Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 18. decembra protokols nr. 22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1944. Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu
2945. Par alkoholisko dzērienu lietošanu pasākumā „Jaunā gada sagaidīšana” 2008.gada 31.decembrī
3946. Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu
4947. Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu
5948. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ‘’Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu’’
6949. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Miera ielā 6, Cēsīs
7951. Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā
8952. Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu
9953. Par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela, Cēsīs, daļu nomu
10954. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
11955. Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu
12956. „Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 1. pusgadam”
13957. Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem
14958. Par Cēsu rajona komunistiskās genocīda upuru piemiņas memoriāla izveidošanu Valmieras ielā 10A, Cēsīs
15959. Par papildinājumiem 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 26.p.)
16960. Par papildinājumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.)
17961. Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.854 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.” (prot.Nr.22, 99.p.). atcelšanu
18962. Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.855 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem” atcelšanu
19963. Par papildinājumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.20)
20964. Par papildinājumiem 24.04.2003 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24)
21965. Par ziedojuma pieņemšanu
22966. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
23967. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24968. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
25969. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā
26970. Par ziedojuma –dāvinājuma pieņemšanu
27971. Par ziedojuma pieņemšanu
28972. Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšanai un iekārtošanai
29973. Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu
30974. Par amata vienību likvidēšanu
31975. Par ierosinājumu likvidēt nodibinājumu „Vidzemes attīstības aģentūra” un ikgadējo iemaksu pārtraukšanu2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 944.
Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu

Cēsu pilsētas domē saņemts AS „Cēsu alus” 26.11.2008. iesniegums „Par zemes nomu” (reģistrēts Cēsu pilsētas domē 2008. gada 26. novembrī ar Nr. 2584/1-23), kurā izteikts lūgums izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs 53515 m2 platībā (saskaņā ar iesniegumam pievienoto teritorijas attīstības plānu) nodošanu nomā ar apbūves tiesībām AS „Cēsu alus”, plānotās komercdarbības attīstībai, kā arī 04.12.2008. vēstule „Par zemes nomu” (reģistrēta Cēsu pilsētas domē 2008. gada 05.decembrī ar Nr. 2645/1-23), ar kuru iesniegts zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs attīstības projekta laika grafiks un investīciju apjoms 1. posmam („Attīstības projekta pielikums Nr.1”).

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0202, 62254 m2 platībā, Rūpniecības ielā 18, Cēsīs uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000-0029-7297 (lēmuma datums: 02.12.2006.).

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0217, 1248 m2 platībā, Bumbieru iela, Cēsīs ieslēgts Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017., daļas zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs atļautā izmantošana ir ražošanas apbūve un komercapbūve, daļas – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve. Ievērojot teritorijas izvietojumu attiecībā pret pārējo pilsētas ražošanas apbūves zonu, iespējama arī minētā zemesgabala lielākas daļas izmantošana ražošanas apbūvei un komercapbūvei, veicot attiecīgus grozījumus Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017.

Izskatot AS „Cēsu alus” izteikto lūgumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 77.panta ceturto daļu, Cēsu pilsētas domes 2005. gada 25. augusta lēmuma „Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, 13.p.) 1.2, 1.5, 1.6 un 1.7, daļēji 1.1 punktiem, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.12.2008. atzinumu (prot. Nr.44) un 09.12.2008. atzinumu (prot. Nr.45), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām akciju sabiedrībai „Cēsu alus”, reģ. Nr. 40003030721, juridiskā adrese Aldaru laukums 1, Cēsis, turpmāk – Nomnieks, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0202 Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, daļu 53969 m2 platībā un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0217 Bumbieru iela, Cēsīs 1100 m2 platībā (zemes robežu plāns pielikumā), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 plānotās komercdarbības attīstībai (saskaņā ar Nomnieka iesniegto „Attīstības projektu un tā pielikumu Nr.1”, pielikumā) uz 30 (trīsdesmit) gadiem, sākot ar 2009. gada 01. janvāri.

2. Zemesgabala Rūpniecības iela 18, Cēsis lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908), zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

3. Noteikt zemes nomas maksu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Noteikt, ka līdz zemes nomas līguma noslēgšanai Iznomātājs un Nomnieks veic sekojošo (saskaņā ar Nomnieka iesniegto „Attīstības projektu un tā pielikumu Nr.1”) :

4.1 Nomnieks iniciē, Iznomātājs ierosina un organizē Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. – 2017. grozījumu izstrādes procedūru, tajos paredzot apstiprinātās atļautās izmantošanas „ražošanas apbūve un komercapbūve” un „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve” savstarpējās proporcijas maiņu , kā arī zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0217 Bumbieru iela, Cēsis pievienošanu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0202 Rūpniecības iela 18, Cēsis. Termiņš ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. augustam;

4.2 pēc 4. punkta 4.1 apakšpunktā minēto Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. – 2017. grozījumu apstiprināšanas, Iznomātājs organizē, un Nomnieks izpilda, iesniedz Cēsu pilsētas domē apstiprināšanai un apmaksā zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs detālplānojuma izstrādi, tajā ietverot zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs sadalīšanu atdalītajā (iznomājamā) gabalā un atlikušajā gabalā, kā arī zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis pievienošanu atdalītajam zemesgabalam. Termiņš ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. martam.

4.3 Iznomātājs organizē, un Nomnieks apmaksā zemesgabalu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, „Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu” izgatavošanu. Termiņš ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. aprīlim;

4.4 Iznomātājs organizē un Nomnieks apmaksā 4. punkta 4.3 apakšpunktā minēto zemesgabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā. Termiņš ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. maijam.

5. Zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas visas 4. punktā minētās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 01. jūnijam.

6. Iznomātājam un Nomniekam savstarpēji rakstiski vienojoties, 4. un 5. punktā minētie termiņi var tikt mainīti.

7. Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts Zemes nomas līgums.

8. Līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai noslēgt Zemes nomas priekšlīgumu, kā obligātu tā sastāvdaļu pievienojot Nomnieka iesniegto „Attīstības projektu un tā pielikumu Nr.1”.

9. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par kopējo 1. punktā noteikto nomas zemju platību, tajā skaitā par laika periodu līdz 2009. gada 31. oktobrim - par kopējo platību 54193 m2 (no kopējās nomas zemju platības izslēgta saskaņā ar 11. punktu apsaimniekošanā nodotā platība 876 m2) no nomas priekšlīguma abpusējas parakstīšanas brīža.

10. Nomnieks ir informēts, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi uz zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs atrodas zemes robežu plānā un zemesgrāmatā atzīmētie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi.

11. Pieņemt zināšanai, ka, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 806 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas nodošanu apsaimniekošanā” (prot. Nr. 17, 19.p.), 2008. gada 30. oktobrī ir noslēgts Apsaimniekošanas līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-9-12/2008), ar kuru Cēsu pilsētas dome ir nodevusi apsaimniekošanā SIA „Rasmanis & Dankers” nekustamā īpašuma – zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļu – 876 m2 platībā, uz kura atrodas nenoskaidrotai personai piederoša ēka. Termiņš līdz 2009. gada 31. oktobrim.

12. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes nomas priekšlīgumu un Zemes nomas līgumu.

13. Zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala Iznomātājam, sedz zemesgabala Nomnieks, noslēdzot Zemes nomas līgumu.

14. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

15. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 945.
Par alkoholisko dzērienu lietošanu pasākumā „Jaunā gada sagaidīšana” 2008.gada 31.decembrī

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 38.panta 3.8.1.apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Niklass), nolemj:

Pasākuma „Jaunā gada sagaidīšana” laikā no 2008.gada 31.decembra plkst. 23.00 līdz 2009.gada 1.janvāra plkst. 01.00 pasākuma teritorijā Vienības laukumā, Cēsīs, atļaut lietot uz vietas alkoholiskos dzērienus.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 946.
Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu

Ņemot vērā konstatētos faktus un izklāstītos motīvus, pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.un 31.pantu, Civillikuma 1036. un 1084.pantu, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 170. punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, 09.06.2005. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005 – 2017”. Sadaļas Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 11.nodaļas „Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana” 11.3.punktu,

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzdot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs īpašniekam veikt šādas darbības:

- nekavējoši, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža norobežot bīstamo teritoriju gar Rožu laukumu, gar Rīgas ielu izbūvēt segtu kājnieku tuneli un uzlikt brīdinājuma zīmes;

- ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē projektu pārsegumu un jumta konstrukciju pagaidu nostiprināšanai, paralēli nekavējoši uzsākot pārsegumu un jumta konstrukciju pastiprināšanas darbus saskaņā ar projektu un pabeigt tos līdz 2009.gada 31. janvārim.

2. Ja lēmuma 1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam organizēt lēmuma 1. punktā noteiktās darbības un organizēt akceptētā būvprojekta nepieciešamās korekcijas un ēkas piespiedu sakārtošanu nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu.

3. Ja lēmuma 1.punktā minētajos termiņos paredzētie sakārtošanas darbi nav uzsākti un/vai nav veikti, ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs piespiedu sakārtošanas darbus – finansēt no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem. Iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzīt no ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs īpašnieka.

4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam izdot administratīvo aktu par šī lēmuma piespiedu izpildi, ja ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs īpašnieks labprātīgi neizpilda lēmuma 1.punktu.

5. Ņemot vērā konstatētos faktus un lēmuma motivācijas daļā ietvertos apsvērumus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 3.punktu, noteikt, ka lēmums ir izpildāms nekavējoties un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010), viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 947.
Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu

2001.gada 27.februārī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’CB’’, vienotais reģ. Nr. 40003002934, (agrāk nosaukums SIA ‘’Cēsu būvnieks’’) ir noslēgts Līgums par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, turpmāk – Modernizācijas līgums, un Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu, turpmāk – Nomas līgums, saskaņā ar kuriem SIA ‘’CB’’ veic centralizētās siltumapgādes operatora funkcijas Cēsu pilsētā.

2008.gada 22.jūlijā (reģ. Nr. 1624/1-20) no SIA ‘’CB’’ ir saņemts iesniegums Nr. 07/08-309, ar kuru izteikts aicinājums veikt Modernizācijas līguma un Nomas līguma pārjaunojumu no SIA ‘’CB’’ uz SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’, vienotais reģ. Nr. 40003007848.

2008.gada 4.augustā (reģ. Nr. 1723/1-24) ir saņemts iesniegums no SIA ‘’Dalkia Latvia’’, kurā minēts, ka SIA ‘’Dalkia Latvia’’ ir uzsākusi sarunu ar SIA ‘’CB’’ par iespējamo centralizētās siltumapgādes operatora maiņu, kurš varētu būt SIA ‘’Dalkia Latvia’’ piederošais uzņēmums SIA ‘’Jaunā Fabrika’’. Darījuma struktūra paredz SIA ‘’CB’’ piederošo SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ 100% kapitāla daļu iegādi uz kuru pirms darījuma noslēgšanas tiek pārvesti visi Cēsu pilsētas siltuma centralizētai ražošanai un apgādei nepieciešamie SIA ‘’CB’’ aktīvi, attiecīgs personāls, kā arī, ar Cēsu pilsētas domes piekrišanu, pārslēgts aktīvu (pamatlīdzekļu Līguma noteiktā kārtībā) nomas līgums.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saraksti starp Cēsu pilsētas domi, SIA ‘’Jaunā Fabrika’’, SIA ‘’CB’’ un SIA ‘’Dalkia Latvia’’ (Cēsu pilsētas domes 08.08.2008. atbilde Nr. 1-23/1385; 09.10.2008. atbilde Nr.1-24/1723, SIA ‘’Jaunā Fabrika’’, SIA ‘’Dalkia Latvia’’ un SIA ‘’CB’’ iesniegumi: 08.09.2008 (reģ. Cēsu pilsētas domē ar Nr. 1972/1-24; 29.10.2008.;20.11.2008. (reģ. Cēsu pilsētas domē ar Nr. 2580/1-20), kā arī to, ka SIA „Jaunā fabrika” ietilpst starptautiskas enerģētikas uzņēmuma grupā „Dalkia”, kas ir vadošais enerģētikas, tai skaitā siltumapgādes un koģenerācijas pakalpojumu sniedzējs Eiropā, un kurai ir ievērojama starptautiska pieredze siltumapgādes nodrošināšanā un pakalpojuma sniegšanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu centralizētu siltumapgādi un veicinātu tās modernizāciju un atjaunošanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 11.decembra atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pārjaunot 2001.gada 27.februārī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’CB’’, vienotais reģ. Nr. 40003001934, noslēgto Līgumu par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu (tai skaitā līgumu grozījumus), kā rezultātā SIA ‘’CB’’ kā esošā nomnieka vietā stājas SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ kā jaunais nomnieks, vienotais reģ. Nr. 40003007848, ar nosacījumiem, kas noteikti pārjaunojuma līgumu projektos (lēmuma 1. un 2.pielikums).

2. Noslēgt ar SIA ‘’Jaunā Fabrika’’, vienotais reģ. Nr. 40003541541, Nodomu protokolu, saskaņā ar pielikumu.

3. Apstiprināt Pārjaunojuma līgumu un Nodomu protokola projektus, saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu.

4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt ar lēmuma 3.punktu apstiprinātos Pārjaunojuma līgumus un Nodomu protokolu.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 948.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ‘’Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu’’

Pamatojoties uz to Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr. 821) 28.punkta 28.11.apakšpunktu, kurā noteikts, ka Cēsu pilsētas domes nodaļu reglamentus apstiprina izpilddirektors, kā arī ņemot vērā, ka 2008.gada 7.novembrī ir apstiprināts Juridiskās nodaļas reglaments, nosakot, ka tas stājas spēkā ar dienu, kad stājies spēkā Cēsu pilsētas domes lēmums, ar kuru atzīts par spēku zaudējušu ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu ‘’Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 22, 46.paragrāfs) apstiprinātais Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas nolikums, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu ‘’Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 22, 46.paragrāfs) apstiprināto Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas nolikumu.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 949.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Miera ielā 6, Cēsīs

Nekustamais īpašums Miera ielā 6, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala un namīpašuma, pieder Anitai Šarapovai.

Izskatot nekustamā īpašuma Miera ielā 6, Cēsīs, īpašnieces Anitas Šarapovas 09.12.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1073/F-1-24) par telpu grupu numuru apstiprināšanu dzīvojamā mājā Miera ielā 6, Cēsīs, ievērojot to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Miera ielā 6, Cēsīs, līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav piešķirtas telpu grupu adreses, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 16.12.2008. priekšlikumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt esošajām telpu grupām – dzīvokļiem – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Miera ielā 6, Cēsīs, numerāciju no 1 līdz 8.

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 951.
Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu, saskaņā ar LR MK 19.05.2008. noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” II nodaļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.09.2008. priekšlikumu (prot.Nr.32), Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.09.2008. atzinumu Nr.25 (prot. Nr.10) un Valsts zemes dienesta veikto zemes gabalu kadastrālās vērtības uz 2007.gada 31.decembri aprēķinu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.V aivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izveidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu Cēsu pilsētā.

2. Iekļaut kompensācijas fondā sekojošus zemes gabalus:

2.1. Jāņa Poruka iela 7, Cēsis:

2.1.1. kadastra apzīmējums 4201 003 1409; 2.1.2. platība 1740 m2, dabā nav uzmērīta; 2.1.3. kadastrālā vērtība 1392,00 lati; 2.1.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.1.5. apgrūtinājums – būvlaide gar Jāņa Poruka ielu – 10 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.2. Dzelzceļa iela 10A, Cēsis:

2.2.1. kadastra apzīmējums 4201 003 1417; 2.2.2. platība 1227 m2, dabā nav uzmērīta; 2.2.3. kadastrālā vērtība 982,00 lati; 2.2.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.2.5. apgrūtinājums – būvlaide gar Dzelzceļa ielu – 8 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.3. Dzelzceļa iela 20A, Cēsis:

2.3.1. kadastra apzīmējums 4201 003 0707; 2.3.2. platība 1678 m2, dabā nav uzmērīta; 2.3.3. kadastrālā vērtība 1342,00 lati; 2.3.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.3.5. apgrūtinājums – būvlaide gar Dzelzceļa ielu – 8 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.4. Dārza iela 33, Cēsis:

2.4.1. kadastra apzīmējums 4201 004 0261; 2.4.2. platība 1143 m2, dabā nav uzmērīta; 2.4.3. kadastrālā vērtība 914,00 lati; 2.4.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.4.5. apgrūtinājums – būvlaide gar Dārza ielu – 6 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.5. Dārza iela 35, Cēsis:

2.5.1. kadastra apzīmējums 4201 004 0238; 2.5.2. platība 1143 m2, dabā nav uzmērīta; 2.5.3. kadastrālā vērtība 914,00 lati; 2.5.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.5.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Dārza ielu – 6 m, zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.6. Kanāla iela 9, Cēsis:

2.6.1. kadastra apzīmējums 4201 006 0316; 2.6.2. platība 1019 m2, dabā nav uzmērīta; 2.6.3. kadastrālā vērtība 1019,00 lati; 2.6.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.6.5. apgrūtinājums – būvlaide gar Kanāla ielu – 6 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.7. Mazā Bērzaines iela 12, Cēsis:

2.7.1. kadastra apzīmējums 4201 006 0889; 2.7.2. platība 1453 m2, dabā nav uzmērīta; 2.7.3. kadastrālā vērtība 1162,00 lati; 2.7.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.7.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Mazo Bērzaines ielu – 6 m, zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka neitrālajā zonā un Bērzaines kapu aizsargjoslā, daļa zemes gabala atrodas ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.8. Jēkaba iela 4A, Cēsis:

2.8.1. kadastra apzīmējums 4201 006 2106; 2.8.2. platība 2753 m2, dabā nav uzmērīta; 2.8.3. kadastrālā vērtība 1377,00 lati; 2.8.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.8.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Jēkaba ielu – 6 m, zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka ainavu aizsardzības zonā, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.9. Jēkaba iela 6A, Cēsis:

2.9.1. kadastra apzīmējums 4201 006 2134; 2.9.2. platība 2721 m2, dabā nav uzmērīta; 2.9.3. kadastrālā vērtība 1361,00 lati; 2.9.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.9.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Jēkaba ielu – 6 m, zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka ainavu aizsardzības zonā, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.10. Aveņu iela 2, Cēsis:

2.10.1. kadastra apzīmējums 4201 007 0807; 2.10.2. platība 987 m2, dabā nav uzmērīta; 2.10.3. kadastrālā vērtība 790,00 lati; 2.10.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.10.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Aveņu ielu – 6 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti;

2.11. Miera iela 22, Cēsis:

2.11.1. kadastra apzīmējums 4201 008 1032; 2.11.2. platība 1213 m2, dabā nav uzmērīta; 2.11.3. kadastrālā vērtība 970,00 lati; 2.11.4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve; 2.11.5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Miera ielu – 6 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti.

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītājas p.i. L Zauere) publicēt informāciju par zemes gabalu iekļaušanu kompensācijas fondā vietējā laikrakstā „Cēsu vēstis” un ievietot Cēsu pilsētas domes interneta mājaslapā.

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) izvietot informāciju par kompensācijas fondā iekļautajiem zemes gabaliem Cēsu pilsētas domes informācijas stendā ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, pirmajā stāvā (atbildīgais – Administratīvā nodaļa, vadītāja p.i. D.Baltiņa).

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 952.
Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Krūmiņu ielā 8 Cēsīs, kad. Nr. 4201 008 1025, reģistrēts 25.08.2003. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0010 9008. Uz zemes gabala atrodas Austrim Kerliņam piederoša ēka ar adresi Pētera ielā 71, Cēsīs(kad. apz. 4201 008 1025 001)reģistrēta 18.01.2008. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0042 3930.

Cēsu pilsētas dome 14.02.2008. pieņēma lēmumu Nr.135(prot.Nr.4, 24. p.) ”Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde atdalot Austrim Kerliņam piederošās ēkas apsaimniekošanai un izmantošanai nepieciešamo zemes gabalu.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.12.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.45), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Krūmiņu ielā 8 (kad.Nr.4201 008 1025), Cēsīs.

2. Atdalītajam zemes gabalam un būvei, piešķirt adresi Pētera iela 71, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 5927 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001).

3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Krūmiņu iela 8, Cēsīs:

3.1.Zemes gabala platība 186017 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2.Zemez lietošana mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja v. I.Ādamsone)

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 953.
Par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela, Cēsīs, daļu nomu

2008.gada 27.novembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus”, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegums (reģ.Nr.2598/1-23) ar lūgumu iznomāt pagaidu tirgus funkciju veikšanai zemes gabala Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, daļu (146 m²) un Raiņa ielas, Cēsīs, daļu (516 m²). Zemes gabali Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1302), un Raiņa iela, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1323) reģistrēti Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījums Nr.1477 un Nr.1000 0010 8226).

Ņemot vērā to, ka zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa ielas, Cēsīs, daļas tiek izmantota tirgus darbībai un ir saistītas ar agrāk iznomāto zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.44; 02.12.2008.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus”, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, nomā zemes gabala Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1302), daļu 146 m² platībā un zemes gabala Raiņa iela, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1323) daļu 516 m² platībā (pielikums ), uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.01.2009.

2. Kopējā iznomājamā zemes gabala platība 662 m2.

3. Zemes lietošanas mērķi: zemes gabalam Uzvaras bulvāris 22, Cēsīs - sabiedriskas nozīmes objekti (0901), zemes gabalam Raiņa iela, Cēsīs - satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

7. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Nomas līgums var tikt izbeigts, par to nomnieku brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja mainīsies zemes gabalu īpašnieks vai arī iznomātie zemes gabali būs nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 954.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 (prot.Nr.10, 10.p.) „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” SIA „Rasmanis & Dankers” (reģ. Nr.44103020463, adrese Priekuļu iela 18, Cēsis) nodots nomā ar apbūves tiesībām zemes gabals Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kad. Nr.4201-003-0904).

Ar Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmuma Nr.833 (prot.Nr.22, 78.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu”” 1.3.punktu noteikti sekojoši minētā zemes gabala apgūšanas termiņi: līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei, līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

02.01.2008. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Rasmanis & Dankers” (Nomnieks) noslēgts Zemes gabala nomas līgums Nr.2-7-1/2008), ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā ar apbūves tiesībām zemes gabalu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kad. Nr.4201-003-0904), platība 7755 m², līguma darbības termiņš līdz 31.12.2009.

Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” 11.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr.1335/1-23) ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma Nr.2-7-1/2008 pielikumā Nr.3 „Zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, apbūves laika grafiks” norādīto tehniskā projekta sagatavošanas termiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu Nr.541, izdarīti grozījumi 02.01.2008. Zemes nomas līgumā Nr.2-7-1/2008, nosakot, ka līdz 01.12.2008. SIA „Rasmanis & Dankers” jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojekts iznomātā zemes gabala apbūvei.

09.12.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegums (reģ. Nr.2661/1-25) ar lūgumu pagarināt apbūves laika grafikā norādīto tehniskā projekta sagatavošanas termiņu līdz 01.04.2009., pamatojoties uz zemes gabala apgūšanas laikā radušos nepieciešamību organizēt būvniecības publisko apspriešanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.45, 09.12.2008.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu” (prot. Nr.10, 10.p.) grozījumus, izsakot 5.1.punktu šādā redakcijā:

”5.1. līdz 01.04.2009. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt grozījumus 02.01.2008. zemes nomas līgumā Nr.2-7-1/2008.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 955.
Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 18. panta pirmo daļu par neapdzīvojamās telpas piedāvāšanu privatizēt tās nomniekam, 25. pantu par privatizējamā objekta novērtēšanu, 27. panta pirmo daļu par privatizācijas objekta cenas noteikšanu, 29. panta pirmās daļas 3. punktu par paziņojuma nosūtīšanu iznomātās neapdzīvojamās telpas nomniekiem, ar Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu nr. 331 (protokols nr. 7, punkts 20) ir noteikta neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, atsavināšanas cena, kā arī atļauta neapdzīvojamo telpu privatizācija to nomniekiem, Līgas Virsnītes 17.09.2008., Dainas Pavlovičas 24.09.2008. un Didža Krastiņa 25.09.2008. pieteikumiem un Valsts zemes dienesta kadastra izziņu nr. 11-26-V2/2286 no 28.11.2008., Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2008.gada 10.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt pirkuma līgumu par neapdzīvojamām telpām (garāžam, kadastra apzīmējums 42010030213002 ) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs:

1.1. ar identifikācijas nr. 41020030213-600 par ½ domājamo daļu (17,8 m2) telpas Nr. 1, kuras kopējā platība 35,6 m2, ar Līgu Virsnīti;

1.2. ar identifikācijas nr. 41020030213-601 par ½ domājamo daļu (17,8 m2) telpas Nr. 1, kuras kopējā platība 35,6 m2, ar Dainu Pavloviču;

1.3. ar identifikācijas nr. 41020030213-602, par telpu Nr.2, kuras kopējā platība 36,2 m2, ar Didzi Krastiņu.

2. Sagatavot un izsūtīt Līgai Virsnītei, Dainai Pavlovičai un Didzim Krastiņam paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu (forma 14).

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 956.
„Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 1. pusgadam”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 no 06. 10. 2008. „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt gadatirgu norises vietu zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, Valmieras ielā 2, Dzintara ielā 3, Cēsīs.

2. Noteikt šādu gadatirgu grafiku: 16. un 17. janvārī no 8 – 16 20. un 21. februārī no 8 - 16 20. un 21. martā no 8 – 16 17. un 18. aprīlī no 8 – 16 15. un 16. maijā no 7 – 16 19. un 20. jūnijā no 7 – 16

3. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” sniegt informāciju par gadatirgu norises vietu un laiku valsts iestādēm, kuras veic Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” noteikto kontroli un uzraudzību par gadatirgu norisi.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 957.
Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem

Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (11.12.2008.,prot.Nr.17) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2009./2010.m.g. mācību gadā šādu skaitu 1.klašu komplektus:

- Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti; - Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti; - Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti; - Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, – ne vairāk kā divi klašu komplekti.

2. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā, Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, komplektējot pirmo klašu komplektus 2009./2010. mācību gadam, skolēnu skaits vienā komplektā nepārsniedz 22 skolēnus.

3. Noteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijās 2009./2010.m.g. mācību gadā šādu skaitu 7. klašu komplektu:

Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 22 skolēniem katrā klašu komplektā ;

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 22 skolēniem katrā klašu komplektā .

4. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2009./2010.m.g. mācību gadā šādu skaitu 10.klašu komplektu:

Cēsu Valsts ģimnāzija – ne vairāk kā četri klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 30 skolēniem katrā klašu komplektā ;

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā četri klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 30 skolēniem katrā klašu komplektā ;

Cēsu pilsētas 2.vidusskolā - ne vairāk kā trīs klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 30 skolēniem katrā klašu komplektā .

5. Noteikt, ka bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2009./2010. mācību gadam Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzsāk ar 2009.gada 5.janvāri, ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.

6. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 958.
Par Cēsu rajona komunistiskās genocīda upuru piemiņas memoriāla izveidošanu Valmieras ielā 10A, Cēsīs

Izskatot Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 05.12.2008. iesniegumu Nr.2643/1-23 un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008. atzinumu (prot. Nr. 17) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.12.2008. atzinumu ( prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības ierosinājumu ierīkot Cēsu rajona komunistiskā genocīda upuru piemiņas memoriālu nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 10A, Cēsīs.

2. Uzdot Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) izskatīt iespēju iekļaut Cēsu rajona komunistiskā genocīda upuru piemiņas memoriāla Valmieras ielā 10A, Cēsīs, realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 2010.gada pašvaldības budžeta projektā.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 959.
Par papildinājumiem 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 26.p.)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008.(protokols Nr.17) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 26.p.) pielikumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Ar 2009.gada 1.janvāri iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu, amatalgas un piemaksas tiek noteiktas sekojoši:

7.1. Tiek noteikts iestādes darba samaksas fonds attiecīgajam budžeta gadam pamatojoties uz noteikumiem.

7.2. Iestādes vadītājs, atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas.”

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 960.
Par papildinājumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008.(protokols Nr.17) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmuma „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.) pielikumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Ar 2009.gada 1.janvāri iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu, amatalgas un piemaksas tiek noteiktas sekojoši:

7.1. Tiek noteikts iestādes darba samaksas fonds attiecīgajam budžeta gadam pamatojoties uz noteikumiem.

7.2. Iestādes vadītājs, atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas.”

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 961.
Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.854 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.” (prot.Nr.22, 99.p.). atcelšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008.(protokols Nr.17) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Šķēle), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri atcelt 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.854 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu direktoriem” (prot.Nr.22, 99.p.).

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 962.
Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.855 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem” atcelšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008.(protokols Nr.17) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri atcelt 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.855 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 963.
Par papildinājumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.20)

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2008.(protokols Nr.17) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2) 3.punktu ar šādu apakšpunktu šādā redakcijā:

„- skolēnu papildus izglītošanas organizēšanai izglītības iestādē – Ls 1,00 (bez PVN) gadā”

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 964.
Par papildinājumiem 24.04.2003 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24)

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 24.04.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24) ar 1.8.punktu šādā redakcijā:

„1.8. par telpu nomu mobilo telekomunikāciju objekta (bāzes stacijas un antenas masta) izvietošanai - Ls 150,00 (t.sk.PVN) mēnesī.”

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 965.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (03.12.2008., Nr.1-12/43) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt starptautiskā sieviešu kluba „Cēsis” ziedojumu EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts eiro)– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai– jauna datora un spēļu iegādei brīvā laika centram.

2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 966.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 13. novembrī ir saņemts SIA „BRIKS-F”, reģistrācijas Nr.44103011013, juridiskā adrese Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs iesniegumu (reģ.Nr.2510/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, sakarā ar to, ka ceļot jauno autoservisu, SIA „BRIKS-F” ir labiekārtojis un sakopis Putnu ielu 670 kv.m. platībā, ieguldot līdzekļus Ls 26531,26 ( divdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens lats un 26 santīmi).Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma”Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām 3.daļu, pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.

2008.gada 8.maijā Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.13 ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” un ar 3.4.punktu noteikts, ka komercsabiedrībai, kuras darbība ir ražošana un/vai pakalpojumu sniegšana, var samazināt nekustamā īpašuma nodokli uz vienu gadu, ja:

3.4.3.pastāvīgo darba ņēmēju skaits no 20 līdz 50 cilvēkiem un komercsabiedrība ar saviem finansu līdzekļiem(ieguldījumiem no Ls 3000,-) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā- par 70%.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā 2009.gadā SIA „BRIKS -F”, reģistrācijas Nr.44103011013, juridiskā adrese Eduarda Veidenbauma 3, Cēsīs.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 967.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 08. decembrī ir saņemts SIA „BEĀTUS”, reģistrācijas Nr.950200223, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs iesniegumu (reģ.Nr. 2663/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, sakarā ar automašīnu stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūvēšanu L.Paegles ielā 4, Cēsīs pie veikala „SOLO”.

Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma”Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām 3.daļu, pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.

2008.gada 8.maijā Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.13 ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” un ar 3.4.punktu noteikts, ka komercsabiedrībai, kuras darbība ir ražošana un/vai pakalpojumu sniegšana, var samazināt nekustamā īpašuma nodokli uz vienu gadu, ja:

3.4.4.pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 50 cilvēkus un komercsabiedrība ar saviem finansu līdzekļiem( ieguldījumiem virs Ls 10000,-) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā- par 90%.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt NĪN atvieglojumus līdz brīdim, kamēr ieguldītie līdzekļi (Ls 8266,20) atmaksāsies.

2. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā 2009.gadā SIA „BEĀTUS” ,reģistrācijas Nr.950200223, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 968.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 22.novembrī ir saņemts Cēsu Svētā Jāņa evanģeliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr. 900000298210, juridiskā adrese Lielā Skolas ielā 8, Cēsīs iesniegums (reģ. Nr.2646/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Cēsu Svētā Jāņa evanģeliski luteriskā draudze uzsver, ka atvieglojumi nepieciešami sakarā ar baznīcas restaurācijas projektu.

Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma”Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām 3.daļu, pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.05.2008.gadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā ” un ar 3.5. punktu noteikts, ka „fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Cēsu vecpilsētas aizsardzības zonas robežās un, kuras ieguldījušas savus līdzekļus šajā īpašumā vai tam pieguļošajā teritorijā ( ne mazāk kā Ls 500,00) infrastruktūras, ceļu un laukumu izbūvē un/vai rekonstrukcijā- par 70%” un ar 3.6. punktu noteikts, ka „fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas savus līdzekļus (ne mazāk kā Ls 500) restaurācijā un/ vai renovācijā sev piederošajos īpašumos, kuri iekļauti Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā” Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts”-70% no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu 3.5. un 3.6. punktiem un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā 2009.gadā Cēsu Svētā Jāņa evanģeliski luteriskai draudzei , reģistrācijas Nr.900000298210, juridiskā adrese Lielā Skolas ielā 8, Cēsīs.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 969.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības finanšu resursu izmantošanu, kā arī Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.12.2008. atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri likvidēt Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā esošās vakances :

1.1. Administratīvajā nodaļā – iedzīvotāju apkalpošanas centra apmeklētāju konsultants 1 amata vienība;

1.2. Sabiedrisko attiecību nodaļā – ārējo sakaru koordinators – 1 amata vienība;

1.3. Nekustamā īpašuma nodaļa – iepirkumu speciālists – lietvedis – 1 amata vienība;

1.4. Attīstības plānošanas nodaļā – stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes speciālists – 1 amata vienība;

speciālists uzņēmējdarbības jautājumos – 1 amata vienība;

1.5. Pašvaldības policijā – nepilngadīgo lietu inspektors – 1 amata vienība.

1.6. Projektu vadītājs novadu veidošanas jautājumos – 1 amata vienība.

2. Uzdodu Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) veikt atbilstošus grozījumus Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 970.
Par ziedojuma –dāvinājuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18,40.p.), Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības 05.11.2008. vēstuli par ziedojuma piešķiršanu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 11.12. 2008. atzinumu (protokols Nr.14) un Cēsu pilsētas domes 11.12.2008. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības ziedojumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro) apmērā tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – mikroautobusa invalīdu pārvadāšanai iegādei.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes revidentei B. Kuplai.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 971.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18,40.p.), un ikgadēju Cēsu pilsētas uzņēmēju un iedzīvotāju vēlēšanos atbalstīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) rīkotos Ziemassvētku un citus pasākumu nodrošināšanu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 11.12. 2008. atzinumu (protokols Nr.14) un Cēsu pilsētas domes 11.12.2008. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Aģentūrai pieņemt ziedojumus no sekojošiem komersantiem, uzņēmējiem un privātpersonām:

Ls 100,00 no SIA M.E.LAT-LUX, reģistrācijas Nr. 40003081111; Ls 50,00 no MĒNESS SIA Firma, reģistrācijas Nr. 59503000811; Ls 150,00 no SIA ROZE GV, reģistrācijas Nr. 49502000738; Ls 10,00 no Guntas Kaugares; Ls 30,00 no Ilgas Simsones; Ls 30,00 VAR C SIA Firma, reģistrācijas Nr.400033042547; Ls 20,00 SIA UNITRUCK, reģistrācijas Nr. 44103031842; Ls 20,00 SIA I.Zupas ārstu prakse, reģistrācijas Nr.44103049365; Ls 20,00 SIA Čiekuri Koks, reģistrācijas Nr. 44101030414; Dāvanu kartes Ls 100,00 vērtībā, Sarmīte Banga.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes revidentei B. Kuplai.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 972.
Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšanai un iekārtošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,22`.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (11.12.2008.protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 650 305.00 (Seši simti piecdesmit tūkstoši trīs simti pieci lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības investīciju projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” pabeigšanai.

2. Aizņēmumu izsniegt 2009.gada martā

3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2029.gada janvārim(ieskaitot).

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2011.gada jūnijā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 973.
Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 5.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.pantu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (11.12.2008. protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei mainīt aizdevumu atmaksas grafiku, atliekot pamatsummu atmaksu 2009.gadā un pagarinot aizdevuma līguma termiņu par vienu gadu sekojošiem Aizdevuma līgumiem :

1.1. 2002.gada 17.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.P-67/2002 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.gadā LVL 48 000.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 20.jūnijam;

1.2. 2002.gada 20.novembra Aizdevuma līgumam Nr.P-172/2002 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.gadā LVL 27 264.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 20.oktobrim;

1.3. 2005.gada 15.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/848 (trančes Nr.P-94/2005) atcelt aizdevuma atmaksu 2009.gadā LVL 42 104.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2023.gada 20.janvārim.

2. Aizdevumu atmaksas noteikumu maiņa ir nepieciešama , lai veiktu gala norēķinu LVL 98 134.69 (t.sk.PVN 18%) apmērā par rekonstrukcijas būvprojektu „Vidzemes Mūzikas un kultūras centra izbūve rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” saskaņā ar 2008.gada 30.jūlija Līgumu par būvprojektēšanu.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 974.
Par amata vienību likvidēšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008. (protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Šķēle), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt sekojošas amata vienības:

- metodiķis – 1 likme; - bibliotekārs -0,5 likmes.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.Eglītei, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 18. decembra protokols nr. 22       Lēmuma nr. 975.
Par ierosinājumu likvidēt nodibinājumu „Vidzemes attīstības aģentūra” un ikgadējo iemaksu pārtraukšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Biedrību un nodibinājumu likuma 104. panta 4.punktu, nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” statūtu 8.sadaļas 1. punkta 3) apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā, ka izpildīti nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” darbības mērķi un uzdevumi, tas ir – nodibinājuma statūtos noteiktos galvenos uzdevumus un funkcijas atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantā noteiktajai plānošanas reģiona kompetencei veic Vidzemes plānošanas reģions un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.12.2008. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav nolemj:

1. Ierosināt likvidēt nodibinājumu „Vidzemes attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 44103020016.

2. Ar 2009.gada 1.janvāri pārtraukt ikgadējo iemaksu veikšanu nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” uzturēšanai.

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (nodaļas vadītājas p.i. D.Baltiņa) par pieņemto lēmumu informēt nodibinājumu „Vidzemes attīstības aģentūra”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv