Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 22. janvāra protokols nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11 Par grozījumiem 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.224 „Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, privatizācijas projektā” (protokols Nr.5, 36.punkts)
22 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumā nr. 151 „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (protokols nr. 4, punkts 40)
33 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
44 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
55 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
66Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību „Biznesa Inkubators Cēsis”
77Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs
88 Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs
99 Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
1010 Par teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
1111 Par adrešu piešķiršanu Upeņu ielā, Cēsīs
1212 Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
1313 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs
1414 Par adrešu piešķiršanu no zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, izveidojamiem zemes gabaliem
1515 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vītolu ielā 11, Cēsīs
1616 Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā
1717 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
1818 Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
1919 Par ziedojuma pieņemšanu
2020 Par projekta ”Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma „ līdzfinansējumu 2009. gadā
2121 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
2222 Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolas pedagogu darba samaksai
2323 Par ziedojuma pieņemšanu
2424 Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolas pedagogu darba samaksai
2525 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes lēmumā par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas Kultūras galvaspilsēta”
2626 Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 1
Par grozījumiem 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.224 „Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, privatizācijas projektā” (protokols Nr.5, 36.punkts)

Sakarā ar uzsākto tiesvedību pret Vizmu Sarnofu par vienošanās izteikšanu rakstiskā formā un ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.224 „Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, privatizācijas projektā” (protokols Nr.5, 36.punkts) noteiktais termiņš – 2008.gada 31.decembris – ir pagājis, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.224 „Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, privatizācijas projektā” (protokols Nr.5, 36.punkts):

1.un 2. punktā vārdus un skaitļus „līdz 2008.gada 31.decembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2009.gada 31.decembrim”;

3. punktā vārdus un skaitļiem „2008.gada 31.decembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „2009.gada 31.decembrim”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 2
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumā nr. 151 „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (protokols nr. 4, punkts 40)

Pamatojoties uz to, ka nomas līgums par garāžas nomu ar Baibu Bebri nav noslēgts un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2008.gada 10.decembra sēdes (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. grozīt lēmuma „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” 3.punktu, izslēdzot vārdus: „un Baibai Bebrei (telpa Nr.2)”.

2. Virzīt jautājumu par neiznomātās garāžas (telpas Nr.2) iznomāšanu uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju.

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 3
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 2009. gada 7. janvāra iesniegumu Nr. 37 ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrībai, reģistrācijas Nr. 40008092338, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 16,2 m2 (sešpadsmit komats divi kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot:

- nomas termiņu līdz 2009.gada 31.martam;

- nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

- ņemot vērā, ka Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 4
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 2009. gada 09. janvāra iesniegumu Nr. 1 ar lūgumu iznomāt telpas apvienības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003.lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”, reģistrācijas Nr. 40008016071, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) apvienības darbības nodrošināšanai, nosakot:

- nomas termiņu līdz 2009.gada 31.martam;

- nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli un piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

- ņemot vērā, ka Cēsu pensionāru apvienība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 5
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komitejas 2008. gada 6. janvāra iesnigumu ar lūgumu iznomāt telpas komitejas darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komitejai, reģistrācijas Nr. 4000800002279, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2. stāvā ar kopējo platību 15,8 m2 (piecpadsmit komats astoņi kvadrātmetri) Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komitejas darbības nodrošināšanai, nosakot:

- nomas termiņu līdz 2009. gada 31.martam;

- nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

- ņemot vērā, ka Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komiteja iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komiteja tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 6
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību „Biznesa Inkubators Cēsis”

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 4.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu (Nr.2-20-2-26/2008) ar biedrību „Biznesa Inkubators Cēsis” par savstarpēju sadarbību Cēsu pilsētas ekonomiskās un komercdarbības attīstības veicināšanā, komercdarbību veicinošu pasākumu organizēšanā, izveidojot Biznesa inkubatora pilotprojektu un sagatavojot projekta pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmai „Uzņēmējdarbība un investīcijas” papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātei „Biznesa inkubatori”. Sadarbības līguma darbības termiņš ir līdz 2009.gada 2.februārim. 2009.gada 9.janvārī ir saņemts biedrības „Biznesa inkubators Cēsis” iesniegums Nr.39/1-25, kurā lūdz pagarināt sadarbības līgumu līdz 2009.gada 31.decembrim, jo Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un investīcijas” papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes „Biznesa inkubatori” konkursa izsludināšanas termiņš ir aizkavējies.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir „sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”. Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģija (apstiprināta 26.10.2008.) paredz pastāvīgi risināt nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumus un izveidot uzņēmējdarbības atbalsta tīklu (t.sk. izveidot biznesa inkubatoru).

Biedrība Biznesa Inkubators Cēsis izveidota ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Cēsu pilsētā un tās apkārtnē, izveidojot Biznesa Inkubatoru potenciāliem komersantiem un jaundibinātiem uzņēmumiem ar komercdarbības uzsākšanai un attīstībai labvēlīgu vidi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 8.janvāra (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt sadarbības līgumu ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsis” līdz 2009.gada 31.decembrim;

2. Kontroli par līguma izpildi veic Attīstības plānošanas nodaļa;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.Rozenbergs

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 7
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs

Zemes gabali Piebalgas ielā 64, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 009 0534), un Piebalgas ielā 68, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 009 0550), pieder Jānim Vilderam. Zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0009 8998 un Nr.1000 0020 3386.

Jānis Vilders 25.11.2008. Cēsu pilsētas domē iesniedzis iesniegumu (reģ.Nr.1042/F-1-23), kurā viņš lūdz atļaut uzsākt detālplānojumu zemes gabalos Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs, lai pievienotu zemes gabalam Piebalgas ielā 68, Cēsīs, 10 m platu joslu no zemes gabala Piebalgas ielā 64, Cēsīs, un zemes gabalu Piebalgas ielā 64, Cēsīs, sadalītu vairākos atsevišķos zemes gabalos, lai veiksmīgi varētu attīstīt šos zemes gabalus. Kā detālplānojuma izstrādātājs norādīts Mārtiņš Pošivs.

Izskatot minēto iesniegumu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.3. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.01.2009. priekšlikumu (prot.Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs (plāns pielikumā Nr.1);

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;

3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Jāni Vilderu līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums);

4. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības detālplānojuma izstrādes procesa virzīšanai;

5. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 8
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.01.2009. priekšlikumu (prot.Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs (pielikums);

2. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei;

3. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.

Pielikums - Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 9
Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot SIA “Tomis Finance” reģistrācijas Nr.40003890910, atrodas Citadeles ielā 2, Rīgā, LV -1010, iesniegumu (reģ.Nr.2715/1-23; 17.12.2008.) par viņiem piederoša zemes gabala Saules ielā 10,Cēsīs(kad. Nr.4201 004 0505), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000360322, sadalīšanu divās līdzīgās daļās. Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.))tiem saistīto Apbūves noteikumu 7.1.2., 7.2., 7.4.1. punktu prasībām, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.01.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.1) un Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr. 1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Saules ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0555).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Saules ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0555), (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Saules ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0555), izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Pielikums - Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabalam Saules ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0555).

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 10
Par teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 18.p. lēmums Nr.377) „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru” un saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un Teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 6.janvāra priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi šādās sadaļās:

1.1. Zemes gabalam Rūpniecības ielā 18, Cēsīs (pielikums Nr.1); 1.2. Zemes gabalam Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs (pielikums Nr.1); 1.3. Zemes gabalam Bumbieru iela, Cēsīs (pielikums Nr.1); 1.4. Zemes gabalam Aldaru laukums, Cēsīs (pielikums Nr.1); 1.5. Kartogrāfiskajā materiālā „Teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai”; 1.6. Kartogrāfiskajā materiālā „Aizsargjoslas”; 1.7. Apbūves noteikumiem;

2. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2);

3. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ditu Trapencieri.

Pielikums nr.2 - Darba uzdevums Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 11
Par adrešu piešķiršanu Upeņu ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Upeņu ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.01.2009. sēdes (prot. Nr.2) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Upeņu ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses (situācijas plāns pielikumā):

1.1. Upeņu iela 1; 1.2. Upeņu iela 2; 1.3. Upeņu iela 3; 1.4. Upeņu iela 6; 1.5. Upeņu iela 7; 1.6. Upeņu iela 9;

2. Pieņemt zināšanai, ka:

2.1. ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas;

2.2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0950 piešķirta pagaidu adrese Upeņu ielā 3A, Cēsīs, kura nav reģistrējama adrešu reģistrā, jo zemes gabals paredzēts pievienošanai zemes gabalam Upeņu ielā 3, Cēsīs;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 12
Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.196 (prot. Nr.5, 7.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, un tam pieguļošajam Ausekļa ielas posmam.

Ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 13. novembra lēmumu Nr.857 (prot. Nr.18, 23.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Uz sabiedriskās apspriešanas pasākumu 09.12.2008. interesenti nebija ieradušies..

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, ziņojumu par atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam un institūciju nosacījumu ievērošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.01.2009. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmo redakciju kā galīgo redakciju;

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikums Nr.1, ar grafiskajiem pielikumiem uz 3 lapām);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Pielikums nr.1 - Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 13
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs

Namīpašums Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, pieder Andai Uzraugai, Ilzei Pičukānei, Leontijam Rutkovskim, Aivaram Puidetam (katram viena telpu grupa) un Antonam Ciršam un Ivaram Strazdiņam (katram divas telpu grupas). Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, īpašnieks ir Cēsu pilsētas pašvaldība (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1127).

Ievērojot to, ka ēkā Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav piešķirtas telpu grupu adreses, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 16.01.2009. priekšlikumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. .Piešķirt esošajām telpu grupām – dzīvokļiem un komerctelpām – ēkā Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, numerāciju no 1 līdz 8 (situācijas plāns pielikumā);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 14
Par adrešu piešķiršanu no zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, izveidojamiem zemes gabaliem

Ar Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumu Nr.12 (prot. Nr.1, 12.punkts) apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, un Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā ar detālplānojumu, no zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, daļām tiek izveidoti 3 apbūves zemes gabali un viens zemes gabals ielas izbūvei, kuriem nepieciešams apstiprināt adreses.

Pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, , Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.01.2009. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.3) un Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. No pašreizējā zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs (kad. Nr. 4201 003 0915) sadalīšanas procesā izveidojamiem zemes gabaliem piešķirt (vai saglabāt) sekojošas adreses (saskaņā ar situācijas plānu pielikumā):

Ausekļa iela 9A, Cēsis (platība 1081 m2); Ausekļa iela 9C, Cēsis (platība 2020 m2); Ausekļa iela 9D, Cēsis (platība 1530 m2); Ausekļa iela, Cēsis (platība 445 m2);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 15
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vītolu ielā 11, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Vītolu ielā 11, Cēsīs, īpašnieka Valdemāra Žaimunda 12.11.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 991/F-1-23) par telpu grupu numuru likvidēšanu īpašumā Vītolu ielā 11, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 16.01.2009. priekšlikumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu numerāciju namīpašumā Vītolu ielā 11, Cēsīs (situācijas plāns pielikumā);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 16
Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 8.janvāra atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28. decembra lēmumu „Maksas pakalpojumi Cēsu Kultūras centrā”.

2. Ar 22.01.2009. apstiprināt „Maksas pakalpojumi Cēsu Kultūras centrā”, saskaņā ar pielikumu.

Pielikums - Pakalpojumu izcenojums Cēsu Kultūras centrā

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 17
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24. panta 2. punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Nolikuma 2.2. un 2.2.6. punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr. 450 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 38.p.).

2. Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā-Aģentūra) sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt, ka no samaksas par Aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem atbrīvojami:

3.1. trūcīgās un maznodrošinātās personas - par medicīniskajiem pakalpojumiem;

3.2. personas ar Aģentūras sociālā darbinieka nosūtījumu - par psihologa konsultācijām;

3.3. trūcīgās personas - par slimnieku kopšanas inventāra- pretizgulējuma matrača- īri un veļas mazgāšanas pakalpojumiem;

3.4. nestrādājoši invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu – par specializētā vieglā autotransporta (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglā autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas) pakalpojumiem līdz Ls 75,00 (septiņdesmit pieciem latiem) kalendārā gada laikā;

3.5. bērni līdz 7 gadu vecumam un trūcīgo ģimeņu bērni – par sabiedriskās pirts pakalpojumiem;

3.6. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) – par nogādāšanu uz skolu un mājās ar Aģentūras specializēto vieglo autotransportu (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglo autotransportu (Renault Kangoo, 4 vietas);

4. Apstiprināto pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ar 2009. gada 1. martu.

5. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) nodrošināt Cēsu pilsētas domes apstiprināto pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumu publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 18
Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 1022 „Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumos Nr. 693 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 08.01.2008. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 19
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18,40.p.), un Cēsu pilsētas komersantu un iedzīvotāju ikgadēju vēlēšanos atbalstīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) rīkotos Ziemassvētku un citus pasākumu nodrošināšanu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu pilsētas domes 08.01.2009. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Aģentūrai pieņemt ziedojumus no sekojošiem komersantiem un privātpersonām:

- Ls 50,00 no SIA DENS, reģistrācijas Nr. 49503004826; - Ls 10,00 no Anitas Bergas; - Ls 20,00 no Vizmas Oltes; - Ls 10,00 no Natālijas Rogozas; - Ls 10,00 no Iveta Oltes.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes revidentei B. Kuplai.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 20
Par projekta ”Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma „ līdzfinansējumu 2009. gadā

Pamatojoties uz 28.11 2008. LR Vides ministrijas vēstuli Nr. 1-07/6090 par finansējuma 20 000 LVL piešķiršanu projektam, kura mērķis ir vides infrastruktūras uzlabošana, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 23.12.2008 vēstuli Nr. 1-06/1703, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 8.janvāra atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Paredzēt projekta „Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma„ realizācijai, kurš iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2009.gadam, līdzfinansējumu 12410.91 LVL (38% no projekta kopējām izmaksām).

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) līdzfinansējumu projekta realizācijai iekļaut 2009. gada budžetā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 21
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu par maksas noteikšanu par pašvaldības īpašuma izmantošanu un 14. panta otrās daļas 3. punktu par pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 08.01.2009. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.03.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24) un papildināt tā 1. punktu ar apakšpunktu 1.5. šādā redakcijā „1.5. par garāžām Bērzaines ielā 16/18 fiziskām un juridiskām personām, sākot ar 2009. gada 1. janvāri – Ls 0.50 par 1m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).”

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 22
Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolas pedagogu darba samaksai

Pamatojoties uz to, ka LR Izglītības un zinātnes ministrija kavējas ar līguma noslēgšanu par mērķdotāciju piešķiršanu pedagogu darba samaksai, Cēsu pilsētas sporta skola līdz š.g. 8.janvārim nebija saņēmusi mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par decembra mēnesi, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (05.01.2009., Nr.1-10/1) Cēsu pilsētas Finanšu komitejas 08.01.2009.atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pedagogu darba samaksu par decembra mēnesi Ls 9748,16 (deviņus tūkstošus septiņi simti četrdesmit astoņi lati 16 santīmi) veikt no iestādes uzturēšanai paredzētiem pamatbudžeta līdzekļiem.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) atmaksāt finansējumu iestādes pamatbudžetā 3 (trīs) darba dienu laikā no mērķdotācijas saņemšanas.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 23
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (30.12.2008., Nr.1-14/93), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas mākslas skolai pieņemt SIA „Fenikss Z.G.” ziedojumu Ls 87,52 (astoņdesmit septiņi lati 52 santīmi) un Baibas Priednieces ziedojumu Ls 10,00 (desmit lati) – darba organizācijas uzlabošanai– Cēsu pilsētas mākslas skolas bukleta izveidei.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 24
Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolas pedagogu darba samaksai

Pamatojoties uz to, ka LR Kultūras ministrija kavējas ar līguma noslēgšanu par mērķdotāciju piešķiršanu pedagogu darba samaksai, Cēsu pilsētas mākslas skola nav saņēmusi visu nepieciešamo mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par decembra mēnesi un Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas mākslas skolai pedagogu darba samaksu par decembra mēnesi Ls 1404,15 (viens tūkstotis četri simti četri lati 15 santīmi) veikt no iestādes uzturēšanai paredzētiem pamatbudžeta līdzekļiem.

2. Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) atmaksāt finansējumu iestādes pamatbudžetā 3 (trīs) darba dienu laikā no mērķdotācijas saņemšanas.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 25
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes lēmumā par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas Kultūras galvaspilsēta”

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par Cēsu pilsētas dalību konkursā „ Eiropas Kultūras galvaspilsēta” (24.01.2008; prot. Nr. 2;35.p.Nr.92) 2.punktu un to izteikt sekojošā redakcijā:

1. Apstiprināt dalībai konkursa 2.kārtā organizacionālo struktūru un organizacionālo komiteju:

1.1. apstiprināt organizacionālo struktūru saskaņā ar pielikumu;

1.2. apstiprināt organizacionālo struktūru sekojošā sastāvā:

1.2.1. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, 1.2.2. Cēsu pilsētas domes izpilddirektors, 1.2.3. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājs, 1.2.4. Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, 1.2.5. Cēsu Kultūras centra direktors, 1.2.6.Pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures Tūrisma centrs” direktors; 1.2.7.konsultante Leonarda Ķestere, 1.2.8.konsultants Juris Žagars.

 2009.gada 22. janvāra protokols nr.1       Lēmuma nr. 26
Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noguldīt AS „SEB banka” depozītā Ls 300 000.00 (trīs simti tūkstoši lati) ar noguldījuma termiņu 2 (divas) nedēļas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus (konts Nr.LV 51 UNLA 0004 0131 3083 5).

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv