, tā ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Izskatot SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” iesniegtos dokumentus:

- SIA “ZAAO” Nr. 5-4/294 no 10.10.2008. Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifiem; - izziņa Nr. 90440 no 08.10.2008. no VID par to, ka nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu; - SIA “ZAAO” vēstule Nr. 5-4/301 no 15.10.2008. par informācijas sniegšanu; - SIA “ZAAO” tarifu veidojošo izmaksu atšifrējums – 2 lapas; - SIA “ZAAO” izmaksu procentuālais sadalījums; - SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa aprēķins Cēsu pilsētas administratīvajai teritorijai; - Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora vēstule Nr. 01-11/83 no 26.10.2007. “Par tarifu apstiprināšanu”; - LR Iepirkumu uzraudzības biroja vēstule Nr. 1-32/2280 no 16.05.2008. “Par likuma piemērošanas izņēmumiem” - 2 lapas; - LR Vides ministrijas vēstule Nr. 5.1-07/4754 no 11.06.2008. “Par sadzīves atkritumu maksas noteikšanu” – 2 lapas; - SIA “ZAAO” Nr. 5-4/292 no 08.10.2008. Apliecinājums par atbilstību publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta prasībām; - Izraksts no LR MK noteikumiem Nr. 797 no 26.09.2006. “Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2006.-2013.gadam” - 2 lapas; - Izraksts no Atkritumu apsaimniekošanas likuma – 3 lapas; - Izraksts no Publisko iepirkumu likuma – 2 lapas

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.pantu, 21.1.pantu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Iepirkumu uzraudzības biroja 2008.gada 16.maija skaidrojumu Nr. 1-3.2/2280 “Par likuma piemērošanas izņēmumiem”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass), pret - 2 (A.Mihaļovs, R.Sijāts), atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt, ka Cēsu pilsētas pašvaldībā ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

2. Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Cēsu pilsētā ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, vienotais reģistrācijas Nr.44103015509, sākot ar 2009.gada 1.janvāri uz vienu gadu.3. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) 6,25 Ls/m3 (bez PVN) sākot ar 2009.gada 1.janvāri.

4. Kontroli par lēmuma 2.punktā minētā līguma izpildi veikt Komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 833.
Par apbūvēta zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, apgrūtinājumiem

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 9778 reģistrēts zemes īpašums Caunas ielā 7, Cēsīs, lēmuma datums 12.10.2005., kadastra Nr. 4201 009 0414.

Saskaņā ar 2007.gada 14.decembrī Cēsu pilsētas domē apstiprināto aktu par būves „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Caunas ielā 7 un Caunas ielā 7A, Cēsīs” pieņemšanu ekspluatācijā, nodotas ekspluatācijā divas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 009 0414 002) un Caunas ielā 7A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 009 0414 001), kuras saistītas ar zemes gabalu Caunas ielā 7, Cēsīs. Lai minētās ēkas ierakstītu zemesgrāmatā, tika aktualizēts zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, zemes robežu plāns. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas inženiertīklu turētāju un apsaimniekotāju sniegto informāciju, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģ. Nr. 4410302861, ir veicis zemes gabala un uz tā esošo inženiertīklu apgrūtinājumu kadastrālo uzmērīšanu, vienlaicīgi precizējot zemes gabala situāciju, un izgatavojis zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai grozīt ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 9778, III.daļa, 1.iedaļā par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu īpašumu.

2. Noteikt apbūvētam zemes gabalam Caunas ielā 7, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0414, sekojošus, kadastrāli uzmērītus, apgrūtinājums: - 020302 aizsargjoslas teritorija gar Vāveres ielu – būvlaide – 0.0162 ha; - 020302 aizsargjoslas teritorija gar Caunas ielu – būvlaide – 0.0261 ha; - 02010101 aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu līdz 2 m dziļumam – 0.0317 ha; - 02010201 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu līdz 2 m dziļumam – 0.0514 ha; - 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.1382 ha; - 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju - 0.0380 ha; - 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0392 ha; - 02080101 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0054 ha.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 834.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pētera ielā 24, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Brones Onas Jurgaitienes, nekustamo īpašumu Pētera ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0442), kopumā sastāvošu no zemes gabala 712 m2 platībā un namīpašuma – vienas dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes.

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Bronei Onai Jurgaitienei un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17       Lēmuma nr. 835.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Valmieras ielā 7, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, R.Sijāts), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Arta Bērziņa, nekustamo īpašumu Valmieras ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-0905), kopumā sastāvošu no zemes gabala 1421 m2 platībā un namīpašuma – vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes).

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Artim Bērziņam un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš). 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv