Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 30.jūlija protokols nr. 5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 100Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām
2 101Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja  G.Šķendera komandējumu uz Azerbaidžānu2009.gada 30.jūlija protokols nr. 5       Lēmuma nr. 100
Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām
 
Ņemot vērā, ka, saskaņā ar 16.06.2009. grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” samazinās pašvaldības būtiskākā ieņēmumu avota - iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozētais apjoms, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
2008.gada 29.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, ekonomiskās lejupslīdes padziļināšanos un pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanos un, lai sagatavotu sabalansētus pašvaldības budžeta grozījumus, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu komitejas 30.07.2009. (prot.Nr.2.) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par  (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Ar 2009.gada 1.oktobri samazināt Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku amatalgas (izņemot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora darba algu, kura noteikta ar 2009.gada 1.jūlija Cēsu novada domes lēmuma Nr.9 „Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora darba samaksu” (Protokols Nr.2, 8.p), 3.punktu)) par 12,5 %.
2.      Ar 2009.gada 1.oktobri samazināt no pašvaldības budžeta finansēto iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku un Vaives pagasta pārvaldes vadītājas un darbinieku) vadītāju/direktoru amatalgas par 12,5 %.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo iestāžu un aģentūru vadītājiem/direktoriem, grozot 2009.gada budžetu, atlīdzības izmaksai paredzēto finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta samazināt par 12,5% (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku un Vaives pagasta pārvaldes darba samaksas fondu).
4.      Piemērojot šā lēmuma 1.punktu un 2.punktu, amatpersonai (darbiniekam) saglabājama amatalga (darba alga), kas nav mazāka par minimālās mēneša darba algas apmēru.
5.      Pašvaldības iestāžu vadītājiem/direktoriem, ņemot vērā lēmuma 3.punkta un 4.punkta nosacījumus veikt attiecīgos grozījumus amatalgu sarakstos un citos dokumentos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.      Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) apkopot un iesniegt uz nākošo domes sēdi apstiprināšanai amatalgu sarakstus un pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību, ņemot vērā lēmuma 3.punkta un 4.punkta nosacījumus.
7.      Uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt darbinieku brīdināšanu par būtiskām izmaiņām darbinieku darba samaksā un nodrošināt attiecīgu grozījumu projektu sagatavošanu darbinieku darba līgumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā lēmuma 1.punkta, 2.punkta un 4.punkta nosacījumus.
8.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 30.jūlija protokols nr. 5       Lēmuma nr. 101
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja  G.Šķendera komandējumu uz Azerbaidžānu
 
            Pamatojoties uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, sadarbībā ar Azerbaidžānas Eksporta un investīciju veicināšanas fonda, 28.07.2009. uzaicinājumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par  (J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Nosūtīt komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu uz Latvijas  - Azerbaidžānas biznesa forumu (Latvijas valsts prezidenta V.Zatlera vizītes ietvaros) , kurš notiks Baku (Azerbaidžāna) no 09.08.2009. līdz 12.08.2009.
Domes priekšsēdētāja pienākumus saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, uzdot veikt Cēsu novada domes deputātei Guntai Bērziņai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv