Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 18.februāra protokols nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 53Par skolēnu prakses vasarā organizēšanas kārtību
2 54Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
3 55Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 577 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā”
4 56Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu
5 57Par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas izglītojamajiem
6 58Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
7 59Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
8 60Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9 61Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
10 62Par finansējumu mērķfinansējuma līgumam: Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros līgumam Nr.2008-1-PL1-COM06-00889 4
11 63Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
12 64Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
13 66Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā” apstiprināšanu
14 67Par Cēsu rajona invalīdu biedrības iesniegumu
15 68Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.645 ’’Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 30.p.)
16 69Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.123 ’’Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.5, 10.p.)
17 70Grozījumi Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.204 „Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr.2-7-73/2006”
18 71Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
19 72Par Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr. 612 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu” atcelšanu
20 74Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008.– 2014. gadam aktualizētās sadaļas „Investīciju plāns” apstiprināšanu
21 75Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālu
22 76Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
23 77Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” apstiprināšanu
24 78Par Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu”
25 79Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
26 80Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” struktūras apstiprināšanu
27 81Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību saraksta apstiprināšanu
28 82Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Nodeva par Reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu
29 83Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
30 84Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda””
31 85Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ekspluatācijas pārtraukšanu
32 86Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” apstiprināšanu
33 87Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
34 88Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu  
35 89Par paredzēto darbību „Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma Sēnīte – Rīdzene iespējamā rekonstrukcija”
36 90Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
37 91Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
38 92Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
39 93Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
40 94Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
41 95Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
42 96Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
43 97Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
44 98Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
45 99Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
46 100Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
47 101Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi apstiprināšanu
48 102Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu  
49 103Par SIA „CĒSU KLĪNIKA” pamatkapitāla palielināšanu
50 104Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
51 105Par pārstāvja deleģēšanu iepirkuma komisijā
52 106Par komandējumu2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 53
Par skolēnu prakses vasarā organizēšanas kārtību
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu Nr. 120 “Par Noteikumu par kārtību, kādā organizējama skolēnu praksē vasarā apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā saskaņā ar pielikumu.
3. Pieteikšanās skolēnu praksei vasarā notiek no 15.marta līdz 9.aprīlim.
4. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa (vad.L.Kokina).
5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 54
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Saskaņā ar Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 87 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” pārņemšanu”, ievērojot Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumus Nr. 1183 „Noteikumi par trūkumu novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” 1.punktu un to, ka Cēsu novada pašvaldība pārņēmusi iestādi Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” pēc stāvokļa uz 30.11.2009.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta trešo un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai nodrošināt iestādes darbību ievērojot šo apstiprināto nolikumu.
 3. Ar šo lēmumu apstiprinātais nolikums ir spēkā līdz 01.04.2010.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 55
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 577 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora priekšlikumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 577 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” apstiprināto kārtību:
  1. izslēgt 2.5. punktu;
  2. papildināt 3.punktu ar jaunu 3.1.5. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā :
„3.1.5. citu novadu pašvaldības izsniegtu izziņu par ģimeni vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai mazturīgu”;
  1. 4.2. punktā vārdus un skaitļus „līdz 5.datumam” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „līdz 3.datumam”;
  2. 4.3. punktā vārdus un skaitļus „līdz 8. datumam” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „līdz 5. datumam” .
 1. Grozījumi stājas spēkā ar 20.02.2010.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis ) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 56
Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai veicinātu Cēsu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumam (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina ) nodrošināt lēmuma izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.02.2002.gada sēdes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts olimpiādēs un konkursos, un pedagogu, kuri sagatavojuši audzēkņus olimpiādēm un konkursiem apbalvošanu” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.4 , 60 §).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 57
Par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas izglītojamajiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 7. punktu un Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” 12.punktu, pamatojoties uz Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola 04.02.2010. iesniegumu (Nr.30/1 -11), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Kārtību, kādā Cēsu sanatorijas internātpamatskola sedz sabiedriskā transporta izdevumus saskaņā ar pielikumu.
 2. Minētā kārtība attiecināma uz transporta izdevumu segšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas izglītojamajiem ar 2009./2010.mācību gadu.
 3. Uzdot Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols) nodrošināt lēmuma izpildi.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 58
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.pantu, Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. saistošo noteikumu Nr.13 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ 3.2.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2010.gadā V.Bērziņai par īpašumu Upes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0105) un Upes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0126).
 2. Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi V.Bērziņai par īpašumu Upes ielā 2 Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0127), jo zemes lietošanas mērķis ir noteikts (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 59
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.pantu, Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. saistošo noteikumu Nr.13 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ 3.2.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
    1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2010.gadā V.Bērziņas, M.Veckalniņas, I.Reikteres, A.Abrāmovas par īpašumu Dzirnavu ielā 51/53, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0102).
    2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
    3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 60
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.pantu, Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. saistošo noteikumu Nr.13 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ 3.2.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2010.gadā G.Klezbergam par īpašumiem Dzirnavu ielā 41 Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0107), Pārgaujas ielā 2 Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0121), Pārgaujas ielā 3 Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0120).
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 61
Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21. panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkuma „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 12.01.2010.), un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.02.2010. atzinumu (protokols Nr.3), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā :
„1. Noteikt brīvpusdienu un standartpusdienu cenu:
  1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas 1. - 9.klašu skolēniem un Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2.vidusskolas , Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas 7.- 12.klašu skolēniem - Ls 0.80 (astoņdesmit santīmi);
  2. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 1.- 6.klašu skolēniem – Ls 0.68(sešdesmit astoņi santīmi).”
 1. Lēmums stājas spēkā ar 15.02.2010.
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu nodrošina attiecīgo iestāžu vadītāji.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 62
Par finansējumu mērķfinansējuma līgumam: Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros līgumam Nr.2008-1-PL1-COM06-00889 4
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, pamatojoties uz 16.09.2008. noslēgto Mērķfinansējuma līgumu: Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros līgums Nr.2008-1-PL1-COM06-00889 4, Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (26.01.2010., Nr.1-13/7)) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 1967,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit septiņi lati 00 santīmi) 28.09.2008. Mērķfinansējuma līguma: Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros līgums Nr.2008-1-PL1-COM06-00889 4.
 2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 63
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Līvu pamatskolas direktores A.Gabranovas iesniegumu (29.01.2010., Nr.01-28/19) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai no 04.01.2010. – 30.12.2010. pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – šādus ikmēneša ziedojumus no:
  1. Gressvikas Sarkanā krusta (Gressvik Rode Kors – Norvēģija) – brīvpusdienu nodrošināšanai;
  2. Ģimenes atbalsta fonda ( Norvēģija – Bjerke Emils, Bjerke Undis Le) – brīvpusdienu nodrošināšanai.
 2. Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 64
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (03.02.2010., Nr.1-11/33) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai no 04.01.2010 – 30.12.2010. pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedojumu no Klīvlendas Apvienotās draudzes (mācītāja Sarma Eglīte) Ohaio štats ASV, ēdināšanas izdevumu apmaksai skolēniem un pirmskolas grupas bērniem no biedrības „Zvannieku mājas”.
 2. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
65###Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (05.02.2010.Nr.1-12/24) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt - darba organizācijai – grāmatas izdošanai šādus ziedojumus no:
 • SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” – Ls 100,00;
 • SIA „Wolf system” – Ls 200,00;
 • V.Neimanis – Ls 200,00;
 • SIA Firma “Spriegums” – Ls 100,00.
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 66
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Autopārvadājuma likuma 35, 39. pantu un ievērojot 01.02.2010. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumus (reģ.01.02.2010. ar Nr.182/1-20), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 67
Par Cēsu rajona invalīdu biedrības iesniegumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Cēsu rajona invalīdu biedrības 29.01.2010. iesniegumu (reģ.ar Nr. 176/1-25) par finansējuma piešķiršanu apkurei un ēkas Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijai, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 04.02.2010. atzinumam (protokols Nr. 2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Uzdot Cēsu novada pašvaldības  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot priekšlikumus par Cēsu novada nevalstisko organizāciju darbībai piešķiramajām telpām un nepieciešamo līdzekļu piesaisti telpu atbilstošai pielāgošanai.  


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 68
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.645 ’’Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 30.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.645 ’’Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 30.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
‘’4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 69
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.123 ’’Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.5, 10.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.123 ’’Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.5, 10.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
‘’4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 70
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.204 „Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr.2-7-73/2006”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj: 
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.204 „Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr.2-7-73/2006” (prot.Nr.6, 31.p.), šādus grozījumus:
1.1.  Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt atlikto maksājumu zemes nomas maksai, kas aprēķināma SIA „Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, par laika periodu:
 • no 01.04.2009. līdz 31.12.2009. (1,5% apmērā no zemes vērtības privatizācijas vajadzībām) - LVL 1362,73 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi lati 73 santīmi), bez PVN,
 • no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. (1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības)- LVL 880,71 (astoņi simti astoņdesmit lati 71 santīms), bez PVN,
 • kas kopā sastāda LVL 2243,44 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati 44 santīmi), bez PVN.”
1.2.  Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2.Apstiprināt lemjošās daļas 1.punktā minētās zemes nomas maksas par laika periodu no 01.04.2009. līdz 31.12.2010. nomaksas grafiku:
līdz 31.03.2011. – LVL 560,86 (pieci simti sešdesmit lati 86 santīmi (bez PVN);
līdz 30.06.2011. – LVL 560,86 (pieci simti sešdesmit lati 86 santīmi (bez PVN);
līdz 30.09.2011. – LVL 560,86 (pieci simti sešdesmit lati 86 santīmi (bez PVN);
līdz 20.12.2011. – LVL 560,86 (pieci simti sešdesmit lati 86 santīmi (bez PVN).”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 71
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
No Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 01.02.2010. saņemts paziņojums par Valsts zemes dienesta pārstāvja maiņu Cēsu pilsētas zemes komisijā (reģ. Nr. Cēsu novada pašvaldībā 187/1-25).
Saskaņā ar likuma „Par zemes komisijām” 21.1. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 41 (prot. Nr.2, 41.p.) „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”, izslēdzot no Zemes komisijas sastāva A. Jirgenu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas zemes ierīcības inženieri, un iekļaujot Cēsu pilsētas Zemes komisijas sastāvā E.Liparti, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļas Cēsu biroja kadastra inženieri.
 2. Atļaut E.Lipartei, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļas Cēsu biroja kadastra inženierei, savienot valsts amatpersonas amatu Cēsu pilsētas Zemes komisijā ar citu amatu- Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļas Cēsu birojā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 72
Par Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr. 612 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu” atcelšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumu (reģ. ar Nr. 130/1-25), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26. un 27. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2009. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 612 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.
 
73###Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (prot. Nr.9, 24§) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pārjaunot 31.07.2007. Telpu nomas līgumu Nr.105 par telpu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atlīdzības lietošanā (nomā) ēdināšanas pakalpojumu veikšanai V. Grundules individuālajam uzņēmumam „Dzirnavniece”, reģistrācijas Nr. 44102014173, juridiskā adrese: „Vējdzirnavas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, turpmāk – Nomas līgums, veicot tajā šādus grozījumus:
  1. 1.1. Nomas līguma 1.1. punktā mainīt skaitli „127,7” uz skaitli „122,7”;
  2. 1.2. Papildināt Nomas līgumu ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1.1 Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā (nomā) Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu – saimniecības pamatlīdzekļus, pārējos pamatlīdzekļus un inventāru, turpmāk – Kustamā manta, ēdnīcas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar pielikumu Nr.1”.
  1. 1.3. Izteikt Nomas līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Par iznomātajām telpām Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 61,35 (sešdesmit viens lats 35 santīmi) mēnesī (bez PVN)”.
  1. 1.4. Papildināt Nomas līgumu ar 3.1.1 punktu šādā redakcijā:
„3.1.1 Par Kustamo mantu Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 40,00 (četrdesmit lati 00 santīmi) mēnesī (bez PVN)”.
1.5. Izteikt Nomas līguma 3.2. punktu šādā redakcijā:
„3.2. 3.1. un 3.1.1 punktos uzrādītās nomas maksas samaksa tiek noteikta sākot ar 01.03.2010”.
  1. 1.6.Izteikt Nomas līguma 3.4. punktu šādā redakcijā:
„3.4. Nomas maksa Nomniekam jāiemaksā Pārjaunojuma līgumā norādītajā Iznomātāja bankas kontā, maksājumus izdarot vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas”.
1.7. Papildināt Nomas līgumu ar 3.7. punktu šādā redakcijā:
„3.7. Papildus iznomāto telpu nomas maksai un Kustamās mantas nomas maksai Nomnieks katru mēnesi maksā Iznomātājam pēc Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem par faktiski patērēto auksto ūdeni pēc ūdens skaitītāja rādījumiem un Cēsu pilsētas SIA „Vinda” noteiktajiem tarifiem. Aukstā ūdens uzskaiti uzsākt no ūdens skaitītāja uzstādīšanas brīža”.
1.8. Izteikt Nomas līguma 7.3. punktu šādā redakcijā:
„7.3. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā izbeigt šo līgumu vienpusējā kārtā, rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš”.
 1. Atzīt par spēku zaudējušu 22.11.2007. Vienošanos Nr. 132 Par grozījumiem 2007. gada 31. jūlija līgumā Nr. 105 par telpu nomu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Pārjaunojuma līgumu 31.07.2007. Telpu nomas līgumam Nr.105.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums
Kustamās mantas saraksts:
 
Nr. Nosaukums Vienību skaits Iegādes datums
  Saimmniecības pamatlīdzekļi    
1 Virtuves iekārta – plaukts, ēdamzālē 1 06.08.2007.
2 Ūdens boilers elektriskais 160 litru, virtuves telpās 1 31.10.2006.
       
  Pārējie pamatlīdzekļi    
3 Plīts elektriskā OEH610, 6 sildvirsmas, virtuvē 1 11.09.2007.
4 Panna dziļā cepšanai OEP430, virtuvē 1 11.09.2007.
5 Ledusskapis LIEBHERR UGK5750, virtuvē 1 11.09.2007.
6 Krāsns Arianna XF030TG, karstā gaisa, (komplektā 4 pannas), virtuvē 1 11.09.2007
7 Plaukts metālisks SXEA ēdienu izlikšanai, virtuvē 1 11.09.2007.
8 Marmīts aukstais CXD3L, 3 x GN 1/1, virtuvē 1 11.09.2007.
9 Plauktiņš SXEB ēdienu izlikšanai, virtuvē 1 11.09.2007.
10 Galds NXD neitrāls, virtuvē 1 11.09.2007.
11 Marmīts siltais TXD3, ar vannu 3 x 1/1 GN, virtuvē 1 11.09.2007.
12 Galds stūra XDB750-750, (900 leņķis) , virtuvē 1 11.09.2007.
13 Svari DIGI elektroniskie, 15 kg, DID DS-788 BR, virtuvē 1 11.09.2007.
14 Sakņu griežamā mašīna TVCUJ220M CUOCOJET elektriskā, ar 7 diskiem, virtuvē 1 11.09.2007.
15 Vitrīna aukstā Loire cold PE3, virtuvē 1 11.09.2007.
16 Trauku mazgājamā mašīna ALK6FOE2 KIARR6, ar pamatni, groziem, dozatoru, virtuvē 1 11.09.2007.
  Inventārs    
17 Katls, ēdnīcā 1  
18 Panna, ēdnīcā 4  
19 Starplika marmīta traukiem, ēdnīcā 14  
20 Termoss, ēdnīcā 1  
21 Trauks marmītam, ēdnīcā 29  
22 Vāks marmīta traukam, ēdnīcā 19  
23 Plaukti, ēdnīcā 11  
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 74
Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008.– 2014. gadam aktualizētās sadaļas „Investīciju plāns” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
29.05.2008. Cēsu pilsētas attīstības programma un sadaļa „Investīciju plāns”. Ar Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumu Nr. 503 „Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu” apstiprinātās Cēsu pilsētas attīstības programmas Uzraudzības sistēmas noteikumi paredz, ka Investīciju plāns pārskatāms reizi gadā kopā ar budžeta apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.02.2010. priekšlikumu (prot.Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
Grozīt Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008.-2014.gadam apstiprinot jaunu 5.sadaļas „Uzraudzības sistēmas” 6.nodaļu „Investīciju plāns 2010.- 2012.” saskaņā ar pielikumu.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 75
Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.un2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta pirmās daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.-43.pantu un 47.pantu, Komerclikuma 151.-154.un 196.-198.pantu, ievērojot Cēsu pilsētas SIA ‘Vinda” statūtus”, ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus sabiedrības darbības nodrošināšanai un turpmākās attīstības veicināšanai, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā, Cēsu novada pašvaldībai piederošos maģistrālos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus par bilances sākotnējo vērtību Ls 46 065,68 (četrdesmit seši tūkstoši sešdesmit pieci lati un 68 santīmi), pretī saņemto visas jaunās sabiedrības daļas.
  1. ūdensvads:
   N.p.k. Ielas nosaukums
   Jāņmuižā, Priekuļu novadā
   Garums, m Diametrs, mm Materiāls
   1. Līvānu iela 223 100 Ķets
   2. Jāņulejas iela 180 100 Ķets
   51 40 Polietilēns
   3. Alejas iela 299 100 Ķets
   146 40 Polietilēns
   4. Gravas iela 84 100 Ķets
   121 100 Polietilēns
   158 50 Polietilēns
   5. Lakstīgalu iela 123 40 Polietilēns
   6. Krasta iela 112 50 Polietilēns
   7. No artēziskā urbuma 139 100 Ķets
   47 100 Polietilēns
   8. Ozolu gatve (Pa pļavu, Sporta ielu un Ozolu gatvi) 533 100 Ķets
   9. Ozolu gatve (No Ābeļu ielas līdz skolai) 137 100 Ķets
   10. Ābeļu iela 259 100 Ķets
   11. Lauku iela 203 65 Ķets
   12. Gaujas iela (No skolas līdz attīrīšanas iekārtām) 347 100 Ķets
     KOPĀ 3162    
  2. kanalizācija
   N.p.k. Ielas nosaukums
   Jāņmuižā, Priekuļu novadā
   Garums, m Diametrs, mm Materiāls
   1. Līvānu iela 120 150 Keramika
   2. Jāņulejas iela 272 150 Keramika
   3. Alejas iela 410 150 Keramika
   4. Gravas iela 347 200 Keramika
   5. Lakstīgalu iela 57 150 Keramika
   6. Lazdu iela 98 150 Keramika
   7. Krasta iela 109 150 Keramika
   8. Ozolu gatve (Pa Ozolu gatvi līdz NAI) 527 200 Keramika
   9. Meistaru iela 227 150 Keramika
   10. Ābeļu iela 152 200 Keramika
   11. Sporta iela (Gar stadionu starp Ozolu gatvi un Meža prospektu) 216 200 Keramika
   12 Meža prospekts (No Krasta ielas līdz attīrīšanas iekārtām) 781 200 Keramika
     KOPĀ 3316    
 1. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas SIA „Vinda” valde viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 76
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada domes 27.11.2009. lēmumu Nr. 414 „Par Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu nr. 290 „Par pašvaldību aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”, Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 440 „Par pašvaldības aģentūru ”Cēsu rajona slimnīca”, Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu nr. 619 „Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”, Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu nr. 444 „Par Cēsu pilsētas domes 22.11.2001. lēmuma „Par Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu” un Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu nr. 443 „Par Cēsu pilsētas domes 24.02.2000. lēmuma „Par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padomes izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 635 „Par Cēsu pilsētas domes 31.03.2005. lēmuma „Par pārstāvja deleģēšanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” atzīšanu par spēku zaudējušu”, Cēsu novada domes 22.10.2009. lēmuma Nr.330 „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”, Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu nr. 358 „Par pedagogu atlases komisijas izveidošanu”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 621 „Par „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 607 „Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām”, Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu nr. 21 „Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju”, Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 6 „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 77
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 78
Par Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu, ievērojot Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumus Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 130.un 131.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Saistošie noteikumi Nr. 6
2010.gada...............
Cēsīs
Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta
pirmās daļas 9. un 11.punktu, ievērojot Ministru kabineta
01.04.1997. noteikumus Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
130.un 131.punktu
 
 
I. Lietoto terminu skaidrojums
Atjaunošanas darbi – brauktuves vai ietves seguma (asfalts, betona plātnes, grants), zāliena vai apstādījumu atjaunošana.
Atļaujas saņēmējs – pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atkarībā no tā uz kā vārda atļauja izdota.
Attīstības priekšlikums – jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), restaurācijas un citu darbu (ieskaitot pagaidu un sezonas rakstura) veikšanas priekšlikums.
Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.
Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.
Būvlaukums – atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.
Būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām
Būvuzņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kura atbild par darbu izpildi.
Dabas pamatne – platība, kurā turpinās šais dabas apstākļos dabā raksturīgi apstākļi un nav neatgriezeniski pārveidota, lai ar gadiem neatjaunotos iespējamais augsnes un augāja veids.
Darbi - zemes rakšana, uzbēršana, planēšana, apakšzemes inženiertīklu izbūve, remontu un avāriju likvidēšana, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšana, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā.
Iekšējais inženiertīkls – elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadales.
Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās.
Inženierkomunikācija – ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.
Inženiertīklu pievads – ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.
Nepiemēroti klimatiskie apstākļi brauktuves vai ietves seguma atjaunošanai – ārējā gaisa temperatūra ir zemāka par +10°C.
Neparedzētie darbi – darbi, kas nav iekļauti ar brauktuves remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā.
Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kuras uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.
Pazemes inženierkomunikāciju izpildshēma – digitālā formā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) 1992.gada Latvijas koordinātu sistēmā, turpmāk LKS-92, un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns, kas sastādīts atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām, kurā uzrādīti pazemes inženierkomunikāciju raksturojošie lielumi un kas saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku.
Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar grunts rakšanu dziļāk par 0,30 m un tās uzbēršanu augstāk par 0,30 m.
Tehniskā shēma – inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Inženiertīkla pievada un iekšējā inženiertīkla shēmas var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus.
Sarkanā līnija – Cēsu novada pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo brauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.
 
 
II. Vispārīgie jautājumi
 
  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
   1. saskaņojami un veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot brauktuves seguma uzlaušanu, zemes darbus un brauktuves konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai
2.1.2. būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus,
   1. kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus, novietojot uz ietves, brauktuves, laukumos, zālienā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.
  1. Noteikumu mērķis:
   1. nodrošināt transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei;
   2. nodrošināt optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā;
   3. nodrošināt darbu izpildi pēc iespējas īsākā termiņā.
  2. Noteikumi attiecas uz darbiem visā Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
  3. Darbus, kas saistīti ar brauktuves vai gājēju ietvju seguma uzlaušanu, var veikt laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim. Šis noteikums neattiecas uz avārijas darbiem un darbiem, ko veic privātpersona savā teritorijā. Ja objektīvu iemeslu dēļ pasūtītājam vai būvuzņēmējam nepieciešams darbus veikt, neievērojot šajā punktā noteikto termiņu, jautājumu izskata Cēsu novada Būvvaldē, pieaicinot attiecīgo Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas darbinieku (turpmāk Komunālā nodaļa).
  4. Darbus atļauts veikt tikai pēc atļaujas saņemšanas.
  5. Tikai ar iepriekš izņemtu atļauju var:
   1. dziļāk par 0,3 m rakt grunti, veikt izrakumus un urbumus (arī akas), dzīt pāļus un tapas, rakt velēnas, planēt laukumus, nojaukt būves un uzbērt grunti augstāk par 0,3 m;
   2. aizņemt brauktuves, ietves, apstādījumus un zālienus, novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, transporta līdzekļus un citus mehānismus un iekārtas;
   3. veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, rekonstrukciju vai remontdarbus;
   4. izmainīt brauktuves vai ietves profilu;
   5. veidot nojauktā seguma, būvgružu un rakšanas darbu veikšanas laikā izstrādātās grunts atbērtni, t.sk. gan fizisko, gan juridisko personu īpašumā.
  6. Aizliegts:
   1. veicot rakšanas darbus, aizbērt, pārrakt, saspiest vai kā citādi bojāt vai izmainīt virsūdeņu novadīšanas sistēmu;
   2. rokot tranšejas gar koku stādījumiem, bojāt un pārcirst koku balstsaknes;
   3. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;
   4. uzlauzt jebkura veida jaunizbūvētas brauktuves segumu 5 gadu laikā no to pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot avāriju likvidācijas darbus un īpašus gadījumus, izskatot iesniegumu Tautsaimniecības komitejas sēdē;
   5. ar rakšanas darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālienus;
   6. sūknēt ūdeni uz brauktuves, ietves, apstādījumos vai zālienos;
   7. braukt pa brauktuvēm ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā brauktuves segumu.
 
III. Atļaujas saņemšanas kārtība
 
  1. Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāsaņem Cēsu novada pašvaldības izsniegta atļauja. Atļaujas izsniegšanu organizē Komunālā nodaļa.
  2. Atļaujas saņemšanai pasūtītājam vai būvuzņēmējam Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. noteikta parauga iesniegums;
   2. izkopējums no akceptēta būvprojekta, saskaņota tehniskā shēma uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ietverts Cēsu novada administratīvās teritorijas kopējā digitālajā kartē;
   3. būvatļauja, ja tā nepieciešama attiecīgo darbu veikšanai;
   4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, kas saskaņota ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu un Cēsu novada pašvaldības policiju;
   5. detalizēts darbu izpildes grafiks.
  1. Iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata Komunālā nodaļa piecu darba dienu laikā no to saņemšanas un izsniedz saskaņojumu lapu, kurā norāda institūcijas un privātpersonas, ar kurām jāsaskaņo darbu veikšana.
  2. Saskaņojums jāsaņem no šādām saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām un privātpersonām, ko pēc nepieciešamības no situācijas dabā nosaka Komunālā nodaļa:
   1. Nekustamā īpašuma īpašnieks;
   2. Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions;
   3. Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”;
   4. Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”;
   5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas operators;
   6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Citrus Solutions” Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļa;
   7. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa
   8. Akciju sabiedrību „CATA”;
   9. Mobilo telefonu operatori;
   10. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojs;
   11. Privātpersonu, ar kuru noslēgts līgums par pilsētas elektroapgaismojuma apkalpošanu;
   12. Kabeļtelevīzijas operators;
   13. Cēsu novada Būvvaldes vadītājs;
   14. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs;
   15. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
   16. Atkritumu apsaimniekošanas organizācija;
   17. Un citas trešās personas, kuru intereses varētu skart darbu izpilde.
  3. Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi transporta kustībai, par to pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāinformē sabiedrība, izmantojot masu informācijas līdzekļus (vietējais laikraksts, radio u.tml.) un darbu veikšana papildus jāsaskaņo ar:
   1. SIA ”CĒSU KLĪNIKA”;
   2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigāde;
   3. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”;
   4. Cēsu novada Pašvaldības policija;
   5. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknis.
  4. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, pasūtītājam vai būvuzņēmējam saskaņojumu lapa jāiesniedz Komunālajā nodaļā, kur to trīs darba dienu laikā izskata. Ja saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi, tiek izsniegta atļauja.
  5. Ņemot vērā darbu sarežģītību, specifiku un citus nosacījumus, Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks atļaujā var norādīt īpašos nosacījumus darbu un atjaunošanas darbu veikšanai.
  6. Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi un transporta kustību novirzīt pa brauktuvēm ar grants segumu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānodrošina šo ielu brauktuves kopšana un laistīšana. Brauktuves kopšanas un laistīšanas noteikumus nosaka Komunālā nodaļa, par to norādot saskaņojumu lapā.
  7. Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks darbu izpildes termiņus saskaņo, ņemot vērā, ka darbu izpilde organizējama:
   1. nepieļaujot nepamatotu dīkstāvi;
   2. saskaņojot apakšzemes inženiertīklu izbūves secību un ierobežojot atkārtotu seguma uzlaušanu vismaz vienas sezonas laikā;
   3. ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī Maģistrālajās un sekundāri maģistrālajās ielās (Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 5. nodaļa) – ja iespējams, brīvdienās, laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.
  8. Ja darbu rezultātā nepieciešams veikt brauktuves vai ietves atjaunošanu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānoslēdz vienošanās par seguma, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošanas garantēšanu.
  9. Atļaujas izsniegšana tiks atlikta, ja:
   1. nav iesniegti 3.2. punktā minētie dokumenti, vai arī tie ir nepilnīgi (neprecīzi);
   2. nav iegūts saskaņojums ar 3.4. un 3.5.punktos norādītajām institūcijām un privātpersonām;
   3. ja darbu izpildes laikā plānots publisks pasākums, izņemot, ja ir saņemta Cēsu novada Būvvaldes piekrišana darbu veikšanai.
  10. Ja atļaujas saņēmējam atļaujā norādītajā darbu izpildes termiņā nav iespējams pabeigt darbus, Komunālā nodaļa izskata jautājumu par iespēju pagarināt šo termiņu, ja vismaz trīs darba dienas pirms atļaujā norādītā darbu izpildes termiņa beigām, saņemts motivēts iesniegums no atļaujas saņēmēja.
  11. Ja mainās pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atļauja jāpārreģistrē Komunālajā nodaļā. Atļaujas pārreģistrācijas gadījumā saņemtie saskaņojumi saglabājas.
  12. Atļaujas izsniegšana (t.sk. atļaujas termiņa pagarināšana) ir maksas pakalpojums.
  13. Divu nedēļu laikā pēc darbu beigšanas atļauja ir jānoslēdz.
  14. Atļauju paraksta, reģistrē un izsniedz Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks.
 
IV. Darbu izpildes kārtība
 
  1. Darbus, kas saistīti ar brauktuves, ietves seguma un dabas pamatnes ielu sarkanajās līnijās atjaunošanu , drīkst izpildīt tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs.
  2. Būvuzņēmēja darbu vadītājam vai citai atbildīgajai personai darbu izpildes laikā jāuzturas būvobjektā.
  3. Darbu izpildes laikā atļaujas saņēmējam, būvobjektā, jānodrošina:
   1. atļaujas atrašanās būvobjektā un uzrādīšana atbildīgajām valsts vai pašvaldības amatpersonām;
   2. gājēju un satiksmes drošība;
   3. darba vietas aprīkojuma (nožogojuma, satiksmes regulēšanas līdzekļu u.c.) un darba vietas uzturēšanu kārtībā;
   4. esošo (uzrādīto) inženiertīklu saglabāšana. Pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina inženiertīklu turētāja pārstāvis un kopā ar viņu jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai;
   5. darbu izpilde atļaujā norādītajās darbu izpildes teritorijas robežās. Atļauts mainīt darbu izpildes teritorijas, izpildot 3.4. un 3.5. punktos minētās prasības;
   6. darbu izpildes laikā izstrādātā grunts nekavējoties jāizved uz atļaujā saskaņoto atbērtni;
   7. būvgružu savākšana un aizvešana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
   8. jāveic pasākumi, kas nodrošina rakšanas darbu veikšanas laikā transporta līdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, nepieļaujot brauktuves piegružošanu;
   9. pārvadājot rakšanas darbu laikā izstrādāto grunti, auglīgo augsni, būvgružus u.c. birstošus materiālus, transporta līdzekļa kravai jābūt nosegtai ar tentu;
   10. ievērot atļaujā un saskaņojumu lapā noteiktās prasības.
  4. Izbūvējot inženierkomunikācijas, šķērsojot brauktuves ar cieto ceļa segumu, lietojama beztranšeju metode (caurduršana), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.
  5. Ja ir paredzēts mainīt brauktuves vai ietves akmens bruģa segumu pret citu segumu, Komunālā nodaļa un būvuzņēmējs sastāda aktu par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā nosaka, kur bruģakmens nododams uzglabāšanai.
  6. Veicot darbus apstādījumos, jāievēro Cēsu novada domes Saistošie noteikumi, kas nosaka apstādījumu aizsardzību Cēsu novadā.
  7. Veicot būves fasādes remontu, ēkas fasādei vai ārējām sastatnēm jābūt nosegtām ar aizsargtīklu vai arī veicami cita rakstura aizsargpasākumi, atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas, saskaņā ar būvnormatīviem un darbu veikšanas projektu.
  8. Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā atļaujas saņēmējam, jānodrošina:
   1. vismaz trīs dienas pirms darbu uzsākšanas paziņojums plašsaziņas līdzekļos ar informāciju sabiedrībai par paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem;
   2. rakstisks paziņojums visām ieinteresētajām institūcijām un privātpersonām;
   3. visu specializēto transporta līdzekļu piekļūšana attiecīgajam objektam;
   4. autobusu pagaidu pieturvietu ierīkošana, saskaņojot ar pasažieru pārvadātāju;
  9. Maģistrālajās ielās darbi jāveic laikā, kad ir vismazākā transporta kustība un termiņos, kas noteikti atļaujā.
  10. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc darbu pabeigšanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (t.sk., brauktuves horizontālos apzīmējumus).
  11. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi ielu sarkanajās līnijās jāievēro:
   1. Darbu vietas jāaprīko atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām;
   2. asfaltbetona seguma demontāža jāveic ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;
   3. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, ko reglamentē būvnormatīvi vai darbu veikšanas projekts;
   4. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz brauktuves, ietves vai laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,30 m, katru slāni rūpīgi noblietējot, līdz šķembu pamatam. Virskārta 0,20 m biezumā jāaizber ar šķembām līdz brauktuves seguma augšējai horizontālajai atzīmei (t.sk. brauktuvēm ar grants segumu);
   5. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts novadīt vaļējos grāvjos, lietus ūdens kanalizācijas uztvērējakās, saskaņojot ar SIA „Vinda”, un ar nosacījumu, ka pirms notekas jāierīko smilšu ķērājs. Aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuvēm un ietvēm. Pēc būvdarbu pabeigšanas ielas segums jāatjauno atbilstoši atļaujā norādītajām prasībām;
   6. aizliegts sagatavot betonu, javu vai bitumena maisījumu uz brauktuvēm, ietvēm vai dabas pamatnes;
   7. tranšejas virs inženierkomunikācijām aizbērt un segumu atjaunot atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām.
  12. Ja konstatēts, ka nekvalitatīvi aizbērta uz brauktuves esošā tranšeja vai tā aizbērta ar materiāliem, kas neatbilst atļaujā norādītajiem materiāliem, pēc Komunālās nodaļas vadītāja vai atbildīgā darbinieka pieprasījuma, atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic brauktuves pamata nestspējas vai sablīvējuma mērījumi, vai laboratoriskā pārbaude. Mērījumu vai pārbaudes rezultāti jāiesniedz Cēsu novada pašvaldībā. Atļaujas saņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu brauktuves pamata nestspējas vai sablīvējuma atbilstību būvnormatīviem.
  13. Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai remontdarbu pabeigšanas jāveic šādi darbi:
   1. aizbērtā tranšeja līdz seguma atjaunošanai jāuztur tādā stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību un netraucētu pārvietošanos;
   2. piecu dienu laikā pēc būvniecības darbu beigšanas jāatjauno brauktuves vai ietves segums, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošana. Ja darbi jāveic saskaņā ar garantijas vēstulē noteiktajiem nosacījumiem.
  14. Darbu laikā, nodarītos materiālos zaudējumus sedz atļaujas saņēmējs.
  15. Veikto darbu atbilstību izsniegtajai atļaujai izskata Cēsu novada Būvvaldes sēdē.
 
V. Avāriju likvidācija
 
  1. Par avāriju likvidācijas darbu izpildi atbildīga persona, kuras pārziņā ir pazemes inženiertīkli.
  2. Ja avārijas likvidēšana saistīta ar brauktuves vai ietves seguma uzlaušanu un zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc pārējo inženierkomunikāciju turētāju pārstāvji, un darbi veicami saskaņā ar to norādījumiem.
  3. Lai tiktu kontrolēta avārijas likvidācijas darbu uzskaite un brauktuves, ietves, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošana, nākamās darba dienas laikā darbu veicējam jāiesniedz Komunālā nodaļā rakstveida pieteikumu.
  4. Par transporta un gājēju kustības nodrošināšanu un brauktuves vai ietves seguma atjaunošanu atbildīgs attiecīgais inženierkomunikāciju turētājs.
  5. Uz būvniecības darbu izbūvi šīs nodaļas noteikumi nav piemērojami.
 
VI. Brauktuves, ietves, dabas pamatnes un apstādījumu atjaunošanas darbu
kārtība un garantijas
 
  1. Brauktuves un ietves segums un tā aprīkojums, kā arī dabas pamatne un apstādījumi jāatjauno atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu, kā arī atļaujas, vienošanās par brauktuves vai ietves seguma atjaunošanu un tehnisko noteikumu prasībām.
  2. Komunālai nodaļai ir tiesības uzdot atļaujas saņēmējam veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā brauktuves seguma kvalitātes pārbaudes (arī laboratoriskās pārbaudes), kas tiek veiktas par atļaujas saņēmēja līdzekļiem.
  3. Ar brauktuves seguma uzlaušanu saistītā inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija nedrīkst pasliktināt brauktuves ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.
  4. Ja inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju nepieciešams veikt brauktuves seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic brauktuves seguma pagaidu atjaunošana. Brauktuves segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā norādītajos termiņos.
  5. Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citi inženiertīkli, pirms brauktuves elementu atjaunošanas, jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgie inženiertīkli.
  6. Atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem jānovērš veikto darbu defekti, kas radušies, sekojošos termiņos:
   1. atjaunotajam brauktuves segumam – trīsdesmit sešu mēnešu laikā no atļaujas noslēgšanas brīža;
   2. atjaunotajām ietvēm, brauktuves segumiem iebrauktuvēs un iekšpagalmos – divdesmit četru mēnešu laikā no atļaujas noslēgšanas brīža;
   3. atjaunotajam zālienam – sešu mēnešu laikā no atļaujas noslēgšanas brīža;
   4. atjaunotajiem stādījumiem – divdesmit četru mēnešu laikā no atļaujas noslēgšanas brīža.
  7. Ja šo noteikumu minētajā termiņā konstatē brauktuves seguma deformāciju (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm) vai zāliena un apstādījuma defekts (radies zāliena sēklas, stādījuma vai nekvalitatīvas iestrādes rezultātā), Komunālās nodaļas darbinieks, pieaicinot atļaujas saņēmēju, sastāda defektu aktu. Ja atļaujas saņēmējs atsakās parakstīt defektu aktu, par to norāda defektu aktā, ko piecu darba dienu laikā nosūta pa pastu atļaujas saņēmējam taču tas neatbrīvo atļaujas saņēmēju no atbildības par radušos defektu novēršanu. Defekti jānovērš defektu aktā norādītajā termiņā un apjomā. Ja atļaujas saņēmējs defektu aktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, to novēršanu organizē Komunālā nodaļa. Šajā gadījumā izdevumi par defektu novēršanu piedzen no atļaujas saņēmējam.
  8. Ar brauktuves seguma uzlaušanu saistītā inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija nedrīkst pasliktināt brauktuves ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.
  9. Ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka brauktuves seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šo noteikumu prasībām, tad atļauja netiks noslēgta un veiktie darbi netiks uzskatīti par pabeigtiem. Tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai.
  10. Zāliena atjaunošana veicama sekojoši - auglīgās augsnes iestrāde (15 cm biezumā) un zāles sēklu iesēšana un iestrāde augsnē (25 g uz 1 m2) laikā no 1.maija līdz 31.augustam.
 
VII. Darbu pieņemšana un atļaujas noslēgšana
 
7.1. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pirms tranšejas aizbēršanas jāsastāda trasējuma izpildshēma, kurai jāatbilst noteiktajām prasībām:
7.1.1. digitālā formā ar ,,Microstation” vai „AutoCAD” savietojamu failu veidā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) vai uz digitālā veidā sagatavota topogrāfiskā plāna, kas saskaņots ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku un kas ievietots pilsētas digitālajā kartē, uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes;
   1. LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā;
   2. valstī apstiprinātajiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem un līmeņu sadalījumiem;
   3. mēroga 1: 500 precizitātei;
   4. izpildshēmā jābūt parādītiem pilsētas poligonometrijas punktiem, ja tie atrodami dabā;
   5. ja poligonometrijas punkti ir bijuši rakšanas darbu teritorijas tuvumā, tad pirms rakšanas atļaujas noslēgšanas un pie objekta nodošanas tos dabā pārbauda Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs;
   6. ja poligonometrijas punkti ir tikuši iznīcināti rakšanas darbu gaitā, tad celtniecības vai citas atbildīgās organizācijas veic šo punktu atjaunošanu par saviem līdzekļiem ģeodēziskajos darbos licencētas vai sertificētas personas klātbūtnē.
  1. Inženierkomunikāciju pieņemšana ekspluatācijā pēc izbūves notiek Latvijas būvnormatīva LBN 301 noteiktajā kārtībā.
  2. Atļauju noslēdzot, atļaujas saņēmējs:
   1. uzrāda objektu Komunālai nodaļai, kura izsniedz atzinumu vai izdara atzīmi atļaujā par seguma atjaunošanu;
   2. iesniedz izpildshēmu Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas atbildīgajam darbiniekam, kurš izdara atzīmi atļaujā par shēmas saņemšanu.
 
VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
 
  1. Par darbu veikšanu bez atļaujas, kā arī par citu šajos noteikumos minēto normu neievērošanu fiziskajām personām uzliek naudas sodu līdz divi simti piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.
  2. Kontroli par noteikumu ievērošanu veic Cēsu novada Pašvaldības policija un Cēsu novada Komunālā nodaļa.
  3. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sastādīt:
   1. Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
   2. Valsts policija amatpersonas.
  4. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un administratīvo sodu uzliek Cēsu novada domes Administratīvā komisija.
 
IX. Maksa par atļauju izsniegšanu
 
9.1.1. Ielu sarkano līniju robežās apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontdarbu un avārijas likvidēšanas darbu atļauja
  9.1.1. brauktuves daļā 1 diena 10 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.1.2. uz ietves, dabas pamatnes, apstādījumos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajos zemes gabalos (brauktuves daļā)  
 
1 diena
 
 
7 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.1.3. ar transporta kustības slēgšanu 1 diena 15 lati (t.sk. PVN 21%)
9.2. Sastatņu, būvniecības pagaidu nožogojumu, konteineru uzstādīšanas atļauja
  9.2.1. bez gājēju kustības ierobežojumiem 1 diena 2 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.2.2. ar gājēju kustības ierobežojumu, bez transporta kustības ierobežojumiem 1 diena  
3 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.2.3. ar daļēju transporta kustības ierobežojumu 1 diena 7 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.2.4. ar transporta kustības slēgšanu (ielu elementu aizņemšana ar būvmateriāliem, iekārtām, mehānismiem u.tml.)  
 
1 diena
 
 
10 lati (t.sk. PVN 21%)
9.3. Atļaujas pagarinājums    
  9.3.1. brauktuves daļā 1 diena 15 lati (t.sk. PVN 21%)
  9.3.2. uz ietves, dabas pamatnes, apstādījumos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajos zemes gabalos (brauktuves daļā)  
 
1 diena
 
 
10 lati (t.sk. PVN 21%)
9.4. Pirms atļaujas izsniegšanas veicama samaksa par pakalpojumu.
9.5. No maksas par atļaujas izsniegšanu tiek atbrīvoti:
9.5.1. vientuļie pensionāri;
9.5.2. pirmās un otrās grupas invalīdi, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus;
9.5.3. atļaujas saņēmēji, kuri realizē būvniecību tikai par Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
9.5.4. atļaujas saņēmēji, kuri pilsētas infrastruktūru veidojošos objektus pēc izbūves nodod Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā;
9.5.5. atļaujas saņēmēji, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras izbūvē pilsētas infrastruktūru veidojošos objektus un kuri ir nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai;
9.5.6. atļaujas saņēmēji, fiziskas un/vai juridiskas personas, kuri veic nekustamā īpašuma, kas atrodas Cēsu vecpilsētas teritorijā, kuru ierobežo lenču, Palasta un Vaļņu ielas, fasāžu vienkāršoto renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju ne ilgāk par trīs mēnešiem.
9.6. Atļaujas termiņa pagarināšana ir maksas pakalpojums, kam netiek piemēroti šo noteikumu 9.5. punktā noteiktie atvieglojumi.
 
X. Nobeiguma noteikumi
 
  1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. Saistošie noteikumi Nr.18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūve, remontu un avārijas likvidēšanas, sastatņu un pagaidu uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un rekonstrukcijas veikšanas laikā Cēsu pilsētā”.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 79
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izpildot Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” (prot. Nr. 1, 45.p.), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.panta trešo un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram nodrošināt iestādes darbību ievērojot šo apstiprināto nolikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 01. aprīli.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 80
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” struktūras apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izpildot Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” (prot. Nr. 1, 45.p.), ievērojot likuma „Par pašvaldībām”, Publisko aģentūru likuma, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” struktūru saskaņā ar pielikumu.
 1. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 01. aprīli.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbegam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 81
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izpildot Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” (prot. Nr. 1, 45.p.), ievērojot likuma „Par pašvaldībām”, Publisko aģentūru likuma, Valsts pārvaldes iekārtas likuma, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību sarakstu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2010.
 4. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai un Cēsu Kultūras centrs direktores p.i. I.Asarei līdz 01.03.2010. brīdināt darbiniekus par izmaiņām atbilstoši Darba likuma normām.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbegam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 82
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Nodeva par Reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, ievērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām’” 12.pantu un likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, Ministru kabineta 30.05.2006. noteikumus Nr. 438 „Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 5.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumus Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Nodeva par Reklāmas eksponēšanu publiskās vietās Cēsu novada administratīvajā teritorijā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 3. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē :
  1. ar Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. apstiprinātā (prot. Nr. 4, 4.p.) instrukcija Nr.1 „Par Cēsu pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas u.c. informatīvo materiālu eksponēšanu publiskās vietās” nodevas diferencētās likmes piemērošanu;
  2. Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. lēmums Nr. 372 (prot.Nr.10) „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta izdevuma izstrādāšanu, saskaņošanu, izvietošanas atļaujas izsniegšanas maksas noteikšanu”;
  3. Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. lēmums Nr. 373 (prot.Nr. 10) „Par papildus reklāmas, reklāmas nesēju, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvo materiālu eksponēšanas nodevas iekasēšanas un izlietojuma kārtību” .
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 83
Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Finanšu komitejas 11.02.2010. (protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātos Darba samaksas noteikumus, turpmāk noteikumus :
1.1. aizstājot noteikumos vārdus „darba alga” ar vārdu „mēnešalga”;
1.2. izslēgt noteikumos šādus punktus: 1.5., 3.5., 3.6., 4.5., 4.6., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 7.3., 8.7.;
1.3. izslēgt noteikumu 3.3.punkta un 4.3.punkta pēdējos divus vārdus „un apmaksāts”;
1.4. aizstāt noteikumu 3.4., 4.4. un 5.3. punktā skaitļus „1,5” ar skaitli „1”;
1.5.izteikt noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu nosaka Dome Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā).”;
1.6. izteikt noteikumu 6.1. punktu šādā redakcijā :
„6.1. Pašvaldības administrācijas darbinieka mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), kā arī konkrētās darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu. Amatus klasificē atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un līmeni nosaka un klasificēšanas rezultātus apstiprina Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu” ;
1.7. izteikt noteikumus ar 6.12. punktu šādā redakcijā :
„6.12. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem var noteikt piemaksu ne vairāk kā 20% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, par papildus darba pienākumu veikšanu:
   1. ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto ilgstošā prombūtnē (ilgāk nekā 2 nedēļas) esošu darbinieku;
   2. pilda vakanta amata (darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.”;
  1. papildināt noteikumus ar 6.13.punktu šādā redakcijā :
„6.13. Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem nosaka Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.”;
1.9. izteikt noteikumu 7.2. punktu šādā redakcijā :
„7.2. Mēnešalgu pašvaldības aģentūru darbiniekiem nosaka aģentūras direktors apstiprinātā budžeta ietvaros. Izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem mēnešalgu nosaka ievērojot Ministru kabineta noteikumus par pedagogu darba samaksu. Izglītības iestāžu saimnieciskajiem darbiniekiem mēnešalgu nosaka ievērojot Cēsu novada domē apstiprināto amata vienību skaita, amata algu un piemaksu noteikšanas kārtību. Pārējo iestāžu darbiniekiem mēnešalgu nosaka ar atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu.”
1.10. izteikt noteikumu 8.2. punktu šādā redakcijā :
„ 8.2. Pašvaldības policijas priekšniekam un administratīvo lietu inspektoram mēnešalgu ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, darbinieka kvalifikāciju, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni nosaka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.”;
1.11. izteikt noteikumu 8.3.punktu šādā redakcijā :
„8.3. Pašvaldības policijas patruļniekiem mēnešalga tiek noteikta pēc nostrādāto stundu skaita, ņemot vērā stundas tarifa likmi, kuru nosaka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.”;
1.12. papildināt noteikumus ar 8.8. punktu šādā redakcijā :
„8.8. Pašvaldības policijas patruļniekiem par darbu nakts stundās, svētku dienās un par virsstundu darbu samaksa tiek noteikta LR Darba likumā noteiktajā kārtībā.”;
1.13.izslēgt noteikumu 2.; 3.; un 4. pielikumu;
1.14. papildināt noteikumus ar 10.2.punktu šādā redakcijā:
„10.2. Noteikumu 5.1.punkts un 6.1.punkts stājas spēkā pēc tam, kad spēkā stājas normatīvais akts, kas reglamentē amatu katalogu attiecībā uz pašvaldībām.”
 
 1. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 84
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda””
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu un sesto daļu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu un to Pārejas noteikumu 7.2.apakšpunktu un 9.punktu, ievērojot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 12.01.2010. aicinājumu (saņemts 12.01.2010. ar Nr. 49/1-20), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, A.Raubiško), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, izslēdzot 3.punktu.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 85
Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ekspluatācijas pārtraukšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 009 0413). Ar Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 277 (protokols Nr. 7, 76. p.) dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2008. lēmumu Nr. 376 (protokols Nr. 7, 65. p.), Cēsu novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā māja Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ir nodota Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā. 2009. gadā sociālā dzīvojamā māja Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēji renovēta, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/4.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 9.punktu, ievērojot 28.04.2008. starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā (reģ. ar Nr. 2-7-22/2008) un ņemot vērā 28.01.2010. aktu par elektroietaišu apskati dzīvojamā ēkā Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, 28.01.2010. aktu - priekšrakstu par mājas elektroinstalācijas tīkla tehnisko stāvokli, kas apliecina, ka dzīvojamā ēkā elektroinstalācijas tīkla bojājumu dēļ izveidojušies dzīvošanai bīstami apstākļi, un 28.01.2010. aktu par mājas koplietošanas telpu neapmierinošo tehnisko stāvokli, kura dēļ mājā radušies antisanitāri un dzīvošanai nepiemēroti apstākļi, lai nodrošinātu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem un panāktu tās izmantošanu projektā „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/4.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020) plānotās darbības veikšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 04.02.2010. atzinumam (protokols Nr. 3) un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 11.02.2010. Dzīvokļu komisijas atzinumam (protokols Nr. 3), un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. No 2010. gada 18. marta, saglabājot sociālās dzīvojamās mājas statusu, pārtraukt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, ekspluatāciju.
 2. Līdz mājas iekštelpu un elektroinstalācijas tīkla tehniskā stāvokļa nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām piedāvāt mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā iedzīvotājiem citas Cēsu novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 86
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 7.punktu, ievērojot Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu un likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 22.panta otro daļu un 22.panta ceturto daļu, 24.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 87
Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu novadā (kad.Nr.4201 007 0205), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0008 5788). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu, izskatot A.Žurevska iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.Žurevski par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu 1200 m² platībā, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.03.2010. (plāns pielikumā).
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
 4. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 88
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. (prot.Nr.2) atzinumu, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.9 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 89
Par paredzēto darbību „Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma Sēnīte – Rīdzene iespējamā rekonstrukcija”
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21.un 22. pantu un Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumiem Nr. 355 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība” , ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
Atbalstīt paredzēto darbību „Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Sēnīte – Rīdzene iespējamā rekonstrukcija” teritorijā, kas attiecas uz Cēsu novada pašvaldības administratīvo teritoriju.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 90
Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.12.2009. priekšlikumu (prot.Nr.8), 29.01.2010. priekšlikumu (prot. nr.1) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. (prot. Nr. 9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 004 0818, platība 41101 kv.m., cenu Ls 154 000.00 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši lati, 00 santīmi).
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 91
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka I.Strazdiņš-Strazds likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.6 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamās daļas lietotājam I.Strazdiņam-Strazdam.
 1. Noteikt I.Strazdiņam-Strazdam ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 0107).
 1. Zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 684 m2.
 1. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 92
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka I.Vīlips likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar a/s sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 7 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ¼ domājamās daļas lietotājam I.Vīlipam.
 1. Noteikt I.Vīlipam ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 1. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 599 m2.
 1. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 93
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka A.Ševčenko likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 8 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ¼ domājamās daļas lietotājai A.Ševčenko.
 1. Noteikt A.Ševčenko ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 1. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 599 m2.
 1. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 94
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka M.Tomsons likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 9 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 1/3 domājamās daļas lietotājam M.Tomsonam.
 1. Noteikt M.Tomsonam ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz 1/3 domājamo daļu no zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0729).
 1. Zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 1598 m2.
 1. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 95
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka K.Pors likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 10 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., 1/8 domājamās daļas lietotājam K.Poram.
 2. Noteikt K.Poram ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz 1/8 domājamo daļu no zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0216).
 3. Zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 575 m2.
 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 96
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka A.Kuple likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.11 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., lietotājai A.Kuplei.
 2. Noteikt A.Kuplei ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1109).
 3. Zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 601 m2.
 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 97
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka D.Magons likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 12 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., lietotājam D.Magonam.
 2. Noteikt D.Magonam ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz zemes gabalu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 1308).
 3. Zemes gabala Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., platība ir 1180 m2.
 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 98
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Ņemot vērā to, ka I.Zvaigznone likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.02.2010. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr. 13 (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2009.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamās daļas lietotājai I.Zvaigznonei.
 2. Noteikt I.Zvaigznonei ar 2010.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0835).
 3. Zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 1195 m2.
 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 99
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Z.Jēkabsone, Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.14 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām šādas zemes vienības vai to daļas:
1.1.Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 005 0107, kopējā platība 684 m2 (plāns 1.pielikumā);
1.2.Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 002 0833, kopējā platība 599 m2 (plāns 2.pielikumā);
1.3.Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0729, 1/3 domājamā daļa, kopējā platība 1598 m2 (plāns 3.pielikumā);
1.4.Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., 1/8 domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 008 0216, kopējā platība 575 m2 (plāns 4.pielikumā);
1.5.Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 1109, platība 601 m2 (plāns 5.pielikumā);
1.6.Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 1308, platība 1180 m2 (plāns 6.pielikumā);
1.7.Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 007 0835, kopējā platība 1195 m2 (plāns 7.pielikumā);  
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt minēto zemes gabalu vai to daļu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 100
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (11.02.2010., Nr.271/1-25), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu pilsētas pamatskolai pieņemt - darba organizācijai – grāmatas no klašu kolektīviem, vecākiem, skolēniem un darbiniekiem saskaņā ar pielikumu.
2. Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
PIELIKUMS
 
Cēsu pilsētas pamatskolas bibliotēkai
ziedoto grāmatu saraksts
 
Nr. Autors, nosaukums Skaits Dāvinātājs
1. Olimpiskā Ābece. 1 Andra Gulbe
2. Zeiliņa-Jones T. Jūtu karuselis. 1 Andra Gulbe
3. Ziemassvētku laikā. 1 Dace Mizone
4. Pieskāriens. 1 Andra Gulbe
5. A. Aizpuriete. Sena tikšanās vieta. 1 Mirdza Siminaite
6. Latvia. 1 Mirdza Siminaite
7. Ziedonis I., Ikstena N. Nenoteiktā bija. 1 Mirdza Siminaite
8. Hofmane M. Stravaganza. Masku pilsēta. 1 Mirdza Siminaite
9. Nīče F. Tā runāja Zaratustra. 1 Mirdza Siminaite
10. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana. 1 Leščinsku ģimene
11. Deiviss N. Eiropas vēsture. 1 Leščinsku ģimene
12. Leonardo da Vinči (krievu val.). 1 Leščinsku ģimene
13. Filatova M. Āķīgā valodiņa. 1 Vera Kļaviņa
14. Eljota M. Proti aizstāvēt sevi. 1 Vera Kļaviņa
15. Stāraste M. Ej pie rūķa skoloties! 1 1.A klase
16. Rungulis M. Kaķu ģenerālis. 1 1.A klase
17. Vaits E.B. Mazais Stjuarts. 1 1.A klase
18. Timma M. Miglas kamoliņš. 1 1.A klase
19. Karaļbērni. Pasakas par prinčiem un princesēm. 1 Jānis Driļevskis, 1.B kl.
20. Vaits P. Toto un viņa draugi. 1 Jānis Driļevskis, 1.B kl.
21. Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu. 1 Arnolds Jēgers, 1.B kl.
22. Blaitona E. Pauks un Šmauks. 1 1.B klase
23. Andersens H.K. Pasakas. 1 1.B klase
24. Gudrais sivēns un… 1 1.B klase
25. Divi pelēni un… 1 1.B klase
26. Kaldupe Sk. Rasas bērns. 1 2.A klase
27. Fāsts H. Tonijs un brīnumdurvis. 1 2.A klase
28. Ozola I. Rūķu mežā. 1 2.A klase
29. Ēzopa fabulas. 1 2.A klase
30. Artavs V. Labdien, Muri! 1 Linards Romka, 2.A kl.
31. Milburna A. Kurkulēni un vardes. 1 Sintija Rozenšteine, 2.A
32. Ziedonis I. Krāsainās pasakas. 1 Edgars Vaļģis, 2.A kl.
33. Geimens N. Koralīna. 1 3.A klase
34. Stāraste M. Ej pie rūķa skoloties! 1 3.A klase
35. Nestlingere K. Stāsts par pingvīnu. 1 3.A klase
36. Zvirgzdiņš J. Bebru atgriešanās. 1 3.A klase
37. Lobatu M. Dzeltenā dzeņa ordenis. 1 Linards Strazdiņš, 3.A kl.
38. Fāsts H. Tonijs un brīnumdurvis. 1 3.C klase
39. Rensoms A. Bezdelīgu un amazoņu piedz. 1 3.C klase
40. Dikamillo K. Teiksma par Izmisuli. 1 3.C klase
41. Baums L.F. Oza zemes brīnumburvis. 1 3.C klase
42. Geimens N. Koralīna. 1 3.C klase
43. Sahars L. Bedres. 1 3.C klase
44. Blaitona E. Nodegušā dārza namiņa noslēp. 1 3.C klase
45. Freja J. Trakā klase. Krokodils mugursomā. 1 3.C klase
46. Freja J. Trakā klase. Skolotāji izkūp gaisā. 1 3.C klase
47. Kļava M. Baltā ziema. 1 3.C klase
48. Latviešu tautas pasakas par velniem. 1 2.A klase
49. Br. Grimmi. Pasakas. 1 2.A klase
50. Domu Daugava. Sirdsdaugava. 1 Beatrise Jēgere, 2.A kl.
51. Nordlunda G. Leduslācēns Ille. 1 2.B klase
52. Grīva Ž. Pasaka par Diegabiksi. 1 2.B klase
53. Šūberti I. un D. Žurks Lauvassirds. 1 2.B klase
54. Besons L. Arturs un mazmurkšķīši. 1 Ranta Gailīte, 2.B kl.
55. Besons L. Arturs un aizliegtā pilsēta. 1 Ranta Gailīte, 2.B kl.
56. Andersone G. Krāsainā pasaule. 1 Emīlija Ezeriņa, 2.B kl.
57. Purvs Z. Gudrinieki. 1 Patrīcija Stapulone, 2.B
58. Timma M. Miglas kamoliņš. 1 Betija Ķibere, 2.B kl.
59. Sutejevs V. Pifa piedzīvojumi. 1 Marta Kļaviņa, 2.B kl.
60. Šūberti I. un D. Bebra aizsprosts. 1 Betija Ķibere, 2.B kl.
61. Stāraste M. Zīļuks. 1 Kristīne Vinogradova, 2.B kl.
62. Blaitona E. Slavenais pīlēns Tims. 1 Ketija Matišiņeca, 3. B kl.
63. Kolinsa S. Bada spēles. 1 5.C klase
64. Deila Dž. Saldumus dosiet? 1 3.B klase
65. Freja J. Trakā klase. Krokodils… 1 3.B klase
66. Blaitona E. Nodegušā dārza namiņa ... 1 3.B klase
67. Kļava J. Zeķe. 1 3.B klase
68. Stāraste M. Ej pie rūķa skoloties! 1 3.B klase
69. Fāsts H. Tonijs un brīnumdurvis. 1 3.B klase
70. Andersens H.K. Pasakas. 1 3.B klase
71. Rūķu grāmata. 1 4.A klase
72. Lindgrēne A. Madikena un Jūnijkalniņu… 1 4.A klase
73. Kūlis Ē. Niķis un bumerangu stiķi. 1 4.A klase
74. Nestlingere K. Vaukšķis. 1 4.A klase
75. H.K. Andersena skaistākās pasakas. 1 4.A klase
76. Meiere S. Jauns mēness. 1 5.A klase
77. Smita D. Sīriusa stunda. 1 Jānis Zvaigzne, 5.C kl.
78. Kesidija K. Indigo zilais. 1 Melisa Kaškura, 5.B kl.
79. Vensko S. Mare vairs nerunās. 1 6.A klase
80. Rensoms A. Bezdelīgu un amazoņu p. 1 6.B klase
81. Blaitona E. Piedzīvojumu kuģis. 1 7.B klase
82. Prečets T. Brīnumainā morisa dēkas. 1 7.B klase
83. Blaitona E. Piedzīvojumu ieleja. 1 7.B klase
84. Raiskums starp mežiem,ezeriem un … 1 Laura Auziņa, 7.A kl.
85. Freja J. Trakā klase. Skolotāji izkūp ... 1 Amanda Ieviņa, 7.A kl.
86. Dāls R. Džordža brīnumzāles. 1 Amanda Ieviņa, 7.A kl.
87. Brīnišķīgā pasaule. 1001 foto. 1 8.D klase
88. Kolinsa S. Bada spēles. 1 9.B klase
89. Ziedonis R. Jūras zemē Latvijā. 1 9.A klase
90. Horovics E. Pērkondārds. 1 8.C klase
91. De Spirito D. Divatā ar Tokio Hotel. 1 8.C klase
92. Kolinsa S. Bada spēles. 1 8.C klase
93. Hansabankas mūsdienu mākslas kolekc. 1 Justīne Mūrniece, 2.B kl.
94. Nestlingere k. Paula slepenā dienasgr. 1 Laura Auziņa, 7.A kl.
95. Kvaskova M. Monika un dimantu ciltst. 1 Laura Auziņa, 7.A kl.
96. Meiere S. Rītausma. 1 8.B klase
97. Enc."Kas ir kas". Fenomeni 1 9.B klase
98. Enc."Kas ir kas". Savvaļas puķes. 1 9.B klase
99. Enc."Kas ir kas". Fenomeni 1 8.C klase
100. Enc."Kas ir kas". Mehānika. 1 8.A klase
101. Fogls B. Tavs suns. 1 6.C klase
102. Enc."Redzes lokā". Džungļi. 1 6.B klase
103. Enc."Redzes lokā". Prezidenti. 1 6.B klase
104. Enc."Redzes lokā". Arheoloģija. 1 6.B klase
105. Enc."Redzes lokā". Arheoloģija. 1 6.A klase
106. Enc."Redzes lokā". Kalni. 1 6.A klase
107. Enc."Redzes lokā". Prezidenti. 1 4.A klase
108. Enc."Redzes lokā". Glābēji. 1 4.B klase
109. Enc."Redzes lokā". Prezidenti. 1 4.B klase
110. Enc."Redzes lokā". Kalni. 1 4.B klase
111. Enc."Redzes lokā". Džungļi. 1 4.B klase
112. Enc."Redzes lokā". Kalni. 1 3.A klase
  KOPĀ: 112 GRĀMATAS
 
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 101
Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi apstiprināšanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, detālplānojuma izstrādes vadītāja
Ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.437 (prot. Nr8, 24.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi” uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, kas ietver Cēsu novada pašvaldības, fizisku un juridisku personu īpašumā esošu zemes gabalu un tiem pieguļošos ielu posmus.
Ar Cēsu novada pašvaldības 05.11.2009. lēmumu Nr.342 (prot. Nr.12, 12.p.) „Par detālplānojuma teritorijai starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu, Cēsīs un Raiņa ielu, Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas Cēsīs, Cēsu novadā trasi, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām. Uz sabiedriskās apspriešanas pasākumu 16.12.2009. bija ieradušies 2 interesenti, kuriem nebija iebildumu pret izstrādāto detālplānojuma redakciju. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Saņemtas divas rakstiskas atsauksmes no nekustamo īpašumu īpašniekiem ar iebildumiem pret izstrādāto detālplānojuma redakciju, no kuriem vienā gadījumā lūgtie redakcionālie labojumi ir ņemti vērā, bet otrā gadījumā īpašnieka vēlmes neatbilst Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”) un līdz ar to tās nav iespējams ņemt vērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas materiāliem un detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76. un 78.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai Cēsīs, Cēsu novadā, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi, pirmo redakciju kā galīgo redakciju.
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Detālplānojuma teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” saskaņā ar pielikumu, un 8 grafiskajiem pielikumiem.
 
 
Pielikums
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 102
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu  
Ievērojot Bibliotēku likumu, pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (reģ. 16.02.2010 ar nr. 316/1-25) un ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 416 lēmumu „Par Cēsu Centrālo bibliotēku” apstiprinātā nolikuma 31.punktu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veikt šādas izmaiņas Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā :
  1. likvidēt 1 amata vienību - direktores vietnieks;
  2. likvidēt 1,5 amata vienības – bibliotekārs;
  3. likvidēt 0.5 amata vienības – kopēšanas mašīnas operators;
  4. izveidot 1 amata vienību – metodiķis.
 1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2010.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr. 171 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”.
 4. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) nodrošināt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 103
Par SIA „CĒSU KLĪNIKA” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo G.Škenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība kā vienīgais kapitāla daļu turētājs SIA „CĒSU KLĪNIKA” (Reģ.Nr. 44103057729, Slimnīcas iela 9, Cēsis LV-4100) lai paaugstinātu SIA „CĒSU KLĪNIKA” likviditātes rādītājus, nodrošinātu visu medicīnai paredzēto līdzekļu ieguldīšanu veselības aprūpes attīstības nodrošināšanā, t.sk. to, kurus bija nopelnījusi likvidētā Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”, un kuri saskaņā ar Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr.439 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”” piekrita Cēsu novada domei kā PA „Cēsu rajona slimnīca” tiesību un saistību pārņēmējam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.un2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta pirmās daļas 8.punktu, „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.-43.pantu un 47.pantu, Komerclikuma 151.-154.un 196.-198.pantu, ievērojot SIA „CĒSU KLĪNIKA” statūtus, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ieguldīt SIA „CĒSU KLĪNIKA” pamatkapitālā 192015 LVL pretī saņemto visas jaunās sabiedrības daļas.
 2. Lēmuma izpildi nodrošina SIA „CĒSU KLĪNIKA” valde viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 104
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 16.02.2010. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļu no 22.02.2010. līdz 27.02.2010. par periodu no 22.03.2009. līdz 21.03.2010.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 105
Par pārstāvja deleģēšanu iepirkuma komisijā
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersonas. Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” 62.pantā noteikto domes priekšsēdētāja kompetenci un Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 34. un 35.punktā noteikto domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka kompetenci un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 22.-24.pantu, nav pamata secināt, ka amatu savienošanas rezultātā Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks varētu nonākt interešu konflikta situācijā.
Ņemot vērā, ka radusies nepieciešamība atrast jaunu EEA NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” vadītāju, sludinot atklātu konkursu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Deleģēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku J.Rozenbergu darbam atklāta konkursa „Par projekta “LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” vadītāju” (iepirkuma ID Nr. CNP/2010/14 EEA) iepirkuma komisijā.
 2. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu iepirkuma komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 


2010.gada 18.februāra protokols nr.2       Lēmuma nr. 106
Par komandējumu
Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu iepazīties ar koka tehnikumu Kuchl (Austrija), EMCo metālapstrādes uzņēmumu (Austrijā) un Wolf System kompetenču centru (Vācijā) EEA NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ietvaros, ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumus Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Cīrulis, D.Vasmanis, O.Bicāns, V.Vaivods, J.Žagars, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, I.Timermanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, A.Raubiško), (deputāte G.Bērziņa balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam un Cēsu novada domes deputātam I.Timermanim no 2010.gada 28.februāra līdz 2010.gada 2.martam doties komandējumā uz Vāciju un Austriju.
2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga prombūtnes laikā par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietas izpildītāju iecelt Cēsu novada domes deputāti G.Bērziņu.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) no Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem apmaksāt izdevumus par viesnīcu un izmaksāt komandējuma dienas naudu, bet no EEA NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” finanšu līdzekļiem apmaksāt transporta izdevumus.
 
 
Organizacijas struktūra
Struktūra ar grozījumiem
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv