Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 1.jūlija protokols nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 2Par Cēsu novadu
2 3Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
3 4Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
4 5Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
5 6Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
6 7Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu
7 8Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu
8 9Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora darba samaksu
9 10Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem
10 11Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu
11 12Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
12 13Par arhīvu
13 14Par Bāriņtiesu Cēsu novadā
14 15Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
15 16Par Pašvaldības policiju Cēsu novadā
16  17Par SIA „Cēsu tirgus”
17 18Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”
18 19Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
19 20Par SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
20 21Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām
21 22Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām
22 23Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju
23 24Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
24 25Par Administratīvo komisiju
25 26Par Administratīvās komisijas  Bērnu lietu apakškomisiju
26 27Par Personāla atlases komisiju
27 28Par Simbolikas komisiju
28 29Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai
29 30Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju
30 31Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas- reģistrācijas komisiju
31 32Par Kokaugu aizsardzības komisiju 
32 33Par konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu
33 34Par konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisijas izveidošanu
34 35Par Transporta kustības organizācijas komisiju
35 36Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju
36 37Par Dzīvokļu komisiju 
37 38Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju
38 39Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
39 40Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
40 41Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju
41 42Par konkursa „Būve 20..” komisijas apstiprināšanu
42 43Par ēku un būvju apsekošanas komisiju
43  44Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
44 45Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
45 46Par Cēsu pilsētas Būvvaldi
46 47Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju
47 49Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju
48 50Par vēlēšanu komisiju
49 51Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju
50 52Par ģerboņa lietošanu 
51 53Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja  G.Šķendera atvaļinājumu2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 2
Par Cēsu novadu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.pantu, 8.pantu, 13.pantu, 17.pantu, pārejas noteikumu 13.punktu, un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par ( G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
  1. Apstiprināt, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai, apvienojoties ar Vaives pagasta pašvaldību, tiek izveidota Cēsu novada pašvaldība.
2.      Noteikt, ka Cēsu novads sastāv no divām administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībām:
2.1.       Cēsu pilsēta,
2.2.       Vaives pagasts.
3.      Noteikt, ka Cēsu novada administratīvais centrs ir Cēsu pilsēta.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) informēt LR Valsts zemes dienestu un Centrālo statistikas pārvaldi par pieņemto lēmumu.
5.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
6.      Apvienot Cēsu pilsētas pašvaldības un Vaives pagasta pašvaldības budžetu.
7.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) izstrādāt un līdz 30.09.2009. iesniegt Cēsu novada domei apstiprināšanai Cēsu novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.
  1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 3
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 8.punktu, 23.pantu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.10.2009. saistošos noteikumus Nr. 26  „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Administratīvās nodaļai (vad. I.Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz lēmuma publicitāti.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 4
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, atbilstoši Cēsu novada domes Balsu skaitīšana komisijas 01.07.2009. ziņojumam, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 11 balsīm – par, pret – 4, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt JĀNI ROZENBERGU  par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
           
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 5
Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu, 51.pantu, 52.panta otro daļu, 54.pantu, 55.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par ( G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.        Izveidot Cēsu novada domes pastāvīgo Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
1.1.  Ēro Rass;
1.2.  Ojārs Bicāns;
1.3.  Artis Rasmanis;
1.4.  Jānis Rozenbergs;
1.5.  Juris Žagars;
1.6.  Gunta Bērziņa;
1.7.  Imants Timermanis.
2.        Izveidot Cēsu novada domes pastāvīgo Tautsaimniecības komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
2.1. Mārtiņš Malcenieks;
2.2.Aleksandrs Raubiško;
2.3.Jānis Rozenbergs;
2.4.Artis Rasmanis;
2.5.Inese Suija- Markova;
2.6.Imants Timermanis;
2.7.Māris Cīrulis.
3.        Izveidot Cēsu novada domes pastāvīgo Sociālo lietu komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
3.1.Voldemārs Vaivods;
3.2.Māris Niklass;
3.3.Gints Šķenders;
3.4.Gunta Bērziņa;
3.5.Daumants Vasmanis;
3.6.Juris Žagars;
3.7.Inese Suija- Markova.
4.        Izveidot Cēsu novada domes pastāvīgo Finanšu komiteju 8 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
4.1.Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
4.2.Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
4.3.Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs;
4.4.Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
4.5.Mārtiņš Malcenieks;
4.6.Inese Suija- Markova;
4.7.Voldemārs Vaivods;
4.8.Daumants Vasmanis.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 6
Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 14.punktu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 68.pantu, 69.pantu, 40.panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 8 balsīm – par, pret – 7, atturas – nav,  nolemj:
 
  1. Atbrīvot no Cēsu pilsētas domes izpilddirektora amata Jāni Rozenbergu.
  2. Iecelt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā Andri Mihaļovu.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 7
Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas 3.punktu, 3.nodaļu, saskaņā ar LR MK 27.03.2001. noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu  maksātāja un nodokļu maksātāja struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.2.1.punktu un 9.punktu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par ( G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Izveidot Cēsu novada pašvaldību ar tās pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām kā patstāvīgu budžeta iestādi, saglabājot Cēsu pilsētas domes nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. un bankas kontus kredītiestādēs.
2.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības kā iestādes darbības teritorija ir Cēsu novada Cēsu pilsēta.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 8
Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas 3.punktu, 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, pamatojoties Saskaņā ar LR MK 27.03.2001. noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu  maksātāja un nodokļu maksātāja struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 4.2.1.punktu un 9.punktu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.,6.,8.,9.,13.punktu, 69.1  un 692 pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Izveidot Vaives pagasta pārvaldi kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādi ar tās pakļautībā esošajām struktūrvienībām, saglabājot Vaives pagasta padomes nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. un bankas kontus kredītiestādēs.
2.      Noteikt, ka Vaives pagasta pārvaldes darbības teritorija ir Cēsu novada Vaives pagasts.
3.      Atbrīvot no Vaives pagasta padomes izpilddirektores amata Valdu Zaļaiskalna.
4.      Iecelt par Vaives pagasta pārvaldes vadītāju Valdu Zaļaiskalna.
5.      Atzīt par spēku zaudējušu Vaives pagasta padomes 03.08.2005. lēmumu „Par Vaives pagasta Saistošos noteikumus Nr.5 „Vaives pagasta pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”(prot.Nr.10).
6.      Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
7.      Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes struktūru, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
8.      Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9.      Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes vadītājam darba algu mēnesī 990,- Ls, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izmaksājama no iestādes finanšu līdzekļiem.
10.  Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
11.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt un līdz 01.11.2009. iesniegt Cēsu novada domei apstiprināšanai lēmumu par Vaives pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju, izveidojot to kā Cēsu novada pašvaldības pakļautībā esošu struktūrvienību, kuras finanšu plānošanu un grāmatvedības centralizēto uzskaiti no 01.01.2010. nodrošina Cēsu novada pašvaldība.
12.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 9
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora darba samaksu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 63.pantu, likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta piekto daļu, Pārejas noteikumu 30.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt atlīdzību Cēsu novada domes priekšsēdētājam 1400 Ls / mēnesī, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
2.      Noteikt atlīdzību Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam 1260 Ls / mēnesī, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
3.      Noteikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram darba algu 1260 Ls / mēnesī, t.sk., Iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 10
Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 23.09.2008. noteikumiem Nr.791 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 2.punkta apakšpunktus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 20.12.2001. „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem” (prot.Nr.20, p.42 ).
2.    Apstiprināt ar 01.07.2009. Cēsu novada domes deputātiem šādu atlīdzības apmēru par darbu domes sēdēs un pastāvīgajās komitejās:
2.1.    Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (izņemot Finanšu komitejas) noteikt atalgojumu par stundu, piemērojot koeficientu 1 no Cēsu novada domes priekšsēdētājam noteiktās atlīdzības stundas likmes, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.i., par pamatu ņemot, ka vienas stundas likme Cēsu novada domes priekšsēdētājam noteikta Ls 8,31, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas apmērā;
2.2.    Cēsu novada domes deputātiem noteikt atalgojumu par stundu, piemērojot koeficientu 0,9 no Cēsu novada domes priekšsēdētājam noteiktās atlīdzības stundas likmes, t.i., Ls 7.48, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas, par pamatu ņemot, ka vienas stundas likme Cēsu novada domes priekšsēdētājam noteikta Ls 8,31, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas apmērā.
 
 
  
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 11
Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu 28.12.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 775 „Par Darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” un Vaives pagasta padomes 05.01.1999. lēmums „Par Vaives pagasta padomes darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.1, p.2.), ar visiem tajos izdarītajiem grozījumiem.
2.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības darba samaksas noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
Pielikums
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 12
Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
  1. Atzīt par spēku zaudējušu 07.05.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 255 „Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu uz 05.05.2009.”
2.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstu uz 01.07.2009., saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 13
Par arhīvu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma Par arhīviem  9.pantu, 12.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt Valdu Švāni, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centra apmeklētāju konsultanti, par atbildīgo personu Cēsu novada pašvaldībā par Cēsu novada pašvaldības arhīva fondu saglabāšanas nodrošināšanu līdz tā nodošanai valsts arhīvu glabāšanā. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam - Cēsis, Raunas iela 4.
2.      Noteikt Kristīni Kuzmu, Vaives pagasta pārvaldes sekretāri, par atbildīgo personu Vaives pagasta pārvaldē par Vaives pagasta pārvaldes arhīva fondu saglabāšanas nodrošināšanu līdz tā nodošanai valsts arhīvu glabāšanā. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam - Cēsu novads, Vaives pagasts, “Kaķukrogs”.
3.      Ikviena Cēsu novada pašvaldības padotībā esošā iestāde, aģentūra un struktūrvienība kārto atsevišķu savu lietvedību un lietu nomenklatūru. Iestāžu, aģentūru un struktūrvienību vadītāji/ direktori ar savu rīkojumu nosaka atbildīgās personas par arhīva saglabāšanu un kārtošanu. Iestāžu, aģentūru un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par arhīva fondu saglabāšanas nodrošināšanu iestādē līdz tā nodošanai valsts arhīvu glabāšanā.  
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 14
Par Bāriņtiesu Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 9.pantu, 10.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” ’15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novadā turpina darboties:
1.1.       Cēsu pilsētas Bāriņtiesa, līdzšinējā sastāvā, kuras darbības teritorija ir Cēsu novada Cēsu pilsēta;
1.2.       Vaives pagasta Bāriņtiesa, līdzšinējā sastāvā, kuras darbības teritorija ir Cēsu novada Vaives pagasts.
2.    Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam līdz 30.09.2009. organizēt Cēsu novada Bāriņtiesas ievēlēšanu.
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 15
Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot Civilstāvokļa aktu likuma 2.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.11.2005. noteikumiem Nr. 904 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 15.punktu, 69 1 panta otrās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1. Noteikt, ka Cēsu novadā turpina darboties:
1.1.   Cēsu Dzimtsarakstu nodaļa, līdzšinējā sastāvā, kuras darbības teritorija ir Cēsu novada Cēsu pilsēta;
1.2.Vaives pagasta dzimtsarakstu speciālists, kura darbības teritorija ir Cēsu novada Vaives pagasts.
2.      Uzdot Cēsu Dzimtsarakstu nodaļai (vad.A.Štauberga) veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma izpildes nodrošināšanu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 16
Par Pašvaldības policiju Cēsu novadā
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumu „Par policiju” 1.pantu, 21 pantu, 15.pantu, 19.pantu, 37.pantu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novada Pašvaldības policijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
2.      Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšn. V.Sviķis) veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma izpildes nodrošināšanu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr.  17
Par SIA „Cēsu tirgus”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta trešo daļu, 14.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.un 13.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā SIA „Cēsu tirgus” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103027052).
2.      Noteikt, ka SIA „Cēsu tirgus” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
3.      Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam SIA „Cēsu tirgus” mēneša atlīdzību 100 Ls apmērā, t.sk.nodokļi, kas izmaksājama no SIA „Cēsu tirgus” finanšu līdzekļiem.
4.      Uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdei organizēt lēmuma izpildi un paziņot Uzņēmumu reģistram par pakļautības maiņu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 18
Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta trešo daļu, 14.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.un 13.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103018454).
2.      Noteikt, ka Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” valdei organizēt lēmuma izpildi un paziņot Uzņēmumu reģistram par pakļautības maiņu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 19
Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta trešo daļu, 14.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.un 13.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (vienotais reģistrācijas Nr.49503000754).
2.      Noteikt, ka Cēsu pilsētas SIA „Vinda” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
3.      Noteikt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim mēneša atlīdzību 150  Ls apmērā, t.sk. nodokļi, kas izmaksājama no Cēsu pilsētas SIA „Vinda” finanšu līdzekļiem.
4.      Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam Cēsu pilsētas SIA „Vinda” mēneša atlīdzību 128  Ls apmērā, t.sk. nodokļi, kas izmaksājama no Cēsu pilsētas SIA „Vinda” finanšu līdzekļiem.
5.      Uzdot Cēsu pilsētas SIA „Vinda” organizēt lēmuma izpildi un paziņot Uzņēmumu reģistram par pakļautības maiņu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 20
Par SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta trešo daļu, 14.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.un 13.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (deputāts J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir 20% kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā SIA „Cēsu olimpiskais centrs” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103026682).
2.      Noteikt, ka SIA „Cēsu olimpiskais centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 21
Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.212 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem”.
2.      Apstiprināt Iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs
Komisijas locekļi :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
A.ZERNE, Finansu nodaļas vadītāja
A.ĶERPE, Cēsu novada Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs
Komisijas sekretāre :
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
 
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 22
Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.341 „Par iepirkuma komisiju par komunālās saimniecības jautājumiem”.
2.      Apstiprināt Iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi :
L.JURĢĒNA, Komunālās nodaļas vadītāja vietniece, komunālinženiere
A.RIEKSTIŅA, Finansu nodaļas ekonomiste
A.BUKEJA, Komunālās nodaļas komunālinženiere
D.OZOLIŅŠ, Komunālās nodaļas komunālinženieris
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre :
I.BEĶERE, Komunālās nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 23
Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.218 „Par Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju”.
2.        Apstiprināt Tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
       V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
A.RIEKSTIŅA, Finansu nodaļas ekonomiste
G.GĀRŠA, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
G.GRUNDMANIS, Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks
I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
G.MUCENIECE, Vaives pagasta pārvaldes kasiere- grāmatvede
Komisijas sekretārs:
I.SIRMĀ, Administratīvās nodaļas vadītāja
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 24
Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu 205 „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”.
2.        Apstiprināt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
       J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi :
A.ZERNE, Finansu nodaļas vadītāja
I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
E.JANELSIŅA, Juridiskās nodaļas juriste
I.SIRMĀ, Administratīvās nodaļas vadītāja
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
     Komisijas sekretārs
E.JANELSIŅA, Juridiskās nodaļas juriste
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 25
Par Administratīvo komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmo daļas 1.punktu, 207.pantu,  210.panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.         Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.208 „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju”.
2.         Apstiprināt Administratīvo komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
J.BLAUS, SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
E.JANELSIŅA, Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi:
J.GOBA, Cēsu rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks
V.SVIĶIS, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
R.PETROVA, Vaives pagasta pārvaldes Sociālās dienesta vadītāja
Komisijas sekretāre:
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 26
Par Administratīvās komisijas  Bērnu lietu apakškomisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta ceturto un piekto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.209 „Par Cēsu pilsētas domes Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju”.
2.      Apstiprināt Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
V.SUHĀNOVS, Pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
S.RATNIKA, Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi :
Dz.KOZAKA, Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
I.ORLOVSKA, Cēsu rajona Policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektore
R.DEIČA, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referente
S.PUTĀNE, Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
L.PĒTERSONE, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras speciāliste darbam ar bērniem un ģimeni
R.PETROVA, Vaives pagasta pārvaldes Sociālās dienesta vadītāja
Komisijas sekretāre:
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore.
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 27
Par Personāla atlases komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.216 „Par Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisiju”.
2.        Apstiprināt Personāla atlases komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
       Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi :
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Attiecīgās nodaļas vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks
Administratīvās nodaļas personāla inspektore
Administratīvās nodaļas vadītāja
Komisijas sekretāre :
Administratīvās nodaļas personāla inspektore
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 28
Par Simbolikas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 217 „Par Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisiju”.
2.        Apstiprināt Simbolikas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
Ēro Rass, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
D.VASMANIS, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi :
I.SUIJA- MARKOVA, Cēsu novada domes deputāte
Vaives pagasta pārvaldes pārstāvis
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors
Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
Komisijas sekretāre :
Sabiedrisko attiecību speciāliste
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 29
Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumiem Nr. 888 „Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējams, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonu pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Apstiprināt Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
       B.KUPLĀ, iekšējā revidente
Komisijas locekļi:
A.RIEKSTIŅA, Finanšu nodaļas ekonomiste
I.SIRMĀ, Administratīvās nodaļas vadītāja
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
G.GRUNDMANIS, Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks
L.BĪBERE, Vaives pagasta pārvaldes grāmatvede
     Komisijas sekretāre
I.SIRMĀ, Administratīvās nodaļas vadītāja
2. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 30
Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, LR Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, grāmatvedības politikas dokumentus, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.    Apstiprināt Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
       B.KUPLĀ, iekšējā revidente
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
G.GRUNDMANIS, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
2. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 31
Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas- reģistrācijas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.04.2005. lēmumu „Par Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas- reģistrācijas komisiju” (prot. Nr. 9, p.21).
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 32
Par Kokaugu aizsardzības komisiju 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.         Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.207 „Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju”.
2.         Apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece :
T.GAILĪTE, IK „T.G.Zaļumi” īpašniece
Komisijas locekļi :
A.RAUBIŠKO, Cēsu novada domes deputāts
M.SESTULIS, Valsts meža dienests Ziemeļvidzemes virsmežniecība virsmežziņa vietnieks
G.POLUCKA, Gaujas Nacionālā parka administrācijas valsts vides vecākā inspektore
A.BUKEJA, Komunālās nodaļas komunālinženiere
J.SIRLAKS, pieaicināts daiļdārznieks
Komisijas sekretāre
I.BEĶERE, Komunālās nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 33
Par konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.550 „Par konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu”.
2.      Apstiprināt konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi :
Komunālās nodaļas vadītāja vietniece, komunālinženiere
Komunālās nodaļas komunālinženiere
Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektors (par saistošajiem noteikumiem)
Komisijas sekretāre :
I.BEĶERE, Komunālās nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 34
Par konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisijas izveidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” nolikums” nolikuma sadaļu - komisijas sastāvs.
2.      Apstiprināt Konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi :
M.CĪRULIS, Cēsu novada domes deputāts
J.SIRLAKS, pieaicināts daiļdārznieks
A.BUKEJA, Komunālās nodaļas komunālinženiere
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre :
I.BEĶERE, Komunālās nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 35
Par Transporta kustības organizācijas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
  1. Atzīt par spēku zaudējušu 13.04.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu” nolikuma 4.1.punktu.
2.      Apstiprināt Transporta kustības organizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
A.RASMANIS, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi :
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
D.OZOLIŅŠ, Komunālās nodaļas komunālinženieris
V.SVIĶIS, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
A.PĀŽE, Cēsu rajona Policijas pārvaldes ceļu policijas priekšnieks
U.PLENDIŠĶIS, VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs
J.LĀCIS, pieaicināts konsultants transporta drošības jautājumos, autoskolas „JanAuto” direktors
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs:
            I.BEĶERE, Komunālās nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads  .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 36
Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu Nr. 344 „Par Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” 5.punktu.
2. Apstiprināt Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi :
I.TIMERMANIS, Cēsu novada domes deputāts
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts
M.CĪRULIS, Cēsu novada domes deputāts
D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs
            J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada pašvaldības arhitekts
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
I.ĀDAMSONE, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste
R.KLĀVA, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
       Komisijas sekretārs:
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads  .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 37
Par Dzīvokļu komisiju 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības 23.10.2008. Saistošo noteikumu Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 54 „Par deputātes G.Bērziņas deleģējumu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā”.
2.      Deleģēt G.BĒRZIŅU, Cēsu novada domes deputāti, darbam Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā.
3.       Noteikt, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 38
Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.211 „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu”.
2.      Apstiprināt Dzīvojamo māju īpašumu komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
 A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
A.MALNAČA, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
Ģ. BEIKMANIS, SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
G.MUCENIECE, Vaives pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas grāmatvede
A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs
       Komisijas sekretārs:
              Z.BĒRZIŅA, Administratīvās nodaļas Konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 39
Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 41.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju” (prot.Nr.13, p.47).
2.      Apstiprināt Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
A.GRINBERGS, pieaicināts speciālists
Ģ. BEIKMANIS, SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs
S.KRŪKLĪTE, Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās iestādes vadītāja
G.MUCENIECE, Vaives pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas grāmatvede
A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
       Komisijas sekretārs:
              Z.BĒRZIŅA, Administratīvās nodaļas Konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 40
Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.215 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”.
2.        Apstiprināt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi :
A.RASMANIS, Cēsu novada domes deputāts
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
S.RATNIKA, Juridiskās nodaļas vadītājas p.i.
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs
R.PETROVA, Vaives pagasta pārvaldes Sociālā dienesta vadītāja
Komisijas sekretāre :
A.MALNAČA, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotāja
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 41
Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par zemes komisijām” pārejas noteikumu 2.punktam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.221 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju ”.
2.    Apstiprināt Cēsu pilsētas Zemes komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
            Z. JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
       G.ŠĶENDERS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi :
            O.BICĀNS, Cēsu novada domes deputāts
I.ŠĪRANTE, Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas zemes ierīcības inženiere
            J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
Komisijas sekretāre :
            L.VĪGRANTE, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 42
Par konkursa „Būve 20..” komisijas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 Grozīt Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.214 „Par konkursa komisijas „Būve 20...” nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu” nolikuma 4.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„4. Komisijas priekšsēdētājs :
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
     Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
            Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
V.GASIŅA, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
I.ĀDAMSONE, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste
L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors
A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs
       Komisijas sekretārs:
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 43
Par ēku un būvju apsekošanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.222 „Par ēku un būvju apsekošanas komisiju”.
2.    Apstiprināt ēku un būvju apsekošanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors
Komisijas locekļi :
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
J.AMANS, Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris
Komisijas sekretārs:
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta līdz 31.12.2009.  .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr.  44
Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumu „Par komisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai” (prot.Nr.23, p.23).
3.    Apstiprināt komisiju būvju apsekošanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors
Komisijas locekļi :
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
Pasūtītājs (būvētājs) vai tā pilnvarotais pārstāvis
Komisijas darbā pieaicināti:
Būvprojekta autors
Būvuzraugs
Galvenais būvuzņēmējs
3.    Komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā pilnu personālsastāvu (ar vārdiem, uzvārdiem, nosaukumiem, amatiem) nosaka katrai būvei atsevišķi ar rīkojumu. Izdotais rīkojums ir spēkā līdz brīdim, kad objekts pieņemts ekspluatācijā.
4.    Rīkojumu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā izdod Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors, bet attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības objektu pieņemšanu ekspluatācijā izdod Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
5.    Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija līdz 31.12.2009.  ir Cēsu pilsēta.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 45
Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 213 „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” apstiprināšanu”.
2.    Apstiprināt konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
Komisijas locekļi :
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts
Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts
I.TIMERMANIS, Cēsu novada domes deputāts
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors
Komisijas sekretārs:
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta  .
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 46
Par Cēsu pilsētas Būvvaldi
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot, ka Vaives pagasta padome 29.12.2008. noslēgusi līgumu Nr. 227 ar Cēsu rajona padomi par būvvaldes funkciju izpildi, kas nosaka, ka Vaives pagastu apkalpo Cēsu rajona būvvalde (līgums ir spēkā līdz 31.12.009.) un ir saistošs Vaives pagasta pārvaldei kā saistību un tiesību pārņēmējai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. lēmuma Nr.31 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” 5.punktu.
2.    Apstiprināt Cēsu pilsētas Būvvaldi, turpmāk Būvvalde, šādā sastāvā :
Būvvaldes vadītājs :
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Būvvaldes vadītāja vietniece :
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
Būvvaldes locekļi
I.TIMERMANIS, Cēsu novada domes deputāts
G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors
J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
L.JURĢĒNA, Komunālās nodaļas vadītāja vietniece
Būvvaldes sekretārs:
D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija līdz 31.12.2009.  ir Cēsu pilsēta  .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 47
Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par  (G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmuma „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu” (prot.Nr. 5, p.35) 3.punktu.
Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi :
       G.ŠĶENDERS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
O.BICĀNS, Cēsu novada domes deputāts
       M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts
       I.SUIJA-MARKOVA, Cēsu novada domes deputāte
       A.SĪMANE, Rāmuļu pamatskolas direktore
S.RATNIKA, Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas sekretārs:
G.Šneidere, Izglītības nodaļas Galvenā speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti  
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 
 
48###Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (M.Niklass, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāte G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.      Apstiprināt komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
G.BĒRZIŅA, Cēsu novada domes deputāte
Komisijas locekļi :
       M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts
S.PUTĀNE, Vecāku domes pārstāve
       M.ROZENBERGA, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
       M.DZALBE, Vaives pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas sekretārs:
Dz.KOZAKA, Izglītības nodaļas metodiķe
2. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 49
Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 02.03.2006. lēmuma Nr.124 „Par publiska pasākuma izklaides un svētku pieteikšanas un izskatīšanas kārtību Cēsu pilsētā” 2.punktu.
2.      Apstiprināt Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
V.SVIĶIS, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi :
J.ROZENBERGS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
M.CĪRULIS, Cēsu novada domes deputāts
J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts
Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts
I.GROZA, Cēsu Kultūras centra direktore
J.MARKOVS, Pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” saimnieciskās nodaļas vadītājs
J.GOBA, Cēsu rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja policijas priekšnieks
I.MERCS, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
K.MIČULE, Vaives pagasta pārvaldes Tautas nama vadītāja
Komisijas sekretārs:
I.GROZA, Cēsu Kultūras centra direktore
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 50
Par vēlēšanu komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta padomes deputātu kopsapulce 22.01.2009. izsludināja jaunizveidojamā Cēsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem pieteikšanos līdz 28.01.2009. Informācija par kandidātu pieteikšanos tika izvietota Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta padomes ēkās, bibliotēkās, pašvaldības interneta mājas lapās, pašvaldību bibliotēkās un Cēsu rajona laikrakstā „Druva”. Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta padomes deputātu kopsapulce (16 deputāti) 29.01.2009. izvērtēja pieteiktos 23 vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus atbilstoši izvirzītajām prasībām un ievēlēja 9 Cēsu novada vēlēšanu komisijas locekļus.
Atbilstoši likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.   Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas vēlēšanu komisijas vēlēšanām” (prot.Nr. 14, p.12).
2. Apstiprināt Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs :
A. ĀBOLS, SIA „Spriegums” darbu vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :
     I.KALNIŅA, Raiskuma pagasta padomes kancelejas pārzine
Komisijas locekļi :
S.RATNIKA, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste
L.LINDERMANE, veikala „Vero moda”vadītāja
G.ZAĻAISKALNA, „Lejas Krastiņi” grāmatvede
V.JEMEĻJANOVS, Cēsu rajona padomes Civilās aizsardzības speciālists
A.GULBIS, a/s „Sadales tīkls” dispičeris
D.ZARIŅA, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktora vietniece mācību darbā
A.MIKĀLS, SIA „AGS” valdes loceklis
3. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 
 
 
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 51
Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par zemes komisijām” pārejas noteikumu 2.punktam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.    Apstiprināt Arhīva apstrādes ekspertu komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs :
A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
D.VASMANIS, Cēsu novada domes deputāts
I.SIRMĀ, Administratīvās nodaļas vadītāja
V.ŠVĀNE, Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centra konsultante, atbildīgā amatpersona Cēsu novada pašvaldībā par arhīva fondu uzglabāšanu
K.KUZMA, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre atbildīgā amatpersona Vaives pagasta pārvaldē par arhīva fondu uzglabāšanu
S.KŪLĪTE, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
B.KUPLĀ, iekšējā revidente
     Komisijas sekretāre
V.ŠVĀNE, Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centra konsultante
2. Noteikta, ka ar šo lēmumu izveidotās pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads .
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 52
Par ģerboņa lietošanu 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.pantu, 8.pantu, pārejas noteikumu 13.punktu, likumu „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pantu, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Šķenders, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.        Noteikt, ka, līdz Cēsu novada pašvaldības ģerboņa apstiprināšanai un reģistrēšanai, uz Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada domes dokumentiem lieto mazo valsts ģerboni.
2.        Noteikt Vaives pagasta ģerboni kā Vaives pagasta ģerboni, kas lietojams Vaives pagasta pārvaldes kā iestādes darbībā.
3.        Uzdot Cēsu novada Simbolikas komisijai līdz 31.12.2009. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē priekšlikumus saistībā ar Cēsu novada ģerboni.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 1.jūlija protokols nr.2       Lēmuma nr. 53
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja  G.Šķendera atvaļinājumu
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
 
  Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 01.07.2009. iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par  (G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Piešķirt Gintam ŠĶENDERAM, Cēsu novada domes priekšsēdētājam, no 13.07.2009. līdz 19.07.2009. (ieskaitot) neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļu – 1 kalendāro nedēļu.
Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības nolikuma 35.1. punktu Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv