Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 12. februāra protokols nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
135 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr.22, 3.punkts)
236Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu
3Informācija (pārskats) par Vides attīstības padomes darbu 2008. Gadā
437 Par nekustamā īpašuma Aldaru laukums, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
538 Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
639 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu
740 Par zemes ierīcības projekta Vienības laukums 2 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
841 Par adreses Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, apstiprināšanu
942 Par adrešu piešķiršanu Dzeguzes ielā, Cēsīs
1043 Par adreses piešķiršanu zemes gabala „Purmaļi” daļai Cēsu pilsētā
1144 Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes uzsākšanu
1245 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1346 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1447 Par ziedojuma pieņemšanu
1548 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009.gadam
1649 Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs privatizācijas izbeigšanu
1750 Par Līguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs nomu izbeigšanu pirms termiņa
1851 Par zemes nomas maksu Noras ielā 8, Cēsīs
1952 Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
2053 Par Nomas līguma ar SIA „NORLATS” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa
2154 Par deputātes G.Bērziņas deleģējumu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā
2256 Par ziedojumu pieņemšanu
2370 Par ziedojuma pieņemšanu
2471 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Cēsu pilsētas SIA “VINDA” peļņas daļu
2572 Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
2673 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu
2774 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 31 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (protokols Nr. 2, 3.punkts)
2875 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoli
2976 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 35
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr.22, 3.punkts)

Cēsu pilsētas domē 28.01.2009. saņemts iesniegums Nr. 96/F-1-23, kuru iesniedzis nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Vizmas Sarnofas pilnvarotā persona Egīls Deičs. Iesniegumā E.Deičs lūdz domei termiņa pagarinājumu pārsegumu un jumta konstrukciju pagaidu nostiprināšanas darbiem ēkā Rīgas ielā 24, Cēsīs.

Cēsu pilsētas dome 18.12.2008. pieņēma lēmumu Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu”. Lēmuma 1. punkta daļa, kurā tika uzdots „nekavējoši, bet ne vēlāk, kā triju dienu laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža norobežot bīstamo teritoriju gar Rožu laukumu, gar Rīgas ielu izbūvēt segtu kājnieku tuneli un uzlikt brīdinājuma zīmes” ir izpildīts noteiktajā laikā, termiņā un apjomā.

Lēmuma 1. punktā noteiktais „ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šī lēmuma paziņošanas brīža iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē projektu pārsegumu un jumta konstrukciju pagaidu nostiprināšanai, paralēli nekavējoši uzsākot pārsegumu un jumta konstrukciju pastiprināšanas darbus saskaņā ar projektu un pabeigt tos līdz 2009.gada 31.janvārim.” ir izpildīts daļēji.

2009.gada 21.janvārī Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēts būvprojekts “Pagaidu pastiprinājuma risinājumi ēkai Rīgas ielā 24, Cēsīs” ar šifru S-10.

Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. sēdē V.Sarnofas pilnvarotā persona Egils Deičs mutiski informēja, ka šobrīd ir sagādāti konstrukciju pagaidu pastiprināšanas darbiem nepieciešamie materiāli un būvfirma SIA “Naus Būve” ir uzsākusi konstrukciju pagaidu pastiprināšanas darbus ēkā Rīgas ielā 24, Cēsīs. Darbi uzsākti saskaņā ar 21.01.2009. akceptēto būvprojektu “Pagaidu pastiprinājuma risinājumi ēkai Rīgas ielā 24, Cēsīs”. Vienlaikus V.Sarnofas pilnvarotā persona Egils Deičs norādīja, ka konstrukciju pagaidu pastiprināšanas darbi ēkā Rīgas ielā 24, Cēsīs ir uzsākti, bet tos nav iespējams noteiktajā termiņā pabeigt, jo tika noteikts salīdzinoši īss būvprojekta izstrādes termiņš, turklāt, būvuzņēmējam bija jāveic iepirkuma procedūra būvmateriālu iegādei. No iepriekš minētā ir secināms, ka konstrukciju pagaidu pastiprināšanas darbus nav iespējams pabeigt 18.12.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 946 “Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2009.gada 31.janvārim.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmuma Nr. 946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 22, 3.punkts) 1.punktā vārdus un skaitļus „līdz 2009.gada 31.janvārim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2009.gada 31.martam”.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 36
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu „ Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.01.2009. atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” , saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Administratīvai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Pielikums - Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam”

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr.
Informācija (pārskats) par Vides attīstības padomes darbu 2008. Gadā

2008. gadā vides attīstības padome darbojās 2007. gada apstiprinātajā sastāvā - 18 pārstāvji un pulcējās uz 10 vides attīstības padomes (turpmāk VAP) sēdēm.

VAP sēdēs ierosināti un apspriesti, izlemjot ieteikumus Cēsu domei un tās izpildstruktūrām, šādi galvenie jautājumi:

1. Ierosinājumi un priekšlikumi labiekārtošanas projektiem sekojošām teritorijām: Viestura ielas kvartālam, Pils laukumam, Cēsu specializētajam bērnudārzam, Pils parkam, Avotu ielejas parkam, Vienības laukumam, Pils laukumam, Rūpniecības ielas 18, Piebalgas 14 būvniecības iecerei, Pils parka estrādes rekonstrukcijas iecerei, vecās alus darītavas teritorijai, Latvijas Politiski Represēto Cēsu rajona biedrības ierosinātai piemiņas vietai dzelzceļa malā, Rožu laukumam.

2. Izstrādāti ierosinājumi vietējās nozīmes dižkoku noteikšanas kritērijiem, kas iestrādāti saistošo noteikumu grozījumos Nr. 13 „Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā” .

3. Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas materiālu izskatīšana un ieteikumu sagatavošana sekojošām teritorijām: Egļu ielai 20 un Pirtsupītes (teritorija starp Dārzniecības ielu, Piebalgas ielu, Raiņa ielu) detālplānojuma 1. darba varianta izskatīšana. 4. Tika uzsākta pilsētas avotu apsekošanas programma un uzsākti ierosinājumi avotu ietekmētu teritoriju tālākai sakopšanai un attīstībai. Tās ietvaros tika apsekots Rūcošais avots, Raiņa ielas avots, pretī Pūces ielai, Avotu ielas avots, Svētavots. Darbu paredzēts turpināt 2009. gadā.

5. Ieteikumi domei par Cēsu vecpilsētas transporta shēmas projektu, talku norises organizēšanu pilsētas teritorijā, dažādos kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos.

6. Ieteikumi Cēsu sanatorijas internātpamatskolas dabas pamatnes teritoriju attīstībai.

7. Diskutēts jautājums un rasts pozitīvs risinājums par eko laukuma ierīkošanas vietu Bērzaines 31 kopā ar ZAAO un ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem.

8. Piedalīšanās sabiedriskās apspriešanas procesā un viedokļu izteikšana par plānotās autoostas būvniecību Cēsīs, Raiņa ielā 33.

9. Diskutēti un izvirzīti kritēriji konkursam „ Sakoptākais pagalms 2008” .

10. Diskutēta un izvirzīta nepieciešamība organizēt mācību ciklu privātmāju īpašniekiem „Apstādījumu kopšana” 2008./2009. gada ziemas periodā.

11. Veikta ieteikumu izstrāde līgumu sagatavošanai ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka īpašumu valdītājiem.

12. Uzklausīti speciālisti un izteikti viedokļi, kas svarīgi kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslas noteikšanas darbā.

13. Sadarbības veidošana ar Cēsu NVO un uzņēmējiem, piedaloties vides dienu pasākumā un kopīgajās talkās.

14. Pārrunāti jautājumi un gūta jauna informācija , kas aktuāla arboristu kustībā.

VAP izbraukuma sēde uz Saldu un Kuldīgu notika jūnijā. Kopā ar apmeklēto pašvaldību speciālistiem pārrunāti jautājumi par Cēsu un Saldus pilsētas pieredzi ainavu un apstādījumu veidošanā, dabas pamatnes sakārtošanā tūrisma attīstībai.

Kuldīgā pārrunāti jautājumi par Kuldīgas un Cēsu pilsētas attīstības programmu, teritorijas plānojumiem un detālplānojumiem, pilsētas ainavu veidošanu un kultūrvēsturisko mantojumu saglabāšanu un rekreācijas teritoriju veidošanu un sakopšanu.

Vides attīstības padome ar ieteikumiem un savu dalību piedalījās aprīlī organizētajā divu dienu konferencē „Vides aspekti integrētajā attīstības plānošanā”. Konferenci ar ES TAIEX finansiālu atbalstu rīkoja Cēsu pilsētas domes attīstības nodaļa. Seminārā piedalījās ap 100 dalībnieku no visas Latvijas - plānotāji, arhitekti, vides speciālisti, valsts un pašvaldību, kā arī NVO darbinieki. Tika uzklausīta un analizēta Vācijas un Nīderlandes pieredze. Ņemot par pamatu Cēsu pilsētas piemēru, tika diskutēti jautājumi par pilsētas ilgtspējīgu plānošanu, dabas vides un ekonomisko interešu saskarsmi.

Padomes priekšsēdētāja: Inta Ādamsone Cēsis, 2009.gada 12. janvārī

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 37
Par nekustamā īpašuma Aldaru laukums, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 “Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22.novembra lēmumu (prot. Nr.18, 7§) „Par Aldara laukuma izveidošanu” teritorijai, kura ietver jaunizbūvēto Rūpniecības ielu no Eduarda Veidenbauma ielas līdz PU „Cēsu siltumtīkli” teritorijai (šobrīd centrālās katlumājas teritorija), bijušo Rūpniecības ielas trasi šajā posmā un brīvo laukumu starp tām, piešķirts laukuma statuss un nosaukums Aldaru laukums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.11.2008. atzinumu Nr.40 (prot.nr.13) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 29.janvāra atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Aldaru laukums, Cēsīs, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0115, platība 0.2337 ha (2337 m2); zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0178, platība 0.0610 ha (610 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0115 apgrūtinājumi: 010909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.2337 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.2337 ha;

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0178 apgrūtinājumi: 010909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0610 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.0610 ha;

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 38
Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu un 17. panta otro daļu, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009. gada 9. janvāra atzinumu Nr. 2-13/13512/114 un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2009. gada 29. janvāra atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” , saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 39
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.decembra lēmumu Nr. 979 (prot.Nr. 23, 4.punkts) „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta izstrādi” Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai uzdots izstrādāt, Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051 un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), privatizācijas projektu.

Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.–2017.” un 23.08.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”” , nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonās „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve” un „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju” 40. un 41.pantu, kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2009.gada 15.janvāra priekšlikumu (prot. Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 29.janvāra atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.1 (ar pielikumiem Nr.2, Nr.3, Nr.4);

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Pielikums Nr.1 - Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekts Pielikums Nr.2 - Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles noteikumi Pielikums - Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 40
Par zemes ierīcības projekta Vienības laukums 2 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Kooperatīvai sabiedrībai “Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģistrācijas Nr. 49503001069,juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsīs pieder nekustamais īpašums Vienības laukums 2 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 1501, zemes kopplatība 1744 kv.m., reģistrēts 13.04.2005. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.137A.Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts zemes gabals Raunas ielā 12, Cēsīs(kad apz. 4201 005 1502,Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000-0013-2773) uz kura atrodas pašvaldībai piederoša ēka Cēsu kultūras centrs un transformatoru apakšstacija.

Cēsu pilsētas dome 04.12.2008. pieņēma lēmumu Nr. 913 ”Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas pirkšanu” (prot. Nr. 20, 24.p.),lai uz to varētu pārvietot slēgta tipa transformatoru apakšstaciju no nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs.

12.12.2008. Cēsu pilsētas dome un kooperatīvā sabiedrība “Cēsu rajona patērētāju biedrība” parakstīja Nodomu protokolu(reģ. Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā Nr.2-10-5/2008.12.12.2008.) par iepriekš minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu.

Atbilstoši Zemes ierīcības likumam, zemes gabala Vienības laukums 2 sadalīšanu, atdalot apmēram 40 kv. m. lielu zemes gabalu var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu. Atbilstoši Cēsu pilsētas apbūves noteikumu(stājušies spēkā ar 09.01.2008.)I daļas 7. nodaļas 4.5. punkta prasībām, atļauts veidot mazākus zemes gabalus par 1000 kv.m. ja tie paredzēti nelielām inženierapgādes infrastruktūras būvēm.

Izskatot. kooperatīvās sabiedrības ‘Cēsu rajona patērētāju biedrība” iesniegumu (reģ. Nr. 133/1-23, 27.01.2009) par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2 sadalīšanu, atdalot apmēram 40 kv. m. un saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14),un tiem saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas 4.5. punkta prasībām, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.01.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.4) un Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamajam īpašumam Vienības laukums 2 (kad Nr. 4201 005 1501), Cēsīs.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Vienības laukums 2 (kad Nr. 4201 005 1501), Cēsīs (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, nekustamajam īpašumam Vienības laukums 2 (kad Nr. 4201 005 1501), Cēsīs izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Pielikums - Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamajam īpašumam Vienības laukums 2 (kad Nr. 4201 005 1501), Cēsīs

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 41
Par adreses Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 11.05.1995. lēmumu Nr.191 denacionalizēts namīpašums Lielā Katrīnas ielā 27 (līdz nacionalizācijai Lielā Katrīnas ielā 19), Cēsīs, bet ar lēmumu Nr.192 atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs. Šobrīd zemesgrāmatā ar adresi Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, reģistrēts nekustamais īpašums pieder sabiedriskajai organizācijai „Sargtorņa biedrība” (jurid. adrese Miera iela 40, Rīga).

Adrese Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav noteikta un nav reģistrēta Adrešu reģistrā. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.01.2009. priekšlikumu (prot. Nr.4) un Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes gabalam ar kadastra Nr. 4201 005 3001 un uz tā esošam namīpašumam adresi Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs (situācijas plāns pielikumā):

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 42
Par adrešu piešķiršanu Dzeguzes ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi adrešu sarakstu Dzeguzes ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.01.2009. priekšlikumu (prot. Nr.4) un Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt zemes gabaliem Dzeguzes ielā, Cēsīs, sekojošas adreses (situācijas plāns pielikumā):

1.1. Zemes gabalam, kas izveidots no vēsturiskā Cēsu pilsētas pašvaldības zemes gabala „Piķagrava”, vēsturiskā zemes gabala Viesīša ielā (iespējamā adrese Viesīša vai Viesītes ielā 1) un daļas no vēsturiskā zemes gabala „Liepiņas” Viesīša vai Viesītes ielā 6, piešķirt adresi Dzeguzes iela 1, Cēsis;

1.2. Vēsturiskajam no Cepļa zemēm atdalītam zemes gabalam Nr.21 (agrāk Dzeguzes ielā 1/3, īpašniece Daina Ilga Vasko) piešķirt adresi Dzeguzes iela 3, Cēsis;

1.3. Zemes gabalam, kas izveidots no vēsturiskajiem no Cepļa zemēm atdalītiem zemes gabaliem Nr. 17, 18, 19 un 20 (agrāk Cepļa ielā 5, Dzeguzes ielā 2, 4 un 6) piešķirt adresi Dzeguzes iela 4, Cēsis;

1.4. Vēsturiskajam no Cepļa zemēm atdalītam zemes gabalam Nr.22 (agrāk Dzeguzes ielā 1/3, īpašniece Daina Ilga Vasko) piešķirt adresi Dzeguzes iela 5, Cēsis;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 43
Par adreses piešķiršanu zemes gabala „Purmaļi” daļai Cēsu pilsētā

Cēsu rajona Priekuļu pagasta saimniecība „Purmaļi”, sastāvoša no zemes gabala ar platību 18,4 ha, dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm, ierakstīta Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.467 1999.gada 7.aprīlī, pašreizējā īpašniece Alda Daukšte. Zemesgrāmatas ieraksta 4.1.punkts nosaka, ka, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Zemes gabala robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi, zemes gabala robežu plānu zemes gabala ierakstīšanai zemesgrāmatā izgatavojis SIA „„Latīpašums” mērniecības birojs”, plāns 09.12.1998. reģistrēts Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā.

2008.gadā, veicot zemes gabala „Purmaļi” robežu kadastrālo uzmērīšanu, konstatēts, ka Priekuļu pagasta zemes gabala „Purmaļi” iepriekš izgatavotajā, zemesgrāmatai pievienotajā robežu plānā iekļauta arī daļa no Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā esošām zemēm. Saskaņā ar Latvijas PSR Cēsu rajona administratīvo vienību robežu aprakstu, kurš apstiprināts ar Latvijas PSR Augstākās padomes 1983.gada 24.februāra dekrētu un kurš ar jaunu robežu aprakstu līdz šim nav aizvietots, Cēsu pilsētas robeža šajā posmā noteikta pa robežu starp Cēsu pilsētas zemēm un Liepas mežizstrādes iecirkņa - mežniecības meža 602.kvartālu. Plānu materiālos redzams izvirzījums robežas konfigurācijā uz Priekuļu pagasta teritorijas pusi, ko nosaka meža reālā robeža. Izgatavojot zemes gabala „Purmaļi” robežu plānu, Cēsu pilsētas robežas izvirzījums nav ņemts vērā un robeža noteikta kā taisne.

LR Ministru kabineta 29.08.1995. noteikumu Nr.264 „Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās”, kuri bija spēkā zemes gabala sākotnējā plāna izgatavošanas brīdī, 4.punkts nosaka, ka „ja atjaunojamais zemes īpašums atrodas gan lauku, gan pilsētas administratīvajā teritorijā, lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņem attiecīgā pagasta padome un pilsētas dome katra par savā teritorijā ietilpstošo zemes īpašuma daļu, bet kopējo zemes gabala plānu izgatavo un zemesgrāmatas akta veidlapu aizpilda tā Valsts zemes dienesta nodaļa, kuras darbības teritorijā ir zemes gabals ar dzīvojamo ēku vai tās plānoto būvniecību vai arī atjaunojamā zemes īpašuma platības lielākā daļa”. Šajā gadījumā vēsturiskā zemes īpašuma „Purmaļi” plāns izgatavots daļēji atbilstoši iepriekš minētajam, jo nav Cēsu pilsētas domes lēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu, bet zemesgrāmatā ierakstīta arī Cēsu pilsētas teritorijā ietilpstoša zeme.

Izskatot Cēsu rajona Priekuļu pagasta „Purmaļu” īpašnieces Aldas Daukštes 21.01.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 49/F-1-23) ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu „Purmaļi” pa Cēsu pilsētas un Priekuļu pagasta administratīvo robežu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.01.2009. priekšlikumu (prot. Nr.4) un Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemes gabala „Purmaļi” sadalīšanai, atdalot no tā daļu, kura atrodas Cēsu pilsētas administratīvajās robežās;

2. Zemes gabala „Purmaļi” daļai Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā, kura līdz šim reģistrēta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā ar adresi Lāču iela 25, Cēsis, kad. Nr. 4201 004 0616, piešķirt jaunu adresi Saulrītu iela 13B, Cēsis (situācijas plāns pielikumā);

3. Noteikt zemes gabalam Saulrītu ielā 13B, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Priekuļu pagasta pašvaldībai un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 44
Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (spēkā ar 31.12.2008.) pārejas noteikumu 6.punktu,” un Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto Apvienošanās projekta sagatavošanas metodiku un saskaņā ar Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumu Nr.943 „Par republikas pilsētas statusa piešķiršanu Cēsu pilsētai pašreizējās Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās”;

2. Uzsākt Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi;

3. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projekta izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums);

4. Apstiprināt Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projekta izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

4.1. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs; 4.2. Vaives pagasta priekšsēdētāja; 4.3. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks; 4.4. Vaives pagasta priekšsēdētāja vietnieks; 4.5. Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;

5. Apstiprināt par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Ditu TRAPENCIERI

6. kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM

Pielikums - Darba uzdevums Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projekta izstrādei

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 45
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2009.gada 14.janvārī ir saņemts GUNĀRA KLEZBERGA iesniegums (reģ.Nr.14/F-1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu Dzirnavu ielā 41, Pārgaujas ielā 2, Pārgaujas ielā 3, Cēsīs, jo īpašumi atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā un saimnieciskā darbība šajā teritorijā netiek veikta. Teritorijā ir noteikti apgrūtinājumi.

Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām un 5.panta 3.daļu pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām. 2008.gada 8.maijā Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” un ar 3.2.punktu noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Cēsu pilsētas dome var piešķirt zemes īpašniekiem, kuru zemes gabali atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” 3.2.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (29.01.2009. protokols Nr.2) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2009.gadā GUNĀRAM KLEZBERGAM par īpašumiem Dzirnavu ielā 41 (kadastra Nr.4201-001-0107), Pārgaujas ielā 2 (kadastra Nr.4201-001-0121), Pārgaujas ielā 3 (kadastra Nr.4201-001-0120), Cēsīs – lietošanas mērķis (0501).

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 46
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2009.gada 23.janvārī ir saņemts pilnvarotās personas MAIGAS VECKALNIŅAS, iesniegums (reģ.Nr.59/F-1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu Dzirnavu ielā 51/53, Cēsīs, jo īpašumi atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā un saimnieciskā darbība šajā teritorijā netiek veikta. Teritorijā ir noteikti apgrūtinājumi.

Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām un 5.panta 3.daļu pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām. 2008.gada 8.maijā Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” un ar 3.2.punktu noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Cēsu pilsētas dome var piešķirt zemes īpašniekiem, kuru zemes gabali atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” 3.2.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (29.01.2009. protokols Nr.2) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2009.gadā MAIGAI VECKALNIŅAI , VIJAI BĒRZIŅAI, ILGAI REIKTEREI, AUSMAI ĀBRAMAI , par īpašumu Dzirnavu ielā 51/53 (kadastra Nr.4201-001-0102), Cēsīs – lietošanas mērķis (0501).

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 47
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (22.01.2008.) un Cēsu pilsētas Finansu komitejas 29.01.2009.(protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt – darba organizācija – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Centrālās bibliotēkas saņemto ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 48
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) un (g) apakšpunktiem, likuma „Bibliotēku likums” 16 panta 9.punktu, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (22.01.2008.), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 29.01.2009.(protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus 2009.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai.

3. Ar 2009.gada 13.februāri atzīt par spēku zaudējušu 24.01.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.82 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2008.gadam” (prot.Nr.2, 25.p.).

Pielikums - Maksas pakalpojumu un kavējumu naudas izcenojumi Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2009. gadā

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 49
Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs privatizācijas izbeigšanu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14. panta otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.01.2009. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.01.2009.atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, turpmāk – Iznomātājs, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izbeigt Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas ielā 10A, Cēsīs, kadastra numurs 4201 506 0017, sastāvoša no divām ēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 0410 004 un 4201 006 0410 005) un vienas palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 0410 006), privatizāciju.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV -1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 50
Par Līguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs nomu izbeigšanu pirms termiņa

Saskaņā ar Līguma 7.3 punkta 7.3.3 apakšpunktu: „Līgumu pirms termiņa var izbeigt: Nomnieks, vienpusēji paziņojot Iznomātājam rakstveidā par to 3(trīs) mēnešus iepriekš, ja no Iznomātāja neatkarīgu apstākļu dēļ Nomnieks vairāk nevar izmantot Nekustamo īpašumu šajā līgumā paredzētajiem mērķiem”, 8.2 punkta 8.2.3 apakšpunktu: „Nomnieks pilnībā zaudē saistību izpildes nodrošinājumu, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Nomnieka vainas dēļ”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un otrās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.01.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.01.2009.atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, turpmāk – Iznomātājs, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist izbeigt pirms termiņa 31.08.2005. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Valdlauču īpašumi” (Nomnieks), reģ. Nr. 40003670560, juridiskā adrese Vikingu iela 3, Jūrmala, LV-2010, noslēgto līgumu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, 20537 m2 platībā, nomu ar 2008. gada 31. decembri.

2. Ņemot vērā, ka uz lēmuma sagatavošanas brīdi Nomnieks pilnā apmērā ir nomaksājis zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu līdz 2008. gada 31. decembrim, nepiemērot attiecībā uz Nomnieku Līguma 7.3 punkta 7.3.3 apakšpunkta nosacījumu „Līgumu pirms termiņa var izbeigt: Nomnieks, vienpusēji paziņojot Iznomātājam rakstveidā par to 3(trīs) mēnešus iepriekš, ja no Iznomātāja neatkarīgu apstākļu dēļ Nomnieks vairāk nevar izmantot Nekustamo īpašumu šajā līgumā paredzētajiem mērķiem”, t.i. neiekasēt zemes nomas maksu par 3 (trīs) mēnešiem no iesnieguma saņemšana dienas.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlēja līgumu 31.08.2005. līgumam par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu ar 2008. gada 31. decembri.

4. Noteikt, ka ar Atcēlēja līguma spēkā stāšanos, Nomnieks pilnībā zaudē Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu.

5. Noteikt, ka Iznomātājam un Nomniekam viena mēneša laikā pēc Atcēlēja līguma spēkā stāšanās, pie notāra jāparaksta atbilstošs nostiprinājuma lūgums ieraksta, kas veikts saskaņā ar Līgumu, ar kuru nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu līdz 2020. gada 31. augustam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Valdlauču īpašumi, dzēšanai zemesgrāmatā.

6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 51
Par zemes nomas maksu Noras ielā 8, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 29.janvāra atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Nepiemērot Jānim Simsonam, zemes nomas maksu par zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-1205) līdz 30.06.2009.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 52
Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 29.01.2009. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus un to izmantošanas kārtību:

1. Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:

1.1. Trenažieru zālei:

1.1.1. trenažieru zāles maksas apmeklējumi

N.p.k.

Cena (Ls) tai skaitā PVN

Periods

Apmeklējuma dienas

Laiks

Piezīmes

 

2,50

1 reize

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

3,50

1 reize

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

 
 

12,00

Mēnesis

Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās

Zāles noteiktajā darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

20,00

Mēnesis

Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās

Zāles noteiktajā darba laikā

 
 

16,00

Mēnesis

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

24,00

Mēnesis

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

 

64,00

3 mēneši

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

 

40,00

3 mēneši

Jebkurā zāles darba dienā

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

1.1.2. Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa vadītājs. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.

1.1.3. Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:

1.1.3.1. Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 15.00 sporta skolotāja vadībā.

Attiecīgajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks iepriekš jāsaskaņo ar sporta kompleksa vadītāju, divas reizes gadā ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim)

1.1.3.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās no plkst. 15.00 – 17.00 vai saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju no 17.00-21.00.

Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli pēc individuālā plāna pēc plkst. 17.00 darba dienās.

1.1.3.3. NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona personālam veselības uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.

NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam 2 reizes gadā (ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim) jāiesniedz to personu saraksts, kas apmeklēs trenažieru zāli un jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas sporta skolu treniņu nodarbību laikus un skaitu.

1.1.3.4. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.

Izglītības iestādēm jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam darbinieku sarakts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.

1.2. Aerobikas zālei:

1.2.1. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās līdz plkst. 16.00 Ls 8,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.2.2. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās no plkst. 16.00-22.00 Ls 10,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.2.3. Nomas maksā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāji pārģērbtos uz nodarbību. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.

1.2.4. Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi

1.2.4.1 Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 15.00 mācību procesa nodrošināšanai skolotāja vadībā.

1.2.4.2 Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā.

1.2.4.3 Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos divas reizes nedēļā no plkst. 16.30-17.30.

1.3. Sporta spēļu zāles noma

1.3.1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana- Ls 50,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.3.2. Visa sporta zāle (60m*32m) atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai, tajā skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, paklāja noma. - Ls 70,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.3.3. 1viens sporta spēļu laukums (32m*18m) – Ls 15,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.3.4. viena puse no sporta spēļu laukuma (32m*18m) pie nosacījuma, ka otru laukuma pusi vienlaicīgi izmanto cits īrnieks – Ls 8,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda.

1.3.5. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:

- personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN); - personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN);

Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.

1.3.6. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana

1.3.6.1. Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai.

1.3.6.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai vienu reizi nedēļā ne vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli.

1.3.6.3. Cēsu pilsētas domei „Cēsu pilsētas domes kausa volejbolā” rīkošanai, iepriekš saskaņojot pasākuma datumu.

1.3.6.4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam, Armijas Sporta klubam – apmācības procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu organizēšanai.

1.3.6.5. Cēsu rajona čempionātu rīkošanai, iepriekš saskaņojot sporta sacensību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju.

1.4. Saunas noma:

1.4.1. visas saunas noma vienam nomniekam(fiziskai vai juridiskai personai) – Ls 12,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda;

1.4.2. vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai – Ls 2,00 (tai skaitā PVN) - viena stunda (sporta kompleksa vadītāja noteiktajā saunas darbības laikā);

1.4.3. saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.

1.4.4. trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par saunas izmantošanu papildus netiek iekasēta.

1.4.5. Saunas bezmaksas izmantošana

1.4.5.1. Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas izmantošana līdz vienai stundai pēc treniņu nodarbības.

1.4.5.2. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem;

1.4.5.3. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc sporta spēļu zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem, iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.

2. Cēsu pilsētas sporta nama Pūces ielā 2a maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:

2.1. Sporta spēļu zāles noma:

Sporta zāles noma – viena stunda Ls 13,00 (t.sk. PVN);

nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana, kas nomas laikā netiek papildus uzskaitīta.

2.1.2. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:

- personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN); - personām no18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN)

2.2. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana

2.2.1. Cēsu Draudzīgā aicinājuma valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai;

2.2.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli

3. Sporta zāles Lapsu ielā 17 maksas pakalpojumu izcenojumi:

3.1. Sporta zāles noma regulāriem, kolektīviem apmeklējumiem – viena stunda: Ls 8,00 (tai skaitā PVN);

3.2 Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:

- personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 1,00 (tai skaitā PVN); - personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,50 (tai skaitā PVN);

3.3 nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana.

3.4 Sporta zāles izmantošana bez maksas:

Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai – bez maksas.

4. Mācību – treniņu bāzes Priekuļos, Cēsu prospektā 3 maksas pakalpojumu izcenojumi:

4.1. uzturēšanās vienu diennakti, izmantojot gultas veļu (vienai personai) – Ls 3,50 (t.sk. PVN);

4.2. uzturēšanās vienu diennakti, neizmantojot gultas veļu (vienai personai) – Ls 2,50 (t.sk. PVN).

4.3. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību –treniņu nometņu organizēšanai - bez maksas.

5. Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 maksas pakalpojumi:

5.1. noma maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktora rīkojumu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru. Nosakot nomas maksu ņemt vērā pasākuma nomnieka sniegto informāciju par nomas mērķi, papildus informāciju, kas saistīta ar nomas laikā plānotā pasākuma norisi.

5.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu organizētajiem sporta un atpūtas pasākumiem – bez maksas.

6. Īpašos gadījumos vai gadījumos, kas nav minēti šajā lēmumā, sporta bāžu izmantošanas nosacījumus var regulēt ar atsevišķu rakstisku vienošanos starp Cēsu pilsētas domi un pasākumu rīkotāju (pasūtītāju).

7. Atzīt par spēku zaudējušu:

7.1. Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. sēdes protokols Nr.22, 85.p. lēmumu Nr. 840 „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 53
Par Nomas līguma ar SIA „NORLATS” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa

Saskaņā ar Nomas līguma 6.2 punktu: „Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un otrās daļas 3.punktu, , Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.01.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.01.2009.atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, turpmāk – Iznomātājs, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist izbeigt pirms termiņa 15.06.2007. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „NORLATS” (Nomnieks), reģ. Nr. 44103016082, juridiskā adrese Rīgas iela 23, Cēsis, LV-4101, noslēgto Nomas līgumu par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23, ar kopējo platību 29,9 m2 ar 2009. gada 01. februāri.

2. Ņemot vērā, ka uz lēmuma sagatavošanas brīdi Nomnieks pilnā apmērā ir nomaksājis telpu nomas maksu par laika periodu līdz 2009. gada 31. janvārim, nepiemērot attiecībā uz Nomnieku Līguma 6.2 punkta nosacījumus: „Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš”, t.i. neiekasēt nomas maksu par 2 (diviem) mēnešiem no iesnieguma saņemšana dienas.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlāja līgumu 15.06.2007. Nomas līgumam par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23 ar 2009. gada 01. februāri.

4. Noteikt, ka Nomniekam telpas jāatbrīvo divu nedēļu laikā pēc Atcēlāja līguma spēkā stāšanās, nododot telpas Iznomātājam saskaņā ar telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, tam pievienojot apmaksas dokumentu kopijas par nomaksātajiem komunālajiem un citiem maksājumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu līdz 2009. gada 31. janvārim.

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 54
Par deputātes G.Bērziņas deleģējumu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā

Izskatot 05.01.2009. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktores I.Sietiņsones iesniegumu (reģ. Nr. 1-12/4), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.01.2009. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, A.Mihaļovs), (deputāte G.Bērziņa balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Deleģēt Cēsu pilsētas domes deputāti Guntu Bērziņu, kā Cēsu pilsētas domes pārstāvi pārstāvēt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā.

2. Deleģējums ir spēkā līdz brīdim, kamēr izbeidzas Guntas Bērziņas deputātes pilnvaras.

3. Uzdot administratīvajai nodaļai (nodaļas vadītājas p.i. D.Baltiņa) par pieņemto lēmumu informēt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei un Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 56
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (29.01.2009., prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no Turcijas aizsardzības atašeja plkv. Muammera Inara ziedojumu 720.98 USD darba organizācijai – Turku kapu uzturēšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 70
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (30.01.2009., Nr.1-12/47), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – multimedija projektoru.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 71
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Cēsu pilsētas SIA “VINDA” peļņas daļu

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 3.panta otro daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, G.Bērziņa, J.Beikmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt, ka pašvaldībai dividendēs izmaksājamā minimālā peļņas daļa (par attiecīgo pārskata gadu) ir 50 procenti no Cēsu pilsētas SIA „VINDA” rīcībā palikušās tīrās peļņas.

2. Noteikt, ka pēc kapitāla daļas turētāja pamatota priekšlikuma Cēsu pilsētas dome var noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, nekā noteikts šī lēmuma 1.punktā.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 23.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.999 „Par līdzfinansējuma atmaksu” (prot.Nr.23,24.punkts).

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 72
Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmo daļu un ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības plānotā pamatbudžeta ieņēmumu daļas samazinājumu attiecībā pret 2008.gada budžeta izpildi un 2009.gadā plānoto budžeta izdevumu samazinājumu pret 2008.gada budžeta izpildi, lai veidotu sabalansētu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) budžetu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 “Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 73
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu

Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Mihaļova 12.02.2009. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Mihaļovs balsošanā nepiedalās), nolemj:

1. Piešķirt Andrim Mihaļovam, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, ikgadējā atvaļinājuma 3 (trīs) papildus darba dienas 13.02.2009., 16.02.2009. un 17.02.2009. (ieskaitot) par 2009.gadu.

2. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova darba pienākumus, saskaņā ar 23.10.2008. Saistošo noteikumu „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 25.9. punktu, šajā laikā veic Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 74
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 31 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (protokols Nr. 2, 3.punkts)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka Valda Sviķa ziņojumu par darba pienākumu pārdali un darba optimizāciju Cēsu pilsētas pašvaldības policijā, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības reorganizācijas darba grupas (izveidota ar 12.01.2009. rīkojumu Nr. 2-r „Par darba grupas izveidošanu par Cēsu pilsētas pašvaldības struktūras reorganizāciju”) 09.02.2009. atzinumu un darba grupas priekšsēdētāja, Cēsu pilsētas domes izpilddirektora Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izteikt Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 31 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (protokols Nr. 2, 3.punkts) 1. punkta 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā: „Pašvaldības policijā – 1 amata vienību – patruļnieks”.

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 75
Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoli

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu (Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības) un 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu (noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)) un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 10.februāra (prot. Nr.6) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt daļu no palīgceltnes Gaujas ielā 30, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 0514 003, nedzīvojamo telpu (garāžu) nr.2, platība 17,3 m2, kas atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala, kadastra Nr. 4201 006 0514, platība 1511kv.m.;

2. Apstiprināt nedzīvojamās telpas (garāžas) nr.2 Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu;

3. Izveidot nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Komisijas locekļi: - Elisa Janelsiņa - Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste; - Zaiga Jēkabsone – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa, pilsētas galvenā teritorijas plānotāja; - Aija Malnača Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere;

4. Lēmuma izpildi organizēt nomas tiesību izsoles komisijai (vadītājs J.Rozenbergs);

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Pielikums - Nedzīvojamās telpas (garāžas) nr.2 Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumi

Pielikums - Nedzīvojamo telpu nomas līgum

 2009.gada 12. februāra protokols nr.3       Lēmuma nr. 76
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 04. decembrī ir saņemts SIA „CB”, reģistrācijas Nr.40003001934, Kalnciema iela 41A, Rīga, iesniegums (reģ.Nr.2639/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkām 2009.gadam, lai varētu prognozēt siltumenerģijas ražošanas – realizācijas izmaksas un aprēķināt siltumenerģijas pārdošanas tarifu 2009.gadam.

Saskaņā ar 1997.gada 4.jūnija likuma”Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 1.daļu atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām 3.daļu, pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.

2008.gada 8.maijā Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” un ar 3.9.punktu noteikts, ka centralizētās siltumapgādes ražotājiem, ja tas samazina siltuma tarifus Cēsu pilsētas iedzīvotājiem- par 90% no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības.

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā 2009.gadā SIA „CB” , reģistrācijas Nr.40003001934, juridiskā adrese „Katrīnkalns”,Drabešu pagasts, Cēsu rajons, ēkām, kas atrodas Birzes ielā 31,Cēsis; Birzes ielā 33, Cēsis; Bērzaines ielā 31, Cēsis; Bērzaines ielā 38, Cēsis; Ķiršu ielā 10, Cēsis; Leona Paegles ielā 4B, Cēsis; Rūpniecības ielā 13, Cēsis; Turaidas ielā 7, Cēsis; Zīļu ielā 10, Cēsis.

2. 2009.gadā NĪN atvieglojumi tiek piemēroti, lai samazinātu siltuma tarifus Cēsu pilsētas iedzīvotājiem.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv