Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 11.marta protokols nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1110Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā  
2111Par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
3112Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu ražotnei "Ģūģeri" Vaives pagastā, Cēsu novadā
4113Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
5114Par skolēnu literāro konkursu
6 115Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību
7116Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
8117Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9117Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
10118Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
11119Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
12120Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
13121Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
14122Par pašvaldības iestādes “Cēsu pilsētas pansionāts” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
15123Par “Cēsu Pieaugušo izglītības centra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
16124Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas 2009. gada pārskata apstiprināšanu
17125Par Vaives pagasta pārvaldes 2009. gada pārskata apstiprināšanu
18126Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
19127Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai
20128Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
21129Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
22130Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
23131Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
24132Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
25133Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009.lēmumā Nr.133 „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
26134Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija  
27135Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu
28136Par nekustamā īpašuma "Rīdzene", Vaives pagastā, Cēsu novadā daļas nomu
29137Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
30138Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai
31139Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
32140Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta ” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
33141Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
34142Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projektam „Ezera ielas rekonstrukcija Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads”
35 143Par komandējumu
36 144Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
37145Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.7  „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”” apstiprināšanu  
38146Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu
39147Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Pļavnieki" Vaives pagasta Cēsu novadā
40 148Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 110
Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā  
Ziņo: Ē.Timpars – SIA “Cēsu Siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs
Līdzziņo: J.Blaus – SIA “Cēsu Siltumtīkli” direktors  
Saskaņā ar 15.01.2009. starp Cēsu pilsētas domes un SIA „Jaunā fabrika” (Reģ. Nr. 40003541541) noslēgto Nodomu protokola 2.2.3.punktu, ņemot vērā, ka SIA „Jaunā fabrika” 27.02.2009. kļuvusi par SIA „Cēsu siltumtīkli” 100% kapitāla daļu īpašnieci, pamatojoties uz 17.02.2010. SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto (Nr. 327/1-25) „Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.-2022. gadam un remonta darba plānu 2010.gadam” priekšlikumu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. sēdes atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, J.Žagars, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Akceptēt daļu no Cēsu pilsētas siltumtīklu investīciju plāna, t.i., investīciju plāns 2010.gadam saskaņā ar pielikumu.
 2. Akceptēt daļu no Cēsu pilsētas siltumtīklu remonta darbu plāna, t.i., remonta darbu plāns 2010.gadam saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam izveidot komisiju centralizētās siltumapgādes optimizēšanas izvērtēšanai.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 111
Par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu , Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi Nr. 11 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.02.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja – L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
Komisijas locekļi – B.Dambīte, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe;
Dz.Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe.
3. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa (vad.L.Kokina).
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 112
Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu ražotnei "Ģūģeri" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
23.02.2010. Vaives pagasta pārvaldē ir saņemts Igora Merca iesniegums ar lūgumu mainīt nosaukumu un piešķirt adresi viņam piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0034 ražotnei "Ģūģeri" Vaives pagastā, Cēsu novadā uz nosaukumu "Lejas Avoti" Vaives pagastā, Cēsu novadā .
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.02.2010. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Mainīt nosaukumu ražotnei „Ģūģeri” Vaives pagastā, ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0034 uz nosaukumu „Lejas Avoti” Vaives pagastā.
 2. Piešķirt adresi nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu. 4290 002 0034 un ēkām uz tā „Lejas Avoti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136.
 3. Atcelt Vaives pagasta padomes 2009. gada 10. jūnija lēmumu Nr. 5.14 (prot. Nr. 9) „Par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Ģūģeri” Vaives pagastā”.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot I.Mercam un Valsts zemes dienestam par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 113
Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Nekustamais īpašums Piebalgas ielā 1, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2508), sastāvošs no zemes gabala un namīpašuma, pieder A. Leitei. Saskaņā ar īpašnieces pilnvarotās personas A.Leiša sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.punktu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.02.2010. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Mainīt adresi saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai (komercēkai) Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 2508 002, un piešķirt tai adresi Piebalgas iela 1A, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns 1.pielikumā).
 1. Mainīt adresi dzīvošanai paredzētai ēkai (viena dzīvokļa dzīvojamai mājai) Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 2508 004, un piešķirt tai adresi Piebalgas iela 1B, Cēsis, Cēsu nov..
 1. Mainīt adresi saimnieciskai darbībai paredzētām funkcionāli saistītām ēkām (autoserviss un autosalons) Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējumi 4201 005 2508 003 un 4201 005 2508 005, un piešķirt tām adresi Piebalgas iela 1C, Cēsis, Cēsu nov..
 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 un uz tās esošām funkcionāli saistītām ēkām – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 2508 006 un 4201 005 2508 007 – saglabāt adresi Piebalgas iela 1, Cēsis, Cēsu nov..
 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001, telpu grupām piešķirt šādas adreses (saskaņā ar plānu shēmām 2.pielikumā):
  1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 005 (veikals) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-1, Cēsis, Cēsu nov.;
  2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 001 (veikals) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-1A, Cēsis, Cēsu nov.;
  3. no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 003 (dzīvoklis) pēc vienkāršotās renovācijas projekta realizācijas atdalāmai telpu grupai piešķirt adresi Piebalgas iela 1-2, Cēsis, Cēsu nov.;
  4. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 003 (dzīvoklis) atlikušajai daļai piešķirt adresi Piebalgas iela 1-3, Cēsis, Cēsu nov.;
  5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 004 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-4, Cēsis, Cēsu nov.;
  6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 002 (frizētava, saskaņota rekonstrukcija par dzīvokli) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-5, Cēsis, Cēsu nov.;
  7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 006 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-6, Cēsis, Cēsu nov.;
  8. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 007 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-7, Cēsis, Cēsu nov.;
  9. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 008 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-8, Cēsis, Cēsu nov.;
  10. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 009 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-9, Cēsis, Cēsu nov.;
  11. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2508 001 010 (dzīvoklis) piešķirt adresi Piebalgas iela 1-10, Cēsis, Cēsu nov.;
 1. Noteikt par likvidētām Valsts adrešu reģistrā reģistrētas telpu grupu adreses Piebalgas iela 1-12, Cēsis, Cēsu nov. (kods Nr.115616740 Adrešu klasifikatorā), Piebalgas iela 1-15, Cēsis, Cēsu nov. (kods Nr.115832407 Adrešu klasifikatorā), Piebalgas iela 1-15A, Cēsis, Cēsu nov. (kods Nr.115586406 Adrešu klasifikatorā) un Piebalgas iela 1-17, Cēsis, Cēsu nov. (kods Nr.115766247 Adrešu klasifikatorā), jo nepastāv reālas telpu grupas, kurām šīs adreses būtu iespējams piesaistīt.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 114
Par skolēnu literāro konkursu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 25.02.2010. atzinumu (prot.Nr.5) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010.atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt skolēnu literārā konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Apstiprināt skolēnu literārā konkursa komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja- Dz.Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe,
Komisijas locekļi:
M.Kaņepe laikraksta „Druva” korespondente,
M.Majore-Linē, laikraksta „Druva” korespondente,
N.Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore,
D.Briede, projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatore,
L.Pērkone, Cēsu novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,
V.Bērziņa –Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbā,
D.Pētersone –Cēsu 1.pamatskolas skolotāja,
L.Daugiša Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja,
S.Putāne – Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja.
 1. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa (vadītāja L. Kokina).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 115
Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.02.2010. (prot.Nr.5) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. (prot.Nr.3) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību saskaņā ar pielikumu.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) organizēt lēmuma izpildi .
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam
 
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 116
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 214.1 pantā veiktos grozījumus, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada Pašvaldības policijas amata vienības:
1.1. “Patruļnieks” pārdēvējot par “Patruļdienesta inspektors” un “Patruļdienesta vecākais inspektors”;
1.2. “Administratīvo lietu inspektors” pārdēvējot par “Administratīvo lietu vecāko inspektoru”.
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.12 “Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumu “Cēsu novada pašvaldības amatu vienību saraksts” 1. sadaļu.
2.1. 59. līniju izteikt šādā redakcijā:
Nr. p.k. Amata nosaukums Amatu vienību skaits Kods pēc profesiju klasifikatora
59. Administratīvo lietu vecākais inspektors 1 3455 07
2.2. 61. līniju izteikt šādā redakcijā:
61. Patruļdienesta inspektors 5 3455 02
Patruļdienesta vecākais inspektors 5 3455 01
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2010.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 117
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.pantu, Cēsu pilsētas domes 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ 2.1.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2010.gadā R.Kārkliņam par īpašumiem Pārgaujas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0118) un Pārgaujas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-001-0157).
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 117
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.pantu, Cēsu pilsētas domes 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ 2.3.punktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 70% apmērā 2010.gadā V.Kaņepam par īpašumam Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201-007-0410).
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 118
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 29 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.5.3. punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 70% apmērā 2010. gadā Vladimiram Fjodorovam un Jurim Brīkšim par īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā ( kadastra Nr.4201-004-0239).
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 119
Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 2 754 513
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 2 295 314
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 120
Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 2 171 345
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 55 869
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 121
Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca ” 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 61 153
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL -1 772 230
 
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 122
Par pašvaldības iestādes “Cēsu pilsētas pansionāts” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt pašvaldības iestādes “Cēsu pilsētas pansionāts” 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 285 732
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 95 679
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 123
Par “Cēsu Pieaugušo izglītības centra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt “Cēsu Pieaugušo izglītības centra” 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 30 643
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 4 869
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 124
Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolas 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 358 891
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 52 713
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 125
Par Vaives pagasta pārvaldes 2009. gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, 30.pantu, ievērojot MK 20.10.2009.noteikumu Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma LVL 1 687 552
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL -261 509
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 126
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (12.02.2010., Nr.1-12/30) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 127
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres iesniegumu (16.02.2010., Nr.1-12/22) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 128
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (22.02.2010., Nr.1-29/43) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – šādas ziedotās grāmatas:
Nr.p.k. Autors, grāmatas nosaukums Cena, Ls Skaits Summa, Ls Ziedotājs
1. R.Cīglers „Diženie mūziķi” 5.99 1 5.99 Cēsinieku klubs
2. S.Kolinsa „Bada spēles” 8.99 1 8.99 Cēsinieku klubs
3. Aivars Leimanis baletā 25.56 1 25.56 Cēsinieku klubs
4. Mans baltais nams. LNO -90 0.01 1 0.01 Cēsinieku klubs
5. Latvijas nacionālā opera 0.01 1 0.01 Cēsinieku klubs
6. H.Bašs „Raimonda Paula melodijas” 2.50 1 2.50 S.Mintika
7. B.Auzāne „Atmiņu albums” R.Paula zelta dziesmas 0.01 1 0.01 S.Mintika
Kopā 7 43.06  
 
 1. Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 129
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Līvu pamatskolas direktores A.Gabranovas iesniegumu (26.02.2010., Nr.1-28/47) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 130
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 15.02.2010. ar Nr.289/1-25), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai un veterināriem pakalpojumiem – ziedojumu Ls 265.40 (divi simti sešdesmit pieci lati 40 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 131
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (02.03.2010., Nr.1-13/11) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 132
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (22.02.2010., Nr.1-29/44) un Cēsu 1. pamatskolas nolikuma 100.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15), papildinot 4.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:
„ – nodarbība – 3-gadīgo – 6-gadīgo bērnu muzikālo dotību attīstīšana – Ls 0,50 ( t.sk. PVN) par vienu nodarbību vienam bērnam.”
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei A.Būrei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 133
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009.lēmumā Nr.133 „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres iesniegumu (01.03.2010., Nr.1-12/25) un Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas nolikuma 88.1.punktu, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome nolemj:
 1. Ar 12.04.2010. Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā likvidēt amata vienību – kopēšanas mašīnas operators.
 2. Grozīt ar 13.08.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.133 “Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu” izsakot šādā redakcijā:
“ar 12.04.2010. apstiprināt Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas”.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas direktorei I.Šķesterei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 134
Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai LR Satiksmes ministrijā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Iesniegt LR Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija”.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2010.g., 2011.g., 2012.g. budžetā projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 1576900 LVL).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 135
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi” (prot. Nr.17, 7. p.), ar kuru izveidota Cēsu novada Būvvalde būvniecības procesa pārzināšanai un kontrolei Cēsu novada Cēsu pilsētas un Vaives pagasta administratīvajā teritorijā, likuma „Par pašvaldībām”14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10 punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15. punktu, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr. 9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” sastāvā esošajiem Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 136
Par nekustamā īpašuma "Rīdzene", Vaives pagastā, Cēsu novadā daļas nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pārjaunot 2004. gada 2. jūnija Nomas līgumu Nr. 2004 6/4, kas noslēgts starp "Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģ. Nr. 50003050931 un Vaives pagasta padomi par nekustamā īpašuma "Rīdzene" Vaives pag.,Cēsu nov., zemes gabalu 10 m2 platībā un ūdenstorņa atsevišķas daļas nomu.
 2. Noteikt nomas termiņu uz pieciem gadiem.
 3. Noteikt nomas maksu Ls 50.00 (piecdesmit lati) mēnesī un PVN 21%.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) sagatavot atbilstošu pārjaunojuma līgumu.
 5. Lēmuma izpildi uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 137
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (23.02.2010., Nr.1-11/38) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – šādas ziedotās grāmatas:
Nr.p.k. Autors, grāmatas nosaukums Izdevniecība, izdošanas gads Cena Ziedotājs
1. Labas idejas svētkiem Jumava, 2009 4.00 L.Strazdiņa
2. I.Bauere „Lizete, dzejniekam lemtā” Lauku Avīze, 2009 5.80 J.Eglīte
3. M.Kļava „Raibā vasara” Zvaigzne ABC, 2009 0.91 S.Āboliņa
 1. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 138
Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd.” (vienotais reģistrācijas Nr.40003266078) atvērt spēļu zāli azartspēļu organizēšanai Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 139
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un ņemot vērā, ka atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” Cēsu novada Pašvaldības policija atrodas Cēsu novada domes priekšsēdētāja pakļautībā, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātos Darba samaksas noteikumus, turpmāk noteikumus :
  1. 1.1. aizstājot noteikumu 8.2. punktā vārdus „ administratīvo lietu inspektoram” ar vārdiem „administratīvo lietu vecākajam inspektoram”;
  2. 1.2. aizstājot noteikumu 8.3. punktā un 8.8. punktā vārdus „pašvaldības policijas patruļniekiem” ar vārdiem „ pašvaldības policijas patruļdienesta inspektoriem un patruļdienesta vecākajiem inspektoriem”.
 2. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 140
Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta ” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22. jūlija noteikumiem Nr.584 „Par kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infra­struktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”” un 2010.gada 6. janvārī saņemto Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu, ir sagatavots projekta pieteikums „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2 kārta ” iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta ”.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2010.-2011.gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 12.75 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (projekta kopējās izmaksas sastāda 287 927 LVL).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 141
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „ Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 142
Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projektam „Ezera ielas rekonstrukcija Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, ievērojot Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (turpmāk ELFLA) izsludināto projektu konkursu Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 138 021,00 (LVL 97 001,75) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ELFLA projektam „Ezera ielas rekonstrukcija Cēsu rajons, Vaives pagasts, Rīdzene”realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2010.gada aprīļa pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2016.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 143
Par komandējumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga 03.03.2010. iesniegumu komandēt uz Somiju, lai iepazītos ar Tamperes reģiona augstākajām un profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmējdarbības atbalsta centriem saistībā ar Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra un Cēsu profesionālās vidusskolas tālāko attīstību, ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumus Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.punkta pirmās daļas 27.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods), (deputāti J.Rozenbergs un I.Suija-Markova balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam un Cēsu novada domes deputātiem I.Timermanim un I.Suijai- Markovai no 2010.gada 16.marta līdz 2010.gada 18.martam doties komandējumā uz Tamperi (Somija).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) no Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem apmaksāt izdevumus par viesnīcu un transporta izdevumus, kā arī izmaksāt komandējuma dienas naudu.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 144
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  1. Lai nodrošinātu projekta iesniegšanu aktivitātē, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās””, nepieciešams veikt Pētera ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, piegulošo zemju atpirkšanu, ko uz projekta iesniegšanas brīdi var apliecināt ar noslēgtu Nodomu protokolu starp Zemes īpašnieku un Cēsu novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 3. punktu, „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta 3. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atsavināt Pētera ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām nekustamos īpašumus ar šādām adresēm un platībām (platība var mainīties pēc zemju precīzās iemērīšanas dabā):
1.1. Cēsīs, Cēsu novadā:
Nr. p.k. Kadastra Nr. Adrese Platība m2
1 42020071629 Cīrulīšu iela 49, Cēsīs, Cēsu novadā 25
2 42010071604 Līgatnes iela 34, Cēsīs, Cēsu novadā 530
3 42010071605 Līgatnes iela 83, Cēsīs, Cēsu novadā 60
4 42460010028 Līgatnes iela 83, Cēsīs, Cēsu novadā 360
5 42010071341 Aveņu iela 35, Cēsīs, Cēsu novadā 200
6 42010071216 Cīrulīšu iela 20, Cēsīs, Cēsu novadā 110
7 42010071219 Avotu iela 27, Cēsīs, Cēsu novadā 65
8 42010081107 Rīgas iela 104, Cēsīs, Cēsu novadā 750
9 42010081108 Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novadā 12
10 42010071317 Pētera iela 21, Cēsīs, Cēsu novadā 50
11 42010071340 Aveņu iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā 10
12 42010062202 Gaujas iela 68, Cēsīs, Cēsu novadā 340
13 42010071342 Lauku iela 28, Cēsīs, Cēsu novadā 175
  1. 1.2. Amatas novadā:
Nr. p.k. Kadastra Nr. Adrese Platība m2
1 42460010010 “Vairogi”, Amatas novadā 550
2 42460010037 “Saulītes”, Amatas novadā 570
3 42460010034 “Straumēni”, Amatas novadā 160
4 42460020317 “Baznīcas bērzi”, Amatas novadā 880
5 42460020122 “Katrīnkalns”, Amatas novadā 140
6 42460020291 “Ignāti”, Amatas novadā 1010
7 42460020476 “Jaunvimbas”, Amatas novadā 540
8 42460020320 “Jaunvimbas”, Amatas novadā 380
9 42460020318 “Baznīcas bērzi”, Amatas novadā 2570
10 42460010045 “Amati”, Amatas novadā 1180
11 42460010042 “Lejiņas”, Amatas novadā 1525
 
 1. Finansējumu nodrošināt no projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” finanšu līdzekļiem.
 2. Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) līdz 2010.gada 20.martam uzdot organizēt Nodomu protokolus par zemju atsavināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 145
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.7  „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”” apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, kas paredz Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” reorganizāciju un Cēsu Kultūras centra likvidēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 15.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”” saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 146
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.pantu, 31.pantu, Civillikuma 1036.pantu un 1084. pantu, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 170.punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 360.panta otrās daļas 2.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.03.2010. atzinumu (prot. Nr.3) Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Uzdot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novads, īpašniekam J.Švalbem, veikt šādas darbības:
1.1. nekavējoties norobežot bīstamo teritoriju pa nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, robežām ar blakus esošiem īpašumiem, kā arī gar Rīgas ielu un Vaļņu ielu izvietojot brīdinājuma zīmes, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 25.martam;
1.2. no šī lēmuma paziņošanas brīža iesniegt Cēsu novada būvvaldē trīs palīgceltņu Rīgas ielā 41, Cēsīs ar būves kadastra Nr. 42010053205002, 42010053205003 un 42010053205004 demontāžas vai ēku konservācijas būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2010.gada 11.aprīlim un demontēt vai veikt palīgceltņu konservāciju līdz 2010.gada 11.jūnijam. Tā kā dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 41, Cēsīs, būves kadastra Nr. 42010053205001, daļēji demontēta ārsiena iesniegt dzīvojamās ēkas konservācijas būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2010.gada 11.aprīlim. un veikt dzīvojamās ēkas konservāciju līdz 2010.gada 11.jūnijam.
2. Ja lēmuma 1.1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) organizēt lēmuma 1.1.punktā noteiktās darbības nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, piespiedu sakārtošanas darbus - finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem. Izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus piedzīt no īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novads, īpašnieka.
 1. Noteikt, ka administratīvais akts izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi sakarā ar to, ka kavēšanās tieši apdraud personu drošību, dzīvību un veselību.
 2. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam izdot administratīvo aktu par šī lēmuma piespiedu izpildi, ja ēkas Rīgas ielā 41, Cēsīs īpašnieks labprātīgi neizpilda lēmuma 1.punktu.
 3. Ņemot vērā konstatētos faktus un lēmuma motivācijas daļā ietvertos apsvērumus, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 3.punktu, noteikt, ka lēmums ir izpildāms nekavējoties un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 147
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Pļavnieki" Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, 18. punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" , ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Pļavnieki", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 010 0083), kopumā sastāvošu no viena zeme gabala 6.7 ha platībā par pirkuma maksu LVL 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit lati).
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2010.gada 11.marta protokols nr.3       Lēmuma nr. 148
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 11.03.2010. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( O.Bicāns, G.Bērziņa, A.Raubiško, Ē.Rass, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu no 29.03.2010. līdz 07.04.2010.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv