Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 24.septembra protokols nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 246Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs
2 247Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
3 248Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs un Vaives ielā 4, Cēsīs apstiprināšanu
4 249Par zemes gabala 16/100 domājamo daļu nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs
5 250Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu
6 251Par zemes gabala 605/4451 domājamās daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs
7 252Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 229  „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu
8 253Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
9 254Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dzeņi” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
10 255Par Cēsu novada Vides attīstības padomi
11 256Par Cēsu pilsētas domes 11.11.2004. lēmuma  „Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
12 257Par Cēsu novada Saistošo noteikumu apstiprināšanu
13 258Par siltumtrases atzara demontāžu  Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs
14  259Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
15260Par Cēsu novada ģerboni
16261Par Cēsu rajona Invalīdu biedrības iesniegumu
17262Par Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības  Cēsu nodaļas iesniegumu
18  263Par pusdienu cenu Vaives pagasta vispārējās izglītības iestādēs
19  264Par ziedojuma pieņemšanu
20  265Par ziedojuma pieņemšanu
21266Par ziedojuma pieņemšanu
22267Par ziedojuma pieņemšanu
23  268Par ziedojuma pieņemšanu
24  269Par ziedojuma pieņemšanu
25 270Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
26 271Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
27272Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu
28 273Par dalību biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”
29274Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 87 “Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” (prot.Nr.2, 30. punkts)
30275Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933  (prot.Nr.20,44. punkts)
31276Par ziedojuma pieņemšanu
32277Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA „Vidzemes Nafta”
33278Par sadarbību Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izglītības programmu realizēšanā
34279Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga komandējumu
35280Par būves „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” papildus būvdarbu izmaksu tāmes apstiprināšanu
36281Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera komandējumu
37 282Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mētru ielā 16, Cēsīs
38 283Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs
39284Par dzīvoklim Vaļņu ielā 17 – 5, Cēsīs, piekrītošās zemes pirkšanu
40285Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
41286Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Kalna Rasas" Vaives pagasta Cēsu novadā2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 246
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
 
            Ivaram Martinsonam, saskaņā ar 25.03.1988. apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma (reģ. Nr.711, mantojuma lieta Nr.M-145/88), pieder ½ domājamā daļa namīpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs. Zemes gabals sākotnēji nodots beztermiņa lietošanā apbūvei 07.05.1957. kopplatībā 600 m2. Pašreizējais zemes gabals Dzintara ielā 16, Cēsīs, izveidots izpirkšanas vajadzībām saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām un tā platība ir 939 m2.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav iesniegts Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.
Ņemot vērā to, ka Ivars Martinsons nav iesniedzis Cēsu pilsētas zemes komisijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes robežu plānu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.09.2009. atzinumu Nr. 9 (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Ivaram Martinsonam.
2.            Noteikt  Ivaram Martinsonam ar 2009.gada 1.septembri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, lietošanā bijušās platības  - 600 m2 (kad. Nr. 4201 002 0708).
3.            Zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, kopējā platība ir 939 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).
4.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ivaram Martinsonam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 247
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. panta trešās daļas 2. punktu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās rakstveidā ir izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, 5. panta pirmās daļas 2. punktu par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) un, ja tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, 10. panta ceturto daļu par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim un tā izīrēšanu konkrētajai personai (ģimenei), un ja līdzšinējais dzīvojamās telpas īres līgums ar īrnieku tiek izbeigts, 11. panta pirmo daļu, kas noteic, ka sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata un sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pašvaldības institūcijas lēmums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, 11. panta otro daļu, kas noteic, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, 09.09.2009. J. Jansona iesniegumu (reģ.Nr. 445/F-1-13) ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī to, ka J.Jansons šobrīd īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā un viņam ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo J.Jansona ģimenei ar Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 09.09.2009. lēmumu (izziņa nr. 5-5-3/347) piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, atbilstoši Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas 17.09.2009. atzinumam (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Izbeigt noslēgto dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā īres līgumu ar Juri Jansonu, ģimenē divas personas.
2.            Noteikt dzīvoklim Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā sociālā dzīvokļa statusu.
3.            Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un parakstīt sociālā dzīvokļa Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā īres līgumu uz sešiem mēnešiem ar J.Jansonu, atbilstoši šī lēmuma noteikumiem un ievērojot īres un ekspluatācijas izdevumu apmērus, un SIA „CDzP” apstiprinātos administrēšanas izdevumus.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 248
Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs un Vaives ielā 4, Cēsīs apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Izsakās:
 
Cēsu novada dome 13.08.2009. pieņēma lēmumu Nr.153(prot.Nr.6, 53. p.) ”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs un Vaives ielā 4 , Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde grozot zemes gabalu savstarpējo robežu, nemainot zemes gabalu kopējo platību.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un tiem saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas prasībām, Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.09.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0751 un Vaives ielā 4, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0716, (pielikums ).
2.      Zemes gabalam un būvēm Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0751 saglabāt adresi Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs:
2.1. Zemes gabala platība 19625 kv.m. ;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme(0901).
3.       Zemes gabalam un būvei Vaives ielā 4, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0716 saglabāt adresi Vaives ielā 4, Cēsīs:
3.1. Zemes gabala platība 4936 kv.m. ;
3.2. Zemes lietošanas mērķis –  daudzdzīvokļu māju apbūves zeme(0702)
4. Veicot jauniecelto būvju un inženierkomunikāciju uzmērīšanu dabā tās var tikt precizētas.
  1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
  2. Uzdot zemes ierīcības projekta īstenošanu Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 249
Par zemes gabala 16/100 domājamo daļu nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
       02.09.2009. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts (reģ.Nr.189/F-1-23) A.Kļaviņa iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 10.08.2009. dāvinājuma līgumu A. Kļaviņam pieder ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 16/100 domājamās daļas. Īpašuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā.
        Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 3845 m2 platībā, 19.08.1999. reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1131). 2007.gadā pēc 53/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanas, Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ir 47/100 domājamās daļas no zemes gabala, kurās ietilpst arī A.Kļaviņam iznomājamās 16/100 domājamās daļas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
      Izskatot A.Kļaviņa iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta 1.daļas 14.punktu LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Noslēgt zemes nomas līgumu ar Arni Kļaviņu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0313), 16/100 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.10.2009.
2.            Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.
3.            Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
4.            Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu līdz 31.12.2009. noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām, no 01.01.2010. – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5.            Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas A.Kļaviņam piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
6.            Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.            Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 250
Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.81 ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamās daļas nomu” (prot.Nr.4, 28.p.), 24.07.2009. noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un Ilzi Pičukāni kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamām daļām uz 5 gadiem (līdz 31.07.2014.).
      04.09.2009. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts (reģ.Nr.202/F-1-23) I.Pičukānes iesniegums ar lūgumu izbeigt 24.07.2009. noslēgto zemes nomas līgumu. Saskaņā ar 27.08.2009. dāvinājuma līgumu Ilze Pičukāne atdāvinājusi nekustamā īpašuma – ēkas Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 900 5267), 605/4451 domājamās daļas.
       Izskatot I.Pičukānes iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.81 ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamās daļas nomu” (prot.Nr.4, 28.p.).
2.            Izbeigt zemes nomas līgumu ar Ilzi Pičukāni, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 605/4451 domājamām daļām ar 2009.gada 30.septembri.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 251
Par zemes gabala 605/4451 domājamās daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
       04.09.2009. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts (reģ.Nr.203/F-1-23) I.Dumpes iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 27.08.2009. dāvinājuma līgumu Ievai Dumpei pieder dzīvoklis Nr.4 un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kas 02.09.2009. reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Ievas Dumpes vārda.
     Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1525 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (17.08.1999.; nodalījuma Nr.1127). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
      Izskatot I.Dumpes iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ievu Dumpi, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 605/4451 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.10.2009.
2.      Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.      Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.      Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu līdz 31.12.2009. noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām, no 01.01.2010. – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
8.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 252
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 229  „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Izsakās:
 
14.08.2009. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts (reģ.Nr.285/1-23) SIA „Cel tik”, juridiskā adrese Saulrītu iela 21, Cēsis, Cēsu nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, nomas līgumā noteiktos projekta realizācijas termiņus, pamatojoties uz nestabilo un neizprotamo ekonomisko situāciju valstī un attīstītāja vēlmi izanalizēt tirgus attīstības tendences, lai apzinātu potenciālos pircējus un viņu vajadzības, kā arī ņemot vērā finansējošo banku ieteikumus izanalizēt projekta realizācijas iespējas. Iesniegumam pievienots apbūves laika grafiks.
15.06.2007. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Cel tik”(Nomnieks) noslēgts Zemes gabalu nomas līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 18.09.2007., Nr.2-7-37/2007), ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā zemes gabalus Rīgas ielā 85, Cēsīs (kadastra Nr.4201 008 0528), platība 6479 m²; Rīgas ielā 89, Cēsīs (kadastra Nr.4201 008 1236), platība 4800 m². Nomas līgumā noteikts apbūves laika grafiks saskaņā ar Nomnieka piedāvājumu.
06.11.2007. pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2007. atzinumu, parakstīti „Grozījumi 15.06.2007. zemes gabalu nomas līgumā” (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 06.11.2007., Nr. 2-7-42/2007), ar kuriem Līdzēji groza nomā nodoto zemes gabalu kadastrālās vērtības atbilstoši LR VZD Vidzemes reģionālās iestādes 10.10.2007. izziņai, kā arī groza apbūves laika grafiku. Apstiprinātais apbūves laika grafiks:
-Projekta izstrāde                                                02.04.2007.     -           28.03.2008.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 2 (divas) ēkas  31.03.2008.        -           04.08.2009.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 1 (vienu) ēku       06.08.2008.     -           10.12.2009.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 1 (vienu) ēku       12.08.2009.     -           05.05.2010.
06.03.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.222 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.229 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 33.p.), ar kuru tiek grozīta nomas maksas aprēķina kārtība, pamatojoties uz normatīvo aktu maiņu, kā arī grozīts apbūves laika grafiks. Apstiprinātais apbūves laika grafiks:
-Projekta izstrāde                                                04.01.2008.     -           25.07.2008.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 2 (divas) ēkas     28.07.2008.     -           01.12.2009.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 1 (vienu) ēku       06.08.2008.     -           10.12.2009.
-Nodot ekspluatācijā un pārdot 1 (vienu) ēku       02.12.2009.     -           25.08.2010.
14.03.2008. pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.222 parakstīti „Grozījumi 15.06.2007. zemes gabalu nomas līgumā” (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 14.03.2008., Nr. 2-7-16/2008).
11.09.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.698 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.229 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 3.p.), ar kuru tiek grozīts apbūves laika grafiks. Apstiprinātais apbūves laika grafiks:
-Projekta izstrāde                                             02.04.2008.     -           26.03.2010.
-Nodot ekspluatācijā 2 (divas) ēkas                  31.03.2010.     -           03.08.2012.
-Nodot ekspluatācijā 1 (vienu) ēku                   06.08.2010.     -           10.12.2012.
-Nodot ekspluatācijā 1 (vienu) ēku                   12.08.2011.     -           06.05.2013.
17.09.2008. pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.698 parakstīti „Grozījumi 15.06.2007. zemes gabalu nomas līgumā” (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 17.09.2008., Nr. 2-7-84/2008).
        Izskatot SIA ‘’Cel tik” 14.08.2009. iesniegumu ar lūgumu pagarināt projektēšanas un būvniecības termiņus zemes gabalu apbūvei Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, sakarā ar ekonomisko krīzi valstī, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.08.2009. priekšlikumu (prot.Nr.6), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs, apbūves laika grafiku saskaņā ar pielikumu:
               Apbūves stadija Laika grafiks
            uzsākšana                           pabeigšana
Projekta izstrāde 02.04.2008. 16.09.2011.
Nodot ekspluatācijā 2 (divas) ēkas 16.09.2011. 30.05.2014.
Nodot ekspluatācijā 1 (vienu) ēku 11.05.2012. 30.09.2014.
Nodot ekspluatācijā 1 (vienu) ēku 15.05.2013. 29.05.2015.
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 15.06.2007. zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, nomas līgumā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 253
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Izsakās:
 
19.08.2009. Cēsu novada domē saņemts (Nr.320/1-25) Valmieras reģionālās vides pārvaldes iesniegums 17.08.2009.Nr.8.5.-24/2217 par atļauju smilts ieguvei, ar kuru tiek pārsūtīts SIA ‘’ATAUTO’’ iesniegums ar lūgumu izsniegt dabas resursu ieguves atļauju smilts ieguvei atradnē "Smilškalns", Vaives pagastā, Cēsu novadā. Iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti: 1)derīgo izrakteņu atradnes pase,2) derīgo izrakteņu ieguves limits,3)zemesgrāmatu apliecības kopija SIA ‘’ATAUTO’’ piederošam nekustamam īpašumam "Smilškalns" Vaives pag. Cēsu novadā 4)nekustamā īpašuma "Smilškalns" Vaives pag. Cēsu novadā zemes robežu plāns, 5) atradnes "Smilškalns" Vaives pag. Cēsu novadā smilts divi testēšanas pārskati. Derīgo izrakteņu ieguves atļauju kā administratīvo aktu izsniedz vietējā pašvaldība savā administratīvajā teritorijā. SIA "ATAUTO" nekustamais īpašums "Smilškalns" atrodas derīgo izrakteņu ieguves teritorijā Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz LR likuma "Par zemes dzīlēm" un likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 14.punkta f daļu, LR MK 24.04.2007. noteikumiem Nr. 280 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" Vaives pagasta 2008. gada 29. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Cēsu rajona, Vaives pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", un ņemot vērā  Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA ‘’ATAUTO’’, reģ. Nr.44103039579, adrese ‘’Graudiņi’’, Vaives pag., Cēsu novads, smilts ieguvei nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.42900030120  "Smilškalns", Vaives pagasts, Cēsu novads.
2.            Noteikt smilts ieguves atļaujas derīguma termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim un smilts ieguves limitu 11,2 tūkstošus m3.
3.            Ievērot nosacījumu, ka smilts ieguves atļauja derīga kopā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi vai tās kopiju un dokumentu, kurā noteikti derīgo izrakteņu ieguves limiti, un robežu plānu, ievērojot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
4.            Lēmuma izpildi un atļaujas izmantošanas uzraudzību nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
        
     
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  254
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dzeņi” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Izsakās:
 
Izskatot nekustamā īpašuma "Dzeņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā īpašnieka Viļa Vitālija GREIŠKAS, iesniegumu, reģistrētu Vaives pagasta pārvaldē 13.08.2009. ar Nr. 17/01-15, par viņam īpašumā piederošā nekustamā īpašuma "Dzeņi" ar kad. Nr. 4290 001 0085, reģistrēts Cēsu novada Vaives pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.520, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam. Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kopplatību 11.5 ha un četrām ēkām uz tā,  sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot neapbūvētu zemes gabala daļu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta 3.,5. un 7. apakšpunktam, Vaives pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020. gadam, 2008. gada 29. augusta  saistošo noteikumu Nr. 10 " Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. punkta 3.6 apakšpunkta(01;06;09)  prasībām par zemes gabala sadalīšanu, nekustamo īpašumu "Dzeņi" Vaives pagastā ar kad. Nr. 4290 001 0085 var sadalīt divos zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu , MK 11.12.2007.noteikumiem Nr. 867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" , Vaives pagasta 2008.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 " Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", Vaives pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam 3. punkta 3.6.apakšpunktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Dzeņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā ,  ar kad. Nr. 4290 001 0085.
2.            Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamam īpašumam "Dzeņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā (Pielikums).
3.            Piešķirt nosaukumu atdalāmajam zemes gabalam „Dzenīši”, Vaives pagasts Cēsu novads.
4.            Apstiprināt zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam "Dzeņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā, izstrādes vadītāju– Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotāju A.Ķerpi.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
Pielikums
 
  


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 255
Par Cēsu novada Vides attīstības padomi
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu un 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2. „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada 01.07.2009. Saistošie noteikumi Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”  25.p.Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu 16.04.2009. lēmumu Nr. 220 „Par Vides attīstības padomes sastāvu” .
2.      Apstiprināt Cēsu novada vides attīstības padomi sekojošā sastāvā:
      2.1.   I.Ādamsone  -    vides attīstības padomes priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste;
      2.2.   V.Caune  - vides attīstības padomes priekšsēdētāja  vietniece un sekretāre, arhitekte;
      2.3.   A.Ķerpe- Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs;
      2.4.   A.Raubiško – novada domes deputāts, Z/S “Kliģēni “ vadītājs;                     
      2.5.   A.Mihaļovs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors ;
      2.6.   A.Zvirgzds -   dendrologs,  bioloģijas zinātņu doktors;
      2.7.   D.Ķibilda- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore;
      2.8.   D.Trapenciere-  Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
      2.9.   G.Ģeida   - Valsts vides dienesta Valmieras RVP  pārstāvis;
      2.10. I.Mercs -  Cēsu novada pašvaldības  komunālās nodaļas vadītājs;
      2.11. J.Krastiņš – kultūrvēsturnieks;
      2.12. J.Krūmiņš   - Gaujas Nacionālais parka pārstāvis;
      2.13. J.Sirlaks –pašnodarbinātais, ainavu arhitekts;
      2.14. J.Zlaugotnis  -  Cēsu novada pašvaldības arhitekts;
      2.15. T.Gailīte – I.U. “T.G.Zaļumi” vadītāja VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības  pārstāve;
      2.16. V.Kaņeps – sabiedrības pārstāvis;
      2.17. J.Sausiņa- Pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktore.
3.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes nolikumu, kas apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu (prot. Nr. 18, 19.p.) un apstiprināt Cēsu novada Vides attīstības padomes Nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 256
Par Cēsu pilsētas domes 11.11.2004. lēmuma  „Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
 
Ar Cēsu pilsētas domes 11.11.2004. lēmumu Nr.3 (prot. nr.24) „Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs”, pamatojoties uz zemes gabala Mēderu ielā 4, Cēsīs, īpašnieces Lindas Kalniņas pilnvarotās personas Ginta Poļa iesniegumu, palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0502 006 un līdzšinējo adresi Mēderu  ielā 1, Cēsīs, mainīta adrese uz Mēderu ielu 4, Cēsīs, jo ēka atrodoties uz šī zemes gabala. 20.04.2009. nekustamā īpašuma Mēderu ielā 4, Cēsīs, īpašniece Linda Kalniņa un nekustamā īpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, īpašnieka Aivara Rodes pilnvarotā persona Ivars Freibergs iesnieguši SIA „Latīpašums – mērniecības birojs” iesniegumus zemes gabalu plānu precizēšanai, jo ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0502 006 reāli dabā atrodas uz zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, nevis Mēderu ielā 4, Cēsīs. SIA „Latīpašums – mērniecības birojs” izgatavojis precizētos zemes vienību robežu un situācijas plānus un iesniedzis saskaņošanai Cēsu novada pašvaldībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.09.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. sēdes atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004. gada 11.novembra lēmumu „Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs” (prot.Nr.24, p. Nr.3).
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai (Rīgas iela 47, Valmiera) un nekustamo īpašumu Mēderu ielā 1, Cēsīs un Mēderu ielā 4, Cēsīs, īpašniekiem.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
  


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 257
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
 
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.09.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. sēdes atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada teritorijām līdz šim izstrādātus detālplānojumus, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1).
2.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.9 „Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs”, ar 3 grafiskajiem attēliem pielikumā.
3.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.10 „Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar 4 grafiskajiem attēliem pielikumā.
4.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.11 „Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas, Cēsīs, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar 4 grafiskajiem attēliem pielikumā.
5.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 12 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar 4 grafiskajiem attēliem pielikumā.
6.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 13 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” , ar 4 grafiskajiem attēliem pielikumā.
7.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.14 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” , ar 5 grafiskajiem attēliem pielikumā.
8.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.15 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” , ar 3 grafiskajiem attēliem pielikumā.
9.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 16 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” , ar 3 grafiskajiem attēliem pielikumā.
10.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 258
Par siltumtrases atzara demontāžu  Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Cēsu novada pašvaldībā 02.09.2009. reģistrēts Nr. 414/1-24 z/s „Kliģēni” (nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs īpašnieks) iesniegums par atļauju demontēt virszemes siltumtrasi, kas šķērso nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs. 18.09.2009. saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli” vēstule Nr. 031/2009-11 (iereģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 18.09.2009. Nr. 528/1-20), kurā dota SIA „Cēsu siltumtīkli” piekrišana minētās siltumtrases demontāžai.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu (demontētā siltumtrase nav un nākotnē nebūs nepieciešama pašvaldības funkcijai - ... organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (...siltumapgāde...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, nodrošināšanai), kā arī lai veicinātu vides sakārtošanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, balsošanā nepiedalās- A.Raubiško, nolemj:
 
1.            Atļaut z/s „Kliģēni”, reģ. Nr. 49501007086, demontēt virszemes siltumtrasi, kas šķērso zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, pie nosacījuma, ka siltumtrases demontāža tiek veikt pilnā būves komplektācijā (cauruļvadi un balsti tajā skaitā), darbu veic z/s „Kliģēni” par saviem līdzekļiem, demontētos cauruļvadus un betona balstus utilizēt atbilstoši normativo aktu prasībām un sakārtojot teritoriju demontētās trases vietā.
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšanas un norakstīšanas komisijai veikt nepieciešamās darbības saistībā ar izmaiņām Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstā.
3.            Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vad.I.Mercs).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  259
Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora Jāņa Nagļa 2009. gada 08.septembra iesniegumu Nr.1-10/137, Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 12.p., Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot. Nr. 8) Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram Jānim Naglim nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā.
4.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.
5.            Nolikums stājas spēkā ar 2009. gada  28. septembri.
Pielikums
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 260
Par Cēsu novada ģerboni
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.pantu, 8.pantu, pārejas noteikumu 13.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 52 „Par ģerboņa lietošanu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas 31.07.2009. priekšlikumu (prot. Nr. 1) un 10.09.2009. priekšlikumu (prot. Nr. 2), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.09.2009. atzinumam (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu pilsētas ģerboni, kas papildināts ar hieraldisko lauzumu (pavedienapmale), kā Cēsu novada ģerboni, saskaņā ar skici pielikumā.
2.            Noteikt, ka Cēsu novada ģerboni ir tiesīga savā darbībā lietot Cēsu novada pašvaldība kā iestāde veidlapās, zīmogā un uz Cēsu novada domes lēmumiem.
3.            Noteikt, ka Cēsu pilsētas ģerboni ir tiesīgas savā darbībā lietot Cēsu pilsētā esošās Cēsu novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, ja tām nav savas emblēmas.
4.            Noteikt, ka Vaives pagasta ģerboni ir tiesīgas savā darbībā lietot Vaives pagasta pārvalde kā iestāde un tās pakļautībā esošās struktūrvienības.
5.            Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas vadītāju Ēro Rasu veikt nepieciešamās darbības saistībā ar Cēsu novada ģerboņa apstiprināšanu.
6.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vad.I.Sirmā) šo lēmumu nosūtīt LR Kultūras ministrijai saskaņošanai ar Latvijas valsts heraldikas komisiju.
7.            Šī Lēmuma 2.punkts stājas spēkā pēc tam, kad saņemts saskaņojums no Latvijas valsts heraldikas komisijas.
8.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 261
Par Cēsu rajona Invalīdu biedrības iesniegumu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās: Pamatojoties uz Cēsu rajona Invalīdu biedrības 20.08.2009. iesniegumu ar lūgumu atbalstīt ar līdzfinansējumu Ls 600,00 Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009. gadam” (prot.Nr.3,p.3 un tajos izdarītajiem grozījumiem) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 10.09.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (protokols Nr. 4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns), pret – 1 (M.Cīrulis), atturas - nav, nolemj:
Atteikt līdzekļu piešķiršanu Cēsu rajona Invalīdu biedrībai līdzfinansējuma piešķiršanai, jo Cēsu novada 2009. gada budžetā netika plānoti līdzekļi šādiem mērķiem.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 262
Par Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības  Cēsu nodaļas iesniegumu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās: Pamatojoties uz Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas iesniegumu 02.09.2009. iesniegumu ar lūgumu atbalstīt ar līdzfinansējumu Ls 200,00 apmērā, Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009. gadam” (prot.Nr.3,p.3 un tajos izdarītajiem grozījumiem) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 10.09.2009. atzinumu (protokols Nr. 4 ) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (protokols Nr. 4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns), pret – 1 (M.Cīrulis), atturas - nav, nolemj:
Atteikt līdzekļu piešķiršanu Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai līdzfinansējuma piešķiršanai, jo Cēsu novada 2009. gada budžetā netika plānoti līdzekļi šādiem mērķiem.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  263
Par pusdienu cenu Vaives pagasta vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 7. punktu un 21. panta 14. punkta 8. apakšpunktu, 28.07.2008. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 605 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai", Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Noteikt standartpusdienu cenu Vaives pagasta Līvu un Rāmuļu pamatskolu 1. klašu skolēniem Ls 1.00 (viens lats 00 santīmi), t.sk. PVN.
2.            Noteikt, ka ar 2009. gada 1. septembri samaksa par 1. klašu skolēnu standartpusdienām tiek veikta:
2.1. no valsts budžeta līdzekļiem – Ls 0.80 par vienu skolēnu par vienu dienu ;
2.2. no pašvaldības budžeta līdzekļiem – Ls 0.20 par vienu skolēnu par vienu dienu.
3.      Noteikt, ka atbildīgi par 1. un 2. punkta izpildi ir Līvu un Rāmuļu pamatskolu direktores.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  264
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās:  
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. A.Pāžes iesniegumu ( 03.09.2009., Nr.1-27/28), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt ziedojumu no M. Renbergas – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – mēbeles par summu Ls 39,00 grupu labiekārtošanai.
2.            Uzdot Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājas p.i.A.Pāže) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  265
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Pastariņu pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (03.09.2009., Nr.1-13/41), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņu pamatskolai pieņemt ziedojumu no M. Renbergas – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – 26 gabalus skolēnu galdus un krēslus.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņu pamatskolai (direktore I.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 266
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (03.09.2009., Nr.1-27/56), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu pilsētas 1.pamatskolai pieņemt ziedojumu no B.Rodina – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošas mēbeles:
-         2 galdus;
-         2 skapjus;
-         2 planšetes;
-         2 sekciju daļas.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 267
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres iesniegumu (03.09.2009., Nr.1-12/30), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu pilsētas vakara vidusskolai pieņemt ziedojumu no skolas skolēniem – darba organizācijai – dāvanu karti Ls 30,00 (trīsdesmit lati) izdevniecības Zvaigzne ABC veikalā.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  268
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), 07.09.2009. noslēgto ziedojuma līgumu starp Linšepingas Rotari klubu un Cēsu novada pašvaldību, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu Ls 3000,00 ( trīs tūkstoši lati) no Linšēpingas Rotari kluba – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – bērnu spēļu laukuma rekonstrukcijai un labiekārtošanai Cēsu pilsētas 4.pirmskolas iestādei.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga) organizēt ziedojuma izlietojumu atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr.  269
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
      Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (04.09.2009., Nr.01-12/14), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt– darba organizācijai – ziedotās grāmatas, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
Pielikums
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 270
Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa 2009.gada 1.septembra iesniegumu Nr.1-10/132, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.09.2009. (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. (prot. Nr. 4) atzinumiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu 17.04.2008. prot. Nr.7, 67.p. lēmums Nr. 378 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām.
2.      Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā Cēsu novadā, Cēsu novada pašvaldībai piederošajās un apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs ar 2010.gada 1.janvāri noteikt nomas maksu treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai Ls 2,00 (divi lati, 00 santīmi) t.sk. PVN, mēnesī, šādām sporta klubu komandām un sporta veidu aktīvistu kopām:
2.1. biedrības sporta           klubs Cēsis sieviešu augstākās līgas basketbola komandu „Cēsis”,
2.2   biedrības sporta klubs Cēsis vīriešu augstākās līgas florbola komandu „CelTik/Lekrings”,
2.2. biedrības sporta klubs Cēsis vīriešu 1. līgas florbola komandu „Cēsis/Lekrings”,
2.3. biedrības sporta klubs Cēsis vīriešu basketbola komandu „Cēsis”,
2.4. biedrības sporta klubs Cēsis vīriešu nacionālās līgas volejbola komandu „Cēsis”,
2.5. biedrības sporta klubs Cēsis sieviešu senioru (35+) komandu,
2.6. biedrības sporta klubs Cēsis sieviešu senioru komandu,
2.7. hokeja kluba Cēsis vīriešu hokeja komanda,
2.8. sporta klubu Flote,
2.9. invalīdu sporta klubu Cēsis,
2.10.  Latvijas kaulu un locītavu saistaudu slimību slimnieku biedrības Cēsu nodaļu,
2.11.  Cēsu karatē klubu,
2.12.  A.Jaundžeikara volejbola skolu,
2.13.  sporta klubu Saulrīti,
2.14.   un citus Cēsu novada pašvaldībā reģistrētus sporta klubus un sporta organizācijas, kas ieguldījušas atzīstamu darbu sporta veidu attīstības veicināšanā Cēsu novadā, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta padomes atzinumu.
3.            Pamatojoties uz Cēsu novada sporta padomes izvērtējumu un ieteikumu, sporta veidu aktīvistus atbrīvot no nomas maksas par Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu nomu Cēsu novada čempionātu organizēšanai. Cēsu novada čempionātu organizatoriem jāiesniedz Cēsu novada domei:
3.1. iepriekšējās sezonas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme,
3.2. plānotā sacensību un izdevumu tāme ar uzskatāmu sacensību organizēšanas izdevumu un ieņēmumu atspoguļojumu,
3.3. sacensību dalībnieku komandu nosaukumi, piederība.
4.            Cēsu novada pašvaldībai piederošās un apsaimniekošanā esošās sporta bāzes:
4.1. Cēsu sporta komplekss – Piebalgas ielā 18, Cēsīs,
4.2. Sporta Nams – Pūces ielā 2a, Cēsīs,
4.3. Sporta zāle – Lapsu ielā 17, Cēsīs,
4.4. Cēsu pilsētas stadions – Valmieras ielā 6, Cēsīs,
4.5. Cēsu Pastariņa pamatskolas sporta zāle – Raunas ielā 7, Cēsīs,
4.6. Cēsu 1.pamatskolas sporta zāle – Gaujas ielā 17, Cēsīs,
4.7. Cēsu pilsētas 2. pamatskolas sporta zāle – Gaujas ielā 45, Cēsīs,
4.8. Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle – L.Paegles ielā 1, Cēsīs.
5.            Sporta organizāciju pieteikumus par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sporta sacensības šā lēmuma 4. punktā minētajās sporta bāzēs jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.
6.            Ņemot vērā izglītības iestāžu mācību darba procesa organizēšanas prioritāti, sporta bāzes apsaimniekotājs, saskaņojot ar iesniedzēju, pieņem lēmumu par treniņu nodarbību un sacensību laikiem un sacensību, treniņu sezonas beigās sekojošo informāciju iesniedz Cēsu novada pašvaldības grāmatvedībā – nomas maksas aprēķināšanai.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 271
Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājsPamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa 2009.gada 2.septembra iesniegumu Nr.1-10/133, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. sēdes protokols Nr.3, 20.p. lēmumu Nr. 52 „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”.
2.            Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus un to izmantošanas kārtību ar 2009.gada 1.oktobri:
2.1. Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
2.1.1. Trenažieru zālei:
2.1.1.1. trenažieru zāles maksas apmeklējumi
N.p.k. Cena (Ls) tai skaitā PVN Periods Apmeklējuma dienas Laiks Piezīmes
  2,00 1 reize Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
  3,00 1 reize Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā  
  12,00 Mēnesis Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās Zāles noteiktajā darba laikā Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
  18,00 Mēnesis Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās Zāles noteiktajā darba laikā  
  16,00  
Mēnesis
 
Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
  22,00 Mēnesis Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā  
  42,00 3 mēneši Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
  60,00 3 mēneši Jebkurā zāles darba dienā Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā  
Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa vadītājs. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušu, saunas izmantošana.
2.1.1.2. Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:
2.1.1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 15.00 sporta skolotāja vadībā.
Attiecīgajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks iepriekš jāsaskaņo ar sporta kompleksa vadītāju, divas reizes gadā ne vēlāk kā līdz 25. augustam un līdz 30. decembrim.
2.1.1.2.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās no plkst. 15.00 – 17.00 vai saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju no 17.00-21.00.
Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli pēc individuālā plāna pēc plkst. 17.00 darba dienās.
2.1.1.2.3. NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona personālam veselības uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.
NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam 2 reizes gadā (ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim) jāiesniedz to personu saraksts, kas apmeklēs trenažieru zāli un jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas sporta skolu treniņu nodarbību laikus un skaitu.
2.1.1.2.4. Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.
Izglītības iestāžu vadītājiem jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam darbinieku saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.
2.1.2. Aerobikas zālei:
2.1.2.1. Aerobikas zāles maksas apmeklējumi:
Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 viena stunda - Ls 8,00 (tai skaitā PVN).
Nomas maksā netiek iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāji pārģērbtos uz nodarbību. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas, saunas izmantošana.
2.1.2.2. Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi
2.1.2.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un jauniešu izglītības centram darba dienās līdz plkst. 15.00 mācību procesa nodrošināšanai skolotāja vai atbildīgā darbinieka vadībā.
2.1.2.2.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā.
2.1.2.2.3. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos divas reizes nedēļā no plkst. 16.30-17.30.
2.1.3. Sporta spēļu zāles noma
2.1.3.1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana- Ls 50,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.
2.1.3.2. Visa sporta zāle (60m*32m) atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai, tajā skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, paklāja noma. - Ls 60,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.
2.1.3.3. Viens sporta spēļu laukums (32m*18m) – Ls 15,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.
2.1.3.4. Viena puse no sporta spēļu laukuma (32m*18m) pie nosacījuma, ka otru laukuma pusi vienlaicīgi izmanto cits īrnieks – Ls 8,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.
2.1.3.5. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN);
- personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN);
Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.
2.1.3.6. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana.
2.1.3.6.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai, kultūras pasākumu organizēšanai.
2.1.3.6.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai vienu reizi nedēļā ne vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli.
2.1.3.6.3. Cēsu novada pašvaldībai „Cēsu kausa volejbolā” rīkošanai, iepriekš saskaņojot pasākuma datumu.
2.1.3.6.4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam – apmācības procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu organizēšanai.
2.1.3.6.5. Cēsu novada čempionātu rīkošanai, iepriekš saskaņojot sporta sacensību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju.
2.1.4. Saunas noma:
2.1.4.1. Visas saunas noma noteiktajā sporta kompleksa darba laikā vienam nomniekam(fiziskai vai juridiskai personai) – Ls 12,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda;
2.1.4.2. Vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai – Ls 2,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda (sporta kompleksa vadītāja noteiktajā saunas darbības laikā);
2.1.4.3. Trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par saunas izmantošanu noteiktajos saunas darbības laikos papildus netiek iekasēta.
Saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.
2.1.4.4. Saunas bezmaksas izmantošana
2.1.4.4.1. Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas izmantošana līdz vienai stundai pēc treniņu nodarbības.
2.1.4.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles un sporta zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem, iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.
2.1.5. Sapulču (semināru) zāles noma:
Sporta kompleksa noteiktajā darba laikā sapulču zāles noma – viena stunda Ls 8,00 (t.sk. PVN)
2.2.   Cēsu pilsētas sporta nama Pūces ielā 2a maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
2.2.1. Sporta spēļu zāles noma:
2.2.1.1. Sporta zāles noma  – viena stunda Ls 12,00 (t.sk. PVN);
nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana, kas nomas laikā netiek papildus uzskaitīta.
2.2.1.2. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN);
- personām no18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN)
2.2.1.3.  Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana
2.2.1.3.1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai un kultūras pasākumu organizēšanai;
2.2.1.3.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli
 
2.3. Sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsīs maksas pakalpojumu izcenojumi:
2.3.1. Sporta zāles noma – viena stunda Ls 8,00 (tai skaitā PVN);
2.3.2. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN);
- personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN);
nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana.
2.3.3. Sporta zāles izmantošana bez maksas:
2.3.3.1. Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai – bez maksas.
 
2.4. Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6, Cēsīs maksas pakalpojumi:
2.4.1. Nomas maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktora rīkojumu, saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru. Nosakot nomas maksu, ņem vērā nomnieka sniegto informāciju par nomas mērķi, pasākumu, papildus informāciju, kas saistīta ar plānotā pasākuma norisi.
2.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu organizētajiem sporta un atpūtas pasākumiem – bez maksas.
2.4.3. Īpašos gadījumos vai gadījumos, kas nav minēti šajā lēmumā, sporta bāžu izmantošanas nosacījumus var regulēt ar atsevišķu rakstisku vienošanos starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu pilsētas sporta skolu un pasākumu rīkotāju (pasūtītāju).
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 272
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009.. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr.17 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam” , saskaņā ar pielikumu.
2.            Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 273
Par dalību biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Izsakās:  
Pamatojoties uz biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” 25.08.2009. aicinājumu (saņemts nr.372/1-25), ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Biedrību un nodibinājuma likuma 29.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns), pret – 1 (deputāts V.Vaivods), atturas - nav, balsojumā nepiedalās- deputāts M.Cīrulis, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dalību biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” (Reģ. Nr. 40008104938), nosakot, ka biedrības darbības teritorija Cēsu novadā ir Vaives pagasts, proporcionāli kurai tiek aprēķināta biedru nauda.
2.            Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes vadītāju– V.Zaļaiskalnu.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot Cēsu rajona lauku partnerībai par pieņemto lēmumu.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 274
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 87 “Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” (prot.Nr.2, 30. punkts)
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās: 
Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2006. – 2007. gadam sekojošos lietus kanalizācijas tīklus: 1)Briežu ielā par materiālo vērtību 6025,96 LVL (seši tūkstoši divdesmit pieci lati un 96 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.170); 2) Piebalgas ielā par materiālo vērtību 134332,98 LVL (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīssimt trīsdesmit divi lati un 33 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā ( Akts Nr.96); 3)Vilku ielā par materiālo vērtību 27245,91 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 91 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā ( Akts Nr.118).
Cēsu pilsētas domē  24.01.2008. tika pieņemts lēmums Nr. 87 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” ar izpildes termiņu līdz 2008. gada 1. jūnijam.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot. Nr.4) Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmuma Nr. 87 (prot. Nr. 2, 30 punkts) 3.punktu izsakot vārdus „2008. gada 1. jūlijam” ar vārdiem „2009. gada 1. novembrim”.
2.            Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 275
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933  (prot.Nr.20,44. punkts)
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās: 
Cēsu novda pašvaldībā 10.09.2009. saņemts (dok.Nr.465/1-24) un izskatīts SIA „Vinda” iesniegums par lēnuma Nr. 87 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” izpildes termiņa pagarināšanu no 2008. gada 1. jūnija uz 2009. gada 1. novembrim.
Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2007. – 2008. gadam sekojošos lietus kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada tīklus: 1)Festivāla ielā par materiālo vērtību 101 508,41 LVL (viens simts viens lats  tūkstotis pieci simti astoņi lati un 41 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00110 4101); 2)Birzes ielā par materiālo vērtību 24 093.69 LVL (divdesmit četri tūkstoši deviņdesmit trīs lati un 69 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 0077 4801); 3) Noras ielā par materiālo vērtību 44 781,44 LVL (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens lats un 44 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 0077 4801); 4) Rīgas ielā par materiālo vērtību 24 065,65 LVL (divdesmit četri tūkstoši sešdesmit pieci lati un 65 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00082 4801); 5) Leona Paegles ielā par materiālo vērtību 48 521,91 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens lats un 91 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00079 4801); 6) Rožu lakumā ielā par materiālo vērtību 159 199,51 LVL (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi lati un 51 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00834 4801); 7) Loka ielā par materiālo vērtību 22 774,02 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri lati un 02 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00077 4801).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumu (prot. Nr.4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumu Nr. 933 (prot. Nr. 20, 44 punkts) 3 punktā vārdus „2009. gada 1. jūnijam” ar vārdiem „2009. gada 1. novembris”.
1.            Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs).
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 276
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs Izsakās:
 
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un  Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules iesniegumu (03.09.2009., Nr.1-30/7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
2.      Atļaut Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt ziedojumu no M. Renbergas – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošas mēbeles:
-         8 gab. Galdus;
-         1 gab. Antresolu;
-         3 gab. Datorkrēslus;
-         1 gab krēslu ar metāla kājām;
-         1 gab magnetafonu „Philips”;
-         1 gab. Siena plauktu.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 277
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA „Vidzemes Nafta”
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Vidzemes apgabaltiesas 122. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītājas Ineta KAKTIŅA 04.09.2009. pieprasījumā Nr. 3367 lūdz sniegt ziņas par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļa parāda piedziņu. Zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas KAKTIŅAS lietvedībā (izpildu lietas Nr. 1398, 1399-09) atrodas lieta par parāda piedziņu no SIA “Vidzemes Nafta”, reģ. Nr. 44103012574, nekustamo īpašumu “Purteteri Saulrīti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kad. Nr. 4290 003 0062. SIA “Vidzemes Nafta”, reģ. Nr. 44103012574 nav savlaicīgi veikusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu . Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka SIA “Vidzemes Nafta” nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no zemāk minētiem administratīviem aktiem, rotoc kļuvuši neapstrīdami:
            14.02.2009. maksāšanas paziņojums Nr. 09-1332, kas stājas spēkā 14.02.2009. un kļuva neapstrīdams 14.03.2009.
            SIA “Vidzemes Nafta” uz 15.09.2009. ir parādā Cēsu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par ēkām “Purteteri Saulrīti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kad. Nr. 4290 003 0062, Ls 75.79, nokavējuma naudu Ls 1.10, kopā Ls 76.89 (septiņdesmit seši lati 89 santīmi).
            Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojumus uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta pirmo daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Piedzīt no SIA “Vidzemes Nafta”, reģistrācijas Nr. 44103012574 nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 75.79, nokavējuma naudu Ls 1.10, kopā Ls 76.89 (septiņdesmit seši lati, 89 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu: “Purteteri Saulrīti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra nr. 4290 003 0062.
2.            Lēmuma izpildes orgznizēšanu uzdot Cēsu novada Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 278
Par sadarbību Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izglītības programmu realizēšanā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plāns (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmumu Nr.805) paredz Cēsu pilsētas vakara vidusskolas konsulpunkta izveidi Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolā, kurā tiek īstenotas Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādātās un normatīvos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu un ņemot vērā to, ka Cēsu novada pašvaldība neiegulda pašvaldības finanšu līdzekļus šī konsultpunkta uzturēšanā Cēsu novada pašvaldībai nav pamata iekasēt starppašvaldību norēķinus par skolēniem , kuri mācās Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas Cēsu pilsētas vakara vidusskolas konsultpunktā, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.              Noslēgt sadarbības līgumu ar Vecpiebalgas pašvaldību par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādātās un normatīvos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas īstenošanu Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolā un starppašvaldību norēķinu neiekasēšanu par skolēniem, kuri mācās šajā konsultpunktā.
2.              Uzdot lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vad.p.i.S.Ratnika) un Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina), sagatavojot atbilstošu sadarbības līgumu.
3.              Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 279
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga komandējumu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
         Pamatojoties uz Baltijas pilsētu savienības (UBC) prezidenta P.B. Andersena un Kristiansandas (Norvēģija) pilsētas mēra ielūgumu, saskaņā ar likumu “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 16.panta pirmo daļu, ievērojot 28.05.2002. MK noteikumus Nr. 219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieiniem saistītie izdevumi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Nosūtīt komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku J.Rozenbergu uz Baltijas pilsētu savienības 10.ģenerālkonferenci, kas notiks no 23.09.2009. līdz 26.09.2009. Kristiānsndas pilsētā (Norvēģija).
2.            Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) izmaksāt J.Rozenbergam komandējuma dienas naudu 30% apmērā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ceļa un viesnīcas izdevumus apmaksā sadarbības partneri.
3.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 34.7. punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 280
Par būves „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” papildus būvdarbu izmaksu tāmes apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz atklāta konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr.: Cēsu pilsētas dome 2007/14) rezultātiem, starp Cēsu novada pašvaldību (līguma slēgšanas brīdī Cēsu pilsētas dome, nod. Maksāt. Reģ. Nr. 90000031048, adrese Cēsis, Raunas iela 4) kā pasūtītāju un akciju sabiedrību „UPB”, reģ. Nr. 42103000187, kā būvuzņēmēju 04.10.2007. noslēgts būvuzņēmuma līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 04. oktobrī ar Nr. 2-14-70/2007) par kopējo būvdarbu summu LVL 3 370 101,37 (bez PVN). Projekts tiek finansēts no Valsts budžeta līdzekļiem un no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvdarbu izpildes termiņš 30.09.2009.    
1. Būvdarbu laikā radusies nepieciešamība veikt papildus darbus minētajā būvē, par ko sastādīti attiecīgie akti, piedaloties pasūtītāja pārstāvim, būvuzņēmēja pārstāvim, būvuzraugam un autoruzrauga pārstāvim:
1.1  būvprojekta sastāvā nepilnā apjomā fiksēti zemes darbi, saistīti ar grunts apmaiņu un teritorijas vertikālo planēšanu (skatīt aktu Nr.1 un tam pievienotos dokumentus) . Minēto būvdarbu iztrūkums  netika konstatēts arī Valsts būvinspekcijas organizētajā būvprojekta būvekspertīzē;
1.2  būvprojektā plānotais teritorijas vertikālais planējums nenodrošina lietusūdeņu pilnīgu aizvadīšanu no apbūves un piegulošajām teritorijām (pēc planējuma veikšanas pie ilgstošiem lietiem vairākās vietās veidojās apjomīgi virsūdens baseini, ūdens infiltrācija sastādīja 3 – 5 dienas), tika pieņemts lēmums veikt būvprojekta korekcijas, paredzot papildus lietusūdens kanalizācijas tīklus un būves  (skatīt aktu Nr.2 );
1.3 uzsākot teritorijas nožogojuma izbūvi pa austrumu robežu, tika konstatēts, ka precīzi žoga izbūves vietā ieguldīts augstsprieguma kabelis (būvprojektu un topogrāfisko plānu atbildīgās institūcijas ir saskaņojušas), kurš nav pārvietojams, kā rezultātā tika pieņemts lēmums mainīt apbūves teritorijas (zemes gabala) un tam pieguļošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes gabala savstarpējās robežas, nemainot iesaistīto zemes gabalu platības, kā arī  kompensēt dzīvokļu īpašumu īpašniekiem papildus asfaltēta stāvlaukuma izbūvi (skatīt aktu Nr.3).
2.aktos minētos papildu būvdarbus nevar tehniski nodalīt no sākotnējā Būvuzņēmuma līgumā paredzētajiem bez nesamērīgām grūtībām pasūtītājam, jo minēto darbu izpilde veicama tajā pašā būvobjektā, tehnoloģiskajā secībā, kas nosaka būvuzņēmēja līgumā paredzēto būvdarbu veikšanu tikai pēc vai vienlaicīgi ar papildus būvdarbiem;
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu: „... dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.09.2009. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt būves „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” papildus būvdarbu izmaksu tāmi LVL 207 920,81 (divi simti septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit lati 81 santīms) apjomā, tajā skaitā PVN 21% (tāme pielikumā), apmaksu veicot no pašvaldības budžetā projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” (vald. Funkc. Klasif. K. 09.110) realizācijā plānotajiem līdzekļiem, saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš), pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, kas veikta, ievērojot likuma „Publisko iepirkumu likums” nosacījumus, sagatavot papildus vienošanos pie 04.10.2007. būvuzņēmuma līguma (reģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 04. oktobrī ar Nr. 2-14-70/2007), nemainot būvdarbu izpildes termiņu.
3.      Uzdot lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikumā:
-         Akts Nr.1 ( 2 lapas)
-         Akts Nr.2 ( 1 lapa)
-         Akts Nr.3 ( 1 lapa)
-         Tāme papildus būvdarbiem ( 4 lapas)
 

2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 281
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera komandējumu
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
 
Ņemot vērā nepieciešamību izvērtēt tehnisko aprīkojumu un iekārtu iegādi rekonstruējamajam Cēsu Kultūras centram, saskaņā ar likumu “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 16.panta pirmo daļu, ievērojot 28.05.2002. MK noteikumus Nr. 219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieiniem saistītie izdevumi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, balsojumā nepiedalās- G.Šķenders, nolemj:
 
1.            Nosūtīt komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu uz Barselonu (Spānija) no 30.09.2009. līdz  03.10.2009., lai izvērtētu tehniskā aprīkojuma un inventāra iegādi Cēsu Kultūras centram.
2.            Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) izmaksāt G.Šķenderam komandējuma dienas naudu 30% apmērā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ceļa un viesnīcas izdevumus apmaksā sadarbības partneri.
3.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 35.1.punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 282
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mētru ielā 16, Cēsīs
                     Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
         Cēsu novada pašvaldībā 17.09.2009. ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 17.09.2009. starp Ēriku Plūci kā pārdevēju un Laimu Petzāli kā pircēju, par nekustamo īpašumu Mētru ielā 16, Cēsīs.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.09.2009. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Ērikam Plūcim, piederošo nekustamo īpašumu Mētru ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201 009 0962), kopumā sastāvošu no zemes gabala 4047 m2 platībā.
 
2.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot Ērikam Plūcim un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 
  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 283
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
          Cēsu novada pašvaldībā 18.09.2009. ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 18.09.2009. starp Arturu Kraukli kā pārdevēju un Līgu Anvari kā pircēju, par nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.09.2009. (prot.Nr.5) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Arturam Krauklim, piederošo nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201 009 0526), kopumā sastāvošu no zemes gabala 3065 m² platībā.
 
2.      Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot Arturam Krauklim un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 
  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 284
Par dzīvoklim Vaļņu ielā 17 – 5, Cēsīs, piekrītošās zemes pirkšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 04.09.2009.gada (prot. Nr.5) priekšlikumu un Finanšu komitejas 24.09.2009. (prot. 5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Akceptēt dzīvoklim Vaļņu ielā 17 - 5, Cēsīs, piesaistītās zemes (domājamās daļas no zemes gabala Vaļņu ielā 17, Cēsīs) `pirkšanu no SIA „CDzP”, reģ. Nr. LV44103029458, par Ls 200, 61 (divi simti lati, 61 sant.).
2.      Apstiprināt zemes gabala Vaļņu ielā 17, Cēsīs, domājamās daļas pirkuma līgumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 285
Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nepieciešams izveidot vēlēšanu komisiju, 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisija darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 24.punktam, kas nosaka, ka dome ievēl komisijas sastāvu un 61.pantam, kas nosaka, ka dome izveido komisijas, pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu nr. 218 „Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.09.2009. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1.          Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu nr. 50 „Par vēlēšanu komisiju”.
2.          Ievēlēt vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā.
3.          Ievēlēt vēlēšanu komisijā:
3.1.                    Aivars Ābols;
3.2.                    Sandra Ratnika;
3.3.                    Andris Mikāls;
3.4.                    Dace Ošiņa;
3.5.                    Glorija Zaļaiskalna;
3.6.                    Balva Sirmā;
3.7.                    Ainārs Gulbis;
3.8.                    Viktors Jemeļjanovs;
3.9.                    Dace Zariņa.
4.          Iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
4.1.                    Gita Šneidere;
4.2.                    Ilze Kalniņa;
4.3.                    Lana Lindermane.
 


2009.gada 24.septembra protokols nr.9       Lēmuma nr. 286
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Kalna Rasas" Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
21.09.2009. Vaives pagasta pārvaldē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 01.09.2009. starp Reini CERCINU kā pārdevēju un Aleksandru TIMOFĒJEVU kā pircēju, par nekustamo īpašumu ar kad. Nr. 4290 010 0055 0.69 ha platībā "Kalna Rasas".
   Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu 18. punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" , ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.09.2009. (prot.Nr.5) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Reiņa CERCINA, piederošo nekustamo īpašumu "Kalna Rasas", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 010 0055), kopumā sastāvošu no zemes gabala 0.69 ha platībā.
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. ZAĻAISKALNA) paziņot R. Cercinam un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv