Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 206Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas izstrādāšanai 2011.-2013.gadam
2 207Par Cēsu pilsētas domes 14.10.2004. lēmuma ”Par zemes gabala Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
3 208Par Cēsu pilsētas domes 24.04.2004. lēmuma ”Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
4 209Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
5 210Par zemes ierīcības projekta Saules iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6 211Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „GOURMANDS”
7 212Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „MORICS K”
8 213Par jaunu adrešu piešķiršanu Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
9 214Par Cēsu novada Izglītības stratēģijas papildināšanu  
10 215Par telpu grupu adrešu likvidēšanu ēkā "Aptiekas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
11216Par VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošā īpašuma sadalīšanu Vaives pag., Cēsu nov.
12217Par nosaukumu piešķiršanu VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošajiem īpašumiem Vaives pag., Cēsu nov.
13218Par Cēsu Valsts ģimnāzijas programmu apstiprināšanu
14 219Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
15 220Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā
16 221Grozījumi Cēsu 1. pamatskolas nolikumā
17 222Grozījumi Cēsu 2. pamatskolas nolikumā
18 223Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
19 224Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
20 225Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
21 226Grozījumi Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas nolikumā
22 227Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā
23 228Grozījumi Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā
24 230Grozījumi Rāmuļu pamatskolas nolikumā
25 231Grozījumi Līvu pamatskolas nolikumā
26 232Grozījumi Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
27 233Grozījumi Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
28 234Grozījumi Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
29 235Grozījumi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
30 236Grozījumi Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
31 237Par Kultūras projektu konkursa komisiju
32 238Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
33 239Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā  
34 240Grozījumi Vaives pagasta pārvaldes nolikumā
35 241Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā
36 242Grozījumi Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā
37 243Grozījumi Cēsu novada Būvvaldes nolikumā
38 244Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā
39 245Par radošās izstādes – konkursu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”
40 246Par finansējumu Labklājības ministrijas projektam„Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.LM 19-3-0203/1-2010
41 247Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
42 248Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai  
43 249Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
44 250Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos  
45 251Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
46 252Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
47 253Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr.56 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu”  
48 254Par statusa piešķiršanas komisiju  
49 255Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
50 256Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  
51 257Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
52 258Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
53 259Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
54 260Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālās bibliotēkas Vaives pagasta bibliotēkām
55 261Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
56 262Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu
57 263Par Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskata apstiprināšanu
58 263Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
59 264Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 11.marta  lēmumā Nr. 149 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu’’2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 206
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas izstrādāšanai 2011.-2013.gadam
Ziņo: V. Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 25.03.2010. ierosinājumu (Nr. 638/1-25), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot.Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2011.-2013.gadam izstrādāšanā:
G.Šķenderu,Cēsu novada domes priekšsēdētāju,
V.Vaivodu, Cēsu novada domes deputātu, Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju,
M.Niklasu, Cēsu novada domes deputātu.  


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 207
Par Cēsu pilsētas domes 14.10.2004. lēmuma ”Par zemes gabala Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas dome 14.10.2004. pieņēma lēmumu ”Par zemes gabala Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” (protokols Nr.22, 1. p.), ar kuru nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4201 008 0318 kopplatība 3736 kv.m.) , sadala divās daļās Ķiršu iela 8 A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 008 0332, un Ķiršu iela 8, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 008 0318. Nekustamā īpašuma reāla sadalīšana divos zemes gabalos nav notikusi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punktu: ”Zemes vienības sadales projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, ir īstenojami divu gadu laikā pēc to apstiprināšanas” Noteikumi stājās spēkā 2007. gada 23.decembrī, un lai tagad realizētu nekustamā īpašuma sadalīšanu ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Saskaņa ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”38. punktu un Cēsu novada domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.03.2010 sēdes priekšlikumu (protokols Nr. 6) , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. sēdes atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes14.10.2004. lēmumu ”Par zemes gabala Ķiršu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu”, sēdes protokols Nr. 22, 1. punkts.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai (vadītāja I. Sirmā) nosūtīt lēmumu izpildei zemes īpašniekam.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 208
Par Cēsu pilsētas domes 24.04.2004. lēmuma ”Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu” atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas dome 14.10.2004. pieņēma lēmumu ”Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu” (protokols Nr.22, 2. p.), ar kuru nekustamo īpašumu Lenču ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4201 005 1636 kopplatība, 158 kv.m.), sadala divās daļās: Lenču ielā 9, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 005 1636), un Lenču ielā 9B, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 005 1640). Nekustamā īpašuma reāla sadalīšana divos zemes gabalos nav notikusi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punktu, lai tagad realizētu nekustamā īpašuma sadalīšanu ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.03.2010 sēdes priekšlikumu (protokols Nr. 6) , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. sēdes atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.10.2004. lēmumu ”Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu”, sēdes protokols Nr. 22, 2. punkts.
 
 Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 209
Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Cēsu novada pašvaldībā 29.03.2010. saņemts Imanta Jura Vaka un Ivara Liepiņa iesniegums (reģ. Nr. 451/F-1-23) par to, ka Ivars Liepiņš vēlās pirkt daļu no Imantam Jurim Vakam piederošā zemes gabala Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads (kadastra apzīmējums 4201 009 0948), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000001497, uz kura atrodas Ivaram Liepiņam piederošs namīpašums Niedru ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1835. Šo zemes gabala sadali var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu, jo tiek nodalīts zemes gabals, kas atrodas zem esoša namīpašuma un nav nepieciešams veidot jaunas ielas un plānot kompleksas inženierkomunikāciju izbūves risinājumus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2. punktu, un Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām minēto zemes gabala sadalīšanu Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.04.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads, (kadastra apzīmējums 4201 009 0948) sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads, (kadastra apzīmējums 4201 009 0948) saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 210
Par zemes ierīcības projekta Saules iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas dome 26.11.2009. pieņēma lēmumu Nr.377 ”Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes gabalu divos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 3173 kv.m. un 6295 kv.m. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un 30.03.2010. saņemts atzinums no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas.
Izskatot VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” iesniegto Zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 3.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.04.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.7),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. sēdes atzinumu (protokols Nr.5 ), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 42010040532 saskaņā ar pielikumu.
 2. Zemes gabalam (projektā Nr. 1) un ēkai saglabāt adresi Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., ēkas kadastra apzīmējums 4201 004 0532 003:
2.1. Zemes gabala platība 3173 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme( 1201).
 1. Zemes gabalam (projektā Nr.2) un ēkai piešķirt jaunu adresi Saules ielā 4B, Cēsīs, Cēsu nov., ēkas kadastra apzīmējums 4201 004 0532 005:
3.1. Zemes gabala platība 6295 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme( 1201).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 211
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „GOURMANDS”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 25.03.2010. saņemts SIA „GOURMANDS” valdes locekļa Filipa Massona iesniegums (reģ.Nr.632/1-23) ar lūgumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu āra kafejnīcas ierīkošanai no 01.06.2010. līdz 15.10.2010. Zemes gabals Rožu laukums, Cēsīs, 1948 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā’’ 4.daļu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Iznomāt SIA „GOURMANDS” (reģ. Nr. 44103053479) zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu, āra kafejnīcas ierīkošanai. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 01.06.2010. līdz 15.10.2010.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 64 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. SIA „GOURMANDS” saskaņot Cēsu novada Būvvaldē vasaras kafejnīcas piesaisti zemes gabalā un tās vizuālo izskatu.
8. Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.
9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 212
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „MORICS K”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 30.03.2010. saņemts SIA „MORICS K” valdes locekles Andas Zvejnieces iesniegums (reģ.Nr.671/1-23) ar lūgumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov., daļu vasaras terases (kafejnīcas) ierīkošanai no 01.05.2010. līdz 30.09.2010. Zemes gabals Rožu laukums, Cēsīs, 1948 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu ‘’...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā’’ 4.daļu, ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.04.2010. priekšlikumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
 1. Iznomāt SIA „MORICS K” (reģ. Nr.44103023883) zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu, vasaras terases (kafejnīcas) ierīkošanai. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 01.05.2010. līdz 30.09.2010.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 78 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Saskaņot Cēsu novada Būvvaldē vasaras kafejnīcas piesaisti zemes gabalā un tās vizuālo izskatu.
8. Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.
9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 213
Par jaunu adrešu piešķiršanu Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4201 001 0107 – zemes gabals Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov. – reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 8927, īpašnieks G.Klezbergs. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4201 501 0005 – piecas ēkas Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov. – reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0014 6730, īpašnieki G.Klezbergs, I.Kučinska, G.Slaviete, J.Klezbergs.
Izskatot ēku Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieku 15.03.2010. iesniegumu (reģ. Nr. 212/F-1-23) par ēkas ar kadastra Nr.4201 001 0107 001 sadalīšanu reālās daļās, pamatojoties uz Cēsu novada būvvaldes 01.04.2010. sēdes atzinumu (prot Nr.12), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.04.2010. priekšlikumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Mainīt adresi dzīvojamai mājai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0107 005, piešķirot tai jaunu adresi Dzirnavu iela 41A, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
2. Dzīvojamai mājai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0107 001, saglabāt adresi Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., un piešķirt adreses telpu grupām (perspektīvā izveidojamiem dzīvokļiem) no 1 līdz 3.
3. Palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0107 002, 4201 001 0107 003 un 4201 001 0107 004, kuras perspektīvā paredzēts pievienot zemes gabalam Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., saglabāt adresi Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 214
Par Cēsu novada Izglītības stratēģijas papildināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Lai papildinātu Cēsu novada Izglītības stratēģiju ar nodaļu „Pieaugušo izglītība”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmās daļas 22.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt darba grupu Cēsu novada Izglītības stratēģijas papildināšanai ar nodaļu „Pieaugušo izglītība” šādā sastāvā:
J. Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
O.Bicāns, Cēsu novada domes deputāts, pārstāvis no Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas;
L. Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
D. Rubene, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore;
D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja ;
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāles vadītāja.
 
 1. Uzdot darba grupai līdz 30.07.2010. iesniegt Cēsu novada domē ziņojumu par veikto darbu.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 215
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu ēkā "Aptiekas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Vaives pagasta pārvaldē 19.03.2010. ir saņemts Ēvalda Amantova iesniegums (Nr. 57/01-05) ar lūgumu mainīt adresi divdzīvokļu mājai "Aptiekas", Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads (ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0009 001) uz viensētu "Aptiekas", Rāmuļi, Vaives pagasts , Cēsu novads.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
 1. Likvidēt telpu grupu (dzīvokļu) adreses "Aptiekas”-1, Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov., un "Aptiekas”-2, Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov.
 2. Viena dzīvokļa mājai ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0009 001 saglabāt adresi "Aptiekas", Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 216
Par VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošā īpašuma sadalīšanu Vaives pag., Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot VAS ”Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 31.03.2010. ar Nr. 682/1-23, par AS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4290 008 074 un kopējo platību 93.97 ha ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0144.- 34,54 ha platībā; 4290 0040 165.- 6,79 ha platībā; 4290 0010 0089.- 14,51 ha platībā un 4290 0008 0074.- 38,14 ha platībā reģistrēt zemesgrāmatā katru kā atsevišķu īpašumu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2. panta pirmo daļu un 8. panta trešo daļu, "Nekustamā īpašuma kadastra likums" 19. panta pirmās daļas 1. punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010.atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Piekrist VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4290 008 074 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0144.- 34,54 ha platībā; 4290 0040 165.- 6,79 ha platībā; 4290 0010 0089.- 14,51 ha platībā un 4290 0008 0074.-38,14 ha platībā reģistrēt zemesgrāmatā katru kā atsevišķu īpašumu.
2.      Lēmumā uzrādītās platības vairāk vai mazāk var tikt precizētas veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
3.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 217
Par nosaukumu piešķiršanu VAS "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā esošajiem īpašumiem Vaives pag., Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot VAS ”Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 31.03.2010. Nr. 682/1-23, ar lūgumu par AS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajiem īpašumiem ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem 4290 004 0165 un 4290 003 0144 piešķirt nosaukumus un adreses. Iesniegumā izteikts priekšlikums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42900040165 piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa Rīga-Lugaži 85.-86.km”un adresi „Dzelzceļa Rīga –Lugaži 85.km-86.km”, Vaives pagasts Cēsu novads. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42900030144 piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa Rīga-Lugaži 86.-91.km”un adresi „Dzelzceļa Rīga –Lugaži 86.km-91.km”,Vaives pagasts Cēsu novads.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.04.2010.atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Piešķirt nosaukumu „ Dzelzceļa Rīga –Lugaži 85 km-86 km” Valsts AS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0165 .
 2. Piešķirt nosaukumu Dzelzceļa Rīga –Lugaži 86 km-91 km”. Valsts AS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0144.
 3. Piešķirt adresi VAS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0165 –„Dzelzceļa Rīga –Lugaži 85.km-86.km”, Vaives pag., Cēsu nov.
 4. Piešķirt adresi VAS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0144 –„Dzelzceļa Rīga –Lugaži 86.km-91.km”, Vaives pag., Cēsu nov.
 5. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 218
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas programmu apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu (Nr.602/1-24), Vispārējās izglītības likuma 8.panta otro daļu., Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas šādas programmas: Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena izglītības programma,(kods 23012111(valodas) saskaņā ar pielikumu Nr.1;
  1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 23013111(matemātika) saskaņā ar pielikumu Nr.2;
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 saskaņā ar pielikumu Nr.3;
  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 saskaņā ar pielikumu Nr.4;
  4. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods 31012011(ekonomika un politika saskaņā ar pielikumu Nr.5;
  5. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 31014011(komerczinības ) saskaņā ar pielikumu Nr.6.
 1. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa ) :
  1. iesniegt Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licencēšanai lēmuma pirmajā punktā minētās programmas;
  2. nodrošināt lēmuma izpildi.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 219
Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 227 apstiprinātajā Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 220
Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 228 apstiprinātajā Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Skolas juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 221
Grozījumi Cēsu 1. pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 184 apstiprinātajā Cēsu 1. pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 222
Grozījumi Cēsu 2. pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 185 apstiprinātajā Cēsu 2. pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 223
Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 188 apstiprinātajā Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 224
Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 189 apstiprinātajā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.10.punktu šādā redakcijā:
„1.10. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 225
Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 186 apstiprinātajā Cēsu 2.vidusskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 226
Grozījumi Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 230 apstiprinātajā Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 227
Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 24.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 259 apstiprinātajā Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:
„1.4. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 228
Grozījumi Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 229 apstiprinātajā Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 6.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„6. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
229###Grozījumi Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 15.oktobra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 304 apstiprinātajā Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„5. CBJC juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matuseviča) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 230
Grozījumi Rāmuļu pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 232 apstiprinātajā Rāmuļu pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 231
Grozījumi Līvu pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 187 apstiprinātajā Līvu pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1.5. Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 232
Grozījumi Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 178 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1.5. Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. M.Virskule) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 233
Grozījumi Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 179 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1.5. Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. S.Lejiete) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 234
Grozījumi Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 180 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. nolikuma 1.5.punkta pirmā teikuma pirmo daļu par iestādes juridisko adresi izteikt šādā redakcijā:
„1.5. Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. M.Rozenberga) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 235
Grozījumi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 182 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. L.Kazaka) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 236
Grozījumi Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. (prot.Nr.7) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 183 apstiprinātajā Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1.5. Iestādes juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vad. p.i. A.Pāže) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 237
Par Kultūras projektu konkursa komisiju
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Kultūras projektu konkursa (apstiprināts ar Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr.157 „Par kultūras projektu konkursu”) nolikuma 8.1.punktu un pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i. 06.04.2010. iesniegumu (Nr. 703/1-25), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Deleģēt darbam pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras projektu konkursa komisijā Cēsu novada domes deputātu Imantu Timermani.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 238
Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Ņemot vērā, ka no 01.04.2010. savu darbību uzsākusi pašvaldību aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 08.04.2010. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 49 „Par Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju” izdarot šādas izmaiņas:
1.1. Izslēgt no komisijas sastāva:
Ē.Rasu, Cēsu novada domes deputātu;
I.Grozu, Cēsu Kultūras centra direktori;
J.Markovu, pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” saimnieciskās nodaļas vadītāju;
J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
M.Malcenieku, Cēsu novada domes deputātu.
1.2. Iekļaut komisijas sastāvā:
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra nodaļas vadītāju.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 239
Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta ceturto punktu, uz Darba likuma 49.pantu, 53.panta pirmo daļu, 57 panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.03.2010.(prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt, ka 2010.gada vasaras periodā pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas šādās Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās :
 1. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē no 01.06.2010. līdz 30.06.2010. (ieskaitot) un no 01.08.2010.līdz 31.08.2010. (ieskaitot);
 2. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē no 01.07.2010. līdz 30.07.2010. (ieskaitot) un no 29.08.2010.;
 3. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē no 01.06.2010. līdz 30.06.2010. (ieskaitot) un no 26.08.2010.;
 4. Cēsu 2. pamatskolas pirmsskolas izglītības divās grupās no 01.06.2010.līdz 30.06.2010. (ieskaitot) un trijās grupās no 26.08.2010.;
 5. Rāmuļu pamatskolas vienā pirmsskolas grupā no 01.06.2010.līdz 31.08.2010.;
 6. Līvu pamatskolas vienā pirmsskolas grupā no 01.06.2010.līdz 30.06.2010. un no 01.08.2010.līdz 25.08.2010. (ieskaitot) , divās grupās no 26.08.2010.;
 7. Cēsu sanatorijas internātpamatskolas pirmsskolas grupā no 01.06.2010. līdz 15.06.2010. un no 15.08.2010.līdz 31.08.2010.
 
2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka),Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājas p.i. A.Pāže), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) organizēt pedagoģisko darbinieku nodrošināšanu saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot, savstarpēji vienojoties par darba izpildes vietas noteikšanu, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete),Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājas p.i. A.Pāže), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane), organizēt tehnisko darbinieku nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 240
Grozījumi Vaives pagasta pārvaldes nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 26.novembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 415 apstiprinātā Vaives pagasta pārvaldes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 241
Grozījumi Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 214 apstiprinātā Cēsu novada Bāriņtiesas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu novada Bāriņtiesai (priekšsēdētāja V.Ķeviņa) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 242
Grozījumi Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 29.decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 214 apstiprinātā Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. nolikuma 1.8.punkta pirmā teikuma pirmo daļu par juridisko adresi izteikt šādā redakcijā:
„Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad. I.Gabrāne) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 243
Grozījumi Cēsu novada Būvvaldes nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 29.decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 546 apstiprinātā Cēsu novada Būvvaldes nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. nolikuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:
„6. Būvvaldes juridiskā adrese ir Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu novada Būvvaldei (vad. V.Krastiņš) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 244
Grozījumi Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 26.novembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 416 apstiprinātā Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.”
2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 245
Par radošās izstādes – konkursu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbalstot Cēsu novada Jauniešu domes iniciatīvu par Bērnu tiesību un aizsardzības dienas atzīmēšanu, lai organizētu konkursu – izstādi, aicinot tajā piedalīties ikvienu jaunieti, kas vēlas radoši paust savu viedokli par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt radošās izstādes- konkursa „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa (vadītāja L.Kokina).
 
Pielikums
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 246
Par finansējumu Labklājības ministrijas projektam„Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.LM 19-3-0203/1-2010
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 2010.12.03. noslēgto Labklājības ministrijas un Cēsu novada pašvaldības līgumu nr. LM 19-3-0203/1-2010 par Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam 1.1.sadaļas „Sociālā atbalsta un koordinācijas sistēmas pilnveide pašvaldībā” ietvaros īstenojamo projektu „Roku rokā bērna atbalstam”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 18.punktu un 17.panta trešās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.04.2010. atzinumam (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai no pamatbudžeta līdzekļiem segt Labklājības ministrijas un Cēsu novada pašvaldības projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līguma Nr. Nr.LM 19-3-0203/1-2010 pēcapmaksas finansējuma daļu LVL 3000 (trīs tūkstoši lati).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) finansējumu atmaksāt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā pēc projekta gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2010.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 247
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumiem (06.04.2010., Nr.1-13/45 un 13.04.2010., Nr.1-13/46) un atbilstoši Cēsu novada Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - darba organizācijai – skolas jubilejas pasākuma organizēšanai - no šādiem ziedotājiem:
 • Sergeja Kunova - Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi);
 • Aigara Vasiļjeva – Ls 70,00 (septiņdesmit lati 00 santīmi).
 1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 248
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.pamatskolai  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (06.04.2010., Nr.1-13/19) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai pieņemt no nodibinājuma „Olimpisko sacensību aģentūra” ziedojumu (naudas balva par izcīnīto 3.vietu Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē) Ls 600,00 (seši simti lati 00 santīmi) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sporta inventāra iegādei.
 2. Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 249
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (06.04.2010., Nr.1-12/67) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 1. No 23.04.2010. līdz 31.05.2010. apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra šādus maksas pakalpojumus:
 
Pakalpojuma veids Norēķini ar asociāciju LIKTA, t.sk, PVN 21% Maksa par CVĢ telpu un datortehnikas nomu, t.sk.,PVN 21% Testētāju atalgojums pirms nodokļu nomaksas Izmaksas kopā (uz 1 cilvēku), t.sk.,PVN 21%
ECDL un E-Citizen kartes iegāde
ECDL karte 15,10 1,00 0,40 16,50
E-Citizen karte 10,30 1,00 0,70 12,00
E-Citizen karte senioriem 7,50 - - 7,50
Skolēniem ECDL karte un sertifikāts (pēc sekmīgas valsts ieskaites informātikā nokārtošanas –katrā ieskaites daļa iegūti vismaz 75% no maksimāli iespējamā punktu skaita) 6,50 1,00 2,50 10,00
Maksa par testu veikšanu
E-Citizen senioriem 1,80 1,00 - 2,80
E-Citizen 2,20 1,00 - 3,20
ECDL ( par katru moduli) automātiskā testēšana 2,20 1,00 - 3,20
ECDL (par katru moduli) manuālā testēšana 1,20 1,00 1,,00 3,20
ECDL (par katru moduli) automātiskā testēšana CVĢ darbiniekiem un skolēniem 2,20 - - 2,20
ECDL (par katru moduli) manuālā testēšana CVĢ darbiniekiem un skolēniem 1,20 - 1,00 2,20
Kursu vadīšana, lai sagatavotu pretendentus ECDL un E-Citizen sertifikāta saņemšanas eksāmenu kārtošanai - 1,00 1,80 2,80
 
 1. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 250
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. un 6.punktu, 12.pantu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektori I.Urjāni un Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektori D.Miezīti pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos uz laiku līdz vienam gadam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektoriem informēt Cēsu novada domes Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sadalīšanu termiņos un izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 251
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta otrās daļas 4.punktu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 252
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izskatot „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA valdes priekšsēdētājas S.Ziediņas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā’’ 4.daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Iznomāt „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu, vasaras terases (kafejnīcas) ierīkošanai. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 01.05.2010. līdz 30.09.2010.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 49 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
 5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Saskaņot vasaras kafejnīcas piesaisti zemes gabalam un tās vizuālo izskatu Cēsu novada Būvvaldē.
8. Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.
9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 253
Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr.56 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu”  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai veicinātu Cēsu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.56 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu” apstiprinātā nolikuma 3.2.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
 
„3.2. Līdz katra mācību gada 1.maijam Izglītības nodaļa sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Cēsu novada domes priekšsēdētājam par izglītojamo apbalvošanu ar Atzinības rakstu, naudas balvām:
3.2.1. par 1.vietu 30 lati;
3.2.2. par 2.vietu 25 lati
3.2.2. par 3.vietu 20 lati
3.2.4. atzinība 15 lati.”
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 254
Par statusa piešķiršanas komisiju  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pantu un likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.pantu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1panta trešo daļu, 8.1panta piekto daļu, izvērtējot komisijā iekļauto personu amata pienākumus un iepazīstoties ar likumā „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” un ar tiem saistītajos normatīvajos aktos norādītajiem komisijas uzdevumiem, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2010. atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt statusa piešķiršanas komisiju, turpmāk komisija, šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
Komisijas locekļi:
- I.Sirmā, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;
- E.Alksnis, pārstāvis no Latvijas Karavīru biedrības;
- D.Jurciņa, pārstāvis no Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības.
2. Atļaut G.Šķenderam (Cēsu novada domes priekšsēdētājs), I.Sirmajai (Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja), E.Alksnim (pārstāvim no Latvijas Karavīru biedrības), D.Jurciņai (pārstāvis no Politiski represēto personu apvienības) savienot ieņemamo amatu ar darbu komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut komisijas priekšsēdētājam G.Šķenderam, komisijas locekļiem I.Sirmajai, D.Jurciņai, E.Alksnim savienot ieņemamo amatu komisijā ar citu amatu, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 255
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 256
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja  
Ievērojot likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.pantu, Cēsu novada pašvaldībā 22.03.2010. saņemto (reģ. Nr. 585/1-22) Cēsu rajona tiesas spriedums par juridiska fakta konstatēšanu par personas darbošanos nacionālās pretošanās kustībā, ievērojot komisijas par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu J.Dz.Johansonam atzinumu (prot.Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu Jānim Dzintaram Johansonam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 257
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (12.04.2010., Nr.1-12/36), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Sporta skolai pieņemt no Latvijas Galda tenisa federācijas ziedojumu Ls 224,00 (divi simti divdesmit četri lati 00 santīmi) – darba organizācijai – Eiropas Ziemeļvalstu veterānu galda tenisa čempionāta organizēšanai.
 2. Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 258
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Gaidas Ulmanes darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai - ziedojumu Ls 5.00 (pieci lati).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 259
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu Centrālajai bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas:
  Nr. p.k. Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izdošanas gads Eksem-plāri Vienības cena, LVL Dāvinātājs
  1   Straupes grāmata 2007 2 4.00 Jānis Bērziņš
  2 Guna Rukšāne Cēsnieka sirdsbalss 2010 5 3.00 Guna Rukšāne
  3   Latvijas rallijam 50 2008 1 1.00 Jānis Bērziņš
  4   Karakalpu stāsti 2009 1 3.15 Jānis Bērziņš
  5   Pašdarināts 2010 1 0.90 Jānis Bērziņš
  6   Rokasgrāmata pašvaldībām 2009 1 0.50 Jānis Bērziņš
  7   Rokasgrāmata pašvaldībām 2009 1 0.50 Jānis Bērziņš
  8   Rokasgrāmata pašvaldībām 2009 1 0.50 Jānis Bērziņš
  9   Eiropas Padome 2009 2 0.50 Jānis Bērziņš
  10 Inguna Bauere Lizete, Dzejniekam lemtā 2009 1 6.35 Inguna Bauere
  11   Saeimas un Valdības telefonu grāmata 2009 1 1.00 Jānis Bērziņš
  12   90 Latvijas gadi 2008 1 6.00 Jānis Bērziņš
  13   Force Majeure   1 2.00 Jānis Bērziņš
  14 Juris Zvirgzdiņš Pele, Punkts un Gūtenbergs 2009 1 3.00 Inese Majore
  15   Tukums Kandava   1 1.00 Jānis Bērziņš
  16   Ogre 2002 1 1.00 Jānis Bērziņš
  17   Jēkabpils 2006 1 0.50 Jānis Bērziņš
  18 Janns Artiss-Bertrāns Zeme no putna lidojuma   1 20.00 Jānis Bērziņš
  19   Likteņi 1942 1 1.00 Valdis Zilausis
  20 Teodora Bāru bērni 1923 1 0.50 Ilona Asare
  21 Nadīna Liepiņa Kā smilga vējā 2010 1 2.00 Nadīna Liepiņa
  22 Alberts Prande Latvju rakstniecība portrejās 1926 1 1.00 Ilona Asare
  23   Projektu vadīšanas rokasgrāmata 2003 1 15.00 Daiga Rokpelne
  24 Natalino Paone molise 2008 1 10.00 Jānis Bērziņš
  25   WASHINGTON D.C.   1 1.50 Jānis Bērziņš
  26   DISCOVERING TURKEY   1 3.00 Jānis Bērziņš
  27 А.Брэм Жизнь животных 1902 1 2.00 Jānis Bahmanis
  28   DVD- an adventure for a smile   1 0.50 Aina Kalniņa
  29   SD- Eiropa pret nāvessodu 2009 1 1.00 Aina Kalniņa
  30   SD- Беларусь.Факты 2009 1 0.50 Aina Kalniņa
  31   SD-council of Europe in brief 2009 1 1.00 Aina Kalniņa
  32   SD-No elektrības nebaidies   1 0.50 Aina Kalniņa
  KOPĀ 38 110.90  
 2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 260
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālās bibliotēkas Vaives pagasta bibliotēkām
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu Centrālās bibliotēkas Rīdzenes bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas:
  Nr. p.k. Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izdošanas gads Eksem-plāri Vienības cena, LVL Dāvinātājs
  1   Straupes grāmata 2007 1 4.00 Jānis Bērziņš
  2 Guna Rukšāne Cēsnieka sirdsbalss 2010 1 3.00 Ija Groza
  KOPĀ 2 7.00  
 2. Atļaut Cēsu Centrālās bibliotēkas Rāmuļu bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas:
  Nr. p.k. Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izdošanas gads Eksem-plāri Vienības cena, LVL Dāvinātājs
  1   Straupes grāmata 2007 1 4.00 Jānis Bērziņš
  2 Guna Rukšāne Cēsnieka sirdsbalss 2010 1 3.00 Ija Groza
  KOPĀ 2 7.00  
 3. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 261
Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 32.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmumu „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” (prot.5, 24.p.) un 1999.gada 11.novembra lēmumu Nr.828 „Par limita noteikšanu mobilo telefona sarunu apmaksai no pilsētas budžeta līdzekļiem finansētajās iestādēs” (prot.21).
 2. Noteikt Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem šādus no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksājamo mobilo sakaru pakalpojumu (sarunas, īsziņas) limitus vienā mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli):
  2.1. Cēsu novada domes priekšsēdētājam Ls 40.00 (četrdesmit lati)
  2.2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Ls 35.00 (trīsdesmit pieci lati)
  2.3. Cēsu novada Pašvaldības izpilddirektoram Ls 35.00 (trīsdesmit pieci lati)
  2.4. Sabiedrisko attiecību speciālistam Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)
  2.5. Vieglās automašīnas vadītājam Ls 10.00 (desmit lati)
  2.6. Būvinspektoram Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.7. Iekšējam revidentam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.8. Administratīvās nodaļas vadītājam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.9. Administratīvās nodaļas sekretārei Ls 10.00 (desmit lati)
  2.10. Juridiskās nodaļas vadītājam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.11. Finanšu nodaļas vadītājam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.12. Finanšu nodaļas galvenajam grāmatvedim Ls 5.00 (pieci lati)
  2.13. IT nodaļas vadītājam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.14. IT nodaļas speciālistam Ls 10.00 (desmit lati)
  2.15. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.16. Bāriņtiesas priekšsēdētājam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.17. Pašvaldības policijas priekšniekam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.18. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.19. Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženierim Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.20. Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldniekam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.21. Nekustamā īpašuma nodaļas strādniekam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.22. Komunālās nodaļas vadītājam Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)
  2.23. Komunālās nodaļas vadītāja vietniekam, komunālinženierim Ls 10.00 (desmit lati)
  2.24. Komunālās nodaļas komunālinženierim Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.25. Galvenajam speciālistam kapu apsaimniekošanas jautājumos Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.26. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)
  2.27. Attīstības plānošanas nodaļas arhitektam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.28. Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.29. Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciālistam Ls 5.00 (pieci lati)
  2.30. Izglītības nodaļas vadītājam Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.31. Cēsu novada pašvaldības stacionāriem pieslēgumiem bez limita
  2.32. Vaives pagasta pārvaldes vadītājam Ls 20.00 (divdesmit lati)
  2.33. Vaives pagasta pārvaldes darbiniekiem līdz Ls 10.00 (desmit lati) katram, bet ne vairāk kā Ls 40.00 (četrdesmit lati) kopā
  2.34. Cēsu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītājiem Ls 20.00 (divdesmit lati)
  2.35. Cēsu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbiniekiem līdz Ls 15.00 (piecpadsmit lati)
  2.36. Cēsu pilsētas pansionāta vadītājam Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)
  2.37. Cēsu pilsētas pansionāta darbiniekiem līdz Ls 15.00 (piecpadsmit lati) katram, bet ne vairāk kā Ls 40.00 (četrdesmit lati) kopā
  2.38. CPA „Sociālais dienests” direktoram Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)
  2.39. CPA „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram Ls 20.00 (divdesmit lati)
 3. No Cēsu novada pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem apmaksājamo mobilo sakaru pakalpojumu (sarunas, īsziņas) limitu iestāžu darbiniekiem nosaka ar iestādes vadītāja rīkojumu, ievērojot 2.33., 2.35 un 2.37.punktus.
 4. Mobilo sakaru pakalpojumu izdevumi tiek apmaksāti noteiktā limita ietvaros.
 5. Pārtērētā limita summa tiek ieturēta no darbinieka darba algas.
 6. Izņēmuma gadījumos, kad limits ir pārsniegts argumentētu iemeslu dēļ, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors/iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par limita palielināšanu vai no darbinieka darba algas ieturētā virslimita daļēju atmaksu.
 7. Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku/iestāžu vadītāju mobilo sakaru pakalpojumu apmaksai piešķirtā limita ietvaros noteikt šādu kārtību:
   1. 7.1. iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (speciālista iesniegumam ir jābūt saskaņotam ar nodaļas vadītāju);
  1. 7.2. slēgt ar Cēsu novada pašvaldību:
7.2.1. patapinājuma līgumu par mobilā telefona izmantošanu darba vajadzībām (patapinātājs nodod bez atlīdzības lietošanā savu mobilo telefonu darba vajadzībām), pieslēguma numuru reģistrējot uz Cēsu novada pašvaldības/iestādes vārda;
vai
   1. 7.2.2. nomas līgumu par mobilā telefona izmantošanu darba vajadzībām (iznomātājs nodod par atlīdzību lietošanā savu mobilo telefonu darba vajadzībām), telefona numuru nereģistrējot uz Cēsu novada pašvaldības/iestādes vārda;
  1. 7.3. par faktisko pakalpojumu summu Finanšu nodaļai/iestādes grāmatvedim veikt norēķinus:
   1. 7.3.1. uz Cēsu novada pašvaldības/iestādes vārda reģistrētajiem pieslēgumiem apmaksāt abonēšanas maksu, numura noteicēja abonēšanas maksu un faktiskos mobilo sakaru pakalpojumus, virslimita un limitā neietverto pakalpojumu summu (t.sk. proporcionāli pievienotās vērtības nodokli) ieturot no darbinieka darba algas;
   2. 7.3.2. nomas līguma gadījumā apmaksāt telefona nomas maksu saskaņā ar līgumu un atmaksāt mobilo sakaru pakalpojumu izdevumus noteiktā limita ietvaros (darbiniekam jāuzrāda apmaksāts mobilo pakalpojumu rēķins), kā arī pievienotās vērtības nodokli proporcionāli atmaksājamo pakalpojumu summai.
 1. Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem/iestāžu vadītājiem mobilo sakaru pakalpojumu limita argumentēta pārtēriņa gadījumā noteikt šādu kārtību:
  1. 8.1. iesniegt rakstisku iesniegumu Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram, kurā norāda limita pārsniegšanas iemeslus un vēlamo limita palielināšanas summu (speciālista iesniegumam ir jābūt saskaņotam ar nodaļas vadītāju);
  2. 8.2. mobilā telefona sarunu limita pārtēriņa summu apstiprināt ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
 2. Cēsu novada pašvaldības iestāžu darbinieku mobilo sakaru pakalpojumu apmaksai piešķirtā limita ietvaros noteikt šādu kārtību:
  1. 9.1. iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu iestādes vadītājam;
  2. 9.2. slēgt ar iestādi:
   1. 9.2.1. patapinājuma līgumu par mobilā telefona izmantošanu darba vajadzībām (patapinātājs nodod bez atlīdzības lietošanā savu mobilo telefonu darba vajadzībām), pieslēguma numuru reģistrējot uz iestādes vārda;
vai
   1. 9.2.2. nomas līgumu par mobilā telefona izmantošanu darba vajadzībām (iznomātājs nodod par atlīdzību lietošanā savu mobilo telefonu darba vajadzībām), telefona numuru nereģistrējot uz iestādes vārda;
  1. 9.3. par faktisko pakalpojumu summu Finanšu nodaļai/iestādes grāmatvedim veikt norēķinus:
   1. 9.3.1. uz iestādes vārda reģistrētajiem pieslēgumiem apmaksāt abonēšanas maksu, numura noteicēja abonēšanas maksu un faktiskos mobilo sakaru pakalpojumus, virslimita un limitā neietverto pakalpojumu summu (t.sk. proporcionāli pievienotās vērtības nodokli) ieturot no darbinieka darba algas;
   2. 9.3.2. nomas līguma gadījumā apmaksāt telefona nomas maksu saskaņā ar līgumu un atmaksāt mobilo sakaru pakalpojumu izdevumus noteiktā limita ietvaros (darbiniekam jāuzrāda apmaksāts mobilo pakalpojumu rēķins), kā arī pievienotās vērtības nodokli proporcionāli atmaksājamo pakalpojumu summai.
 1. Cēsu novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem mobilo sakaru pakalpojumu limita argumentēta pārtēriņa gadījumā noteikt šādu kārtību:
10.1. iesniegt rakstisku iesniegumu iestādes vadītājam, kurā norāda limita pārsniegšanas iemeslus un vēlamo limita palielināšanas summu;
10.2. mobilā telefona sarunu limita pārtēriņa summu apstiprināt ar iestādes vadītāja rīkojumu.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram brīdināt darbiniekus par izmaiņām mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vad.p.i. S.Ratnika) sagatavot atbilstošus grozījumus spēkā esošajiem mobilo telefonu patapinājuma un nomas līgumiem.
 3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.maiju.
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 262
Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu:, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1. Bilances kopsumma LVL 53 941 194
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 6 093 571
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 263
Par Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu:, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības konsolidēto 2009. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:1. Bilances kopsumma LVL 61 282 927
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu LVL 6 557 391
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 263
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Reiņa Bērziņa ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati 00 santīmi) - darba organizācijai – izglītības pasākumiem.
 2. Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 22.aprīļa protokols Nr. 5       Lēmuma nr. 264
Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 11.marta  lēmumā Nr. 149 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu’’
Ziņo: L.Urbanovičs, Cēsu novada būvinspektors
Pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 7. un 31.pantu, Civillikuma 1036.un 1084.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, Cēsu novada Saistošiem noteikumiem Nr.5 Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi 2005-2017 , II daļas 11.nodaļu ‘’Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana’’, Cēsu novada būvvaldes 16.04.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, V.Vaivods, G.Bērziņa, A.Rasmanis, I.Timermanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Šķenders, A.Raubiško, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 2010.gada 11.marta lēmuma Nr. 149 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu’’ 1.2. punktā vārdus un skaitļus „līdz 2010. gada 11. aprīlim” aizstāt ar „līdz 2010.gada 12.jūlijam” un „līdz 2010.gada 11.jūnijam” aizstāt ar „līdz 2010.gada 13.septembrim”.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv