Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 22.jūnija protokols nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1337Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
2 338Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18 un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā,pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
3 339Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu ar detālplānojumu zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izveidotajām zemes vienībām  
4 340Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Viestura ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 341Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”  
6 342Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam"Kalna Ceriņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 343Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam " Ziediņi " Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 344Par platību precizēšanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” piederošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 345Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  
10 346Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr. 944 „Par zemesgabala Rūpniecības iela 18, Cēsis daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis, nomu”
11 347Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
12 348Par dzīvojamās mājas Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, neprivatizētas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
13 349Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14 350Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” apstiprināšanu
15 351Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” apstiprināšanu
16352Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu
17353Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās  
18 354Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
19 355Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.24 “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
20 356Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
21 357Par autobusa nomas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
22 358Par Cēsu novada pašvaldības vieglo pasažieru automašīnunomas maksas apstiprināšanu
23 359Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ainavu ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
24 360Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
25 361Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Priežkalni ” Vaives pagasta Cēsu novadā
26 362Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz kustamo mantu Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs
27363Grozījumu Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 168 ”Par iznomāto siltumtīklu pamatlīdzekļu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības valdījumā”  
28 364Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
29 365Par komandējumu uz Norvēģiju  
30 366Par komandējumu uz Ahimu
31 367Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
32 368Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
33 369Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
34 370Par Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
35 371Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta”
36 372Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”
37 373Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi
38 374Par projekta pieteikumu „Otrā iespēja” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā
39 375Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 23.06.2010. pasākumā „Jāņu tirgus” Rožu laukumā, Cēsīs
40376Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
41 377Par divu automašīnu izsoles rezultātu apstiprināšanu
42 378Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
43 379Par dzīvokļa Loka ielā 1 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
44 380Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga atvaļinājumu2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 337
Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. sēdes atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalu Valmieras ielā17A, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 002 0727 un Jāņa Poruka laukums 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 002 0728 konsolidācijai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes gabalu Valmieras ielā17A, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 002 0727 un Jāņa Poruka laukums 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 002 0728 konsolidācijai saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītāja I. Sirmā) nosūtīt lēmumu izpildei zemes īpašniekam.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).       
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 338
Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18 un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā,pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot SIA „Būvprojekts” iesniegto detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, pirmo redakciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1448 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, pirmo redakciju.
 2. Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2010.gada 19.jūlija līdz 2010.gada 9.augustam.
 3. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt nepieciešamās darbības sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas norisei.
 4. Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D.Trapencierei.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 339
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu ar detālplānojumu zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izveidotajām zemes vienībām  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu novada 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.06.2010. atzinumu (prot. Nr.13) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) šādām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.:
  1. Jurģu iela 18, kadastra apzīmējums 4201 008 0945;
  2. Jurģu iela 20, kadastra apzīmējums 4201 008 0902;
  3. Jurģu iela 22, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  4. Jurģu iela 24, kadastra apzīmējums 4201 008 0948;
  5. Ieriķu iela 1, kadastra apzīmējums 4201 008 0950;
  6. Ieriķu iela 3, kadastra apzīmējums 4201 008 0949;
  7. Ieriķu iela 4, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  8. Ieriķu iela 5, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  9. Ieriķu iela 6, kadastra apzīmējums 4201 008 0946;
  10. Ieriķu iela 8, kadastra apzīmējums 4201 008 0947;
  11. Ieriķu iela 10, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  12. Āraišu iela 3, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  13. Āraišu iela 4, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  14. Āraišu iela 5, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  15. Āraišu iela 7, kadastra apzīmējums nav piešķirts.
 
 1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101) sekojošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.:
  1. Ieriķu iela, kadastra apzīmējums nav piešķirts;
  2. Āraišu iela, 2 zemes vienības, kadastra apzīmējumi nav piešķirti.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 340
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Viestura ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0840 001 pastāvošo adresi Viestura iela 8A, Cēsis, Cēsu nov. saskaņā ar situācijas plānu pielikumā.
 2. Apstiprināt ēkā Viestura ielā 8A, Cēsīs, Cēsu nov., līdz šim pastāvošās telpu grupu (dzīvokļu) adreses no 1 līdz 45.
 3. Telpu grupai – mākslinieku darbnīcai – ar privatizācijas identifikācijas Nr.901, kadastra apzīmējums 4201 006 0840 001 047 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 3028, īpašniece D.Kupče), piešķirt adresi Viestura iela 8A-24A, Cēsis, Cēsu nov..
 4. Telpu grupai – mākslinieku darbnīcai – ar privatizācijas identifikācijas Nr.902, kadastra apzīmējums 4201 006 0840 001 048 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 0503, īpašniece K.Pinne), piešķirt adresi Viestura iela 8A-37A, Cēsis, Cēsu nov.
 5. Telpu grupai – mākslinieku darbnīcai – ar privatizācijas identifikācijas Nr.903, kadastra apzīmējums 4201 006 0840 001 046 (īpašuma kadastra Nr.4201 900 0454, īpašnieks J.Gaidelis), piešķirt adresi Viestura iela 8A-11A, Cēsis, Cēsu nov..
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 341
Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
Apstiprināt konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 342
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam"Kalna Ceriņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010.atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0077 un ēkām uz tā "Kalna Ceriņi", Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 343
Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam " Ziediņi " Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. atzinumu (prot.Nr.14.), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4290 003 0150 no „Ziediņi” uz nosaukumu „Puķītes”, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 344
Par platību precizēšanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” piederošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. atzinumu (prot.Nr.14.), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 003 0144 noteikto platību 35.2 ha un zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 004 0165 noteikto platību 7.70 ha saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 345
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu f daļu, 21.panta pirmās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 24.04.2007. noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu 3.14 punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas komisijas 08.06.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA „Atauto” reģ. Nr.44103039579, smilts ieguvei nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 42900030120 „Smilškalns”, Vaives pagasts, Cēsu novads.
 2. Noteikt smilts ieguves atļaujas termiņu līdz 2019.gada 23.jūlijam un smilts ieguves limitu 11.2 tūkstošus m3.
 3. Ievērot nosacījumu, ka smilts ieguves atļauja derīga kopā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi vai tās kopiju un dokumentu, kurā noteikti derīgo izrakteņu ieguves limiti, un robežu plānu, ievērojot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
 4. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldi (vadītāja V.Zaļaiskalna) izsniegt atļauju, kas noformēta atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai formai.
 5. Lēmuma izpildi un atļaujas izmantošanas uzraudzību nodrošina Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 346
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr. 944 „Par zemesgabala Rūpniecības iela 18, Cēsis daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei izvirzīto prasību iekļaut tā sastāvā Ceļu drošības auditu, 22.06.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 338 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Rūpniecības iela 18 un Bumbieru iela, Cēsis, Cēsu novads, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 8), izvērtējot turpmākās Nomas priekšlīgumā atrunātās abu pušu darbības laika grafikā, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 944 „Par zemesgabala Rūpniecības iela 18, Cēsis daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsis, nomu”, (prot. Nr. 22, 1.p.), aizstājot lemjošās daļas:
  1. 4.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „Termiņš ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.martam.” ar skaitļiem un vārdiem „Detālplānojuma apstiprināšanas termiņš ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.augustam”;
  2. 4.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus „2010.gada 30.aprīlim” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 31.oktobrim”;
  3. 4.4.apakšpunktā skaitļus un vārdus „2010.gada 31.maijam” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 30.novembrim”;
  4. 5. punktā skaitļus un vārdus „2010. gada 01. jūnijam” ar skaitļiem un vārdiem „2010. gada 01. decembrim”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nomas priekšlīgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 347
Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.06.2010. priekšlikumu (prot.Nr.13), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Nodot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov.) apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 4201 007 0110) 2738 m2 platībā.
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2010. līdz 02.06.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  2. zemes gabals izmantojams teritorijas sakopšanai;
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
  5. apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
  6. apsaimniekotājs drīkst uzstādīt automašīnu satiksmi ierobežojošas barjeras zemes gabala teritorijā;
  7. zemes gabala labiekārtošanas ieceres saskaņot ar zemes īpašnieku;
  8. visa veida saimniecisko darbību saskaņot ar Gaujas Nacionāla parka administrāciju.
  9. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 348
Par dzīvojamās mājas Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, neprivatizētas daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 30.07.2002. noteikumu Nr. 324 ‘’Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā’’ 4.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Pārņemt dzīvojamās mājas Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2010, neprivatizēto daļu – nedzīvojamo telpu Nr.601, kuras platība ir 214.0 m2 īpašumā.
 2. Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa (vad. V.Krastiņš).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 349
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr.377 „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru” (protokols Nr.11, 18.p.), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.06.2010. priekšlikumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Uzsākt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu.
 3. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Ditu Trapencieri.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 350
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 3.punktu un 12.panta otro prim daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.05.2010. (prot. Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt iestādes darbību atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 4. Ar Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā” spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmums Nr. 577 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” un tajos veiktie grozījumi.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 351
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 3.punktu un 12.panta otro prim daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.05.2010. (prot. Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot. Nr.7 ) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” saskaņā ar pielikumu.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) nodrošināt iestādes darbību atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 3. Ar Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumā Nr.563 „ Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” apstiprināšanu” un tajos veiktie grozījumi.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 352
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 353
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. (prot. Nr.6, 30.p.) „Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās”.
 2. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Cēsu novada kapsētās saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 354
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 355
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.24 “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu  un 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 28.03.2005. noteikumiem Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.24 “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 356
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 10.06.2010. atzinumam (protokols Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
Pielikums
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 357
Par autobusa nomas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (31.05.2010., Nr.111/1-12) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai šādu nomas maksu skolas autobusam (19 sēdvietas) braucieniem pa Latviju:
  1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm, t.sk., izglītības iestādēm,:
 • nomas maksa par vienu stunda – Ls 4.80 , t.sk., PVN;
 • nomas maksas par vienu dienu – Ls 72.00, t.sk., PVN;
 • maksa par 1 (vienu) km – Ls 0.13, t.sk., PVN
  1. citām izglītības iestādēm:
 • nomas maksa par vienu stunda – Ls 5.40 , t.sk., PVN;
 • nomas maksas par vienu dienu – Ls 81.00, t.sk., PVN;
 • maksa par 1 (vienu) km – Ls 0.14, t.sk., PVN.
  1. Pārējiem nomniekiem:
 • nomas maksa par vienu stunda – Ls 6.00 , t.sk., PVN;
 • nomas maksas par vienu dienu – Ls 90.00, t.sk., PVN;
 • maksa par 1 (vienu) km – Ls 0.16, t.sk., PVN.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai ( direktors Z.Ozols).
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 358
Par Cēsu novada pašvaldības vieglo pasažieru automašīnunomas maksas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības vieglajām pasažieru automašīnām šādas nomas maksas (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis):
  1. Toyota Avensis (valsts reģ,Nr.HK8707)
- par vienu stundu – Ls 3.50;
- par vienu kilometru – Ls 0.10;
  1. Škoda Octavia (valsts reģ.Nr.HL2533)
- par vienu stundu – Ls 3.20;
- par vienu kilometru – Ls 0.10.
2. Automašīnu nomas maksā ir ietverti izdevumi par degvielu, apdrošināšanu, automašīnas vadītāja atalgojums un automašīnas amortizācijas izdevumi.
 1. Noteikt, ka automašīnas drīkst iznomāt laikā, kad tās nav nepieciešamas Cēsu novada pašvaldības funkciju izpildei.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 359
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ainavu ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 360
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 361
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Priežkalni ” Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:  


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 362
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz kustamo mantu Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome konstatē, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nepabeigtu būvi (iesākta būvēt kā lietus ūdens kanalizācijas sistēma), kas atrodas Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1206,) par pirkuma maksu LVL 1000 (viens tūkstotis lati) + PVN 21% LVL 210, kas pavisam kopā ir LVL 1210 (viens tūkstotis divi simti desmit lati), jo tas nepieciešams lietus ūdens novadīšanai no Cēsu pilsētas stadiona.
 
 1. Uzdot 2010.gada 22.jūnijā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) veikt apmaksu AS SEB banka, kods Nr. UNLA LV 2X norēķinu kontā LV 67 UNLA 0050 0143 9861 6 no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (valdības kods 01.890).
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) paziņot nepabeigtās būves (iesākta būvēt kā lietus ūdens kanalizācijas sistēma) pārdevējam MSIA „CLH” par pieņemto lēmumu.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības būvinspektoram risināt jautājumu par nepabeigtās būves (iesākta būvēt kā lietus ūdens kanalizācijas sistēma) zemes gabalā Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1206 nepabeigtās būves un dokumentācijas pieņemšanu ar pieņemšanas- nodošanas aktu.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 363
Grozījumu Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 168 ”Par iznomāto siltumtīklu pamatlīdzekļu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības valdījumā”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu siltumtīkli” (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 12.03.2010. ar Nr. 514/1-20), kurā izteikts lūgums Cēsu novada pašvaldībai pieņemt valdījumā un izslēgt no SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta. Cēsu pilsētas dome 22.02.2001. ar lēmumu Nr.34 nodeva nomā uz divdesmit gadiem siltumapgādes sistēmu Cēsu pilsētā. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās daļas 3. punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu (zemāk norādītie pamatlīdzekļi nav un nākotnē nebūs nepieciešama pašvaldības funkciju - ... organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (...siltumapgāde...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, nodrošināšanai), kā arī lai veicinātu vides sakārtošanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 168 „Par iznomāto siltumtīklu pamatlīdzekļu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības valdījumā” papildinot to ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 27.02.2001. noslēgtajā nomas līgumā „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” sakarā ar pieņemto domes lēmumu”.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 364
Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 15.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” noslēgtā nodomu protokolu (Cēsu pilsētas domē reģistrēts 15.01.2009. Nr. 2-J-3/2009) 4.4.2. punktu, kur puses vienojas, ka tās siltumtrases (..) pēc to inventarizācijas tiks nodotas Cēsu siltumtīklu apsaimniekošanā, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi Cēsu pilsētā. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 14.panta otrās daļas 3. punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (protokols Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Piekrist nodot SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā Cēsu novada pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus saskaņā ar pielikumu.
 2. Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 27.02.2001. noslēgtajā nomas līgumā „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” sakarā ar pieņemto domes lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 365
Par komandējumu uz Norvēģiju  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta Nr. LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” (turpmāk projekta) ietvaros (projekta aktivitātes Nr. 3 Building of international network, sadaļa Nr. 3.1. Study tours) sagatavoto darba vizīti uz Norvēģiju, lai iepazītos ar zinātnes un demonstrāciju centru darbību Norvēģijā, atjaunotu attiecības ar projekta norvēģu partneri – Ostfoldas reģiona pašvaldību un vienotos par līdzdalību projekta aktivitāšu īstenošanā, iepazītos ar Norvēģijas arodizglītības sistēmu un apmeklētu  arodizglītības iestādes, ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumus Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , (deputāti J.Rozenbergs un I.Suija-Markova balsošanā nepiedalās), nolemj:
1. Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta Nr. LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” (turpmāk projekta) ietvaros (projekta aktivitātes Nr. 3 Building of international network, sadaļa Nr. 3.1. Study tours) atļaut no 28.06.2010. līdz 01.07.2010. doties komandējumā uz Norvēģiju J.Rozenbergam, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam, projekta vadītājam, I.Suijai– Markovai, Cēsu novada domes deputātei, projekta vadītājai starptautisko sakaru jautājumos, I.Erinam, Projekta partnera (RTU) pārstāvim, M.Malceniekam, Cēsu novada domes deputātam un I.Žagarei, M.Birzniekam, D.Skudrai.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 366
Par komandējumu uz Ahimu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Eiropas Komisijas izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu par programmas „Eiropa Pilsoņiem” apakšprogrammas „Sadraudzības pašvaldību tīklojums” projekta „Rīkosimies kopīgi labākai nākotnei” aktivitāšu ieviešanu, ievērojot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma Pārejas noteikumu 7.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumus Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
1. Eiropas Komisijas izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta programmas „Eiropa Pilsoņiem” apakšprogrammas „Sadraudzības pašvaldību tīklojums”, projekta Nr. Nr. 2009-4446/017-001 no 22.12.2010., “Rīkosimies kopīgi labākai nākotnei” ” (turpmāk projekta) ietvaros atļaut no 17.08.2010. līdz 20.08.2010. doties komandējumā Cēsu pašvaldības delegācijas sastāvā uz Cēsu sadraudzības pilsētu Ahimu (Vācija) Cēsu novada domes deputātiem M.Malceniekam un M.Cīrulim.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 367
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. (prot. Nr.8) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai pieņemt no Emīla Bjerkes ziedojumu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – vasaras nometnes „Darot gūstu” dalībnieku ēdināšanai:
  1. Ls 13.33 (trīspadsmit lati 33 santīmi) – pārtikas produkti,
  2. Ls 225.00 (divi simti divdesmit pieci lati) – naudā.
 1. Uzdot Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 368
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. (prot. Nr.8) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Rasmas Beķeres darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai – ziedojumu Ls 10.00 (desmit lati).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 369
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (16.06.2010 Nr.1-13/71) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu 250,00 Ls no SIA „Joker” LTD – iestādes darba organizācijai – jubilejas grāmatas izdošanai.
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 370
Par Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”3. pantu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (prot.Nr.8) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu Nr.83 „Par Cēsu pilsētas domes, pakļautības iestāžu un aģentūru vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu”.
 2. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu ar rīkojumu apstiprināt Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības kontu plānu.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 371
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (prot.Nr.8) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 48 400,00 (EUR 68 867,00) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2010.gada septembra pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2016.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 372
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (prot.Nr.8) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 49 000,00 (EUR 69 720,72) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2010.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2010.gada septembra pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2016.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 373
Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi, kā arī nodrošināt iespēju iedzīvotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām ir nepieciešams izstrādāt Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas optimālo modeli ar tehniski – ekonomisko pamatojumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, uz LR likumu „Par pašvaldību budžetiem” un uz 2010.gada 18.februāra Cēsu novada pašvaldības lēmumu Nr.77 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” apstiprināšanu”” 8.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Piešķirt finansējumu līdz LVL 6 000 (seši tūkstoši lati) no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (vald.funkc.01.890) Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas optimālā modeļa ar tehniski – ekonomisko pamatojumu izstrādei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 374
Par projekta pieteikumu „Otrā iespēja” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 25.maija rīkojumu Nr.268  „Par atklātā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” izsludināšanu”, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir sagatavojusi projektu pieteikumu „Otrā iespēja”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Deleģēt Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (turpmāk – tekstā Sociālais dienests”) iesniegt LR Izglītības ministrijā Sociālā dienesta izstrādāto projekta pieteikumu „Otrā iespēja” par kopējo summu Ls 1360,00.
 2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 375
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 23.06.2010. pasākumā „Jāņu tirgus” Rožu laukumā, Cēsīs
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošos noteikumus Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. 23.06.2010. pasākumā „Jāņu tirgus” Rožu laukumā, Cēsīs, laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus un alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un / vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā.
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 
Sagatavoja J.Markovs, 29406310
Izsniegt CKTC, Finanšu nodaļai, Pašvaldības policijai, Administratīvajai nodaļai
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 376
Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem „ 22.,221.,24.pantiem un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.06.2010. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu, mainot Aizdevuma līgumā noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 10 gadiem uz Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada sekojošiem Aizdevuma līgumiem:
1.1.2008.gada 7.maija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/454;
1.2.2008.gada 7.augusta Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/690 ;
1.3.2008.gada 19.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/584;
1.4.2008.gada 19.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/587.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (nodaļas vadītāja A.Zerne) sagatavot un iesniegt Valsts kasē nepieciešamos dokumentus aizņēmuma procentu likmes maiņai.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 377
Par divu automašīnu izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.06.2010. (prot.Nr.6) priekšlikumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
 1. Apstiprināt 2010.gada 14.jūnija 2 (divu) automašīnu izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem:
1.1. vieglo pasažieru automašīnu GAZ 2403 ar valsts reģistrācijas Nr. BK5599, šasijas Nr. 13579, nosolījis Guntars Kniksts.
1.2. kravas furgonu UAZ 3962 ar valsts reģistrācijas Nr. BB5477, šasijas Nr. XTT396200M0126756, nosolījis Elmārs Priede.
 1. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 378
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
Pamatojoties uz 14.06.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto (reģ. Nr. 884/F-1-25) S.Cīrules iesniegumu, ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.panta otrās daļas 2.punktu, ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 21.06.2010. atzinumu (prot.Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:
Piešķirt Svetlanai Cīrulei politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 379
Par dzīvokļa Loka ielā 1 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
 
 


2010.gada 22.jūnija protokols nr.8       Lēmuma nr. 380
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga atvaļinājumu
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.panta piekto daļu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga 22.06.2010. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 4.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass, I.Suija-Markova, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav , (J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), nolemj:  
 1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu no 12.07.2010. līdz 18.07.2010.
 2. Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma 34.7. punktu Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus šajā laikā veiks Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv