Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 13.augusta protokols nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 102Par Valentīnas Zinovskas 2009.gada 3.jūlija iesnieguma par Cēsu pilsēta domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 9.jūnija vēstules Nr. F-1-23/709 apstrīdēšanu
2 103Par Solveigas Leitlandes 2009.gada 29.jūnija iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.maija lēmuma Nr. F-1-13/263 „Par dzīvokļa pabalstu” atcelšanu
3 104Par dzīvokļa Rīgas ielā 23 – 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu privatizācijai kopā ar kopīpašuma un zemes domājamām daļām.
4 105Par nedzīvojamās telpas – garāžas Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā           
5 106Par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu apraksta grozīšanu
6107Par zemes ierīcības projekta Piebalgas iela 36, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7108Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Silarāji” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8 109Par ierādītās platības apstiprināšanu
9 110Par līguma izbeigšanu
10 111Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra reorganizāciju
11  112Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi
12 113Par galda tenisa programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
13 114Par mērķdotāciju pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
14 115Par mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem sadali
15 116Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai
16  117Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolai
17 118Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
18 119Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā
19 120Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Dimanti", Vaives pagastā, Cēsu novadā
20 121Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Meža Klētnieki", Vaives pagastā, Cēsu novadā
21 122Par Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmuma „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” ( protokols Nr.27, 28.punkts)  atcelšanu
22 123Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.lēmumā  „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”  (protokols Nr.27, 29.punkts)
23 124Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu
24 125Par izmaiņām Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
25 126Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
26 127Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
27 128Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
28 129Par Cēsu pilsētas pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
29 130Par Cēsu 1. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
30 131Par Cēsu 2. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
31 132Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
32 133Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
33 134Par amata vienības likvidēšanu Cēsu 1. pamatskolā
34 135Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
35 136Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
36 137Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu
37 138Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
38 139Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu”
39 141Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
40 142Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
41 143Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
42 151Par ziedojuma pieņemšanu
43153Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs  un Vaives ielā 4, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
44 154Par adrešu piešķiršanu Aveņu ielā, Cēsīs
45 158Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana  Vāveres ielā, Cēsīs” realizācijai
46 159Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par transporta kustības organizācijas komisiju”
47 160Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
48 161Par Cēsu novada  bāriņtiesu
49 162Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā
50 163Par Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmuma „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
51 164Par platību apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
52 165Par nosaukuma, zemes lietošanas mērķa maiņu un jaunas adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 102
Par Valentīnas Zinovskas 2009.gada 3.jūlija iesnieguma par Cēsu pilsēta domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 9.jūnija vēstules Nr. F-1-23/709 apstrīdēšanu
Ziņo: Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Būvniecības likuma 3. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 20.06.2009. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
atstāt spēkā esošu Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 9.jūnija lēmumu Nr. F-1-23/709 „Par statusa maiņu”, savukārt, Valentīnas Zinovskas iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 103
Par Solveigas Leitlandes 2009.gada 29.jūnija iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.maija lēmuma Nr. F-1-13/263 „Par dzīvokļa pabalstu” atcelšanu
Ziņo: Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 5.pantu un Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. saistošo noteikumu Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” 1.6., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.2.1. un 3.1.2.2. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
atstāt spēkā esošu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.maija lēmumu Nr. F-1-13/263 „Par dzīvokļa pabalstu”, savukārt, Solveigas Leitlandes iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 104
Par dzīvokļa Rīgas ielā 23 – 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu privatizācijai kopā ar kopīpašuma un zemes domājamām daļām.
 
Ziņo: A. Mihaļovs, Cēsu pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas 24.04.2009. spriedumu lietā Nr. A42418907 AA43-1188-09/14 par dzīvokļa Rīgas ielā 23 – 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai kopā ar mājas koplietošanas telpu un zemes domājamo daļu, 21.06.1995. LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7. panta otro daļu: „Ja daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, privatizācijas objekts ir dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis (..) ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu un (..) pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala domājamo daļu (..),” šī likuma 48. panta otro daļu: „Nostiprinot īpašuma tiesības uz dzīvokli, vienlaikus norādāma kopīpašuma domājamā daļa,” Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2009. gada 23. jūlija atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Nodot privatizācijai neizbūvētu dzīvokli Rīgas ielā 23 - 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ar 4 istabām (kopējā platība 110.2 m2), kā arī mājas kopīpašuma un zemes domājamās daļas.
2.      Lēmuma izpildi uzdot dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 105
Par nedzīvojamās telpas – garāžas Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā           
Ziņo: A. Mihaļovs, Cēsu pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2009.gada 23.jūlija atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.09.2009. izslēgt no Cēsu novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu garāžu (kadastra apzīmējums nr. 42010030213002) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) nodot nedzīvojamo ēku – garāžu Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
3.      Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai dzēst 100% privatizētā nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastrs nr. 42010031213) ierakstu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1272 uz Cēsu novada pašvaldības vārda.   
4.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 106
Par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu apraksta grozīšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Neatbalstīt Vaives pagasta un Amatas novada robežu apraksta maiņu.
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājai V.Zaļaiskalnai informēt AS „Latvijas Valsts meži” par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājam J.Rozenbergam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 107
Par zemes ierīcības projekta Piebalgas iela 36, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja  
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” Apbūves noteikumu 7.nodaļas prasībām, Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.07.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 30.07.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.2),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamajam īpašumam Piebalgas ielā 36, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 009 0226.
2.            Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Piebalgas ielā 36, Cēsīs (pielikums ).
3.            Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, nekustamajam īpašumam Piebalgas ielā 36, Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu novada domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju R.Klāvu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs).
 
Pielikums


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 108
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Silarāji” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja  
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, MK noteikumiem Nr. 867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", Vaives pagasta 2008. gada 29. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 " Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", Vaives pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam 3. punkta 3.2 un 3.10 apakšpunktiem, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Silarāji", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra  Nr. 4290 002 0046.
2.            Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamam īpašumam "Silarāji" Vaives pagastā, Cēsu novadā (pielikums).
3.            Apstiprināt zemes ierīcības projekta, nekustamam īpašumam "Silarāji" Vaives pagastā, Cēsu novadā, izstrādes vadītāju – Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotāju A.Ķerpi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs).
 
Pielikums


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 109
Par ierādītās platības apstiprināšanu
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja 
Pamatojoties uz LR likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2. panta 9.punktu un 14.pantu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.07.2009. priekšlikumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Precizēt zemnieku saimniecības "Meža Klētnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar zemes vienību kadastra Nr. 4290 009 0074 un 4290 009 0075 zemes platību pēc zemes robežu ierādīšanas un zemes robežu plāna izgatavošanas no 17.4 ha uz 18.9 ha.
2.            Pieņemt zināšanai, ka pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta.
3.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot par pieņemto lēmumu Dzintaram Supem.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
  


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 110
Par līguma izbeigšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Aicināt Priekuļu novada domi ar 01.10.2009. izbeigt starp Priekuļu pagasta padomi un Cēsu pilsētas sporta skolu 23.12.1999. noslēgto līgumu par neapdzīvojamās telpas nomu Cēsu prospektā 1, Priekuļos.
2.          Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram Jānim Naglim veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 23.12.1999. noslēgtā līguma Nr.5/99 par neapdzīvojamās telpas nomu Cēsu prospektā 1, Priekuļos izbeigšanu.
3.          Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 111
Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra reorganizāciju
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (prot. Nr.2) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009. (prot.Nr.3) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Reorganizēt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centru (turpmāk -  Veselības centrs) ar 2009.gada 1.oktobri.
2.            Ar 01.10.2009. likvidēt šādas Veselības centrs amata vienības:
2.1.       Metodiķis – 1 amata vienība;
2.2.       Psihologs - 1 amata vienība;
2.3.       Medicīnas māsa – 0,5 amata vienības;
2.4.       Apkopēja – 0,5 amata vienības.
3.            Ar 01.10.2009. nodot Cēsu bērnu un jauniešu centram (turpmāk – Centrs) šādas Veselības centra amata vienības:
3.1.      medicīnas māsas amata vienību – 0,5 amata vienības,
3.2.      psihologa amata vienību – 1 amata vienība,
3.3.      metodiķis – 1 amata vienība
4.            Ar 2009.gada 10.oktobri likvidēt Veselības centra vadītāja 1 amata vienību.
5.            Uzdot Veselības centra direktorei Diānai Briedei  līdz š.g.20.augustam brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba līgumā un brīdināt darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas.
6.             Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam līdz š.g.1.septembrim brīdināt Veselības centra direktori Diānu Briedi par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
7.            Uzdot Centra direktorei Dz.Matusevičai,  izstrādājot iestādes nolikumu paredzēt, ka Centrs veic izglītojošu un konsultatīvu darbu, popularizējot jauniešu vidū veselīgu dzīves veidu, sadarbojoties ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
8.            Izveidot komisiju Veselības centra dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanai pēc stāvokļa uz  š.g. 1.oktobri šādā sastāvā:
8.1.      Komisijas vadītājs : A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
8.2.      Komisijas locekļi :
8.2.1.      D. Briede - veselības centra direktore;
8.2.2.      B.Kuplā – Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente;
8.2.3.      Dz. Matuseviča - centra direktore;
8.2.4.      L.Kokina – Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
8.2.5.      V.Krastiņš - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.
Komisijas darbības laiks no 01.10.2009. līdz 10.10.2009.
9.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr.  112
Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Mainīt izglītības iestādes nosaukumu no Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Akmens ligzda” uz nosaukumu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde.
2.            Noteikt, ka Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes:
2.1.      faktiskā adrese ir Ata Kronvalda iela 35, Cēsis LV – 4101;
2.2.      juridiskā adrese ir Raunas iela 4, Cēsis, LV – 4101.
3.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” vadītājai L. Kazakai:
3.1.      līdz 2009.gada 20.augustam sagatavot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un iesniegt izskatīšanai Cēsu novada domē;
3.2.      veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar izglītības iestādes pārreģistrāciju Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā;
3.3.      paziņot darbiniekiem par izmaiņām darba līgumā.
4.            Minētā lēmuma
4.1.      punkts 2.1. un punkts 3.2. stājas spēkā pēc akta par būves „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas;
4.2.      punkts 1. stājas spēkā pēc izglītības iestādes reģistrācijas izglītības iestāžu reģistrā.
5.            Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde ir Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” saistību un tiesību pārņēmēja.
6.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 113
Par galda tenisa programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora 29.07.2009. iesniegumu Nr.1-10/30, likumu „Par Valsts budžetu 2009.gadam” , tajā skaitā 2008.gada 12.decembra “Grozījumi likumā “Par Valsts budžetu 2009.gadam”” un 2009.gada 16.jūnija Saeimas sēdē apstiprināto “Grozījumi likumā “Par Valsts budžetu 2009.gadam””(turpmāk tekstā – Budžeta grozījumi), kuros paredzēts mērķdotācijas samazinājums pedagogu darba samaksai no 2009.gada 1.septembra, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.       Ar 01.09.2009. Cēsu pilsētas sporta skolā pārtraukt galda tenisa programmu ( kodi: 20V 81300 un 30V 81300 ) īstenošanu.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai  (direktors J. Naglis):
2.1. nodrošināt, lai audzēkņiem, kuri nav apguvuši galda tenisa programmu, tiktu piedāvāta iespēja apgūt citas  Cēsu pilsētas sporta skolā īstenojamās programmās;
2.2. informēt audzēkņus un viņu vecākus par pieņemto lēmumu;
2.3. uzteikt darba līgumus attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Latvijas Republikas Darba likuma prasībām.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 114
Par mērķdotāciju pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Piešķirto mērķdotāciju Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 21 785 apmērā laika posmam no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. novirzīt Cēsu bērnu un jauniešu centram interešu izglītības programmu realizācijai.
2.            Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusevičai:
2.1.      līdz 21.08.2009. sagatavot 2009.gada budžeta grozījumus un iesniegt Finanšu nodaļā;
2.2.       normatīvajos aktos noteiktā kārtībā brīdināt darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līgumā un brīdināt darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskā attiecības netiks turpinātas 2009./2010.mācību gadā.
3.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 115
Par mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem sadali
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Latvijas Republikas likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 10.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 12. punktu, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. sēdes lēmumu „Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāns”(protokols Nr.13,17.punkts) , Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. sēdes lēmumu Nr.254 „Par Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānu (protokols Nr.7, 18.punkts) un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009.atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Piešķirto mērķdotāciju Cēsu novada pašvaldības speciālajai pirmsskolas iestādei, internātskolām sanatorijas tipa internātskolai laika posmam no 01.09.2009. līdz 31.12.2009. sadalīt sekojoši:
Izglītības iestāde Mērķdotācija kopā,
 Ls
Uzturēšanas izdevumiem,
 Ls
Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls
Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 94 380.00 65 261.00 29 119.00
Cēsu sanatorijas internātpamatskola 281 170.00 176 525.00 104 645.00
 
2.            Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājas p.i. A.Pāže) līdz 21.08.2009. sagatavot 2009.gada budžeta grozījumus un iesniegt Finanšu nodaļā.
3.            Lūgt Cēsu sanatorijas internātpamatskolu (direktors Z. Ozols) līdz 21.08.2009. sagatavot 2009.gada budžeta grozījumus un iesniegt Finanšu nodaļā.
4.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 116
Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.837 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, uz Izglītības un zinātnes ministrijas 30.07.2009.gada vēstuli Nr.1-14/5922 „Par profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāžu optimizāciju” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Noteikt, ka Cēsu pilsētas sporta skolā (turpmāk – Izglītības iestāde) īstenojamo profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (turpmāk – programma) finansēšana laika posmam no 2009.gada 1.septembra līdz 31.decembrim, tiek nodrošināta:  
1.1.      attiecībā uz programmām, kas tiek īstenotas Cēsu novada teritorijā:
1.1.1.      no valsts dotācijas Programmām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2009.gada septembra, oktobra, novembra, decembra,  mēnešiem;
1.1.2.      no novada pašvaldības finansējuma 2009.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnešiem.
1.2.      no finansējuma, ko uz savstarpēja līguma pamata, nodrošina pašvaldība, kuras teritorijā tiek realizētas Izglītības iestādes akreditētās Programmas.
2.              Ar 2009.gada 1.oktobri Izglītības iestādē likvidēt amata vienības, kas līdz 2009.gada 31.augustam tika finansētas no :
2.1.      valsts dotācijas Programmām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm :
2.1.1.      metodiķis – 2 amata vienības.
2.2.      mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām :
2.2.1.      metodiķis – 1.25 amata vienības.
2.3.       mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām :
2.3.1.      pulciņa skolotājs – 0.52 amata vienības.
3.              Uzdot Izglītības iestādes direktoram J.Naglim :
3.1.      līdz 2009.gada 1.septembrim brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba līgumā un brīdināt darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas 2009./2010.mācību gadā;
3.2.       līdz 2009.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu nodaļa budžeta grozījumus paredzot, ka šajā apakšpunktā minētās amata vienības, kas no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim tika finansētas no valsts dotācijas Programmām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, tiek finansētas no pašvaldības budžeta:
3.2.1.       laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim:
3.2.1.1.      direktors – 1 amata vienība;
3.2.1.2.      direktora vietnieks mācību darbā – 1 amata vienība.
3.2.2.      laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 31.decembrim :
3.2.2.1.       skolu sporta metodiķis – 0,5 amata vienības;
3.2.2.2.      pedagogs – 6 amata vienības.
3.3.        nodrošināt izglītības iestāžu sacensību organizēšanu Cēsu novadā.
4.              Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr.  117
Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolai
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, uz Kultūras ministrijas 03.07.2009.gada vēstuli Nr.02.5.-7/1898 „Par valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.08.2009. atzinumam (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts Ē.Rass), nolemj:
 
2.            Noteikt, ka valsts dotācija profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmām profesionālās ievirzes mākslas izglītības iestādēm 2009.gada septembra, oktobra, novembra decembra mēnešiem izmantojama tikai pedagogu darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām .
3.            Ar 01.10.2009. Cēsu pilsētas mākslas skolā likvidēt direktora vietnieks mācību darbā – 1 amata vienību, kas līdz 31.08.2009. tika finansēta no valsts dotācijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības iestādēm.
4.            Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam :
3.1.      līdz 01.09.2009. brīdināt darbinieku, ar kuru darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas;
3.2.       līdz 01.09.2009. iesniegt Finanšu nodaļa budžeta grozījumus paredzot , ka direktora amata alga – 1 amata vienība, kas no 01.01.2009. līdz 31.08.2009. tika finansēta no valsts dotācijas Programmām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, tiek finansētas no pašvaldības budžeta.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 118
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām” 2 1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1.            Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju” izslēdzot no Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāva komisijas locekli O.BICĀNU, Cēsu novada domes deputātu.
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 119
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 17.07.2009. aicinājumu (saņemts nr.132/1-25), ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Biedrību un nodibinājuma likuma 29.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dalību Latvijas Pašvaldību savienībā.
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot Latvijas Pašvaldību savienībai par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 120
Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Dimanti", Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumiem Nr. 787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" pielikuma "Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība" 2. punktu un LR likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18. panta trešajā daļā minētiem nosacījumiem, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Samazināt Džonim MELDERIM samaksu par izpērkamo zemi „Dimanti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 001 0038   0.6112 ha platībā ,tas ir par laiku no zemes piešķiršanas lietošanā 1991. gada 18. septembrī ar Vaives pagasta TDP 8. sasaukuma 11. sesijas lēmumu līdz 2009. gada 09. jūlija Džoņa MELDERA iesniegumam par samaksas samazināšanu par izpērkamo zemi.
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) informēt par pieņemto lēmumu personas un institūcijas.
  
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 121
Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Meža Klētnieki", Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi"  pielikuma "Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība" 2. pantu un LR likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18. panta trešajā daļā  minētos nosacījumus, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu komitejas 30.07.2009. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Samazināt Dzintaram SUPEM samaksu par izpērkamo zemi "Meža Klētnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 009 0074 un 4290 009 0075 – 18.9 ha platībā par , tas ir, par laiku no "Meža Klētnieki" zemes aizbildnības nodibināšanas 1999. gada 7. jūlija (tiesas spriedums 1999. gada 17. jūnijā) līdz pieprasīšanai īpašumā 2009. gada 15. jūlijam (Dzintara SUPES iesniegumam par samaksas samazināšanu par izpērkamo zemi).
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) informēt par pieņemto lēmumu personas un institūcijas.
  
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 122
Par Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmuma „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” ( protokols Nr.27, 28.punkts)  atcelšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.11.2006. noteikumu Nr.980 „Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām” 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5., 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 2009.gada 1.oktobri atcelt Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” ( protokols Nr.27, 28.punkts).
2.            Uzdot izglītības iestāžu direktoriem/ vadītājām brīdināt darbiniekus par izmaiņām.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 123
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.lēmumā  „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”  (protokols Nr.27, 29.punkts)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.11.2006. noteikumu Nr.980 „Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām” 1.punktu, ievērojot, ka Cēsu novada dome 13.08.2009. pieņēma lēmumu nr.122 „Par Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.lēmuma „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 28.punkts) atcelšanu”, ņemot vērā vispārējās izglītības iestāžu direktoru ieteikumus,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību  skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”(protokols Nr.27, 29.punkts)1.pielikumā, apvienojot 12., 13. un 14.punktu un izsakot tos sekojošā redakcijā :
Nr.p.k. Amata vienības nosaukums Pamatalga, Ls
12. Medicīnas māsa 226
2.            Vispārējās izglītības iestāžu  direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 124
Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, Darba likumu, likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzība 2009.gadā”, ievērojot Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām brīdināt darbiniekus par izmaiņām amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā un atbilstoši Darba likumam,  veikt grozījumus darbinieku darba līgumos.
3.            Pirmsskolas izglītības iestāžu  vadītājām nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 125
Par izmaiņām Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Ar 01.10.2009. veikt sekojošas izmaiņas Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos:
1.1.      Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestādē likvidēt šādas amata vienības:
-      0,25 amata vienības - pirmsskolas skolotāja palīgs;
1.2.      Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē veikt sekojošas izmaiņas:
 1.2.1.  likvidēt šādas amata vienības:
- 0,75 amata vienības – pirmsskolas skolotāja palīgs;
- 0,5  amata vienības – elektriķis;
-0,5 amata vienības -sanitārtehniķis;
- 0,5 amata vienības - virtuves strādnieks;
- 0,25 amata vienības – veļas pārzinis-šuvējs
1.2.2. izveidot šādas amata vienības:
- 1 amata vienību – remontstrādnieks;
1.3.      Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē veikt sekojošas izmaiņas:
 1.3.1 likvidēt šādas amata vienības:
- 0,5 amata vienības – pirmsskolas skolotāja palīgs;
- 0,5  amata vienības – elektriķis;
-0,5 amata vienības -sanitārtehniķis;
- 0,5 amata vienības – pavārs;
- 0,25 amata vienības - virtuves strādnieks;
- 0,25 amata vienības – veļas pārzinis-šuvējs
1.3.2. izveidot vienu amata vienību – remontstrādnieks.
1.4. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē veikt sekojošas izmaiņas:
1.4.1. pārdēvēt atbilstoši profesiju klasifikatoram šādas amata vienības:
- amata vienību – nakstaukle uz amata vienību - aukle – profesijas klasifikators kods 5131 01;
- amata vienību – šuvējs- veļas pārzinis uz amata vienību – veļas pārzinis-šuvējs – profesijas klasifikators kods 9133 03;
- amata vienību – virtuves darbu strādnieks uz amata vienību – virtuves strādnieks- – profesijas klasifikators kods 9132 05;
- amata vienību – remontdarbu strādnieks uz amata vienību – remontstrādnieks- – profesijas klasifikators kods 7129 06;
- amata vienību – vecākā medmāsa uz amata vienību – medicīnas māsa – profesijas klasifikators kods 3231 23;
- amata vienību – māsa- ortoptiste uz amata vienību – medicīnas māsa- ortoptiste – profesijas klasifikators kods 3231 23;
1.4.2 .likvidēt šādas amata vienības:
- 0, 5 amata vienības - kasieris;
- 0, 25 amata vienības - lietvede;
- 3 amata vienības – pirmsskolas skolotāja palīgs;
- 0,5  amata vienības – elektriķis;
- 1 amata vienības -sanitārtehniķis;
- 0,9 amata vienības – naktsaukle;
- 0,5 amata vienības – šuvējs-veļas pārzinis;
- 1 amata vienību – masieris.
1.4.3. izveidot šādas  amata vienības:
- 1 amata vienību – automobiļa vadītājs;
- 0,25 amata vienības- ārsts-pediatrs.
2.            Uzdot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, atbilstoši Darba likumam, izbeigt darba tiesiskās attiecības ar attiecīgiem darbiniekiem.
3.            Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu  vadītājām nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 126
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt sekojošas amata vienības:
-         0, 5 amata vienības – kopēšanas mašīnas operators;
-         0,1 amata vienības  - dispečers;
-         0.2 amata vienības – remontstrādnieks.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.      Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 127
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt viena sētnieka amata vienību.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.Eglītei nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 128
Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr. 100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu 2.vidusskolā likvidēt sekojošas amata vienības:
-         0,5 amata vienības - kopēšanas mašīnas operators;
-         0,5 amata vienības – remontstrādnieks.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Cēsu 2.vidusskolas direktorei I.Semjonovai nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 129
Par Cēsu pilsētas pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr. 100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1..punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu pilsētas pamatskolā. likvidēt sekojošas amata vienības:
- 0,5 amata vienības - dežurants;
- 0,2 amata vienības – medicīnas māsa.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram M.Šķēlem nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 130
Par Cēsu 1. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei A.Būrei, atbilstoši Darba likumam, izbeigt darba tiesiskās attiecības ar attiecīgiem darbiniekiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 131
Par Cēsu 2. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumiem Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” (prot.Nr.6,23.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu 2. pamatskolā. veikt sekojošas izmaiņās:
1.1.   likvidēt sekojošas amata vienības:
- 0,7 amata vienības - dežurants;
- 0,3 amata vienības – kopēšanas mašīnas operatore;
- 0,5 amata vienības – remontstrādnieks.
1.2.   izveidot 0,15 amata vienības – medicīnas māsa.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Cēsu pilsētas 2. direktoram O.Bicānam nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 132
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā likvidēt sekojošas amata vienības:
-         0,25 amata vienības - dežurants;
-         0,25 amata vienības – laborants;
-         0,5 amata vienības – kopēšanas mašīnu operators;
-         0,25 amata vienības - sētnieks.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei I.Eglītei nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 133
Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Ar 01.10.2009. Cēsu pilsētas vakara vidusskolā likvidēt sekojošas amata vienības:
-     0,05 amata vienības – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā;
-     0,25 amata vienības – medicīnas māsa;
-     0,1 amata vienības – kopēšanas mašīnu operators.
2.            Ar 01.10.2009. apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.            Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei I.Šķesterei nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 134
Par amata vienības likvidēšanu Cēsu 1. pamatskolā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. likvidēt no pašvaldības budžeta finansētām pedagoģiskām amata vienībām Cēsu 1. pamatskolā  0,71 amata vienības – skolotājs.
2.            Cēsu 1.pamatskolas direktorei A.Būrei nodrošināt lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 135
Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punkta 2.daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009.atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 24.08.2009. noteikt Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vecāku maksu par vienu dienu Ls 0,80 (astoņdesmit santīmi) par vienu bērnu.
2.            Ar šā lēmuma 1.punkta stāšanās spēkā brīdi, atcelt Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē” (protokols Nr. 23, §31).
3.            Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai A.Pāžei iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar lēmumu.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2009.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 136
Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, LR Ministru kabineta 21.10.2003.noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 42., 421.punktiem un Cēsu novada domes Finanšu komitejas (30.07.2009., prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību, saskaņā ar pielikumu.
2.      Atcelt Cēsu pilsētas domes 11.04.2000. lēmumu Nr.10 „Par Cēsu pilsētas domes grāmatvedības organizācijas nolikumu”.
3.      Lēmums stājas spēkā ar 17.08.2009.
4.      Lēmuma izpildi uzdot veikt Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 137
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz 12.06.2009. likumu „Par likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Līdz 01.09.2009. slēgt Cēsu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu un privatizācijas fondā esošos naudas līdzekļus ieskaitīt Cēsu novada pašvaldības speciālā budžetā (pārējie speciālā budžeta līdzekļi – „Privatizācija un atsavināšana).
2.            Noteikt, ka speciālā budžeta pārējos speciālā budžeta līdzekļos „Privatizācija un atsavināšana” tiek ieskaitīti pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” pamata saņemtie līdzekļi un līdzekļi par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, kuri tiek izlietoti atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajam sadalījumam.
3.            Pamatojoties uz 12.02.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 36 „Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 3.p) noteiktie maksājumi no Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem 2009.gadā tiek izlietoti atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem mērķiem.
4.            Lēmuma izpildi organizēt Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un ņemt vērā sagatavojot Cēsu novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 138
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs           
               Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un 21. panta pirmās daļas 16. punktu, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Noteikt, ka Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” ir spēkā Cēsu pilsētā līdz jaunu saistošo noteikumu Cēsu novadam apstiprināšanai.
3.            Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītāja I. Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai organizēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu publiskošanu.
4.            Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.10.2009.
5.            Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālā spalīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 2
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5
 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta
trešo un ceturto daļu
 
1.            Izdarīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”  (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu  Nr. 170, protokols Nr. 4, 59. punkts), šādus grozījumus:
1.1. izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai ir 65% apmērā no valstī        noteiktās attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;”
1.2. izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir ne         vairāk kā Ls 75,00, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu;”
1.3. izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.1. 60 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba algas valstī, ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbaspējīgā vecumā esošas personas;”
1.4. izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:                                
„12.2. 85% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī – pirmajai personai, 60 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba algas valstī - katram nākamajam ģimenes (mājsaimniecības) loceklim, ja ģimenē ir tikai vecuma pensionārs/i vai 1. un 2. grupas invalīds/i.”
1.5. papildināt 49. punktu ar teikumu: 
            „Visi iesniegumam pievienojamie dokumenti Aģentūrai iesniedzami 30 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas.”
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 139
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 13.11.2007. noteikumiem Nr. 749 „Par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskata sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 21.10.2003.noteikumiem Nr. 585 „Noteikumu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. Ministru kabineta 02.09.2008. noteikumu Nr.713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība" 25. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2009. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), nolemj: 
1.      Izteikt Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmuma Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu” (prot. Nr. 7, 15.p.) 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Pārņemt Cēsu rajona padomes iestādi „Cēsu pilsētas pansionāts” un nekustamo īpašumu Kovārņu ielā 20, Cēsīs (kad. Nr. 4201-007-0207) ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 30.09.2009. (ieskaitot).”
2.            Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 141
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.08.2009. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Ar 2009.gada 1.oktobri Cēsu pilsētas mākslas skolā likvidēt sekojošas amata vienības:
- 0,2 amata vienības – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā;
- 0,25 amata vienības – kasieris;
- 0,5 amata vienības – remontstrādnieks.
2.      Ar 2009.gada 1.oktobri apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.      Cēsu pilsētas mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 142
Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100  „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.08.2009. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Ar 2009.gada 1.oktobri Cēsu pilsētas sporta skolā likvidēt sekojošas amata vienības:
- 1 ( vienu) amata vienību – pārvaldniece;
- 0,15 amata vienības – noliktavas pārzinis;
- 0,6 amata vienības – medicīnas māsa.
2.      Ar 2009.gada 1.oktobri apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.      Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram J.Naglim nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 143
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.08.2009. (prot.Nr.4) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Ar 2009.gada 1.oktobri Cēsu bērnu un jauniešu centrā veikt sekojošas izmaiņas:
1.1. likvidēt sekojošas amata vienības :
- 0,5 amata vienība – sētnieks
- 0,5 amata vienība – pirmsskolas skolotāja palīgs
1.2. izveidot 0,3 amata vienības – medicīnas māsa.
2.      Ar 2009.gada 1.oktobri apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centrā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas, saskaņā ar pielikumu.
3.      Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 151
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt no SIA „Firma Spriegums” ziedojumu Ls 50,00 (piecdesmit lati) – darba organizācijai – Jauniešu dienas pasākuma organizēšanai 1.septembrī.
2.      Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 

2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 153
Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs  un Vaives ielā 4, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Cēsu novada pašvaldībai pieder zemes gabals Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 004 0751, reģistrēts 02.05.2005. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0017 5304 uz kura atrodas jaunuzceltās pirmskolas izglītības iestādes ēka. Liekot ap zemesgabalu sētu, konstatēts, ka tieši pa robežu ar nekustamo īpašumu Vaives iela 4, Cēsīs iet augstsprieguma elektrības kabeļi, kas neļauj izbūvēt sētu pazemes gabala esošo robežu, bet to var izbūvēt apmēram 1m tālāk uz nekustamā īpašuma Vaives iela 4, Cēsīs, pusi. Zemes gabals Vaives ielā 4, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 004 0716, reģistrēts 23.02.1998. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.495, kā Cēsu pašvaldības īpašums un uz tā atrodas namīpašums, kas  sastāv no vienas pamatceltnes ar 62 dzīvokļu īpašumiem.
 Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr. 451(protokola Nr. 13.8.p.)”Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem” ar 1.08.2006. nekustamais īpašums(kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0716 0012 un 4936 m² liela zemes gabala) nodots dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai SIA “CDzP”, reģ. Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas ielā 7/9, Cēsīs.
Minēto zemes gabalu robežu pārkārtošanu var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu, robežas pārkārtojot tā, lai nemainītos zemes gabalu kopplatības.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un  Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 28.07.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.3), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 30.07. 2009. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabaliem Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0751 un Vaives ielā 4, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0716.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0751 un Vaives ielā 4, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0716  (pielikums ).
3.      Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes gabaliem Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0751 un Vaives ielā 4, Cēsīs kadastra apzīmējums 4201 004 0716  izstrādes vadītāju Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju R.Klāvu.
4.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs).
 
Pielikums


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 154
Par adrešu piešķiršanu Aveņu ielā, Cēsīs
Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Mihaļovs 
Ievērojot to, ka pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Aveņu ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.08.2009. sēdes (prot. Nr.4) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt Aveņu ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses (situācijas plāns pielikumā):
1.1.            Aveņu iela 1;
1.2.            Aveņu iela 2;
1.3.            Aveņu iela 2A;
1.4.            Aveņu iela 3;
1.5.            Aveņu iela 4;
1.6.            Aveņu iela 5;
1.7.            Aveņu iela 6;
1.8.            Aveņu iela 7;
1.9.            Aveņu iela 8;
1.10.        Aveņu iela 9;
1.11.        Aveņu iela 10;
1.12.        Aveņu iela 11;
1.13.        Aveņu iela 12;
1.14.        Aveņu iela 13;
1.15.        Aveņu iela 14;
1.16.        Aveņu iela 15;
1.17.        Aveņu iela 16;
1.18.        Aveņu iela 17;
1.19.        Aveņu iela 18;
1.20.        Aveņu iela 19;
1.21.        Aveņu iela 20;
1.22.        Aveņu iela 21;
1.23.        Aveņu iela 22;
1.24.        Aveņu iela 23;
1.25.        Aveņu iela 25;
1.26.        Aveņu iela 27;
1.27.        Aveņu iela 29;
1.28.        Aveņu iela 29A;
1.29.        Aveņu iela 33;
1.30.        Aveņu iela 35;
2.            Pieņemt zināšanai, ka:
2.1.            ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas;
2.2.            ar Cēsu pilsētas domes 28.09.2000. lēmuma (1§, prot. Nr.21) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0839 piešķirta adrese Aveņu ielā 4A, Cēsīs, kura nav reģistrējama adrešu reģistrā, jo zemes gabals nav  paredzēts patstāvīgai apbūvei un perspektīvā pievienojams zemes gabalam Aveņu     ielā 4, Cēsīs;
3.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot  Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram par pieņemto lēmumu.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 158
Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana  Vāveres ielā, Cēsīs” realizācijai
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 72 225.00 (Septiņdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projekta „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 2009.gadā.
1.            Aizņēmumu izsniegt sākot no 2009.gada septembra pēc pieprasījuma.
2.            Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2017.gada septembrim, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
3.            Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
4.            Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 159
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par transporta kustības organizācijas komisiju”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ņemot vērā, ka I.Mercs atgriežas darbā pēc atrašanās attaisnotā ilgstošā prombūtnē, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
Grozīt 01.07.2009. lēmumu Nr.35 „Par transporta kustības organizācijas komisiju”, papildinot lēmuma 2.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:
„Komisijas loceklis I.Mercs, Komunālās nodaļas vadītājs.”
  


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 160
Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās) nolemj: 
Deleģēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu kā Cēsu novada pašvaldības pārstāvi darbībai (ar balss un paraksta tiesībām) Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 161
Par Cēsu novada  bāriņtiesu
   Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu un Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Ar 01.10.2009. izveidot Cēsu novada pašvaldībā vienu jaunu amata vienību – Bāriņtiesas loceklis.
2.            Izsludināt Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, un bāriņtiesas locekļu kandidātu pieteikšanos.
3.            Noteikt, ka pieteikšanās termiņš kandidātiem ir līdz 25.08.2009.
4.            Pilnvarot Personāla atlases komisiju izsludināt konkursu, izvērtēt saņemto kandidātu pieteikumus, uzklausīt atbilstošos kandidātus un iesniegt Cēsu novada domei priekšlikumus par Cēsu novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu.
5.          Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
6.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 162
Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā
Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktores I.Sietiņsones iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžetā šādus grozījumus:
            palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 6270 „Dzīvokļa pabalsti naudā” par Ls 1810,00 (viens tūkstotis astoņi simti desmit lati);
            samazināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 6320 „Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā” par Ls 1810,00 (viens tūkstotis astoņi simti desmit lati);
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta grozījumus 2009.gada Cēsu novada pašvaldības budžetā.


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 163
Par Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmuma „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas  priekšsēdētājs
 Ar Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” tika nodots atsavināšanai apbūvēts zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs un apstiprināta zemes gabala cena Ls 173 000 ( viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši lati).
Pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.08.2009. priekšlikumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai”.
2.      Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā tiesu namā  viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 164
Par platību apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
Pamatojoties uz LR likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2. panta 9. punktu un 14. pantu,  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.08.2009.  priekšlikumu (prot. Nr. 4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt īpašuma "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. apz. 4290 002 0195 un 4290 002 0197 uzmērītās zemes platības no 2.5 ha uz 1.7054 ha.
2.            Pieņemt zināšanai, ka pēc zemes vienību robežu kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta.
3.            Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmuma norakstu Sanitai Setkinai.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā tiesu namā  viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 13.augusta protokols nr.6       Lēmuma nr. 165
Par nosaukuma, zemes lietošanas mērķa maiņu un jaunas adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
   Pamatojoties uz LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12. pantu, 14. panta 4. punktu, 15. panta 1. punktu un MK noteikumiem Nr. 884 "Adresācijas noteikumi" (spēkā no 30.08.2002.) 9. un 12. punktu, kā arī pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 7. punktu, 13. punktu, 16. punkta 16.2 apakšpunktu, 17. punktu un Vaives pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam, Vaives pagasta 2008. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 " Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. punkta 3.2 apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.08.2009.  priekšlikumu (prot. Nr.4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa,  I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Mainīt nosaukumu un piešķirt jaunu adresi mājīpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagasts, Cēsu novads un zemes vienībām ar kad. apzīmēj. 4290 002 0195 un 4290 002 0197 platībā 1.7054 ha  uz "Sostes", Vaives pagasts, Cēsu novads.
2.            Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībām ar kad. apzīmēj. 4290 002 0195 un 4290 002 0197 no 0601 (vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve) uz 0101 GNP (lauksaimniecības zeme GNP).
3.            Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmuma norakstu Sanitai Setkinai.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā tiesu namā  viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv