Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 383Par Cēsu novada Tūrisma padomi
2 384Par Cēsu novada Kultūras padomi  
3 385Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
4 386Par nomas līguma ar v a/s „Latvijas Pasts” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa  
5 387Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem  
6388Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu a/s „CATA”  
7  389Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “ALTEHS”  
8  390Par zemes gabala Stacijas laukums 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu  
9391Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.26 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumu” apstiprināšanu  
10392Par Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusa nomas maksas apstiprināšanu  
11393Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā renovācijas otro kārtu  
12 394Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija”  
13  395Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”  
14  396Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr.284 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  
15397Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības uzlabojumi Krišjāņa Valdemāra un Pļavās ielās, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vājredzīgiem satiksmes dalībniekiem, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
16398Par projekta pieteikuma„Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādes” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
17399Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
18400Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu  
19401Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  
20402Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu  
21403Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu M.Šļikai  
22404Grozījumi Cēsu novada domes 30.07.2010. ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 100  „Par no Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām”  
23405Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
24406Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
25407Par nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs  
26408Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2010. gada vasaras sezonas pasākumos Cēsīs
27409Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
28 410Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu Mākslas festivāla laikā2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 383
Par Cēsu novada Tūrisma padomi
Ziņo G.Bērziņa, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 13.8. punktu un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav) nolemj:  
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu Nr. 544 „Par izmaiņām Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāvā” (prot.Nr.11).
2. Apstiprināt Cēsu novada Tūrisma padomi šādā sastāvā:
Padomes priekšsēdētājs/-a:
p/a „Cēsu Kultūra un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs” vadītājs/-a
Padomes locekļi:
p/a „Cēsu Kultūra un Tūrisma centrs” direktore
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Žagars, Cēsu novada domes deputāts, SIA "Cīruļkalns-atpūtas bāze”
Mārtiņš Malcenieks, Cēsu novada domes deputāts, SIA „Aktīvā tūrisma centrs EŽI”
Anita Bērziņa, viesnīca „Kolonna Hotel Cēsis”
Ģirts Kaļķis, SIA „Slēpošanas un atpūtas parks OZOLKALNS”
Agris Kļaviņš, viesnīca „Atpūta”
Baiba Stepiņa, viesu nams „Kārļamuiža”
Amatas novada pašvaldības pārstāvis
  1. Apstiprināt Cēsu novada Tūrisma padomes nolikumus saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 
Pielikums
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 384
Par Cēsu novada Kultūras padomi  
Ziņo G.Bērziņa, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 13.7.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.07.2010. (prot. Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav) nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada Kultūras padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu. Apstiprināt Cēsu novada Kultūras padomi šādā sastāvā: Padomes priekšsēdētājs:
- p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Kultūras centrs” vadītājs;
Padomes locekļi:
- Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis;
- Cēsu Centrālās bibliotēkas pārstāvis;
- Cēsu novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju pārstāvis;
- Sabiedrisko kultūras organizāciju pārstāvis;
- Cēsu Mākslas skolas pārstāvis;
- A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pārstāvis;
- Cēsu Mākslas festivāla pārstāvis;
- Cēsu mākslinieku pārstāvis;
- Cēsu mūziķu pārstāvis.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu Nr. 82 „Par Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr. 3) un Cēsu pilsētas domes 28.04.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas kultūras padomes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.11 , 15 p.). Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.  
Pielikums
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 385
Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo G.Bērziņa, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
  1. Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova):
    1. nodrošināt lēmuma izpildi;
    2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
  1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 386
Par nomas līguma ar v a/s „Latvijas Pasts” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu Nr. 84 (prot. Nr. 3) „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23” (prot. Nr. 3), starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un v a/s “Latvijas Pasts” (Nomnieks) 01.03.2006. noslēgts Nomas līgums par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23, ar kuru Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu telpas ar kopējo platību 218,00 m2, kas izvietotas ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs, ar mērķi – Cēsu pasta nodaļas darbības nodrošināšanai, turpmāk – Nomas līgums. Noteiktais nomas termiņš – līdz 01.03.2011.
Cēsu novada pašvaldībā 30.06.2010. saņemts (Nr. 1377/1-23) v a/s “Latvijas Pasts”  iesniegums, kurā izteikts lūgums, sakarā ar Cēsu 1.pasta nodaļas pārvietošanu uz citām telpām, v a/s “Latvijas Pasts” vēlas pārtraukt 01.03.2006. noslēgto Nomas līgumu sākot ar 13.08.2010.
Nomnieks pilnā apmērā ir nomaksājis telpu nomas maksu par laika periodu līdz 31.05.2010.
Ņemot vērā iepriekšminēto, saskaņā ar Nomas līguma 7.3 punktu: „Nomniekam ir tiesības pēc savas izvēles jebkurā laikā prasīt līguma izbeigšanu vai atbrīvot daļu no nomātajām Telpām, ja tas kalpo Nomnieka interesēm, par to rakstiski paziņojot iznomātājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:   
1.      Piekrist izbeigt pirms termiņa 01.03.2006. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un v a/s “Latvijas Pasts” (Nomnieks) ( reģ. Nr. 40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads), noslēgto Nomas līgumu par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23, ar kopējo platību 218.00 m2 ar 13.08.2010.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlēja līgumu 01.03.2006. Nomas līgumam par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23.
3.      Noteikt, ka Nomniekam telpas jāatbrīvo, nododot telpas Iznomātājam saskaņā ar telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, tam pievienojot apmaksas dokumentu kopijas par nomaksātajiem komunālajiem un citiem maksājumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli par faktisko telpu izmantošanas laiku.  
4.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V.Krastiņš).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 387
Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmumu „Par nolikumu „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” (prot. Nr.27;8.p.), Cēsu Valsts ģimnāzija 14.06.2010. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.4) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas 17.06.2010 iesniegumu Nr.1303/1-23, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 27.05.2010. pedagoģiskās sēdes lēmumu (prot Nr.2) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegums Nr.1-13/68, Cēsu sanatorijas internātpamatskolas 24.05.2010. skolēnu pašpārvaldes sanāksmes (prot. Nr.23) lēmumu (17.06.2010.) un Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora vietnieces V.Bērziņas  pieteikumu Nr.1309/1-24, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.07.2010. atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9),  Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
  1. Piešķirt naudas balvu Ls 75.00 apmērā:
1.1.  Martai Ķēniņai – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.2.  Artim Sostem – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
1.3.  Diānai Ronei – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.4.  Agijai Lācei – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.5.  Norai Ķibildai – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.6.  Matīsam Lācim – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam.
2.      Piešķir naudas balvu Ls 50.00 apmērā:
2.1.  Sandrai Grosbergai – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
2.2.  Oskaram Akmenim – Cēsu sanatorijas internātpamatskolas skolniekam;
2.3.  Dina Zveja- Cēsu 1.pamatskola;
2.4.  Amanda Placāne- Cēsu 1.pamatskola;
2.5.  Inta Buša- Cēsu 1.pamatskola;
2.6.  Ingvilda Ābele- Cēsu 2.pamatskola.
3.      Lēmuma izpildi līdz 01.09.2010. uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galv.grāmatv. S.Kūlīte).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 388
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu a/s „CATA”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
          Pamatojoties  uz  iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas  08.07.2010. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  25% (t.i., Ls 1279) apmērā 2010.gadā  a/s  „CATA” (reģ.Nr. 40003016840, juridiskā  adrese Jāņa  Poruka ielā 8, Cēsis). 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr.  389
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “ALTEHS”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
          Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas  08.07.2010. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  25% (t.i., Ls 176,37) apmērā 2010.gadā SIA „ALTEHS” (reģ.Nr.44103018261, juridiskā  adrese Palmu   ielā 5, Cēsis). 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr.  390
Par zemes gabala Stacijas laukums 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs
        Izskatot Ojāra Gaiļa iesniegumu par zemes nomu, saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr. 9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ojāru Gaili par zemes gabalu Stacijas laukumā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., uz 5 gadiem, sākot ar 2010.gada 15.jūliju.
2.              Iznomājamā zemes gabala platība 74 m2 .
3.              Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.                              Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
5.              Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.07.2010. līdz 14.07.2010. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
6.              Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.              Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.              Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.              Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 391
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.26 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumu” apstiprināšanu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 15.panta  pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta  a) apakšpunktu  un 43.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.26 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
2.              Ar Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.26 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi” spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
2.1.    Cēsu pilsētas domes 14.10.1999. lēmums Nr.712 „Par transporta līdzekļu maksas autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu Cēsu pilsētā”;
2.2.    Cēsu pilsētas domes 09.12.1999. lēmums Nr. 860 „Par maksas autostāvvietu pārvaldītāju”;
2.3.    Cēsu pilsētas domes 26.08.2004. lēmums „Par izmaiņām maksas autostāvvietās Cēsīs, Raunas ielā”  (prot.Nr. 18, 14.p.);
2.4.    Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. lēmums „Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Valmieras ielā” (prot.Nr.22,. 18.p.);
2.5.    Cēsu pilsētas domes 22.11.2007. lēmums „Par maksas autostāvvietu ierīkošanu Cēsīs, Vaļņu, Rīgas ielās”;
2.6.    Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmums Nr.90 „Par maksas noteikšanu maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā” (prot.Nr.2, 33.p.);
2.7.    Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmums Nr.251 „Par maksas autostāvvietu ierīkošanu Cēsīs, Rīgas ielā” (Prot.Nr.5, 63.p.);
2.8.    Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmums Nr.89 „Par abonementu maksas noteikšanu maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā” (prot.Nr.2, 32.p.).
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 392
Par Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusa nomas maksas apstiprināšanu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusam šādas nomas maksas (t.sk. PVN):
1.1.  Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem, pašdarbības kolektīviem un sociālās un kultūras jomas biedrībām un nodibinājumiem:
- par vienu kilometru – Ls 0.30;
1.2.  pārējiem Cēsu novada pašvaldības un citu pašvaldību iedzīvotājiem:
- par vienu stundu – Ls 3.70
- par vienu kilometru – Ls 0.40;
2.    Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusa nomas maksā ir ietverti izdevumi par degvielu, apdrošināšanu, autobusa vadītāja atalgojums un autobusa amortizācijas izdevumi.
3.    Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības skolēnu autobusu drīkst iznomāt laikā, kad tas nav nepieciešams Cēsu novada pašvaldības funkciju izpildei.
4.    Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna).
5.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 393
Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā renovācijas otro kārtu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 15.01.2008. noteikumu Nr. 28 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 10., 35.34.8. un 45. punktu, Cēsu novada domes 17.04.2010. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra””, Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.85 „Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ekspluatācijas pārtraukšanu”, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests””, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 27.05.2009. noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020) 5.1. un 5.1.9. punktu, ievērojot Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 19.06.2010. vēstuli (Nr. 9.2.-1.1/2742SF) par to, ka projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām izmaksām, ja projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas brīdī, kā arī piecus gadus pēc tā īstenošanas sociālā dzīvojamā māja tiks ekspluatēta atbilstoši tās mērķim, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumam (prot.Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.              Laika periodā līdz 15.04.2011. nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā renovācijas otrās kārtas – elektroinstalācijas un iekštelpu remonta - darbu veikšanu.
2.              Renovācijas otrās kārtas darbu izpildes finansēšanai paredzēt no Cēsu novada pašvaldības 2010.gada budžetā Ls 30000 (trīsdesmit tūkstoši latus) un Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžetā Ls 50000 (piecdesmit tūkstoši latus) sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, valdītājam Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
3.              Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktorei I.Sietiņsonei) organizēt šī lēmuma izpildi un lūgt Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pagarināt 27.05.2010. vienošanās Nr. 9-09/3.4.4.2/020 Par Eiropas Savienības fonda projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020) īstenošanu termiņu līdz 30.04.2011.
4.               Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.     
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 394
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 2 057 922.14 (LVL 1 446 390,00) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2.              Aizņēmumu izņemt pa daļām
2.1.2010.gadā EUR 495 804.17 (LVL 348 471) (sākot no augusta mēneša pēc pieprasījuma);
2.2.2011.gadā EUR 1 087 536.28 (LVL 764 364) (pēc pieprasījuma);
2.3.2012. gadā EUR 474 581.70 (LVL 333 555) (pēc pieprasījuma).
3.              Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2029.gada jūnijam.
4.              Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada septembrī.
5.              Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.              Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr.  395
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.       Ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 1 615 222.53 (LVL 1 135 243,00) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2.       Aizņēmumu izņemt pa daļām
2.1. 2010.gadā EUR 575 108.13 (LVL 404 209) (sākot no augusta mēneša pēc pieprasījuma);
2.2. 2011.gadā EUR 1 040 114.39 (LVL 731 034) (pēc pieprasījuma).
3.       Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada septembrim.
4.       Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī.
5.       Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr.  396
Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr.284 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Ņemot vērā likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un 31.10.2003. starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu par būves - garāžas Ziedu ielā 20 nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai, kas apliecina, ka būve atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības lietošanā un īpašumā un nekustamā īpašumu īpašnieka maiņa nav notikusi.  Saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 2 „Par Cēsu novadu” Cēsu novada pašvaldība ir Cēsu pilsētas pašvaldības saistību pārņēmēja. Līdz ar to atsavinot nekustamo īpašumu darījumam ir piemērojams atvieglojums, un proti, ar pievienotās vērtības nodokli šādu darījumu neapliek.
Ievērojot iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 10.pantu un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot. Nr.9) Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.            Grozīt Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumu Nr. 284 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” izdarot šādus grozījumus:
1.1   izslēgt lēmuma pielikuma 1.5. punktā trešo teikumu;
1.2   izslēgt lēmuma pielikuma 5.1. punktā ceturto teikumu.
2.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 397
Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības uzlabojumi Krišjāņa Valdemāra un Pļavās ielās, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vājredzīgiem satiksmes dalībniekiem, Cēsīs, Cēsu novadā” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Satiksmes ministrijā.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.          Iesniegt Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Satiksmes drošības uzlabojumi Krišjāņa Valdemāra un Pļavās ielās, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vājredzīgiem satiksmes dalībniekiem, Cēsīs, Cēsu novadā” .
2.          Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžetā projekta priekšfinansējumu, kā arī līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 320 186,14 LVL).
3.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 398
Par projekta pieteikuma„Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādes” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
                    Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.06.2008. noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Satiksmes ministrijā.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Iesniegt Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādes” .
2.              Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžetā projekta priekšfinansējumu, kā arī līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 317 462,72 LVL).
3.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 399
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumus Nr. 500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr. 1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.            Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  apstiprinātos Darba samaksas noteikumus:
1.1.      izsakot 1.3. punktu šādā redakcijā :
„ 1.3. Amata klasificēšana un mēnešalgas diapazons tiek noteikts tām amata vienībām, kas, saskaņā ar personāla sarakstu, izveidotas uz nenoteiktu laiku. Mēnešalgu diapazonu nosaka vienlaicīgi ar amata vienības izveidošanu, amatu klasificējot atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kuri nosaka darbinieku amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošo mēnešalgu grupu. Mēnešalga darbiniekam, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu.”
1.2.izsakot 2.1. punktu  šādā redakcijā :
„ 2.1. Domes deputātiem mēnešalgu nosaka ar Domes lēmumu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota latos (t.i. ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), kuram piemēro koeficientu.”
1.3.      izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā :
„2.2. Mēnešalgu par deputāta pienākumu pildīšanu aprēķina :
  Stundas mēnesī, par ko tiek aprēķināta mēnešalga Aprēķinā neieskaita
Domes deputāts 27 stundas Laiku, ko nav piedalījies domes sēdē vai pastāvīgās komitejas sēdē
Domes deputāts – domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 30 stundas Laiku, ko nav piedalījies domes sēdē vai pastāvīgās komitejas sēdē
1.4.       aizstāt 3.1.punktā vārdus „tiek noteikta 40 stundu darba nedēļa” ar vārdiem ”var tikt noteikts nepilns darba laiks”;
1.5.izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā :
„3.2.Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka ar Domes lēmumu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota latos (t.i. ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), kuram piemēro koeficientu 3,4.”
1.6.      izteikt  3.7. punktu šādā redakcijā :
„3.7. Bērna piedzimšanas gadījumā vienam no vecākiem izmaksā pabalstu, ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma spēkā stāšanās dienas. Pabalsta apmērs noteikts Ls 250,- apmērā. Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki bērni, pabalstu saņem par katru piedzimušo bērnu.”
1.7.aizstāt 4.1.punktā vārdus „tiek noteikta 40 stundu darba nedēļa” ar vārdiem ”var tikt noteikts nepilns darba laiks”;
1.8.izteikt  4.2.punktu šādā redakcijā :
„4.2.Domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu nosaka ar Domes lēmumu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota latos (t.i. ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), kuram piemēro koeficientu 3,06.”
1.9.      izteikt 4.7.punktu šādā redakcijā :
„4.7. Bērna piedzimšanas gadījumā vienam no vecākiem izmaksā pabalstu, ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma spēkā stāšanās dienas. Pabalsta apmērs noteikts Ls 250,- apmērā. Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki bērni, pabalstu saņem par katru piedzimušo bērnu.”
1.10.    izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā :
„5.1. Pašvaldības izpilddirektoram mēnešalgu nosaka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni, novada lielumu, t.i., iedzīvotāju skaits novadā). Amatu klasificē atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. Amatu saimi un līmeni nosaka un klasificēšanas rezultātus apstiprina Domes priekšsēdētājs.”
1.11.    izteikt 8.1. un 8.2. punktus šādā redakcijā:
„8.1. Pašvaldības policijas darbinieku mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību) kā arī konkrētā darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu.
8.2. Amatus klasificē atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. Amatu saimi un līmeni nosaka un klasificēšanas rezultātus apstiprina domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.”
1.12.    papildināt 8.8. punktu ar teikumu „Virsstundu darbu apmaksā par katru kalendāro mēnesi saskaņā ar darba laika uzskaites datiem.”
1.13.    izslēgt noteikumu 10.2. punktu.
1.14.                papildināt 10. punktu ar 10.3. un 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3. 2010.gadā, amatpersonām, kuras minētas šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā amatalga piesaistāma Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības” likuma pārejas noteikumu 7.panta otrajā punktā minētājā kārtībā un apmērā.
10.4. 2010.gadā, amatpersonām, kuras minētas šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā tiek noteikts nepilns darba laiks, t.i., 37 stundas nedēļā.”.
1.15.    apstiprināt noteikumu 1.pielikumu redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2010.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim organizēt normatīvajos aktos paredzētās darbības.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 400
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 63.pantu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  5.panta  pirmo un  otro punktu un  šā likuma pārejas noteikumu septītā panta otro punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj : 
1.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.9 „Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora darba samaksu”.
2.       Noteikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota latos (t.i. ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 3,4.
3.       Noteikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļota latos (t.i. ņem vērā darba samaksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 3,06.
4.       Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2010.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 401
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 63.pantu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  5.panta  pirmo un  otro punktu un  šā likuma pārejas noteikumu septītā panta otro punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem” izdarot šādus grozījumus:
1.1.    izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (izņemot Finanšu komitejas), nosakot mēnešalgu, piemēro koeficientu 0,57.”
1.2.    izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:
„2.2. Cēsu novada domes deputātiem, nosakot mēnešalgu, piemēro koeficientu 0,44.”
2.              Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2010.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 402
Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu  
Ziņo: R.Klāva, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas nodaļas teritorijas plānotāja 
Cēsu pilsētas dome 22.04.2010. pieņēma lēmumu Nr.209 ”Par zemes ierīcības projekta Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes gabalu trijos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 1.9316kv.m., 0.1121kv.m. un 0.0639 kv.m. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un 22.06.2010. saņemts atzinums Nr. 15-19-V/7599 no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas.
Izskatot SIA “Mērnieks MMR” sertificētas zemes ierīkotājas M. Knētas iesniegto Zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta  otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, saskaņā ar Cēsu novada  domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.              Apstiprināt zemes ierīcības projektu Mārtiņas ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 009 0948 .
2.              Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, Cēsu nov., būves kadastra apzīmējums 4201 009 0948 001, 4201 009 0948 002 :
2.1. Zemes gabala platība 19316 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.              Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt uz tās esošai ēkai atbilstošu adresi Niedru iela 23, Cēsīs, Cēsu nov., ēkas kadastra apzīmējums 4201 009 0903 002:
3.1. Zemes gabala platība 1121 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
4.              Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.3) piešķirt uz tās esošai ēkai atbilstošu adresi Niedru iela 21, Cēsīs, Cēsu nov., ēkas kadastra apzīmējums 4201 009 0948 003:
4.1. Zemes gabala platība 639 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
5.       Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vad. J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 403
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu M.Šļikai  
Ziņo: G.Šķenders, Statusa piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 30.06.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto (reģ. Nr. 924/F-1-25) M.Šļikas iesniegumu, Ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrās daļas 2.punktā noteikto dokumentu, uz kā pamata tiek izsniegta politiski represētās personas apliecība, un šī likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto personu loku, ko var atzīt par politiski represēto personu, ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 14.07.2010. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
 Piešķirt M.Šļikai  politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses( fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).          
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 404
Grozījumi Cēsu novada domes 30.07.2010. ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 100  „Par no Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām”  
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumus Nr. 500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr. 1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,  Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj: 
1.       Grozīt Cēsu novada domes 30.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.100 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem” izslēdzot lēmuma 1.punktu.
2.       Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2010.
  


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 405
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora p.i. P.Gavariņa iesniegumiem (08.07.2010, Nr.1-12/135 un Nr.1-12/136), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.      Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt šādus ziedojumus:
-          materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – 226 gab.-drēbju skapīšus, 2 gab.–tāfeles, 2.gab.-demonstrēšanas galdus no Gavle (Zviedrija);
-          iestādes darba organizācijai – deju kolektīvam „Kande”- Ls 200,00 ( divi simti lati) no Guntara Kazaka.
2.      Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 406
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
        Cēsu novada pašvaldībā 09.07.2010. iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 08.07.2010. par nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 003 1101).
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 18.punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.              Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 003 1101), kas sastāv no zemes gabala 3931 m² platībā un namīpašuma: vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 003 1101 001) un vienas palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201 003 1101 002), par pirkuma maksu LVL 67 000 (sešdesmit septiņi tūkstoši lati).
2.              Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot par pieņemto lēmumu nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai.
3.              Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 407
Par nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
            Saskaņā ar Nomas līguma 6.1 punktu: „visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.              Piekrist pagarināt nomas līgumu SIA „Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” (Reģ. Nr. 44102015605) par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23 (ar kopējo platību 51.8 m2) uz sešu mēnešu termiņu. Telpu izmantošanas mērķis- veselības centra vajadzībām.
2.              Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vad.p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 26.05.2005. Nomas līgumam par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23.
3.              Noteikt, ka nomas līguma termiņš tiek pagarināts uz sešiem mēnešiem ar 27.05.2010.
4.               Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V Krastiņš).
5.              Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 408
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2010. gada vasaras sezonas pasākumos Cēsīs
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
Ievērojot Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošos noteikumus Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
 
1.            Atļaut pārdot lietošanai uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā 2010. gada vasaras sezonas sekojošos pasākumos:
 
Datums Pasākums Vieta Laiks
18.jūlijs Koncerts „100 g. kultūras” Pils parks (alus) 17:00 – 21:30
23.jūlijs Izrāde „Optimisti nāk!” Pils parks (alus) 19:00 – 21:30
24.jūlijs Dok.filmas „Dubļi” pirmizrāde Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
27.jūlijs Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
29.jūlijs Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
30.jūlijs Koncerts „Raimonds Pauls un pasaules mūzikli” Pils parks (alus, vīns, stiprie dzērieni) 19:00 – 23:00
31.jūlijs Cēsu pilsētas svētki Svētku zona (Vecpilsēta, Vienības laukums, Pils parks un Pils dārzs) (alus) 11:00 – 04:00 (1.aug.)
3.augusts Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
5.augusts Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
6.augusts Intara Busuļa koncerts Pils parks (alus) 19:00 – 23:00
7.augusts Filmas „Pasaules skaņa” demonstrācija Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
10.augusts Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
12.augusts Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
17.augusts Japāņu kino vakars Pils dārzs (alus, vīns) 22:00 – 24:00
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 409
Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.      Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) pieņemt ziedojumu no A/S „Latvijas Krājbanka” (Reģ. Nr. 40003098527) – pasākuma „Retromance” organizēšanai Cēsu pilsētas svētku laikā 2010. gada 31. jūlijā – 1000,00 Ls (viens tūkstotis lati) vērtībā.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2010.gada 15.jūlija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 410
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu Mākslas festivāla laikā
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantu, Lai nodrošinātu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta ievērošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas 17.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, Cēsu novada dome (ar 12 balsīm par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav)  nolemj:
1.              Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus un / vai alu ar dažādām (t.sk. siltām) uzkodām kompleksā Cēsu Mākslas festivāla laikā:
1.1.atklāšanas koncerts Cēsu pilsētas Sporta kompleksā 31.07.2010.;
1.2.galā koncerts Cēsu Pils parkā 30.07.2010. un 31.07.2010.;
1.3.Jaunā Rīgas teātra izrāde „Vectēvs” Cēsu dzelzceļa stacijas noliktavās 06.08.2010. un 07.08.2010.
2.       Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa (vad. A.Zerne) un pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs (direkt. J.Sausiņa).
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšn. V.Sviķis).
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv