Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 4. decembra protokols nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1891. Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajāklubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs
2913. Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas pirkšanu
3914. Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-1801-003, Lenču ielās 3, Cēsīs nodošanu valsts īpašumā
4915. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu
5916. Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6917. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7918. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Kalna ielā 4, Cēsīs
8919. Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu
9920.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā „Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu”
10921.Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu
11922. Par grozījumiem 06.07.2006.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 ”Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
12923. Par grozījumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „ Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
13924. Par izmaiņām Cēsu vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
14925. Par izmaiņām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
15926. Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16927. Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
17928. Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
18929. Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
19930. Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra saimniecisko darbinieku saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
20931. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
21932. Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
22933. Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
23934. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumā Nr.775 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.20,62.p.)
24935. Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu
25936. Par ziedojuma pieņemšanu
26938. Par piekrišanas došanu būvprojektēšanai Līgatnes ielas posmā no Pētera ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Cēsīs
27939. Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā
28940. Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma „Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam” (prot.Nr.8, 27.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
29942. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

30941. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008. gada Ziemassvētku brīvdabas pasākumos2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 891.
Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajāklubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, 59.panta pirmo un otro daļu un 64.panta otro daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars), pret -1 balss (A.Mihaļovs), atturas – nav, nolemj:

1. Atlikt lēmuma projekta izskatīšanu “Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu SIA “Vidzemnieks NC”, Raunas ielā 13A, Cēsīs” un lēmuma pieņemšanu līdz 2009.gada aprīļa mēneša pirmajai domes sēdei.

2. Uzdot SIA “Vidzemnieks NC” (reģ. Nr. 49503003233) īpašniekam un valdes priekšsēdētājam Aldim Brokānam 2009.gada februāra mēneša pirmajā domes sēdē ziņot par sabiedrisko kārtību un veiktajiem pasākumiem kultūras pasākumu organizēšanā klubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs.

3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis) kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu SIA “Vidzemnieks NC” piederošajā bārā-kino mūzikas centrā “Vidzemnieks”, Raunas ielā 13A, Cēsīs.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 913.
Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas pirkšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Cēsu pilsētas domes 2008. gada 29. maija lēmumu Nr. 496 „Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 22.p.), ar kuru apstiprināta Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs, 2008. gada 30. jūlijā starp Cēsu pilsētas domi kā Pasūtītāju un SIA „Arhitekta J. Pogas birojs” kā Izpildītāju noslēgto līgumu par būvprojekta „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” izstrādi (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-16-27/2008), tā izpildes gaitā radušos nepieciešamību pārvietot zemes gabalā Raunas ielā 12, Cēsīs izvietoto slēgta tipa transformatoru apakšstaciju, tādējādi jaunbūvējamo transformatoru apakšstaciju izvietojot maksimālo slodžu centrā, Kooperatīvās sabiedrības „Cēsu rajona patērētāju biedrība” (nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsis īpašnieks, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 137) 2008. gada 12. novembra vēstulē Nr. 01.08.2./194 (2499/1-23) izteikto konceptuālo piekrišanu pārdot nekustamā īpašuma – zemes gabala Vienības laukumā 2, Cēsīs daļu Cēsu pilsētas pašvaldībai, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Konceptuāli piekrist pirkt nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-005-1501) daļu – zemes gabalu 40 kvm (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) platībā (saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu) no tā īpašnieka – Kooperatīvās sabiedrības „Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 950300106, juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsis, LV-4101, par sertificēta neatkarīga vērtētāja noteiktu cenu, ja tā nepārsniedz 60 LVL par vienu kvm ar mērķi izvietot tajā slēgta tipa transformatoru apakšstaciju, lai realizētu Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūvi, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs, kā arī nodrošinātu pieguļošā kvartāla elektroenerģijas patērētājus ar atbilstošas jaudas slodzēm, nākotnē to pievienojot nekustamajam īpašumam Raunas iela 12, Cēsīs.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot nodomu protokolu minētā darījuma veikšanai, nosakot, ka tam nepieciešamos izdevumus apmaksā Cēsu pilsētas dome;

3. Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) ietvert nosacīto summu Cēsu pilsētas pašvaldības 2009. gada budžetā.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 914.
Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-1801-003, Lenču ielās 3, Cēsīs nodošanu valsts īpašumā

Ņemot vērā to, ka ēka Lenču ielā 3, Cēsīs ir nekustamā īpašuma Pils ielā 6, Cēsīs vēsturiskā un reālā sastāvdaļa (īpašuma tiesības uz zemes gabalu pilnā platībā reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 801 uz Latvijas valsts vārda), ēka nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai sakārtotu īpašumtiesības uz minēto ēku un nekustamo īpašumu Pils ielā 6, Cēsīs kopumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 77. panta trešo daļu, Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1801-003 Lenču ielā 3, Cēsīs, kas atrodas uz valsts īpašumā esoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1801 Pils ielā 6, Cēsīs, ar atlikušo bilances vērtību uz 01.12.2008. Ls 3854,82.

1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (Galvenās grāmatvedes vietniece I. Endzeliņa) izslēgt no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances ēku ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1801-003 Lenču ielā 3, Cēsīs ar 01.12.2008.

2. Noteikt, ka valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir saistošs 12.04.2000. starp Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (Iznomātājs) un sabiedrību firmu „L un B” (Nomnieks) noslēgtais Neapdzīvojamo telpu nomas līgums par telpām Cēsīs, Lenču ielā 3 fotosalona vajadzībām ar termiņu 2010. gada 12. aprīlis.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)

4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu domes vārdā parakstīt ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1801-003 Lenču ielā 3, Cēsīs nodošanas – pārņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 915.
Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.547 (prot.Nr.11, 22.p.) „Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.716 (prot.Nr.15, 21.p.) „Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 14.novembra (prot.Nr.14) priekšlikumu, un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 20.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr. 17) un ņemot vērā, ka neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsole ir izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies pirkt šo zemes gabalu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par izbeigtu neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, platība 0,4876 ha (4876 kv.m.), privatizāciju;

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010).

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 916.
Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „Livland”, reģ. Nr. LV40003299651, veikto zemes gabalu Cīrulīšu iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, kadastrālo uzmērījumu un izgatavotajiem zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.08.2008. atzinumu Nr.22 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cīrulīšu iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra Nr. 4201 007 0726 un kadastra Nr.4201 007 1222, ar platību 0.6800 ha (6800 m2) un 0.5580 ha (5580 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);

3. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 007 0726 apgrūtinājumi – 060801 – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0.2425 ha, 02080101 – aizsargjoslu teritorijas gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0103 ha, 020502 – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.2286 ha, 02010101 – aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.3100 ha, 020402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0094 ha, 020401 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0394 ha, 020103 – aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.3208ha, 020301 – aizsargjoslas teritorijas gar ielu – sarkanā līnija – 0.6800ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0061 ha, 030805 – dabas pieminekļa teritorija ap aizsargājamo aleju – 0.6800 ha;

4. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 007 1222 apgrūtinājumi – 010909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0022 ha, 02080101 – aizsargjoslu teritorijas gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0317 ha, 020502 – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.1479ha, 020505 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju – 0.0018 ha, 02010101 – aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.2294 ha, 020401 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0393 ha, 020103 – aizsargjoslu teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.2020 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorijas gar ielu – sarkanā līnija – 0.5580 ha, 030805 – dabas pieminekļa teritorija ap aizsargājamo aleju – 0.5580 ha; 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0026 ha;

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 917.
Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „Livland”, reģ. Nr. LV40003299651, veikto zemes gabalu Jāņa Poruka iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, kadastrālo uzmērījumu un izgatavotajiem zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.08.2008. atzinumu Nr.21 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Jāņa Poruka iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, kas sastāv no trijām zemes vienībām:

1.1. Jāņa Poruka iela no Dzelzceļa ielas līdz Zvaigžņu ielai – zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 003 1321, platība 1.2640 ha (12640 m2);

1.2. Jāņa Poruka iela no Zvaigžņu ielas līdz Palmu ielai – zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 003 0321, platība 1.2274 ha (12274 m2);

1.3. Jāņa Poruka iela no Palmu ielas līdz pilsētas robežai – zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 003 0214, platība 1.5442 ha (15442 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);

3. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 003 1321 apgrūtinājumi – 020103 – aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.2481 ha, 020502 – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.1953 ha, 02050601 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos, līdz 20kV – 0.0091 ha, 060101 – aizsargjoslu teritorijas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem Nr.2843, Nr.4034 – 0.0008 ha, 02010101 – aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.2816 ha, 020401 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.3549 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0014 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorijas gar ielu – sarkanā līnija – 1.2640 ha, 020601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 0.0141 ha;

4. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 003 0321 apgrūtinājumi – 020103 – aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.3890 ha, 02010101 – aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.0699 ha, 02050601 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos, līdz 20kV – 0.0206 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0008 ha, 020502 – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0742 ha, 02080102 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0.4 megapaskāliem līdz 0.6 megapaskāliem – 0.0234 ha, 020402 – aizsargjoslu teritorijas gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – 0.0200 ha, 020401 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.5157 ha, 060101 – aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr. 496 – 0.0004 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorijas gar ielu – sarkanā līnija – 1.2274 ha;

5. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 003 0214 apgrūtinājumi – 02050601 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos, līdz 20kV – 0.1723 ha, 020601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 0.0122 ha, 020502 – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0766 ha, 020103 – aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.4291 ha, 020401 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.8765 ha, 02010101 – aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.0121 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorijas gar ielu – sarkanā līnija – 1.5442 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0008 ha;

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi;

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 918.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Kalna ielā 4, Cēsīs

Nekustamais īpašums Kalna ielā 4, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala un namīpašuma ar vienu dzīvojamo ēku un vienu palīgēku, pieder Mārim Tomaševskim.

Izskatot nekustamā īpašuma Kalna ielā 4, Cēsīs, īpašnieka Māra Tomaševska 13.11.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1000/F-1-23) par telpu grupas Nr.5 apstiprināšanu dzīvojamā mājā Kalna ielā 4, Cēsīs, ievērojot to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Kalna ielā 4, Cēsīs, līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav piešķirtas telpu grupu adreses, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 25.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt esošajām telpu grupām – dzīvokļiem – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalna ielā 4, Cēsīs, numerāciju no 1 līdz 3 un no 5 līdz 8;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 919.
Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 29, Cēsīs īpašnieku Zigurda Viļa Viesīša, Dzidras Viesītes iesniegumu (reģ.Nr.583/F-1-24; 30.06.2008.) un nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 19, Cēsīs īpašnieka Vadima Grigorjeva iesniegumu (reģ.Nr.582/F-1-23, 30.06.2008.) par viņiem piederošo zemes gabalu Atpūtas ielā 29 Cēsīs,(kad. Nr. 4201 007 1630), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 3950, un Atpūtas iela 19, Cēsīs(kad. Nr.4201 007 1657), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 3350 zemesgabalu robežu pārkārtošanu, atdalot no zemes gabala Atpūtas ielā 29 aptuveni 2500 kv.m. un pievienot zemes gabalam Atpūtas ielā 19, Cēsu pilsētas dome 10.07.2008. pieņēma lēmumu Nr.588(prot.Nr.12, 12. p.) ”Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas ielā 19 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde pārkārtojot abu zemes gabalu savstarpējo robežu. No zemes gabala Atpūtas ielā 29 ir atdalīti 2826 kv.m. un pievienoti zemes gabalam Atpūtas ielas 19.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)) tiem saistīto Apbūves noteikumu 7.1.2. punktu, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.11.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.43), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Atpūtas ielā 29 un Atpūtas iela 19 robežu pārkārtošana” .

2. Zemes gabalam un būvēm, kam pievieno daļu zemes no zemes gabala Atpūtas ielā 29 saglabāt adresi Atpūtas iela 19, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 3991 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

3. Zemes gabalam un būvēm no kura atdala daļu zemes un pievieno zemes gabalam Atpūtas ielā 19 saglabāt adresi Atpūtas ielā 29, Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 12403 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu; 3.2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme(0701).

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja v. I.Ādamsone)

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 920.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā „Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Jauniešu domes priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.11.2008.prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmuma „Par ”Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu” 2.1.punktu – aizstājot ciparu 9. ar ciparu 8.

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 921.
Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Jauniešu domes priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes 2002.gasda 12.septembra lēmuma „Par ”Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu” 2.2. punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.11.2008.prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt jauniešu domi sekojošā sastāvā:

Egita Gaile

  -

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Viktors Petrišiņecs

  -

Cēsu Profesionālā vidusskola

Marta Riekstiņa

  -

Cēsu Valsts ģimnāzija

Kristaps Jansons

  -

Cēsu Valsts ģimnāzija

Madara Jakobsone

  -

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Karīna Mieriņa

  -

Cēsu pilsētas pamatskola

Monika Kuzma

  -

Cēsu pilsētas pamatskola

Mārtiņš Kreilis

  -

Cēsu 2. vidusskola

Kārlis Bērziņš

  -

Cēsu vakara vidusskola

Kristīne Grosberga

  -

Cēsu 2. pamatskola

Ilze Lūkina

  -

Cēsu 1. pamatskola

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.36 ”Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu”.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 922.
Par grozījumiem 06.07.2006.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 ”Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri veikt grozījumus 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 26.p.) 1.pielikumā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„Pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību mēneša pamatalgas.

Nr.p.k.

Amata vienības nosaukums

Pamatalga, Ls

1.

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā

388

2.

Lietvede

281

3.

Pirmsskolas skolotāja palīgs

195

4.

Veļas pārzinis – šuvējs

180

5.

Pavārs

224

6.

Virtuves strādnieks

180

7.

Apkopējs

180

8.

Remontstrādnieks

180

9.

Sanitārtehniķis

180

10.

Elektriķis

192

11.

Sargs

180

12.

Sētnieks

180

13.

Kurinātājs

180

14.

Medicīnas māsa – 7.kategorija

325

15.

Medicīnas māsa – 8.kategorija

260

16.

Medicīnas māsa – 9.kategorija

230

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 923.
Par grozījumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „ Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Ar 2009.gada 1.janvāri veikt grozījumus 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.nr.27, 29.p.) 1.pielikumā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„Vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību mēneša pamatalgas.

Nr.p.k.

Amata vienības nosaukums

Pamatalga, Ls

1.

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

388

2.

Lietvede

281

3.

Kopēšanas mašīnu operators

180

4.

Laborants

180

5.

Dispečers

180

6.

Kurinātājs

180

7.

Dežurants

180

8.

Remontstrādnieks

180

9.

Sētnieks

180

10.

Garderobists

180

11.

Sargs

180

12.

Medicīnas māsa – 7.kategorija

325

13.

Medicīnas māsa – 8.kategorija

260

14

Medicīnas māsa – 9.kategorija

230

15.

Sociālais aprūpētājs

293

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 924.
Par izmaiņām Cēsu vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos

Pamatojoties uz 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skata, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.nr.27, 29.p.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri veikt sekojošas izmaiņas vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos:

1.1. Cēsu pilsētas pamatskolā likvidēt 0,5 amata vienības – dispečers;

1.2. Cēsu 1.pamastkolā likvidēt 0,3 amata vienības – kurinātājs.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) un Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbinieku par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 925.
Par izmaiņām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos

Pamatojoties uz 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 26.p.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri veikt sekojošas izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos;

1.1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,75 amata vienības – veļas mazgātāja;

1.2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē izveidot 3 amata vienības – sargs, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit lati).

2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Par lēmuma izpildi atbildīgas Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja M.Virskule un Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādes vadītāja S.Lejiete.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas dome priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 926.
Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā:

likvidēt sekojošas amata vienības:

- sporta ieroču meistars – 1 amata vienība; - remontstrādnieks – 1 amata vienība; - apkopēja – 1 amata vienība; - labiekārtošanas darbu strādnieks – 2 amata vienības; - sektora vadītājs – 1 amata vienība; - sētnieks – 0,25 amata vienības; - darba aizsardzības speciālists -0,5 amata vienības; - kasieris – 1 amata vienība; - sanitārtehniķis – 0,5 amata vienības; - sporta bāžu administrators – 0,85 amata vienības.

izveidot sekojošas amata vienības:

- uzskaitvede – 1 amata vienība, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 261,00 (divi simti sešdesmit viens lats); - pārvaldnieks – 1 amata vienība, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 408,50 (četri simti astoņi lati 50 santīmi); - noliktavas pārzinis – 0,5 amata vienības, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit lati); - tehniskais strādnieks – 2,5 amata vienības, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 210, 00 (divi simti desmit lati); - slēpošanas inventāra apkopes strādnieks – 0,5 amata vienības, nosakot amatalgu vienai likmei Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit lati).

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis), atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 927.
Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram J.Naglim informēt darbiniekus par izmaiņām,

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 928.
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam informēt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 929.
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai informēt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 930.
Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra saimniecisko darbinieku saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktorei D.Briedei informēt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 931.
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai informēt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 932.
Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz 23.09.2008.LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.11.2008.(protokols Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 20.11.2008. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.

2. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai informēt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 933.
Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā

Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2007. – 2008. gadam sekojošos lietus kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada tīklus: 1)Festivāla ielā par materiālo vērtību 94722,21 LVL (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit divi lati un 96 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00110 4101); 2) Loka ielā un Birzes ielā par materiālo vērtību 23 676,25 LVL (divdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit seši un 25 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 0077 4801); 3) Amatas ielā, Pērļu iela, Niniera ielā par materiālo vērtību 55 062,40 LVL (piecdesmit pieci tūkstoši sešdesmit divi lati un 40 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 0077 4801); 4) Rīgas ielā par materiālo vērtību 23 882,52 LVL (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi lati un 52 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00082 4801); 5) Leona Paegles ielā par materiālo vērtību 48 900,10 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti lati un 10 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00079 4801); 6) Rožu lakumā ielā par materiālo vērtību 157 662,79 LVL (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi lati un 79 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00834 4801); 7) Loka ielā par materiālo vērtību 24 891,26 LVL (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens lats un 26 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00077 4801).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 20.novembra atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iekļaut Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā šādus lietus ūdens kanalizācijas tīklus, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas skatakas un lietus ūdens uztvērējakas:

1) Festivāla ielā L=7030 m par bilances vērtību 94 722,21 LVL (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit divi lati un 96 santīmi);

2) Loka ielā L=125 m un Birzes ielā L=37 m par bilances vērtību 23 676.25 LVL (divdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit seši un 25 santīmi);

3) Amatas ielā L=73,50 m, Pērļu iela L= 47.70 m, Niniera ielā L=131,20 m par bilances vērtību 55 062,40 LVL (piecdesmit pieci tūkstoši sešdesmit divi lati un 40 santīmi).

4) Rīgas ielā L=209 m par bilances vērtību 23 882,52 LVL (divdesmit trīs tūkstoši astoši simti astoņdesmit divi lati un 52 santīmi).

5) Leona Paegles ielā L=402 m par bilances vērtību 48 900,10 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti lati un 10 santīmi).

6) Rožu lakumā lietus ūdens kanalizācija L=338 m, saimnieciskā kanalizācija L=149 m, ūdensvads L=255 m par bilances vērtību 157 662,79 LVL (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi lati un 79 santīmi)

7) Loka ielā ūdensvads L= 210 m par bilances vērtību 24 891,26 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens lats un 26 santīmi).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļai nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo minēto lietus kanalizācijas tīklu izpilddokumentācijas pieejamību Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei;

3. Uzdot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, līdz 2009. gada 1. jūnijam;

4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs);

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 934.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumā Nr.775 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.20,62.p.)

Lai taupītu Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2008.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (20.11.2008.prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (deputāti G.Šķenders un A.Mihaļovs balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmuma Nr.775 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”(prot.Nr.20,62.p.) pielikumā Nr.1 „Darba samaksas noteikumi” šādus grozījumus:

1.izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:

„ 2009.gadā Domes priekšsēdētājam noteikt amatalgu Ls 1600,00 mēnesī.”

2.izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

„2009.gadā Domes priekšsēdētāja vietniekam noteikt amatalgu Ls 1440.00 mēnesī.”

3.izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:

„2009.gadā Domes izpilddirektoram noteikt darba algu Ls 1440.00 mēnesī.”

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 935.
Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu

Pamatojoties uz 2008.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (20.11.2008.prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem, kuriem darba alga normālā darba laika ietvaros ir zemāka par Ls 180.00, apstiprināt minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros Ls 180.00 (viens simts astoņdesmit lati).

2. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 936.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (19.11.2008., Nr.01-12/50), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt– darba organizācijai– ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 938.
Par piekrišanas došanu būvprojektēšanai Līgatnes ielas posmā no Pētera ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Cēsīs

Izskatot Amatas novada pašvaldības 26.11.2008. iesniegumu Nr. 2592/1-23 un noklausoties Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piekrist, ka Amatas novada pašvaldība, tehniskā projekta “Amatas novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3km ceļa seguma maiņa” ietvaros, par saviem līdzekļiem, izstrādā Līgatnes ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu posmā no Pētera ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Cēsīs.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) izstrādāt plānošanas un arhitektūras uzdevumu “Līgatnes ielas posma no Pētera ielas līdz pilsētas administratīvai robežai rekonstrukcija, Cēsīs”.

3. Noteikt Amatas novada pašvaldībai pēc “’Amatas novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3km ceļa seguma maiņa” tehniskā projekta akceptēšanas, iesniegt vienu projekta eksemplāru Cēsu pilsētas domes vajadzībām.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 939.
Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai LR Satiksmes ministrijā.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt LR Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu 16 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 400 000 LVL);

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 940.
Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma „Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam” (prot.Nr.8, 27.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai LR Satiksmes ministrijā.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmumu „Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam” (prot.Nr.8, 27.p.).

2. Sagatavot projekta pieteikumu „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanai LR Satiksmes ministrijā;

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 942.
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu


Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera 04.12.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt Gintam Šķenderam, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam, no 09.12.2008. līdz 15.12.2008.(ieskaitot) ikgadējā atvaļinājuma daļu.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.12 punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs.

 2008.gada 4. decembra protokols nr.20       Lēmuma nr. 941.
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008. gada Ziemassvētku brīvdabas pasākumos

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajiem noteikumiem Nr. 3” Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”(prot. Nr. 3, punkts Nr. 50) 3.7. punkta 3.7.1. un 3.7.2. apakšpunktiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Ziemassvētku brīvdabas pasākumos Cēsu pilsētā atļaut pārdot uz vietas izlejamo alkoholisko dzērienu – karstvīnu, sekojošos datumos, pasākumos un laikos:

Nr.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Laiks

1

13.12.2008.

Amatnieku Ziemassvētku tirgus

Rožu laukums

no plkst. 8.00 - 17.00

2

23.12.2008.

Latvijas zemnieku un amatnieku Ziemassvētku tirgus

Rožu laukums

no plkst. 8.00 - 17.00 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv