Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 23.jūlija protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 55Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar biedrību „Cēsinieku klubs”  projekta „Labāku rītdienu Cēsīm” īstenošanā
2 56Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu pilsētā
3 57Par ziedojuma pieņemšanu
4 58Par ziedojuma pieņemšanu
5 59Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
6 60Par badmintona programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
761Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Glūdas ielā 6A, Cēsīs
8 62Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Ģīči", Vaives pagastā, Cēsu novadā
963Par Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmuma Nr.189 „Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs
10 64Par kapitālieguldījumiem dienesta dzīvojamās telpās Cēsīs
11 65Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
12 66Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
13 67Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” vadītājas apstiprināšanu
14 68Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
15 69Par sociālo palīdzību A.Deičai
16 70Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”
1771Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
18 73Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” pabeigšanai
19 74Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” unpašvaldības aģentūras „Cēsu veselības centrs” pārņemšanu
20 75Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs
2176Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu
2277Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu
2378Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu
2479Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu
25 80Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu
2681Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamās daļas nomu
27 82Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu
2883Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu
2984Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu
3085Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu
3186Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu
32 87Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”  Pārņemšanu
33 88Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
3489Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
3590Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
3691Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
3792Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
3893Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”
3994Par darba stundas likmes noteikšanu Bāriņtiesas locekļiem
4095Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.11  „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
41 96Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
42 97Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
43 98Par nedzīvojamo telpu nomu  Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
44 99Par nedzīvojamo telpu nomu Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 55
Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar biedrību „Cēsinieku klubs”  projekta „Labāku rītdienu Cēsīm” īstenošanā
Ziņo: R.Tjarve, biedrības „Cēsinieku klubs” prezidents
 
Saskaņā ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda grantu shēma „NVO projektu programma”, 4. projektu konkursa nolikumu biedrība „Cēsinieku klubs” ir sagatavojis projekta pieteikumu „Labāku rītdienu Cēsīm” iesniegšanai Sabiedrības integrācijas fondam. Ņemot vērā, ka projekta galvenais mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības aktivizāciju, līdzdalību un konsolidāciju Cēsu novada attīstības politikas veidošanā, aktuālu problēmjautājumu apspriedē un ideju ģenerēšanā, praksē iedzīvinot līdzdalības instrumentu ieviešanu, kas veicinātu regulāru sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada pilsonisko sabiedrību un bijušajiem novadniekiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un Cēsu pilsētas attīstības programmu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.             Atbalstīt biedrības „Cēsinieku klubs” (Reģ. Nr. 40008064230) projekta „Labāku rītdienu Cēsīm” pieteikuma iesniegšanu Sabiedrības integrācijas fondā.
2.             Projekta apstiprināšanas gadījumā noslēgt līgumu ar biedrību „Cēsinieku klubs” par sadarbību projekta īstenošanā un nodrošināt biedrību ar nemateriālu atbalstu, saskaņā ar projekta aprakstu pielikumā.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 56
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu pilsētā
Ziņo: Cēsu Kultūras centra direktore I.Groza
 
Ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantu, Lai nodrošinātu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta ievērošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas 17.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus un / vai alu ar dažādām (t.sk. siltām) uzkodām kompleksā:
1.1.      Cēsu pilsētas svētkos (25.07.2009. no pl.11.00 līdz 26.07.2009. pl.4.00) svētku teritorijā (Cēsu vecpilsētā, Rīgas ielā, Rožu laukumā, Pils parkā, Pils dārzā, Vienības laukumā, Raunas ielā, Četru vēju skvērā);
1.2.       Mākslas festivālā „Cēsis 2009” kino pasākumos (2009.gada 28. un 29. jūlijā, 4., 5., 11. un 12. augustā no 21.30  līdz 24.00) Pils dārzā (Pils laukums 9, Cēsīs) ;
1.3.         Jāņa Stībeļa solo koncertā (08.08.2009. no pl.20.00 līdz pl.24.00) Cēsu Pils parkā.
2.       Lēmuma izpildi organizē Finanšu nodaļa (vadītāja A.Zerne) un pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs (vadītāja J.Sausiņa).
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 57
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas 10.07.2009. iesniegumu (Nr.1-15/19), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Atļaut Cēsu Kultūras centram pieņemt no valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”   ziedojumu Ls 500,00 (pieci simti lati) – darba organizācijai – Cēsu pilsētas svētku organizēšanai.
2.               Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) ziedojumu izlietot līdz 20.08.2009. atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 58
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa 18.06.2009. iesniegumu (Nr.1-10/86) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt no firmas SIA „SINHRO-C” (Reģ. Nr. 44103007963) ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati) – darba organizācijai –galda tenisa audzēkņa Andra Dolženko (personas kods : 110894-11280) atbalstam dalībai Eiropas kadetu čempionātā.
2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot līdz 20.08.2009. atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 59
Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
                  Pamatojoties uz 14.11.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” ” (prot.Nr.27; 8.p.), Cēsu 2.pamatskolas 16.06.2009. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr. 3), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 28.05.2009. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr. 3), Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas 26.06.2009. iesniegumu Nr.1134/1-24 (pedagoģiskās padomes 27.05.2009. prot.nr.3), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces V.Bērziņas 25.06.2009. iesniegumu nr.1-12/244 (pedagoģiskās padomes 12.06.2009. prot.nr.5), Cēsu 1.pamatskolas 25.05.2008. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr. 4), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Piešķirt naudas balvu Ls 75.00  apmērā :
1.1. Madarai Jakobsonei - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei,
1.2. Artūram Kanderam - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam,
1.3. Ingum Pērkonam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam,
1.4. Gundai Zvīgulei - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei,
1.5. Jurim Ķibildam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam,
1.6. Sergejam Mihailovam – Cēsu 2.vidusskolas skolniekam.
2.     Piešķirt naudas balvu Ls 50.00 apmērā:
2.1. Simonai Ruskai  - Cēsu 2.pamatskolas skolniecei,
2.2. Natalijai Sosnovskai - Cēsu 2.vidusskolas skolniecei,
2.3. Elīnai Krūzei  - Cēsu 1.pamatskolas skolniecei,
2.4. Mārim Skujam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam,
2.5. Laurai Ababkovai - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei,
2.6. Lienei Neimanei - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei.
3.     Lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) līdz 01.09.2009., pie nosacījuma, ka izlietojams no saņemtā ziedojuma.
4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot iekšējai revidentei B.Kuplai.
  


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 60
Par badmintona programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa 21.05.2009. iesniegumu nr. 952/1-25 un ziņojumu, ka sasniegtie sportiskie rezultāti ir vāji, ir salīdzinoši ar citām grupām liela audzēkņu mainība mācību treniņu grupās, darbojas badmintona klubi, kas ir alternatīva, ievērojot likumu „Par Valsts budžetu 2009.gadam”, tajā skaitā 12.12.2008. un 16.06.2009. grozījumi likumā “Par Valsts budžetu 2009.gadam”, kuros paredzēts mērķdotācijas samazinājums pedagogu darba samaksai no 01.09.2009., atbilstoši Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.06.2009. atzinumam (prot. Nr. 6) Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1) un atbilstoši Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – 2 (deputāti M.Niklass, D.Vasmanis), nolemj:  
1.       Ar 01.09.2009. Cēsu pilsētas sporta skolā pārtraukt badmintona programmas (kodi: 20 V 813000 un 30 V 813000) īstenošanu.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis):
2.1. nodrošināt, lai audzēkņiem, kuri nav apguvuši badmintona programmu, tiktu piedāvāta iespēja apgūt citas Cēsu pilsētas sporta skolā īstenojamās programmās;
2.2. informēt audzēkņus un viņu vecākus par pieņemto lēmumu;
2.3.   uzteikt darba līgumus attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Darba likuma prasībām.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 61
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Glūdas ielā 6A, Cēsīs
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” un ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Renāram Jundzim piederošo nekustamo īpašumu Glūdas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0337), kopumā sastāvošu no zemes gabala 935 m2 platībā un vienas nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 0324 004).
2.               Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) līdz 01.08.2009. paziņot R.Jundzim un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 62
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Ģīči", Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 18. punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Pāvila MELUŠKĀNA, piederošo nekustamo īpašumu "Ģīči", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 010 0072), kopumā sastāvošu no zemes gabala 4.8 ha platībā.
2.               Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) līdz 01.08.2009. paziņot P.Meluškānam  un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 63
Par Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmuma Nr.189 „Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ un ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr.189 „Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.6, 16.p.).
2.               Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA „GUMA” (reģistrācijas Nr.44103004539, juridiskā adrese Gaujas iela 70, Cēsis) piederošo nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0728), kopumā sastāvošu no zemes gabala 1336 m2 platībā un divām ēkām (kadastra apzīmējumi 4201 002 0712 003 un 4201 002 0712 009), par pirkuma maksu Ls 279 000 (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši lati), kas sastāv no zemes gabala pirkuma maksas Ls 271 235 un ēku pirkuma maksas Ls 7765.
3.               Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) līdz 01.08.2009. paziņot SIA ”Guma” un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
4.               Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 64
Par kapitālieguldījumiem dienesta dzīvojamās telpās Cēsīs
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta ceturto daļu „Ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks”. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas samazinājumu”, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Niklass), nolemj:
 
1.           Neapstiprināt Sandras Kumpiņas 2004.gadā veiktos kapitālieguldījumus dienesta dzīvojamās telpās  Cēsīs par atlikušo vērtību uz 01.07.2009. LVL 1 022,09  a 71-14 par ieguld_ksapmērā .
2.           Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad Cēsu novada domes priekšsēdētājs to ir parakstījis.
3.           Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot S.Kumpiņai par pieņemto lēmumu.
4.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 65
Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrā” saņemto SIA „CDzP” 01.07.2009. iesniegumu Nr. 1-14/795 par nepieciešamajiem remontdarbiem Vītolu ielā 9-3, Cēsīs sakarā ar reģistrēto ugunsgrēku elektrības vadu degšanas dēļ un SIA „CDzP” (kā ēkas Vītolu ielā 9, Cēsīs apsaimniekotājs) 29.06.2009. veikto apsekošanu un iesniegto remontdarbu tāmi Ls200 apmērā, D.Volbergas iesniegumu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, Sociālās pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Piešķirt D.Volbergai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā .
2.               Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) līdz 01.08.2009. no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” finanšu līdzekļiem izmaksāt.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 66
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu (a) un (g) apakšpunktiem, likuma „Bibliotēkas likums” 16.panta 9.punktu, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas 08.07.2009. iesniegumu Nr. 41/1-25, ņemot vērā, ka no 01.07.2009. Cēsu Centrālā bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības struktūrvienība un reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pievienotās vērtības maksātāja, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus, saskaņā ar pielikumu.
2.               Atzīt par spēku zaudējušu 12.02.2009.Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.48 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009.gadam” (protokols Nr.3, 16.p.).
3.               Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.
4.               Noteikt, ka lēmums ir spēkā no 01.07.2009. līdz lēmuma atcelšanai vai jauna lēmuma pieņemšanai.
5.               Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu Centrālās bibliotēka (direktore N.Krama).
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot iekšējai revidentei B.Kuplai.
Pielikums


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 67
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” vadītājas apstiprināšanu
Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2 punktu, ņemot vērā, ka no LR Izglītības un zinātnes ministrijas 20.07.2009. saņemts (Nr. 113/1-24) saskaņojums kandidatūrai, ņemot vērā, ka atalgojums noteikts ar Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumu nr. 724 „Par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju amatalgām” 1.4.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Apstiprināt Lieni Kazaku par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” vadītāju.
2.               Lēmums stājas spēkā ar 27.07.2009.
3.               Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt lēmuma izpildi.
4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
  


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 68
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
      Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz 28.05.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu”(prot.Nr.9), 01.07.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 7 „Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Papildināt visā lēmumā maksas pakalpojumu izcenojumu „Ls” ar vārdiem „(t.sk., PVN)”.
2.               Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.
3.               Noteikt, ka lēmums ir spēkā no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.
4.               Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas izglītības iestāžu vadītāji / direktori.
5.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot iekšējai revidentei B.Kuplai. 
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 69
Par sociālo palīdzību A.Deičai
      Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” saņemto A.Deičas 08.07.2009. iesniegumu (Nr. 339/F-1-13) ar lūgumu atkārtoti saņemt pabalstu dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanai, piedaloties nodarbinātību veicinošos pasākumos, pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 9.pantu, kurš nosaka, ka katram ir tiesības uz pabalstu ar piemērota dzīvokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai vai uz atvieglojumiem īres nomaksā un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prt.nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Piešķirt A.Deičai pabalstu dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanai pēc piedalīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos.
2.               Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) līdz 01.11.2009. izmaksāt pabalstu no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” finanšu līdzekļiem, ja izpildīts lēmuma 1.punkts.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 70
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”
     Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Cēsu pilsētas 10.07.2008. saistošo noteikumu Nr. 18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avārijas likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” 3.14. punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Grozīt Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmuma Nr. 667 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Cena Ls (t.sk. PVN 21 %)”
2.               Grozīt Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmuma Nr. 667 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus 4. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„ No maksas par atļaujas izsniegšanu tiek atbrīvoti:
vientuļie pensionāri,
pirmās un otrās grupas invalīdi, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus,
atļaujas saņēmēji, kuri realizē būvniecību tikai par Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
atļaujas saņēmēji fiziskas un/vai juridiskas personas, kuri veic nekustamā īpašuma, kas atrodas Cēsu vecpilsētas teritorijā, kuru norobežo Lenču, Palasta un Vaļņu ielas un atļaujas saņēmēji, fasāžu vienkāršoto renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju ne ilgāk par trīs mēnešiem,
atļaujas saņēmēji fiziskas un/vai juridiskas personas, kuri pilsētas infrastruktūru veidojošos objektus pēc izbūves nodod Cēsu novada pašvaldības īpašumā.”
3.               Lēmuma izpildi veikt Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs).
4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 71
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
      Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Ievērojot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, lai nodrošinātu novada pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.07.2009. atzinuma (prot. Nr.1) un Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Niklass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Apstiprināt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” 1.pielikuma „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts” 1.sadaļu:
1.1.         ar 28.07.2009. Izglītības nodaļā likvidējot galvenā speciālista pirmsskolas jautājumos amata vienību (līnija Nr.22.);
1.2.         ar 01.08.2009. Izglītības nodaļā izveidojot vienu metodiķa amata vienību (līnija Nr.22), kods pēc profesiju klasifikatora:  2351 01;
1.3.         ar 01.08.2009. Izglītības nodaļā likvidējot galvenā speciālista darbam ar bērna uzskaiti amata vienību (līnija Nr.23);
1.4.         ar 02.08.2009. Izglītības nodaļā izveidojot vienu amata vienību galvenais speciālists ekonomikas jautājumos (līnija Nr.23) kods pēc profesiju klasifikatora:  2441 05;
2.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu Cēsu novada pašvaldības budžetā.
3.               Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 73
Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” pabeigšanai
      Ziņo Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Šķenders
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 221., 24.pantiem un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                   Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 1 003400.00 (Viens miljons trīs tūkstoši četri simti eiro) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada investīciju projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” pabeigšanai 2009.gadā.
2.                   Aizņēmumu izsniegt sākot no 2009.gada augusta pēc pieprasījuma.
3.                   Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2031.gada decembrim, saskaņā ar pielikumu.
4.                   Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada martā, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
5.                   Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.                   Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt aizņēmuma līgumu.
7.                   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 74
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” unpašvaldības aģentūras „Cēsu veselības centrs” pārņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz Cēsu rajona padome 23.12.2008. apstiprināto Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu (prot.Nr.13, 17.p.), Cēsu novada domes deputāta V.Vaivoda 23.07.2009. iesniegumu, pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” direktora G.Kniksta ziņojumu Cēsu novada domes 23.07.2009. sēdē par esošo situāciju medicīnas aprūpē, Informācijas atklātības likuma 11.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Pārņemt pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca” un pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības centru” pēc stāvokļa uz 31.07.2009.
2.             Lūgt Cēsu rajona padomes administrāciju nodot pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca” un pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības centru” pēc stāvokļa uz 31.07.2009.
3.             Aicināt LR Veselības ministriju sniegt informāciju par plānojamo valsts finansējumu periodā no 01.10.2009. un no 01.01.2010., kā arī skaidrojumu veselības aprūpes pakalpojumu pārdali.
2.             Uzaicināt pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca” (direktors G.Kniksts) līdz 30.07.2009. iesniegt Cēsu novada domei priekšlikumus par slimnīcas attīstības modeli, tālākās darbības plānu un lūgt sagatavot nepieciešamos dokumentus par juridiskā statusa maiņu.
3.             Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 75
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs
 
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
     Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, īpašnieces M.Gaiķes  19.06.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 593/F-1-23) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu viena dzīvokļa mājā Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 03.07.2009. priekšlikumu (prot.Nr.1) un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass,  A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs.
2.               Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad. I.Sirmā) līdz 01.08.2009. paziņot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai un Adrešu reģistram par pieņemto lēmumu.
3.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 76
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
Izsakās:
 Izskatot A.Uzraugas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Andu Uzraugu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 528/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.               Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
10.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 77
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot V.Kramas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Valdu Kramu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 564/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.08.2009.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.               Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
10.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
  


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 78
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot A.Cirša iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Antonu Ciršu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 591/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas A.Ciršam piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 79
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot F.Cirša iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Fēliksu Ciršu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 531/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas F.Ciršam piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 80
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot I.Strazdiņa iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ivaru Strazdiņu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 1102/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas I.Strazdiņam piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 81
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamās daļas nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
Izsakās:
 
Izskatot I.Pičukānes iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ilzi Pičukāni, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 605/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.               Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
10.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 82
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu
 
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot L.Rutkovska iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Leontiju Rutkovski, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0312), 530/4451 domājamo daļu uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas L.Rutkovskim piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 83
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot I.Strazdiņa iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumamu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ivaru Strazdiņu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0313), 4/100 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.               Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
10.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 84
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot G.Kalniņa iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Gunti Kalniņu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0313), 12/100 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas G.Kalniņam piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 85
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot I.Rutkovskas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ilzi Rutkovsku, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0313), 6/100 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem.
2.               Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.
3.               Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
4.               Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.               Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2009. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.               Ievērojot to, ka uz zemes gabala atrodas Ilzei Rutkovskai piederoša ēkas domājamā daļa, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 9.1.punktu, nomas maksa tiek palielināta piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku līdz īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā.
7.               Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
8.               Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabala daļu no 01.07.2009., saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.           Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes nomas līgumu.
11.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 86
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu
      Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas pašvaldības 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasībām, un atbilstoši Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.07.2009. sēdes priekšlikumam (prot.Nr.1), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Cīrulis, jo ir izgājis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Apstiprināt zemes ierīcības projektu Cīrulīšu iela 19, Cēsīs .
2.               Zemes gabalam un būvēm, kas atrodas pie Cīrulīšu ielas saglabāt adresi Cīrulīšu iela 19, Cēsīs:
2.1. Zemes gabala platība 1000 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
3.               Atlikušajam zemes gabalam piešķirt adresi Aveņu iela 2A, Cēsīs:
3.1. Zemes gabala platība 1299 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
4.               Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.               Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D. Trapenciere).
6.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs.).
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 87
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”  Pārņemšanu
 
Pamatojoties uz 27.01.2004. Cēsu rajona padomes lēmumu piedalīties Cēsu pašvaldības aģentūrā „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” kā vienam no dibinātājiem (prot. Nr. 1, 6.p.) un 29.01.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu (prot. Nr. 2, 50.p.), tika nolemts izveidot Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” kā kopīgo Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes aģentūru. Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” reģistrēta Nodokļu maksātāja reģistrā 14.01.2004. ar reģistrācijas Nr. 90001677262.
Ar Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” Padomes 14.07.2004. lēmumu tika apstiprināts Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nolikums (prot. Nr. 7, p.Nr. 1). 16.01.2004. tika noslēgts pārvaldes līgums starp Aģentūras padomi un Aģentūras direktoru. 15.02.2009. noslēgts spēkā esošais pārvaldes līgums.
Cēsu rajona padome 23.12.2008. apstiprināja Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu (prot.Nr.13, 17.p.) un tajā nav paredzēta kopīgās Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes izveidotās pašvaldības iestādes - Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” - mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošana.
Cēsu pilsētas dome 09.02.2009. iesniedza Cēsu rajona padomei vēstuli Nr.1-25/224 „Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu”, kurā tika izteikti priekšlikumi veikt izmaiņas Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā, t.i. nodot Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (kopīgo pašvaldību aģentūru) Cēsu novada pašvaldībai ar 01.07.2009., nodrošinot, ka aģentūra kļūst par vienas pašvaldības aģentūru atbilstoši Publisko aģentūru likumam.
Cēsu pilsētas dome 07.05.2009. ar lēmumu Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu”, nolēma aicināt iekļaut Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānā Cēsu rajona padomes un Cēsu pilsētas domes izveidotās Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nodošanu Cēsu novadam pēc stāvokļa uz 31.08.2009.(ieskaitot), ko Cēsu rajona padome nav veikusi.
Cēsu rajona padomes pilnvaras saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 2.pantu ir izbeigušās 01.07.2009.
Pamatojoties uz 19.06.2008. Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 2.pantu, 7.panta otro daļu („Ja rajona padome reorganizācijas plānā nav paredzējusi visu rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vai šis plāns citādi ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, Ministru kabinets, lai novērstu plānā konstatētos trūkumus, izdod noteikumus par attiecīgās rajona pašvaldības reorganizāciju”), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (balsošanā nepiedalās deputāts M.Cīrulis, jo ir izgājis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Pārņemt Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (juridiskā adrese Baznīcas laukums 1, Cēsis, reģ. Nr. 90001677262) pēc stāvokļa uz 30.11.2009.
2.             Lūgt LR Ministru kabinetu izdot noteikumus par Cēsu rajona pašvaldības reorganizāciju, lai novērstu reorganizācijas plānā konstatētos trūkumus, ietverot Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nodošanu Cēsu novada pašvaldībai pēc stāvokļa uz 30.11.2009.
3.             Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
4.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 88
Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
Ziņo Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (deputāts M.Cīrulis balsošanā nepiedalās, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamo telpu Cēsīs (trīs istabas, dzīvojamā platība 43,8 m2, kopējā platība 60,9 m2) ar Cēsu 1.pamatskolas darbinieci – dežuranti Eviju Smiltiņu, ģimenē četras personas .
2.               Dienesta dzīvojamās telpas Cēsīs īres līguma termiņš- 3 gadi, izņemot, ja šajā periodā ar E.Smiltiņu tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības Cēsu 1.pamatskolā.
3.               Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, sagatavot un parakstīt īres līgumu, atbilstoši šī lēmuma noteikumiem un ievērojot īres un ekspluatācijas izdevumu apmērus, un SIA „CDzP” apstiprinātajiem administrēšanas izdevumiem.
4.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 89
Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot A.Noveiko iesniegumu ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.07.2009. priekšlikumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Nodot Antonam Noveiko, apsaimniekošanā zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-2120), daļu 1200 m2 platībā .
2.             Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 01.08.2009. līdz 31.07.2010. ar sekojošiem nosacījumiem:
2.1.    uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas 23.12.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim: pļavas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie dzeramā ūdens ņemšanas vietas – akas;
2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli apsaimniekošanā nodotā zemes gabala platībai, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4.    apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.             
3.             Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
4.             Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5.             Uzdot Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.             Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes apsaimniekošanas līgumu.
7.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 90
Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
      Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot S.Glušenkovas iesniegumu ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.07.2009. priekšlikumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Nodot Svetlanai Glušenkovai, apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0609), daļu 2438 m2 platībā .
2.             Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 08.08.2009. līdz 07.08.2010. ar sekojošiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas 23.12.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – suņu apmācības laukuma uzturēšanai;
2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli apsaimniekošanā nodotā zemes gabala platībai, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. zemes apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.5. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.             
3.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
4.      Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5.      Uzdot Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes apsaimniekošanas līgumu.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 91
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
           Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs
 
Izskatot zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško iesniegumu ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.07.2009. priekšlikumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (deputāts A.Raubiško balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Nodot zemnieku saimniecībai „Kliģeni” (reģ.Nr.49501007086, juridiskā adrese ”Kliģēni”, Raunas pag., Raunas nov., biroja adrese Ābolu iela 12, Cēsis), apsaimniekošanā zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0402), 9117 m2 platībā (pielikums ).
2.              Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 01.09.2009. līdz 31.08.2010. ar sekojošiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas 23.12.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – pilsētas apstādījumu zaļās masas kompostēšanai;
2.3.   zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli apsaimniekošanā nodotā zemes gabala platībai, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.             
3.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
4.      Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5.      Uzdot Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
6.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt zemes apsaimniekošanas līgumu.
7.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 92
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
Ziņo Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders, Administratīvās nodaļas vadītāja I.Sirmā
 
      Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 8.1.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”, ņemot vērā, ka Cēsu novada domes deputāts Voldemārs Vaivods ievēlēts ar Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 09.07.2009. lēmumu (prot.Nr.1) par Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Noteikt, ka Cēsu novada domes Finanšu komiteja darbojas 7 cilvēku sastāvā.
2.               Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) sagatavot atbilstošu grozījumus Cēsu novada pašvaldības nolikumā.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 93
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”
Ziņo Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders, Administratīvās nodaļas vadītāja I.Sirmā
 
      Ievērojot LR Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumus Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 8. un 9.punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ņemot vērā, ka pašvaldības arhitekta klātbūtne ir obligāta komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā darbībā, un saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”, papildinot lēmuma 3.punkta otro apakšpunktu „Komisijas locekļi” šādā redakcijā:
„Pašvaldības arhitekta prombūtnes laikā Zaiga Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece, pašvaldības arhitekta pienākumu izpildītāja.”
 
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 94
Par darba stundas likmes noteikšanu Bāriņtiesas locekļiem
Ziņo Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders, Administratīvās nodaļas vadītāja I.Sirmā
 
      Ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, Bāriņtiesu likuma 91.panta otro daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Noteikt vienas darba stundas likmi Bāriņtiesā ievēlētiem komisijas locekļiem Ls 3,56 (trīs lati 56 santīmi), t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmējam noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
2.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt Cēsu novada pašvaldības budžetā finansējumu.
3.               Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nodrošināt ievēlēto komisijas locekļu vai pieaicināto speciālistu darba laika uzskaiti.
4.               Ievēlētajiem komisijas locekļiem vai pieaicinātajiem speciālistiem, kuriem ir tiesības saņemt atalgojumu par veikto darbu, atalgojumus ievērojot lēmuma 1.punktā noteikto stundas likumi, proporcionālo darba stundām, tiek aprēķināts par periodu no 01.07.2009.
5.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 95
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.11  „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
Ziņo Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders, Administratīvās nodaļas vadītāja I.Sirmā
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, ievērojot Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 94 „Par darba stundas likmes noteikšanu” , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.               Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”, papildinot 9.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„9.2.   Atlīdzību aprēķina un izmaksā tikai par darbu Bāriņtiesā, atbilstoši Bāriņtiesas likuma 91.panta otrajai daļai. Komisijas sekretārs veic uzskaiti. Ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 27.datumam komisijas priekšsēdētājs iesniedz priekšlikumu Administratīvajā nodaļā par atalgojuma izmaksāšanu. Finanšu nodaļa ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 8.datumam aprēķina un izmaksā atalgojumu par darbu komisijā iepriekšējā mēnesī.”
2.               Izteikt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 1.pielikumu „Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku amata vienību darba algu diapazons” redakcijā saskaņā ar pielikumu.
3.               Lēmums stājas spēkā ar 27.07.2009.
4.               Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu Cēsu novada pašvaldības budžetā.
5.               Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
6.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 96
Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldības īpašumā ir vieglā automašīna VAZ 2110 ar reģistrācijas apliecības Nr. AE 0257024.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.304 „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 44.p.) un apstiprinātajiem automašīnas izsoles noteikumiem, 11.06.2009. tika organizēta atkārtota automašīnas VAZ 2110 izsole, atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.304 „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 44.p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā uz automašīnas VAZ 2110 izsoli neviens pretendents nereģistrējās un 11.06.2009. atkārtotā izsole nenotika. Ar Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumu Nr.330 „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu” (prot.Nr.10, 23.p.), tika atzīta par nenotikušu vieglās automašīnas VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, VIN XTA211020Y0197010, atkārtota izsole.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu (Kustamo pašvaldības mantu var atsavināt, pārdodot izsolē), 6.panta otro daļu (atļauju atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 09.07.2009. priekšlikumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Atsavināt atkārtotā izsolē vieglo automašīnu VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, šasijas nr.VIN XTA211020Y0197010.
  2. Apstiprināt automašīnas VAZ 2110 sākumcenu Ls 300 (trīs simti lati).
  3. Noteikt maksāšanas līdzekļus - 100% lati.
  4. Apstiprināt automašīnu izsoles noteikumus (1.pielikums) un līgumu (2.pielikums).
  5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
  6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 
Pielikums
Pielikums
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 97
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
Ziņo Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders
 
      Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta  statusa likuma 15.panta piekto daļu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga 20.07.2009. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 4.3.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), (deputāts J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam no 03.08.2009. līdz 16.08.2009. (ieskaitot) neizmantotā ikgadējā apmaksāto atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas.
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 98
Par nedzīvojamo telpu nomu  Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (pro.Nr. 18. 13.p.) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, pamatojoties uz Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas 01.07.2009. iesniegumu Nr. 490/1-14 ar lūgumu iznomāt telpas komitejas darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr. 9, 24.p.),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Iznomāt Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai (reģ.Nr. 4000800002279) telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 15,8 m2 (piecpadsmit komats astoņi kvadrātmetri) komitejas darbības nodrošināšanai, nosakot, ka :
1.1.    nomas termiņš ir līdz 31.12.2009.;
1.2.    nomas maksa ir 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN un piemērot atlaidi 75% apmērā;
1.3.    ņemot vērā, ka Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja iesaista iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, un nav iespējams nodrošināt atsevišķu izmantoto komunālo pakalpojumu uzskaiti, komiteja tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem. Izdevumi par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem apmaksājami no Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” finanšu līdzekļiem.  
2.      Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt atbilstošu nomas līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 23.jūlija protokols nr.4       Lēmuma nr. 99
Par nedzīvojamo telpu nomu Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
 
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (prot.Nr. 18. 13.p.) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 01.07.2009. iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr. 9, 24.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Iznomāt Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri” (reģistrācijas Nr. 40008016071) telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot, ka :
1.1.    nomas termiņš ir līdz 31.12.2009.;
1.2.    nomas maksa ir Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN, un  piemērot atlaidi 75% apmērā;
1.3.    ņemot vērā, ka Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja iesaista iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, un nav iespējams nodrošināt atsevišķu izmantoto komunālo pakalpojumu uzskaiti, komiteja tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem. Izdevumi par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem apmaksājami no Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” finanšu līdzekļiem.
2.      Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt atbilstošu nomas līgumu.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv