Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 23. decembra protokols nr.23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1976 Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, noraidīšanu
2977 Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā
3978 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
4979 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta izstrādi
5980 Par aizdevuma pamatsummas atmaksu
6981 Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
7982 Par ziedojuma pieņemšanu
8983 Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
9984 Par izmaiņām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
10985 Par izmaiņām Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
11986 Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
12987 Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
13988 Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
14989 Par izmaiņām Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
15990 Par izmaiņām Cēsu pilsētas mākslas skolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16991 Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
17992 Par amata vienību likvidēšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
18993 Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.856 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskiem darbiniekiem” atcelšanu
19994 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zīļu ielā 8, Cēsīs
20995 Par Saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu
21996 Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 23. oktobra lēmuma Nr. 810 „Par Saistošo noteikumu Nr. 23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
22997 Par Saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
23998 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu G.I. Venediktovai
24999 Par līdzfinansējuma atmaksu
251000 Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmuma Nr.813 (prot.Nr.17, 26.p.) „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”” atzīšanu par spēku zaudējušu
261001 Par ziedojuma pieņemšanu2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 976
Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, noraidīšanu

Cēsu pilsētas domē 28.04.2008. saņemts akciju sabiedrības „CATA”, reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, iesniegums (Cēsu pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 1008/1-23, akciju sabiedrībā „CATA” reģistrēts 25.04.2008., Nr. 01-2-249/01) par būvniecības ieceri Raiņa ielā 33, Cēsīs, un būvniecības iesniegums – uzskaites karte. Iesniegumā akciju sabiedrība „CATA” informē par nepieciešamību uzbūvēt pilna apjoma pakalpojumu autoostu uz šim nolūkam privatizēta zemes gabala Raiņa ielā 33, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 005 2319), informē par autoostas telpu minimālo programmu, kas noteikta LR Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumos Nr.846 „Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā”, lūdz izskatīt būvniecības pieteikumu un lūdz atļaut palielināt apbūves blīvumu no Cēsu pilsētas apbūves noteikumos noteiktajiem 50% līdz funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajam ēkas apbūves laukumam atbilstošiem 75%.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldība savos apbūves noteikumos var paredzēt gadījumus, kad rīkojama būves publiska apspriešana, saskaņā ar Cēsu pilsētas apbūves noteikumu 3.1.6. punktu, kurā noteikts, ka unikālus objektus, kuriem nepieciešams lielāks apbūves blīvums un intensitāte, drīkst būvēt pie pozitīviem publiskās apspriešanas rezultātiem, ar Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumu Nr.643 (prot. Nr.13, 28.punkts) izsludināta būvniecības publiskā apspriešana par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs.

Ar Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. lēmumu Nr. 799 (prot. Nr. 17, 12.punkts) noslēgta būvniecības publiskā apspriešana un apstiprināti būvniecības publiskās apspriešanas rezultāti par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, atliekot jautājuma par būvniecības ieceres apstiprināšanu izskatīšanu līdz 2008.gada 1.decembrim. Publiskās apspriešanas gaitā apbūves priekšlikumu negatīvi vērtējušas Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padome, Cēsu pilsētas kultūras padome un Cēsu pilsētas domes Transporta organizācijas komisija, iedzīvotāju viedoklis pārsvarā pozitīvs (86,15 %).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas komisijas 16.10.2008. sēdes (prot. Nr.4) lēmumu par nepieciešamību izstrādāt ar autoostas Raiņa ielā 33, Cēsīs, būvniecību un funkcionēšanu saistītās transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu, akciju sabiedrība „CATA” 02.12.2008. Cēsu pilsētas domē iesniegusi LR Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavotu ceļu drošības audita atzinumu projektam „Jaunas autoostas ēkas būvniecība Cēsīs”. Šajā audita atzinumā analizēti pašreizējās ar autoostu saistītās transporta un gājēju kustības shēmas trūkumi, norādīti nepieļaujamie un turpmāk risināmie pasākumi, kā arī rekomendēts optimālā variantā autoostu, autobusu pieturas un privāto transportlīdzekļu stāvlaukumu izvietot vienviet, ārpus pilsētas ielu tīkla. Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas komisija 17.12.2008. sēdē (prot. Nr.6), pamatojoties uz minēto ceļu satiksmes drošības audita atzinumu, noraidījusi izstrādāto transporta organizācijas shēmu autoostai Raiņa ielā 33, Cēsīs, kā neatbilstošu drošai transporta un gājēju kustībai Raiņa, Noliktavas un Raunas ielās un rekomendējusi turpināt sarunas par autoostas izveidi esošā dzelzceļa stacijas ēkā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 4.punktu, iestāde lemj par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. Tā kā zemes gabala Raiņa ielā 33, Cēsīs, platība ir 372 m2, bet nepieciešamais apbūves laukums, saskaņā ar autoostai nepieciešamo telpu programmu, ir 280 m2, apbūve aizņemtu lielāko daļu zemes gabala. Pie pārsvarā pozitīviem publiskās apspriešanas rezultātiem iespējams veikt atkāpi no Cēsu pilsētas apbūves noteikumos noteiktās 50% apbūves blīvuma normas un palielināt to līdz nepieciešamajam 75% apbūves blīvumam, bet, lai iegūtu atkāpi no ēkas Raunas ielā 1, Cēsīs, fasādes ar logiem, jaunā ēka būtu jānovieto uz Noliktavas ielas sarkanās līnijas, līdz ar to visā Noliktavas ielas posmā no Raiņa līdz Raunas ielai nav vietas normatīvajiem aktiem un satiksmes drošības prasībām, līdz ar to sabiedrības interesēm atbilstošas gājēju ietves izveidošanai. Tāpat satiksmes drošības apsvērumu dēļ nāktos likvidēt esošās autobusu pieturas posmā starp Raunas un Raiņa ielu, līdz ar to gājēju plūsma tiktu novirzīta uz jaunām pieturvietām aizvien tālāk no autoostas, kas neatbilstu sabiedrības (autobusu pasažieru) interesēm.

Ievērojot to, ka pasākumi transporta un gājēju kustības drošības uzlabošanai pašreizējās autoostas atrašanās vietas Stacijas laukumā 5, Cēsīs, gadījumā ir realizējami skarot mazāku teritoriju pilsētas transporta shēmā, ar mazāku darbu apjomu, kas būtu lietderīgi projekta ātrākai realizācijai un Stacijas laukuma vides sakārtošanai, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta otro daļu un 11.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 3.1.6.punktu, būvniecības Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.543 „Ceļu drošības audita noteikumi” 2.punktu (ceļu drošības audita mērķis ir panākt , lai ceļu projekti (arī būvprojekti) un ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvprojekti atbilstu satiksmes drošības prasībām, novēršot iespējamos ceļu satiksmes negadījumus) un LR Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas 2008.gada novembrī veikto ceļu drošības auditu projektam „Jaunas autoostas ēkas būvniecība Cēsīs”, pamatojoties uz Transporta kustības organizācijas komisijas 17.12.2008. lēmumu Nr.4 (prot. Nr. 6, 2.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 (G.Šķenders, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, J.Žagars, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – 3 (M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts), atturas – nav, nolemj:

1. Neapstiprināt akciju sabiedrības „CATA” (reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs) būvniecības ieceri autoostas jaunbūvei zemes gabalā Raiņa ielā 33, Cēsīs;

2. Rekomendēt akciju sabiedrībai „CATA” izskatīt jautājumu par autoostas funkciju saglabāšanu Stacijas laukumā 5, Cēsīs;

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere) gadījumā, ja nav iespējama autoostas darbības nodrošināšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, līdz 31.03.2009. sagatavot priekšlikumus autoostas iespējamam izvietojumam zemes gabalā Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Cēsu pilsētas domes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 977
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā

Cēsu pilsētas domē saņemts akciju sabiedrības „CATA” 28.11.2008. iesniegums Nr. 01-2-648/01 „Par privatizācijas projekta termiņa pagarināšanu”(reģistrēts Cēsu pilsētas domē 2008. gada 28. novembrī ar Nr. 2602/1-25), kurā izteikts lūgums pagarināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000. gada 23. novembra lēmumu (prot. Nr. 26, §23)) nosacījumu izpildes termiņu līdz 2010. gada 31. decembrim, neiekļaušanos plānotajos apbūves termiņos pamatojot ar objektīviem, no Pircēja neatkarīgiem apstākļiem.

23.11.2000. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33 privatizācijas projekta apstiprināšanu” (prot. Nr. 26, § 23). Privatizācijas projekta 10. punkts nosaka nekustamā īpašuma turpmākās saimnieciskās darbības plānu: izveidot pilna apjoma pakalpojumu autoostu atbilstoši 1999. gada 13. jūlijā pieņemtajiem LR satiksmes ministrijas noteikumiem Nr. 23., 11. punkts nosaka investīciju programmu: AS ēkas, ietves un pasažieru iekāpšanas laukuma no Noliktavas ielas līdz Raunas ielai projektēšana un izbūve, ieguldot Ls 50 000,- veicama laika posmā no 2001. – 2002. gadam.

28.12.2000. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, pirkuma līguma apstiprināšanu” (prot. Nr.28, § 4).

10.01.2001. noslēgts Pirkuma līgums starp Cēsu pilsētas domi (Pārdevējs) un Pašvaldību akciju sabiedrību firmu „CATA” (Pircējs) par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, kura 3.1.1 punkts nosaka, ka Pircējam, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro ... iepriekšminētais privatizācijas projekts.

31.03.2005. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums „Par būvniecības ieceres Raiņa ielā 33, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem”, (prot. Nr. 8, 3.p.), kura 1. punkts noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Raiņa ielā 33, Cēsīs (2005. gada 10. februāra, prot. Nr.3, punkts Nr.29), 3. punkts atlikt lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma par ēkas Stacijas laukumā 5, Cēsīs apsaimniekošanas modeļa izvērtēšanu.

31.05. 2006. saņemts akciju sabiedrības CATA 30.05.2006. iesniegums Nr. 01-7-237/013, kurā izteikts lūgums atkārtoti pagarināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs pirkuma līguma izpildes termiņu līdz 2008. gada 31. decembrim. Pamatojums – dzelzceļa stacijas ēkas Stacijas laukumā 1, Cēsīs rekonstrukcijas darbu ievērojamās izmaksas (orientējoši 700 000 Ls).

15.06.2006. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 368 „Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā” (prot. Nr.11, 9.p.), ar kuru:

1) noteikts, ka autobusu stacijas ēkas un pasažieru iekāpšanas laukuma no Noliktavas ielas līdz Raunas ielai, Cēsīs projektēšana un izbūve jāveic līdz 2008. gada 31. decembrim;

2) grozīts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs pirkuma līguma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000. gada 28. decembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, pirkuma līguma apstiprināšanu” (prot. Nr.28, § 4)) 4.2 punkts, nosakot atpakaļpirkuma tiesību izmantošanas termiņu līdz 2009. gada 31. decembrim.

20.06.2006. parakstīti Grozījumi 2001. gada 10. janvāra pirkuma līgumā (par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs), reģistrēti Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-11-01/2006.

23.10.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 799 „Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, (prot. Nr. 17, 12.p.), kura 1. punkts noslēgt ar Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumu Nr. 643 (prot. Nr. 13. 28.p.) izsludināto būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, 3. punkts atlikt jautājuma par būvniecības ieceres apstiprināšanu izskatīšanu līdz 2008. gada 01. decembrim.

02.12.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts LR Satiksmes ministrijas CSDD Ceļu drošības audita daļas izstrādātais Ceļu drošības audita atzinums projektam „Jaunas autoostas ēkas būvniecība Cēsīs” (skat. pielikumā) (akciju sabiedrības CATA 02.12.2008. pavadvēstule Nr. 01-2-655/01 reģistrēta Cēsu pilsētas domē ar Nr. 2627/1-24). Atzinums iesniegts, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas komisijas 2008. gada 24. oktobra lēmumu Nr.2.

Iepazīstoties ar iepriekšminēto, kā arī, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008. gada 11. decembra priekšlikumu (prot. Nr. 15) un 2008. gada 18. decembra priekšlikumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas komisijas 2008. gada 17. decembra lēmumu Nr.2 (prot. Nr. 6), ņemot vērā Ceļu drošības audita atzinumā projektam „Jaunas autoostas ēkas būvniecība Cēsīs” norādīto, ka apbūves priekšlikums autoostas būvniecībai zemes gabalā Raiņa ielā 33, Cēsīs un piedāvātā transporta kustības organizācijas shēma ir izvirzījuši virkni būtisku problēmu, kas rada apgrūtinājumu un bīstamību gan transportlīdzekļu, gan gājēju satiksmei, un to risinājums ir tehniski sarežģīts, daļēji neiespējams, tādējādi nelietderīgs, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par ( M.Šķēle, J.Žagars, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas - nav, (balsošanā nepiedalās deputāti D.Vasmanis un R.Sijāts), nolemj:

1. Noraidīt akciju sabiedrības „CATA” lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000. gada 23. novembra lēmumu (prot. Nr. 26, §23)) nosacījumu izpildes termiņu līdz 2010. gada 31. decembrim.

2. Apturēt pašvaldību akciju sabiedrības firmas „CATA” izstrādātā „Nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33 privatizācijas projekta” (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 23.11.2000. lēmumu „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33 privatizācijas projekta apstiprināšanu” (prot. Nr. 26, § 23)) 10. punkta : Turpmākās saimnieciskās darbības plāns – izveidot pilna apjoma pakalpojumu autoostu atbilstoši 1999. gada 13. jūlija pieņemtajiem LR Satiksmes ministrijas noteikumiem Nr.23 , izpildi ar mērķi: noteikt citu Turpmākās saimnieciskās darbības plānu.

3. Uzdot nekustamā īpašuma Rainas ielā 33, Cēsīs Pircējam, akciju sabiedrībai „CATA”, līdz 2009. gada 01. aprīlim izvērtēt iespējamo turpmāko rīcību ar minēto īpašumu, un iesniegt Cēsu pilsētas domē Turpmākās saimnieciskās darbības plānu, pievienojot apgūšanas laika un finanšu plūsmas grafiku.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 2001. gada 10. janvāra nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 978
Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 26. oktobra lēmumu Nr.607 (prot. Nr.17, 21.punkts) „Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nodošanu privatizācijai” un 2007. gada 15.novembra lēmumu Nr. 735 (prot.Nr.19, 23.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmumā Nr.607 „Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nodošanu privatizācijai” nolemts nodot privatizācijai zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, 41101 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 004 0818, kā apbūvētu zemes gabalu pēc tam, kad sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” ir iesniegusi visus dokumentus, kas apliecina tās pirmpirkuma tiesības, ņemot vērā, ka ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim zemesgrāmatā jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala.

Cēsu pilsētas domē saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, reģ. Nr.40003746199 vēstule ar pielikumu Nr.06.08.; 03.12.2008., (reģistrēta Cēsu pilsētas domē 2008.gada 3.decembrī ar Nr. 2633/1-23), kurā izteikts lūgums nodot zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijai kā apbūvētu zemes gabalu un ļaut izmantot pirmpirkuma tiesības. Cēsu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 9167, lēmuma datums 02.12.2008. nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no jaunbūves (kadastra apzīmējums 4201 004 0818 001), īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, nodokļu maksātāja kods 40003746199. Jaunbūve saistīta ar zemes gabalu Ata Kronvalda iela 44, Cēsis, Cēsu raj., kadastra numurs 4201 004 0818, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000176857, zemes īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, Pārejas noteikumu 3. un 4.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 18.decembra priekšlikumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot privatizācijai apbūvētu zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kvm.

2. Noteikt, ka:

2.1. Pircējam saistošs ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.300 „Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un par saistošo noteikumu Nr.10 ”Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” apstiprināšanu” (prot.nr.8, 37.p.) apstiprinātais detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs;

2.2. Pircējam, pamatojoties uz 2005.gada 13.jūnijā noslēgtā līguma par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu 4.1. punktu, divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma saņemšanas, jāiesniedz Cēsu pilsētas domē nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, detalizēta apbūves koncepcija ar laika grafiku, kas pēc tās akceptēšanas Cēsu pilsētas domē, kļūst par pirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010).

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 979
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta izstrādi

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr.1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2303.

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr.726 (prot. Nr.20, 13.p.) ”Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”, nodots privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, kurā teikts, ka nosakot nekustamā īpašuma cenu, jāņem vērā Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 585” Par darba uzdevumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot. Nr.16, 33.punkts) plānotie zemes gabala Gaujas ielā 88, Cēsīs, zemes izmantošanas veidi un tiem atbilstoši zemes lietošanas mērķi.

Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” nekustamais īpašums Gaujas 88, Cēsīs, atradās A zonā , t.i., dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr. 584 „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu”(prot. Nr.16, 32.punkts) un lēmumu Nr. 585 „Par darba uzdevumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr. 16, 33.punkts) tika uzsākti teritorijas plānojuma grozījumi attiecībā uz zemes gabalu Gaujas ielā 88, Cēsīs, ierosinot zemes gabala daļu iekļaut zemes izmantošanas veidu zonā dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve. Teritorijas plānojuma grozījumu process ir pabeigts, saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.” stājušies spēkā 2007.gada 20. septembrī, saskaņā ar kuriem zemes gabalam Gaujas ielā 88, Cēsīs, noteikta otra izmantošanas zona (apzīmējums M) - dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve un galvenais izmantošanas veids: parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 34.pantu un 68.pantu, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2008.gada 14.novembrī publicēts sludinājums par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 kv.m. platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051 un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011) nodošanu privatizācijai un ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sludinājuma par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, privatizācijas subjekti varēja iesniegt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektus, pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un pieteikt pieprasījumus, kas attiecas uz privatizējamo nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domē līdz 2008.gada 14.decembrim nav iesniegti privatizācijas projekti un reģistrēti iesniegumi par pirmpirkuma tiesību realizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.panta 1.punktu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 18.decembra priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai izstrādāt savu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 kv.m. platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051 un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), privatizācijas projektu:

1.1. Izstrādājot privatizācijas projektu un nosakot nekustamā īpašuma cenu, ņemt vērā 2007.gada 20.septembrī spēkā stājušos saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017”, saskaņā ar kuriem zemes gabalam Gaujas ielā 88, Cēsīs, noteikta otra izmantošanas zona (apzīmējums M) – dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010).

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 980
Par aizdevuma pamatsummas atmaksu

Pamatojoties uz projekta Nr.VDP1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.5./000038/002 „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” vadītāja V.Valaiņa 2008.gada 15.decembra iesniegumu un 2007.gada 1.oktobrī starp Cēsu pilsētas domi un Latvijas Republikas Valsts kasi noslēgto AIZDEVUMA LĪGUMU Nr.A2/1/07/498 (trančes Nr.P-318/2007), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atmaksāt no ERAF projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstība” īstenošanai plānotajiem līdzekļiem 2007.gada 1.oktobra AIZDEVUMA LĪGUMA Nr. A2/1/07/498 (trančes Nr.P-318/2007), kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi Latvijas Republikas Valsts kasi, pamatsummu LVL 2 245.63 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 63 sant.).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut 2008.gada budžeta grozījumos.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 981
Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.12.2008.. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Adminstratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņai) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 982
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (08.12.2008., Nr.1-14/83), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas mākslas skolai pieņemt SIA „ART BETONS” ziedojumu Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit lati)– darba organizācijas uzlabošanai– Cēsu pilsētas mākslas skolas bukleta izveidei.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 983
Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt 1 (vienu) amata vienību –laborants.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 984
Par izmaiņām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt 0,5 amata vienības – laborants.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.Eglītei, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 985
Par izmaiņām Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu 2.vidusskolā likvidēt 1,5 amata vienības – laborants.

2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei I.Semjonovai, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 986
Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu pilsētas pamatskolā likvidēt 1 (vienu) amata vienību – laborants.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram M.Šķēlem, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 987
Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu 1. pamatskolā likvidēt 1 (vienu) amata vienību – laborants.

2. Uzdot Cēsu 1. pamatskolas direktorei A.Būrei, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 988
Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā likvidēt 0,5 amata vienības – laborants.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei I.Eglītei, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 989
Par izmaiņām Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu 2. pamatskolā likvidēt 0,75 amata vienības – laborants.

2. Uzdot Cēsu 2. pamatskolas direktoram O.Bicānam, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 990
Par izmaiņām Cēsu pilsētas mākslas skolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu pilsētas mākslas skolā likvidēt 0,5 amata vienības – laborants.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 991
Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu pilsētas vakara vidusskolā likvidēt 0,5 amata vienības – remontstrādnieks.

2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei I.Šķesterei, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 992
Par amata vienību likvidēšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs), pret – 1 (deputāts M.Šķēle), atturas – 1 (deputāte G.Bērziņa), nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.februāri Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 2 (divas) amata vienības – pirmskolas izglītības skolotājs.

2. Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai D.Zavadskai, atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 993
Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.856 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskiem darbiniekiem” atcelšanu

Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un pamatojoties uz Finanšu ministrijas aprēķināto vērtēto ieņēmumu prognozi pašvaldībai 2009.gadam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1.janvāri atcelt 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.856 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskiem darbiniekiem”

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 994
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zīļu ielā 8, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Arta Dorila piederošo nekustamo īpašumu - nedzīvojamo ēku Zīļu ielā 8, Cēsīs, apzīmējums kadastrā 4201-507-1611, kura atrodas uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-1650).

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ”Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Artim Dorilam un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 995
Par Saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta iespējas, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.29„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums Cēsu pilsētas domes 23.12.2008. sēdes protokolam Nr.23, 20.punkts Lēmums Nr.995

Saistošie noteikumi Nr. 29 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu 14.02.2008. lēmumu Nr. 171, protokols Nr. 4, 60.punkts), turpmāk – Saistošie noteikumi, un papildināt Saistošo noteikumu 5.2. punktu ar vārdiem: „pabalsta izmaksa, sākot ar 2009. gada 2. janvāri, netiek veikta līdz turpmākam Cēsu pilsētas domes lēmumam par pabalsta atjaunošanu.”

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 996
Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 23. oktobra lēmuma Nr. 810 „Par Saistošo noteikumu Nr. 23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu, un ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta iespējas, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 810 „Par Saistošo noteikumu Nr. 23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr. 17, 23. punkts).

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 997
Par Saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.1 panta otro daļu un ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības 2009. gada budžeta iespējas, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums Cēsu pilsētas domes 23.12.2008. sēdes protokolam Nr.23, 22.punkts Lēmums Nr. 997

Saistošie noteikumi Nr 30 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.1 panta otro daļu

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 809, protokols Nr. 17, 22. punkts), turpmāk – Saistošie noteikumi, un izslēgt Saistošo noteikumu VIII nodaļu.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 998
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu G.I. Venediktovai

Pamatojoties uz likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14. panta otrās daļas 3.un 4. punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008. gadam” un ņemot vērā 21.11.2008. Gitas Inessas Venediktovas iesniegumu ar lūgumu pielāgot iekļūšanu savā mājoklī bērnam invalīdam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt Gitai Inessai Venediktovai vienreizēju pabalstu mājokļa pielāgošanai bērna invalīda pārvietošanai ratiņkrēslā.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone)

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 999
Par līdzfinansējuma atmaksu

Pamatojoties uz ekonomiskās lejupslīdes padziļināšanos un pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanos, kā arī uz Ekonomikas stabilizācijas plānu, 2004.gada 13.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.20 ”Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ISPA līdzfinansētajam projektam Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās un Rēzeknes pilsētā”” un 2008.gada 16.decembra Vides ministrijas vēstuli Nr.4.2.5-09/6448 „Par līdzekļu ieskaitīšanu projekta kontā ES Kohēzijas fonda projektam Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt, ka pašvaldības 2008.gadā iemaksāto līdzfinansējumu 148 367.32 EUR apmērā Cēsu pilsētas SIA „VINDA” atmaksā katru mēnesi 1/12 daļu, sākot ar 2009.gada februāri.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumu ar Cēsu pilsētas SIA „VINDA” par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējuma atmaksu.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 1000
Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmuma Nr.813 (prot.Nr.17, 26.p.) „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas ekonomikas stabilizēšanas plānu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējošu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr.813 (prot.Nr.17, 26.p.) par līdzfinansējuma piešķiršanu Ls 3678,- (trīs tūkstoši sešu simti septiņdesmit astoņu latu) apmērā Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” projektam „Mobilās aprūpes vienība”.

 2008.gada 23. decembra protokols nr.23       Lēmuma nr. 1001
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (22.12.2008., Nr.1-27/262),

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, M.Niklass, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt SIA „Inerce” ziedojumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

2. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv