Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 28.janvāra protokols nr1.

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11Par neprivatizētā dzīvokļa Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
23Par nekustamā īpašuma Bumbieru iela Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
34Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam "Irbēni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
45Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežošanu Cēsu novadā
56Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
67Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
78Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmuma Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
89Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
910Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
1011Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
1112Par nomas maksas noteikšanu Cēsu novada pašvaldības zemes gabaliem Vaives pagastā Cēsu novadā  
1213Par ziedojumu pieņemšanu  
1314Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
1415Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
15 16Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
1617Par līgumu Nr. 09-09-L32100-000074 “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Cēsu rajonā, Vaives pagastā”  
17 18Par projekta pieteikuma “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
18 19Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai  
19 20Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu  
2021Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju  
21 22Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā  
22 23Par amata vienībām Līvu pamatskolā  
23 24Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”(prot.Nr.4, § 23)
24 25Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
2526Grozījumi 17.12.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 460 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”  
26 27Par Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 461 atcelšanu  
2728Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2829Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
2930Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 375 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”
3031Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 406 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”
3132Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā
3233Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
3334Par Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību saraksta apstiprināšanu
3435Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”
3536Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā”
36 37Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām  
3738Par ēkas sadalīšanu un jaunas adreses piešķiršanu  Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā  
3839Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Upes Vaisuļi" Vaives pagasta Cēsu novadā
3940Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu ’’Kalējiņi Viens” Vaives pagasta Cēsu novadā
4041Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Kalējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
4142Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
4243Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros uzsākto būvdarbu pārtraukšanu Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā  
4344Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
4445Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
4546Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaives ielā 25B, Cēsīs, Cēsu novadā
46 47Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā
4748Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
48 49Par Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centra amata vienībām  
49 50Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām  2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 1
Par neprivatizētā dzīvokļa Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi,” par to, ka nostiprinājuma lūgumam, ko iesniedz zemesgrāmatu nodaļā ir jāpievieno administratīvās iestādes lēmums, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.01.2010. atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Saglabāt dzīvokli Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu novada pašvaldības īpašumā.
 2. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu reģistrēt zemesgrāmatā neprivatizēto dzīvokli Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, kā Cēsu novada pašvaldībai piederošu atsevišķu dzīvokļa īpašumu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) iesniegt Cēsu zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu par dzīvokļa Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
2###Par nekustamā īpašuma Ābolu iela Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta ceturto daļu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 18.09.2009. atzinumu Nr.3 (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu novadā, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kadastra Nr. 4201 003 0218, kas sastāv no divām zemes vienībām:
  1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0133, platība 0.1162 ha (1162 m2);
  2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0218, platība 0.2067 ha (2067 m2).
 1. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101).
 2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0133 apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.1162 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija ap Ābolu ielu – sarkanā līnija – 0.1162 ha.
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0218 apgrūtinājumi - 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.2067 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija ap Ābolu ielu – sarkanā līnija – 0.2067ha, 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.0052 ha.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 3
Par nekustamā īpašuma Bumbieru iela Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 4.daļu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.05.2008. atzinumu Nr.12 (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 003 0217, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0217, platība 0.1100 ha (1100 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101).
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0217 apgrūtinājumi – 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kV – 0.0064 ha, 020603 aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks – 0.0579 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.1100 ha.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 4
Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam "Irbēni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 15.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Irbēni” Vaives pagastā Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0056, 0.53 ha platībā uz nosaukumu „Kalna Irbēni” Vaives pagastā Cēsu novadā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot R. Cercinam un Valsts zemes dienestam par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 5
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežošanu Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
Cēsu novada pašvaldībā 21.12.2009. iesniegts sešdesmit (60) Cēsu novada Vaives pagasta iedzīvotāju parakstīts iesniegums (reģ. Nr. 1213/1-25) ar lūgumu apstiprināt Cēsu novadu par brīvu teritoriju no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas.
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. pantu un 28.panta otro daļu, ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 69.1 panta pirmo daļu un 69.2 daļu un atbilstoši Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 123.-128.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izsludināt sabiedrisko apspriešanu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) organizēt sabiedrisko apspriešanu no 2010.gada 28.februāra līdz 2010.gada 31.martam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 6
Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
Ziņo: I.Mercs, Komunālās nodaļas vadītājs Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkam un 4.panta otrajai daļai un ievērojot Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošos noteikumus Nr.28 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Cēsu novadā” Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija loceklis piedalās administratīvo aktu pieņemšanā un tādējādi ir atzīstams par valsts amatpersonu. Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” un Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” noteikto pašvaldības izpilddirektora kompetenci un amata pienākumus, kā arī izvērtējot Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja un Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka kompetenci un saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļas 3.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par ( J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
    1. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
I.Mercs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi
S.Ratnika, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste, vadītāja p. i.
V.Sviķis, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre – I.Beķere, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas tehnikā sekretāre.
    1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājam I.Mercam, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. S.Ratnikai un Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšniekam V.Sviķim savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
    2. Atļaut Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļiem savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Cēsu novada pašvaldībā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 7
Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
Ziņo: Z.Jēkabsone, galvenā teritorijas plānotāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2009.gada 5.novembra lēmumu Nr.335 (prot.Nr.12, 5.punkts) „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāta grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 49. punktu, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu nr. 335 „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.01.2010. priekšlikumu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010.atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu no 2010.gada 8. februāra līdz 2010.gada 24.martam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 8
Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmuma Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.440 ”Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu”, 14.05.2008. noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ”Gaujaslīči 1”, kā nomnieku par zemes gabalu Birzes ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā (līdz 24.05.2013). Zemes gabals piekrīt valstij.
29.12.2009. Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā nostiprinājusi zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemi Birzes ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, 5352 m² platībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmuma Nr.440 ”Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu” 7.punkta 7.2. apakšpunktu (nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.440 ”Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 9
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 15. pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 8. pantu, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 04.01.2010. atzinumu Nr. 2.2-13/16540/1, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 07.01.2010. atzinumam (prot.Nr.1) un Cēsu novada pašvaldības Sociālo lietu komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
       1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” saskaņā ar pielikumu.
       2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
       3. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 
Pielikums
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 10
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1), ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 11
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1), ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā .
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 12
Par nomas maksas noteikšanu Cēsu novada pašvaldības zemes gabaliem Vaives pagastā Cēsu novadā  
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ievērojot Vaives pagasta padomes 04.03.2009. lēmumu Nr. 2.3 “Par nomas maksas noteikšanu” un 18.02.2009. lēmumu Nr. 2.1 “Par nomas maksas noteikšanu” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noteikt nomas maksu Cēsu novada pašvaldības zemes gabaliem Vaives pagasta Cēsu novada teritorijā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamo īpašumu pārvaldniekam Vaives pagasta pārvaldē A. Ķerpem sagatavot grozījumus zemes nomas līgumos.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 13
Par ziedojumu pieņemšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1.     Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pieņemt ziedojumu no šādiem komersantiem, nodibinājumiem un privātpersonām:
  1. Ls 100,00 no SIA „Lars Limited”, reģistrācijas Nr. 44103002557;
  2. Ls 60,00 no SIA „Dunkāns”, reģistrācijas Nr. 44103008189;
  3. Ls 50,00 no SIA „M.E.LAT-LUX”, reģistrācijas Nr. 40003081111;
  4. Ls 30,00 no SIA „LEO”, reģistrācijas Nr. 44103001285;
  5. Ls 600,00 no nodibinājuma „Darbība un kustība”, reģistrācijas Nr. 40008130752;
  6. Ls 100,00 no Imanta Gunāra Priedīša.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojumu mērķim.
 2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.  
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 14
Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010. atzinumu (prot. Nr.1) un Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot nomā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, turpmāk – VUGD, reģ. Nr. 90000049834, juridiskā adrese Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, pagaidu garāžu Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – Nomas telpas -, ar kopējo platību 52,3 m2, ar mērķi - ugunsdzēsības – glābšanas automašīnas Renault-Karax novietošanai VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbības nodrošināšanai.
 2. Noteikt nomas termiņu no 01.02.2010. līdz 31.12.2011.
 3. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža VUGD pieņem Nomas telpas lietošanā un apsaimniekošanā, tādējādi uzņemoties pilnu atbildību par to turpmāko stāvokli, drošības, tajā skaitā ugunsdrošības prasību ievērošanu.
 4. Noteikt, ka līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu Nomas telpās nepieciešamības gadījumā slēdz VUGD.
 5. Apstiprināt nomas maksu par Nomas telpām: 1,00 Ls par vienu kvadrātmetru mēnesī (neskaitot PVN), piemērojot 75% nomas maksas samazinājumu.
 6. Par Nomas telpu faktisko lietošanu par laika periodu no 01.01.2010. līdz 31.01.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 5. punktā noteiktā nomas maksa.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 15
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Telpu līdzšinējo izmantošanu (Telpas lielākajā to daļā tiek izmantotas Cēsu pilsētā un tuvākajā apkārtnē strādājošo būvstrādnieku, kā arī pārvadājumu jomā strādājošo izmitināšanai), lai nodrošinātu Telpu normālu apsaimniekošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu un 14. panta otrās daļas 3. punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9, § 24), izsakot tā 2.1 punktu šādā redakcijā:
„21 . Fiziskām un juridiskām personām, kuras veic komercdarbību, nomas maksu par nedzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras neatrodas Cēsu pilsētas centrā, atļauts samazināt, ņemot vērā minētā lēmuma 1.1 – 1.4 apakšpunktos dotos nomas maksas apmērus, par laika periodu no 01.01.2010. līdz 31.05.2010.:
21 1. ne vairāk kā par 80% nedzīvojamām telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot atbilstošus grozījumus Nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „CDzP” par telpām ēkā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 16
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas L.Kazakas iesniegumu (21.12.2009., Nr.1-5/47), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ar 2010.gada 29.janvāri apstiprināt maksu par Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes peldbaseina izmantošanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un Cēsu novada pamatskolu 1.un 2.klašu skolēniem dalībai pirmsskolas sporta skolotāja vadītā nodarbībā Ls 2,00 (t.sk.PVN).
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes peldbaseina izmantošanas maksas pakalpojumus:
  1. baseina noma, ģērbtuves, dušu, individuālā peldēšanas inventāra (bumbas, apļi u.c. peldētapmācības palīgmateriāli) izmantošana un matu žāvēšana kopā 1 stunda – Ls 25,00 (t.sk.PVN);
  2. baseina apmeklējums : ģērbtuves, dušu, individuālā peldēšanas inventāra (bumbas, apļi, peldētapmācības palīgmateriāli) izmantošana un matu žāvēšana kopā 1 stunda 15 minūtes – Ls 2,50 (t.sk.PVN) pieaugušajam un Ls 2 (t.sk.PVN) bērnam.
3. Baseina apmeklējums Cēsu novada pirmsskolas vecuma bērniem un Cēsu novada pamatskolu 1.,2. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzrādot  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” izsniegtu izziņu, ir bez maksas.
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (vadītāja L.Kazaka).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 17
Par līgumu Nr. 09-09-L32100-000074 “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Cēsu rajonā, Vaives pagastā”  
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
Pamatojoties uz līguma Nr. 09-09-L32100-000074 “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Cēsu rajonā, Vaives pagastā” nosacījumiem un ņemot vērā, ka Vaives pagasta pārvalde nevar izpildīt uzņemtās saistības apstiprinātā budžeta ietvaros, kā arī to, ka ir mainījusies prioritāte, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 2 “Par Cēsu novadu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Pārtraukt projekta “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Cēsu rajonā, Vaives pagastā” ieviešanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākuma 321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 18
Par projekta pieteikuma “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.03.2008. noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr. 525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.01.2010.(prot. Nr.1) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010.(prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Vaives pagastā, Cēsu novadā”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt 2010. gada budžetā līdzfinansējumu projekta realizācijai (plānotās projekta izmaksas 44 759.90 LVL, atbalsta intensitāte 75%).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 19
Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības izglītības stratēģijas (apstiprināta ar 2008.gada 17.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.372) rīcības programmu pamatizglītības un vidējās izglītības kvalitātes pilnveidei, lai nodrošinātu racionālu izglītības iestāžu telpu noslodzi un finanšu resursu izlietojumu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Cēsu pilsētas Vakara vidusskolu ar 01.09.2010. pievienot Cēsu 2.vidusskolai kā rezultātā Cēsu pilsētas Vakara vidusskola beidz pastāvēt, t.i. tiek likvidēta.
 2. Cēsu 2.vidusskola ir Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju (t.sk. izglītības programmu), mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
 3. Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas izglītības programmās uzņemtie izglītojamie mācības programmās, kurās tie uzņemti, ar 01.09.2010. turpina Cēsu 2.vidusskolas telpās Valmieras ielā 19, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) šo lēmumu saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 20
Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas aicinājumu (saņemts 03.06.2009. nr.1023/1-20) pārņemt Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, tādējādi īstenojot profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu tīkla optimizāciju un reorganizāciju, 2008.gada 10.decembrī parakstīts nodomu protokols starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Cēsu pilsētas domi par profesionālo kolektīvu attīstību Cēsu pilsētā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un 30.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumu (prot.Nr.2) un Finanšu komitejas 18.01.2010.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ar 2011.gada 1.septembri pārņemt Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, ievērojot nosacījumus:
  1. no Kultūras ministrijas budžeta vai no Valsts budžeta tiek finansēti šādi izdevumi:
   1. pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem, kuri īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas ;
   2. stipendijas izglītojamiem, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu.
  2. Kultūras ministrija īpašumus Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā un Lielā Kalēja ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kuros tiek īstenotas profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, nodod Cēsu novada pašvaldībai.
 1. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam organizēt lēmuma izpildi.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 21
Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu un Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumu Nr.490 „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupās” 8.punktu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģisko medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”, vienošanos starp Cēsu novada pašvaldību, Raunas novada domi, Vecpiebalgas novada pašvaldību, Pārgaujas novada pašvaldību, Amatas novada pašvaldību, Priekuļu novada pašvaldību, Līgatnes novada domi, Jaunpiebalgas novada domi par vienotas pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) izveidi, kura savas kompetences ietvaros sniedz pakalpojumu Cēsu novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Amatas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Raunas novada domes, Līgatnes novada domes, Jaunpiebalgas novada domes administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu ar attīstības traucējumu diagnosticēšanā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 95.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja :
B.Dambīte, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe;
Komisijas locekļi :
Z.Siliņa, Spāres speciālās internātskolas logopēde;
M.Cire, Spāres speciālās internātskolas speciālais pedagogs;
I.Berķe, Cēsu sanatorijas internātpamatskolas psihologs;
Komisijas sekretāre: I.Šteina.
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2010.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 22
Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Rāmuļu pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.232) 65.9., 112.punktu, un lai ievērotu Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.124 (protok.Nr.6) „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu, ievērojot Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr.174 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010.atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1. No 2010.gada 1.februāra izveidot Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupās šādas pedagoģisko darbinieku amata vienības:
1.1. 0.5 amata vienība –pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;
1.2. 0.37 amata vienība – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs;
1.3. 0.37 amata vienība- metodiķis.
2. Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 422 „Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu” apstiprinot no 2010.gada 1.februāra Rāmuļu pamatskolas pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu no pašvaldības finansējuma.
3. Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 23
Par amata vienībām Līvu pamatskolā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Līvu pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.187) 8.6.10., un lai ievērotu Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.124 (protok.Nr.6) „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr.174 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”, sakarā ar diennakts pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbības uzsākšanu Līvu pamatskolā, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. No 2010.gada 1.februāra Līvu pamatskolas pirmsskola grupās izveidot šādas pedagoģisko darbinieku amata vienības:
1.1. 2 amata vienības- pirmsskolas izglītības skolotājs ;
1.2. 0.25 amata vienība – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs ;
1.3. 0.37 amata vienība – metodiķis ;
1.4. 0.37 amata vienība- pirmsskolas izglītības sporta skolotājs.
 1. No 2010.gada 1.februāra Līvu pamatskolas pirmsskolas grupās izveidot šādas saimniecisko darbinieku amata vienības:
  1. 1 amata vienības- pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs;
  2. 1.2 amata vienība- aukle.
 1. Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 421 „Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu” apstiprinot no 2010.gada 1.februāra Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu un Līvu pamatskolas pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu no pašvaldības budžeta finansējuma.
 2. Uzdot Līvu pamatskolai (direktorei A.Gabranova) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 24
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”(prot.Nr.4, § 23)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz SIA „ALIANDA” iesniegumu (reģ.07.01.2010.Nr.15/1-25), kurā, ņemot vērā to, ka no 01.07.2009. Cēsu Valsts ģimnāzija kļuva par PVN maksātāju, izteikts lūgums iekļaut pievienotās vērtības nodokļa summu telpu īres nomas maksā, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (prot.Nr.9), 01.09.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 7 „Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmuma „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (prot.Nr.4, § 23) pielikumu papildinot ar 5.1.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1.1 No 01.02.2010. līdz ieskaita termiņa beigām noteikt nomas maksu 0,20 Ls par vienu kvadrātmetru mēnesī (tai skaitā PVN), kas kopā sastāda 138,94 Ls, tai skaitā PVN 21%.”
 1. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) sagatavot Grozījumus 03.03.2003. pārjaunojuma līgumā Nr.2-7-16/2003.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 25
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores p.i. G.Romanovskas 28.12.2009. iesniegumu Nr.01-12/27, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.66 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2010.
4. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktores p.i. G.Romanovska) nodrošināt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 26
Grozījumi 17.12.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 460 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Atbilstoši grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas stājušies spēkā ar 01.01.2010., un nosaka, ka norma iestādes amatpersonas lēmumu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam stājas spēkā 01.07.2011.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Noteikt, ka pieņemtos lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldībai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 27
Par Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 461 atcelšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas stājušies spēkā ar 01.01.2010., un nosaka, ka norma iestādes amatpersonas lēmumu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam stājas spēkā 01.07.2011.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 461 „Grozījumi 23.10.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 823 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 28
Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.231) 65.6. un pamatojoties uz Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (13.01.2009., Nr.7/1-11), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu laika posmam no 02.01.2010. līdz 31.08.2010.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 190 „Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un amatalgu apstiprināšanu.
 3. Par lēmumu izpildi atbildīgs Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktors Z.Ozols.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 29
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādus maksas pakalpojumus:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, Ls
bez PVN PVN 21% kopā,
t.sk. PVN
1.1. Par laulības reģistrācijas ceremoniju Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē un bez muzikāla pavadījuma)  
8.00
 
1.68
 
9.68
1.2. Par laulības reģistrācijas ceremoniju Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu) 20.00 4.20 24.20
1.3. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu) 20.00 4.20 24.20
1.4. Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā (angļu, krievu, vācu) 30.00 6.30 36.30
 1. No šī lēmuma 1.1.punktā minētā maksas pakalpojuma atbrīvo, ja:
  1. viens no pieteicējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds;
  2. viens no pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
 1. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. lēmumu „Nolikums par dzimtsarakstu jautājumu struktūrvienības sniegtajiem pakalpojumiem” (prot. Nr.12, p.20).
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 30
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 375 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Apstiprinot Cēsu novada 26.11.2010. saistošo noteikumu nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, to spēkā stāšanās laiks tika norādīts 01.01.2010. Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija savus priekšlikumus atsūtījusi tikai 04.01.2010. Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” savā darbībā Cēsu novada 26.11.2010. saistošos noteikumus nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” no 01.01.2010. nav piemērojusi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta astotajai daļai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 375 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu” 3.punktu, nosakot, ka saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 31
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 406 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Apstiprinot Cēsu novada 26.11.2010. saistošo noteikumu nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, to spēkā stāšanās laiks tika norādīts 01.01.2010. Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija savus priekšlikumus atsūtījusi tikai 04.01.2010. Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” savā darbībā Cēsu novada 26.11.2010. saistošos noteikumus nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” no 01.01.2010. nav piemērojusi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta astotajai daļai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 406 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu” 3.punktu, nosakot, ka saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 32
Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz augstāk minēto, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu nr. 369 „Par apvienoto novadu civilās aizsardzības komisiju”, saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 9.pantu un Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, M.Cīrulis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Deleģēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu darbam apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā.
 2. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 33
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 3.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”, izslēdzot no Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva Saivu Krūklīti, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāju un iekļaujot Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā Sandru Eglīti, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāju.
 2. Atļaut Sandrai Eglītei, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītājai, savienot valsts amatpersonas amatu Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā ar citu amatu- Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 34
Par Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pansionāta direktores I.G.Paegles priekšlikumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. atzinumu (prot.Nr. 1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību sarakstu.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pansionāta direktorei I.G.Paeglei.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 35
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 976 090.00 (LVL 685 999,96) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt, sākot no 2010.gada marta, pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada decembrim.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada martā.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 7. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.307 „Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”” (prot.Nr. 9).
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 36
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.01.2010. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 133 977,00 (LVL 94 169,57) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā”” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt 2010.gadā pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada decembrim.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 37
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr. 259) 6.4.5.punktam un pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Ar 2010.gada 1.februāri Cēsu pilsētas Sporta skolā likvidēt šādas amata vienības:
  1. 0,5 amata vienības - Cēsu pilsētas Sporta skolas skolu sporta metodiķis;
  2. 2.1 amata vienība – pedagogs.
 2. Ar 2010. gada 1. martu Cēsu pilsētas Sporta skolā likvidēt 0,15 amata vienības Sporta bāžu administrators.
 3. Ar 2010.gada 1.februāri Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot šādas amata vienības:
  1. 1 amata vienība - Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta speciālists;
  2. 1 amata vienība - Cēsu novada sporta pasākumu organizators;
  3. 0.6 amata vienības Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta treneris (bērniem ar speciālām vajadzībām).
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 38
Par ēkas sadalīšanu un jaunas adreses piešķiršanu  Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, galvenā teritorijas plānotāja  
Izskatot ēku un būvju Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., valdītāja SIA „Cēsu Siltumtīkli” (reģ. Nr. 40003007848, jurid. adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis) iesniegumu (saņemts 30.11.2009. reģ. Nr. 1064/1-23) par jaunas adreses piešķiršanu siltumenerģijas ražotnei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.01.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Sadalīt ēku Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0113 001, divās reālās daļās saskaņā ar situācijas plānu pielikumā, un saimnieciskai darbībai paredzētai reāli nodalītai ēkas daļai – siltumenerģijas ražotnei – piešķirt jaunu adresi Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu nov.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 39
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Upes Vaisuļi" Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu pirmās daļas 18. punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" , ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības nekustamo īpašumu "Upes Vaisuļi", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 004 0170).
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 40
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu ’’Kalējiņi Viens” Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Kalējiņi Viens", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 003 0201) .
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 41
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Kalējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu pirmās daļas 18. punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 „Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kalējiņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 003 0021).
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 42
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: I.Urjāne, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo un ceturto daļu, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumu (saņemts 22.01.2010. nr. 130/1-25), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 43
Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros uzsākto būvdarbu pārtraukšanu Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: I.Šķendere-Drēģere, projekta vadītāja
2008.gada 1.decembrī tika uzsākta projekta “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ieviešana. Projekta partneri - Cēsu rajona padome, Norvēģijā Ostfoldas reģiona padome, Cēsu novada pašvaldība, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Saskaņā ar Rajona padomju reorganizācijas likumu, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānu, EEZ un NOFI finansētais projekts LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”(turpmāk VUIC) nodots Cēsu novada pašvaldībai (pieņemšanas nodošanas akts parakstīts 2009.gada 09.decembrī).
Informācija lēmuma pieņemšanai.
1.2009.gada 22.decembrī projekta vadītājai tika dots uzdevums izpētīt un izzināt iespējas mainīt projektā paredzēto VUIC profilu no centra ar pakalpojumu piedāvājumu uzņēmējdarbības un inovāciju atbalstam un veicināšanai Vidzemes reģionā uz specializētu inovāciju un zināšanu centru, kas nodrošina pētniecības un zinātnisko bāzi koka kā izejmateriāla izmantošanā rūpnieciskajos procesos, centra pakalpojumu piedāvājumā saglabājot tikai tos uzņēmējdarbību un inovācijas veicinošos pakalpojumus, kuriem ir potenciāls pašfinansēties vai piesaistīt ārvalstu vai valsts finansējumu.
2.Saskaņā ar uzdevumu, projekta vadītāja informēja VUIC stratēģijas izstrādes darba grupu I.Eglāja vadībā par VUIC stratēģijas centra darbības fokusa maiņu. 2010.gada 7.janvārī Cēsu novada pašvaldība tikās ar VUIC centra darbības stratēģijas izstrādes grupu lai sastādītu uzdevumu centra darbības profila maiņai (pielikumā 2010.gada 7.janvāra sanāksmes protokols).
3.2009.gada 9.janvārī projekta vadītāja I.Šķendere-Drēģere un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs tikās ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projektā veicamajām izmaiņām – rekonstrukcijas darbu pārtraukšanai Jāņa Poruka iela 8, Cēsīs, Cēsu novadā un projekta darbības virziena maiņu.
4. Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs tikās ar Norvik bankas pārstāvjiem par iespējām iegādāties vai nomāt ēku Gaujas ielā16, Cēsīs, Cēsu novadā turpmākai Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstībai.
5.2009.gada janvāra mēnesī Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders un Rīgas Tehniskās universitātes kancleru I.Eriņu tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru M.Gruškevicu par Cēsu Profesionālās arodvidusskolas reorganizāciju pārņemšanu pašvaldības pārziņā un koledžas izveidi Cēsīs sadarbībā ar RTU.
Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka kopš projekta izstrādes un ieviešanas gaitā projektā ir notikušas būtiskas izmaiņas:
 • projekta vadību no Cēsu rajona pašvaldību administrācijas pārņēmusi Cēsu novada pašvaldība;
 • aktīvi darbību uzsācis biznesa inkubators “Magnus”, kura piedāvātās projekta aktivitātes ir līdzvērtības VUIC projektā paredzētajām;
 • šobrīd Cēsu pilsētā nav nepieciešamas papildu uzņēmējdarbības veikšanai biroja telpas;
 • Izglītības un zinātnes ministrija uzsākusi radikālu profesionālās izglītības reformu, nepieciešams steidzami veikt stratēģisko projekta virzību, lai projekta mērķis – inovāciju centrs spētu patstāvīgi nodrošināt savu darbību un pašfinansēšanu.
 
Cēsu novada pašvaldības iesaistes projektā ir regulāri izskanējušas šaubas par centra pastāvēšanas lietderību, piedāvājot vispārīgus uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus, Izglītības un zinātnes ministrija valstī veic radikālu profesionālās izglītības reformu. Līdzšinējās pārrunās ar Cēsu novada pašvaldības vadību, projekta vadītāju un VUIC stratēģijas izstrādes darba grupu, tiek secināts, ka visefektīvākā projekta līdzekļu izmantošana var notikt, ja Cēsu Profesionālās arodvidusskolas tālākā attīstība un projekta aktivitāšu realizācija un finanšu līdzekļu izlietojums tiktu novirzīts kopīga mērķa realizācijai, proti, Cēsu Profesionālās arodvidusskolas sakārtošanai un attīstībai par modernu izglītības iestādi, kas nodrošina mūsdienām un darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu un iekļaujas sadarbības tīklā, kas nodrošina kompleksu sadarbību starp uzņēmējiem, zinātniski pētnieciskajiem centriem un izglītības iestādēm kokapstrādes un metālapstrādes nozarēs.
Par rekonstrukcijas darbiem Jāņa Poruka 8, Cēsīs, Cēsu novadā.
2009.gada 18.augustā starp Cēsu rajona pašvaldību administrāciju un SIA “AV Projekts” noslēgts līgums par kopējo summu 219764,48 LVL, t.sk. PVN, 2009.gada 15.jūnijā uzņēmuma līgums starp Cēsu rajona padomi un “SIA „Wolf SYSTEM” par 6329,51 LVL, t.sk. PVN un 2009.gada 30.jūnijā autoratlīdzības līgums starp Cēsu rajona padomi un SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, par 6822,82 LVL, t.sk. PVN. Līgumā iekļauto darbu ietvaros, atbilstoši termiņam, ir uzsākti rekonstrukcijas darbi - ir izbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas, pabeigta jumta izbūve, aizpildītas ārējās ailstarpas ēkai J.Poruka ielā 8, Cēsīs.
Uzsākot būvdarbus, atklājās būtiski renovējamās ēkas tehniskie defekti, gan tādi, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskā projekta un rekonstrukcijas darbu konkursa pieteikuma sagatavošanas gaitā, gan tādi, kuri ņemti vērā tehniskā projekta izstrādes procesā, taču nav bijis iespējams prognozēt to straujo progresēšanu klimatisko apstākļu ietekmē. Būvniecības darbu laikā būvnieks informēja pasūtītāju, būvuzraugu un projekta izstrādātāju par nepieciešamajām izmaiņām VUIC kas rekonstrukcijas tehniskajā projektā Jāņa Poruka 8, Cēsīs. Projektētājs veicis izmaiņas tehniskajā projektā un ir aprēķināti rekonstrukcijas darbu papildus apjomi un prognozētā papildus darbu līgumcena, kas pēc būvuzņēmēja SIA „AV Projekts” aplēsēm veido summu robežās no 50 000 LVL līdz 70 000 LVL. Saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Centrālās un finanšu līgumu aģentūras vēstuli, papildu izdevumi būtu jāsedz no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem, nevis projekta LV 0059 līdzekļiem, jo, kā iepriekšminētajā vēstulē atzīts: “(..)Būvprojekts, uz kura pamata tika veikts iepirkums, ir bijis nepilnīgs un neprofesionāli izstrādāts. Būvdarbu veicējam SIA “AV Projekts” pirms piedāvājuma iesniegšanas bija iespējas apzināt visus (vai vismaz daļu) no acīmredzamajiem riskiem. (..)”.
Rekonstrukcijas gaitā ir izbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas, pabeigta jumta izbūve, aizpildītas ārējās ailstarpas.
Atbilstoši iepriekš minētajam un ievērojot Būvniecības likuma 18.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Šķenders, M.Cīrulis), (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Pārtraukt EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ietvaros uzsāktos būvdarbus Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, veicot būves konservāciju būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
 2. Izstrādāt projekta grozījumus un iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē.
 3. Uzdot lēmuma izpildes organizēšanu projekta vadītājai I.Šķenderei – Drēģerei.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 44
Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: J.Žagars, darba grupas Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijai vadītājs
Pamatojoties uz darba grupas, kas izveidota ar 03.09.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.193 „Par darba grupas izveidošanu Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijai”(prot. Nr.8., 17.p.) turpmāk– Darba grupa, 21.01.2010. informāciju, ka Cēsu Kultūras centra pievienošana Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nepieciešama, lai nodrošinātu Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu optimizāciju, izveidotu kopēju kultūras un tūrisma iestādi novadā, apvienotu resursus kultūrai, tūrismam, ar mērķi nodrošināt perspektīvu, kompaktu, profesionālu un mūsdienīgu kultūras un tūrisma iestādes darbu, kā arī, lai izslēgtu konkurenci starp vienā novadā esošām divām kultūras iestādēm, efektīvi izmantotu pašvaldības finanšu līdzekļus, novērstu iestāžu funkciju pārklāšanos, lai plānotu kultūras un tūrisma nozaru efektīvāku attīstību, stiprinātu konkurētspēju un veicinot koordinētu attīstību, kā arī ņemot vērā kultūrtūrisma kā ekonomikas nozares nozīmīgumu Cēsu novadā, ņemot vērā Darba grupas 03.11.2009. Cēsu novada domes sēdē, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. sēdē un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. sēdē sniegto informāciju, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pantu, 15., likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ar 01.04.2010. mainīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nosaukumu un noteikt, ka iestādes nosaukums ir pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, saīsinātais nosaukums p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, turpmāk lēmumā - Aģentūra.
 2. Ar 01.04.2010. Cēsu Kultūras centru pievienot Aģentūrai, kā rezultātā iestāde Cēsu Kultūras centrs beidz pastāvēt, t.i., tiek likvidēta, Aģentūrā izveidojot struktūrvienību – Cēsu Kultūras centrs un nosakot, ka Aģentūra turpina darba tiesiskās attiecības ar visiem Cēsu Kultūras centra darbiniekiem.
 3. Aģentūra ir Cēsu Kultūras centra tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
 4. Nodošanas – pieņemšanas aktu no Aģentūras puses paraksta Aģentūras direktore un no Cēsu Kultūras centra – Cēsu kultūras centra direktore. Nodošanas – pieņemšanas aktu apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
 5. Uzdot Aģentūrai līdz 10.02.2010. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē Aģentūras nolikumu, struktūru un amata vienību sarakstu uz 01.04.2010 un priekšlikumus par Aģentūras maksas pakalpojumiem.
 6. Uzdot Cēsu Kultūras centram par pieņemto lēmumu informēt kreditorus un personas, ar kurām noslēgti līgumi.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei (S.Kūlīte):
  1. līdz 15.04.2010. iesniegt Aģentūrai pēc stāvokļa uz 31.03.2010. Cēsu Kultūras centra operatīvo bilanci, debitoru un kreditoru, pamatlīdzekļu, krājumu un zembilances kontu uzskaitīto materiālo vērtību inventarizācijas sarakstus;
  2. līdz 05.04.2010.sniegt paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par Cēsu Kultūras centra likvidāciju;
  3. izmaksāt Cēsu Kultūras centra darbiniekiem darba algas līdz 31.03.2010, neizmaksājot darbiniekiem kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu, ja darba tiesiskās attiecības netiek pārtrauktas.
 1. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus sedz no Aģentūras finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros.
 2. Uzdot Aģentūras direktorei organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar Aģentūras nosaukuma maiņu.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Aģentūras direktorei, Cēsu Kultūras centra direktorei.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 45
Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 19.pantu.,30.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Līdz pašvaldības budžeta 2010.gadam apstiprināšanai:
1.1.pašvaldības iestādes (pasākuma) tāmes izdevumi bez atalgojuma mēnesī nedrīkst pārsniegt vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iestādei (pasākumam) nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms un tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana;
1.2.tiek nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības instrumentu un valsts budžeta līdzfinansēto pasākumu (projektu) līdzekļu asignēšana, kā arī finansēti pasākumi (projekti) jaunu ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļu piesaistei;
1.3.ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera apstiprinājumu tiek finansēti pasākumi ārkārtas vai avārijas situāciju novēršanai par summu līdz Ls 1000.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai līdz saistošo noteikumu „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam” apstiprināšanai saskaņā ar 1.2. un 1.3. punktiem veiktos izdevumus iekļaut Cēsu novada pašvaldības budžetā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs un tāmju, programmu (pasākumu) izpildītāji.
 2. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu uz rīkojuma pamata veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
 3. Pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar šo lēmumu, izbeidzas, kad stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”;
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 46
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaives ielā 25B, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vaives ielā 25B, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0329).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Vaives ielā 25B, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 47
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 1601).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 48
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 194 222,00 (LVL 136 500,00) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2010.gada marta pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2029.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 49
Par Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centra amata vienībām  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr. 304) un direktores iesniegumu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ar 2010.gada 1.februāri Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centrā izveidot pasākuma organizatora 1 amata vienību.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusevičai nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 28.janvāra protokols nr1.       Lēmuma nr. 50
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.229) un direktora iesniegumu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2010. atzinumu (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (J.Žagars, D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, M.Niklass, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ar 2010.gada 1.februāri Cēsu pilsētas Mākslas skolā izveidot šādas amata vienības:
  1. 0.3 amata vienības projektu koordinators
  2. 0.7 amata vienības metodiķis.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv