Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība









Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 









Top.LV

Latvijas Reitingi
















> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads




2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
129Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā
230 Par izmaiņām Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā
331 Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu
432 Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „Hansabanka”
533 Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”
634 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada skijoringa pasākumā Cēsīs



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 29
Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz 09.06.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.un 6.punktu, 15.pantu, 23., 24.pantu, 12.12.2008. likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5. un 7.pantu, ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības plānotā pamatbudžeta ieņēmumu daļas samazinājumu attiecībā pret 2008.gada budžeta izpildi un 2009.gadā plānoto budžeta izdevumu samazinājumu pret 2008.gada budžeta izpildi, lai veidotu sabalansētu Kultūras centra budžetu, racionāli un efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus, optimizētu Cēsu Kultūras centra organizatorisko struktūru, pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores Ijas Grozas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), ar 4 balsīm – pret (M.Niklass, M.Šķēle, A.Mihaļovs,A.Rasmanis) atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 4.martu:

1.1. likvidēt amata vienības:

1.1.1. administrators – 2 amata vienības; 1.1.2. apkopējs – 2 amata vienības; 1.1.3.sētnieks – 1 amata vienību; 1.1.4.koncertmeistars – 0,5 amata vienības; 1.1.5.kormeistars – 0,5 amata vienības; 1.1.6.sekretāre – 1 amata vienība;

1.2. izveidojot amata vienību – speciālists biroja vadības un arhīva jautājumos - 1 amata vienība – ar amatalgu Ls 400,-

1.3.samazinot sekojošu amata vienību likmju apmēru un nosakot tās šādā apmērā:

1.3.1. noformēšanas mākslinieks – 0,3 likmes; 1.3.2. kasieris – 0,3 likmes; 1.3.3. noliktavas pārzinis – 0,2 likmes; 1.3.4.galdnieks – 0,3 likmes; 1.3.5.koncertmeistars – 1 likme.

2. Ar 2009.gada 4.martu atcelt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu nr. 720 „ Nolikums Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba algas noteikšanu”.

3. Ar 2009.gada 5.martu likvidēt sekojošas amatiermākslas vadītāju amata vienības:

kora „Vidzeme” diriģents; kora „Beverīna” diriģents; tautas vērtes kopas „Dzieti” vadītājs; estrādes deju grupas „Stils” vadītājs.

4. Ar 2009.gada 5.martu Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājiem noteikt sekojošu amatalgu mēnesī:

4.1. Pils kora diriģents Ls 160,00 4.2. kora „Wenden” diriģents Ls 160,00 4.3. kora „Ābele” diriģents Ls 100,00 4.4. skolēnu deju kolektīva „Randiņš” vadītājs Ls 280,00 4.5. deju kolektīva „Raitais solis” vadītājs Ls 120,00 4.6. deju kolektīva „Saulgrieži ”vadītājs Ls 120,00 4.7. deju kolektīva „Dzirnas” vadītājs Ls 120,00 4.8. Cēsu Teātra režisors Ls 100,00 4.9. popgrupas „Hey” vadītājs Ls 100,00.

5. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei Ijai Grozai organizēt darbinieku amata pienākumu pārdali un grozījumu darba līgumos sagatavošanu, lai nodrošinātu Kultūras centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Darba likuma noteikumiem.

 



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 30
Par izmaiņām Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz 09.06.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.un 6.punktu, 15.pantu, 23. pantu, 12.12.2008. likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5. un 7.pantu,ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības plānotā pamatbudžeta ieņēmumu daļas samazinājumu attiecībā pret 2008.gada budžeta izpildi un 2009.gadā plānoto budžeta izdevumu samazinājumu pret 2008.gada izpildi, lai veidotu sabalansētu iestādes budžetu, racionāli un efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus,optimizētu Cēsu Centrālās bibliotēkas organizatorisko struktūru, pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores Natālijas Kramas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm- par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis) , pret-nav, atturas- nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 1. martu Cēsu Centrālajā bibliotēkā samazināt šādas amata vienības :

bibliotekārs – 0,5 slodzes; kopētājs – 0,5 slodzes; palīgstrādnieks – 0,5 slodzes; šoferis – 0,5 slodzes.

2. Ar 2009.gada 20.martu likvidēt Cēsu Centrālajā bibliotēkā šādas amata vienības:

informāciju tehnoloģiju speciālists – 1 amata vienība; apkopēja – 1 amata vienība; galvenais speciālists – 1 amata vienība.

3. Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai organizēt darbinieku amatu pienākumu pārdali un darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Darba likuma nosacījumiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 31
Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu

Vadoties no 09.06.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.un 6.punkta, 15., 23., un 24.pana, 12.12.2008. likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 4. un 7.panta, ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības plānotā pamatbudžeta ieņēmumu daļas samazinājumu attiecībā pret 2008.gada budžeta izpildi un 2009.gadā plānoto budžeta izdevumu samazinājumu pret 2008.gada budžeta izpildi, lai veidotu sabalansētu pašvaldības budžetu, racionāli un efektīvi izmantotu pašvaldības finanšu līdzekļus, nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un nepārtrauktību optimizētu Cēsu pilsētas domes organizatorisko struktūru, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības reorganizācijas darba grupas (izveidota ar 12.01.2009. rīkojumu Nr. 2-r „Par darba grupas izveidošanu par Cēsu pilsētas pašvaldības struktūras reorganizāciju”) priekšsēdētāja, Cēsu pilsētas domes izpilddirektora Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm- par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis) , pret-nav, atturas- R.Sijāts, nolemj:

1. Reorganizēt šādas Cēsu pilsētas domes nodaļas, ar 2009.gada 20.martu likvidējot amata vienības:

Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā – 1 amata vienību- apmeklētāju konsultants; Komunālajā nodaļā – 1 amata vienību- ainavu arhitekts; Dzimtsarakstu nodaļā – 1 amata vienību – dzimtsarakstu inspektors; Nekustamā īpašuma nodaļā 1 amata vienību – strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs; Attīstības plānošanas nodaļā - 1 amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists vides politikas jautājumos; 1 amata vienību – tehniskais sekretārs; 1 amata vienību – projektu vadītājs; Pašvaldības policijā – 1 amata vienību – administratīvās uzraudzības daļas priekšnieks. Ar 2009.gada 15.jūniju Attīstības plānošanas nodaļā - 1 amata vienību – zemes ierīkotājs, datorspeciālists; Ar 2009.gada 15.aprīli Informācijas tehnoloģiju nodaļā – 1 amata vienību – informācijas tehnoloģiju speciālists.

2. Reorganizēt Cēsu pilsētas domes struktūru, ar 2009.gada 20.martu likvidējot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļu:

2.1. likvidēt 1 amata vienību – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs; 2.2. nodot izpilddirektora tiešā pakļautībā 1 amata vienību – sabiedrisko attiecību speciālists.

3. Reorganizēt Cēsu pilsētas domes struktūru, ar 2009.gada 20.martu likvidējot Cēsu pilsētas domes Būvvaldi kā nodaļu,

3.1. likvidēt 1 amata vienību – Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts; 3.2. nodot1 amata vienību - Būvvaldes sekretārs Nekustamā īpašuma nodaļā mainot amata nosaukumu – no „Būvvaldes sekretārs” uz „sekretārs”; 3.3. nodot izpilddirektora tiešā pakļautībā 1 amata vienību – būvinspektors;

4. Ar 20.03.2009. atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (protokols Nr. 9, lēmums Nr. 350) 3. un 4. punktus ( būvvaldes struktūra, reglaments).

5. Izveidot Cēsu pilsētas Būvvaldi kā komisiju šādā sastāvā:

5.1. Būvvaldes vadītājs, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; 5.2. Būvvaldes vadītāja vietnieks, pilsētas galvenais teritorijas plānotājs; 5.3. Domes priekšsēdētājs; 5.4. Izpilddirektors; 5.5. Būvinspektors; 5.6. Arhitekts; 5.7. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs; 5.8. Komunālās nodaļas vadītājs.

6. Būvvaldes vadītājam līdz 2009.gada 28. februārim izstrādāt Būvvaldes komisijas nolikumu.

7. Ar 2009.gada 20. martu izveidot Attīstības plānošanas nodaļā – 1 amata vienību - arhitekts un 1 amata vienību – projektu un vides speciālists.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt darbinieku amata pienākumu pārdali, grozījumu darba līgumos un amatu aprakstos sagatavošanu, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību, kā arī organizēt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Darba likuma prasībām.

 



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 32
Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „Hansabanka”

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm- par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass) , pret-nav, atturas- nav, nolemj:

1. Noguldīt AS „Hansabanka” depozītā Ls 180 000.00 (viens simts astoņdesmit tūkstoši lati) ar noguldījuma termiņu 1 (viens) mēnesis pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus (konts Nr.LV 36 HABA 0001 4020 3883 7).

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem.

 



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 33
Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm- par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass) , pret-nav, atturas- nav, nolemj:

1. Noguldīt AS „SEB banka” depozītā Ls 320 000.00 (trīs simti divdesmit tūkstoši lati) ar noguldījuma termiņu 2 (divi) mēneši jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai (2008.gada 25.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.A2/1/08/438) paredzētos līdzekļus (konts Nr.LV 51 UNLA 0004 0131 3083 5).

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem.

 



2009.gada 3. februāra ārkārtas sēdes protokols nr.2       Lēmuma nr. 34
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada skijoringa pasākumā Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” ( prot. Nr.3, punkts Nr.50) 3.7.punkta 3.7.1. un 3.7.2.apakšpunktiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm- par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Žagars, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass) , pret-nav, atturas- nav, nolemj:

2009.gada 7.februārī Cēsu tradicionālās Arta Rasmaņa rīkotajās sacensībās skijoringā, kas notiks Cēsu pilsētas stadionā, atļaut pārdot uz vietas izlejamo alkoholisko dzērienu – karstvīnu no plkst.11.00 – 18.00



 




© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv