Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 28.maija protokols nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 261Par adrešu piešķiršanu
2263Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rīgas ielā 48, Cēsīs
3265Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada 6. un 7. jūnijā  Viduslaiku svētku  pasākumu ietvaros
4266Par projekta pieteikuma „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Cēsīs  ” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā
5  273Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.79 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas domes sēdes ( prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”
6275Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
7276Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Vaives ielā 4, Cēsīs
8277Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lielā Skolas ielā 4, Cēsīs
9278Par adrešu piešķiršanu Lielā Skolas ielā, Cēsīs
10279Par adrešu piešķiršanu Birzes ielā 37, Cēsīs
11 280Par adrešu piešķiršanu Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs
12   281Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13282Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1, Cēsīs apstiprināšanu
14283Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs
15  284Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
16285Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Gaujas ielā 44, Cēsīs
17286Par  nekustamā   īpašuma  nodokļa   nomaksas    termiņa  pagarināšanu
18  287Par  nekustamā īpašuma   nodokļa   atvieglojumu  piešķiršanu
19  288Par Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
20289Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.02.2009.saistošajos noteikumos Nr.3„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
21  290Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
22291Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu
23292Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
24293Par ziedojumu pieņemšanu
25294Par grozījumiem 19.04.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” un 31.05.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs”
26295Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
27296Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
28297Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātiem
29  298Par Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gada programmas apstiprināšanu
30 299Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu
31300Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā  
32   301Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu
33  302 Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs,  atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas izbeigšanu
34  303Par 4 (četru) vieglo automašīnu izsoli  -  izsoles rezultātu apstiprināšanu  un izsoles atzīšanu par nenotikušu
35304Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
36305 Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu
37306Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
38  307Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 261
Par adrešu piešķiršanu

Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere 
Pamatojoties uz 27.08.2002. MK noteikumiem Nr.384 « Adresācijas noteikumi », lai racionāli sakārtotu vēsturisko zemes gabalu robežas atbilstoši uz šiem zemes gabaliem esošo individuālās apbūves zemes gabalu robežām pirms kadastrālās uzmērīšanas un zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 15.05.2009. lēmumu Nr.14 (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izveidot no Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem, zemesgrāmatā nereģistrētiem zemes gabaliem Caunas ielā 3A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0421, un Caunas ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0411, četrus jaunus zemes gabalus un piešķirt tiem sekojošas adreses:
1.1.   Caunas iela 1A, Cēsis (platība 8683 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā);
1.2.   Caunas iela 3A, Cēsis (platība 1995 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā);
1.3.   Caunas iela 5, Cēsis, platība 827 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā);
1.4.   Caunas iela 5A, Cēsis, platība 7995 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā).
 2.      Apstiprināt pastāvošo adresi Caunas iela 3, Cēsis, nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4201 009 0408, un piešķirt telpu grupām dzīvojamā mājā Caunas  ielā 3, Cēsīs, telpu grupu adreses 1 un 2.
 3.      Likvidēt reāli nepastāvošas telpu grupas Adrešu reģistrā reģistrētu adresi Caunas iela 3-6, Cēsis; 
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
  262###Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 24, Cēsīs
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Izskatot GĪKS BO „OZOLI C”, reģ.Nr.410302146, 14.05.2009. iesniegumu (reģ. Nr.888/1-23) par adrešu piešķiršanu garāžu boksiem, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas būvvaldes 25.05.2009. priekšlikumu (prot. Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam - zemes gabalam ar kadastra Nr. 4201 008 0526 un uz tā esošajām garāžu ēkām - adresi Vārnu iela 24, Cēsis.
 1. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Vārnu ielā 24, Cēsīs, apstiprinot numerāciju no 1 līdz 41.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 263
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rīgas ielā 48, Cēsīs
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
                Izskatot namīpašuma Rīgas ielā 48, Cēsīs, īpašnieka  Tālivalža Dubava   18.05.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 492/F-1-25) par telpu numerācijas likvidēšanu ēkā Rīgas ielā 48, Cēsīs, kuru paredzēts izmantot kā ģimenes dzīvojamo māju, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 25.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Likvidēt telpu grupu numerāciju dzīvojamajā mājā Rīgas ielā 48, Cēsīs.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
   
264###Par telpu nomas līguma telpās Raunas ielā 12, Cēsīs pagarināšanu
Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore
 
Pamatojoties uz  SIA „LG Studija”, reģ.Nr.44103046231, valdes priekšsēdētājas 26.05.2009. I. Ezertēvas iesniegumu, Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas ziņojumu, Cēsu Kultūras pirmsrekonstrukcijas situāciju, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Pagarināt 12.07.2007. noslēgto  telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „LG studija” līdz 31.12.2009.
 2. Papildināt minēto līgumu ar punktu 6.6. sekojošā redakcijā:
6.6. „Ja telpās vai ēkā  nepieciešams veikt kapitālo remontu vai rekonstrukciju, Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, 2 ( divus) mēnešus iepriekš nosūtot Nomniekam rakstisku brīdinājumu”.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 265
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada 6. un 7. jūnijā  Viduslaiku svētku  pasākumu ietvaros
Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore
    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” Cēsu pilsētas domes  lēmums Nr. 373 no 17.04.2008., Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
2009. gada 6. un 7. jūnijā Viduslaiku svētku pasākumu ietvaros  Rožu laukumā un Pils dārzā atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un / vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā  sekojošos datumos; pasākumos, vietās un laikos:
 
  Datums Pasākums Vieta Laiks
1.1. 6.jūnijs Viduslaiku svētku tirdziņš Rožu laukums 09.00 – 21.00
1.2. 6.jūnijs Viduslaiku svētki Pils dārzs 11.00 – 19.00
1.3. 7. jūnijs Viduslaiku svētki Pils dārzs 12.00 – 18.00


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 266
Par projekta pieteikuma „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Cēsīs  ” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 17.02.2005. noteikumiem Nr.150 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Cēsīs ”.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2010.gada budžetā projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 102 650 LVL).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  273
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.79 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas domes sēdes ( prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.05.2009. (prot.Nr.5) atzinumu un Cēsu Kultūras centra direktores Ijas Grozas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr.79 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas domes sēdes ( prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā” 2.punktu.
 1. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai līdz 01.11.2009. izstrādāt nolikumu par amatiermākslas kolektīvu atbalsta sistēmu Cēsu pilsētā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
274###Par Cēsu pilsētas Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta  pirmās daļas  4.punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.05.2009. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.09.2002.  lēmumu „Par Cēsu pilsētas Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.20).
Apstiprināt Cēsu pilsētas Jauniešu domes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 275
Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
      Izskatot Dzintara Berkolta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1.      Nodot Dzintaram Berkoltam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0932), 2424 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici .
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 01.06.2009. līdz 31.05.2010. ar sekojošiem nosacījumiem:
2.1.uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2.zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai;
2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4.apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4.      Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juristei E.Janelsiņai un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.      Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt apsaimniekošanas līgumu.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža                    ielā 13a, Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 276
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Vaives ielā 4, Cēsīs
            Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Lai novērstu kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma Vaives ielā 4, Cēsīs, lietošanas mērķa neatbilstību nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai, pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Noteikt visam zemes gabalam Vaives ielā 4, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702 - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve). 
2.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai. 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 277
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lielā Skolas ielā 4, Cēsīs
            Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
     Lai novērstu kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma Lielā Skolas ielā 4, Cēsīs, zemes lietošanas mērķa neatbilstību ēkas galvenajam izmantošanas veidam, pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1.      Noteikt zemes gabalam Lielā Skolas ielā 4, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 
2.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (nod. vad. I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai. 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 278
Par adrešu piešķiršanu Lielā Skolas ielā, Cēsīs
            Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Lielai Skolas ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Lielā Skolas ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses :
1.1.   Lielā Skolas iela 4;
1.2.   Lielā Skolas iela 5;
1.3.   Lielā Skolas iela 6;
1.4.   Lielā Skolas iela 7;
1.5.   Lielā Skolas iela 8;
 
2.      Noteikt, ka ēkās ar šādām adresēm nepastāv telpu grupu numerācija.
 
3.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 279
Par adrešu piešķiršanu Birzes ielā 37, Cēsīs
            Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 30.04.2009. rakstu Nr.17/7034 par adreses piešķiršanu zemesgabalam, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas būvvaldes 08.05.2009. priekšlikumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra Nr.4201 002 0107 adresi Birzes iela 37, Cēsis :
 1. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Birzes ielā 37, Cēsīs, apstiprinot numerāciju no 1 līdz 56.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 280
Par adrešu piešķiršanu Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs
            Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
Izskatot GĪKS „SAULRĪTU GARĀŽAS” 21.04.2009. iesniegumu (reģ. Nr.716/1-23) par adreses piešķiršanu garāžām, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas būvvaldes 08.05.2009. priekšlikumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Piešķirt automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „SAULRĪTU GARĀŽAS” piederošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem Nr.4201 009 0506 012, Nr.4201 009 0506 013, Nr.4201 009 0506 014 un Nr.4201 009 0506 015 adresi Leona Paegles iela 27B, Cēsis (situācijas plāns pielikumā).
 1. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs, apstiprinot numerāciju no 1 līdz 98.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.   281
Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: A. Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, un tiem saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas prasībām, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. sēdes atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamajam īpašumam Bišu ielā 3, Cēsīs, ar kadastra  apzīmējumu 4201 006 0312.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Bišu ielā 3, Cēsīs.
Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, nekustamajam īpašumam Bišu ielā 3 Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.
Pielikums


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 282
Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1, Cēsīs apstiprināšanu
Ziņo: A. Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
     Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.05.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas  14.05.2009. sēdes atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Mētru ielā 1, Cēsīs (kad.Nr.4201 009 0966), Cēsīs.
 1. Zemes gabalam, kas atrodas blakus nekustamajam īpašumam Niedru iela 19 piešķirt adresi Mētru iela 3, Cēsīs:
2.1. Zemes gabala platība 1119 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt  adresi Mētru iela 1 , Cēsīs:
                   Zemes gabala platība 1024 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot     zemes gabala plānu;
                 Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
 2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja D. Trapenciere)
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža  ielā 13a, Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 283
Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs
Ziņo: A. Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
     Ņemot vērā, ka Ēka ir avārijas stāvoklī, Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā nav iespējams paredzēt līdzekļus Ēkas rekonstrukcijai, restaurācijai vai nojaukšanai, lai nodrošinātu Civillikuma 1084.panta pirmajā daļā noteiktās normas ievērošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2008. Atzinumu (prot. Nr.41), 11.11.2008. Atzinumu (protokols Nr.42) un 30.04.2009. Atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. Atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Noslēgt nomas priekšlīgumu ar Biedrību „Nenojauc”, turpmāk – Nomnieks, reģistrācijas Nr.40008131512, juridiskā adrese Lielā Līvu iela 7, Cēsis, lai Nomnieks varētu realizēt 11.05.2009. iesniegumam pievienotajā pielikumā Nr.1 (skatīt pielikumu Nr.1 11.05.2009. iesniegumam) paredzētās darbības, sākot ar 01.06.2009., bet ne ilgāk par 31.05.2010. nekustamā īpašuma Gaujas ielā 17, Cēsīs daļā, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002, 345,1 m² telpu kopplatībā, tajā skaitā 91,8 m² Ēkas pagrabstāvā un 253,3 m² Ēkas virszemes stāvos, un  zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201-007-1002 (skat. pielikumu Nr.2), ~ 540 m² platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā). Līdzējiem savstarpēji vienojoties, nomas priekšlīguma termiņš var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par vienu gadu.
 2. Nomnieks ir informēts, ka uz nomas priekšlīguma parakstīšanas brīdi Ēka un zemes gabals ir Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums un uz tā atrodas zemes robežu plānā un zemesgrāmatā atzīmētie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi.
 3. Iznomātājs apliecina, ka līdz nomas priekšlīguma noslēgšanai un tā darbības laikā Ēka un zemes gabals nav un netiks atsavināti, nav un netiks ieķīlāti, nav nodoti privatizācijai, par to nepastāv strīds un nav uzlikts aizliegums.
 4. Nomnieks Iesnieguma pielikumā Nr.1 minētās darbības veic par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku un tās nav klasificējamas kā atlīdzināmie izdevumi, uz kuru atlīdzību no Iznomātāja puses varētu pretendēt Nomnieks.
 5. Nomniekam ar savu rīcību nav tiesības traucēt vai apdraudēt kopējā zemes gabalā izvietotās Cēsu 1.pamatskolas darbību., savukārt, Iznomātājs nodrošina Nomnieka netraucētu piekļūšanu Ēkai un zemes gabalam, t.sk. ar autotransportu no Līgatnes ielas.
 6. Nepieciešamības gadījumā Nomniekam ir tiesības slēgt līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu Ēkā (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, atkritumu apsaimniekošana, apsardze u.tml.), kā arī ir pienākums veikt šo pakalpojumu apmaksu.
 7. Nomniekam ir zināms Ēkas tehniskais stāvoklis un no Priekšlīguma noslēgšanas brīža tas pieņem Ēku un zemes gabalu lietošanā un apsaimniekošanā, tādējādi uzņemoties pilnu atbildību par Ēkas turpmāko stāvokli, drošības, tajā skaitā ugunsdrošības, prasību ievērošanu, kā arī par kārtību, kādā Nomnieka darbinieki vai citas personas atrodas (neatrodas) Ēkā. Nomas priekšlīguma darbības laikā aizliegts personām, kas nav Nomnieka darbinieki, atrasties Ēkā bez Nomnieka pārstāvja klātbūtnes.
 8. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Priekšlīguma darbības beigām Nomnieks iesniedz Iznomātājam precizētu plānoto Ēkas restaurācijas darbu tāmi, no tās izdalot atlīdzināmo izdevumu izmaksas, kā arī veicamo būvdarbu kalendāro un finanšu plūsmas grafiku, kuri pirms nomas līguma noslēgšanas, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tāmes iesniegšanas, tiktu apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
 9. Ja Nomnieks ir izpildījis 11.05.2009. Iesnieguma 1.pielikumā uzskaitītās darbības, ievērojot šā lēmuma 1.līdz 8.punktu prasības, Iznomātājs apņemas Noslēgt nomas līgumu ar Biedrību „Nenojauc” (turpmāk – Nomnieks) , reģistrācijas Nr.40008131512, juridiskā adrese Lielā Līvu iela 7, Cēsis, ar kuru Nomnieka lietošanā par maksu tiktu nodota nedzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002, 345,1 m² telpu kopplatībā un zemes gabals ~ 540 m² platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā) Gaujas ielā 17, Cēsīs ar mērķi restaurēt minēto Ēku, izveidojot publiski pieejamu telpu, kurā tiktu popularizētas ilgspējīgas restaurācijas metodes un materiāli, kā arī izveidot mēbeļu un koka būvdetaļu restaurācijas darbnīcu. 
 10. Nomas līgums tiek noslēgts ar dienu, kad pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums, ar kuru  apstiprināta Ēkas restaurācijas darbu tāme, tajā skaitā atlīdzināmo izdevumu izmaksas, uz laiku, kas nepārsniedz 35 (trīsdesmit piecus) gadus.
 11. Nomniekam ir tiesības nodot atremontētās telpas apakšnomā trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un tikai darbībām, kas nepieciešamas 9. punktā minētā mērķa īstenošanai.
 12. Nomnieks ir tiesīgs iniciēt nomā nodotās 1. punktā minētās nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, ja tas ir realizējis ne mazāk kā 30% no 10. punktā apstiprinātās restaurācijas darbu tāmes apjoma. Nomas līguma darbības laikā Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības, ja nomā nodotā 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta trešajai personai , pirms Nomnieks realizējis ne mazāk kā 30% no 10. punktā apstiprinātās restaurācijas darbu tāmes.
 13. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (§ 24): par telpām virszemes stāvos Ls 1,00 par 1 m² mēnesī, bez PVN un par telpām pagraba stāvā Ls 0,50 par 1 m² mēnesī, bez PVN, piemērojot nomas maksas samazinājumu:
            13.1. par 75% uz nomas līguma darbības pirmajiem 10 (desmit) gadiem, pamatojoties uz Ēkas slikto (avārijas) tehnisko stāvokli un ievērojamo ieguldījumu apjomu tās restaurācijā;
            13.2. par 25% uz atlikušo nomas līguma darbības periodu, ņemot vērā plānoto telpu izmantošanas specifiku;
            13.3. apakšnomā nodotajām (saskaņā ar 11. punkta nosacījumiem) telpām tiek atcelts nomas maksas samazinājums ar dienu, ar kuru Nomnieks nodod telpas apakšnomā trešajai personai.
 1. Noteikt zemes nomas maksu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uz nomas līguma slēgšanas brīdi (uz domes lēmuma pieņemšanas brīdi spēkā LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuru 7. punkts: „Apbūvēta zemes gabala nomas maksu nosaka 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007. gada 1. novembri”) .
 2. Nomnieks par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku veic  nepieciešamos rekonstrukcijas vai restaurācijas darbus kārtībā, kādu paredz Instrukcija „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (apstiprināta Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa sēdē (protokols Nr.9, § 25). Minētā kārtība attiecināma tikai uz tiem būvdarbiem, kuru veikšanu reglamentē spēkā esošie būvniecības normatīvie akti.
 3. Ja Nomnieks izpilda 15.punkta nosacījumus, apstiprinātie atlīdzināmie izdevumi, ņemot vērā amortizāciju, tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, atbrīvojot Nomnieku no telpu nomas maksas uz laiku, kurā tiek atlīdzināti nepieciešamie un derīgie (kapitālie)ieguldījumi, bet ne ilgāk par nomas līguma termiņu.
 4. Uzdot domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu nomas priekšlīgumu.
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J. Rozenbergu parakstīt nomas priekšlīgumu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  284
Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: A. Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
       Izskatot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” 13.05.2009. iesniegumu Nr.874/1-23, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Nodot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj.) apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, 2738 m2 platībā, saskaņā ar plāna skici. 
2.      Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 01.06.2009. ar sekojošiem nosacījumiem:
            2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
       2.2. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
            2.3. apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
            2.4. apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
            2.5. apsaimniekotājs drīkst uzstādīt automašīnu satiksmi ierobežojošas barjeras zemes gabala teritorijā;
            2.6. zemes gabala labiekārtošanas ieceres saskaņot ar zemes īpašnieku;
            2.7. visa veida saimniecisko darbību saskaņot ar Gaujas Nacionāla parka administrāciju.
3.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam turpmāk iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4.      Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juristei E.Janelsiņai un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.      Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt apsaimniekošanas līgumu.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā  (V.Baloža ielā 13A,Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 285
Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Gaujas ielā 44, Cēsīs
Ziņo: A. Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu pilsētas pašvaldībai nav nepieciešama, par bezmantinieka mantu atzītā 1/8 domājamā daļa no mājīpašuma Gaujas ielā 44, Cēsīs, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājuma risināšanā, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Nepārņemt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto 1/8 domājamo daļu no mājīpašuma Gaujas ielā 44, Cēsīs.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 286
Par  nekustamā   īpašuma  nodokļa   nomaksas    termiņa  pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Cēsu pilsētas  domē 06.05.2009. ir saņemts  SIA  „Cēsu  Tirgus”, reģistrācijas  Nr. 44103027052, juridiskā  adrese  Valmieras iela 2, Cēsīs, iesniegums          (reģ. Nr.810/1-25) par  nekustamā īpašuma  nodokļa  pagarināšanu  II ceturksnim 2009.gadā.
      Saskaņā ar likuma “ Par  nodokļiem  un nodevām” 24.panta pirmā punkta  1.apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
    Pagarināt  nekustamā  īpašuma  nodokļa  (zemei un  ēkām )  nomaksas  termiņu SIA  “ Cēsu  Tirgus ”, reģistrācijas Nr. 44103027052, reģistrācijas adrese  Valmieras  ielā 2, Cēsīs,   par II ceturksni līdz 15.08.2009. par summu  Ls  952,77 (deviņi simti piecdesmit  divi   lati un  77   santīmi).
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  287
Par  nekustamā īpašuma   nodokļa   atvieglojumu  piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
       Cēsu  pilsētas domē 08.05.2009.  ir saņemts  SIA „ Cēsu  Siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.40003007848, Dzintara iela 7, Cēsīs, iesniegums (reģ.Nr.825/1-25)  par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkām   2009.gadam.
       Saskaņā  ar likuma ”Par nekustamā  īpašuma  nodokli” 5.panta pirmo daļu  atvieglojumus  nosaka  nekustamā īpašuma  nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā  likuma 3.panta prasībām 3.daļu,  pašvaldības  izdod saistošos  noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi  atsevišķām  nekustamā  īpašuma  nodokļu  maksātāju  kategorijām.
     Saskaņā ar Cēsu pilsētas  domes 08.05.2008.  saistošajiem  noteikumiem Nr.13  ”Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” 3.9.punktu  noteikts, ka  atvieglojumus piešķir centralizētās  siltumapgādes  ražotājiem, ja  tas  samazina   siltuma  tarifus  Cēsu  pilsētas  iedzīvotājiem- par  90%  no attiecīgā   nekustamā  īpašuma  vērtības.
Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. saistošajos noteikumos Nr.13 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” 7.punktā ir noteikta kārtība, kādā maksātājs  var saņemt  nodokļu  atvieglojumus.
7.1.2.  nosaka - ja  iesniegums  iesniegts  no  1.februāra  līdz 30.jūnijam, tad nekustamā  īpašuma    nodokļa  atvieglojums  tiek  piemērots  par  taksācijas  perioda   otro  pusgadu.
      Pamatojoties  uz iepriekš  minēto  un Cēsu pilsētas domes Finanšu   komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
       Piešķirt  nekustamā  īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  90%   apmērā  2009.gadā, sākot ar  01.06.2009., SIA  „ Cēsu  Siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.40003007848, juridiskā  adrese Dzintara iela 7, Cēsīs,  ēkām, kas atrodas  Birzes ielā 31,Cēsis;  Bērzaines ielā 31, Cēsis; Bērzaines ielā 38, Cēsis; Ķiršu ielā 10, Cēsis; Leona Paegles ielā 4B, Cēsis; Rūpniecības ielā 13, Cēsis; Turaidas ielā 7, Cēsis; Zīļu ielā 10, Cēsis.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  288
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (11.05.2009., Nr.1-12/173) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. (protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.       Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra sekojošus maksas pakalpojumus:
ECDL un E-Citizen kartes iegāde:
Pakalpojuma veids Norēķini ar asociāciju LIKTA (t.sk.PVN 21%) Maksa par CVĢ telpu un datortehnikas nomu Testētāju atalgojums pirms nodokļu nomaksas Izmaksas kopā (uz 1 cilvēku) , t.sk. PVN 21%
ECDL karte 15.10 1.00 0.40 16.50
E-Citizen karte 10.30 1.00 0.70 12.00
E-Citizen karte senioriem 7.50 - - 7.50
Skolēniem ECDL karte un sertifikāts (pēc sekmīgas valsts ieskaites informātikā nokārtošanas – katrā ieskaites daļā iegūti vismaz 75% no maksimāli iespējamā punktu skaita) 6.50 1.00 2.50 10.00
 
Maksa par testu veikšanu:
Pakalpojuma veids Norēķini ar asociāciju LIKTA (t.sk.PVN 21%) Maksa par CVĢ telpu un datortehnikas nomu Testētāju atalgojums pirms nodokļu nomaksas Izmaksas kopā (uz 1 cilvēku) , t.sk. PVN 21%
E-Citizen senioriem 1.80 1.00 2.30 5.10
E-Citizen 2.20 1.00 2.30 5.50
ECDL ( par katru moduli) automātiskā testēšana 2.20 1.00 2.30 5.50
ECDL (par katru moduli) manuālā testēšana) 1.20 1.00 3.30 5.50
ECDL ( par katru moduli) automātiskā testēšana CVĢ darbiniekiem un skolēniem 2.20 - 2.30 4.50
ECDL (par katru moduli) manuālā testēšana CVĢ darbiniekiem un skolēniem 1.20 - 3.30 4.50
 
Kursu vadīšana:
Pakalpojuma veids Norēķini ar asociāciju LIKTA (t.sk.PVN 21%) Maksa par CVĢ telpu un datortehnikas nomu Testētāju atalgojums pirms nodokļu nomaksas Izmaksas kopā (uz 1 cilvēku) , t.sk. PVN 21%
Kursu vadīšana, lai sagatavotu pretendentus ECDL un E-Citizen sertifikāta saņemšanas eksāmenu kārtošanai - 1.00 1.80 2.80
 
2.       Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētaja vietniekam A.Mihaļovam. 
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 289
Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.02.2009.saistošajos noteikumos Nr.3„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 14.05.2009.. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.02.2009.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam””.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai ( vad. I.Sirmā ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.   290
Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 196 „Par ziedojuma pieņemšanu” (prot. Nr. 6, 21.p.), Cēsu pilsētas domes 23.04.2009. rīkojumu Nr. 103-r, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 14.05. 2009. atzinumu (prot. Nr. 7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome,  nolemj: 
 1. Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”  2009.gada budžeta”,  saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Izpildi uzdot veikt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”  (direktore I.Sietiņsone).
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 291
Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
     Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātās „Novadu veidošanas rokasgrāmatas” ieteikumus un pašreizējo ekonomisko situāciju, kad liela nozīme tiek pievērsta darba kvalitātes un optimizācijas jautājumiem un finanšu līdzekļu racionālai izmantošanai, lai ekonomētu pašvaldības finanšu līdzekļus, nodrošinātu efektīvāku grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli Cēsu pilsētas pašvaldībā, kā arī plānojot pašvaldības struktūru pēc novada izveidošanas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14. panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Ar 01.07.2009. reorganizēt Cēsu pilsētas domes struktūru, apvienojot Cēsu pilsētas domes Finanšu un Grāmatvedības nodaļas, izveidojot Finanšu nodaļu ar šādām amata vienībām:
1.1.Nodaļas vadītājs – 1 amata vienība;
1.2.Ekonomists – 2 amata vienības;
1.3.Nodokļu inspektors – 2 amata vienības;
1.4.Galvenais grāmatvedis – 1 amata vienība;
1.5.Galvenā grāmatveža vietnieks – 1 amata vienība;
1.6.Grāmatvedis – 10 amata vienības;
1.7.Projektu grāmatvedis – ekonomists – 1 amata vienība.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei līdz 29.05.2009. izstrādāt nodaļas reglamentu un iesniegt apstiprināšanai domes izpilddirektoram.
 2. Noteikt, ka ar 01.07.2009. Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēs – Cēsu
pilsētas dome, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Akmens ligzda”, Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Cēsu 1.pamatskola, Cēsu 2.pamatskola, Cēsu pilsētas pamatskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu 2.vidusskola, Cēsu pilsētas vakara vidusskola, Cēsu bērnu un jauniešu centrs, Cēsu pilsētas sporta skola, Cēsu pilsētas mākslas skola, Cēsu Kultūras centrs, Cēsu Centrālā bibliotēka, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs grāmatvedības uzskaites kārtošanu veic centralizēti, apvienojot grāmatvedības uzskaiti un saistības.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei un Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājai I.Sirmai līdz š.g.1.jūnijam izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam apstiprināšanai pasākumu plānu 3.punktā minētās grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanai.
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt darbinieku amata pienākumu pārdali, grozījumu darba līgumos un amatu aprakstos sagatavošanu, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 292
Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009.lēmuma Nr.291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” 2.,3.punktu , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.05.2009. (prot.Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. (prot.Nr.7) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Ar 01.07.2009. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 1 amata vienību - Galvenais grāmatvedis.
2.      Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai organizēt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku atbilstoši Darba likuma prasībām.
3.      Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai izvērtēt iestādes saimniecisko amata vienību lietderību un atbilstību 25.09.2007. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.652 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”.
4.      Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai līdz 30.06.2009. apstiprināt Cēsu pilsētas domē iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas.
5.      Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 293
Par ziedojumu pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.    Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no Turcijas aizsardzības atašeja plkv. Muammera Inara ziedojumu 4545.00 EUR (Četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci eiro) darba organizācijai – Turku kapu uzturēšanai.
2.    Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītāja vietniece L.Jurģēna) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 294
Par grozījumiem 19.04.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” un 31.05.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz Cēsu rajona invalīdu biedrības iesniegto un Cēsu pilsētas būvvaldē 09.10.2007. ar Nr. T-116 saskaņoto „Invalīdu biedrības elektroapgāde Cēsīs, Raunas ielā 6” (projekta Pasūtītājs – SIA „Vidzemes investīciju projekts”); Vienošanos, kas noslēgta 20.03.2007. starp SIA „Vidzemes investīciju projekts” un Cēsu rajona invalīdu biedrību; Cēsu rajona invalīdu biedrības Cēsu pilsētas domē iesniegto SIA „Vidzemes investīciju projekts” apmaksātā „Rēķina Nr. 800013218092” kopiju par kopējo summu Ls 1512,32 (tajā skaitā PVN 18%), no kuriem kā atlīdzināmie izdevumi (kapitālie ieguldījumi) uzskatāmi būvdarbi par kopējo summu Ls 1512,32 (tajā skaitā PVN 18%), uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. atzinumu (prot. Nr.7) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.Apstiprināt Cēsu rajona invalīdu biedrības, reģistrācijas numurs 40008039591, veiktos papildus  atlīdzināmos izdevumus (kapitālieguldījumus) nomas telpās  ēkā Raunas ielā 6A, Cēsīs Cēsu rajona invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai par kopējo summu Ls 1512,32 (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit lati 32 santīmi), tajā skaitā PVN 18%.
2.      Noteikt, ka atbilstoši Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmuma Nr. 91 „Par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6, Cēsīs” ( sēdes protokols Nr. 3, 34.p.) 1.2, 1.3 un 1.4 punktiem, ieguldījumi tiek dzēsti no nomas maksas, veicot ikmēneša savstarpējo ieskaitu laika periodā no 04.02.2017. ( iepriekšnoslēgtā nomas līguma savstarpējā ieskaita termiņa beigas) līdz 05.11.2017.
3.      Mainoties īres maksai, ieguldījumu dzēšanas periods tiek pārrēķināts.
4.      Pamatojoties uz papildus ieguldījumu dzēšanai nepieciešamo laika periodu, noteikt nomas līguma termiņu – 05.11.2017.  
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai un Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 19.04.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” un 31.05.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs” pielikumā Nr.1.
6.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V.Krastiņš).
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.
             


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 295
Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajiem noteikumiem Nr. 26 „Cēsu pilsēta pašvaldības nolikums”, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumam Nr. 291 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības reorganizāciju”, ievērojot Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 07.05.2009. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.             Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 10 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
2.             Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.07.2009.
3.             Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) organizēt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto Saistošo noteikumu publiskošanu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 296
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22.pantu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (13.05.2009., Nr.1-12/177)  12.05.2009.noslēgto kopētāja nomas līgumu starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Salons Vidzeme”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu Valsts ģimnāzijai kopētāja Sharp AR-5631 nomai uz 3 gadiem, ar nosacījumu, ka samaksa tiek veikta par faktiski izgatavotām kopijām (vienas A4 formāta kopijas cena – Ls 0.0121, t.sk., papīrs, toners u.c. izejmateriāli). Plānotā līguma summa 3 gados – Ls 3630,00 ( trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit lati), t.sk. PVN 21%.
2.      Par līguma saistību izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija ( direktore G.Bērziņa).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 297
Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātiem
                Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 03.04.2009. rīkojumu Nr.87-r,  SIA „Cēsu siltumtīkli” 27.04.2009. rīkojumu Nr.01/04-12 „Par nomā nodoto un Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas inventarizāciju” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr.947 „Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu” (prot. Nr. 22, 4.punkts), ņemot vērā, ka SIA „Cēsu siltumtīkli” ir Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošo siltumtīklu nomnieks saskaņā ar 2009.gada 19. janvārī noslēgto Pārjaunojuma līgumu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā Nr. 2-7-101/2008) un SIA „Cēsu siltumtīkli” ir pārņēmusi 2001.gada 27.februārī noslēgtā līguma „Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” izrietošās nomnieka tiesības un pienākumus saskaņā ar 2009.gada 19. janvārī noslēgto Pārjaunojuma līgumu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā Nr. 2-7-100/2008) un inventarizācijas aktu pēc stāvokļa uz 31.03.2009. un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.05.2009. (prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8 balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas –D.Vasmanis, nolemj: 
1.      Apstiprināt  Cēsu pilsētas domes Inventarizācijas sarakstu Nr.1, „Nomā  nodotie pamatlīdzekļi”(1.pielikums).
2.      Apstiprināt  Cēsu pilsētas domes Inventarizācijas sarakstu Nr.2 par „Domes īpašumā esošām siltumtrasēm un citiem objektiem”, kuri ir Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas sastāvdaļa, bet par kuriem nav noformēts nomas līgums”,  15 (piecpadsmit) vienības ar pamatlīdzekļu sākuma vērtību LVL 645 501.30(seši simti četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti viens lats 30 santīmi), (2.pielikums).
3.      Norakstīt Inventarizācijas aktā Nr.1, ar komisijas atzinumu norādītos pamatlīdzekļus, kā nolietojušos un turpmākai lietošanai nederīgus 23 (divdesmit trīs) vienības par kopējo atlikušo vērtību LVL 0 un veikt grozījumus nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā.
4.      Informēt SIA „Cēsu siltumtīkli” par veiktajām izmaiņām nomā nodoto pamatlīdzekļu uzskaitē, atbilstoši 27.05.2009. grozījumiem Inventarizācijas aktā Nr.1.
5.      Pieņemt zināšanai pielikumu „Par   kopējās Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas detalizētiem lietojamā objekta sadalītajiem pa apjomiem dabā”(3.pielikums).
2.      Nekustāmā īpašuma nodaļas būvinženierim J.Amanim nodrošināt:
1.      uzskaitē esošo un lietošanai derīgo transporta līdzekļu reģistrāciju uz Cēsu pilsētas domes vārda;
2.      lietošanai nederīgo transporta līdzekļu izslēgšanu no transporta līdzekļu uzskaites reģistra.
3.      Grāmatvedības nodaļai ( galvenā grāmatvede S.Kūlīte):
1.      Nodrošināt apstiprināto inventarizācijas rezultātu uzskaiti;
2.      Transporta līdzekļu reģistrācijas izdevumus apmaksāt no Cēsu pilsētas  pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  298
Par Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gada programmas apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu Nr. 92 „Par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”, organizacionālās komitejas vadītāja Andra Mihaļova ziņojumu par darba grupas izstrādāto 2014.gada programmu Eiropas Kultūras galvaspilsētas konkursa pieteikumam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 Apstiprināt Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gada programmu, saskaņā ar pielikumu.
Pielikums


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  299
Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I.Sirmā) publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sekojošu informāciju:
„Ar Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada Publisko pārskatu var iepazīties darba laikā Cēsu pilsētas domē, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Cēsīs, Raunas ielā 4 , Cēsu Centrālajā bibliotēkā Cēsīs, Raunas ielā 1 un Cēsu pilsētas mājas lapā- www.cesis.lv”.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai publicēt Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
  


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 300
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā  
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
     Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2007. – 2008. gadam sekojošos lietus kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada tīklus: 1)Festivāla ielā par materiālo vērtību 101 508,41 LVL (viens simts viens lats  tūkstotis pieci simti astoņi lati un 41 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā (Akts Nr. 08 00110 4101); 2)Birzes ielā par materiālo vērtību 24 093.69 LVL (divdesmit četri tūkstoši deviņdesmit trīs lati un 69 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 0077 4801); 3) Noras ielā par materiālo vērtību 44 781,44 LVL (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens lats un 44 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 0077 4801); 4) Rīgas ielā par materiālo vērtību 24 065,65 LVL (divdesmit četri tūkstoši sešdesmit pieci lati un 65 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00082 4801); 5) Leona Paegles ielā par materiālo vērtību 48 521,91 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens lats un 91 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00079 4801); 6) Rožu lakumā ielā par materiālo vērtību 159 199,51 LVL (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi lati un 51 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00834 4801); 7) Loka ielā par materiālo vērtību 22 774,02 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri lati un 02 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2008. gadā ( Akts Nr. 08 00077 4801).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmuma Nr. 933 “Par  lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vinda” pamatkapitālā  3.punktu šādā redakcijā:
1.1.   Aizstāt lēmuma 3. punktā vārdus un skaitļus „2009. gada 1. jūnijam” ar vārdiem un cipariem „2009. gada 1. oktobris”. 
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītāja vietniece L.Jurģēna). 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenders.


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.   301
Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumu Nr.253 „Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” no šā gada 11.maija līdz 25.maijam notika projekta sabiedriskā apspriešana ar sabiedriskajām sanāksmēm Cēsīs un Vaivē. Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens rakstisks iesniegums.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 9.punktu, Cēsu pilsētas domes nolikumu un Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto Apvienošanās projekta sagatavošanas metodiku,  Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projektu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vad.I.Sirmā) nosūtīt Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
Pielikums
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  302
 Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs,  atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas izbeigšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 227 (prot.Nr.6, 56.p.) „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu”, atkārtoti tika apstiprināts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekts.
Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051 un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), izsoles noteikumos (apstiprināti kā pielikums privatizācijas projektam ar Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 227 (prot.Nr.6, 56.p.) „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu”) noteiktajā termiņā neviena persona nav reģistrējusies un iesniegusi dokumentus, līdz ar to neviens pretendents nav pieteicies uz 29.05.2009. izsoli, lai privatizētu šo objektu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrās daļas 1.punktu (pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas izbeigšanu, ja pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekts ir apstiprināts divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu), kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2009.gada 27. maija priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Atzīt par nenotikušu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, 29.05.2009. atkārtotu izsoli.
 2. Izbeigt nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), privatizāciju.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  303
Par 4 (četru) vieglo automašīnu izsoli  -  izsoles rezultātu apstiprināšanu  un izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.05.2009. (prot.Nr.8) priekšlikumu un 27.05.2009. (prot.Nr.9) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt 2 (divu) vieglo automašīnu - Opel Astra ar valsts reģistrācijas Nr. DN3200 un Opel Zafira ar valsts reģistrācijas Nr. DV5655, 2009.gada 22. maija izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem:
1.1.Opel Astra ar valsts reģistrācijas Nr. DN3200, nosolījis Gints Šlēziņš.
            Opel Zafira ar valsts reģistrācijas Nr. DV5655, nosolījusi Linda Šlēziņa.
 1. Atzīt par nenotikušu 2 (divu) vieglo automašīnu - VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr. EZ9380 un VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, 2009.gada 22.maija atkārtotu izsoli.
 2.  Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.              
   


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 304
Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu (Kustamo pašvaldības mantu var atsavināt, pārdot izsolē), 6.panta otro daļu (atļauju atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Atsavināt atkārtotā izsolē vieglo automašīnu VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, VIN XTA211020Y0197010.
 2. Apstiprināt automašīnas VAZ 2110 sākumcenu Ls 300 (trīs simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus - 100% lati.
 4. Apstiprināt automašīnu izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un  izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Pielikums
Pielikums
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 305
 Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu
Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
         Izskatot SIA ”OP2” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”OP2” (reģ.Nr.44103042598, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-2-99, Rīga) par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1502) daļu, sākot ar 01.06.2009. līdz 01.10.2009.
 1. Iznomājamā zemes gabala platība 100 m2.
 1. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 1. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
 1. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.  
 1. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juristei S.Ratnikai un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt zemes nomas līgumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā  (V.Baloža ielā 13A,Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr. 306
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,22`.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (14.05.2009.,protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 220 354.00 (Divi simti divdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2009.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2009.gada augusta pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2029.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2011.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 


2009.gada 28.maija protokols nr.9       Lēmuma nr.  307
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,22`.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (15.05.2009.,protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8  balsīm – par (J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 539 759.00 (Pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi eiro) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2009.gadā. 
2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2009.gada jūlija pēc pieprasījuma. 
3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada decembrim. 
4.Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2011.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
     5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv