Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 23.februāris   Vārda dienu svin: Haralds, Almants
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Februāris 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1152Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
2153Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
3154Par nomas maksu zemes gabaliem Cēsu novadā, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai
4155Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
5156Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
6157Par kultūras projektu konkursu
7158Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
8 159Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”
9160Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
10 161Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
11162Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
12163Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai
13164Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu centrālajai bibliotēkai
14 165Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
15 166Par nekustamo īpašumu „Pētera iela”, Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460020564) un „Pētera iela-Cēsu ceļš” , Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460010121) pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā
16 167Par nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 007 0945, Līgatnes iela, nodošanu īpašumā Amatas novada pašvaldībai
17 168Par SIA “Cēsu siltumtīkli” iznomāto pamatlīdzekļu pieņemšanu
18 169Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
19 170Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
20 171##Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
21172Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
22173Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu nov., daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
23174Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām
24 175Par debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu novada pašvaldības bilances
25 176Par nedzīvojamo telpu Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
26177Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21)  
27 178Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
28179Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 7 “Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu”
29180Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
30 181Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 460 “Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
31182Par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
32183Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Bērzaines ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.
33184Par adreses piešķiršanu Dzelzceļa ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov.
34185Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā
35186##Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
36187Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
37188Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33 ‘’Par konkursa ‘’Labākais sētnieks Cēsīs’’ komisijas izveidošanu’’
38 189Par konkursu “Labākais sētnieks Cēsu novadā”
39190Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu  no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.augustam
40191Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabala daļu
41192Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 ’’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
42193Par Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma ’’Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12, 7.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
43194Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Aveņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
44195Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
45196Par 14.02.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 182 „Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamo daļu” atzīšanu par spēku zaudējušu
46197Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
47198Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Zeltiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
48 199Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
49200Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
50 201Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai  
51202Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība” apstiprināšanu
52203Grozījumi Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
53 204Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros veiktajiem būvdarbiem Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
54205Par sadarbības līguma apstiprināšanu2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 152
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 15.03.2010. ir saņemts SIA „VITRUM SISTĒMA”, (reģistrācijas Nr. 40003414434, juridiskā adrese Gunāra Astras iela 3A, Rīga, LV-1084), iesniegums (reģ.Nr.539/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu 2010.gada I ceturksnim.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4 ), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Pagarināt nekustamā īpašuma Gaujas ielā 29, Cēsīs, Cēsu novadā, nodokļa (zemei Ls 89,05; ēkām Ls 1002,19) nomaksas termiņu SIA “VITRUM SISTĒMA”, (reģistrācijas Nr. 40003414434, juridiskā adrese Gunāra Astras ielā 3A, Rīga, LV-1084 ) par I ceturksni līdz 30.06.2010. par kopējo summu Ls 1091,24 (viens tūkstotis deviņdesmit viens lats un 24 santīmi).
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 153
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 15.03.2010. ir saņemts SIA „Purpurs”, (reģistrācijas Nr. 40003513336, juridiskā adrese Augusta Dombrovska iela 30-121, Rīga, LV-1015), iesniegums (reģ.Nr.600/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu 2010.gada I ceturksnim.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4 ), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Pagarināt nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 49, Cēsis, Cēsu nov., nodokļa (zemei Ls 70,42 ; ēkām Ls 239,-) nomaksas termiņu SIA “Purpurs”, (reģistrācijas Nr. 40003513336, juridiskā adrese Augusta Dombrovska ielā 30-121, Rīga, LV-1015 ) par 2010.gada I ceturksni līdz 30.06.2010. par kopējo summu Ls 309,42 (trīs simti deviņi lati un 42 santīmi).
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 154
Par nomas maksu zemes gabaliem Cēsu novadā, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ 18.2. un 18.3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Cēsu novadā noteiktajām sakņu (ģimenes) dārzu teritorijām noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
2.1. Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmums Nr.265 „Par noteikumu „Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu”;
2.2. Vaives pagasta padomes 18.02.2009. lēmums „Par nomas maksas noteikšanu” (prot.Nr.3, 2.1.p.).
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 155
Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 11.03.2010. saņemts SIA „GOURMANDS” iesniegums (reģ.Nr.509/1-23) ar lūgumu iznomāt zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu vasaras terases (kafejnīcas) ierīkošanai no 15.04.2010. līdz 30.10.2010. Nekustamais īpašums Raunas ielā 12, Cēsīs, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0013 2773). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Izskatot SIA „GOURMANDS” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” , ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.03.2010. priekšlikumu (prot.Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Iznomāt SIA „GOURMANDS” zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 1502) daļu , sākot ar 15.04.2010., līdz ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., rekonstrukcijas darbu uzsākšanai. Par ēkas rekonstrukcijas darbu uzsākšanu un nomas līguma pārtraukšanu brīdinot Nomnieku 2 nedēļas iepriekš.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 30 m2 .
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. SIA „GOURMANDS” vasaras terases (kafejnīcas) piesaiste zemes gabalam un tās vizuālais izskats jāsaskaņo Cēsu novada Būvvaldē.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 156
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 11.03.2010. iesniegts pirkuma līgums (reģ.Nr.254), kas noslēgts 22.01.2010. par nekustamo īpašumu - zemes gabalu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 009 0803).
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meža ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 009 0803), kopumā sastāvošu no zemes gabala 7468 m² platībā, par pirkuma maksu EUR 7468 (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi eiro), kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas apmaiņas kursu Līguma noslēgšanas brīdī (22.01.2010.) sastāda LVL 5248,54 (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati un 54 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 157
Par kultūras projektu konkursu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra un Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izstrādāto kultūras projektu konkursa nolikumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 18.03.2010. atzinumam (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- 1 (J.Žagars), nolemj:
 1. Apstiprināt kultūras projektu konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 
Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 158
Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21) neapdzīvojamās telpas Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodotas Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, pamatojoties uz SIA „Eži Aktīvai atpūtai” (reģ. Nr. 44103045151) 22.03.2010. iesniegumu Nr. 96/4-5 nomāt telpas Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 1. stāvā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, deputāts M.Malcenieks balsošanā nepiedalās, nolemj:
 1. Nodot nomā SIA „Eži Aktīvai atpūtai” (reģ. Nr. 44103048177) telpu - Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā ar kopējo platību 88,6 m2, t.sk., koplietošanas telpu platība 6,12 m2. Nomas termiņš - līdz 2013. gada 1.aprīlim. Telpas tiek iznomātas mērķim: komercdarbība. Nomas maksa mēnesī LVL 152,96 (viens simts piecdesmit divi lati un 96 santīmi), t.sk., PVN 21% (nomas maksa noteikta LVL 1,81/m2 un LVL 0,60/m2 par koplietošanas telpām, t.sk., PVN 21%), izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis par telpām un telpu atbilstošo zemi zem ēkas daļas.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi un parakstīt nomas līgumu ar SIA „Eži Aktīvai atpūtai” par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 159
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) pieņemt ziedojumu no SIA „Leflers K” (Reģ. Nr. 40003956131) – darba organizācijas uzlabošanai – afišu staba izgatavošanai un uzstādīšanai Rožu laukumā, Cēsīs- 700 Ls (septiņi simti latu) vērtībā.
2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 160
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (22.03.2010., Nr.1-11/53) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt no uzņēmuma „Mykoob Latvia” - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – divus lietotus datorkomplektus (dators HP Compaq, monotors Samsung 510T, pele, klaviatūra).
 1. Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 161
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (19.03.2010., Nr.1-12/57) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai – grāmatas izdošanai šādus ziedojumus:
 • SIA būvniecības firmas „Virāža” – Ls 100,00;
 • G.Skudriņa – Ls 200,00;
 • I.Suija-Markova – Ls 100,00.
 1. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 162
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (22.03.2010., Nr.1-11/53) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedojumu Ls 168,00 (viens simts sešdesmit astoņi lati 00santīmi) no Cēsu Rotari kluba skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai.
 2. Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 163
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (10.03.2010., Nr.1-13/13) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 164
Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu centrālajai bibliotēkai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu Centrālajai bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas:
Nr. p.k. Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izdošanas gads Eksem-plāri Vienības cena, LVL Dāvinātājs
1 Ilga Bērza Gadalaiku gaisma   4 2.5 Ilga Bērza
2   Ar mīļiem sveicieniem 2008 1 0.53 Lija Brīdaka
3   Sirds vārdi 2006 1 0.53 Lija Brīdaka
4 Sandra Brauna Jauns rīts   1 2.00 Zanda Podziņa
5   Brīvības cīņas 1919 2009 1 1.00 Bruno Podiņš
6 Iļja Iifs, Jevgeņijs Petrovs Divpadsmit krēsli   1 2.00 Aija Pole
7 N.K.Krupskaja Par bibliotēku darbu 1962 1 0.50 Jānis Godiņš
8 Mirdza Lībiete Sirds atmin vismazāko 2009 1 2.00 Mirdza Lībiete
9 Dzintra Porozova Bioloģija vidusskolai 2005 1 4.12 Anete Zommere
10 Guntis Rudzītis Neorganiskā Ķīmija vidusskolai 2003 1 3.41 Anete Zommere
11 Rihards Rudzītis Svētceļotāja piezīmes 2009 2 3.37 Alvils Hartmanis
12 Džons Ronalds Rūels Tolkīns Gredzenu pavēlnieks   1 5.63 Elga Broka
13 Džons Ronalds Rūels Tolkīns Gredzenu pavēlnieks   1 5.13 Elga Broka
14 J.Rukšāns Sīpolpuķu uzziedināšana 1976 1 0.30 Jānis Bērziņš
15   Valkas bibliotēka 2009 1 2.00 Ginta Dubrovska
16 Vēsma Veckāgana Latviešu valoda 7.klasei 2006 1 3.00 Anete Zommere
17   Enciklopēdija Britannica   1 1.00 Maija Ikstruma
18 Евгений Зубарев 2012 хроники смутного времени 2008 1 1.00 Irina Anaščenko
19 Александр Тамоников Взлет "Стрелы" 2009 1 1.00 Irina Anaščenko
KOPĀ 23 51.89  
2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 165
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt darba organizācijas uzlabošanai – Dzīvnieku patversmes uzturēšanai un veterināriem pakalpojumiem - šādus ziedojumus:
  1. V.Bokmane - Ls 60.00 (sešdesmit lati);
  2. I.Kampe – Ls 5.00 (pieci lati);
  3. S.Oškalna – Ls 5.00 (pieci lati);
  4. D.Drone – Ls 5.00 (pieci lati).
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 166
Par nekustamo īpašumu „Pētera iela”, Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460020564) un „Pētera iela-Cēsu ceļš” , Drabešu pag., Amatas novadā (kadastra Nr. 42460010121) pieņemšanu īpašumā bezatlīdzības kārtībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ar Amatas novada pašvaldības 18.02.2010. domes lēmumu Nr. 3 „Par nekustamo īpašumu „Pētera iela” un „ Pētera iela- Cēsu ceļš” bezatlīdzības nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” nolemts nodot Amatas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus „Pētera iela” (kadastra Nr. 42460020564) ar kopējo platību 2.0 ha un „Pētera iela-Cēsu ceļš” (kadastra Nr. 42460010121) ar kopējo platību 0.4 ha bezatlīdzības kārtībā Cēsu novada pašvaldībai. Cēsu novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi LR Satiksmes ministrijā investīciju projekta pieteikumu, lai realizētu Pētera ielas rekonstrukcijas projektu, Cēsīs, Cēsu novadā, ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.pantu, 42.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, un saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010 (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Pieņemt īpašumā, bezatlīdzības kārtībā, no Amatas novada pašvaldības nekustamos īpašumus: zemes gabalu „Pētera iela” (kadastra Nr. 42460020564) ar kopējo platību 2.0 ha un zemes gabalu „Pētera iela-Cēsu ceļš” (kadastra Nr. 42460010121) ar kopējo platību 0.4 ha.
 1. Zemes gabalu pieņemt īpašumā ar mērķi – Cēsu novada administratīvās teritorijas labiekārtošana un uzturēšana.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības, kas saistītas ar zemes gabalu „Pētera iela” (kadastra Nr. 42460020564) ar kopējo platību 2.0 ha un „Pētera iela-Cēsu ceļš” (kadastra Nr. 42460010121) ar kopējo platību 0.4 ha kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 167
Par nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 007 0945, Līgatnes iela, nodošanu īpašumā Amatas novada pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 10.02.2010. saņemts iesniegums no Amatas novada pašvaldības Nr. 3-15/41, kurā izteikts lūgums veikt īpašumu apmaiņu atbilstoši likumdošanā paredzētajam, nododot bez atlīdzības Līgatnes ielas posmu no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai, Cēsīs. Amatas novada pašvaldība ir ieinteresēta lauku attīstības programmas (LAP) 3.2.1. pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros veikt Līgatnes ielas rekonstrukciju, kas pilnībā noslēgtu projektu „Amatas novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi – Rakši posma Meijermuiža – Vāļi rekonstrukcija”.
Ar Amatas novada pašvaldība 18.02.2010. domes lēmumu Nr. 3 „Par nekustamo īpašumu „Pētera iela” un „ Pētera iela- Cēsu ceļš” bezatlīdzības nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” nolēma nodot Amatas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus „Pētera iela” (kadastra Nr. 42460020564) ar kopējo platību 2.0 ha un „Pētera iela-Cēsu ceļš” (kadastra Nr. 42460010121) ar kopējo platību 0.4 ha bezatlīdzības kārtībā Cēsu novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.pantu, 42.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, un saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010 (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot Amatas novada pašvaldībai īpašumā nekustamo īpašumu - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 007 0945, Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu novadā platība 14 759 kv.m. (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā), bezatlīdzības kārtībā.
 2. Zemes gabalu nodot īpašumā ar mērķi – Amatas novada administratīvās teritorijas labiekārtošana un uzturēšana.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības, kas saistītas ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 007 0945, Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu novadā kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanu Zemesgrāmatā.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 168
Par SIA “Cēsu siltumtīkli” iznomāto pamatlīdzekļu pieņemšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu pilsētas dome 22.02.2001. nodeva nomā uz divdesmit gadiem siltumapgādes sistēmu Cēsu pilsētā.
Cēsu novada pašvaldībā 12.03.2010. saņemts SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegumu (reģ.Nr. 514/1-20), kurā izteikts lūgums Cēsu novada pašvaldībai pieņemt atpakaļ valdījumā un izslēgt no SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nodotos pamatlīdzekļus pēc saraksta, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu (lēmumā norādītie pamatlīdzekļi nav un nākotnē nebūs nepieciešama pašvaldības funkciju - ... organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (...siltumapgāde...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, nodrošināšanai).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, un saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010 (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Pārņemt no SIA “Cēsu siltumtīkli” šādus pamatlīdzekļus:
  Nr. p.k. Inventāra Nr. Nosaukums un atrašanās vieta Cēsu pilsētā, Cēsu novadā Daudzums
  1 0150/259 Mazā Zīļu iela 8/10- katlu māja ar ūdenstorni, Cīrulīšos 1
  2 0146/72 Bērzaines iela 5-siltumtrases ievads 1
  3 0147/17 Bērzaines iela 5-siltumtrase 1
  4 0148/31 Bērzaines iela 5- siltumtrase 1
  5 0151/260 Mazā Zīļu iela 8/10 maģistrālā siltumtrase, Cīrulīšos 1
  6 0145/235 Bērzaines iela – 38-šķidrā kurināmā noliktava 1
  7 0179/160 Piekabe izlaižama 1
  8 0198/158 Ratiņi 1
  9 0008/5 Rūpniecības 13/ vagoniņi 1
  10 0009/6 Rūpniecības 13-vagoniņš 1
  11 0012/202 Rūpniecības iela 13- metināmais taisngriezis 1
  12 0037/246 Rūpniecības iela 13- gaisa sildītājs Dania 2kW 1
  13 0038/247 Rūpniecības 13- gaisa sildītājs Dania 3,3 kW 1
  14 0039/248 Rūpniecības 13- gaisa sildītājs Dania 5,0 kW 1
  15 004/223 Rūpniecības 13- dziļurbuma sūknis ECV6-6.3-120 1
  16 0053/199 Rūpniecības 13- metināmais transformators 1
  17 0057/28 Rūpniecības 13- slīpmašīna 3B-634 1
  18 0115/46 Birzes iela 31-vinča P-25 1
  19 0116/47 Birzes iela 31- slīpmašīna 3B-634 1
  20 0118/50 Birzes iela 31-metināmais transformators 1
  21 0120/44 Birzes iela 31- apkures katls-lokomotīve 1
  22 0121/45 Birzes iela 31- apkures katls-lokomotīve 1
  23 0152/265 Mazā Zīļu iela 8/10 metināmā iekārta UD-209, Cīrulīšos 1
  24 0153/105 Rūpniecības 13-transformators, angārs-noliktava 1
  25 0165/177 Rūpniecības iela 13- metināmais agregāts, angārs noliktava 1
  26 0166/139 Rūpniecības 13- elektr.ripzāģis ar 40m kabeli, angārs-noliktava 1
  27 0149/64 Dzintara iela 7- biroja telpa 1
 2. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 169
Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
19.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu siltumtīkli” parakstīts Pārjaunojuma līgums „par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”. 15.01.2009. Nodomu protokola, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika”, 3.1.1. punktā noteikts, ka 2009.gadā ikgadējā nomas maksa sastādīs LVL 26 224.79 (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri lati un 79 santīmi).
Cēsu novada pašvaldībā 17.02.2010. saņemts (Nr. 328/1-25) SIA „Cēsu siltumtīkli” veiktā iepirkumu procedūra „Veikt projektēšanas darbus, skiču projekta līmenī, katlu mājas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs spēka elektroapgādes un automātikas tīklu remonta un rekonstrukcijas darbus” par LVL 25 387.65 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi lati un 65 santīmi).
Cēsu novada pašvaldība 31.08.2009. izrakstīja rēķinu Nr.336 „Pamatlīdzekļu nomas maksa par martu – augustu 2009.g.” LVL 6049.98 (seši tūkstoši četrdesmit deviņi lati un 98 santīmi) un 23.12.2009. izrakstīts rēķins Nr.376 „Pamatlīdzekļu nomas maksa par septembri-decembri 2009.g.” LVL 4033.32 (četri tūkstoši trīsdesmit trīs lati un 32 santīmi).
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, saskaņā ar Civillikuma 1846.pantu pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Piekrist ieskaitam, dzēšot Cēsu novada pašvaldības prasījumu par pamatlīdzekļu nomu LVL 10 083.30 (desmit tūkstoši astoņdesmit trīs lati un 30 santīmi), t.sk. PVN 21%, apmērā ar SIA „Cēsu siltumtīkli” pretprasījumu par ieguldījumu siltumtīklu modernizācijā.
 1. Noteikt, ka atlikusī nomas maksa par 2009.gadu, kas sastāda LVL 16 360,03 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit lati un 03 santīmi) t.sk. PVN 21%, pāriet uz nākamo periodu, tas ir summējoties pie 2010.gada nomas maksas.
 2. SIA “Cēsu siltumtīkli” iesniegto iepirkuma dokumentāciju „Veikt projektēšanas darbus, skiču projekta līmenī, katlu mājas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs spēka elektroapgādes un automātikas tīklu remonta un rekonstrukcijas darbus”, kas iesniegta LVL 25 387.65 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi lati un 65 santīmi) vērtībā, piemērot dzēšot daļu no nākamā perioda SIA „Cēsu siltumtīkli” prasījuma.
 1. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 170
Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumu Nr. 91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” 29.punktu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā iestāde ir nosūtījusi uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 3.atlases kārtas ietvaros. Cēsu novada pašvaldība ir saskaņojusi projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” projekta ideju Koordinācijas padomes 30.09.2009. sēdē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
  1. Iesniegt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā projekta pieteikumu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”.
  2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2010.; 2011. un 2012.gada budžetā līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām (kopējai projekta attiecināmo izmaksu summai nepārsniedzot 6 878 344,57 LVL).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr.
171##Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” iesniegšanu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumu Nr. 91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” 29.punktu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā iestāde ir nosūtījusi uzaicinājumu Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 3.atlases kārtas ietvaros. Cēsu novada pašvaldība ir saskaņojusi projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” projekta ideju Koordinācijas padomes24.02.2010.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Iesniegt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”.
2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2010.; 2011. un 2012.gada budžetā līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 1 066 926,09 LVL).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 172
Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada Cēsu pilsētā atrodas Zvaigžņu iela, kas ir pilsētas nozīmes satiksmes infrastruktūras objekts. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datiem un pašvaldības rīcībā esošiem inženiertopogrāfisko uzmērījumu (ar mēroga noteiktību 1:500, LKS 92 koordinātu sistēmā) datiem, daļa no Cēsu pilsētas infrastruktūras objekta Zvaigžņu iela (t.sk. ielas brauktuve), zemes gabalu robežu uzmērīšanas procesā radušos kļūdu dēļ, atrodas zemes gabalu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., un Zvaigžņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., robežās. Minētie zemes gabali ir individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabali un ir privātīpašums, tiem nav noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi ielas sarkano līniju veidā. Saskaņā ar Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1313 datiem nekustamais īpašums Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sastāvošs no zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 1009 (platība 2356 m2) un namīpašuma, pieder V.Žurevskim.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otro daļu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
    1. Noslēgt ar V.Žurevski līgumu, par privātīpašumā esošās Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu nov., daļas 82 m2 platībā izmantošanu pašvaldības vajadzībām (satiksmes infrastruktūrai).
    2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 173
Par Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu nov., daļas izmantošanu pašvaldības vajadzībām
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada Cēsu pilsētā atrodas Zvaigžņu iela, kas ir pilsētas nozīmes satiksmes infrastruktūras objekts. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datiem un pašvaldības rīcībā esošiem inženiertopogrāfisko uzmērījumu (ar mēroga noteiktību 1:500, LKS 92 koordinātu sistēmā) datiem, daļa no Cēsu pilsētas infrastruktūras objekta Zvaigžņu iela (t.sk. ielas brauktuve), zemes gabalu robežu uzmērīšanas procesā radušos kļūdu dēļ, atrodas zemes gabalu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., un Zvaigžņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., robežās. Minētie zemes gabali ir individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabali un ir privātīpašums, tiem nav noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi ielas sarkano līniju veidā. Saskaņā ar Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1425 datiem, nekustamais īpašums Zvaigžņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., sastāvošs no zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 1010 (platība 1097 m2) un namīpašuma, pieder Ā.Smirnovai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otro daļu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010.atzinumu (prot. Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Noslēgt ar Ā.Smirnovu līgumu, par privātīpašumā esošās Zvaigžņu ielas, Cēsīs, Cēsu nov., daļas 127 m2 platībā izmantošanu pašvaldības vajadzībām (satiksmes infrastruktūrai).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 174
Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 175
Par debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu novada pašvaldības bilances
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas veikto norēķinu ar debitoriem salīdzināšanu pēc stāvokļa uz 01.03.2010., saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra datiem par to, ka SIA “Panorāma AGD”, saskaņā ar 29.09.2008. Cēsu rajona tiesas spriedumu par maksātnespējas lietas izbeigšanu, ir pabeigta bankrota procedūra, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības bilances pēc stāvokļa uz 01.03.2010. SIA “Panorāma-AGD” (reģ.Nr.54103009951) debitoru parādus LVL 1685,53 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit pieci lati un 53 santīmi) apmērā:
1) LVL 1539,60 prasības par telpu nomu,
2) LVL 145,93 prasības par pārējiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte).


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 176
Par nedzīvojamo telpu Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums – palīgceltne, kadastra numurs 4201-505-0007, Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – Īpašums -, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1223 (lēmuma datums 05.10.1999.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.02.2001. lēmumu „Par pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (prot. Nr. 4, § 34), un pamatojoties uz nomas līgumu, kas 27.02.2001. noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu Būvnieks” (ar inventāra numurs 64), ar 10.02.2010. nodošanas – pieņemšanas aktu no SIA „Cēsu siltumtīkli” (SIA „Cēsu Būvnieks” saistību pārņēmējs) nodots Cēsu novada pašvaldībai, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot nomā Kultūras biedrībai „Harmonija” (reģ. Nr. 40008006105, juridiskā adrese: Vaļņu iela 12A, Cēsis, Cēsu novads) turpmāk – Biedrība, nekustamā īpašuma – palīgceltne, kadastra numurs 4201-505-0007, Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 151,5 m2, turpmāk – Telpas, ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un attīstību Cēsu novadā un publicēt Biedrības literātu darbus.
 2. Noteikt nomas termiņu no 01.04.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (neskaitot PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 37,88 (trīsdesmit septiņi lati 88 santīmi) mēnesī (neskaitot PVN).
 4. Noteikt, ka līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu Telpās slēdz Biedrība.
 5. Cēsu novada pašvaldība sedz izdevumus par šādiem komunālajiem pakalpojumiem Telpās nomas termiņa laikā: centrālapkure, karstā ūdens apgāde, aukstā ūdens apgāde, elektroapgāde – apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta ietvaros.
 6. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Biedrība pieņem Telpas lietošanā un apsaimniekošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 7. Atļaut Biedrībai slēgt līgumus par Telpu atsevišķu platību nodošanu apakšnomā sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un fondiem par to iekasējot samaksu, kas nepārsniedz lēmuma 3.punktā norādīto apmēru.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 177
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21)  
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar 01.04.2010. tiek mainīts Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nosaukums uz pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot.Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- 1 (D.Vasmanis), nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju”, aizstājot vārdus „Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”” ar vārdiem „pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
2. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 178
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu nr. 45 “Par Cēsu pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs””, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 179
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 7 “Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumus Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 19.03.2010. ieteikumus (reģ.19.03.2010. ar Nr.565/1-20) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 180
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā izmaiņas Vaives pagasta pārvaldes darbinieku sastāvā, ievērojot likuma “Par arhīviem” 9.pantu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protok.Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 13 “Par arhīvu” 2.punktā vārdus “Kristīne Kuzma” aizstājot ar vārdiem “Jana Sukure”.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 181
Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 460 “Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā izmaiņas Vaives pagasta pārvaldes darbinieku sastāvā, ievērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu un 12.panta pirmo daļu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 9.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.03.2010. atzinumam (protok.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 460 “Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos” 1.punkta vārdus “Kristīne Kuzma” aizstājot ar vārdiem “Jana Sukure”.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 182
Par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.05.2006. noteikumus Nr. 438 „Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2010. atzinumam (prot.Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt zonas koeficientu “10” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, aprēķinot maksu par aģitācijas materiālu (Reklāmu ar politisku tematiku) izvietošanu publiskās vietās periodā sešus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām, Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
 
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 183
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Bērzaines ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums Bērzaines ielā 10, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0708), sastāvošs no zemes gabala un namīpašuma, pieder J.Lapsam. Saskaņā ar īpašnieka sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0708 un uz tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0708 001 un 4201 006 0708 002 līdz šim pastāvošo adresi Bērzaines iela 10, Cēsis, Cēsu nov.
 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērzaines ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2508 001, telpu grupām piešķirt adreses no 1 līdz 10.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 184
Par adreses piešķiršanu Dzelzceļa ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1417 adresi Dzelzceļa iela 10A, Cēsis, Cēsu nov. (plāns ar izvietojumu pielikumā).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 185
Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem” zemes gabaliem Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijā, kuros līdz šim atradušies sakņu dārzi un kurus arī turpmāk paredzēts izmantot šim mērķim, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. Lēmumā minētos zemes gabalus Cēsu pilsētā un zemes gabalus Vaives pagasta teritorijā, kuriem lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, iespējams nodot nomā sakņu dārzu ierīkošanai, noslēdzot zemes nomas līgumus.
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.03.2010. priekšlikumu (prot.Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu un 16.3.punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai šādus Cēsu novada pašvaldībai piederošus vai piekrītošus zemes gabalus:
  1. Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1206),
  2. Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0503),
  3. Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 3410),
  4. Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2115),
  5. Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 1107),
  6. Festivāla ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0402),
  7. Glūdas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0701),
  8. Kanāla ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0331),
  9. Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1025),
  10. Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0937),
  11. Lāču ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0735),
  12. Leona Paegles ielā 7A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 009 0121),
  13. Liepu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 1201),
  14. Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0224),
  15. Magoņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0222),
  16. Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0107),
  17. Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1002),
  18. Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1009),
  19. Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2020),
  20. Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0735),
  21. Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 1304),
  22. Saules ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0519),
  23. Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0554 ),
  24. Skudru ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0560),
  25. Vaives ielā 14B, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0505),
  26. Vaives ielā 22A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0509),
  27. Vaives ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0411),
  28. Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 003 0609),
  29. Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0525),
  30. Viestura ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2601),
  31. Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 008 0433).
 1. Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai šādus valstij piekrītošus zemes gabalus, kuri līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu novada pašvaldības rīcībā:
  1. Birzes ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0505),
  2. Birzes ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0506),
  3. Birzes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0511),
  4. Festivāla ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 002 0314),
  5. Spāres ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0536),
  6. Viestura ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā (kad.Nr.4201 006 1001).
 1. Noteikt Cēsu novada Vaives pagastā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai šādus Cēsu novada pašvaldībai piederošus un piekrītošus zemes gabalus:
  1. „Akmenskrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 003 0075),
  2. „Bērzi”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 003 0146),
  3. „Skolas zeme”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 003 0149),
  4. „Līvu skola”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 003 0125),
  5. „Kalna Mežmaļi’’, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 002 0235),
  6. „Paucīši”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 005 0131),
  7. „Rīdzenes ābeļdārzs”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 005 0047),
  8. „Mežmaļu ābeļdārzs”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 002 0231),
  9. „Purenes”, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 002 0033),
  10. Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads (kad.Nr.4290 005 0079).
4. Cēsu novada Cēsu pilsētā zemes nomas līgumi par sakņu (ģimenes) dārziem tiek slēgti uz laiku līdz trīs gadiem.
5. Cēsu novada Vaives pagastā zemes nomas līgumi par sakņu (ģimenes) dārziem tiek slēgti uz laiku līdz pieciem gadiem.
6. Šajā lēmumā norādīto zemes gabalu konkrētu nomas termiņu nosaka ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu.
7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumus par sakņu (ģimenes) dārziem Cēsu pilsētas teritorijā, Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) par sakņu (ģimenes) dārziem Vaives pagasta teritorijā.
8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. sēdes lēmums „Par Saistošo noteikumu Nr.4 “Par mazdārziņu teritoriju izmantošanas un apbūves kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” (prot.Nr.3, 13.p.) un ar šo lēmumu apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.4 “Par mazdārziņu teritoriju izmantošanu un apbūves kārtību Cēsu pilsētā”.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr.
186##Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 187
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 753 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs” (prot. Nr.16,17.p.) ar 2008.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Jānim Mārtinsonam un ar 24.09.2009. lēmumu Nr. 246 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs” (prot. Nr.9, 1.p.) ar 2009.gada 1.septembri izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Ivaram Mārtinsonam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 23.10.2009. atzinumu Nr.11 (prot.nr.1) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. (prot.Nr. 4) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Lūgt Cēsu Zemesgrāmatu nodaļu reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0708, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0939 ha (939 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 1. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
 2. Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi: 11020206-ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.0089 ha, 120302- aizsargjoslas teritorija gar Dzintara ielu – būvlaide – 0.0064 ha, 160201 - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0075 ha, 160201 - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0045 ha.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt lēmuma izpildi.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 188
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33 ‘’Par konkursa ‘’Labākais sētnieks Cēsīs’’ komisijas izveidošanu’’
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punktam, 61.pantam Cēsu novada pašvaldībā tika izveidota un Cēsu novada domē ar 01.07.2009. lēmumu apstiprināta konkursa komisija ’’Par konkursa ‘’Labākais sētnieks Cēsīs’’ komisijas izveidošanu’’ (lēmums Nr.33, prot. Nr.2).
Atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 ‘’Par Cēsu novadu’’ un pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33 ‘’Par konkursa ‘’Labākais sētnieks Cēsīs’’ komisijas izveidošanu’’ vārdu ‘’Cēsīs’’ aizstāt ar vārdiem ‘’Cēsu novadā’’.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 189
Par konkursu “Labākais sētnieks Cēsu novadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.03.2010. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt konkursa „Labākais sētnieks Cēsu novadā” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 190
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu  no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.augustam
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Cēsu novada pašvaldību noslēgto līgumu Nr. Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011 par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” par projekta ‘’Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošanu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.03.2010. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Vaivods, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Noteikt, ka projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas iestādē no 01.05.2010. līdz 01.06.2010. ir slēgtas 2 grupas un no 2010.gada 1.jūnija līdz 31.augustam slēgtas visas grupas.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājai S.Lejiete) :
2.1. no 01.05.2010. līdz 30.06.2010. vienas grupas bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes dažādās grupās un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga) organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu uzņemšanu;
2.2 no 01.05.2010. līdz 31.05.2010. trīs grupu bērnus izvietot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē;
2.3. no 01.05.2010. līdz 31.08.2010. divu grupu un no 01.06.2010.līdz 31.08.2010. astoņu grupu bērnu vecākiem piedāvāt iespēju viņu bērniem apmeklēt uz Cēsu pilsētas 5 pirmsskolas izglītības iestādi;
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) no 01.05.2010.organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2 grupu darbu nodrošināšanu atsevišķās telpās un no 01.06.2010. nodrošināt vietu dažādās grupās pārējiem Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērniem.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete) un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) organizēt pedagoģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un rotaļlietu nodošanu un pieņemšanu .
5. Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga) organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu uzņemšanu no 01.05.2010.
6. Uzdot lēmumā norādīto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem paziņot darbiniekiem par darba līgumā noteiktās darba vietas maiņu (uz laiku), noslēgt ar darbiniekiem grozījumus darba līgumā (uz laiku) un brīdināt bērnu vecākus par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu (uz laiku) un norēķinu kārtību.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 191
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabala daļu
Ziņo: Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Zemes gabals Ezera ielā 6, Cēsīs, izveidots ar Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumu Nr.239 (prot. Nr.6) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu kvartālam Cēsīs, starp Maija, Niniera, Ezera un Dzintara ielām”, kurā noteikts, ka zemes gabals piekrīt domājamās daļās vēsturisko zemes gabalu Maija ielā 1, Maija ielā 3 un Maija ielā 5, Cēsīs, no kuru daļām izveidots jaunais zemes gabals, likumiskajiem mantiniekiem. Kā vēsturiskā zemes gabala Maija ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā likumiskajam mantiniekam O.Bērziņam piekrītoša tika noteikta ½ domājamā daļa no zemes gabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.
Uz zemes gabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, kura kā patstāvīgs īpašuma objekts ar kadastra Nr. 4201 505 0008 ierakstīta zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1224; lēmuma datums 05.10.1999.). Saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Ievērojot vēsturiskā zemes gabala Maija ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā likumiskā mantinieka O.Bērziņa vēlēšanos par sev piekrītošo zemes gabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā ½ domājamo daļu saņemt kā kompensāciju līdzvērtīgu zemi citā vietā, ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 12.10.2001. lēmumiem Nr. 106 un 107 (prot.nr.22) O.Bērziņam piešķirti kā kompensācija zemes gabali Viestura ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā un Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 25.03.2010. atzinumu Nr.22 (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamo daļu, kadastra apzīmējums 4201 005 0806, kopējā platība 3566 m2.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt zemes gabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., domājamās daļas reģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 192
Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 ’’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. lēmumu „Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 39.p.), ar kuru zemes gabals Lenču ielā 38A, Cēsīs, Cēsu novadā noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, 27.04.2006. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.269 „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”. Vēsturiski zemes gabals piederējis Latvijas valstij Kara ministrijas personā. 23.03.2010. īpašuma tiesības uz zemes gabalu Lenču ielā 38A, Cēsīs, Cēsu nov., nostiprinātas zemesgrāmatā Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 25.03.2010. atzinumu Nr.23, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmumu Nr.269 „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 193
Par Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma ’’Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12, 7.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ievērojot to, ka ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” noteikta pašvaldības zemesgabalu nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtība, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmumu „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12, 7.p.) un ar šo lēmumu apstiprināto Nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 194
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Aveņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
Cēsu novada pašvaldībā 29.03.2010. iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 26.03.2010. par nekustamo īpašumu - zemes gabalu Aveņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0809).
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aveņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0809), kas sastāv no zemes gabala 1171 m² platībā, par pirkuma maksu EUR 10 770 (desmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit eiro).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 195
Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
Cēsu novada dome 05.11.2009. pieņēma lēmumu Nr. 344 ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs’’. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā rezultātu apstiprināšana tika plānota Cēsu novada domes 01.04.2010. sēdē.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr.331 ‘’Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība’’, un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, Cēsu novada pašvaldības Arhitekta Jāņa Zlaugotņa ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.
 3. Apstiprināt SIA ‘’MAXIMA Latvija’’ (reģ. Nr. 40003520643, juridiskā adrese „Abras”, Ķekavas novads) būvniecības ieceri par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā.
 4. Uzdot Cēsu novada Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs V. Krastiņš) izsniegt SIA ‘’MAXIMA Latvija’’ plānošanas un arhitektūras uzdevumu tirdzniecības kompleksa „MAXIMA- XX” jaunbūvei Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā projektēšanas darbu uzsākšanai.
 5. Uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai izskatīt jautājumu par apbūves Gaujas ielā 1/3, Cēsīs, 2.kārtu.
 
Pielikums
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 196
Par 14.02.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 182 „Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamo daļu” atzīšanu par spēku zaudējušu
14.02.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 182 „Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamo daļu” (prot. Nr. 4, 71.p.), ar kuru Cēsu pilsētas dome piekrita pārņemt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr. 4201-005-1705, 3659/8500 domājamās daļas, ar kopīpašuma lietošanas kārtību nosakot, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītoša ir palīgēka, būves kadastra apzīmējums 4201-005-1705-002, kopējā platība 365,9 m2, kas nepieciešama medicīniskās atskurbtuves izveidošanai un funkcijas nodrošināšanai, kā arī attiecīgais zemes gabals minētās palīgēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai, turpmāk – Īpašums. Minētais lēmums tika pieņemts, iepriekš rakstveidā vienojoties LR Iekšlietu ministrijai un Cēsu pilsētas domei.
Ņemot vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav izdots Ministru kabineta rīkojums par Īpašuma nodošanu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības apstiprinātā budžeta nepietiekamību Īpašuma sakārtošanai (šobrīd palīgēka ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tās sakārtošanai nepieciešami ne mazāk kā 250 000 Ls), ieceri izvietot medicīnisko atskurbtuvi Cēsu novada pašvaldības SIA „Cēsu Klīnika” īpašumā Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu Nr. 182 „Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamo daļu” (prot. Nr. 4, 71.p.).
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 197
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Rīgas Rēvija” 11.03.2010. iesniegums Nr.14, ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt telpu nomas līgumu Raunas ielā 12, Cēsīs, līdz 01.06.2010, kā arī samazināt ikmēneša nomas maksu, nosakot to 1,25 Ls par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums, kadastra numurs 4201-005-1502, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, sastāvošs no zemes gabala un ēkas, turpmāk – Īpašums, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0013-2773 (lēmuma datums 06.04.2004.), Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” (prot. Nr.1, 45.p.), 01.05.2009. Nomas līgumu, kas noslēgts starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) un SIA „Rīgas Rēvija” (Nomnieks), ar kuru Īpašuma daļa – telpas ēkas 1. stāvā, 108,4 m2 platībā nodotas lietošanā par maksu ar mērķi – komercdarbības veikšana, termiņš 31.03.2010., pašvaldības iespēju uz lēmuma pieņemšanas brīdi nodrošināt Īpašumu tikai ar elektroenerģiju (nenodrošina telpas ar apkuri, aukstā un karstā ūdensapgādi), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot nomā SIA „Rīgas Rēvija” (reģ. Nr. 40002010535, juridiskā adrese: Purvciema iela 53-77/78, Rīga, LV-1046) turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – ēka, kadastra apzīmējums 4201-005-1502-001, Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas telpas ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 108,4 m2, turpmāk – Telpas -, ar mērķi - komercdarbības veikšanai.
2. Noteikt nomas termiņu no 01.04.2010. līdz 31.05.2010.
3. Apstiprināt nomas maksu par Telpām: Ls 1,25 par vienu kvadrātmetru mēnesī (neskaitot PVN), kas kopā sastāda Ls 135,50 (viens simts trīsdesmit pieci lati 50 santīmi) mēnesī (neskaitot PVN).
4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu aizņemto platību proporcionāli ēkas platībai un atsevišķi – par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija) – pēc Iznomātāja piestādīta rēķina.
5. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā un apsaimniekošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 198
Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Zeltiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Vaives pagasta pārvaldē 29.03.2010. ir saņemts Valdas Baronas iesniegums (Nr. 67/01-15) ar lūgumu mainīt nosaukumu un piešķirt adresi viņai piederošam nekustamam īpašumam "Zeltiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā (ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0106 ) uz nosaukumu "Zeltiņu muiža" Vaives pagastā, Cēsu novadā. Īpašuma nosaukuma maiņu Valda Barone izvēlējusies, pamatojoties uz vēsturisko nosaukumu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam "Zeltiņi" (ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0106) uz nosaukumu "Zeltiņu muiža".
 2. Piešķirt adresi nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0106 un ēkām uz tā "Zeltiņu muiža", Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136.
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 199
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt Ls 207, 41 (divi simti septiņi lati 41 santīms) no TRANA-SOMMENBYGDENS rotari kluba - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – velosipēda iegādei 8.klases skolniekam Jānim Zariņam.
 2. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 200
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (29.03.2010., Nr.1-13/44), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi) no Maijas Kurcaltes - darba organizācijai – skolas jubilejas pasākuma organizēšanai.
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 201
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu 2.viduskolas direktores p.i.M.Mihailovas iesniegumu (29.03.2010., Nr.163/1-31-2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 2.vidusskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – šādas ziedotās grāmatas:
Nr.
p. k
Grāmatas nosaukums Izdevniecība Daudzums Vienības cena, Ls Summa
Ls
Ziedotājs
Latvija. Augi Zvaigzne ABC 1 0.425 0.40 6.klase
Krievu – latviešu kabatas vārdnīca Zvaigzne ABC 5 1.35 6.07 9.klase
VG Izlase I.Ābele Zvaigzne ABC 14 3.275 41.26 10.a, 10.b, 10.c, 11.a,
11.c, 12.a, 12.b, 12.c
12.d
Pasaule ir plakana
Tomass L. Frīdmanis
Jumava 2 2.00 4.00 Cēsinieku klubs
Latvijas baletā
A. Leimanis
ULMA 1 5,00 5,00 Cēsinieku klubs
LNO 1995.- 2005.G. Jelgavas tipogrāfija 1 1.00 1.00 Cēsinieku klubs
LNO -90 Livonia Print 1 3.00 3.00 Cēsinieku klubs
The 1000 Greatest entertainers 1950-2000   1 1.00 1.00 Cēsinieku klubs
Daba dziedē sāpes R.Tomass Madris 1 4.00 4.00 Cēsinieku klubs
Noveles
R.Blaumanis
Zvaigzne
ABC
2 2.50 5.00 11.b
 1. Cēsu 2.vidusskolai (direktores p.i. M.Mihailova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 202
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība” apstiprināšanu
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 7.punktu, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 24.03.2010. ieteikumus (reģ. 25.03.2010. ar Nr.625/1-20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 203
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbību ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā un ņemot vērā, ka no 01.04.2010. tiek plānota pakāpeniska Cēsu novada pašvaldības administrācijas speciālistu pārcelšanās no ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā uz ēku Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, tādējādi palielinoties ēkas Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā ikdienas noslogojumam, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā amata vienību „Apkopēja” – 1 amata vienība, kods pēc profesiju klasifikatora- 9132 02.
 2. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” apstiprinātā 1.pielikuma „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts” 1.sadaļas „Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts” 51.1 līnijā „Apkopēja” amata vienību skaits „1” aizstājot ar „2”.
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 204
Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros veiktajiem būvdarbiem Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 1.aprīlis protokols nr.4       Lēmuma nr. 205
Par sadarbības līguma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks
Lai veiktu SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegtā „Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plāns 2010. - 1022. gadam un remonta darbu plāns 2010.gadam” izvērtēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, un 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 23.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, V.Voldemārs, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) pārskaitīt nodibinājumam „Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds” finansējumu 200.00 LVL (divus simtus latu un 00 santīmus) (no vald. funkc. klasif. kods 04.900)10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina, kas ir atbilstošs konkursa rezultātiem, saņemšanas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Pielikums
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv