Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 7.maija protokols nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 238Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu”  (prot. Nr.22, 3.punkts)
2239Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
3 240Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomu
4 241Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu
5 242Par apbūvēta zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nenodošanu privatizācijai
6 245Par ziedojuma pieņemšanu
7 246Par ziedojuma pieņemšanu
8 247Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs 
9 248Par ziedojuma pieņemšanu
10 249Par ziedojuma pieņemšanu
11 250Par ziedojuma pieņemšanu
12 251Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra izbraukuma diennakts vasaras skolai „Nedzenies uz zemes malu...”
13 252Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai Debašu nometnei Salacgrīvā
14253Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
15 254Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu 
16 255Par Cēsu pilsētas domes amata vienību
17 saraksta apstiprināšanu uz 05.05.2009.
18 256Par Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un SIA „Limbažu slimnīca” apvienības veidošanu  
19 258Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr. 232 „Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu”2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 238
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu”  (prot. Nr.22, 3.punkts)
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.un 31.pantu, Civillikuma 1036. un 1084.pantu, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 170. punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, 09.06.2005. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005 – 2017”. Sadaļas Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 11.nodaļas „Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana” 11.3.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 23.04.2009. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.   Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr. 946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr. 22, 3.punkts) šādus grozījumus:
Papildināt lēmuma 1.punktu ar šādu otro teikumu:
„Nekavējoties uzsākt demontēt esošo kārniņu iesegumu, izveidojot pagaidu polietilēna plēves iesegumu līdz 2009.gada 8.jūlijam;
atremontēt nelielu jumta plakni pie bloķētās sienas un pastiprināt vienu pārsedzi pa asi 1 zem otrā stāva pārseguma līdz 2009.gada 8.jūlijam;
vienlaicīgi veikt apmešanas un krāsošanas darbus fasādē pārsedžu pastiprināšanas vietās līdz 2009.gada 8.jūlijam;
pasūtīt un izstrādāt būvprojektu visu ēkas bojāto elementu rekonstrukcijai vai nomaiņai līdz 2009. gada 8.jūnijam.”
2.   Lēmums ir izpildāms nekavējoties un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 239
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14),un tiem saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas prasībām, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.04.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.13) un Tautsaimniecības komitejas 23.04.2009. sēdes atzinumu(protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamajam īpašumam Cīrulīšu ielā 19 Cēsīs, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 4201 007 0829 un kadastra  apz. 4201 007 0824.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Cīrulīšu ielā 19 Cēsīs. (pielikums).
Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, nekustamajam īpašumam Cīrulīšu ielā 19 Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.
 
Pielikums


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 240
Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomu
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu (Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu (noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)), un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu protokols Nr.9, § 24 „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” 1.4. punktu, kā arī Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 10.februāra (prot. Nr.6) priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 23.aprīļa (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot Mārītei Vētrai, un Andrim Melbārdim, nomā katram ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas (garāžas) Nr.2, kopējā platība 17,3 m2, kas atrodas Gaujas ielā 30, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 0514 003, uz 10 (desmit) gadiem, sākot ar 2009.gada 1.jūniju.
 2. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.2, kopējā platība 17,3 m2, kas atrodas Gaujas       ielā 30, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 0514 003 atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0514.
 3. Cēsu pilsētas domes vārdā pilnvarot, SIA „CDzP”, reģ.Nr. 44103029458, juridiskā adrese – Rīgas iela 31, Cēsis, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis, noslēgt atbilstošu nomas līgumu.
 4. Nomas maksu noteikt Ls 0.40 par 1m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, ja tiek izdoti vai tiek grozīti normatīvie akti, kas ietekmē nomas maksas apmēru vai Cēsu pilsētas domes lēmumi.
 6. Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā)
 
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 241
Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu (ja persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemes gabalu, uz kuru tai ir pirmpirkums un šis zemesgabals netiek privatizēts vai atsavināts citām personām), un 14.panta otrās daļas trešo punktu (apstiprinātais pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircējs divu mēnešu laikā no dienas, kad saņēmis uzaicinājumu noslēgt pirkuma, vai pirkuma līguma slēgšanas termiņa pagarinājuma laikā nav noslēdzis pirkuma līgumu), kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2009.gada 21.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 23.aprīļa (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1.  Izbeigt apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m., privatizāciju.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā)
 
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 242
Par apbūvēta zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nenodošanu privatizācijai
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas trešo punktu, kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2009.gada 21.aprīļa priekšlikumu (prot. Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 23.aprīļa (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1.  Nenodot privatizācijai apbūvētu zemes gabalu Pētera ielā 71, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 008 1035, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 5927 kv.m.;
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā)
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 245
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu 2.pamatskolas  direktora O.Bicāna iesniegumu (20.04.2009., Nr.1-13/36) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 23.04.2009. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu 2.pamatskolai pieņemt – darba organizācijai – sekojošas ziedotās grāmatas:
N.p.k. Grāmatas autors un nosaukums Dāvinātājs Eks. Cena Summa
1. Disnejs. Savā vaļā 1.-4. klašu skolēni 1 2.38 2.38
2. Blaitona E. Pauks un Šmauks 1.-4. klašu skolēni 1 2.49 2.49
3. Kžižaneka J. Laba uzvedība jeb ceļvedis bērniem pieklājības pasaulē 1.-4. klašu skolēni 1 3.12 3.12
4. Salas princese. Barbie 1.-4. klašu skolēni 1 2.67 2.67
5. Disnejs. 101 dalmācietis 1.-4. klašu skolēni 1 2.19 2.19
6. Disnejs. Īsta mīlestība 1.-4. klašu skolēni 1 1.17 1.17
7. Disnejs. Dambo 1.-4. klašu skolēni 1 2.23 2.23
8. Monstri pret atnācējiem 1.-4. klašu skolēni 1 2.61 2.61
9. Disnejs. Vāģi. Rokasgrāmata 1.-4. klašu skolēni 1 3.92 3.92
10. Disnejs. Milzu Lempis 1.-4. klašu skolēni 1 2.23 2.23
11. Skārlijs. Tomass un draugi 1.-4. klašu skolēni 1 1.44 1.44
12. Marta. Tomass un draugi 1.-4. klašu skolēni 1 1.44 1.44
13. Tomass un Džeims un nerātnie vagoni 1.-4. klašu skolēni 1 2.61 2.61
14. Keizerlinka L. Uz trejdevīto ķēniņvalsti Izdevn. Likteņstāsti 1 5.00 5.00
15.
 
Ķīniešu sakāmvārdu pasakas Izdevn. Likteņstāsti 1 3.00 3.00
16. No elektrības nebaidies – iemācies un draudzējies CD a/s Latvenergo 5 1.00 5.00
17. Progresīvās profesijas CD Nodarbinātības valsts aģentūra 11 1.00 11.00
  Kopā:   31   54.50
 
2.      Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 246
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (09.04.2009., Nr.1-10/44) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 23.04.2009. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt no Ilzes Cekules ziedojumu Ls 916.52 (deviņi simti sešpadsmit lati 52 santīmi) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – slēpošanas inventāra iegādei.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 247
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs 
  Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts), izskatot Māra Poreitera iesniegumu par garāžas Bērzaines 16/18, Cēsīs, nomu (reģistr. Nr.233/F-1-14; 21.04.2009.), ievērojot Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 23.04.2009. atzinumu (protokols Nr. 6) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 23.04.2009. atzinumu  (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Iznomāt Mārim Poreiteram, nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 37,7 m2 Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 telpu Nr. 9 (saskaņā ar būves tehnikas inventarizācijas lietu), nosakot:
            nomas termiņu no 2009. gada 1. maija  līdz 2010. gada 30. aprīlim;
 1. nomas maksu -  Ls 0,50 (piecdesmit santīmu) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
 2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 248
Par ziedojuma pieņemšanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18,40.p.), un ņemot vērā fonda „Ziedot”2009. gada 22. aprīļa priekšlikumu par iespēju atbalstīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) klientes Gitas Inessas Venediktovas izdevumu apmaksu, kas nepieciešami G.I. Venediktovas mājokļa vides pielāgošanai meitas Diānas Venediktovas vajadzībām, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 23.04.2009. atzinumu (protokols Nr.6) un Cēsu pilsētas domes 23.04.2009. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt ziedojumu no fonda „Ziedot” aģentūras darba organizācijai – izdevumu apmaksai, kas nepieciešami Gitas Inessas Venediktovas mājokļa vides pielāgošanai G.I. Venediktovas meitas Diānas Venediktovas vajadzībām.
 2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone)  izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim;
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes revidentei B. Kuplai.
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 249
Par ziedojuma pieņemšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (22.04.2009., Nr.1-12/20), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt – darba organizācijai –ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktors N.Krama) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
Pielikums


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 250
Par ziedojuma pieņemšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (27.04.2009., Nr.1-12/5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt – darba organizācijai – izstādes „Dzīvojot šodienai, neaizmirst par rītdienu” organizēšanai,. sekojošus ziedojumus:
-         SIA „M.E.LAT.LUX” – Ls 150,00( viens simts piecdesmit lati);
-         SIA „Virāža” – Ls 100,00 (viens simts lati).
2.      Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 251
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra izbraukuma diennakts vasaras skolai „Nedzenies uz zemes malu...”
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (27.04.2009., Nr.1-12/4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra izbraukuma diennakts vasaras skolai „Nedzenies uz zemes malu...” dalības maksu vienam dalībniekam Ls 30,00 (trīsdesmit lati).
2.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu bērnu un jauniešu centrs (direktore Dz.Matusēviča).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētaja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 252
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai Debašu nometnei Salacgrīvā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (29.04.2009., Nr.1-12/157), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai Debašu nometnei 2009.gada vasarā Salacgrīvā  sekojošu dalības maksu vienam dalībniekam:
-         Cēsu rajona skolēnam – Ls 25,00 (divdesmit pieci lati);
-         Citu rajonu skolēniem – Ls 45.28 ( četrdesmit pieci lati 28 santīmi).
2.      Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētaja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 253
Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo: D.Trapenciere Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9.punktu,” Cēsu pilsētas domes nolikumu un Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto Apvienošanās projekta sagatavošanas metodiku,  Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Nodot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projektu publiskajai apspriešanai.
2.      Publisko apspriešanu organizēt no 11.05.2009. – 25.05.2009.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 254
Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu 
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs Izsakās:
 
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 6.punktu, 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, 19.06.2008. Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 7.panta otro daļu, 02.09.2008. MK noteikumiem Nr.713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība" 8.pantu un 10.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nepārņemt no Cēsu rajona padomes iestādi „Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centrs”.
2.      Iekļaut Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānā Cēsu rajona padomes un Cēsu pilsētas domes izveidotās Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nodošanu Cēsu novadam pēc stāvokļa uz 31.08.2009.(ieskaitot).
3.      Pārņemt Cēsu rajona padomes iestādi „Cēsu sanatorijas internātpamatskola” pēc stāvokļa uz 31.08.2009. (ieskaitot).
4.      Pārņemt Cēsu rajona padomes iestādi „Cēsu pilsētas pansionāts” un nekustamo īpašumu Kovārņu ielā 20, Cēsīs (kad. Nr. 4201-007-0207) ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 30.11.2009. (ieskaitot).
5.      Pārņemt nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201-006-0402) ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 31.12.2009.(ieskaitot).
6.      Pārņemt nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, (kad.Nr.4201-001-0114) ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 31.12.2009.(ieskaitot).
7.      Pārņemt nekustamo īpašumu „Lejas Luksti” Vaives pagastā (kad.Nr.4290-002-0094) ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 31.12.2009.(ieskaitot).
8.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 255
Par Cēsu pilsētas domes amata vienību


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr.
saraksta apstiprināšanu uz 05.05.2009.
 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors
 
   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdēs lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (lēmuma Nr. 31, protokols Nr. 2, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstu 2009.gadam.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu Nr. 85 (prot.Nr.2, 28.punkts) « Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu”.
Pielikums


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr.  256
Par Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un SIA „Limbažu slimnīca” apvienības veidošanu  
Ziņo: Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Lai attīstītu stacionārās veselības aprūpi un uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, lūgt Cēsu rajona padomi veidot Cēsu rajona pašvaldības aģentūras « Cēsu rajona slimnīca » un SIA « Limbažu slimnīca » apvienību un līdz 2010.gada 30.martam izveidot minēto slimnīcu apvienību un to reģistrēt komercreģistrā līdz 2010.gada 30.jūnijam.
 
 
 


2009.gada 7.maija protokols nr.7       Lēmuma nr. 258
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr. 232 „Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu”
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 11. panta pirmo un otro daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 16.04.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 232 (prot. Nr. 6, 61.p.) „Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu”, aizstājot lemjošās daļas 1. punktā vārdus un skaitļus „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, turpmāk – VUGD, reģ. Nr. 90000049834, juridiskā adrese Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050” ar vārdiem un skaitļiem „Cēsu rajona padomei, reģ. Nr. 90000083139, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101” un vārdus un skaitļus „sākot ar 17.04.2009.” ar vārdiem un skaitļiem „sākot ar 01.05.2009.”.
2.      Pārējos punktus atstāt nemainīgus kā noteikts 16.04.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 232 (prot. Nr. 6, 61.p.) „Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu”.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv