Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 5. marta protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
177 Par nekustamā īpašuma Vaives iela, Cēsīs, posmā no dzelzceļa līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
278Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 4, Cēsīs
379 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009.gada 3.februāra ārkārtas sēdes (prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”
480 Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā
581 Par Cēsu pilsētas būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
682 Par kļūdas labojumu Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes 03.02.2009. lēmumā Nr. 29 „Par izmaiņām Kultūras centra amata vienību sarakstā” (prot. Nr. 2, 1.punkts)
783 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
884 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
985 Par projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” pieteikuma iesniegšanu aktivitātes 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai
1086Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumā Nr.265 ”Par noteikumu ”Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

1187 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoli
1289 Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Leona Paegles ielā 19, Cēsīs, nodošanu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku īpašumā
1390 Par Cēsu 2.vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
1491 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
1592 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna apstiprināšanu
1693 Par projekta pieteikuma „Bērnu un jauniešu interešu centra rotaļu laukuma pilnveidošana ” iesniegšanu LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā
1794 Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu
1895 Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu
1996 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu Stacijas laukumā, Cēsīs
2097 Par adrešu piešķiršanu Vilku ielā, Cēsīs
2199 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”
22100 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr. 824 “Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs”
23101 Par ziedojuma pieņemšanu
24102 Par ziedojuma pieņemšanu
25103 Par ziedojuma pieņemšanu
26104 Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
27105 Par grozījumiem 15.12.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr.28, 54.p.)
28106 Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
29107 Par izmaiņām Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstā
30108 Par 2008.gada 18.decembra Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.973 „ Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu” precizēšanu
31109 Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
32110 Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”
33111 Par ziedojuma pieņemšanu
34112 Par 2009.gada sporta pasākumu sadalījuma apstiprināšanu2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 77
Par nekustamā īpašuma Vaives iela, Cēsīs, posmā no dzelzceļa līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr.2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas - pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabalu Vaives iela, Cēsīs, posmā no dzelzceļa līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavotajiem zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.11.2008. atzinumu Nr.42 (prot.nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vaives iela, Cēsīs, posmā no dzelzceļa līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Cēsīs, kas sastāv no divām zemes vienībām:

Vaives iela no dzelzceļa līdz Dārza ielai - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0142, platība 1.2532 ha (12532 m2);

Vaives iela no Dārza ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0243, platība 0.6002 ha (6002 m2),

kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0142 apgrūtinājumi: 020301 - aizsargjoslas teritorija gar Vaives ielu – sarkanā līnija – 1.2532 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām 0.0012 ha, 04020102 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli – 0.5096 ha, 060101 – aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr. 3172 – 0.0004 ha;

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0243 apgrūtinājumi: 020301 - aizsargjoslas teritorija gar Vaives ielu – sarkanā līnija – 0.6002 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kilovoltiem – 0.0495 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0034 ha, 060101 – aizsargjoslu teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr. 7027 – 0.0004 ha, 060101 – aizsargjoslu teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr. 4652 – 0.0004 ha.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 78
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 4, Cēsīs

Namīpašums Rīgas ielā 4, Cēsīs, kopumā privatizācijas vajadzībām iedalīts 17 telpu grupu īpašumos – 11 dzīvokļos un 6 neapdzīvojamo telpu īpašumos.

Izskatot SIA firmas „Mēness” 28.01.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 137/1-23) par īpašuma sadalīšanu, ievērojot to, ka ēkā Rīgas ielā 4, Cēsīs, līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav piešķirtas telpu grupu adreses, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 12.02.2009. priekšlikumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt esošajām telpu grupām – dzīvokļiem un saimnieciskās darbības telpām – ēkā Rīgas ielā 4, Cēsīs, numurus 1, 1A, 1B, no 2 līdz 6, 6A, 6B, un no 7 līdz 15 (I stāva plāns ar ieeju izvietojumu pielikumā), tai skaitā nosakot adreses konkrētām nedzīvojamo telpu grupām (saskaņā ar tehniskās inventarizācijas numerāciju) sekojoši:

1.1. telpu grupai Nr.001 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 603) noteikt telpu grupas adresi Nr.1;

1.2. telpu grupai Nr.002 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 602) noteikt telpu grupas adresi Nr.1A;

1.3. telpu grupām Nr.019, 020, 022 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 606, daļa) noteikt telpu grupas adresi Nr.1B;

1.4. telpu grupai Nr.021 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 601) noteikt telpu grupas adresi Nr.6A;

1.5. telpu grupai Nr.007 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 606, daļa) noteikt telpu grupas adresi Nr.6B;

1.6. telpu grupas Nr.003 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 604, daļa) atsevišķajai daļai ar ieeju no Pils un Lielās Skolas ielas krustojuma noteikt telpu grupas adresi Nr.9;

1.7. telpu grupai Nr.006 (privatizācijas identifikācijas kods Nr. 605) noteikt telpu grupas adresi Nr.10;

1.8. telpu grupas Nr.003 (privatizācijas identifikācijas kods 604, daļa) atsevišķajai daļai ar ieeju no Lielās Skolas ielas noteikt telpu grupas adresi Nr.15;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 79
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009.gada 3.februāra ārkārtas sēdes (prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009.gada 5.marta (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas Kultūras padomes 2009.gada 3.marta sēdes atzinumu, Cēsu Kultūras centra amatiermāklas kolektīvu 2009.gada 3.marta sanāksmes lēmumu un Cēsu Kultūras centra direktores Ijas Grozas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atcelt 2009.gada 3.februāra domes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.29 prot.Nr.2;1.p. „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā” 3. un 4.punktu.

2. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai izstrādāt nolikumu par amatiermākslas kolektīvu novērtēšanu līdz 01.05.2009.

3. Ar 2009.gada 5.martu līdz amatiermākslas kolektīvu izvērtēšanai pēc jaunā nolikuma, Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājiem noteikt sekojošu amatalgu mēnesī:

3.1. Pils kora diriģents Ls 148,00

3.2. Kora „Wenden”diriģents Ls 148,00

3.3. Kora „Vidzeme”diriģents Ls 99,00

3.4. Kora „Beverīna”diriģents Ls 99,00

3.5. Kora „Ābele”diriģents Ls 99,00

3.6. Deju kolektīva „Raitais solis”vadītājs Ls 125,00

3.7. Deju kolektīva „Dzirnas” vadītājs Ls 99,00

3.8. Deju kolektīva „Saulgrieži”vadītājs Ls 99,00

3.9. Skolēnu deju kolektīva „Randiņš”vadītāja Ls 196,00

3.10. Tautas vērtes kopa „Dzieti” vadītāja Ls 99,00

3.11. Cēsu teātra režisors Ls 99,00

3.13. Bērnu popgrupas „Hey” vadītāja Ls 99,00

3.14. Estrādes deju grupas „Stils”vadītāja Ls 99,00

4. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai veikt grozījumus darba līgumos ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem sagatavošanu.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 80
Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā

Pamatojoties uz SO,,Tautas partijas” Cēsu nodaļas pārstāves Irmas Vilkas iesniegumu par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – 3 (R.Sijāts, A.Mihaļovs, V.Vaivods), nolemj:

1.Iznomāt telpas SO,,Tautas partija” Cēsu nodaļai ( R.Nr.40008045263) Raunas ielā 12, Cēsīs Kultūras centrā ar kopējo platību 84.44 kv.m. sabiedriskās organizācijas darbībai.

2.Telpu nomas līguma termiņš - līdz 2009.gada 30.novembrim.

3.Noteikt nomas maksu Ls 0.25(divdesmit pieci santīmi) + PVN 21% par vienu kvadrātmetru mēnesī.

4.Pilnvarot Cēsu Kultūras centra direktori I.Grozu slēgt telpu nomas līgumu.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 81
Par Cēsu pilsētas būvvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu (nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) un Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu”” 6. punktu (par būvvaldes nolikuma izstrādāšanu), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu”” 6. punktu izsakot to šādā redakcijā:

“6. “Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam līdz 2009.gada 28. februārim izstrādāt būvvaldes nolikumu.”

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas būvvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt, ka Cēsu pilsētas būvvaldes nolikums stājas spēkā ar 2009.gada 20.martu.

Pielikums - Cēsu pilsētas būvvaldes nolikums

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 82
Par kļūdas labojumu Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes 03.02.2009. lēmumā Nr. 29 „Par izmaiņām Kultūras centra amata vienību sarakstā” (prot. Nr. 2, 1.punkts)

Ņemot vērā Cēsu pilsētas domes deputāta Raita Sijāta 19.02.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 153/F-1-25), kurā norādīts, ka Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes 03.02.2009. lēmumā Nr. 29 „Par izmaiņām Kultūras centra amata vienību sarakstā” (prot. Nr. 2, 1.punkts) kļūdaini ierakstīts balsojuma rezultāts par lēmuma 3.apakšpunktu (par amatiermākslas kolektīvu vadītājiem), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā par domes sēdēm S.Grantiņa) izdarīt kļūdas labojumu Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes 03.02.2009. lēmumā Nr. 29 „Par izmaiņām Kultūras centra amata vienību sarakstā” (prot. Nr. 2, 1.punkts), izsakot balsojuma rezultātu par 3.apakšpunkta I variantu šādi :

„Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par ( G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis, 4 balsīm – pret (M.Niklass, M.Šķēle, A.Mihaļovs, R.Sijāts), atturas – nav, nolemj:”

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 83
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera 03.03.2009. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt Gintam Šķenderam, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam, no 25.03.2009. līdz 09.04.2009.(ieskaitot) ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu – 2 kalendārās nedēļas.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.1. punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 84
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu par maksas noteikšanu par pašvaldības īpašuma izmantošanu un 14. panta otrās daļas 3. punktu par pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.03.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24) un lēmuma 1.5. punktā vārdu „janvāri” aizstāt ar vārdu „martu”.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 85
Par projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” pieteikuma iesniegšanu aktivitātes 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008. gada 6. maijā saņemto Valsts aģentūras „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” uzaicinājumu sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un Cēsu pilsētas domes 2008. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai”(protokols Nr. 7, 65.punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” iesniegumu Valsts aģentūras „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” izsludinātā ierobežotas atlases projekta konkursa ietvaros, atbilstoši darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 4.4.2.aktivitātei „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kur projekta kopējās izmaksas ir Ls 130 341.26, t.sk. Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 17.5% apmērā no projekta kopējām attiecināmajā izmaksām, t.i. Ls 22 679.32, un 100% apmērā no projekta neattiecināmajām izmaksām, t.i. Ls 745.13;

2. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu un projekta īstenošanas administrēšanu uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore Iveta Sietiņsone);

3. Cēsu pilsētas domei piešķirt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” priekšfinansējumu projekta realizācijai;

4. Noteikt, ka Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” finansējums jāatgriež Cēsu pilsētas domei trīs darba dienu laikā pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanas;

5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 20.05.2008. lēmumu Nr.473 „Par projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” pieteikuma iesniegšanu aktivitātes 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai” (protokols Nr.9; 3.p.).

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 86
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumā Nr.265 ”Par noteikumu ”Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu


Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumu Nr.265 ”Par noteikumu ”Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” noteikts, ka Cēsu pilsētas iedzīvotājiem mazdārziņus nodod lietošanā uz vienu gadu, katru gadu veicot to pārreģistrāciju, kuras laikā mazdārziņu lietotāji tiek informēti par mazdārziņu turpmāko izmantošanu, kā arī par iespējamo lietošanas tiesību izbeigšanu.

Ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem zemes gabaliem, kurus aizņem mazdārziņi (Viestura ielā 15, Krūmiņu ielā 8, Festivāla ielā 45, u.c.), netiek plānota cita saimnieciskā darbība vai celtniecība, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.8, 25.02.2009.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumā Nr.265 ”Par noteikumu ”Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” (prot.Nr.5), izsakot noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:

“1. Pārreģistrējot Cēsu pilsētā esošos mazdārziņus, pagarināt to lietošanas termiņu uz 2 (diviem) gadiem. Dārziņu lietotājiem Cēsu pilsētas domē jāuzrāda šādi dokumenti:

1.1. lietošanā nodotā zemes gabala plāns;

1.2. nodokļu maksājuma kvīts par iepriekšējo periodu.”

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 87
Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoli

Nekustamais īpašums Gaujas ielā 19, Cēsīs, sastāvošs no dzīvojamās ēkas, divām palīgceltnēm un zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 007 1003, kopplatība 751 kv.m., ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1007, žurnāla Nr.1548, lēmuma datums 20.05.1999., uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.03.1999.gada lēmumu Nr.276 „Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai” un noslēgtajiem pirkuma līgumiem ar dzīvokļu īpašniekiem, daļa no nekustamā īpašuma, dzīvojamā ēka, palīgēka – šķūnis un 751 kv.m. liels zemes gabals Gaujas ielā 19, Cēsīs, nodots privatizācijai. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 25.01.2001.gada lēmumu (prot.Nr.2, § 32) „Par dzīvojamo māju nodošanu īpašniekiem” un 13.06.2001.gada aktu par nekustamā īpašuma Cēsis, Gaujas iela 19 (kadastra Nr. 4201 007 1003) nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pāŗvaldīšanā un apsaimniekošanā, privatizētais nekustamais īpašums Gaujas ielā 19, Cēsīs, tika nodots dzīvokļu īpašniekiem un izslēgts no Cēsu pilsētas domes bilances.

Ar Cēsu pilsētas domes 17.04.2008.gada Nr.330 (prot. Nr.7, 19.p.) „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” ir noteikta nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 007 1003 002, vērtība. Īpašums atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 007 1007, kopplatība 751 kv.m., kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumos Nr. 1007-2, Nr. 1007-3, Nr. 1007-5, Nr. 1007-6,.

Cēsu pilsētas domē saņemts (reģ. Nr.154/ F - 1 – 23, 19.02.2009.) garāžas Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomnieces Ilzes Petrovskas iesniegums ar atteikumu privatizēt garāžu, jo piedāvātā privatizācijas objekta vērtība Ls 900.0 (deviņi simti lati) neatbilst garāžas tehniskajam stāvoklim.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu (Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības) un 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu (noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)) un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 25.februāra (prot. Nr.8) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt palīgceltnes Gaujas ielā 19, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 007 1003 002, nedzīvojamo telpu (garāžu), platība 16,4 m2, kas atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala, kadastra Nr. 4201 007 1003, platība 751 kv.m.;

2. Apstiprināt nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu;

3. Lēmuma izpildi organizēt nomas tiesību izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs);

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Pielikums - Nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumi
Pielikums
- Nedzīvojamo telpu nomas līgums

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 89
Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Leona Paegles ielā 19, Cēsīs, nodošanu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku īpašumā

Dzīvojamā māja Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs, atrodas uz mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala ar kopējo platību 4755 m2. Funkcionāli nepieciešamais zemes gabals atrodas uz zemesgrāmatā reģistrētiem zemes gabaliem. Daļa zemes ar adresi Leona Paegles 19, Cēsīs, (3345 m2) ir reģistrēta zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. 1409 m2 liels zemes gabals ar pašvaldības piešķirtu adresi Leona Paegles 19B, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Diānas Plūmes (mirusi 10.09.2003.) vārda.

10.06.1999. privatizācijai tika nodota dzīvojamā māja ar 74 dzīvokļiem. Zeme ar adresi Leona Paegles 19, Cēsīs, bija nodota nomā uz 99 gadiem. Likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir veikti grozījumi attiecībā uz pašvaldībai piederošu zemi, uz kuras atrodas daļa no dzīvojamās mājas. Šo zemi var nodot dzīvokļu īpašnieku īpašumā.

Pamatojoties uz dzīvojamās mājas Leona Paegles 19B, Cēsīs, pilnvarotās personas Pētera Rāceņa 17.04.2008. un 26.08.2008. iesniegumiem un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84. pantu: „Valsts vai pašvaldību īpašumā esoša zemes gabala privatizācija pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2009. gada 23. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Cēsu pilsētas domei piederošo zemes gabalu Leona Paegles ielā 19, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 009 0603, 3345 m2), uz kura daļēji atrodas privatizācijai nodotā daudzdzīvokļu māja Leona Paegles 19B, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši viņu īpašuma domājamām daļām, nepieprasot segt izdevumus par zemes gabala noteikšanu, iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

2. Sagatavot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem. Uzaicināt dzīvokļu īpašniekus parakstīt vienošanās dokumentu.

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā, LV-4101.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 90
Par Cēsu 2.vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu 2.vidusskolas nolikumu un Cēsu pilsētas domes 19.02.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas Attīstības plānu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore Inna Semjonova) nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pielikums - Cēsu 2. vidusskolas attīstības plāns 2007./8., 2008./9., 2009./10., 2010./11. 2011./12. mācību gadam (Word fails)

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 91
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu , Cēsu pilsētas domes 19.02.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore Gunta Bērziņa);

2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;

2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

Pielikums - Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikums (Word fails)

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 92
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu un Cēsu pilsētas domes 19.02.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plānu saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore Gunta Bērziņa) nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pielikums - Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2008./2009. - 2012./2013. ācību gadam (Word fails)2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 93
Par projekta pieteikuma „Bērnu un jauniešu interešu centra rotaļu laukuma pilnveidošana ” iesniegšanu LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā

Pamatojoties uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembrī apstiprināto valsts programmu īstenošanas kārtību Nr.2–1.1/418 (turpmāk – īstenošanas kārtība) un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā.

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā projekta pieteikumu „Bērnu un jauniešu interešu centra rotaļu laukuma pilnveidošana”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā projekta priekšfinansējumu 40 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 20 000 LVL); Līdzfinansējums nav nepieciešams.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 94
Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”(VAS VNĪ) atrodas Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV -1980, iesniegumu (reģ.Nr.1912/1-23; 01.09.2008.) par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 52,Cēsīs(kad. Nr.4201 004 0808), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000291157, īpašnieks Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrija, sadalīšanu divās daļās atdalot zemi, kas nepieciešama akciju sabiedrībai “Latvenergo” piederošās būves ar kadastra apzīmējumu Nr.42010040808001 (transformatora)uzturēšanai, Cēsu pilsētas dome 11.11.2008. pieņēma lēmumu Nr. 712(prot. Nr. 15, 17.p.), “Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs uzsākšanu un dara uzdevuma apstiprināšanu.” VAS VNĪ rīkojas pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 29.07.2008. sēdes protokola Nr.54, 17.§” Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai”. SIA “METRUM” izstrādājis zemes ierīcības projektu iepriekš minētā zemes gabala sadalīšanai, atdalot zemes gabalu 0.0101 ha platībā uz kura atrodas akciju sabiedrībai “Latvenergo” piederošās būves ar kadastra apzīmējumu Nr.42010040808001. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7.4.5 punkts pieļauj veidot mazākus zemes gabalus par 1000 kv.m., ja tie paredzēti nelielām inženierapgādes infrastruktūras būvēm.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008), un to saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.4.6 punkta prasībām Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.02.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības komisijas 19.02.2009. atzinumu (protokola Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Ata Kronvalda ielā 52 (kad.Nr.4201 004 0808), Cēsīs (pielikums ).

2. Atdalītajam zemes gabalam un būvei, piešķirt adresi Ata Kronvalda ielā 52A, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 101 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme(1201).

3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 52, Cēsīs:

3.1.Zemes gabala platība 11851 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2.Zemez lietošana mērķis – sabiedriskās nozīmes objekti(0906).

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere). Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 95
Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu

2009.gada 9.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Maksātnespējīgās privatizējamās valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Nafta’’ (juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga) iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Lapsu ielā 36, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas ēkas un būves.

Zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs, piekrīt valstij un, saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot Maksātnespējīgās privatizējamās valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Nafta’’ iesniegumu (reģ.Nr.240/1-25; 09.02.2009.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 19.februāra atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Maksātnespējīgo privatizējamo valsts akciju sabiedrību ”Latvijas Nafta’’ (reģistrācijas Nr.40003003174, juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga) par zemes gabalu Lapsu ielā 36, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0809, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2009.gada 5.martu.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 7885 m2 (plāns pielikumā).

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot zemes nomas līgumu.

6. Pieņemt zināšanai, ka:

6.1. nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;

6.2. nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

7. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 96
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu Stacijas laukumā, Cēsīs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – zemes gabals Stacijas laukums, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1315 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.). Zemes gabala platība 5490 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).

Uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas ar adresēm Stacijas laukumā 1, Stacijas laukumā 2, Stacijas laukumā 3, Stacijas laukumā 4, Stacijas laukumā 6, Stacijas laukumā 7, Stacijas laukumā 8, Stacijas laukumā 9 un Stacijas laukumā 10, Cēsīs. Ēkas tiek izmantotas komercdarbības veikšanai un katras ēkas uzturēšanai ir iznomāta atsevišķa Stacijas laukuma daļa. Nomas zemes gabalu kopējā platība ir 1153 m2. Nomas zemes gabalu izmantošana atbilst nekustamā īpašuma lietošanas mērķim komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.02.2009. priekšlikumu (prot. Nr.6) un Tautsaimniecības komitejas 19.02.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes gabalam Stacijas laukums, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1315, sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101) – 4337 m2; Komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 1153 m2;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt domes lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

3. Kontroli pār uzdevuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 97
Par adrešu piešķiršanu Vilku ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Vilku ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.02.2009. sēdes (prot. Nr.7) priekšlikumu un Tautsaimniecības komitejas 19.02.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Vilku ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:

1.1. Vilku iela 1; 1.2. Vilku iela 2, ar telpu grupu adresēm 2 un 3; 1.3. Vilku iela 5, ar telpu grupu adresēm no 1 līdz 33; 1.4. Vilku iela 5A; 1.5. Vilku iela 8; 1.6. Vilku iela 10, ar telpu grupu adresēm no 1 līdz 6; 1.7. Vilku iela 12, ar telpu grupu adresēm no 1 līdz 6 un no 8 līdz 64; 1.8. Vilku iela 14; 1.9. Vilku iela 14C;

2. Uzskatīt par likvidētām visas citas līdz šim reģistrētās adreses Vilku ielā, Cēsīs, jo tām nepastāv atbilstošs adresācijas objekts dabā;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 99
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgā pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot 29.01.2002. LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 45 „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” par dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtību, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 19.02.2009. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Šķēle), nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2006. gada 27. jūlija lēmumā Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (protokols Nr.13, 19.p.) un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamās mājās Caunas ielā 8, Cēsīs, Lenču ielā 40, Cēsīs un Saules ielā 23, Cēsīs, Ls 0,40 (40 santīmi) par vienu kvadrātmetru kopējās platības mēnesī.”

2. Dzīvojamo māju Caunas ielā 8, Cēsīs, Lenču ielā 40, Cēsīs un Saules ielā 23, Cēsīs pārvaldniekam SIA „CDzP” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktā kārtībā rakstiski brīdināt dzīvojamo telpu īrniekus par īres maksas paaugstināšanu un noslēgt ar viņiem papildus vienošanās dzīvojamo telpu īres līgumiem.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā ”Cēsu Vēstis”.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 100
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr. 824 “Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgā pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot 29.01.2002. LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 45 „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” par dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtību, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 19.02.2009. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2007. gada 27. decembra lēmumā Nr.824 „Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs” (protokols Nr.22, 69.p.) un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs, Ls 0,35 (35 santīmi) par vienu kvadrātmetru kopējās platības mēnesī.”

2. Dzīvojamo māju Caunas ielā 7, Cēsīs, un Caunas ielā 7A, Cēsīs, pārvaldniekam SIA „CDzP” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktā kārtībā rakstiski brīdināt dzīvojamo telpu īrniekus par īres maksas paaugstināšanu un noslēgt ar viņiem papildus vienošanās dzīvojamo telpu īres līgumiem.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā ”Cēsu Vēstis”.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 101
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (12.02.2009., Nr.1-12/17) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 102
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (05.02.2009., Nr.1-13/19) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 103
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres iesniegumu (16.02.2009., Nr.1-11/31) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas vakara vidusskolai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu pilsētas vakara vidusskolai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 104
Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (13.02.2009., Nr.1-10/24), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 6.aprīli veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā;

- likvidēt 0,5 amata vienības tehniskais strādnieks; - izveidot 0,75 amata vienības sētnieks.

2. Ar 2009.gada 6.aprīli apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.

3. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram J.Naglim informēt darbiniekus par izmaiņām.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 105
Par grozījumiem 15.12.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr.28, 54.p.)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (27.01.2009., Nr.1-15/6), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus 15.12.2005.Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr.28, 54.p.) 7.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„7. Noteikt Cēsu Kultūras centram degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 110 litri (gada laikā nepārsniedzot 1320 litrus), kas paredzēts kultūras centra īpašumā esošai automašīnai un darbinieku personīgajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai.”

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) ievērot noteiktos degvielas patēriņa limitus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 106
Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu 1.pamtskolas direktores A.Būres iesniegumu (17.02.2009., Nr.1-27/25), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 6.aprīli veikt sekojošas izmaiņas Cēsu 1.pamatskolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā:

1.1. likvidēt šādas amata vienības:

- sētnieks - 1 amata vienība; - kopēšanas mašīnas operators – 1 amata vienība; - kurinātājs – 0,2 amata vienības; - garderobists – 0,5 amata vienības.

1.2. izveidot 0,5 amata vienības - dežurants.

2. Ar 2009.gada 6.aprīli apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.

3. Uzdot Cēsu 1.pamtskolas direktorei A.Būrei brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 107
Par izmaiņām Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (17.02.2009., Nr.01-12/8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (protokols Nr.3) atzinumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 6.aprīli veikt sekojošas izmaiņas Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstā:

1.1. likvidēt 2 amata vienības bibliotekārs.

1.2. izveidot sekojošas amata vienības;

- bibliogrāfs – 1 amata vienība; - novadpētniecības bibliogrāfs – 1 amata vienība;

2. Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 108
Par 2008.gada 18.decembra Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.973 „ Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu” precizēšanu

Pamatojoties uz 2009.gada 14.janvāra Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes lēmumu „ Par Cēsu domes aizņēmumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 5.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (19.02.2009.,protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.973 „ Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu”(prot.Nr.22, 30.punkts) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.,1.2.,1.6.,1.8.,1.10.,1.11.,1.13.,1.14.,1.15.un1.17.punktu sekojošā redakcijā:

„1.1. 2002.gada 17.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.P-67/2002 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.un 2010.gados LVL 48 000.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 20.jūnijam;

1.2. 2002.gada 20.novembra Aizdevuma līgumam Nr.P-172/2002 atcelt aizdevuma atmaksu 2009. un 2010.gados LVL 27 264.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2015.gada 20.oktobrim;

1.6. 2005.gada 15.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/248 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.un 2010.gados LVL 42 104.00 un aizdevuma atmaksas termiņu noteikt līdz 2023.gada 20.janvārim;

1.8. 2005.gada 13.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/478 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.un 2010.gados LVL 24 400.00, aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.10. 2006.gada 16.marta Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/06/100 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.un 2010.gados LVL 65 600.00, aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.11. 2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/497 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.un 2010.gados LVL 38 096.00, aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.13. 2007.gada 20.novembrī Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/606 atcelt aizdevuma atmaksu 2009. un 2010.gados LVL 38 096.00, aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.14. 2008.gada 7.maija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/454 atcelt aizdevuma atmaksu 2009. un 2010.gados LVL 111 112.00, aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.15. 2008.gada 7.augusta Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/690 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.gadā LVL 13 648 un 2010.gadā LVL 27 296.00,aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot;

1.17. 2008.gada 19.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/587 atcelt aizdevuma atmaksu 2009.gadā 14 700.00 un 2010.gadā LVL 29 400.00,aizdevuma atmaksas termiņu nepagarinot.”

2. Svītrot 1.3.,1.4.,1.5.,1.7.,1.9.,1.12.un 1.16.punktu.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 109
Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā

Pamatojoties uz 2006.gada 28.jūlijā starp Cēsu pilsētas domi un SIA „VITRUM sistēmas” savstarpēji noslēgto līgumu (reģ. Nr. CPD 2-20-2-20/2006) SIA „VITRUM sistēmas” ir izbūvējusi šādus lietus ūdens kanalizācijas tīklus: Gaujas ielā 74 m (6650,31 LVL), Lauku ielā 83.30m (7486,10 LVL), Cīrulīšu ielā 85,70 m (7701,77 LVL) par kopējo vērtību 21838.48 LVL (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi lati un 33 santīmi).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.punktu, „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 19.februāra atzinumu (prot. Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 19.februāra atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ieguldīt Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā šādus lietus ūdens kanalizācijas tīklus, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas skatakas un lietus ūdens uztvērējakas:

1) Gaujas ielā 74 m par bilances vērtību 6650,31 LVL (seši tūkstoši seši simti piecdesmit lati un 31 santīmi);

2) Lauku ielā 83.30m par bilances vērtību 7486,10 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši lati un 10 santīmi);

3) Cīrulīšu ielā 85,70 m par bilances vērtību 7701,77 LVL (septiņi tūkstoši septiņi simti viens lats un 77 santīmi).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo minēto lietus kanalizācijas tīklu izpilddokumentācijas pieejamību Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei;

3. Uzdot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei līdz 2009.gada 1.jūnijam veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” prasībām;

4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs);

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 110
Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta otro daļu un SIA „Vinda” valdes priekšsēdētāja V.Ādamsona iesniegumu „Par galvojuma piešķiršanu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.02.2009. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Sniegt galvojumu Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vinda” (Cēsu pilsētas dome ir 100% kapitāldaļu turētājs) aizņēmumam no AS „ SEB banka” 1 000 000,00 EUR (viens miljons eiro) apmērā ar plānoto procentu likmi 4% Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projekta realizācijai.

2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2021.gada decembrim (ieskaitot).

3. Galvojumu garantēt ar Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem.

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 111
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Centrālai bibliotēkai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 5. marta protokols nr.4       Lēmuma nr. 112
Par 2009.gada sporta pasākumu sadalījuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. lēmumu Nr.36 „Par saistošo noteikumu Nr.3”Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 3.p.) un Cēsu pilsētas sporta padomes 17.02.2009. lēmumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. lēmumā Nr.36 „Par saistošo noteikumu Nr.3”Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 3.p.) sporta pasākumiem (funkcionālās kategorijas kods 08.100.) apstiprinātā finansējuma Ls 15000 ( piecpadsmit tūkstoši) sadalījumu:

Pasākums

Finansējums, Ls

1. Cēsu pilsētas sporta skolas organizētie valsts nozīmes pasākumi

12.Starptautiskais basketbola turnīrs „Cēsu kauss”

600

Skrējiens „Cēsu pavasaris”

450

Skrējiens „Jānis & Jānītis”

450

Starptautiskās sacensības vasaras biatlonā „Cēsis-2009”

400

Rollersprinta sacensības

200

Skrējiens „Apkārt Cēsīm”

400

2.Atbalsts valsts izlašu dalībniekiem

 

Atbalsts BMX riteņbraucējam Intaram Bitītim

250

Atbalsts snovbordistam Tomam Vasinam

250

Atbalsts DACVĢ komandai dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanā Spānijā

200

Nesadalītie līdzekļi

500

3. Atbalsts (tradicionāliem) sporta klubu organizētajiem pasākumiem

 

BMX klubs „Cēsis”

350

Slēpošanas- biatlona klubs „Cēsis”

600

Cēsu Karatē klubs

250

Sporta klubs „Flo-Te”

250

Invalīdu sporta klubs „Cēsis”

150

Bērnu invalīdu sports

300

4. Atbalsts sporta veidu federācijām un citu organizāciju pieprasījumiem

 

Cēsu pilsētas un rajona jauniešu dalībai Latvijas jaunatnes olimpiādē Bauskā

1000

Skijoringa sacensību organizēšanai

300

Igo Japiņa sporta aģentūras MTB sacensību organizēšanai

500

Latvijas amatieru spēkavīru federācijas „Spēka vīra” sacensību posma organizēšanai Cēsīs

100

Sporta klubs „Cēsis”

2500

Cēsu olimpiskais centrs

5000

KOPĀ

15000

1. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta padomei (vadītājs J.Naglis) izlietot līdzekļus atbilstoši apstiprinātam pašvaldības budžetam.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv