Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 15.oktobra protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 288Par  nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs, sakārtošanu
2289Par Jāņa Ozola 28.09.2009. iesnieguma par  Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Dzīvokļu komisijas 17.09.2009. lēmuma Nr. 225 atcelšanu
3  290Par pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”
4 291Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
5292Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
6  293Par dzīvokļa Leona Paegles ielā 4A– 28, Cēsīs, Cēsu novadā privatizācijas pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu izbeigšanu
7  294Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.09.2000. lēmumā „Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (prot.Nr. 21, §33) 
8  295Par zemes ierīcības projekta “Silarāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads apstiprināšanu
9296Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem
10297Par uzdevumu Cēsu Centrālai bibliotēkai veikt Cēsu novadā bibliotēku metodisko un administratīvo darbu
11  298Par ēdināšanas nodrošināšanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē
12299Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā
13  300Par Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu
14301Par Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem
15 302Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumā Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
16  303Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.779 „ Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”
17  304Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
18  305Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 15.12.2005. lēmumā „Par degvielas patēriņa limita noteikšanu”
19 306Par ziedojuma pieņemšanu
20307Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
21308Par izcenojumu noteikšanu Cēsu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļas Pašvaldības kompetences centra pakalpojumiem
22 309Par komandējumu uz Tireso (Zviedrija)
23 310Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām un amatalgām
24311Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  „Akmens ligzda” un  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  amata vienībām
25 312Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
26 312Par ziedojuma pieņemšanu
27 313Par ziedojuma pieņemšanu
28  314Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbu cenu aptaujām”
29315Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
30 316Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju”
31  317Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”
32318Par kārtību kādā Cēsu Kultūras centrs izmanto Cēsu novada pašvaldības telpas kultūras pasākumu organizēšanai
33 319Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
34  320Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
35  321Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru 
36  322Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
37323Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
38324Par Cēsu pilsētas domes 22.09.2009. lēmuma „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr. 22, 25.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 288
Par  nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs, sakārtošanu
 Ziņo: L.Urbanovičs, Cēsu pilsētas būvinspektors
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 13.,18.,31.pantiem, Civillikuma 1084., 1086. pantam, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 170.punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.      Uzdot nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs, īpašniekiem veikt šādas darbības – aizbērt būvbedri nekavējoši, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža .
2.      Ja lēmuma 1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vad.I.Mercs) organizēt lēmuma 1. punktā noteiktās darbības nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, piespiedu sakārtošanas darbus - finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem. Iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzīt no īpašuma Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs īpašniekiem.
3.      Noteikt, ka administratīvais akts izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi sakarā ar to, ka kavēšanās tieši apdraud personu drošību, dzīvību un veselību.
4.      Ņemot vērā konstatētos faktus un lēmuma motivācijas daļā ietvertos apsvērumus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 3.punktu, noteikt, ka lēmums ir izpildāms nekavējoties un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
  


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 289
Par Jāņa Ozola 28.09.2009. iesnieguma par  Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Dzīvokļu komisijas 17.09.2009. lēmuma Nr. 225 atcelšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 15.pantu, 81.pantu, 84.pantu, „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1panta pirmo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošo noteikumu Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.un 5.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
Atstāt spēkā esošu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Dzīvokļu komisijas 17.09.2009. lēmumu Nr. 225 (prot. Nr. 15) „Par atteikumu reģistrēt Jāni Ozolu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā”, savukārt, Jāņa Ozola iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  290
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
 
Pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošana pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca” nepieciešama, lai apvienotu resursus veselības aprūpei viena novada ietvaros, ar mērķi saglabāt, attīstīt un kopīgi uzturēt slimnīcu un veselības aprūpes centru, lai izslēgtu konkurenci starp vienā novadā esošām divām Cēsu novada pašvaldības veselības aprūpes iestādēm, lai plānotu efektīvāku attīstību un strādātu pie pakalpojuma sniegšanas vienota standarta, lai ievērotu valsts politiku, kas šobrīd vērsta uz pakalpojuma sniedzēju tīkla strukturizāciju un aicinātu veidot veselības iestāžu apvienības, tādejādi iegūstot efektivitāti, stiprinot konkurētspēju, veicinot koordinētu attīstību un speciālistu pārklājumu apvienību apkalpes teritorijās.
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pantu (pastarpinātās pārvaldes iestādes darbību reglamentējošie likumi), 15.pantu (pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija), Publisko aģentūru likuma 27.pantu (pašvaldības aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana), likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu (pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību), Ārstniecības likuma IX nodaļu (ārstniecības iestādes), MK 19.12.2006. noteikumus Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, ievērojot pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” attīstības stratēģiju 2008.-2010.gadam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības aprūpes centrs” ar 01.12.2009. pievienot pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”, kā rezultātā pašvaldības aģentūra „Cēsu veselības aprūpes centrs” beidz pastāvēt, t.i., tiek likvidēta, pašvaldības aģentūrā „Cēsu rajona slimnīca” izveidojot struktūrvienību- Cēsu veselības aprūpes centrs.
2.            Pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca” ir pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
3.            Pieņemšanas- nodošanas aktu no pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” puses paraksta direktors G.Kniksts, pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” direktore I.Grapa-Grāfa. Pieņemšanas- nodošanas aktu apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
4.            Apstiprināt likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
4.1. likvidācijas komisijas priekšsēdētājs : p/a „Cēsu veselības aprūpes centrs” direktore;
4.2. likvidācijas komisijas locekļi:
 p/a „Cēsu rajona slimnīca” direktors;
                            p/a „Cēsu veselības aprūpes centrs” grāmatvede;
                            Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
5.            Apstiprināt inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:
5.1. inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs : p/a „Cēsu veselības aprūpes centrs” direktore;
5.2. inventarizācijas komisijas locekļi:
p/a „Cēsu rajona slimnīca” projektu vadītāja;
                                    p/a „Cēsu veselības aprūpes centrs” personāla daļas vadītāja;
Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
6.            Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca” (direktors G.Kniksts) nodrošināt esošo pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” speciālistu, kā arī ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ēkā Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, izvietojot tajā struktūrvienību- Cēsu veselības aprūpes centrs.
7.            Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca” (direktors G.Kniksts):
7.1.      līdz 01.11.2009. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē aģentūras nolikumu, struktūru;
7.2.      līdz 01.11.2009. iesniegt aģentūras pārvaldes līgumu.
8.            Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” direktorei I.Grapai-Grāfai:
8.1.      par pieņemto lēmumu informēt kreditorus un personas, ar kurām noslēgti līgumi;
8.2.      brīdināt darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līgumā;
8.3.      līdz 20.12.2009. iesniegt aģentūras slēguma bilanci pēc stāvokļa uz 30.11.2009.
9.            Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus sedz no pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros, izņemot par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, ko izmaksā no pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros.
10.        Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” direktorei I.Grapai-Grāfai, pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” direktoram G.Knikstam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
Sagatavoja G.Kniksts, I.Sirmā
Saskaņots:  A.Zerne, B.Kuplā, S.Kūlīte, S.Ratnika, S.Grīnberga, A.Mihaļovs
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 291
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas  priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
 
Izskatot minēto iesniegumu un tā atbilstību Cēsu novada 03.09.2009. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” daļām, kas attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, 05.02.2009. noslēgtajam nomas priekšlīgumam, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1. un 63.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.      Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, pieļaujot plānošanu veikt arī zemes gabalā Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs,Cēsu novadā
2.      Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni.
3.      Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju akciju sabiedrību „Cēsu alus”, reģ. Nr. 40003030721, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums ).
4.      Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai sagatavot darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.
5.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 292
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas  priekšsēdētājs J.Rozenbergs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 67.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.12), ievērojot Cēsu novada domes  15.10.2009. lēmumu Nr. 219 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā” Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.            Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā (pielikums).
2.            Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības detālplānojuma izstrādes procesa virzīšanai.
3.            Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 
Darba uzdevums detālplānojumam
zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Detālplānojuma izstrādes pamatojums:
Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1. punktu – vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētā teritorijā, un Cēsu novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu Nr. .... (prot.Nr..., .... .p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Rūpniecības iela18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 
Detālplānojuma robežas:      
            Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā (kad. apz. 4201 003 0202), un zemes gabalu Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā (kad. apz. 4201 003 0217), kuri ir nomas objekts 18.12.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.944 (prot. Nr.22, 1.         `punkts). Detālplānojuma mērķu sasniegšanai plānošanu atļauts veikt arī zemes gabalam Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, kā arī pieļaujama plašākas teritorijas analīze.
 
Detālplānojuma mērķis:
            Radīt priekšnosacījumus ražošanas teritorijas optimālai un ilgtspējīgai attīstībai, funkcionālai iekļaušanai Cēsu pilsētas infrastruktūrā, šajā teritorijā esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšanai un publiskai pieejamībai.
 
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
 
    1. Detālplānojumā izstrādāt:
·        būvobjektu izvietošanas zonas, pakārtojot tās esošajām un iespējamām plānojamām ielām, ņemot vērā obligāti saglabājamo kultūras un dabas objektu izvietojumu;
·        ielu trasējuma un sarkano līniju iespējamo maiņu (ja tas nepieciešams), ievērojot pieguļošo ielu nozīmību pilsētas transporta shēmā (Palmu iela  - sekundārā maģistrālā iela, Rūpniecības iela - iekškvartāla nozīmes iela) un piemērojot tam pakārtotus tehniskos rādītājus, ievērtējot arī reljefa īpatnības, līdz detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanai sabiedriskajai apspriešanai veikt Ceļu drošības auditu (LR MK 25.11.2008. noteikumi Nr.972);
·        neapbūvējamās zonas, nodrošinot publiski pieejamu autostāvlaukumu un piekļūšanas iespējas E.Veidenbauma dzimto māju „Glāznieki” atrašanās vietai;
·        zemes gabalu robežu pārkārtošanas risinājumu;
·        virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju un shēmu;
·        inženierkomunikāciju shēmu (ja nepieciešama esošo maģistrālo inženierkomunikāciju pārvietošana vai jaunu izbūvēšana);
·        labiekārtojuma nosacījumus;
·        precizētas apgrūtinājumu teritorijas.
 
    1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
·        Valmieras reģionālā vides pārvalde;
·        VAS “Latvijas valsts ceļi”;
·        AS “Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļu reģions;
·        AS “Latvijas Gāze”;
·        SIA “Lattelecom”;
·        Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
·        SIA „Cēsu siltumtīkli”
·        VZD Vidzemes reģionālā nodaļa.
 
 
Izejas materiāli un prasības detālplānojuma izstrādei:
Detālpānojums izstrādājams saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Cēsu novada teritorijas plānojumā ietilpstošā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. redakciju, uz aktuāla topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500, kurā attēlotas arī inženierkomunikācijas (izdrukas mērogs 1:500 – 1:2000, atkarībā no konkrētā plāna vai shēmas satura). Vēlamā darba vide grafisko materiālu sagatavošanai – MicroStation, pieļaujamā – AutoCad, ar nosacījumu, ka plānojums ir izstrādāts LKS-92 koordinātu sistēmā, savietojams ar Cēsu pilsētas plānu materiāliem, apstrādājams un izdrukājams Micro Station V8 vidē.
 
Realizēt detālplānojuma izstrādi un sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:
·        paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Cēsu novada pašvaldības mājas lapā internetā, laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un „Druva”- 4 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma uzsākšanu;
·        detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes ilgums – pēc vajadzības, bet ne ilgāk par 2010. gada 31.martu;
·        detālplānojuma pirmās redakcijas apspriešanas ilgums – 3 nedēļas, tās laikā organizējams viens sabiedriskās apspriešanas pasākums.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  293
Par dzīvokļa Leona Paegles ielā 4A– 28, Cēsīs, Cēsu novadā privatizācijas pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu izbeigšanu
Ziņo: A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Izsakās:
           
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 24.09.2009. lēmumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
           
1.            Reģistrēt dzīvokli Leona Paegles ielā 4A – 28, Cēsīs, Cēsu novadā, kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
2.            Lēmuma izpildi uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  294
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.09.2000. lēmumā „Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (prot.Nr. 21, §33) 
Ziņo: A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmas daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 45. panta ceturto daļu, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 24.09.2009. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.            Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.09.2000. lēmumu „Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (prot. Nr. 21, p.33), atzīstot par spēku zudējušu 1.6.punktu - dzīvokļa Vaives ielā 4- 55, Cēsīs, Cēsu novadā, privatizācijas pirkuma līguma apstiprināšanu E.Breikšam par 93,64 sertifikātiem, jo viņš nav veicis sertifikātu maksājumu par dzīvokļa privatizāciju.
2.            Dzīvokļa īpašumu Vaives ielā 4- 55, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēt Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
3.            Lēmuma izpildi uzdot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš).
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  295
Par zemes ierīcības projekta “Silarāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads apstiprināšanu
Ziņo: Tautsaimniecības komitejas vadītājs J. Rozenbergs
Izsakās:
 
Izskatot nekustamā īpašuma “Silarāji”, Vaives pagastā īpašnieku I.Alksnes 28.09.2009. iesniegumu Nr. 299/F-1-23 un I.Alkšņa 28.09.2009. iesniegumu Nr.297/F-1-23 par nosaukumu piešķiršanu atdalītajiem zemes gabaliem un saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.            Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Silarāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4290 002 0046, (pielikums).
2.            Zemes gabalam un būvēm, projektā zemes vienība Nr.3, saglabāt adresi “Silarāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads:
2.1. Zemes gabala platība 2.17 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalus kadastrāli uzmērot ;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
3.             Zemes gabalam, projektā zemes vienības Nr. 1 un Nr. 4, piešķirt adresi “Silenieki” Vaives pagasts, Cēsu novads, kas sastāv no divām zemes vienībām:
3.1.   Pirmā zemes vienība (projektā Nr. 1):
3.1.1 Zemes gabala platība 8.43 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalus kadastrāli uzmērot ;
3.1.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme (0201);
3.2.   Otrā zemes vienība (projekta Nr. 4):
3.2.1. Zemes gabala platība 5.56 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalus kadastrāli uzmērot ;
 3.2.1. Zemes lietošanas mērķis –lauksaimniecības zeme (0101).
4.             Zemes gabalam, projektā zemes vienība Nr. 2, piešķirt adresi “Upmaņi”, Vaives pagasts, Cēsu novads:
4.1.   Zemes gabala platība 12.22 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalus kadastrāli uzmērot ;
4.2. Zemes lietošanas mērķis –lauksaimniecības zeme (0101) – 4.79 ha un mežsaimniecības zeme (0201) – 7.43 ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalus kadastrāli uzmērot .
5.            Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.            Lēmuma izpildi organizē Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
7.            Kontrole par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšs. J.Rozenbergs).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 296
Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem
Ziņo: Tautsaimniecības komitejas vadītājs J. Rozenbergs
Izsakās:
 
     Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ 18.2.punktu zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksa sākot ar 01.01.2010. nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
      Lai zemes gabaliem, kurus pilnībā vai daļēji aizņem sakņu dārzi, noteiktu kadastrālo vērtību atbilstoši zemes nomas izmantošanas mērķim, nepieciešams līdz teritorijas plānojumā noteiktās izmantošanas uzsākšanai, noteikt izmantošanas mērķi - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.09.2009. priekšlikumu (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar (14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Zemes gabaliem, kuri atrodas Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijā un nodoti īslaicīgā lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502):
           1.1. Birzes ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0505);          
           1.2. Birzes ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0506);           
           1.3. Birzes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0511);
           1.4. Dārzniecības ielā 11, Cēsīsv (kadastra Nr.4201 005 3410);           
           1.5. Festivāla ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0314);           
           1.6. Festivāla ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0402);          
           1.7. Glūdas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0701);          
           1.8. Kanāla ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0331);          
           1.9. Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1025);           
           1.10. Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0937);           
           1.11. Lāču ielā 9, Cēsīsv (kadastra Nr.4201 004 0735);            
           1.12. Leona Paegles ielā 7A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 009 0121);           
           1.13. Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0224);           
           1.14. Magoņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0222);           
           1.15. Ozolu ielā 5, Cēsīsv (kadastra Nr.4201 008 1002);           
           1.16. Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1009);           
           1.17. Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2020);           
           1.18. Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1304);           
           1.19. Saules ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0519);           
           1.20. Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0554 );           
           1.21. Skudru iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0560);           
           1.22. Spāres ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0536);            
           1.23. Vaives ielā 14B, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0505);           
           1.24. Vaives ielā 22A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0509);           
           1.25. Vaives ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0411);           
           1.26. Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 003 0609);           
           1.27. Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0525);             
           1.28. Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0433).           
 
2.            Zemes gabaliem, kuri atrodas Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijā un kuru daļas nodotas īslaicīgā lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, pārējam zemes gabalam saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
    2.1. Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1206): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 6650 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 34919 m²;
         2.2. Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2115): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 20296 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 60891 m²;
         2.3. Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 1107): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 4418 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 13819 m²;
         2.4. Liepu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 1201): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3229 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 23618 m²;
         2.5. Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0107): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 6800 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 16174 m²;
         2.6. Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0735): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3450 m², kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve (0907) - 29642 m²;
         2.7. Viestura ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2601): pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 97376 m², dabas pamatne un rekreācijas nozīmes zeme (0501) - 48997 m².
3.      Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa (vad.V.Krastiņš).
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 297
Par uzdevumu Cēsu Centrālai bibliotēkai veikt Cēsu novadā bibliotēku metodisko un administratīvo darbu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu bibliotēkas tiek pievienotas Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogam un valsts vienotajai bibliotēku informācijas sistēmai (VVBIS), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 23. punktu un 15. panta 1. daļas 4. punktu, Latvijas Bibliotēku padomes 2006. gada 21.februāra sēdes lēmumu par reģiona galvenās bibliotēkas statusa piešķiršanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai, Bibliotēku likuma 12.un 17. pantu un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu Centrālo bibliotēku kā metodisko un konsultatīvo centru visām Cēsu novada pašvaldības bibliotēkām, t.sk., izglītības iestāžu bibliotēkām.
2.            Lēmuma izpildi organizē Cēsu Centrālā bibliotēka (direktores p.i. G.Romanovska) sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu (vadītāja L.Kokina).
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  298
Par ēdināšanas nodrošināšanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Lai nodrošinātu ēdināšanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē, kurā nav savas virtuves, uzsākot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbību, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.      Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) organizēt ēdiena sagatavošanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei.
2.      Uzdot Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājas p.i.A. Pāže) nodrošināt apstiprinātā budžeta ietvaros Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā sagatavotā ēdiena piegādi Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam noteikt kārtību kādā tiek nodrošināts ēdināšanas process Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē. 
4.      Lēmumu izpildi nodrošina Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i.A. Pāže, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja L.Kazaka un Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja M. Virskule.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 299
Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Ņemot vērā līdz šim izglītības sfērai atveltīto būtisko Cēsu novada pašvaldības budžeta finansējuma apjomu un ņemot vērā esošo situāciju ar pašvaldības budžeta plānošanu nākošajam 2010.gadam, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.              Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
1.1.            M.Niklass, Cēsu novada domes deputāts- darba grupas vadītājs,
1.2.            G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs,
1.3.            M.Cīrulis, Cēsu novada domes deputāts,
1.4.            M.Raudziņa, Rīgas pedagoģijas izglītības un vadības augstskolas  Cēsu nodaļas vadītāja,
1.5.            L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja,
1.6.            G.Bērziņa, Cēsu novada domes deputāte, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore,
1.7.            O.Bicāns, Cēsu novada domes deputāts, Cēsu 2.pamatskolas direktors.
2.            Darba grupai sagatavot un līdz 01.01.2010. iesniegt Cēsu novada domei priekšlikumus par Cēsu novada izglītības iestāžu tīklu ar 01.09.2010.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.   300
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
 
Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu, Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82.panta pirmās daļas 7.punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz. Matuseviča) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.             Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 16.oktobri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 301
Par Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2009.gada 3.septembra lēmumu Nr. 242 „Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.            Atcelt Cēsu pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 16 „Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā”.
2.            Apstiprināt Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumus, saskaņā  ar pielikumu.
3.            Lēmums stājas spēkā ar 16.10.2009.
4.            Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu Kultūras centra direktore I.Groza.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
Pielikums
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 302
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumā Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta 2.punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 2.2. un 2.2.6. punktu, atbilstoši Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprinātajm Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānam (prot. Nr.13), kas nosaka, ka Cēsu pilsētas pansionātu 27.11.2009. nodod Cēsu novada pašvaldībai un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 301 „Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 01.10.2009. atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumā Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana” (prot. Nr. 1, 17. punkts):
1.1.       izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikt, ka no samaksas par Aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem atbrīvojamas Cēsu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušas personas”;
1.2.       izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.4. nestrādājoši invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu- par specializētā vieglā autotransporta un vieglā autotransporta pakalpojumiem līdz Ls 75,- (septiņdesmit pieciem latiem) kalendārā gada laikā”;
1.3.       izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.6. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) – par nogādāšanu uz skolu un mājās ar Aģentūras transportu”;
1.4.       izteikt pielikuma 5.1. apakšpunktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā:
„5.1. Cēsu novada pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, invalīdiem un bērniem no 7 gadu vecuma”;
1.5.       izteikt pielikuma 8.punktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā:
„8. Specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi tiek sniegti darbdienās darba laikā)”;
1.6.       izteikt pielikuma 9.punktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā:
„9. Vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi tiek sniegti darbdienās darba laikā)”;
1.7.       papildināt ar 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:
 
Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
13. Sociālās aprūpes pakalpojumi Cēsu pilsētas pansionātā        
13.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi Cēsu pilsētas pansionātā (divvietīgā istabā) Cēsu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Raunas, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas novados dzīvesvietu deklarējušām personām. mēnesis 256,00 - 256,00
13.2. Sociālās aprūpes pakalpojumi Cēsu pilsētas pansionātā (divvietīgā istabā) 13.1.punktā neminētajām personām mēnesis 344,00 - 344,00
13.3. Sociālās aprūpes pakalpojumi Cēsu pilsētas pansionātā (vienvietīgā istabā) mēnesis 417,00 - 417,00
 
14. Mākslas terapeita konsultācija:        
14.1. bērnam 45 minūtes 6,612 1,388 8,00
14.2. pieaugušajam 1,5 stundas 9,917 2,083 12,00
15. Nakts patversmes pakalpojums        
15.1. Nakts patversmes pakalpojums Cēsu novada iedzīvotājiem 1 nakts 0,50 - 0,50
15.2. Nakts patversmes pakalpojums personām, kurām pēdējā deklarētā (reģistrētā) dzīves vieta ir ārpus Cēsu novada 1 nakts 5,- - 5,-
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I. Karlsbergai organizēt normatīvajos aktos noteikto darbību izpildi saistībā ar grozījumu publiskošanu.
3.      Noteikt, ka šie grozījumi stājas spēkā no 01.12.2009.
4.      Noteikt, ka ar šo lēmumu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmuma Nr.700 „Par Cēsu pilsētas pagaidu nakts patversmes izveidi Cēsīs”, Bērzaines ielā 16/ 18” (prot. Nr.18, 36.p.)  3.punkts.
5.      Lēmuma izpildi ndrošina Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”  direktore I.Sietiņsone.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  303
Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.779 „ Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (15.09.2009., Nr.1-12/6), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009.atzinumam (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
2.             Grozīt Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr.779 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā” (prot.Nr.16, 43.p.) papildinot ar sekojošiem apakšpunktiem:
„ – nodarbību telpas noma        1 stunda – Ls 3,00 ( t.sk.PVN)
(izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums);
- nodarbību telpas noma           1 stunda – Ls 4,00 (t.sk.PVN)
(izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums, tehniskais aprīkojums).”
2.      Lēmuma izpildi ndrošina Cēsu bērnu un jauniešu centra direktore Dz.Matusēviča.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  304
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009.atzinumam (prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.             Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai sekojošus maksas pakalpojumus:
 
            aktu zāles noma sabiedriskiem pasākumiem – 1 stunda  Ls 12,00 ( t.sk.PVN);
             
            internāta telpu noma –                                             diennaktī Ls 3,00 (t.sk.PVN)
                                                                                           vienam cilvēkam
            īres maksa –
-         Māras iela 1 –                                      Ls 0,075 (t.sk.PVN) par 1 m2;
-         Māras iela 3 –                                      Ls 0,10 (t.sk.PVN) par 1 m2.
             
            kopēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām):
-         A4 formāta lapa –                                 Ls 0,07 (t.sk.PVN);
-         A3 formāta lapa –                                 Ls 0,15 (t.sk.PVN).
             
            laminēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām):
-         A4 formāta lapa –                                 Ls 0,60 (t.sk.PVN);
-         A3 formāta lapa –                                 Ls 1,20 (t.sk.PVN).
             
            ēdienu atlieku realizācija –                           Ls 0,03( t.sk.PVN) par kilogramu.
2.             Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu sanatorijas internātpamatskola ( direktors Z.Ozols).
3.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  305
Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 15.12.2005. lēmumā „Par degvielas patēriņa limita noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu un 14.punkta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (23.09.2009., Nr.1-12/287), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009.atzinumam (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 15.12.2005. lēmumu „Par degvielas patēriņa limita noteikšanu” (protokols Nr.22, 111.punkts), papildinot ar 92.punktu šādā redakcijā:
„ 92. Noteikt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 600 litri (gada laikā nepārsniedzot 7200 litrus), kas paredzēta izglītības iestādes īpašumā esošiem transporta līdzekļiem, zāles pļaušanai un citai tehnikai.”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu sanatorijas internātpamatskola ( direktors Z.Ozols).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  306
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu 28.09.2009.reģ.Nr.01-12/16, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt– darba organizācijai – ziedotās grāmatas, saskaņā ar pielikumu.
4.            Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktores p.i. G.Romanovska) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
Pielikums
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 307
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Ņemot vērā vispārējo finanšu situāciju valstī, šā gada budžeta dotācijas samazinājumu pašvaldību kompetenču centra vajadzībām un gaidāmo nākoša finanšu gada Pašvaldības kompetenču centra dotācijas samazinājumu no VRAA (Valsts reģionālās attīstības aģentūras), pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu novda domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” 1.pielikuma „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts” 1.sadaļu ar 01.01.2010. Cēsu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļā likvidējot amata vienību Pašvaldību kompetenču centra informācijas tehnoloģiju speciālists.
2.            Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 308
Par izcenojumu noteikšanu Cēsu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļas Pašvaldības kompetences centra pakalpojumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kā arī ņemot vērā vispārējo finanšu situāciju valstī un gaidāmo nākošā finanšu gada Pašvaldību kompetences centra dotācijas samazinājumu no Valsts reģionālās attīstības aģentūras, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.      Noteikt sekojošu maksu par Pašvaldību kompetences centra speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem gan fiziskām, gan juridiskām personām:
1.1. konsultācija Cēsu novada teritorijā* : 10 Ls/h (bez PVN)
1.2. konsultācija ārpus Cēsu novada robežām (bijušā Cēsu rajona teritorija- Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu teritorijās): 15 Ls/h (bez PVN)
1.3. lēmuma 1.1. un 1.2. punktā nenorādītās teritorijas 20 Ls/h (bez PVN)
* Cēsu novada pašvaldības iestādēm maksa netiek piemērota
Maksas pakalpojumā tiek ietverts ceļā pavadītais laiks, minimālā apmaksas likme – 1 stunda.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
3.      Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs G.Gārša.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 309
Par komandējumu uz Tireso (Zviedrija)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
         Pamatojoties uz sadraudzības pilsētas Tireso (Zviedrija) vadītāja Jana Larssona 16.09.2009. ielūgumu, saskaņā ar likumu “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 16.panta pirmo daļu, ievērojot 28.05.2002. MK noteikumus Nr. 219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieiniem saistītie izdevumi”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot.Nr.6),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), balsojumā nepiedalās G.Šķenders, nolemj:
 
1.            Komandēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu uz Tireso (Zviedrija) no 27.10.2009. līdz 30.10.2009., lai pārstāvētu Cēsu novada pašvaldību  Tireso (Zviedrija) piedalītos sadraudzības pilsētu organizētajās pieredzes apmaiņas programmās.
2.            Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) izmaksāt G.Šķenderam komandējuma dienas naudu 30% apmērā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ceļa un viesnīcas izdevumus apmaksāt pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.
3.            Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 35.1. punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  310
Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām un amatalgām
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu novadu", Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 8 "Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu", pamatojoties uz Līvu pamatskolas direktores iesniegumu (reģistrētu Vaives pagasta pārvaldē 28.08.2009. ar Nr. 01-05/20a), un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Līvu pamatskolā  ar 20.11.2009. samazināt:
1.1. sekojošas amata vienību slodzes:
    • Grāmatvedim no 0.5 uz 0.4;
    • Direktora vietniekam audzināšanas darbā no 0.5 uz 0.1;
2.      Apstiprināt Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku darbinieku amata vienību sarakstu un amatalgas 2009.gadam.
3.      Lēmuma izpildi nodrošina Līvu pamatskolas direktore A.Gabranova.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagaste pārvaldes vadītājai V.Zaļaiskalna.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 311
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  „Akmens ligzda” un  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  amata vienībām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
Sakarā ar Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbības uzsākšanu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu; Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.112 (prot.Nr 6, 11.p.) 5.punktu, pamatojoties uz Cēsu  novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.10.2009. (prot. Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009.(prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
  1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē Ata Krovalda ielā 35, Cēsīs, izveidot no jauna šādas saimniecisko darbinieku amata vienības:
2.5 amata vienības –sētnieks- no 19.oktobra
   3 amata vienības-pavārs- ar 27.oktobri
1.75 amata vienība- virtuves strādnieks -ar 28.oktobri
0.5 amata vienības –medmāsa- ar 21.oktobri
4.5 amata vienības –apkopēja -ar 27.oktobri
0.5 amata vienība –lietvede ar -19.oktobri
0.25 amata vienība -veļas pārzine-šuvēja ar 26.oktobri
7.25 amata vienība – pirmsskolas skolotāja palīgs- ar 26.oktobri
1.5 amata vienība-remontstrādnieks- ar 19.oktobri
            2.2.izveidot no jauna sekojošas pedagoģisko darbinieku amata vienības:
                   12 amata vienība-pirmsskolas skolotāja -ar 26.oktobri
                   1.5 amata vienība –mūzikas skolotāja –ar 28.oktobri
                   0.6 amata vienība –metodiķis –ar 19.oktobri
                    0.95 amata vienība-sporta skolotājs- ar 28.oktobri
      3. Uzdot lēmuma izpildi atbilstoši Darba likumam Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Lienei Kazakai      
       4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 312
Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
            Lai nodrošinātu likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteikto dzīvojamo māju privatizācijas kārtību un aizsargātu iedzīvotāju intereses, ievērojot Cēsu novada 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”  25.punktu un LR Ministru kabineta 05.09.1995. noteikumus Nr. 267 „Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums”, saskaņā ar Cēsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 12.10.2009. atzinumu (prot.Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2009. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Pilnvarot Cēsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju parakstīt līgumus par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem.
 
Pielikums
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 312
Par ziedojuma pieņemšanu
 
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (25.09.2009., Nr.1-14/15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no Cēsu Rotari kluba– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – 15gab. datorus C2D,6GHz, programma MS Windows Vista Business OEM un 15 gab. monitorus 19”LCD Samsung 943N.
2.            Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 313
Par ziedojuma pieņemšanu
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Veltas Bokmanes ziedojumu darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai –Ls 50.00 (piecdesmit lati).
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  314
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbu cenu aptaujām”
        
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 10.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbu cenu aptaujām”, izsakot komisijas nosaukumu šādā redakcijā: „Iepirkuma komisija būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā”.
2.            Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, ko izsludina pēc 2009.gada 1.novembra.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 315
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
        
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 10.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”, izsakot komisijas nosaukumu šādā redakcijā: „Iepirkuma komisija komunālo jautājumu iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā”.
2.            Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, ko izsludina pēc 2009.gada 1.novembra.
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  316
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju”
        
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Publisko iepirkumu likuma 8.1.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 10.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju”, izsakot komisijas nosaukumu šādā redakcijā: „Iepirkuma komisija tehniskā nodrošinājuma iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā”.
2.            Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, ko izsludina pēc 2009.gada 1.novembra.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  317
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”
      
         Ievērojot likumu “Par grāmatvedību”, LR Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, grāmatvedības politikas dokumentus, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.30 „Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”, izsakot komisijas nosaukumu šādā redakcijā: „Par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 318
Par kārtību kādā Cēsu Kultūras centrs izmanto Cēsu novada pašvaldības telpas kultūras pasākumu organizēšanai
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes sēdes 2009.gada 3.septembra lēmumu Nr. 242 „Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu”, noslēgto sadarbības līgumu starp Cēsu novada pašvaldību un VSIA „Latvijas Koncerti” par akadēmiskās mūzikas koncertdarbības organizēšanu Cēsu pilsētā,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Apstiprināt sekojošu kārtību, kādā tiek izmantotas Cēsu novada pašvaldības iestāžu telpas kultūras sarīkojumu organizēšanai, sākot 2009.gada 12.oktobra Cēsu Kultūras centra ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs, kapitālā remonta laikā:
1.1.      Cēsu Kultūras centram, kultūras norišu organizēšanai un amatiermākslas kolektīvu nodarbībām, izmantot Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošās izglītības iestāžu telpas, izmantošanas grafiku saskaņojot ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāju / direktoru, ievērojot iestādes pamatdarbības funkciju;
1.2.      sadarbība notiek ievērojot šādus pamatnosacījumus:
 
 
pasākums/ sarīkojums
 
Telpu nomas maksa
Izdevumus, kas attiecīgai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādei radušies papildus- Cesu Kultūras centra organizētā pasākuma / sarīkojuma dēļ sedz
Apmērs Maksātājs
amatiermākslas kolektīvu nodarbībām un sarīkojumiem Nav Nav Cēsu Kultūras centrs
sociāla rakstura sarīkojumiem Nav Nav Cēsu Kultūras centrs
Cēsu Kultūras centra organizētiem sarīkojumiem Nav Nav Cēsu Kultūras centrs
VSIA „Latvijas Koncerti” organizētajiem sarīkojumiem Nav Nav Cēsu Kultūras centrs
Cēsu Kultūras centra piesaistītajiem kultūras komercpasākumiem atbilstoši Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumam Nr.305 „Par Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem” Cēsu Kultūras centra piesaistītais kultūras komercpasākuma organizators Cēsu Kultūras centrs
 
2.      Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu izmantošanu Cēsu Kultūras centra piesaistītajiem kultūras komercpasākumiem nomas līgumu par konkrētu pasākumu organizēšanu, atbilstoši iepriekš ar Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādi saskaņotajam grafikam, ir pilnvarots parakstīt Cēsu Kultūras centrs (direktore I.Groza).
3.      Cēsu Kultūras centrs un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes vienu reizi ceturksnī sastāda savstarpējo salīdzināšanas aktu par veiktajiem maksājumiem un telpu izmantošanu, un iesniedz priekšlikumu Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai attiecīgo Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu budžeta grozījumu veikšanai.
4.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu Kultūras centrs (direktore I.Groza) un tās Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes, kurās Cēsu Kultūras centrs organizē amatiermākslas kolektīvu nodarbības un sarīkojumus, sociāla rakstura un kultūras, t.sk., komercpasākumu, sarīkojumus.
5.      Kontrole par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 319
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
 
          Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Minitru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Minitru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties uz IK “Kompānija Tēma Plus” 24.09.2009. iesniegumu Nr. 588/1-25, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.              Atļaut IK “Kompānija Tēma Plus” (Reģ. Nr. 44102023640) nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.              Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.              Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta:
a.        dienas tarifs (pl.6.00-21.00) - Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
b.       nakts tarifs (pl.21.00-6.00) - Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
c.       gaidīšanas tarifs - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu;
d.      ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) - Ls 2 (divi lati).
4.              Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot atbilstošu licenci.
5.              Licenču reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  320
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
          Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Minitru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Minitru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties uz IK “Kompānija Tēma Plus” 24.09.2009. iesniegumu Nr. 588/1-25, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Atļaut V.Strazdam nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.            Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.            Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta:
a.             dienas tarifs (pl.6.00-21.00) - Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
b.            nakts tarifs (pl.21.00-6.00) - Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
c.             gaidīšanas tarifs - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu;
d.            ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) - Ls 2 (divi lati).
4.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot licenci.
5.            Licenču reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  321
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru 
          Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Minitru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Minitru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties uz IK “Kompānija Tēma Plus” 24.09.2009. iesniegumu Nr. 588/1-25, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Atļaut U.Buklaginam nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.            Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.            Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta:
3.1.      dienas tarifs (pl.6.00-21.00) - Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
3.2.      nakts tarifs (pl.21.00-6.00) - Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
3.3.      gaidīšanas tarifs - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu;
3.4.      ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) - Ls 2 (divi lati).
4.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot licenci.
5.            Licenču reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr.  322
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
 
          Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Minitru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Minitru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties uz IK “Kompānija Tēma Plus” 24.09.2009. iesniegumu Nr. 588/1-25, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Atļaut G.Bitītim nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.            Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.            Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta:
3.1.      dienas tarifs (pl.6.00-21.00) - Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
3.2.      nakts tarifs (pl.21.00-6.00) - Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
3.3.      gaidīšanas tarifs - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu;
3.4.      ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) - Ls 2 (divi lati).
4.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot licenci.
5.            Licenču reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 323
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
          Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Minitru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Minitru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties uz IK “Kompānija Tēma Plus” 24.09.2009. iesniegumu Nr. 588/1-25, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Atļaut D.Popakulam nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.            Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.            Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta:
3.1.      dienas tarifs (pl.6.00-21.00) - Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
3.2.      nakts tarifs (pl.21.00-6.00) - Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
3.3.      gaidīšanas tarifs - Ls 5,00 (pieci lati) par stundu;
3.4.      ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) - Ls 2 (divi lati).
4.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot licenci.
5.            Licenču reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 
 


2009.gada 15.oktobra protokols nr.10       Lēmuma nr. 324
Par Cēsu pilsētas domes 22.09.2009. lēmuma „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr. 22, 25.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Z.Jēkabsone
 
            Ar Cēsu pilsētas domes 22.09.2009. lēmumu „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr. 22, 25.p.) ir apstiprināti maksas apmēri un samaksas termiņi pakalpojumiem, kas saistīti ar teritorijas plānojuma grozījumu un detālplānojumu izstrādi un kurus apmaksā teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu ierosinātājs.
            Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.  
Teritorijas plānošanas likuma 11.panta pirmajā daļā noteikts, ka izdevumi teritorijas plānošanai ir pašvaldības nepieciešamie izdevumi un tos paredz pašvaldības budžetā.
            No 10.10.2009., kad stājas spēkā LR Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr. 1148 „Vietējās  pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” , kuru 64.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība nav tiesīga ņemt maksu par detālplānojuma izstrādes vadību, Cēsu pilsētas domes 22.09.2009. lēmums „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr. 22, 25.p.) nonāk pretrunā ar normatīvo dokumentu. LR Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.3.punkts nosaka, ka pašvaldības izdevumu veidus, kurus sedz privātpersona, norāda konkrētā detālplānojuma finansēšanas līgumā.
            Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 14 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. lēmumu „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr.22, 25.p.).
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv