Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 3.jūnija protokols nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 299Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda papildināšanu Cēsu pilsētā  
2300Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
3301Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
4302Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagasta, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
5303Par zemes gabala” Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
6304Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
7 305Par dalības maksas apstiprināšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
8 306Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
9 307Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
10 308Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram
11 309Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
12 310Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
13 311Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
14 312Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
15 313Par apbūvēta zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
16 314Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu
17315Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, Cēsu novadā
18 316Par komandējumu Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  
19 317Par autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību
20 318Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.839 „Par Cēsu pilsētas vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo koku saraksta papildināšanu”
21 319Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu
22 320Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis”
23 321Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei
24 322Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram”
25 323Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”
26 324Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam
27 325Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai
28 326Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai
29 327Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”
30 328Par pusdienu apmaksu
31 329Par izmaiņām 03.08.2007. nomas līgumā Nr.383/2-2007 starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”
32 330Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
33 331Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību un amatalgu apstiprināšanu
34 332Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā „Brīvnieku ceļš, ”Vaives pagastā, Cēsu novadā
35 333Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
36 334#Par Cēsu Jaunās pils pieguļošās teritorijas (Cēsu Jaunās pils iekšpagalms) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
37 335Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
38 336Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 299
Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda papildināšanu Cēsu pilsētā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” otro nodaļu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr.542 (prot. Nr.17, 3.p.) „Par zemes vienību Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstību līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda prasībām” 2.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7) un Valsts zemes dienesta veikto zemes gabalu kadastrālās vērtības uz 2007.gada 31.decembri aprēķinu (28.04.2010. izziņas Nr.11-12/C-0065195, Nr.11-12/C-0065315 un Nr.11-12/C-0065319), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Iekļaut Cēsu pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā šādus zemes gabalus:
  1. Spāres iela 5, Cēsis, Cēsu nov.:
   1. kadastra apzīmējums 4201 004 0536;
   2. platība 1012 m2, dabā nav uzmērīta;
   3. kadastrālā vērtība 506,00 lati;
   4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve;
   5. apgrūtinājums – būvlaide gar Spāres ielu – 6 m, citi apgrūtinājumi nav apzināti.
  1. Rīgas iela 14, Cēsis, Cēsu nov.:
   1. kadastra apzīmējums 4201 005 2109;
   2. platība 235 m2, dabā nav uzmērīta;
   3. kadastrālā vērtība 1592,00 lati;
   4. plānotais izmantošanas veids – jauktas apbūves teritorija;
   5. apgrūtinājumi – piekļūšana ēkai Lielā Skolas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., piekļūšana nekustamo īpašumu Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., un Rīgas ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., pagalmam, zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi, citi apgrūtinājumi nav apzināti.
  1. Viestura iela 16, Cēsis, Cēsu nov.:
   1. kadastra apzīmējums 4201 006 0890;
   2. platība 3800 m2, dabā nav uzmērīta;
   3. kadastrālā vērtība 3040,00 lati;
   4. plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve;
   5. apgrūtinājumi – būvlaide gar Viestura ielu – 10 m, būvlaide gar Turaidas ielu – 6 m, zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija, citi apgrūtinājumi nav apzināti.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai ievietot informāciju par kompensācijas fondā iekļautajiem zemes gabaliem vietējā laikrakstā „Cēsu Vēstis” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā internetā.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) izvietot šo lēmumu publiski pieejamā vietā novada pašvaldības telpās nākamajā darbdienā pēc tam, kad lēmums ir stājies spēkā.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 300
Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 06.05.2010. reģistrēts (reģ.Nr.676/F-1-23) Dzintara Berkolta iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, ar mērķi – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai.
Zemes gabals Lauku ielā 3A, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” 35.punktu, zemes gabals Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, piekrīt Cēsu novada pašvaldībai.
Izskatot Dzintara Berkolta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.05.2010. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot Dzintaram Berkoltam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu nov., (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 0932) 2424 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2010. līdz 02.06.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai;
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 301
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot nekustamā īpašuma "Purva Grīviņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā īpašnieces Aijas Oļehnovičas, iesniegumu, reģ. Vaives pagasta pārvaldē 06.05.2010. ar Nr. 93/01-15, par viņai piederošā nekustamā īpašuma "Purva Grīviņi" ( kadastra apzīmējums 4290 009 0053), reģistrēts Cēsu novada Vaives pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.261, sadalīšanu divos zemes gabalos . Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kopplatību 32 ha . Uz zemes gabala atrodas mežs.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta 3., 5. un 7. apakšpunktiem, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 11.12.2007.noteikumiem Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11."Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.punkta 3.9 apakšpunkta prasībām par zemes gabalu sadalīšanu, nekustamo īpašumu „Purva Grīviņi” Vaives pag., Cēsu nov., ar kadastra Nr.4290 00900053 var sadalīt divos zemes gabalos izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3., 5. un 7. apakšpunktiem, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.05.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.11), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Purva Grīviņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 009 0053 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam "Purva Grīviņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā ,kadastra apzīmējums 4290 009 0053 saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei(vadītāja V.Zaļaiskalna) nosūtīt lēmumu izpildei nekustamā īpašuma īpašniecei.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).   
 
Pielikums
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 302
Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagasta, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 19.05.2010. reģistrēts (reģ.Nr.101-01-15) Glorijas Zaļaiskalnas Z/S „Lejas Krastiņi” īpašnieces, iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala daļu „Kalna Mežmaļi” 7,62 ha platībā, Vaives pag., Cēsu nov., ar mērķi-lauksaimniecībā izmantojamās zemes appļaušanai un latvāņu ierobežošanai.
Zemes gabals ‘’Kalna Mežmaļi’’, Vaives pag., Cēsu nov., ar kad.Nr.4290 002 0235 7,83 ha kopplatībā saskaņā ar Vaives pagasta padomes 10.09.2008. lēmuma Nr.11.3 „Par Vaives pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Mežmaļi” ar kad. Nr.4290 002 0235 izvērtēšanu” un Cēsu novada domes 01.07.2009 lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” ir Cēsu novada pašvaldības piekritīgā zeme.
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.05.2010. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot Z/S ‘’Lejas Krastiņi’’, reģ.Nr. 49501001187, Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.,(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0235) 7,68 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2010. līdz 02.06.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai;
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
  5. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītājai V.Zaļaiskalnai) veikt nepieciešamās darbības saistībā ar nomas attiecību pārtraukšanu par zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 303
Par zemes gabala” Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 19.05.2010. reģistrēts (reģ.Nr.101-01-15) Glorijas Zaļaiskalnas Z/S „Lejas Krastiņi” īpašnieces , iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala daļu „Lejas Mežmaļi” Vaives pag., Cēsu nov., 1,27 ha platībā ,Vaives pag., Cēsu nov., ar mērķi-lauksaimniecībā izmantojamās zemes appļaušanai un latvāņu ierobežošanai.
Zemes gabals ‘’Lejas Mežmaļi’’ ar kad. Nr.4290 002 0235 4,07 ha kopplatībā saskaņā ar Vaives pagasta padomes 10.09.2008. lēmuma Nr.11.4 „Par Vaives pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Mežmaļi” ar kad. Nr.4290 002 0236 izvērtēšanu” un Cēsu novada domes 01.07.2009 lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” ir Cēsu novada pašvaldības piekritīgā zeme.
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.05.2010. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot Z/S ‘’Lejas Krastiņi’’, reģ.Nr.49501001187,Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Lejas Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov., (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0236) 1,27 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2010. līdz 02.06.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai;
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
  5. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītājai V.Zaļaiskalnai) veikt nepieciešamās darbības saistībā ar nomas attiecību pārtraukšanu par zemes gabalu „Lejas Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 304
Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 19.05.2010. reģistrēts (reģ.Nr.101-01-15) Glorijas Zaļaiskalnas Z/S „Lejas Krastiņi” īpašnieces , iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala daļu „Noras” 1,25 ha platībā, Vaives pag., Cēsu nov., ar mērķi-lauksaimniecībā izmantojamās zemes appļaušanai un latvāņu ierobežošanai.
Zemes gabals Noras ar kad.Nr.4290 002 0235 1,58 ha kopplatībā saskaņā ar Vaives pagasta padomes 10.09.2008. lēmuma Nr.11.5 „Par Vaives pagasta nekustamā īpašuma „Noras” ar kad. Nr.4290 002 0237 izvērtēšanu” un Cēsu novada domes 01.07.2009 lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” ir Cēsu novada pašvaldības piekritīgā zeme.
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.05.2010. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot Z/S ‘’Lejas Krastiņi’’, reģ.Nr.49501001187, Vaives pag., Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Noras” ,Vaives pag., Cēsu nov., (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0236) 1,25 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2010. līdz 02.06.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  2. zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
  5. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītājai V.Zaļaiskalnai) veikt nepieciešamās darbības saistībā ar nomas attiecību pārtraukšanu par zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 305
Par dalības maksas apstiprināšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (13.05.2010., Nr.1-13/56), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.05.2010. atzinumam (prot. Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam ( prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai dalības maksu Ls 5,00 (pieci lati), t.sk., PVN 21% 2010.gadā skolas salidojuma dalībniekiem.
 2. Par lēmuma izpildi atbildīga Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore D.Eglīte).
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 306
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot. Nr.7 ) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Centrālajai bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
Pielikums
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 307
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumiem (18.05.2010., Nr.1-13/62 un 24.05.2010., Nr.1-13/66) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - darba organizācijai – skolas jubilejas pasākuma organizēšanai no šādiem ziedotājiem:
 • Aināra Vītola - Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi);
 • Daces Smiltiņas – Ls 10,00 (desmit lati 00 santīmi);
 • Initas Stepiņas – Ls 20,00 (divdesmit lati);
 • Sigitas Zvirbules – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi).
 1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 308
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (17.05.2010., Nr.1-12/11) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram pieņemt ziedojumu Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) no Firmas SIA “Spriegums” – darba organizācijai – Jauniešu domes izstādes - konkursa „Dzīvojot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” organizēšanai.
 2. Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 309
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumiem (10.05.2010., Nr.1-10/52 un 14.05.2010., Nr.1-10/54) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Sporta skolai pieņemt ziedojumus – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no šādiem ziedotājiem:
 • Ilzes Cekules – Ls 1425,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit pieci lati 00 santīmi )- biatlona un slēpošanas nodaļas audzēkņu rollerslēpju un rollerslēpju aprīkojuma iegādei;
 • AS „Stora Enso Latvija” – Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) – biatlona un slēpošanas nodaļas audzēkņu Monta Razgales un Kristas Razgales atbalstam.
 1. Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 310
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt no NETU GALDA TENISS – ZVIEDRI, Laumas Krūmiņas personā tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – inventāra iegādei - ziedojumu Ls 165.00 (viens simts sešdesmit pieci lati).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 311
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi) no Ērika Ozola – darba organizācijai – grāmatas izdošanai.
 2. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 312
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā punkta 1.apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pagarināt nekustamā īpašuma Mēness ielā 10,Cēsis, Cēsu nov., nodokļa (zemei Ls 17,77 ; ēkām Ls 63,40) nomaksas termiņu SIA “ Serģis un dēli”, (reģistrācijas Nr. 44103008456, juridiskā adrese Mēness ielā 10, Cēsis, Cēsu novads) II ceturksnim līdz 15.08.2010. par kopējo summu Ls 81,17 (astoņdesmit viens lats un 17 santīmi).
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu,uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 313
Par apbūvēta zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 21.01.2010. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RECRO” 17.12.2009. iesniegums Nr.02/2010 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 116/1-23), kurā izteikts lūgums uzsākt atsavināšanas procesu īpašumam Zeltkalna ielā 15, Cēsīs.
Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000445529 nostiprināts ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 4201 004 0422 001), īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RECRO”, vienotais reģistrācijas numurs 40003878797. Ēka saistīta ar zemes gabalu Zeltkalna iela 15, Cēsis, kadastra numurs 4201 004 0422, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000419737. Zemes īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „ ....Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 03.02.2010. iesniegumu Nr.11-23/236 par zemes gabala plāna aktualizāciju, SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV 44103031429, tika veikta pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Zeltkalna iela 15, Cēsis, Cēsu novads, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna aktualizācija. Visi apgrūtinājumi noteikti, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 02.02.2010. izziņu Nr.1-26/37.
Auditorfirma „INVEST – Rīga’ Cēsis” ir veikusi apbūvēta zemes gabala Zeltkalna iela 15, Cēsis, Cēsu novads, novērtējumu Cēsu novada pašvaldības vajadzībām un noteikusi, ka nekustamā īpašuma, apbūvēta zemes gabala Zeltkalna iela 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 004 0422, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2010.gada martā ir Ls 29 400 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti lati).
Saskaņā ar VZD 17.12.2009. izziņu Nr.11-11/V-0034732 „Par zemes vienību prognozētajām kadastrālajām vērtībām” minētā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2010. ir 38020.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši divdesmit lati).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikums apbūvēta zemes gabala Zeltkalna iela 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 004 0422, vērtību paaugstināt līdz Ls 34000.00 (trīsdesmit četri tūkstoši lati).
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RECRO” valdes priekšsēdētājs Raimonds Aploks mutiski ir apliecinājis, ka piekrīt iegādāties apbūvētu zemes gabalu Zeltkalna iela 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 004 0422, par Ls 34000 (trīsdesmit četri tūkstoši latu) ar atlikto maksājumu uz 2 (divi) gadiem, samaksājot pirmajā maksājumā 50% no noteiktās cenas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2010. priekšlikumu (prot.Nr.3), 29.04.2010. priekšlikumu (prot. nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot. Nr. 7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0422, zemes vienības platība 2.3772 ha (23772 m2).
 2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0422 virszemes apgrūtinājumi – 110907 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0314 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0683 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide- 0.0587 ha, 120505 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju – 0.0037 ha, 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
 3. Apstiprināt apbūvēta zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0422, cenu LVL 34000 (trīsdesmit četri tūkstoši lati). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati ar atlikto maksājumu.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu,uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā
Pielikums
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 314
Par Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, atbilstoši Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumus Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu.
 
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 315
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 316
Par komandējumu Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu no Konstancin-Jeziorna (Polija) pilsētas domes, lai gūtu pieredzi starptautiska jaunatnes mūzikas festivāla rīkošanā un pārrunātu turpmākās Cēsu novada un Konstancin-Jeziorna sadarbības iespējas, ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumus Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, (deputāti J.Žagars un J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam un Cēsu novada domes deputātam J.Žagaram no 2010.gada 11.jūnija līdz 2010.gada 13.jūnijam doties komandējumā uz Konstancin-Jeziorna pilsētu (Polijā).
2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga prombūtnes laikā viņu aizvieto Cēsu novada domes deputāts, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs V.Vaivods.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 317
Par autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finansu vadību”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumus Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 28.12.2009. noteikumus Nr.1666 „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām” un Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.puntu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo iestāžu un institūciju vadītājiem nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 318
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.839 „Par Cēsu pilsētas vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo koku saraksta papildināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā”, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas 22.04.2010. atzinumu (protokols Nr. 7), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (prot.nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.839 „Par Cēsu pilsētas vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo koku papildināšanu”” izsakot 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Priedes dižmežs (Pinus sylvestris) 7 gab., apkārtmērs 260 – 300 cm – Priedes ielā 9, Cēsīs. (pielikumā – Vietējas nozīmes dižpriežu izvietojuma shēma).”
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 319
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu tādējādi daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas sagatavoto apkopojumu par ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā faktiski veiktajiem komunālajiem maksājumiem un uzturēšanas izdevumiem laika periodam no 04.2009. līdz 03. 2010. (skatīt pielikumu), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – 1 (deputāts M.Cīrulis), atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt maksu par Cēsu novada pašvaldības (Iznomātājs) nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem un uzturēšanas izdevumiem nedzīvojamās biroja telpās (kopējā lietderīgā platība 791,0 m2) ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā (komunālo pakalpojumu un uzturēšanas izdevumu uzskaitījums saskaņā ar pielikumu) laika periodam no 01.05.2010. līdz 31.12.2010. Ls 3,38 (trīs lati 38 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
 2. Noteikt, ka 1. punktā uzrādītā maksa piemērojama visiem slēdzamajiem līgumiem par telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu lietošanā par maksu (nomā), papildus nomas maksai, kas aprēķināma saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, § 24).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 320
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrības „Aizstāvis” mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), 29.03.2007. lēmumu Nr.186 „Par Cēsu pilsētas domes telpu Raunas ielā 4, Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 30.p.), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis”, reģ. Nr. 50008050961, turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 5 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,4 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt biedrības darbu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 3,35 ( trīs lati 35 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa.
 5. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai (par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 13,4m2= 27,6 m2 ) maksā nekustamā īpašuma nodokli LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 6. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpas ēkā un vienu reizi gadā izmantot bez maksas sēžu zāli (Lielo un/vai Mazo), kā arī, savstarpēji vienojoties ar pārējiem telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), nepieciešamības gadījumā papildus izmantot sēžu zāli, par saviem līdzekļiem nodrošinot tās uzkopšanu pēc katras lietošanas.
 7. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010. gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 13,4 m2 = 41,67 Ls mēnesī (bez PVN).
 8. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 9. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 10. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 321
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomes mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei, reģ. Nr. 90000088193, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 12, 17 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 29,0 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt padomes darbu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 29,00 (divdesmit deviņi lati 00 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 29,0m2 = 59,6 m2.
 5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 29,0 m2 = 98,02 Ls mēnesī (bez PVN).
 6. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa un 5. punktā noteiktā maksa par komunālajiem un uzturēšanas pakalpojumiem.
 7. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 8. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 322
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) EEZ un NOFI finansētā projekta LV 059 „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” darba grupai, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 3, 4 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 35,8 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt projekta ieviešanas darba grupas darbu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.01.2011.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 35,80 (trīsdesmit pieci lati 80 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 35,8m2 = 73,6 m2.
 5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 35,8 m2 = 121,00 Ls mēnesī (bez PVN).
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 7. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 323
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), 29.03.2007. lēmumu Nr.186 „Par Cēsu pilsētas domes telpu Raunas ielā 4, Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 30.p.), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr.7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”, reģ. Nr. 40008016071, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 25 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 27,4 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
 1. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 2. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 6,85 ( seši lati 85 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 3. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa.
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai (par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 27,4m2 = 56,4 m2) maksā nekustamā īpašuma nodokli LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 5. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpas ēkā un vienu reizi gadā izmantot bez maksas sēžu zāli (Lielo un/vai Mazo), kā arī, savstarpēji vienojoties ar pārējiem telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), nepieciešamības gadījumā papildus izmantot sēžu zāli, par saviem līdzekļiem nodrošinot tās uzkopšanu pēc katras lietošanas.
 6. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010. gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, fiksēto sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 27,4 m2 = 85,21 Ls mēnesī (bez PVN).
 7. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, mobilo sakaru pakalpojumus.
 8. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 324
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Vitālija Mališeva 22.04.2010. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 605/F-1-25), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Vitālijam Mališevam, adrese: Piebalgas iela 11-32, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 6 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt vietu konsultāciju veikšanai.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 13,10 (trīspadsmit lati 10 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 13,1m2 = 26,9 m2.
 5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 13,1 m2 = 44,28 Ls mēnesī (bez PVN).
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 7. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 325
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), 29.03.2007. lēmumu Nr.186 „Par Cēsu pilsētas domes telpu Raunas ielā 4, Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 30.p.), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai, reģ. Nr. 40008036379, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 9,10 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 29,9 m2, (skatīt 1. pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 7,48 ( septiņi lati 48 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa.
 5. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai (par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 29,9m2 = 61,5 m2) maksā nekustamā īpašuma nodokli LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 6. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpas ēkā un vienu reizi gadā izmantot bez maksas sēžu zāli (Lielo un/vai Mazo), kā arī, savstarpēji vienojoties ar pārējiem telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), nepieciešamības gadījumā papildus izmantot sēžu zāli, par saviem līdzekļiem nodrošinot tās uzkopšanu pēc katras lietošanas.
 7. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010. gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, fiksētie sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 29,9 m2 = 92,99 Ls mēnesī (bez PVN).
 8. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, mobilo sakaru pakalpojumus.
 9. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 10. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 326
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), 29.03.2007. lēmumu Nr.186 „Par Cēsu pilsētas domes telpu Raunas ielā 4, Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 30.p.), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai, reģ. Nr. 40008002279, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 19,20 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 28,6 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 7,15 ( septiņi lati 15 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa.
 5. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpas ēkā un vienu reizi gadā izmantot bez maksas sēžu zāli (Lielo un/vai Mazo), kā arī, savstarpēji vienojoties ar pārējiem telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), nepieciešamības gadījumā papildus izmantot sēžu zāli, par saviem līdzekļiem nodrošinot tās uzkopšanu pēc katras lietošanas.
 6. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010. gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 28,6 m2 = 88,95 Ls mēnesī (bez PVN).
 7. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 8. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 327
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” mutisku iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), 29.03.2007. lēmumu Nr.186 „Par Cēsu pilsētas domes telpu Raunas ielā 4, Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 30.p.), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – 1 (deputāts O.Bicāns), nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” reģ. Nr. 44103026682, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 18 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 8,6 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 04.06.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75 % nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 2,15 ( divi lati 15 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Par Telpu faktisko lietošanu laika periodā no 01.05.2010. līdz 03.06.2010., pusēm savstarpēji vienojoties, piemērojama 3. punktā noteiktā nomas maksa.
 5. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8m2 : 791,0m2 x 8,6m2 = 17,7 m2.
 6. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā un vienu reizi gadā izmantot bez maksas sēžu zāli (Lielo un/vai Mazo), kā arī, savstarpēji vienojoties ar pārējiem telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), nepieciešamības gadījumā papildus izmantot sēžu zāli, par saviem līdzekļiem nodrošinot tās uzkopšanu pēc katras lietošanas.
 7. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010. gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 8,6 m2 = 26,75 Ls mēnesī (bez PVN).
 8. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 9. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 10. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 328
Par pusdienu apmaksu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā Cēsu 2. pamatskolas 12.05.2010. iesniegumu un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10. panta otro daļu un 26. panta trešo daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot. Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Saskaņā ar Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” (prot. Nr.16, 16.p.) noteikto cenu, apmaksāt pusdienas:
1.1. bērniem, kuri tiek apmācīti speciālajā programmā „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgas attīstības traucējumiem” (programmas kods 21015811) un kuri piedalās Cēsu 2. pamatskolas organizētajā vasaras nometnē laika periodā no 01.06.2010. līdz 15.06.2010;
1.2. bērniem, kuri apmeklē Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem laika periodā no 01.06.2010. līdz 30.06.2010.
2. Samaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta sadaļas Pabalsts skolēnu brīvpusdienām (ekonomiskās klasifikācijas kods 63221).
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 329
Par izmaiņām 03.08.2007. nomas līgumā Nr.383/2-2007 starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.05.2010., Nr.1-12/106) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Vienošanās protokolu par izmaiņām 03.08.2007. nomas līgumā Nr.383/2-2007 ar Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība” saskaņā ar pielikumu.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 330
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „CDzP” 25.05.2010. iesniegums Nr. 1-2/698 (reģistrēts ar Nr. 1117/1-25), turpmāk – Iesniegums - , kurā izteikts lūgums samazināt nedzīvojamo telpu Cēsīs, Saules ielā 23 (hostelis „Putniņkrogs”), turpmāk – Telpas -, nomas maksas apmēru laika periodā no 01.06.2010. līdz 30.06.2011., pamatojoties uz SIA „CDzP” vēlmi iesaistīties skolēnu izmitināšanas jautājuma risināšanā Cēsu pilsētā.
Iesniegumā minētās telpas 818 m2 tika nodotas nomā SIA „CDzP”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu Nr.76 (prot. Nr. 2, 19.p.) „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs” uz nomas termiņu līdz 31.12.2014. Nomas maksa Ls 0,50 par vienu kvadrātmetru mēnesī (tajā skaitā PVN) noteikta ar Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu Nr. 75 (prot. Nr.2, 18.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Telpu nepietiekamo izmantošanu 2010. gada pirmajā pusē, viesnīcu pakalpojuma ņēmēju zemās aktivitātes dēļ, Cēsu novada pašvaldības vēlmi tuvākajā nākotnē atrisināt jautājumu par skolēnu internātu, kā arī SIA „CDzP” (Telpu nomnieks) vēlmi iesaistīties skolēnu izmitināšanas jautājuma risināšanā Cēsu pilsētā, lai nodrošinātu Telpu normālu apsaimniekošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu un 14. panta otrās daļas 3. punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr. 9, § 24), izsakot tā 21 punktu šādā redakcijā:
„21 . Fiziskām un juridiskām personām, kuras veic komercdarbību, nomas maksu par nedzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras neatrodas Cēsu pilsētas centrā, atļauts samazināt, ņemot vērā minētā lēmuma 1.1 – 1.4 apakšpunktos dotos nomas maksas apmērus, par laika periodu no 01.06.2010. līdz 30.06.2011.:
21 1. ne vairāk kā par 80% nedzīvojamām telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot atbilstošus grozījumus Nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „CDzP” par Telpām ēkā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Sagatavoja: V. Krastiņš
25.05.2010.
Saskaņots: Administratīvā nodaļā, Finanšu nodaļā, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Nosūtīt: SIA „CDzP”, Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Izsniegt: Administratīvai nodaļai, Finanšu nodaļai, Nekustamā īpašuma nodaļai, Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 331
Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību un amatalgu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz 28.01.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.19 „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai”( protokols Nr.1, 19.punkts),24.03.2010. Cēsu novada pašvaldības rīkojumu Nr.138-r „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai”, Cēsu 2.viduskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (26.05.2010., reģ.Nr.93/1-31-1) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), nolemj:
 1. Ar 01.09.2010. apstiprināt Cēsu 2.viduskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu un amatalgas.
 2. Cēsu 2.vidusskolas direktorei I.Semjonovai nodrošināt lēmuma izpildi.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 332
Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā „Brīvnieku ceļš, ”Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā 20.05.2010. ir saņemts Edgara Krastiņa iesniegums (Nr. 1079/1-23) ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības īpašumā „Brīvnieku ceļš” kadastra apzīmējums 4290 001 0136 par labu nekustamam īpašumam „Mārdadži” (kadastra apzīmējums 4290 001 0073), Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1231. panta trešo daļu un 1232.pantu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.05.2010. priekšlikumu (prot.Nr.12) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piekrist braucamā ceļa servitūta nodibināšanai pašvaldības īpašumā „Brīvnieku ceļš” kadastra apzīmējums 4290 001 0136 par labu nekustamam īpašumam „Mārdadži” (kadastra apzīmējums 4290 001 0073) Vaives pagastā, Cēsu novadā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot servitūta līgumu.
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 333
Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumu Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” apstiprināto kārtību, papildinot 2.3.punktu ar 2.3.5.apakspunktu šādā redakcijā:
„2.3.5. ja vecāki līdz 2010.gada 1.maijam atteikuši vietas nepieciešamību bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs visu vai daļēju laika periodu no 2010.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 31.augustam.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) nodrošināt atbilstošu bērnu apmeklējuma uzskaiti.
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 334
#Par Cēsu Jaunās pils pieguļošās teritorijas (Cēsu Jaunās pils iekšpagalms) nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu Nr. 36 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (sēdes protokols Nr. 21) Cēsu Jaunās pils pieguļošā teritorija (Cēsu Jaunās pils iekšpagalms) - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodota pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3. punktu, pamatojoties uz SIA „Pils suvenīri” (reģ. Nr. 40103287875) 24.05.2010. iesniegumu Nr. 187/2-38 nomāt Cēsu Jaunās pils iekšpagalmu 30m2 platībā āra terases ierīkošanai un atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot nomā SIA „Pils suvenīri” (reģ. Nr. 40103287875) Cēsu Jaunās pils iekšpagalmu – Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā ar kopējo platību 30 m2 (nomas zemes plāns pielikumā). Nomas termiņš – līdz 2010. gada 30. septembrim.
 2. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā: komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 3. Zemes nomas maksu noteikt 10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa mēnesī sastāda LVL 11,07 (Vienpadsmit lati un 07 santīmi), t.sk., PVN 21%, kā arī nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 4. Atļaut veikt pastāvīgu tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem Cēsu Jaunās pils iekštelpas iznomātajā platībā (1.stāvā), kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 14 tilpumprocentus (pudelēs, skārdenēs).
 5. Atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 14 tilpumprocentus (pudelēs, skārdenēs) un izlejamo alu vasaras sezonā (līdz 2010. gada 30. septembrim) lietošanai āra terasē.
 6. SIA „Pils suvenīri” saskaņot Cēsu novada Būvvaldē āra terases piesaisti zemes gabalā un tās vizuālo izskatu.
 7. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi un parakstīt nomas līgumu ar SIA „Pils suvenīri” par Cēsu Jaunās pils iekšpagalma nomu 30m2 platībā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 335
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Rīgas Rēvija” 31.05.2010. iesniegums Nr.17 (reģistrēts 01.06.2010. ar Nr. 1181/1-23), ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt telpu nomas līgumu Raunas ielā 12, Cēsīs, līdz 31.08.2010.
Ņemot vērā, ka 01.04. 2010., pamatojoties uz 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.), noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 20.04.2010. ar Nr. 2-7-72/2010), ar kuru nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4201-005-1502, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Īpašums-, daļa – telpas ēkas 1. stāvā, 108,4 m2 platībā nodotas lietošanā par maksu (nomā) SIA „Rīgas Rēvija” ar mērķi – komercdarbības veikšana, termiņš 31.03.2010, iespējamo Īpašuma rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas termiņu ne ātrāku kā 01.09.2010., ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.), aizstājot 2.punktā datumu „31.05.2010.” ar datumu „31.08.2010.”
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus attiecīgajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 3.jūnija protokols nr.7       Lēmuma nr. 336
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā, ka būvniecības darbu dēļ tiek ierobežota satiksme, apgrūtinot transportlīdzekļu kustību, tādēļ nepieciešams veicināt šādu būvdarbu izpildi pēc iespējas īsākā termiņā, bet rodas situācijas, kad atļaujā norādīto termiņu nepieciešams pagarināt, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu pilsētas 10.07.2008. saistošos noteikumus Nr. 18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avārijas likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, J.Žagars, O.Bicāns, Ē.Rass, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), atturas – nav, nolemj:
  1. Grozīt Cēsu novada domes 31.07.2008. lēmumu Nr. 667 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus” papildinot to ar šādiem nosacījumiem:
“Samaksa par atļaujas pagarināšanu:
pirmais atļaujas pagarinājums 1,00 Ls (t. sk. PVN 21%);
otrais atļaujas pagarinājums 50,00 Ls (t.sk. PVN 21%);
trešais atļaujas pagarinājums 250,00 Ls (t.sk. PVN 21%);
ceturtais un nākamie atļaujas pagarinājumi 500,00 Ls (t.sk. PVN 21%)”
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs). 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv