Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 17.decembra protokols nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 439Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu
2 440Par pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”2009.gada 17.decembra protokols nr.15       Lēmuma nr. 439
Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu
Ziņo: G.Kniksts, Cēsu rajona PA  "Cēsu rajona slimnīca" direktors
Līdzziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
          Lai paaugstinātu veselības aprūpes pieejamību, nodrošinātu augstāku kvalitātes standartu veselības aprūpē - attīstītu un optimizētu sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi, ņemot vērā, ka tirgus veselības aprūpes jomā nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu un ka nozares infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, nepieciešams dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika”.
          Izpildot Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 241 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.pantu, 25.pantu, 25.1pantu, 26.panta otro daļu, 30.pantu,  Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumus Nr.411 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību", Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumus Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 40.panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada domes apvienotās Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm (par- G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Rasmanis, I.Suija- Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, pret - nav, atturas – nav), nolemj:
1.              Dibināt kapitālsabiedrību, kuras firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”, turpmāk tekstā Kapitālsabiedrība.
2.              Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu sekundārajā veselības aprūpē, nodrošināt augstāku kvalitātes standartu - attīstītu un optimizētu sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi.
3.              Kapitālsabiedrība saimniecisko darbību uzsāk ar reģistrēšanas brīdi.
4.              Kapitālsabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir 6 466 992 LVL (seši miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi lati) apmērā, nosakot, ka pamatkapitāls ir sadalīts 6 466 992 (seši miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divās) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 LVL.
5.              Kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar 100% mantisko ieguldījumu.
6.              Atsavināt pašvaldībai piederošo mantu, atbilstoši pielikumā norādītajam mantiskā ieguldījuma sarakstam un mantiskā ieguldījuma novērtējumam, ieguldot to Kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
7.              Kapitālsabiedrības 100% kapitāla daļu turētāja ir Cēsu novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsīs, LV 4101).
8.              Izveidot Kapitālsabiedrības valdi uz trīs gadiem šādā sastāvā:
8.1.   Guntars Kniksts
8.2.   Iveta  Ozoliņa
8.3.   Anda Skrastiņa
9.              Apstiprināt Kapitālsabiedrības statūtus, saskaņā ar pielikumu.
10.          Noteikt, ka Kapitālsabiedrības juridiskā adrese ir Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV4101.
11.          Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders .
12.          Neparedzēt atlīdzību kapitāldaļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam Kapitālsabiedrībā.
13.          Kapitālsabiedrības dibināšanas izdevumi pieļaujami 400 LVL apmērā un tos sedz no Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.
14.          Uzdot Kapitālsabiedrības valdes loceklim G.Knikstam:
14.1.        veikt nepieciešamās darbības saistībā ar Kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā, t.sk., dokumentu iesniegšanu un saņemšanu;
14.2.        nodrošināt pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” darbiniekiem iespēju turpināt darba attiecības Kapitālsabiedrībā, atbilstoši šī lēmuma pieņemšanas brīdī pašvaldības aģentūrā „Cēsu rajona slimnīca” spēkā esošajiem darba līgumu nosacījumiem.
15.      Kapitālsabiedrības stājas Aģentūras vietā visos līdz 31.12.2009. uzsāktajos tiesvedības procesos.
16.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 17.12.2009.(prot.Nr.15)
 ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 439
 
 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Cēsu klīnika” statūti 
I. Vispārīgie jautājumi
1.            Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika” (turpmāk – sabiedrība).
2.            Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1.                  86 Veselības aizsardzība;
2.2.                  86.1 Slimnīcu darbība;
2.3.                  86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;
2.4.                  87.9. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu;
2.5.                  74.9. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
2.6.                  72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;
2.7.                  68.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
2.8.                  63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;
2.9.                  55.9. Pārējo apmešanās vietu darbība;
2.10.              56.29. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
2.11.              49.3. Pārējais pasažieru sauszemes transports;
2.12.              Citas statūtos un likumdošanā paredzētās darbības.
3.            Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus. 
4.            Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izman­tojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.
II. Pamatkapitāls un daļa
5.            Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 466 992 (seši miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi lati) lati. 
6.            Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 466 992 (seši miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divās) daļās.
7.            Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.
III. Valde
8.            Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi.
9.            Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.
10.        Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 13. un 14.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
11.        Par valdes locekli var būt persona, uz kuru nav attiecināmi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi. Dalībnieku sapulce var noteikt papildus amata savienošanas ierobežojumus valdes loceklim.
12.        Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. 
13.        Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus un pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
14.        Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
14.1.              pamatkapitāla izmaiņas;
14.2.              sabiedrības reorganizācija;
14.3.              sabiedrības darbības izbeigšana;
15.        Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.
IV. Sabiedrības darbības izbeigšana
16.        Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:
16.1.              ar tiesas lēmumu;
16.2.              ar dibinātāju lēmumu;
16.3.              citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.15       Lēmuma nr. 440
Par pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”
 Ziņo: G.Kniksts, Cēsu rajona PA  "Cēsu rajona slimnīca" direktors
Līdzziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
          Izpildot Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 241 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu” un Cēsu novada domes 17.12.2009. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta pirmo, otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2009. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada domes apvienotās Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm (par- G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Rasmanis, I.Suija- Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, pret - nav, atturas – nav), nolemj:
1.            Likvidēt pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”, turpmāk tekstā Aģentūra, ar 31.12.2009.
2.            Aģentūras mantas (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu), pēc stāvokļa uz 16.12.2009., saskaņā ar sarakstu pielikumā, un saistību, prasību un finanšu līdzekļu, pēc stāvokļa uz 31.12.2009., pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
3.            Apstiprināt Aģentūras likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
            priekšsēdētājs – Aģentūras direktors;
            locekļi- Aģentūras direktora vietniece finanšu jautājumos,
                   Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
4.            Apstiprināt Aģentūras inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:
            priekšsēdētājs – Aģentūras direktors;
            locekļi- Aģentūras direktora vietniece finanšu jautājumos,
                   Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
5.            Uzdot Aģentūras direktoram G.Knikstam:
5.1.            informēt kreditorus un līgumpartnerus par Aģentūras likvidāciju un SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu;
5.2.            līdz 30.12.2009. veikt norēķinus ar Aģentūras kreditoriem un darbiniekiem, veikt nodokļu samaksu;
5.3.            30.12.2009. slēgt skaidras naudas norēķinus un bezskaidras norēķinu kontus, kontu atlikumu, pēc stāvokļa uz 30.12.2009., ieskaitīt Cēsu novada pašvaldības kontā;
5.4.            sagatavot un līdz 20.02.2010. iesniegt apstiprināšanai Aģentūras slēguma bilanci pēc stāvokļa uz 31.12.2009.;
5.5.            nodot valsts arhīvam Aģentūras arhīva lietas.
6.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv