Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 12.novembra protokols nr. 13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 370Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
2 371Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Silenieki" Vaives pagasta Cēsu novadā 2009.gada 12.novembra protokols nr. 13       Lēmuma nr. 370
Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 15.panta pirmās daļas 7.punkta 2 daļu(nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar  14  balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Ar 01.11.2009. atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 23.08.2007.gada lēmumu „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ( prot. Nr.14).
2. Ar 01.11.2009. noteikt:
2.1. vecāku maksu par vienu dienu Ls 1.40 (viens lats četrdesmit santīmi) vienam bērnam ēdināšanas izdevumiem Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā,
2.2. vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, noteikt vecāku maksu par vienu dienu vienai personai 50% apmērā no 1.punktā noteiktās summas,
2.3. maksu par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē LVL 0,60 (sešdesmit santīmi) dienā par vienu bērnu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā 3 mēnešu, izņemot:
2.3.1. slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu,
2.3.2. vecāku atvaļinājuma laikā,
2.3.3. vasaras mēnešos, kad slēgta pirmsskolas izglītības iestāde.
2.4. ja bērns nākošajā dienā neapmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, par to jābrīdina iestādes vadītāja līdz iepriekšējās dienas plkst.10.00.
3. Noteikt, ka līdz 2009.gada 30.decembrim starpību Ls 0,20 (divdesmit santīmi) apmērā starp Cēsu novada domes noteikto vecāku maksu Ls 1.40 (viens lats četrdesmit santīmi) un Cēsu 2.pamatskolas līgumā ar SIA „Merits” noteikto maksu par ēdināšanas pakalpojumu Ls 1,60 (viens lats sešdesmit santīmi), par vienu Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupu bērnu dienā, apmaksā no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
4. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (Mārai Virskulei), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Solveigai Lejietei), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Mārai Rozenbergai), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (Lienei Kazakai), Cēsu 2.pamatskolas (direktoram Ojāram Bicānam) iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar domes lēmumu un veikt nepieciešamos grozījumus līgumā par bērna uzturēšanos izglītības iestādē.
5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.
 


2009.gada 12.novembra protokols nr. 13       Lēmuma nr. 371
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Silenieki" Vaives pagasta Cēsu novadā 
   Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 18. punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, un pamatojoties uz Cēsu novada domes apvienoto komiteju 12.11.2009. sēdes atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar  14  balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Silenieki", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 002 0095 un 4290 002 0156), kopumā sastāvošu no diviem zemes gabaliem 13.99 ha platībā par pirkuma maksu LVL 6750.00 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. ZAĻAISKALNA) paziņot par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv