Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 13.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1266ar Cēsu 1.pamatskolas programmas apstiprināšanu
2 267Par pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora iecelšanu amatā
3 268Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas  komisijas sastāvā
4 269Cēsu pilsētas domes 25.09.2003. lēmuma „Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.18, § 7) atcelšanu
5 270Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 ‘’Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju’’  
6 271Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 272Par adreses piešķiršanu "Pļaviņas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 273Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.382 „Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads”
9 274Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
10 275Par sabiedriskās apspriešanas "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā" rezultātiem
11 276Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 18 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā" apstiprināšanu
12 277Par Cēsu pilsētas domes 12.08.2004. sēdes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām” (prot. Nr. 17; 32.punkts)
13 278Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
14 279Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
15 280Par ziedojuma pieņemšanu izglītības iestādēm
16 281Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 414  "Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju"
17 282LĒMUMS ATLIKTS
18 283Par bezmantinieka mantas Ata Kronvalda ielā 31 - 20, Cēsīs, Cēsu novadā nepārņemšanu pašvaldības īpašumā
19 284Par īres un apsaimniekošanas maksu
20 285Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
21 286Par divu automašīnu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
22 287Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5  „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
23 288Grozījumi Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikumā  
24 289Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”  
25 290Par Cēsu Jaunās pils telpas daļas (1. stāvā) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā  
26 291Grozījumi 01.04.2010.Cēsu novada domes lēmumā Nr.169 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu”
27 292Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
28 293Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
29 294Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
30 295Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.239 (prot.Nr.5) „Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā”  
31 296Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 260 „Par Cēsu novada ģerboni”
32 297Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. (prot.Nr.5) lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
33 298Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
34 299Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 266
ar Cēsu 1.pamatskolas programmas apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr.775 Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.04.2010. (prot.Nr.8) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas Profesionāli orientētā virziena (mūzika) pamatizglītības programmu (kods 21014111).
 1. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre ) :
  1. iesniegt Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licencēšanai lēmuma pirmajā punktā minētās programmas;
  2. nodrošināt lēmuma izpildi.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 267
Par pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora iecelšanu amatā
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada pašvaldības 28.01.2010. lēmumu Nr. 45 „Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (protokols Nr. 1, 45.punkts) , Cēsu novada pašvaldības 18.02.2010. lēmumiem Nr. 80 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” struktūras apstiprināšanu” (protokols Nr. 2, 28.punkts), Nr. 81 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību saraksta apstiprināšanu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Personāla atlases komisijas 19.04.2010. atzinumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.04.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Iecelt Jolantu SAUSIŅU par Cēsu pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktori ar 14.05.2010. uz 5 (pieciem) gadiem.
 2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 268
Grozījumi publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas  komisijas sastāvā

Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes deputāta J.Žagara 20.04.2010. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.04.2010.atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 49 „Par Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju” izslēdzot no komisijas sastāva J.Žagaru, Cēsu novada domes deputātu un M.Cīruli, Cēsu novada domes deputātu.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 269
Cēsu pilsētas domes 25.09.2003. lēmuma „Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.18, § 7) atcelšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas dome 25.09.2003. pieņēma lēmumu ”Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (sēdes protokols.Nr.18, § 7), ar kuru nekustamo īpašumu Miera ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 1006 kopplatība 29706 kv.m., sadala divās daļās Miera ielā 21, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 008 1033, un Miera ielā 19, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 008 1006. Nekustamā īpašuma reāla sadalīšana divos zemes gabalos nav notikusi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punktu: ”Zemes vienības sadales projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, ir īstenojami divu gadu laikā pēc to apstiprināšanas” Noteikumi stājās spēkā 2007. gada 23.decembrī, un lai tagad realizētu nekustamā īpašuma sadalīšanu ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
Saskaņa ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.03.2010 sēdes priekšlikumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.09.2003. lēmumu ”Par zemes gabala Miera ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” (sēdes protokols.Nr.18, § 7).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 270
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 ‘’Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju’’  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz R.Petrovas 07.04.2010. iesniegumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāva komisijas locekli R.Petrovu.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 271
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot nekustamā īpašuma "Zeltiņu muiža" Vaives pagastā, Cēsu novadā īpašnieces Valdas Baronas, iesniegumu, reģistrētu Vaives pagasta pārvaldē 09.04.2010. ar Nr. 76/01-15, par viņai piederošā nekustamā īpašuma "Zeltiņu muiža" (kadastra apzīmējums 4290 003 0106), reģistrēts Cēsu novada Vaives pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.484, sadalīšanu divos zemes gabalos un nosaukuma saglabāšanu atdalāmajam zemes gabalam. Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kopplatību 4,7 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3., 5. un 7.punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 11.12.2007.noteikumiem Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. apakšpunkta prasībām par zemes gabalu sadalīšanu , nekustamo īpašumu ‘’Zeltiņu muiža’’ ar kadastra Nr.4290 0030106 var sadalīt divos zemes gabalos izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.04.2010. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Zeltiņu muiža", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 003 0106 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam "Zeltiņu muiža" Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 003 0106 saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 272
Par adreses piešķiršanu "Pļaviņas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.04.2010. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0165 un jaunbūvēm uz tās adresi "Pļaviņas", Vaives pag., Cēsu nov.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) nodrošināt paziņošanu  par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 273
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.382 „Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads”
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 26.11.2009. pieņēma lēmumu Nr. 382 „Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads” (prot.Nr.14, 10.p.)., pamatojoties uz īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, kas spēkā no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 07.12.2009. pieprasījumu Nr.1-23/912 „Par apgrūtinājuma plāna aktualizāciju” un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr.LV44103031429, veiktā zemes gabala Priedes iela 12, Cēsīs, Cēsu nov., apgrūtinājumu aktualizāciju un kadastrālo uzmērījumu tika izgatavots zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2112, Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu nov., apgrūtinājumu plāns, reģ.11.02.2010. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu nov., aktualizētajā apgrūtinājumu plānā apgrūtinājumu apraksti (nosaukumi) un klasifikācijas kodi noteikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 383 „Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads” (prot. nr.14, 10.p.) 1.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā :
„1. Zemes gabalam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2112, kopplatība 1.8277 ha (18277 m2) noteikti sekojoši apgrūtinājumi - 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciematos – 0,1051 ha, 130701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas lieguma zonas teritorija – 0,3547 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1,4730 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20kV – 0,0025 ha, 12010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas 2 m dziļumā – 0,0168 ha, 150201 ūdens lietošanas servitūta teritorija – 0,0005 ha, 150201 ūdens lietošanas servitūta teritorija – 0,0004 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide - 0,0799 ha, 120502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0058 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 1, 8277 ha.”
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 274
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
Ziņo: J.Rozenbergs Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.11.2009. lēmumu Nr.335 (prot.Nr.12, 5.punkts) „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un Cēsu pilsētas domes 28.01.2010. lēmumu Nr.7 (prot.Nr.1, punkts Nr.7) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ir beigusies sabiedriskās apspriešana, kas notika no 15.02.2010. līdz 29.04.2010.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pata pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.1. punktu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.04.2010 atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nr.11 redakciju par galīgo redakciju.
 2. Iesniegt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumus Nr.11 Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājam J.Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 275
Par sabiedriskās apspriešanas "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā" rezultātiem
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 28.01.2010. pieņēma lēmumu Nr.5 "Par Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežošanu Cēsu novadā", ar kuru noteikta sabiedriskā apspriešana no 2010. gada 28. februāra līdz 2010. gada 31. martam. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 61.1 pantu saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. pantu, pamatojoties Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010.(prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – 1 (deputāts J.Žagars), atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt sabiedrisko apspriešanu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā.
 2. Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.
 3. Apstiprināt Cēsu novada domes nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā uz 5 gadiem.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) rakstveidā informēt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās valsts pārvaldes iestādes un tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežoas ar teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Sagatavoja: V. Zaļaiskalna
Saskaņots: Atdministratīvo nodaļu un Attīstības plānošans nodaļu.
Lēmumu izsniegt Vaives pagasta pārvaldei - 7 eks., Administratīvajai nodaļai, juristiem
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 276
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 18 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā" apstiprināšanu
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta sesto daļu, ievērojot sabiedrisās apspriešanas rezultātus, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumu nr. 275 „Par sabiedriskās apspriešanas "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā" rezultātiem”, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – 1 (deputāts J.Žagars), atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.18 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā" saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 277
Par Cēsu pilsētas domes 12.08.2004. sēdes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām” (prot. Nr. 17; 32.punkts)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 12.08.2004. sēdes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām” (prot. Nr. 17; 32.punkts) un 17.08.2004. noslēgto mācību finansēšana līgumu (turpmāk - Līgums), ņemot vērā situāciju darba tirgū un to, ka pašvaldība nevar nodrošināt Līguma 3.1.1. un 3.1.2. punkta noteikumu izpildi, kas paredz , ka studenta darba vieta, pēc studiju beigšanas, vismaz 3 gadus tiek noteikta Dome, no tās budžeta finansētā iestāde, vai uzņēmums, kurā studentam jāveic finansista, ekonomista vai projekta koordinatora amata pienākumi, par ko puses atsevišķi rakstveidā vienojas pirms darba attiecību uzsākšanas.
Vadoties no Līguma 4.3. punkta (Ja Dome .. paziņo par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma saistību izpildes, Dome nepretendē uz Studentam piešķirtā līdzfinansējuma atprasīšanu),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1589. pantu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot. Nr.8) un Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.08.2004. sēdes lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām” (prot. Nr. 17; 32.punkts).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam paziņot I.Upamanei par vienpusēju atkāpšanos no 17.08.2004. Līguma saistību izpildes, neatprasot no I.Upmanes (uzvārds pēc laulībām - Anckiņa), piešķirto līdzfinansējumu studijām Zviedrijas Vajxo universitātes biznesa vadības specialitātē.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) norakstīt īstermiņa finanšu ieguldījumus no grāmatvedības uzskaites datiem.
4. Lēmums stājas spēkā ar 14.05.2010.
5. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 278
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumiem (26.04.2010., Nr.1-13/53) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - darba organizācijai – skolas jubilejas pasākuma organizēšanai - no šādiem ziedotājiem:
 • Jāņa Oša - Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi);
 • Valda Kokles – Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi);
 • Ievas Viškires – Ls 5,00 (pieci lati);
 • AS SEB bankas – Ls 500,00 ( pieci simti lati 00 santīmi);
 • SIA “M.E.LAT-LUX” – Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi);
 • Ineses Siliņas – Ls 10,00 (desmit lati 00 santīmi).
 1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 279
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumiem (23.04.2010., Nr.1-12/81) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus – darba organizācijai – no šādiem ziedotājiem:
 • AS SEB bankas – Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) – skolas atbalstam;
 • Aleksandra Brēmaņa – Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi) – grāmatas izdošanai.
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 280
Par ziedojuma pieņemšanu izglītības iestādēm
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un apgāda „Mansards”, Latviešu fonda, viesnīcas „Radi un Draugi”, Martas un Viļa Ozolu dāvinājumu Latvijas vidusskolām, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai un Cēsu 2.vidusskolai pieņemt materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedotās grāmatas Tilti 1. daļu ( Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija) un Tilti II daļu (Latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija) pa 1 eksemplāram katrai izglītības iestādei.
 2. Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 281
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 414  "Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju"
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 3. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.414 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju 6.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„6. Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālā bibliotēka ir Vaives pagasta pārvaldes Rāmuļu bibliotēkas un Rīdzenes bibliotēkas mantas, krājumu un darba tiesisko attiecību pārņēmēja. Pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" ir Vaives pagasta pārvaldes sociālā dienesta mantas, krājumu, iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāta daļas un darba tiesisko attiecību pārņēmēja. Pārējo Vaives pagasta pārvalde tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība".
2. Lēmuma izpildi uzdot Vaives pagasta pārvaldei (V. Zaļaiskalna) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests" (direktore I.Sietinsone).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 282
LĒMUMS ATLIKTS
Lēmuma projekts
 
Par Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.
“Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumu” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 15.panta  pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta  a) apakšpunktu  un 43.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Cēsu novada domes
13.05.2010. (prot.Nr.6)
Lēmumam Nr.
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.
„Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi”
 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta  pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu
  un 43.panta trešo daļu
 
I. Vispārīgie jautājumi
  1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
   1. Maksas autostāvvieta - speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas ielu sarkano līniju un pašvaldības valdījumā esošās teritorijas robežās.
   2. Maksas autostāvvietas lietošana- transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 10 minūtes.
   3. Maksas autostāvvietas lietotājs- transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 10 minūtes.
   4. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs - Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”, kura organizē un nodrošina autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un pārvaldīšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.
   5. Abonementa karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldītājs izsniedz tām personām, kuras ir noslēgušas līgumu un samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu līgumā noteiktajam termiņam.
   6. Rezervēto autostāvvietu abonementa karte- dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldītājs izsniedz, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar maksas autostāvvietas lietotāju par atsevišķu rezervētu stāvvietu lietošanu.
   7. Elektroniskā kontroles iekārta - ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu un, kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu - čeku, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti.
   8. Autotransporta līdzeklis - mehāniska ierīce, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēta braukšanai pa ceļiem ar vai bez motora palīdzības.
   9. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa - samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu vai iegādājoties abonementa karti.
   10. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa - samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja viņš nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties abonementa karti vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 10 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.
   11. Autostāvvietas kontrolieris - autostāvvietas pārvaldītāja darbinieks, kura pienākumos ietilpst autostāvvietas lietotāju apkalpošana un šo noteikumu ievērošanas kontrole.
   12. Transporta līdzekļa riteņu bloķēšanas iekārta - speciāla ierīce, ar kuras palīdzību uz aizturējuma tiesības pamata (Civillikuma panti 1734.-l740.) tiek aizturēts transporta līdzeklis līdz brīdim, kamēr autostāvvietas lietotājs nav apmierinājis pārvaldītāja prasījumu samaksāt par autostāvvietas lietošanu atbilstoši šiem noteikumiem.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka satiksmes plūsmas uzlabošanu Cēsu novada Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu pilsētas maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, lietošanas kārtību Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
1.4. Šie saistošie noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas apturējuši transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 10 minūtes.
1.5. Maksas autostāvvietu ierīkošanu, speciālo aprīkošanu, lietošanas uzraudzību un kontroli veic Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”.
II. Maksas autostāvvietas darba laiks
2.1. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem ceļa zīmes "Stāvvieta", tās darba laiks ir darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un sestdienās no pl. 8.00 līdz 15.00.
2.2. Kultūras un sporta pasākumu norises laikā, saskaņā ar novada pašvaldības rīkojumu var tikt noteiktas papildus maksas autostāvvietas un cits darba laiks.
2.3. Nepieciešamības gadījumā Cēsu novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu tās darba laikā, kā arī ārpus maksas autostāvvietas darba laika.
III. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu
  1. 3.1. Maksa (pamattarifs) par autostāvvietas izmantošanu, kura veicama priekšapmaksas veidā, apstiprināta ar Cēsu novada domes lēmumu.
  2. 3.2. Abonementa kartes maksa par tiesībām lietot autostāvvietas pārvaldītāja pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu ir noteikta ar Cēsu novada domes lēmumu.
  3. 3.3. Maksa par autostāvvietas izmantošanu var tikt mainīta ar Cēsu novada domes lēmumu.
  4. 3.4. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 10 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku līdz 2 stundām, tiek noteikta maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa pieckāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par visu autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.
  5. 3.5. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 10 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku vairāk par 2 stundām, tiek noteikta maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa desmitkāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par visu autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.
  6. 3.6. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tas lietotājs nav veicis maksājumu pēc iebraukšanas autostāvvietā vai transporta līdzeklis novietots citai personai rezervētajā transporta līdzekļa novietošanas vietā, tiek noteikta maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa desmitkāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par visu autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.
  7. 3.7. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 10 minūtes.
  8. 3.8. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 15 minūtes.
  9. 3.9. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu, apliecina:
3.9.1. abonementa karte, kuras īpašniekam ir tiesības lietot jebkuru esošu maksas autostāvvietu, kas ir maksas autostāvvietu pārvaldītāja pārvaldībā;
3.9.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtais čeks, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti. Čeks ir derīgs tajā tarifu zonā, kurā tas ir izsniegts, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka;
3.9.3. rezervēto autostāvvietu abonementa karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu.
3.10. Tiesības izmantot autostāvvietu bez maksas (izņemot stāvvietu ar rezervētu transporta līdzekļa novietošanas vietu), ja tiek ievērotas šo noteikumu prasības, ir noteiktas sekojošām lietotāju kategorijām:
3.10.1.invalīdiem, kuriem izsniegta CSDD “Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte” novietojot redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla;
3.10.2. pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuriem nav izsniegta CSDD „Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte” , invalīda apliecības kopiju novietojot redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla (personai ir tiesības apliecības kopijā aizkrāsot personas kodu);
3.10.3. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;
3.10.4. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 10 minūtes.
IV. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība
4.1. Maksas autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli maksas autostāvvietā, ir jāievēro šāda kārtība:
4.1.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;
4.1.2. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājs veic priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku.
4.2. Maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu ar pēcapmaksu samaksā maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam (kontrolierim) saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6. punktiem.
V. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole
5.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks(kontrolieris).
 5.2. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam (kontrolierim) ir maksas autostāvvietu pārvaldītāja izsniegta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam (kontrolierim) ir pienākums uzrādīt apliecību pēc maksas autostāvvietas lietotāja pirmā pieprasījuma.
 5.3. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris):
5.3.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir atstāta elektroniskās kontroles iekārtas izdotais čeks vai abonementa karte;
5.3.2. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem un elektronisko kontroles iekārtu darbību;
5.3.3. šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos izmanto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu un sastāda noteiktas formas paziņojumu maksas autostāvvietas lietotājam;
5.3.4. iekasē maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu un izsniedz samaksu apliecinošu stingrās uzskaites dokumentu.
 5.4. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu šādos gadījumos:
5.4.1. ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles un uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības;
5.4.2. ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 10 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.
 5.5. Maksas autostāvvietu pārvaldītājs (kontrolieris) ir tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu līdz brīdim, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.
 5.6. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta tiek uzlikta uz transportlīdzekļa priekšējā kreisā riteņa. Ja transportlīdzeklis novietots tā, ka transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uz priekšējā kreisā riteņa uzlikt nav iespējams, maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam (kontrolierim) ir tiesības transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uzlikt uz attiecīgā transportlīdzekļa jebkura cita riteņa.
 5.7. Pēc attiecīgā transportlīdzekļa riteņa nobloķēšanas maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris):
5.7.1. visas ziņas par transporta riteņu bloķēšanas pielietošanu reģistrē pārvaldītāja uzskaites dokumentā, kur fiksē aizturējuma datumu un laiku, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numuru, vietu, kur tas atrodas, aizturējuma pamatojumu, aizturējuma izbeigšanās laiku, atzīmi par samaksu;
5.7.2. veic fotouzņēmumus, kuros jābūt labi saskatāmam transportlīdzekļa priekšē­jam panelim, transportlīdzekļa numuram un uzliktajai transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtai;
5.7.3. uz nobloķētā transportlīdzekļa priekšējā stikla novieto noteikta parauga paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu šajos sais­tošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā. Paziņojumā tiek norādīts transportlīdzeklis, marka, transportlīdzekļa numurs, laiks, kad uzsākta fakta konstatēšana, atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, maksas autostāvvietu pārvaldītāja kontakttālrunis.
 5.8. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir tiesīgs noņemt transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu tad, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.
 5.9. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa pēc transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas izmantošanas ir jāmaksā maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam, kuru maksas autostāvvietas lietotājs izsauc, zvanot uz paziņojumā norādīto tālruņa numuru.
 5.10. Par maksas autostāvvietas lietotāja veikto maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) izsniedz atbilstošas formas stingrās uzskaites dokumentu, kā arī noņem no maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.
 5.11. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta ir maksas autostāvvietu pārvaldītāja īpašums, un maksas autostāvvietas lietotājs nav tiesīgs bojāt vai patvaļīgi noņemt no transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.
IV. Noslēguma jautājumi
6.1. Maksas autostāvvietu lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgā darbinieka vai kontroliera darbībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cēsu novada pašvaldībai.
 
6.2. Administratīvā atbildība par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Cēsu Vēstīs”.
6.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 14.10.1999. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās”, un tajos veiktie grozījumi un papildinājumi.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 283
Par bezmantinieka mantas Ata Kronvalda ielā 31 - 20, Cēsīs, Cēsu novadā nepārņemšanu pašvaldības īpašumā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības 2010. gada budžeta sadalījumu pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. un 15. pantā un Cēsu novada saistošo noteikumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.,4.,5.,8.,14. un 15. punktā noteikto kārtību, kādā piešķir pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010. gadam” un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nepārņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto dzīvokļa īpašumu Nr.20 Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 900 0036.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 284
Par īres un apsaimniekošanas maksu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu un 11.1 pantu, likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12. pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 7. pantu un 10. panta trešo daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu, Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumu Nr. 876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (prot. Nr. 22, 121.p.), Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (prot. Nr. 7, 65.p.), Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (prot. Nr. 14, 33.p.), ievērojot LR Ministru kabineta 29.01.2002. noteikumus Nr. 45 „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”(Prot. Nr. 13, 19.p.), Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumu Nr. 100 „Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7a, Cēsīs” (prot. Nr. 22, 69.p.), Vaives pagasta padomes 21.03.2007. lēmumu „Par Vaives pagasta dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (prot. Nr. 6, 4.p.), Cēsu novada domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nr.12, 6.p.), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (protokols Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt, ka 2010. gadā pašvaldības palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā izmantojamās dzīvojamās telpās:
  1. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodotajās dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, Caunas ielā 7a, Cēsīs, Cēsu novadā, Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā un Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā un Cēsu novada pašvaldības dzīvojamās mājās Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā un Kungu ielā 1 Cēsīs, Cēsu novadā apstiprinātajā īres maksā netiek iekļauta peļņa un īres maksa atbilst dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksai;
  2. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodotajos dzīvokļos, kas atrodas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un māju pārvaldnieku apsaimniekošanā nodotajās mājās Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, īres maksa, neiekļaujot tajā peļņu, nosakāma atbilstoši katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē apstiprinātajai apsaimniekošanas maksai.
 1. Noteikt, ka papildus īres maksai saskaņā ar faktiskajām izmaksām tiek aprēķināti:
2.1. maksa par koplietošanas telpu apgaismojumu;
2.2. maksa par pakalpojumiem, kas īrniekiem tiek sniegti ar apsaimniekotāja starpniecību (par sauso sadzīves atkritumu izvešanu, apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju, karsto ūdeni un tā sagatavošanu, asenizācijas pakalpojumiem mājās, kuras nav pieslēgtas centralizētajam kanalizācijas tīklam, par kabeļtelevīzijas un interneta tīkla uzturēšanu);
2.3. likumos noteiktie obligātie maksājumi (t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis) un zemes nomas maksa par zemesgabala lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;
2.4. kredītmaksājumi saistībā ar ēkas siltumnoturības uzlabošanas darbu veikšanu.
3. Noteikt, ka maksājumi papildus īres maksai, kas nav minēti šī lēmuma 2. punktā, var tikt piemēroti, pamatojoties uz atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu, bet dzīvokļiem, kas atrodas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un māju pārvaldnieku apsaimniekošanā nodotajās mājās, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu.
4. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
5. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 285
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumu Nr. 192 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Ziedu ielā 20, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda” (prot. Nr.6, 19.p.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0047 1693, lēmuma datums 18.01.2010. reģistrēts ēku (būvju) nekustamais īpašums, kadastra numurs 4201 504 0029, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 4201 004 0107 004). Ēka saistītas ar zemes gabalu Ata Kronvalda iela 31, Cēsis, Cēsu nov., īpašuma kadastra numurs 4201 004 0154, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 286. Zemes īpašnieks Jānis Pētersons. Ēkas īpašuma tiesība nostiprināta uz zemes nomas laiku līdz 2019.gada 30.aprīlim.
06.05.2009. ar zemes īpašnieku Jāni Pētersonu, Cēsu pilsētas domi (nomnieks) un SIA „CDzP” (maksātājs) noslēgts zemes nomas līgums (reģistrēts Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-22/2009) par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 004 0154) daļu ar platību 397 m2 uz 10 (desmit) gadiem. Zemes gabals iznomāts ar mērķi – reģistrēt zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu pilsētas domes bilancē esošu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamu ēku – garāžu ar 10 (desmit) vieglo automašīnu novietnēm, adrese Ziedu iela 20, Cēsis (bijusī adrese Ata Kronvalda iela 31, Cēsis), kopējā platība 161,0 m2, ar mērķi – pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas nodot īpašuma objektu atsavināšanai.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu, Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Cēsu novada pašvaldībā 14.04.2010. saņemts zemes īpašnieka J.Pētersona iesniegums(reģ. Nr. 567/F-1-23), ka vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā minētās garāžas par SIA „Invest –Rīga” Cēsis” noteikto tirgus vērtību, lūdzot noteikt samaksas termiņu uz sešiem gadiem.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 10.pantu, 11.pantu, 12.pantu, 14.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2010. priekšlikumu (prot.Nr.3), un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumu Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamu ēku – garāžu ar 10 (desmit) vieglo automašīnu novietnēm (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0107 004), adrese Ziedu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 504 0029, turpmāk – Īpašuma objekts.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati) bez PVN.
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 5. Noteikt, ka Īpašuma objekta pircējam ir saistošs 2009.gada 6.maija noslēgtais nomas līgums (reģistrēts Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-22/2009) ar zemes īpašnieku Jāni Pētersonu, Cēsu pilsētas domi (iznomātājs) un SIA „CDzP” (apsaimniekotājs un maksātājs) par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 004 0154) daļu ar platību 397 m2 nodošanu nomā un lietošanā līdz īpašuma tiesību reģistrācijai uz Īpašuma objektu zemesgrāmatā un minētais līgums zaudē spēku ar īpašuma tiesību uz Īpašuma objektu reģistrācijas brīdi zemesgrāmatā.
 6. Noteikt, ka Īpašuma objekta pircējam ir saistoši noslēgtie līgumi ar nomniekiem par garāžu nomu Īpašuma objektā līdz garāžu nomas termiņa beigām.
 7. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 111.kabinetā) un Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads). Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem pie Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieres A.Malnačas.
 8. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 286
Par divu automašīnu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības īpašumā ir vieglā pasažieru automašīna GAZ 2403 ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 0096637 un kravas furgons UAZ 3962 ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 0096636.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs G. Ungurs (sertifikāts Nr.10) iepriekš minētās automašīnas ir novērtējis un noteicis to patreizējo vērtību, ievērojot automašīnu patreizējo komplektāciju, tehnisko un vizuālo stāvokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.,2. punktu (pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu), 6.panta otro daļu (atļauju atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2010. priekšlikumu (prot.Nr.3), atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.04.2010. (prot. Nr.6) un Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atsavināt izsolē šādas Cēsu novada pašvaldībai piederošas 2 (divas) automašīnas:
  1. vieglo pasažieru automašīnu GAZ 2403 ar valsts reģistrācijas Nr. BK5599, šasijas Nr. 13579;
  2. kravas furgonu UAZ 5477 ar valsts reģistrācijas Nr. BB5477, šasijas Nr. XTT396200M0126756.
 1. Apstiprināt automašīnu sākumcenu:
2.1. vieglās pasažieru automašīnas GAZ 2403 sākumcena Ls 130 (viens simts trīsdesmit lati) bez PVN;
2.2. kravas furgona UAZ 5477 sākumcena Ls 150 (viens simts piecdesmit lati) bez PVN.
 1. Noteikt maksāšanas līdzekļus - 100% lati.
 2. Apstiprināt automašīnu izsoles noteikumus un līgumu saskaņā ar pielikumu.
 3. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 111.kabinetā) un Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads). Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem pie Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieres A.Malnačas.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 287
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5  „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 288
Grozījumi Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikumā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka Cēsu Pieaugušo izglītības centrs mainījis savu atrašanās vietu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 29.decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 621 apstiprinātā Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikumā, izdarot nolikumā šādu grozījumu:
  1. 1.1. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Centra juridiskā adrese ir Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu novads.”
2. Uzdot Cēsu Pieaugušo izglītības centram (direktore D.Rubene) organizēt paziņošanu par veiktajām izmaiņām.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 289
Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punkta 2.daļu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.04.2010. atzinumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”, papildinot ar 2.3.4.punktu šādā redakcijā:
„2.3.4. ja iestāde nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) nodrošināt lēmuma ievērošanu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 290
Par Cēsu Jaunās pils telpas daļas (1. stāvā) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21) Cēsu Jaunā pils - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodota pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, pamatojoties uz SIA „Pils suvenīri” (reģ. Nr. 40103287875) 26.04.2010. iesniegumu Nr. 138/4-5 nomāt Cēsu Jaunās pils telpas daļu (1. stāvā) - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot nomā SIA „Pils suvenīri” (reģ. Nr. 40103287875) Cēsu Jaunās pils telpas daļu (1. stāvā) - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā ar kopējo platību 40 m2. Nomas termiņš - līdz 2011.gada 19.augustam. Telpas tiek iznomātas mērķim: komercdarbība. Nomas maksa mēnesī LVL 121,20 (Viens simts divdesmit viens lats un 20 santīmi), t.sk., PVN 21% (nomas maksa noteikta LVL 3,03/m2, t.sk., PVN 21%), kā arī izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis par telpām un telpu atbilstošo zemi zem ēkas daļas.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi un parakstīt nomas līgumu ar SIA „Pils suvenīri” par Cēsu Jaunās pils telpas daļas (1. stāvā) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 291
Grozījumi 01.04.2010.Cēsu novada domes lēmumā Nr.169 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
19.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu siltumtīkli” parakstīts Pārjaunojuma līgums „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”. 15.01.2009. Nodomu protokola, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika”, 3.1.1. punktā noteikts, ka 2009. gadā ikgadējā nomas maksa sastādīs LVL 26 224.79 (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri lati un 79 santīmi).
Cēsu novada pašvaldībā 17.02.2010. saņemts (reģ. Nr. 328/1-25) SIA „Cēsu siltumtīkli” veiktā iepirkumu procedūra „Veikt projektēšanas darbus, skiču projekta līmenī, katlu mājas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs spēka elektroapgādes un automātikas tīklu remonta un rekonstrukcijas darbus” par LVL 25 387.65 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi lati un 65 santīmi).
31.08.2009. Cēsu novada pašvaldība izrakstīja rēķinu Nr.336 „Pamatlīdzekļu nomas maksa par martu – augustu 2009.g. ” LVL 6049.98 (seši tūkstoši četrdesmit deviņi lati un 98 santīmi) un 23.12.2009. izrakstīts rēķins Nr.376 „Pamatlīdzekļu nomas maksa par septembri-decembri 2009.g.” LVL 4033.32 (četri tūkstoši trīsdesmit trīs lati un 32 santīmi).
Cēsu novada domes priekšsēdētājs 09.04.2010. ar rīkojumu Nr. 164-r izveidoja komisiju, kura veica SIA „Cēsu siltumtīkli” veikto darbu pārbaudi dabā, kā rezultātā konstatēja, ka LVL 801,09 (astoņi simti viens lats un 09 santīmi) ieguldīts nomnieka pamatlīdzeklī.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.05.2010. (prot.Nr.6) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 169 aizstājot lēmuma 3.punktā vārdus un skaitļus „LVL 25 387.65 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi lati un 65 santīmi)” ar vārdiem un cipariem „LVL 24 586.56 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši lati un 56 santīmi)”.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 292
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesnieguma (05.05.2010., Nr.1-11/65), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt ziedojumu Ls 370.37 (trīs simti septiņdesmit lati 37 santīmi) no Sarmas Eglītes (Klīvlendas Apvienotās draudze, Ohaio štats, ASV) – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – grāmatu iegādei.
 2. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 293
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesnieguma (05.05.2010., Nr.1-11/64), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 294
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Līvu pamatskolas direktores A.Gabranovas iesnieguma (05.05.2010., Nr.1-28/76), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai pieņemt ziedojumu Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) no Emīla Bjerkes – darba organizācijai – vasaras nometnes „Darot gūstu” bērnu ēdināšanai.
 2. Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 295
Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.239 (prot.Nr.5) „Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā”  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta ceturto punktu, uz Darba likuma 49.pantu, 53.panta.(1) punktu. 57 panta (1) punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Veikt grozījumus Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.239 (prot.Nr.5) „Par darbu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās 2010.gada vasaras periodā” 2.punkta pielikumā un izteikt to šādā redakcijā:
 
Pielikums
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 296
Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 260 „Par Cēsu novada ģerboni”
 
Ziņo: Ē.Rass, Simbolikas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.pantu, 8.pantu, pārejas noteikumu 13.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 52 „Par ģerboņa lietošanu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas 31.07.2009. priekšlikumu (prot. Nr. 1) un 10.09.2009. priekšlikumu (prot. Nr.2), vadoties pēc Valsts Heraldikas komisijas ieteikumiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Grozīt Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr. 260 „Par Cēsu novada ģerboni”, izsakot ar lēmuma 1.punktu apstiprināto pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar grafisko attēlu pielikumā.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 297
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. (prot.Nr.5) lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka V.Sviķa iesniegumu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 32.pantu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 22.04.2010. (prot.Nr.5) lēmumu Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” papildinot ar 2.40. punktu šādā redakcijā:
„2.40. Pašvaldības policijas inspektoram – Ls 10.00 (desmit lati)”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc apstiprināšanas.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 298
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Turcijas aizsardzības atašeja pulkveža Muammera Inara darba organizācijas uzlabošanai – Turku kapu uzturēšanai - ziedojumu 2898,99 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi un 99/100 eiro).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 13.maija protokols Nr.6       Lēmuma nr. 299
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm – par (Ē.Rass, I.Timermanis, O.Bicāns, G.Šķenders, J.Žagars, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
   1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu un 4 kalendārās dienas no 01.06.2010. līdz 11.06.2010.
   2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv