Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 5.novembra protokols nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 331Par J.Vanaga 16.09.2009. sūdzības par Cēsu pilsētas būvvaldes 14.08.2009. lēmuma Nr. 57 atcelšanu
2 332Par dienesta dzīvojamās telpas Vaives ielā 4-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma pagarināšanu
3 333Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-66, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma noslēgšanu
4 334Par adrešu piešķiršanu Mazā Bērzaines ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
5 335Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 336Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”
7 337Par dzīvokļa Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
8 338Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 3  „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās”” apstiprināšanu
9 339Par zemes nomas līguma izbeigšanu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā
10 340Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
11 341Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
12342Par detālplānojuma teritorijai starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu, Cēsīs un Raiņa ielu, Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas, Cēsīs, Cēsu novadā trasi, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
13 343Par zemes ierīcības projekta Meža iela 15, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
14 344Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
15 345Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”
16 346Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
17 347Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu 2009. gada Ziemassvētku pabalstiem
18 348Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
19 349Par ziedojuma pieņemšanu
20 350Par ziedojuma pieņemšanu
21 351Par Cēsu pilsēta domes 31.05.2007. lēmuma Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
22 352Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7  „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
23 353Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
24 354Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
25 355Par maksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Mežiņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 356Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā  ieguldīšanu SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitālā
27 357Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
28 358Par pedagogu atlases komisijas izveidošanu
29 359Par grozījumiem Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā  „Par mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
30 360Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
31 361Par konkursa ‘’Būve 2009.’’ rezultātiem                                               
32 362Par iepirkuma komisiju
33 363Par iepirkuma komisiju
34 364Par Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr. 139 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „par Cēsu rajona reorganizācijas plānu” atzīšanu par spēkā neesošu
35 365Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu
36 366Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.224 (prot.Nr.6) ”Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
37367Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pāvila ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
38 368Par apvienoto novadu civilās aizsardzības komisiju2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 331
Par J.Vanaga 16.09.2009. sūdzības par Cēsu pilsētas būvvaldes 14.08.2009. lēmuma Nr. 57 atcelšanu
Uzaicinātas personas: Jānis Vanags, zvērināta advokāte Astrīda Jurķele
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Latvijas Republikas Satversmes 105.pantu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Būvniecības likuma 7.pantu, Zemesgrāmatu likuma 1.pantu, Civillikuma 1082.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas būvvaldes 14.08.2009. lēmumu Nr. 57, savukārt, Jāņa Vanaga sūdzību noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 332
Par dienesta dzīvojamās telpas Vaives ielā 4-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma pagarināšanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās:  
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Izīrēt uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā uz darba attiecību laiku, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas tehniskajai sekretārei A. Alksnītei, ģimenē divas personas, dienesta dzīvojamās telpas Vaives ielā 4-18, Cēsīs, Cēsu novadā (viena istaba, dzīvojamā platība 20,9 m2, kopējā platība 38,8 m2).
2.            Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458) viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un parakstīt vienošanos par dienesta dzīvojamās telpas Vaives ielā 4-18, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma pagarināšanu ar A. Alksnīti, atbilstoši šī lēmuma noteikumiem un ievērojot īres un ekspluatācijas izdevumu apmērus, un SIA „CDzP” apstiprinātos administrēšanas izdevumus.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 333
Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-66, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma noslēgšanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Leona Paegles ielā 19A-66, Cēsīs, Cēsu novadā G.Zēģelei uz vienu gadu.
2.            Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis, reģistrācijas Nr.44103029458), viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un noslēgt:
                  2.1.  dzīvojamās telpas Saules ielā 23-324, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma atcēlēja līgumu ar G.Zēģeli;
                  2.2. dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-66, Cēsīs, Cēsu novadā (viena istaba, dzīvojamā platība 17,6 m2, kopējā platība 42,1 m2) īres līgumu ar G.Zēģeli, ģimenē divas personas, atbilstoši šī lēmuma noteikumiem un ievērojot īres un ekspluatācijas izdevumu apmērus, un SIA „CDzP” apstiprinātos administrēšanas izdevumus.
3.            Izslēgt G. Zēģeli no Cēsu pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas reģistra.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 
            Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 334
Par adrešu piešķiršanu Mazā Bērzaines ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
Izsakās: 
Ievērojot to, ka pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Mazai Bērzaines ielai Cēsīs, Cēsu novadā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.10.2009. sēdes (prot. Nr.14) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt Mazā Bērzaines ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses ar numerāciju no 1 līdz 12 (situācijas plāns pielikumā).
2.            Apstiprināt dzīvojamā mājā Mazā Bērzaines ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, telpu grupu adreses 1 un 2. Pieņemt zināšanai, ka pārējās ēkās Mazā Bērzaines ielā , Cēsīs, Cēsu novadā, atsevišķas telpu grupas nav reģistrētas.
3.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 335
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 18.p. lēmums Nr.377) „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru”, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 27.oktobra priekšlikumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, pret- nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), (balsošanā nepiedalās deputāts A.Raubiško), nolemj: 
1.      Uzsākt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijai saskaņā ar plānu pielikumos Nr.1 un Nr.2, kurā ietilpst šādas zemes vienības:
1.1.  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0705 un 4201 004 0712 Vilku ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā;
1.2.  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0706 un 4201 004 0750 Saules ielā 13A, Cēsīs, Cēsu novadā;
1.3.  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0707 Saules ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā;
1.4.  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0218 Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu novadā;
2.      Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.3).
3.      Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Ditu Trapencieri.
 
Pielikums
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 336
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
         Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2. pielikuma 21. punktu, Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmuma Nr. 2 „Par Cēsu novadu” (protokols Nr. 2, 1. punkts) 1. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 22.10.2009. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:  
1.            No 01.01.2010. mainīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nosaukumu un noteikt, ka iestādes nosaukums ir Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, saīsinātais nosaukums Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”.
2.            Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar aģentūras nosaukuma maiņu.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei I.Sietiņsonei līdz 01.12.2009. iesniegt apsiprināšanai nolikumu.
4.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei.
5.            Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 337
Par dzīvokļa Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
Ziņo: A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 45. panta astoto daļu, kurā paredzēts atcelt privatizācijas komisijas lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, ja samaksa par privatizējamo objektu nav izdarīta mēneša laikā, V. Eidukas 05.10.2009. iesniegumu, ar kuru viņa ir atteikusies no dzīvokļa Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, privatizācijas, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 12.10.2009. pieņemto lēmumu Nr. 5 “Par pirkuma līguma slēgšanas ar V.Eiduku atcelšanu”, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.              Saglabāt dzīvokli Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu novada pašvaldības īpašumā.
2.              Cēsu novada pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēt kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
3.              Lēmuma izpildi uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V. Krastiņš).
4.              Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 338
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 3  „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:  
            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.pantu, ievērojot 05.10.2009. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Ministrijas ieteikumus, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.10.2009. atzinumam (prot.nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.          Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās””, saskaņā ar pielikumu. 
2.          Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.          Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 339
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā
            Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
       Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. lēmumu ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2) noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”A.ŠMITA FOTO” (reģ. Nr.49502002090) kā nomnieku par zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, 220 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem, t.i., līdz 25.10.2012.
       06.10.2009. Cēsu novada pašvaldībā saņemts (reģ.Nr.675/1-23) SIA „A.ŠMITA FOTO” valdes priekšsēdētāja A.Šmita iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, un minēto zemes gabalu nodot apsaimniekošanā. Iesniegumā A.Šmits paskaidro, ka zemes gabalu Rīgas ielā 14 šķērso gājēju celiņš, kas savieno Rīgas ielu, Cēsīs un Lielo Skolas ielu, Cēsīs un kuru izmanto ne tikai foto salona apmeklētāji, bet arī pilsētas iedzīvotāji un tūristi. 
       Izskatot SIA „A.ŠMITA FOTO” valdes priekšsēdētāja A.Šmita iesniegumu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.12), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Ar 01.01.2010. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. lēmumu ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2).
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) nodrošināt lēmuma izpildi.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 340
Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
       Cēsu novada pašvaldībā 06.10.2009. reģistrēts (reģ.Nr.675/1-23) SIA „A.ŠMITA FOTO” (reģ.Nr. 49502002090) iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā ar mērķi – teritorijas sakopšanai un apzaļumošanai.
      Zemes gabals Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā piekrīt valstij un, saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai  atrodas Cēsu novada pašvaldības rīcībā.
       Izskatot SIA „A.ŠMITA FOTO” valdes priekšsēdētāja A.Šmita iesniegumu ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Nodot SIA „A.ŠMITA FOTO” (reģ.Nr. 49502002090) apsaimniekošanā zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs Cēsu novadā (kad.Nr.4201 005 2109), 220 m2 platībā (plāns pielikumā).
2.            Apsaimniekošanas nosacījumi:
            termiņš:  uz 1 (vienu) gadu no 01.01.2010. līdz 31.12.2010.
            pienākumi:
2.2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai un apzaļumošanai;
2.2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.2.4. apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
2.2.5. apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.2.6. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.             
3.      Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
4.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
  


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 341
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Cēsu novada pašvaldībā 06.10.2009. saņemts (reģ.Nr.681/1-23) SIA „Rasmanis & Dankers” (reģ.Nr.44103020463) iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomas līgumā noteiktos projekta saskaņošanas un būves nodošanas ekspluatācijā termiņus, pamatojoties uz nestabilo ekonomisko situāciju valstī. 
02.01.2008. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Rasmanis & Dankers” (Nomnieks) noslēgts zemes gabala nomas līgums, ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā zemes gabalu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0904), 7755 m² platībā. Nomas līgumā noteikti sekojoši minētā zemes gabala apgūšanas termiņi:
līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei,
līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves saskaņā ar akceptēto būvprojektu.
19.06.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.541 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.11, 16.p.), ar kuru tika grozīts būvprojekta izstrādes termiņš:
      līdz 01.12.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei.
30.06.2008. pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.541 parakstīti „Grozījumi 02.01.2008. zemes nomas līgumā” (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 01.07.2008., Nr. 2-7-46/2008).
18.12.2008., pamatojoties uz zemes gabala apgūšanas laikā radušos nepieciešamību organizēt būvniecības publisko apspriešanu, pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.954 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.22, 11.p.), ar kuru tika grozīts   būvprojekta izstrādes termiņš:
līdz 01.04.2009. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei.
     29.12.2008. pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.954 parakstīti „Grozījumi 02.01.2008. zemes nomas līgumā” (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 29.12.2008., Nr. 2-7-103/2008).
Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” valdes priekšsēdētāja A.Rasmaņa 06.10.2009. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomas līgumā noteiktos projekta saskaņošanas un būves nodošanas ekspluatācijā termiņus, ņemot vērā nestabilo ekonomisko situāciju valstī, ievērojot likuma « Par pašvaldībām » 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.11), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), (balsošanā nepiedalās deputāts A.Rasmanis), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.            Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu” (prot. Nr.10, 10.p.) grozījumus, izsakot 5.1. un 5.2. punktus šādā redakcijā:
           „5.1. līdz 01.01.2012. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei,
            5.2. līdz 01.06.2014. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.”
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 02.01.2008. zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomas līgumā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 342
Par detālplānojuma teritorijai starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu, Cēsīs un Raiņa ielu, Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas, Cēsīs, Cēsu novadā trasi, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: detālplānojuma izstrādes vadītāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
Izskatot Cēsu novada pašvaldības izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju teritorijai  starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu Cēsīs un Raiņa ielu, Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas Cēsīs trasi, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 82.punktu un 71.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.13) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu Cēsīs un Raiņa ielu Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas Cēsīs trasi, pirmo redakciju.
2.            Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2009.gada 30.novembra līdz 2009.gada 21.decembrim.
3.            Lēmuma publicitāti nodrošina detālplānojuma izstrādes vadītāja Z.Jēkabsone.
4.            Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 343
Par zemes ierīcības projekta Meža iela 15, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
Izsakās: 
Cēsu pilsētas dome 14.02.2008. pieņēma lēmumu Nr.137(prot.Nr.4, 26. p.) ”Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 7468 kv.m. un 10711 kv.m. 29.05.2009. saņemts atzinums no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas.
Izskatot SIA “Elza-P” valdes locekļa Aigara Lazdiņa 06.10.2009.iesniegumu Nr. 679/1-23 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.6) Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.         Apstiprināt zemes ierīcības projektu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā kadastra apzīmējums 4201 009 0803  (pielikums).
2.         Zemes gabalam, projektā Nr. 1 saglabāt adresi Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novads:
2.1. Zemes gabala platība 7468 kv.m. ;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) –4568 kv.m. un mežsaimniecības zeme(0201) – 2900 kv.m. vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
3.         Zemes gabalam, projektā Nr.2, piešķirt adresi Meža iela 23, Cēsīs, Cēsu novads:
3.1. Zemes gabala platība 10711 kv.m. ;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme(0201).
4.      Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 344
Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
      Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. panta otro un ceturto daļu, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35. punktu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 2005.-2017. 2.2.punktu un 20.1. punktu, Cēsu pilsētas Būvvaldes 04.06.2008. lēmumu Nr. 98, Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas Būvvaldes 16.10.2009. lēmumu Nr.16, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 61.1 pantu, 61.2 pantu, Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas 14.02.2008. sēdes lēmumu Nr.1, 3. punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. sēdes atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi- tirdzniecības kompleksa „MAXIMA XX” jaunbūve Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā uz laiku, kas nav mazāks par četrām kalendārām nedēļām.
2.            Pilnvarot Cēsu pilsētas Būvvaldi (Būvvaldes vadītājs V. Krastiņš):
     2.1. sagatavot nosacījumus būvniecības publiskās apspriešanas organizēšanai par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā;
              2.2. pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „MAXIMA Latvija” (reģ. Nr. 40003520643, adrese „Abras”, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2111) sagatavot nepieciešamos materiālus minētās publiskās apspriešanas nodrošināšanai;
              2.3. iecelt minētās publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru, kas veic tās vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo attiecīgu ziņojumu.
3.            Noteikt, ka būvniecības publiskās apspriešanas materiālos jāiekļauj detalizēta transporta kustības plūsmu analīze un jāpiedāvā risinājumi, atbilstoši ceļu drošības auditam (Ministru Kabineta 27.12.2001. noteikumi Nr. 543 „Ceļu drošības audita noteikumi”).
4.             Noteikt, ka SIA „MAXIMA Latvija” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 345
Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts Cēsu rajona padomes sēdē 2008. gada 23. decembrī, protokols Nr.13, 17. punkts) 1. pielikuma „Rajona pašvaldības institūcijas” 1. punktu un 2. pielikuma „Cēsu rajona pašvaldības nekustamie īpašumi” 2. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 74 (protokols Nr. 4, 21. punkts) „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pārņemšanu” un Cēsu rajona pašvaldības Reorganizācijas uzraudzības komisijas 2009. gada 29. jūlija atzinumu (protokols Nr.1, 2. punkts), ar 2009. gada 15. septembra nodošanas – pieņemšanas aktiem, Cēsu rajona pašvaldība nodeva un Cēsu novada pašvaldība pieņēma:
1)            Cēsu rajona pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības aprūpes centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001845945, juridiskā adrese : Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads;
2)            Cēsu rajona pašvaldības nekustamo īpašumu Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs: 4201-006-0306.
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0038-6500 (lēmuma datums 16.10.2009.) reģistrēts nekustamais īpašums Palasta  iela 15, Cēsis, Cēsu novads, sastāvošs no zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201-006-0306, 1106 m2 platībā un  ēkas, kadastra apzīmējums 4201-006-0306-001.
Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 2008. gada 23. decembra lēmumu (protokols Nr. 13, 13.4 punkts) „Par Cēsu rajona padomes īpašumā esoša zemes gabala Palasta ielā 15, Cēsīs, kadastra numurs 4201-006-0306, nodošanu Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” valdījumā”, ar 2008. gada 29. decembra nodošanas – pieņemšanas aktu zemes gabals Palasta iela 15, Cēsis, kadastra numurs 4201-006-0306, 1106 m2 platībā, nodots valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi: „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību”, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā”, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.10.2009. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001845945, juridiskā adrese : Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Aģentūra, ar 2009. gada 01. novembri nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-006-0306, daļu – ēku: poliklīnika (kadastra apzīmējums 4201-006-0306-001), turpmāk – Ēka.
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētās Ēkas nodošanu valdījumā Aģentūrai.
3.            Ņemot vērā, ka zemes gabals Palasta ielā 15, Cēsīs, kadastra numurs 4201-006-0306, 1106 m2 platībā, turpmāk – Zeme, pamatojoties uz  Cēsu rajona padomes 2008. gada 23. decembra lēmumu (protokols Nr. 13, 13.4 punkts) „Par Cēsu rajona padomes īpašumā esoša zemes gabala Palasta ielā 15, Cēsīs, kadastra numurs 4201-006-0306, nodošanu Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” valdījumā”, ar 2008. gada 29. decembra nodošanas – pieņemšanas aktu ir nodots valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”, un pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā ir mainījies zemes gabala īpašnieks, uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 3. punktā minētās Zemes nodošanu valdījumā Aģentūrai.
4.            Valdījumā tiek nodota 1. punktā minētā Ēka un iepriekš ir nodota 3. punktā minētā Zeme, turpmāk kopā – Īpašums, pilnā apjomā, kāds norādīts Zemesgrāmatu apliecībā, ar atlikušo bilances vērtību uz 2009. gada 31. oktobri 50 237,53 LVL,  paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
5.            Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību – pilnīgāku izpildi, tādējādi nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību veselības aprūpes jautājumu risināšanā.
6.            Īpašuma sastāvā esošās ēkas atļautais lietošanas veids – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.
7.            Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
8.            Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošās ēkas kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
9.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma daļas - Ēku nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns) kopijas.
10.    Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
 11.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 346
Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48 panta 1.daļas un Ministru kabineta 2003.gada 3.oktobra noteikumi Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem un nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, un Sporta likuma prasības un pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.10.2009. (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. (prot.Nr.7) sēdes atzinumiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2010.gada budžeta projektā kodā 09.600. pārējie izglītības pasākumi izdevumus Ls 960,- (deviņi simti sešdesmit lati) apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu, organizējot pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vad. I.Sirmā) un Juridiskai nodaļai (vad.S.Ratnika) sagatavot vienošanos ar attiecīgajiem Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kuri mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, paredzot nosacījumu, ka saņemto finansējumu jāatmaksā, ja pēc izglītības iegūšanas pedagogs nenostrādā Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2 pilnus gadus.
3.         Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Pielikums


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 347
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu 2009. gada Ziemassvētku pabalstiem
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Ievērojot Cēsu novada 24.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009. gadam”, Cēsu pilsētas 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” 10.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 22.10.2009. atzinumam (protokols Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009.  atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.            Ziemassvētku pabalstiem 2009.gadā Cēsu pilsētā nepieciešamos finanšu līdzekļus Ls3469,00 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi lati) apmērā saskaņā ar pielikumu paredzēt no:
1.1.            Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta (EKK 63223, 239101 un 22314) - līdz Ls 3109,00 (trīs tūkstoši viens simts deviņi lati);
1.2.            Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” speciālā budžeta konta (EKK 63223 un 22314) - Ls 360,00 (trīs simti sešdesmit latu).
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone).
3.            Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 348
Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kā arī ņemot vērā vispārējo finanšu situāciju valstī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmāsdaļas 2.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.   Ar 06.11.2009. noteikt šādu maksu par pakalpojumiem:
1.1. izbraukums uz dzīvnieka (suņa, kaķa) atrašanās vietu (minimālā apmaksas likme – 1 stunda) 4.00 Ls/h + 0.25 Ls/km (bez PVN)
1.2. maksa par veterinārārsta darbu (gadījumos, kad jāpielieto tālinjekciju aplikators) 11.00 Ls/h (bez PVN)
1.3. maksa par dzīvnieka uzturēšanu patversmē (maksimālais laiks 14 diennaktis) 1.00 Ls/diennaktī (bez PVN)
1.4. dzīvnieka eitanāzija:  
- suns 11.00 Ls (bez PVN)
- kaķis 5.50 Ls (bez PVN)
2.      No maksas par pakalpojumiem tiek atbrīvotas pašvaldības, kuras noslēgušas sadarbības līgumu par līdzdalību klaiņojošo dzīvnieku izķeršanā un patversmes uzturēšanā.
3.      Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad.I.Mercs).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 349
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr.18, 40.punkts), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores p.i. G.Romanovskas iesniegumu (19.10.2009.,reģ.Nr.01-12/18), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumam (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt– darba organizācijai – ziedotās grāmatas, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktores p.i.G.Romanovska) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
Pielikums


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 350
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr.18, 40.punkts), Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (13.10.2009., Nr.1-27/95), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumam (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt– darba organizācijai – sekojošās ziedotās grāmatas:
Nr.p.k. Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Cena, Ls eks. Skaits Summa, Ls Dāvinātājs
1 J.Jaunsudrabiņš Baltā grāmata 0.87 1 0.87 M.Zelicka
2 J.Poruks Kauja pie Knispkas 0.49 1 0.49 M.Zelicka
3 I.Ziedonis Krāsainās pasakas 0.65 1 0.65 M.Zelicka
4 Viks Sarežģītais zvirbulēns 0.49 1 0.49 M.Zelicka
5 K.Nestlingere Vaukšķis 3.67 1 3.67 8.b klases skolēni
6 Ē. Kūlis Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi 1.93 1 1.93 8.b klases skolēni
7 S.Marijanovičs Mazie mājas briesmonīši 2.95 1 2.95 3.a klases skolēni
8   Miedziņš nāk 1.25 1 1.25 3.a klases skolēni
9 U.Auseklis Uz klidziņu ar vienu koka zirdziņu 0.25 1 0.25 3.a klases skolēni
10 I.Zandere Ko teica Gaiļa kungs 6.27 1 6.27 I.Zandere
11 S.Meiere Krēsla 5.95 2 11.90 7.a klases skolēmi
12 S.Meiere Jauns mēness 10.99 1 10.99 8.b klases skolēni
13 J.M.Barrie Pīters Pens un Vendija 2.72 1 2.72 2.a klases skolēni
      KOPĀ 14 44.43  
 
2.      Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 351
Par Cēsu pilsēta domes 31.05.2007. lēmuma Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
             Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, proti, 30.panta piekto daļu, kas nosaka, ka iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas brīvi pieejami, tajā skaitā elektroniskā veidā. Par to iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsēta domes 31.05.2007. lēmumu Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai”.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 352
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7  „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.pantu, ievērojot 05.10.2009. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumus, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 22.10.2009. atzinumam (prot.nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu””, saskaņā ar pielikumu. 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) un Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei B.Kuplai.
 
 
Pielikums


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 353
Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Ievērojot Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 06.10.2009. atzinumu (prot.Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājam komisijas darbībā nodrošināt nolikuma ievērošanu.
 
Pielikums
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 354
Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
            Ievērojot Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 06.10.2009. (prot.Nr. 3) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas 06.10.2009. atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājam komisijas darbībā nodrošināt nolikuma ievērošanu.
 
Pielikums


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 355
Par maksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Mežiņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
1.            Samazināt Jānim KRŪMIŅAM samaksas apmēru par izpērkamo zemi "Kalna Mežiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 002 0199 11.2 ha platībā par 50 % , tas ir par laiku no zemes "Kalna Mežiņi" piešķiršanas lietošanā līdz pieprasīšanai īpašumā- 25% ( no1996. gada 31. oktobra līdz 2009. gada 12. oktobrim) un samazinājumu par zemes pieprasītāja nostrādātiem darba gadiem lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un ar to saistītās organizācijās, iestādēs vai ražošanas uzņēmumos, kuri apkalpo šīs nozares – 25% (no 1984. gada 15. oktobra līdz 2009. gada 31. jūlijam).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja Valda Zaļaiskalna) informēt par pieņemto lēmumu personas un institūcijas.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 356
Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā  ieguldīšanu SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitālā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
          Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:  
1.            Ieguldīt SIA „Cēsu tirgus” (reģ. nr. 44103027052) pamatkapitālā Cēsu novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 005 1324), pretī saņemot visas jaunās sabiedrības daļas.
2.            Lēmuma izpildi organizē SIA „Cēsu tirgus” valde viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 357
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
          Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:  
 
1.            Iznomāt Borisam Korobovam nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 22,1 m2 Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 – telpu Nr. 4 saskaņā ar būves tehnikas inventarizācijas lietu, nosakot:
1.1. nomas termiņu no 2009. gada 1. novembra līdz 2010. gada 31. oktobrim;
1.2. nomas maksu -  Ls 0,50 (piecdesmit santīmu) par 1 m2 mēnesī, bez pievienotās   vērtības nodokļa (PVN).
2.            Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot un parakstīt atbilstošu nomas līgumu.
3.             Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram  A. Mihaļovam.
 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
                                                                                                                                                 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 358
Par pedagogu atlases komisijas izveidošanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Izsakās:
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  65.1.1. punktu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1.aktivitātes „Mūžizglītības attīstība” 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.      Izveidot pedagogu atlases komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja Lolita Kokina Izglītības nodaļas vadītāja 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Biruta Dambīte  Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi Ojārs Bicāns Cēsu novada domes deputāts
  Modris Krieviņš Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona komitejas priekšsēdētājs
  Māris Šķēle Cēsu pilsētas pamatskolas direktors
  Māra Virskule Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
  Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk tekstā – Projekts ) administrators
 
2.            Projekta īstenošanā uzdot komisijai veikt sekojošus pienākumus:
2.1.      izstrādā pedagogu atlases komisijas nolikumu, kuru apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
2.2.      izstrādāt un apstiprināt pedagogu atlases nolikumu, kurā noteikta kārtība, kādā novada pašvaldībā veic pedagogu atlasi un piešķir pedagogam  Projektā pieejamo atbalstu;
2.3.      izsludina pieteikšanos pedagogu atbalsta saņemšanai Projekta ietvaros;
2.4.      nodrošina atbalsta saņemšanai iesniegto pedagogu iesniegumu pārbaudi un sagatavo atbalstāmo pedagogu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā, ņemot vērā, ka pirmajā projekta gadā pedagogiem piešķirtā atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 50% no attiecīgajai novada pašvaldībai pieejamās teritoriālās kvotas;
2.5.      informē pedagogu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem piecu darbdienu laikā no dienas, kad pedagogu atlases komisija ir apstiprinājusi atbalstāmo pedagogu sarakstu.
3.      Komisija uzsāk darbu pēc līguma par finansējuma piesaisti noslēgšanas un darbības līdz projekta ieviešanas pabeigšanai.
4.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 359
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā  „Par mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Izsakās:  
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.726 „Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.            Grozīt Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.114 „Par mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” – lēmuma pirmajā punktā minēto summu Ls 21785 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit pieci lati) aizstāt ar summu Ls 20844 (divdesmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri lati).
2.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 360
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore
Izsakās:
 Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.      Iznomāt Sanitai Kārkliņai nedzīvojamo telpu – kabinetu ar platību 17,7 m2 un tā platībai proporcionālo koplietošanas telpu daļu 7,08 m2, kopā 24,78 m2 Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 001 – telpu Nr. 10 saskaņā ar būves tehnikas inventarizācijas lietu, nosakot:
1.1.nomas termiņu no 2009. gada 1. novembra līdz 2011. gada 31. oktobrim;
1.2. nomas maksu -  Ls 1,00 (viens lats) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās   vērtības nodokļa (PVN).
2.      Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot un parakstīt atbilstošu nomas līgumu.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram  A. Mihaļovam.
 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
                                                     


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 361
Par konkursa ‘’Būve 2009.’’ rezultātiem                                               
Ziņo: J.Žagars, konkursa  komisijas ‘’Būve 2009.’’ Priekšsēdētājs
Izsakās: 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 1), konkursa komisijas ‘’Būve 20...’’ 2009.gada 28.oktobra  lēmumu (prot. Nr.1)  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa rezultātus 2009.gadā un Latvijas Republikas neatkarības  proklamēšanas 91.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 2009.gada 17.novembrī  Cēsu pilsētās 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs,  pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa  laureātiem:
 
1.   individuālo dzīvojamo māju grupā: 
1.1. 1. vieta Egļu iela 18A, Cēsis
Arhitekts Imants Bumbiers
 
Īpašniece Ingrīda Kvanta
1.2. 2. vieta Viestura iela 6A, Cēsis
Projektētājs SIA ‘’Projektu birojs Grietēns un Kagainis’’
 
Īpašniece Ilze  Žagare
1.3. 3.vieta Dzirnavu iela 13, Cēsis
Arhitekts Valdis Ligers
 
Īpašniece Iluta Čudorāne
1.4. 3.vieta Cīrulīšu iela 2, Cēsis
Arhitekts Dainis Andersons
 
Īpašnieks Raivo Freibergs
    1.5. Izsniegt atzinības rakstus:
1.5.1. Aldaru iela 3, Cēsis Īpašnieks Aldis Mītnieks
1.5.2. Egļu iela 11, Cēsis Īpašnieks Maris Juris Andersons
1.5.3. Egļu iela 15, Cēsis Īpašnieks Ivars Markovskis
 
2. sabiedrisko ēku grupā
2.1. 1.vieta Jāņa Poruka iela 52, Cēsis,
Administratīvās ēkas un automobiļu tirdzniecības laukuma jaunbūve
Arhitekts Juris Šūpols
 
Īpašnieks SIA ‘’Sinhro C Auto’’
2.2. 2.vieta Bērzaines iela 33, Cēsis,
Biroja-dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcija
Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa birojs’’ arhitekts Imants Timermanis, arh.Gunta Aukmane  
 
 
Īpašnieks SIA ‘’Šmitiņš un partneri’’, valdes locekle Inga Šmitiņa
2.3. 3.vieta Līgatnes iela 1, Cēsis,
Septītās Dienas Adventistu Cēsu draudzes lūgšanu nama jaunbūve,
AS ‘’Agroprojekts’’ Valmieras nodaļa, nodaļas vadītājs Ģirts Baltgalvis
 
Īpašnieks Septītās Dienas Adventistu Cēsu draudze, mācītājs Agris Bērziņš
2.4. 3. vieta Rūpniecības iela 8A, Cēsis,
Vairumtirdzniecības ēkas fasāžu renovācija un automašīnu stāvlaukuma jaunbūve
Projektētājs arhitektu SIA ‘’Marta Saule’’ arhitekts Gints Cēderštrēms, projekta māksliniece G.Zommere
 
Īpašnieks SIA ‘’Ažiņa komercfirma ‘’MARKETS’’ ‘’, komercdirektore Juta Ažiņa
2.5. izsniegt atzinības rakstus:
2.5.1. Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis,
RPIVA Cēsu filiāles ēkas fasāžu renovācija
 
Īpašnieks Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrija, valdītājs RPIVA Cēsu filiāle, vadītāja Mārīte Raudziņa
 
2.5.2. Dzirnavu iela 52/54, Cēsis,
Sporta un atpūtas centra ‘’Pipariņi’’ ēdnīcas un katlu mājas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojuma jaunbūve
 
Īpašnieks LR Aizsardzības ministrija, apsaimniekotājs Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, direktors Dzintars Arbidāns
 
2.5.3. Jāņa Poruka iela 22, Cēsis,
CSDD Administratīvās ēkas rekonstrukcija
 
Īpašnieks Valsts a/s ‘’Ceļu satiksmes drošības direkcija’’, valdītājs CSDD Cēsu nodaļa, vadītājs Andris MILLERS
 
2.5.4. Robežu iela 8, Cēsis,
Dārza piederumu noliktavas –veikala jaunbūve
 
Īpašnieks SIA firma ‘’MIKOŠ’’, īpašnieks Oļegs Šibalovs
2.5.5. Slimnīcas iela 9, Cēsis,
Cēsu rajona slimnīcas teritorijas labiekārtošana un ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija
 
Īpašnieks Cēsu rajona pašvaldība (šobrīd Cēsu novada pašvaldība)  valdītājs  pašvaldības aģentūra ‘’Cēsu rajona slimnīca’’, direktors Guntars Kniksts
3. ražošanas ēku grupā
3.1. 1.vieta Aldaru laukums 1, Cēsis
Rūpniecisko ūdeņu priekšattīrīšsanas iekārtu, automašīnu stāvlaukuma un teritorijas labiekārtojuma jaunbūve un ražošanas ēku rekonstrukcija
Projektētājs SIA ‘’Būvprojekts’’, vadītāja Mirdza Šmite
Īpašnieks AS ‘’Cēsu Alus’’, valdes priekšsēdētāja Eva  Sietiņsone –Zatlere. 
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 362
Par iepirkuma komisiju
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
Izsakās: 
            Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 22.-24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
Apstiprināt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu par iepirkuma komisijas „Pārtikas preču piegāde Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē” priekšsēdētāju.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 363
Par iepirkuma komisiju
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
Izsakās: 
            Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 22.-24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: 
Apstiprināt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu par iepirkuma komisijas „Telpu uzkopšana Cēsu novada pašvaldības iestādēs” priekšsēdētāju.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 364
Par Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr. 139 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „par Cēsu rajona reorganizācijas plānu” atzīšanu par spēkā neesošu
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore
Izsakās:
         Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2. pielikuma 21. punktu, Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts ar Cēsu rajona padomes 23.12.2008. lēmumu) 10. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj: Atzīt par spēkā neesošu Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr. 139 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu”.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 365
Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu
Ziņo: Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna II daļas 21. punktu Cēsu rajona padomes īstenotais Norvēģu vadības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītais projekts „Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs. Inovācijas caur partnerību” (līgums Nr.LV 0059) tiek nodots Cēsu novada pašvaldībai līdz 30.12.3009. Ņemot vērā Cēsu rajona padomes 27.10.2009. iesniegumu Nr.827/1-21 par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” nodošanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.            Pārņemt projektu „Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs. Inovācija caur partnerību” (līgums Nr. LV 0059) pēc stāvokļa uz 30.11.2009.
2.            Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļu (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) līdz 30.11.2009. atvērt pamatbudžeta norēķinu kontu valsts kasē projekta finanšu līdzekļu uzskaitei. Pirmā paraksta tiesības noteikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam un Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) sagatavot un iesniegt dokumentāciju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē projekta īstenošanai nepieciešamā kredīta saņemšanai.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 366
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.224 (prot.Nr.6) ”Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Izsakās: 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmuma Nr.224 (prot.Nr.6) ”Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” 1.punktu un izteikt to sekojoši:
„1.     Kapitalizēt Cēsu pilsētas domes ieguldījumu EUR 148 367.32 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi un 32/100 eiro) (jeb LVL 104 273.15 pēc kursa 0.702804) apmērā projekta Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līdzfinansējuma nodrošināšanai.”
2.         Lēmuma izpildi organizē sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valde.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 367
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pāvila ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Izsakās:  
          Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
1.      Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Oskaram Ceram (Oskars Cers) piederošo nekustamo īpašumu Pāvila ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0425), kopumā sastāvošu no zemes gabala 593 m² platībā un namīpašuma – dzīvojamās ēkas un palīgceltnes.
 
2.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot Oskaram Ceram un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 
  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 5.novembra protokols nr.12       Lēmuma nr. 368
Par apvienoto novadu civilās aizsardzības komisiju
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumus Nr. 1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, darbības terotoriju un izveidošanas kārtību”, kā arī uz Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību vadītāju 28.10.2009. sanāksmes atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas -nav, nolemj:
 
Veidot apvienoto Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu civilās aizsardzības komisiju.
 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv