Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 5.augusta protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1411Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas apstiprināšanu
2412Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12)  darba uzdevuma papildināšanu
3413Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
4414Par pagaidu rakšanas darbu atļauju
5415Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu iela 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6416Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7417Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 69, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8418Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
9419Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
10420Par vieglā pasažieru automobiļa nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
11421Par projekta „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
12422Par adrešu apstiprināšanu Eduarda Veidenbauma ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.
13423Par zemes gabala Atpūtas iela 20, Cēsis, Cēsu novads, nomu
14424Par izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
15425Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Daudzfunkcionālā centra ”Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
16426##Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
17427Par papildus līdzekļu piešķiršanu bīstamo un vētras laikā nolauzto koku zāģēšanai
18428Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”
19429Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”
20430Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
21431Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS”
22432Par pašvaldības dalību akciju sabiedrībā „CATA”
23433Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”
24434Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu
25435Par nekustamā īpašuma „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, paturēšanu
26436Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību
27437Par Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģijas 2013.-2018.gadam apstiprināšanu
28 438Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
29439Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu V. Juriksonam  
30 440Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu T.Brocānei
31 441Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
32 442Par publiska pasākuma organizēšanu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību Cēsīs, Pils parkā, Palasta ielā 24,  2010. gada 21. augustā no plkst. 22.00 līdz 22. augusta plkst. 4.00
33443Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram””
34444Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā nodibinājumam „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra”2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 411
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.07.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Anžellu Pāži par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju ar 2010.gada 9.augustu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 412
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12)  darba uzdevuma papildināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot umsSIA „”Beātus”, reģ. Nr.49502002230, adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, 21.07.2010. iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr.377 „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru” (protokols Nr.11, 18.p.), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.07.2010. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Papildināt Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmuma Nr.349 (prot. Nr.8, 13.p.) „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” pielikumu „Darba uzdevums Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai” šādā redakcijā:
 • Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: Teritorijas plānojuma grozījumu robežās: Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami Cēsu novada Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005. – 2017. Apbūves noteikumiem un Kartogrāfiskā materiāla 34.lapai.
 • Papildināt 3.punkta 2.apakšpunktu šādā redakcijā:
  • izskatīt iespēju zemes gabaliem Jāņa Poruka ielā 19, Jāņa Poruka ielā 21 un Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., mainīt zemes izmantošanas veidu uz „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”;
  • Izskatīt iespēju likvidēt ielas statusu zemes gabalam Indriķa iela.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 413
Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot Antona Noveiko iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Nodot Antonam Noveiko, apsaimniekošanā zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā (kad.Nr.4201-006-2120), daļu 1200 m2 platībā.
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 05.08.2010. līdz 04.08.2011. ar šādiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim: pļavas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie dzeramā ūdens ņemšanas vietas – akas;
2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.
 1. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
 2. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 414
Par pagaidu rakšanas darbu atļauju
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 18.02.2010.ar lēmumu Nr.78 apstiprināja Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu”. LR Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu ministrija 10.03.2010. neapstiprināja minētos saistošos noteikumus ar piebildi, ka Rakšanas darbu veikšanas noteikumus novada teritorijā jāiekļauj Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu, ievērojot Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumus Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 130.un 131.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes pagaidu rakšanas darbu atļauju saskaņā ar pielikumu.
 2. Domes lēmums zaudē spēku pēc Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu apstiprināšanas.
 
Pielikums
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 415
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu iela 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Cīrulīšu iela 22, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 0413 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Cīrulīšu iela 22, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 0413 saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).       
Pielikums
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 416
Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Krūmiņu iela 8, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1025 sadalīšanai.
2.Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Krūmiņu iela 8, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1025 saskaņā ar pielikumu.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai(vadītājs J. Rozenbergs).  
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 

2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 417
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 69, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Līgatnes iela 69, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1501 sadalīšanai.
2.Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Līgatnes iela 69, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1501 saskaņā ar pielikumu.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 418
Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Pētera iela 71, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1035 sadalīšanai.
2.Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Pētera iela 71, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1035 saskaņā ar pielikumu.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 419
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 420
Par vieglā pasažieru automobiļa nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu un 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 5.4. punktu, ievērojot Cēsu pilsētas pansionāta 19.07.2010. iesniegumu ar lūgumu nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pansionātam Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” piederošo vieglo pasažieru automobili, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 22.07.2010. atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. No 01.08.2010. nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pansionātam Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” piederošo vieglo pasažieru automobili Citroen Jumper, valsts reģistrācijas Nr.GS7406, 2001. gada izlaidums, atlikusī bilances vērtība pēc stāvokļa uz 31.07.2010.- Ls 4790,69 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit latu 69 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 421
Par projekta „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes 2009. gada 18. jūnijā izsludināto atklāta projektu iesniegumu atlasi 3.4.3.2. aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros, Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008.-2014. gadam un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Piedalīties darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.2. aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” atklātā projektu iesniegumu atlasē ar projekta pieteikumu „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” (turpmāk – Projekts).
 2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011., 2012. un 2013.gada budžetā līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām (kopējai projekta attiecināmo izmaksu summai nepārsniedzot 900 000,00 LVL).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 422
Par adrešu apstiprināšanu Eduarda Veidenbauma ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot to, ka Cēsu novada pašvaldības rīcībā nav līdz šim pašvaldības pieņemta lēmuma par adreses Eduarda Veidenbauma ielā 20, Cēsīs, apstiprināšanu, kā arī lēmuma par attiecīgu telpu grupu adrešu apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.punktu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Finanšu komitejas 29.07.2010. atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0109, uz tās esošai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0109 001 un ar to funkcionāli saistītai palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0109 002 līdz šim pastāvošo adresi Eduarda Veidenbauma iela 20, Cēsis, Cēsu nov. (plāns ar izvietojumu pielikumā).
 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Eduarda Veidenbauma ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0109 001, telpu grupām (dzīvokļiem) piešķirt šādas adreses:
  1. Eduarda Veidenbauma iela 20-1, Cēsis, Cēsu nov.;
  2. Eduarda Veidenbauma iela 20-2, Cēsis, Cēsu nov.;
  3. Eduarda Veidenbauma iela 20-3, Cēsis, Cēsu nov..
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 423
Par zemes gabala Atpūtas iela 20, Cēsis, Cēsu novads, nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 2 „Par Cēsu novadu” 5. punktu: „Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrā daļas 3. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” otrās daļas 4, 7.2 un 7.1 punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.07.2010. priekšlikumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MICA tehnoloģijas”, turpmāk – Sabiedrība -, (vienotais reģ. Nr. 40003248814, juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005), zemes gabalu Atpūtas ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201-007-1686, Sabiedrības, kā uz zemes gabala atrodošā nekustamā īpašuma „artēziskais urbums” tiesiskajam valdītājam, pamatdarbības pilnvērtīgai nodrošināšanaians l
es robeblikas raeikumuemnistru kabineta noteikumiem Nr. 735 , uz 10 (desmit) gadiem sākot ar 06.08.2010.
 1. Iznomājamā zemes gabala platība 314 m2 .
 2. Zemes gabala lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
 3. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
 4. Zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 6. Pieņemt zināšanai, ka nomas līgums automātiski zaudē spēku, ja mainās zemes gabala īpašnieks vai Cēsu novada dome pieņem atsevišķu lēmumu.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 424
Par izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otras daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Apstiprināt izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” dalībniekiem šādas nomas maksas (t.sk.PVN):
  1. par 1m2 stenda nomu Sporta kompleksa telpās (Piebalgas ielā 18) – Ls 25,00;
  2. par vietas nomu kopējā stendā Sporta kompleksa telpās (Piebalgas ielā 18) – Ls 100,00;
  3. par maza izmēra laukuma (līdz 2 m2) bez stenda nomu Sporta kompleksa telpās (Piebalgas ielā 18) – Ls 16,00 par 1 m2;
  4. par liela izmēra laukuma (sākot no 10 m2) bez stenda nomu Sporta kompleksa āra teritorijā (Piebalgas ielā 18) – Ls 10,00 par 1 m2;
 1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus par informācijas un reklāmas laukumu izvietošanu izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” laikā (t.sk.PVN):
2.1. par melnbalta reklāmas laukuma ievietošanu izstādes katalogā – Ls 25,00
par 1 lpp;
2.2. par krāsaina reklāmas laukuma ievietošanu izstādes katalogā – Ls 60,00
par 1 lpp;
2.3. par krāsaina reklāmas laukuma ievietošanu izstādes katalogā (iekšējie vāki) – Ls 90,00;
2.4. par krāsaina reklāmas laukuma ievietošanu izstādes katalogā (ārējais vāks) – Ls 110,00.
2.5. vides reklāmas karoga izvietošana izstādes teritorijā ārpus sava stenda – Ls 9,00 par 1 gab.
 1. Apstiprināt maksu par galda un krēsla īri - Ls 10,00 (t.sk.PVN) par 1 komplektu.
 2. Apstiprināt ieejas maksu izstādē „Cēsu uzņēmējs 2010” – Ls 0,30 (t.sk.PVN) vienam apmeklētājam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 425
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Daudzfunkcionālā centra ”Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas (protokols Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 6 905 160,00 (EUR 9 825 157,51) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Daudzfunkcionālā centra ”Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2. Aizņēmumu izņemt pa daļām:
  1. 2010.gadā LVL 828 541,00 (EUR 1 178 907,63) (sākot no oktobra mēneša pēc pieprasījuma);
  2. 2011.gadā LVL 2 985 555,00 (EUR 4 248 062,05) (pēc pieprasījuma);
  3. 2012.gadā LVL 3 091 064,00 (EUR 4 398 187,83) (pēc pieprasījuma).
 1. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2032.gada septembrim.
 2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2015.gada septembrī.
 3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr.
426##Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā apstiprinātos Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumus Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, pamatojoties uz Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” un Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprinātajiem Darba samaksas noteikumiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā šādas amata vienības:
 • Arhitekta palīgs – 1 amata vienība, Kods pēc klasifikatora – 2161 02.
 • Eksperts – 1 amata vienība, Kods pēc klasifikatora – 2422 10.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad. D.Trapenciere) organizēt projekta pieteikuma par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem sagatavošanu un iesniegšanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 427
Par papildus līdzekļu piešķiršanu bīstamo un vētras laikā nolauzto koku zāģēšanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Sakarā ar to, ka 2010.gada 26.jūlija naktī vētras laikā pašvaldības teritorijā tika nolauzti 18 koki un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktu, 21.p.1.d.2.p., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Piešķirt no speciālā budžeta līdzekļiem – dabas resursu nodokļa finansējumu LVL 4000,- bīstamo un vētras laikā nolauzto koku zāģēšanas un novākšanas apmaksai.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) piešķirto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 428
Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām. No minētās normas izriet pašvaldības pienākums izvērtēt tās iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, esot Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”, reģistrācijas numurs 49503000754 (turpmāk tekstā arī SIA „Vinda”) kapitāla daļu īpašniecei. Proti, ir jānoskaidro, vai SIA „Vinda” izveidošana un darbība atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
 1. Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
 2. Sniedzot pakalpojumus;
 3. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.
SIA „Vinda” ir dibināta 1991.gada 5.decembrī un tās darbības mērķis ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana sadale Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. SIA „Vinda” veidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības iedzīvotājus ar dzeramā ūdens piegādi, kā arī nodrošināt notekūdeņu savākšanu, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, tātad vienādu pakalpojuma pieejamību un standartu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā. SIA „Vinda” vienīgā dalībniece kopš tās dibināšanas brīža līdz šī lēmuma pieņemšanai ir Cēsu novada dome (iepriekš Cēsu pilsētas dome).
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem komercdarbības veikšanai vērā sekojošais - realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, kuru mērķis ir vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana, kā rezultātā ir nodrošināta pieeja kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. SIA „Vinda” ir realizējusi šādus Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus:
 1. Cēsu ūdens un notekūdeņu projekts I kārta (projekta realizācija no 1994.gada līdz 2001.gadam), kopējais veikto ieguldījumu apmērs LVL 630 000;
 2. projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta II kārta. (projekta realizācija no 2001.gada līdz 2008.gadam), kopējais veikto ieguldījumu apmērs 2796255,86;
Šobrīd ir uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansētā Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas (identifikācijas nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/002) realizācija, kura īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta pieeja kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 95% Cēsu pilsētas iedzīvotāju. Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 5758479.14, piesaistot finansējumu no Kohēzijas fonda.
Līdz ar to atzīstams, ka SIA „Vinda” darbojas nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas arī faktiski tiek veikti. Līdz ar to izpildās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panata pirmās daļas 5.punkta nosacījumi.
Norādīto projektu īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta vides kvalitātes prasību ievērošana un izpildītas saistības, kas Latvijai rodas no dalības Eiropas Savienībā. Tikai racionālas un sistemātiskas ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana uzlabošanas un apsaimniekošanas. politikas īstenošanas rezultātā, ir iespējams īstenot koordinētu darbību, kas nodrošina plānveida nepieciešamo investīciju ieguldīšanu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, uzlabošanā un uzturēšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu par iespējami zemākiem pakalpojuma tarifiem Cēsu novada iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu SIA „Vinda” nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību Cēsu novada pašvaldība SIA „Vinda” pamatkapitālā ir veikusi lielus mantiskos ieguldījumus, t.sk. Cēsu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. No minētā secināms, ka šādā veidā attiecībā uz ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu pakalpojumu sniegšanu konkrētajā tirgus daļā – Cēsu novadā, veidojas dabiskais monopols, savukārt līdz SIA „Vinda” dibināšanai tirgus nespēja nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
Bez tam jāņem vērā, ka ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē ir tieši saistīta ar valsts pienākumu aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Nepietiekami organizētas ūdensapgādes un kanalizācijas gadījumā var tikt apdraudētas Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka pamattiesības. SIA „Vinda” darbības laikā ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, tiek ieguldīti lieli finanšu līdzekļi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvē, rekonstrukcijā un uzturēšanā, tādējādi, iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā pašvaldības teritorijā, SIA „Vinda” spēj nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma un vides kvalitātes standartu. No minētā secināms, ka SIA „Vinda” darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts.
Papildus iepriekš minētajam ir jāņem vērā, ka realizējot projekta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta (identifikācijas nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/002) I - III kārtu, ir piesaistīti Eiropas Savienības līdzfinansējuma līdzekļi un saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu prasībām jebkuras izmaiņas kapitālsabiedrības saimnieciskajā darbībā un statusā, kas būtiski atšķiras no projekta sākotnējiem pieņēmumiem, piecus gadus pēc projektu noslēgšanās ir jāsaskaņo ar Vides ministriju un Eiropas Komisiju. Savukārt, Eiropas Komisija patur tiesības pārskatīt piešķirto finansējumu.
Ņemot vērā to, ka SIA „Vinda” izpilda pašvaldības funkciju – nodrošina ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu tās administratīvajā teritorijā, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto un Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 2.,5.un 6.punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas SIA „Vinda” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 2.,5.un 6.punkta noteikumiem.
 2. Turpināt Cēsu novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”, saglabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 429
Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām. No minētās normas izriet pašvaldības pienākums izvērtēt tās iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, esot SIA „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas numurs 44103015509 (turpmāk tekstā - ZAAO) kapitāla daļu īpašniecei. Proti, ir jānoskaidro, vai ZAAO izveidošana un darbība atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
1)Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2)Sniedzot pakalpojumus;
3)Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu., un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmo daļu pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā, organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā, kā arī var investēt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas plāniem.
ZAAO ir dibināta 1998.gada 20.novembrī un tās darbības mērķis ir atkritumu savākšanas un noglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu un apglabāšanu. ZAAO veidota ar mērķi visu reģiona pašvaldību iedzīvotājiem nodrošināt vienādu pakalpojuma pieejamību un standartu. Reģionāla uzņēmuma koncepts ietverts arī uzņēmuma Statūtos, kur noteikta kapitāldaļu atsavināšanas kārtība, paredzot iespēju tās atsavināt tikai ar 2/3 dalībnieku piekrišanu, jo viena dalībnieka lēmums iespaido visu dalībnieku intereses drošas reģionālas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības nodrošināšanā atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to secināms, ka pašvaldības dalība ZAAO ir vērtējama kontekstā ar citu reģiona pašvaldību plānoto rīcību ar ZAAO kapitāla daļām, secīgi pašvaldības lēmums, kas paredz ZAAO kapitāla daļu atsavināšanu būtu realizējams tikai saņemot citu pašvaldību noteiktu piekrišanu. Pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka kāda no Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībā, kas ir ZAAO dalībnieces, būtu lēmušas par ZAAO kapitāla daļu atsavināšanu.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem komercdarbības veikšanai jāņem vērā sekojošais - realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, Nr.2001/LV/16/P/PE/006 un Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, II kārta, Nr. 2006/LV/16/C/PE/001, ZAAO ir:
 1. izbūvējusi reģionālo sadzīves atkritumu poligonu Daibe (Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā);
 2. iegādājusies nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, atkritumu kompaktoru, frontālais iekrāvēju,
 3. rekultivējusi 12 izgāztuves;
 4. izveidojusi 9 dalītās atkritumu vākšanas punktus - eko laukumus;
 5. iegādājusies divas atkritumu savācējmašīnas un konteinerus;
 6. iegādājusies „sendviča” tipa reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas poligonam „Daibe” veikta iekārtu pieslēgšana esošajai infiltrāta savākšanas sistēmai.
Kopējais veikto ieguldījumu apmērs sastāda EUR 5473906 (pieci miljoni četri simti septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti seši eiro).
Šobrīd ir uzsākta Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtas realizēšana- poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana, Nr. DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/002, kurā plānots izbūvēt otro atkritumu apglabāšanas šūnu 3,2-3,8 ha platībā ar ietilpību ~ 540 000 m3, izbūvēt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru un veikt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegādi, par kopējo summu LVL 3147 135 (trīs miljoni viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci lati). Līdz ar to atzīstams, ka ZAAO darbojas nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas arī faktiski tiek veikti.
Norādīto projektu īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta vides kvalitātes prasību ievērošana un izpildītas saistības, kas Latvijai rodas no dalības Eiropas Savienībā. Tikai reģionālas atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanas rezultātā, kas iespējama visām reģiona pašvaldībām kopīgi uzturot vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ir īstenojama koordinēta darbība, kas nodrošina plānveida nepieciešamo investīciju ieguldīšanu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tādējādi panākot iespējami zemākus pakalpojuma tarifus iedzīvotājiem.
Svarīgi būtu atzīmēt, ka līdz ZAAO darbības uzsākšanai reģionā darbojās 104 izgāztuves un atkritumu savākšanas pakalpojums bija pieejams pārsvarā pilsētu un pagastu centru iedzīvotājiem, bet ne visiem reģiona iedzīvotājiem. Uzsākot ZAAO darbību, tika likvidētas esošās legālās un nelegālās izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā, izveidots jauns, videi drošs cieto sadzīves atkritumu poligons, kā arī ieviesta atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēma, kas nodrošina ar kvalitatīvu un daudzpusīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan pilsētas, gan lauku teritoriju iedzīvotājus, nogādājot savāktos sadzīves atkritumus apglabāšanai videi drošā poligonā „Daibe” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Atbilstoši 2006.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 ”Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam” kopš 2005. gada 1. janvāra poligons Daibe ir vienīgā visu Ziemeļvidzemes reģionā radīto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta. No minētā secināms, ka šādā veidā attiecībā uz atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu konkrētajā tirgus daļā – Ziemeļvidzemes reģionā, veidojas dabiskais monopols, savukārt līdz ZAAO dibināšanai tirgus nespēja nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
Bez tam jāņem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē ir tieši saistīta ar valsts pienākumu aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Nepietiekami organizētas atkritumu apsaimniekošanas gadījumā var tikt apdraudētas Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka pamattiesības. Ir konstatēts, ka ZAAO darbības laikā ir krasi samazinājies to vietu skaits reģionā, kur konstatēta nelegāla atkritumu izgāšana. Tas apliecina pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un tās labvēlīgo ietekmi uz vides kvalitāti reģiona teritorijā, jo nepilnīga atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanas gadījumā vienā pašvaldībā, atkritumu plūsma gan legāli, gan nelegāli var novirzīties uz blakus pašvaldību teritoriju, tā radot papildus slodzi tās dienestiem. Tādējādi, iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā reģiona teritorijā, ZAAO spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu. No minētā secināms, ka ZAAO darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts.
Papildus iepriekš minētajam ir jāņem vērā, ka realizējot projekta Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā I - III kārtu, ir piesaistīti Eiropas Savienības līdzfinansējuma līdzekļi un saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu prasībām jebkuras izmaiņas kapitālsabiedrības saimnieciskajā darbībā un statusā, kas būtiski atšķiras no projekta sākotnējiem pieņēmumiem, piecus gadus pēc projektu noslēgšanās ir jāsaskaņo ar Vides ministriju un Eiropas Komisiju. Savukārt, Eiropas Komisija patur tiesības pārskatīt piešķirto finansējumu.
Ņemot vērā to, ka ZAAO izpilda pašvaldības funkciju – veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto un Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 1.,2.,5.un 6.punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 1.,2.,5.un 6.punkta noteikumiem.
.


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 430
Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām. No minētās normas izriet pašvaldības pienākums izvērtēt tās iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, esot SIA „Cēsu olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 44103026682, kapitāla daļu īpašniecei. Proti, ir jānoskaidro, vai SIA „Cēsu olimpiskais centrs” izveidošana un darbība atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
 1. Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
 2. Sniedzot pakalpojumus;
 3. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” ir dibināta 2002.gada 20.augustā un tās darbības mērķis ir sporta objektu darbība un pieejamība iedzīvotājiem. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” veidota ar mērķi realizēt biatlona, slēpošanas un basketbola sporta programmas, tādejādi, veicinot pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību tās administratīvajā teritorijā. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitāls ir LVL 50 000, un tās dalībnieces ir Cēsu novada dome (10 000 daļu skaits), Priekuļu novada dome (20 000 daļu skaits) un biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (20 000 daļu skaits). Viena no SIA „Cēsu olimpiskais centrs” funkcijām ir arī pašvaldības nekustamā īpašuma slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” apsaimniekošana, kuram 2004.gadā ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statusu. Savukārt, kompleksa biatlona trases, iekārtojums atbilst IBU prasībām un ir iegūta B kategorijas licence, kas atļauj starptautiska mēroga sacensību rīkošanu.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem komercdarbības veikšanai jāņem vērā sekojošais - realizējot Latvijas valsts līdzfinansētos projektus no LR Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” rekonstrukcija 2. kārtai ir piesaistīti LVL 22 .274, savukārt, kopējais veikto ieguldījumu apmērs sastāda LVL 55 0000. Kompleksa attīstībai SIA „Cēsu olimpiskais centrs” laika periodā no 2002.gada līdz 2010.gadam ir piesaistījis LVL 650 000, ieguldot tos slēpošanas - biatlona kompleksā „Priekuļi”, izbūvējot 3,6 km asfaltētu un apgaismotu rollerslēpošanas aplis; ir Izveidotas dažāda garuma un sarežģītības pakāpes slēpošanas trases ar kopgarumu līdz 20 km, šautuve ar 30 mērķu iekārtām, trasē un biatlona šautuvē ir ierīkots mākslīgais apgaismojums; pievilkta augstsprieguma līnija, uzstādīts jaudīgs transformators; sportistu vajadzībām uzstādīti 4 apsildāmi, pārvietojami dzīvojamie moduļi; asfaltēts piebraucamais ceļš šautuvei; izveidota ūdens apgādes sistēma mākslīgā sniega ražošanai – dīķis; ūdensvads ar hidrantiem, ūdens sūknēšanas stacija ar jaudīgu ūdens sūkni; iegādāti 7 sniega lielgabali mākslīgā sniega ražošanai un 5 tehnikas vienības slēpošanas trašu sagatavošanai sniega traktors, sniega motocikls u.c.).
No augstāk minētā ir secināms, ka SIA „Cēsu olimpiskais centrs” darbojas nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas arī faktiski tiek veikti. Līdz ar to izpildās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumi.
Norādīto projektu īstenošanas rezultātā tiek organizēti valsts mēroga un starptautiska līmeņa sacensības un treniņi, tādejādi radot apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai, tiek noteikti reģiona sporta attīstības virzieni, izmantojot reģionālo olimpisko centru, tādejādi veicinot sporta popularizēšanu un attīstību iedzīvotāju vidū, kas ir realizējams vienīgi ieguldot sporta attīstībā un popularizēšanā, ka arī uzturot izveidoto sporta bāzi labā tehniskā stāvoklī tādā veidā, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā norādīto pašvaldības autonomo funkciju.
Vienlaikus, SIA „Cēsu olimpiskais centrs” nodrošina nacionālās sporta bāzes slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” darboties spēju, tādejādi, radot iespēju nodarboties ar sportiskām aktivitātēm dažādu līmeņu un dažādas fiziskās sagatavotības pakāpes sportistiem, kā arī visu vecuma grupu pārstāvjiem, liekot akcentu uz bērnu un jauniešu sporta attīstību. Slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” nodrošina iespēju nodarboties ar sportu ne tikai augstu sasniegumu sportam, un profesionālā sporta attīstībai, bet arī amatieru līmeņa sportistiem, kuri vēlas pilnveidot savas sportiskās iemaņas, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” darbības laikā regulāri ir uzlabota sporta bāze un papildināts tās aprīkojums, tiek rīkotas valsts un starptautiska mēroga sacensības, tiek ieguldīti lieli finanšu līdzekļi, kas iedzīvotājiem nodrošina nepārtrauktu sporta pieejamību, tādejādi veicinot iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” spēj nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes standartu. No iepriekš minētā ir secināms, ka SIA „Cēsu olimpiskais centrs” darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts.
Ņemot vērā to, ka SIA „Cēsu olimpiskais centrs” izpilda pašvaldības funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu tās administratīvajā teritorijā, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto un Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību SIA „Cēsu olimpiskais centrs” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 5.un 6.punkta noteikumiem.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 431
Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām. No minētās normas izriet pašvaldības pienākums izvērtēt tās iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, esot Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” (turpmāk - SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS”), reģistrācijas numurs 44103018454 kapitāla daļu īpašniecei. Proti, ir jānoskaidro, vai SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” izveidošana un darbība atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
 1. Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
 2. Sniedzot pakalpojumus;
 3. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.
SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” ir dibināta 1999.gada 27.decembrī un tās dibināšanas mērķi ir - apsaimniekošanā nodotā pilsētas nekustamā īpašuma – ielu (sarkano līniju robežās), zemes gabalu un cita nekustamā īpašuma pārvaldīšana un racionāla apsaimniekošana, ierīkojot dažāda veida stāvvietas transporta līdzekļu novietošanai; ceļu satiksmes drošības sekmēšana; pilsētas ielu saimniecības attīstīšana. SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” ir dibināta, lai pildītu iepriekš minētās pašvaldības funkcijas un uzdevumus, kā arī lai, ievērotu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu. SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” vienīgā dalībniece kopš tās dibināšanas brīža līdz šī lēmuma pieņemšanai ir Cēsu novada dome (iepriekš Cēsu pilsētas dome).
Likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 1. un 2.punktā noteikts, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir: 1) šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas (7.pants’’; 2) citos likumos noteiktās autonomās funkcijas (8.pants). Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), bet 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Likuma „Par autoceļiem” 1.panta 2.punktā noteikts, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes un Ceļu satiksmes likuma 1.panta 1.punktā noteikts, ka ceļa īpašnieks ir valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata, savukārt, 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei un 6.panta pirmajā daļā - (1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums: 1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā; 2) organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā; 3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai.
Transporta līdzekļu stāvēšanas organizēšana ielās to sarkanajās līnijās ir viens no satiksmes organizēšanas veidiem. Cēsu pilsētā ir ļoti izteikts pilsētas centrs, kurā atrodas lielākā daļa institūciju (valsts pārvaldes iestādes, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, veikali, tirgus u.c.), savukārt, kuru darbiniekiem un klientiem ir nepieciešamas autostāvvietas. Cēsu pilsētā ielas (ceļi), t.sk., ielās to sarkanajās līnijās, un laukumi, kur ir izveidotas Cēsu pašvaldības maksas autostāvvietas, pieder Cēsu pilsētas pašvaldībai un tās ir Cēsu pilsētas domes pārziņā. Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju, racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu un, sakarā ar transporta līdzekļu kustības intensitātes pieaugumu, daļēji segtu ielu uzturēšanas, remonta un būvniecības izmaksas, Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 1999.gada 14.oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 712 „Par transporta līdzekļu maksas autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu Cēsu pilsētā” (prot. Nr. 18), kurā noteikts, ka Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās dome ir tiesīga ierīkot transporta līdzekļu maksas autostāvvietas (1.p.) un tiesības ierīkot, uzturēt un apkalpot maksas autostāvvietas Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās ir ar domes lēmumu apstiprinātam pārvaldītājam.
SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” sekmīgi veic Cēsu pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vienu no satiksmes organizēšanas funkcijām - transporta līdzekļu stāvēšanu ielu sarkanās līnijās -, nodrošinot autostāvvietu pieejamību Cēsu pilsētas centrā. Autostāvvietu pieejamība tiek nodrošināta limitējot transporta līdzekļu stāvēšanas laiku, nosakot saprātīgu samaksu par autostāvvietas izmantošanu, kā arī nodrošinot bezmaksas stāvvietas invalīdiem, operatīvajiem transporta līdzekļiem un transporta līdzekļiem, kuriem ir operatīvās ceļa zīmes, kā arī citās vietās, piem., zemes gabalā Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs. Samaksu par autostāvvietu izmantošanu nosaka Cēsu pilsētas dome un, ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domes kā SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” īpašnieka pamatmērķis nav peļņas gūšana, bet gan savu funkciju izpildes nodrošināšana un sabiedrības interešu aizstāvība, šī samaksa ir samērīga. SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” par saviem līdzekļiem, veic šo autostāvvietu izveidošanu, uzturēšanu kārtībā un daļu no iekasētās naudas par autostāvvietu izmantošanu izlieto Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, piem., 1999.gadā Raunas ielas, Cēsīs asfaltbetona seguma rekonstrukcija, 2005.gadā – Lielās Katrīnas ielas, Cēsīs gājēju ietves rekonstrukcija, 2006.gadā – maksas un bezmaksas autostāvvietu ierīkošana jubilejas pasākuma „Cēsis 800” ietvaros. Tāpat SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” veic transporta līdzekļu bezmaksas stāvvietu organizēšanu un kontrolēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības organizēto publisko pasākumu laikā.
No iepriekš minētā secināms, ka SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” veic tikai Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un izpilda tās dotos uzdevumus, par to nesaņemot papildus finansējumu. No SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” sekmīgas darbības ir atkarīga pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes kvalitāte un nepārtrauktība, kā arī tā ir atbildīga par pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi.
No iepriekš minētā ir secināms, ka SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts.
Ņemot vērā to, ka SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” izpilda pašvaldības funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšanu) tās administratīvajā teritorijā, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto un Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 6.punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 6.punkta noteikumiem.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 432
Par pašvaldības dalību akciju sabiedrībā „CATA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām.
Ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldība ir ieguvusi akciju sabiedrības „CATA”, turpmāk - AS „CATA”, reģistrācijas numurs 40003016840, kapitāla daļas 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no Cēsu rajona padomes, pašvaldība uzskata, ka ir lietderīgi izvērtēt, vai Cēsu novada pašvaldības dalība AS „CATA” atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
 1. Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
 2. Sniedzot pakalpojumus;
 3. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Minētās normas ir nevis deklaratīvas, bet gan imperatīvas, un vietējai pašvaldībai nav piešķirta rīcības brīvība pildīt vai nepildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas. Vietējās pašvaldības pienākums ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.
AS „CATA” ir dibināta 1991.gada 22.jūlijā un tās pārreģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā veikta 2003.gada 7.aprīlī jau pēc likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” spēkā stāšanās 2003.gada 1.janvārī. AS „CATA” darbības mērķis ir regulārais pasažieru autotransports, pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes transports.
2008.gada 9.jūlijā tika pieņemts Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, kas noteica, ka rajona padomes līdz 2008.gada 31.decembrim pieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Likuma 2.pants noteica, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā. Likuma izpildes ietvaros ir jāpieņem, ka rajona pašvaldībām, izstrādājot reorganizācijas plānus, bija jāievēro likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” normas. Cēsu rajona padomes Reorganizācijas plāna ietvaros Cēsu novada pašvaldība pārņēma 216633 Cēsu rajona pašvaldībai piederošās akcijas un visas no šīm akcijām izrietošās tiesības un saistības.
2006.gadamaijā Cēsu rajona padome bija pieņēmusi lēmumu „Par akciju sabiedrības „CATA” 45514 akciju, kas radušās, kapitalizējot valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu, saglabāšanu Cēsu rajona padomes īpašumā”. Minētais administratīvais akts netika apstrīdēts un ir izpildāms. Pieņemot lēmumu, Cēsu rajona padome izvērtēja nepieciešamību saglabāt minētās AS „CATA” akcijas pašvaldības īpašumā, norādot, ka
„1) Realizējot pārvaldi kā publisko tiesību subjekts, Cēsu rajona padome, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta prasībām, savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu, t.i., veic pasākumus, lai veicinātu kvalitatīvu un visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizāciju rajona administratīvā teritorijā, vienlaicīgi savā darbībā realizējot arī kontroli par sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Autopārvadājumu likuma un 2002.gada 26.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.84. „Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība” kompetences robežās, Cēsu rajona padome tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā pārvadājumu maršrutus un reisus saskaņojot ar Autotransporta direkciju, kā arī apstiprina kustības sarakstus un pieturvietas, nosaka autoostu izvietojumu un skaitu, apstiprina biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus un veic citus pasākumus, ņemot vērā pasažieru pārvadājumu sociālekonomisko lietderību un sabiedriskā transporta pietiekamību rajona administratīvajā teritorijā
Turklāt sabiedriskā transporta pakalpojumu organizācijas funkcija ir cieši saistīta ar citu pašvaldībai autonomo funkciju izpildes organizāciju.
Izglītības likuma izpratnē Cēsu rajona padome kā izglītības atbalsta iestāde organizatoriski palīdz rajona vietējām pašvaldībām pildīt Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 9.punkta prasības, palīdzot organizēt transporta nodrošinājumu izglītojamo nokļūšanai skolā, arī tad, ja nav iespējams nodrošināt sabiedrisko transportu.
Akciju sabiedrība „CATA” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Cēsu rajonā – nodokļos no 1998.gada līdz 2005.gadam samaksāti 5640, 9 tūkstoši latu.
Akciju sabiedrības „CATA” darbojas Cēsu rajonam stratēģiski svarīgā nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, tās sniegto pasažieru sabiedriskā transporta pakalpojumu īpatsvars rajonā 1998.gada sastādīja 99,8 %, bet 2005.gadā sastādīja 100% no kopējā pasažieru sabiedriskā transporta pakalpojuma apjoma.
2) Cēsu rajona padome, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldību funkciju un uzdevumu veikšanu, realizējot pārvaldi kā privāttiesību subjekts darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot akciju sabiedrības „CATA”, kā veiksmīgas komercsabiedrības, akcijas pašvaldības īpašumā, tādejādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām, nodrošinot sabiedrības interešu īstenošanu, t.i., sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību visiem rajona iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot augstāku kvalitātes standartu, saskaņā ar galveno darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriju - personām sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā ietvertajiem valsts pārvaldības principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot akciju sabiedrības "CATA" akcijas pašvaldības īpašumā, tiek nodrošināti sabiedrības interesēm atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumi. Komercdarbība ir valsts pārvaldes instruments, ar kuru ir iespējams nodrošināt visām rajona iedzīvotāju sociālajām grupām iespēju saņemt pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.”
Tiesiskā situācija kopš minētā lēmuma pieņemšanas ir nebūtiski mainījusies- spēku zaudējuši 2002.gada 26.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.84„Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība”, kuros regulētās tiesiskās attiecības kopš 2007.gada 15.jūlija regulē Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums, saskaņā ar kura 5.panta trešo daļu (3) pašvaldības interesēs darbojas plānošanas reģioni, bet tiesiskie apsvērumi Cēsu rajona padomes 2006.gada maija lēmumā ir vērtējami kā joprojām aktuāli.
AS „CATA” pamatkapitāls ir LVL 982 695, kas sastāv no 982 695 akcijām. Cēsu novada domei pieder 216 633 akcijas, kas sastāda 22% no pamatkapitāla. Atlikusī pamatkapitāla daļa 77% apmērā pieder citām Vidzemes reģiona pašvaldībām un 1% apmērā privātpersonām. AS „CATA” kā pašvaldību kontrolēta akciju sabiedrība kopš tās dibināšanas brīža ir novirzījusi komercdarbības rezultātā gūto peļņu attīstībai un tehniskās bāzes sakārtošanai atbilstoši Eiropas Regulu prasībām.
Pēdējo piecu gadu laikā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un konkurētspējas nodrošināšanai attīstībā ir ieguldīti LVL 5 965 093.
Līdz ar to atzīstams, ka AS „CATA” darbojas nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas arī faktiski tiek veikti. Līdz ar to izpildās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumi, kā arī minēto ieguldījumu rezultātā iedzīvotājiem tiek sniegts kvalitatīvs un brīvi pieejams sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ir realizējams vienīgi ieguldot tā attīstībā, tādejādi, realizējot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktā norādīto pašvaldības autonomo funkciju.
Iedzīvotājiem tiek nodrošināta nepārtraukta pakalpojuma pieejamība, tādejādi veicinot iedzīvotāju brīvu un netraucētu pārvietošanos. AS „CATA” spēj nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes standartu. AS CATA kopīgi ar SIA „VTU Valmiera” nodrošina arī valsts pasūtījuma izpildi Ziemeļvidzemes reģionā.
No minētā secināms, ka AS „CATA” darbojas nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu uzturēšanu, kas arī faktiski tiek nodrošināts.
Ņemot vērā to, ka AS „CATA” izpilda pašvaldības funkciju – organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus tās administratīvajā teritorijā, kā arī pastāv risks, ka kapitāla daļu atsavināšanas rezultātā, mainoties uzņēmuma politikai, varētu tikt ietekmēti sabiedriskā transporta lietotājiem noteiktie tarifi un citi nosacījumi, pārvadājumu efektivitāte un maršrutu mijiedarbības samērīgums Cēsu novada teritorijā un apgrūtināti Cēsu novada pašvaldības veiksmīga funkciju realizācija, kā arī pamatojoties uz iepriekš teikto, Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, 88.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu, otro daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību akciju sabiedrībā „CATA” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 1.5.un 6.punkta noteikumiem.
2. Turpināt Cēsu novada pašvaldības dalību AS „CATA”, saglabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 433
Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, pašvaldībām līdz 2010.gada 1.jūlijam jānodrošina tās veiktās uzņēmējdarbības, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, t.i. 2003.gada 1.janvāra, atbilstība šā likuma prasībām. No minētās normas izriet pašvaldības pienākums izvērtēt tās iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, esot SIA „Cēsu tirgus”, reģistrācijas numurs 44103027052, kapitāla daļu īpašniecei. Proti, ir jānoskaidro, vai SIA „Cēsu tirgus” izveidošana un darbība atbilst gadījumiem, kad publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību.
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas:
1) Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
 1. Sniedzot pakalpojumus;
 2. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
 1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
 3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
 4. Jaunā nozarē;
 5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
 6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiskā persona (publiskās personas) dibina kapitālsabiedrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešajā daļā noteikto, ka atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.
SIA „Cēsu tirgus” ir dibināta 2002.gada 4.oktobrī, un tās vienīgā dalībniece kopš tās dibināšanas brīža līdz šī lēmuma pieņemšanai ir Cēsu novada dome (iepriekš Cēsu pilsētas dome). SIA „Cēsu tirgus” darbības veidi ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un organizēt pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību norobežotā teritorijā, kurā ir speciāli iekārtotas tirdzniecības vietās.
Saskaņā ar Komerclikuma 135. un 137. pantu kapitālsabiedrība ir juridiska persona, kas par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, bet neatbild par dalībnieka (dibinātāja), t.i. Cēsu novada pašvaldības, saistībām. Tādējādi secināms, ka SIA „Cēsu tirgus” piederošā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana nav pašvaldības funkcija.
SIA „Cēsu tirgus” veic komercdarbību nekustamo īpašumu nozarē, gūstot peļņu no nomāta īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas, un pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības organizēšanas, kas nav saistīta ar pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanu .
Līdz ar to, attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem publiskas personas komercdarbības veikšanai vērā ir jāņem vārā, ka neizpildās neviens no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā minētajiem priekšnosacījumiem, kas ir par pamatu publiskas personas komercdarbībai. No iepriekš minētā ir secināms, ka Cēsu novada pašvaldības dalība SIA „Cēsu tirgus” neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas nosacījumiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 87.panta trešo daļu, Pārejas noteikumu 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis), pret – 6 ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, O.Bicāns, I.Timermanis), atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU TIRGUS” par neatbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta noteikumiem.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 434
Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts „WOLF SYSTEM” SIA 26.07.2010. iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1576/1-23), kurā izteikts lūgums izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma – zemesgabala ilgtermiņa nomu Cēsīs, Ausekļa un Ata Kronvalda ielu kvartālā (Indriķa ielas kvartālā) ar kopējo platību 17595 m2, uzņēmuma plānotās komercdarbības attīstībai. Iesniegumam pievienots nomas teritorijas attīstības (apbūves) plāns ar laika grafiku un investīciju plānu (paskaidrojošā un grafiskā daļa).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0810, 1973 m2 platībā, Ata Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0004 6701 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0814, 1900 m2 platībā, Indriķa iela 4, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1220 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0815, 1340 m2 platībā, Indriķa iela 6, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1243 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0816, 1755 m2 platībā, Indriķa iela 7, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1245 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0817, 1382 m2 platībā, Indriķa iela 8, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1249 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0818, 1694 m2 platībā, Indriķa iela 9, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1251 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0819, 1710 m2 platībā, Indriķa iela, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1253 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0811, 1831 m2 platībā, Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1213(lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0812, 2010 m2 platībā, Indriķa iela 3, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1217 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0813, 2000 m2 platībā, Indriķa iela 5, Cēsis, Cēsu novads uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 1221 (lēmuma datums: 21.07.2005.).
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017., turpmāk – Teritorijas plānojums -, zemesgabalu Ata Kronvalda iela 18, Indriķa iela 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, Ausekļa iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā, atļautā izmantošana ir ražošanas un komerciāla rakstura apbūve; zemesgabala Indriķa iela atļautā izmantošana ir satiksmes infrastruktūra.
Ievērojot iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 77.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5 punktu, Cēsu pilsētas domes 2005. gada 25. augusta lēmuma „Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, 13.p.) 1.1, 1.2, un 1.5 punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.07.2010. atzinumu (prot. Nr. 16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot. Nr. 10) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:  
1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) ar apbūves tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „WOLF SYSTEM”, vienotais reģ. Nr. 44103040582, juridiskā adrese: Lielā Katrīnas iela 28, Cēsis, Cēsu novads , turpmāk – Nomnieks, zemesgabalus:
 • Ata Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0810, 1973 m2 platībā;
 • Indriķa iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0814, 1900 m2 platībā;
 • Indriķa iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0815, 1340 m2 platībā;
 • Indriķa iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0816, 1755 m2 platībā;
 • Indriķa iela 8, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0817, 1382 m2 platībā;
 • Indriķa iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0818, 1694 m2 platībā;
 • Indriķa iela, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0819, 1710 m2 platībā;
un zemesgabalu daļu:
 • Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0811, 945 m2 platībā;
 • Indriķa iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0812, 1142 m2 platībā;
 • Indriķa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0813, 1189 m2 platībā;
2. Kopējā nomas zemju platība 15030 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). Nomas termiņš - 30 (trīsdesmit) gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem Ata Kronvalda iela 18, Indriķa iela 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes (0601) uz rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zemi (1001).
4. Noteikt zemes nomas maksu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Noteikt, ka līdz zemes nomas līguma noslēgšanai Cēsu novada pašvaldība (Iznomātājs) un Nomnieks veic sekojošas darbības:
5.1 Iznomātājs organizē zemesgabala „Indriķa iela” ielas statusa likvidēšanu, izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus. Termiņš ne vēlāk kā līdz 31. 01. 2011.;
5.2 Iznomātājs organizē zemesgabalu Ata Kronvalda iela 18, Indriķa iela 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; Ausekļa iela 5 un Indriķa iela Cēsis, Cēsu novads zemes ierīcības projekta izstrādi, lai izveidotu vienotu nomas zemes gabalu; tā kadastrālo uzmērīšanu; „Zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu” izgatavošanu un īpašuma tiesību uz Cēsu novada pašvaldības vārda
reģistrēšanu zemesgrāmatā. Termiņš ne vēlāk kā līdz 31.05.2011.;
5.3 Nomnieks organizē būvprojekta izstrādi nomas zemes apbūvei, tajā skaitā konceptuālu priekšlikumu visai plānotajai apbūvei un tehniskā projekta stadijā apbūves 1. kārtai. Termiņš ne vēlāk kā līdz 30.06.2011.;
6. Zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas visas 5. punktā minētās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 01.07.2011.
7. Iznomātājam un Nomniekam savstarpēji rakstiski vienojoties, 5. un 6. punktā minētie termiņi var tikt mainīti.
8. Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts Zemes nomas līgums. Līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai noslēgt Zemes nomas priekšlīgumu, kā obligātu tā sastāvdaļu pievienojot Nomnieka iesniegto „Nomas teritorijas attīstības (apbūves) plānu ar laika grafiku un investīciju plānu”
9. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar 2. punktā noteikto nomas zemju platību un 3. punktā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, no nomas priekšlīguma noslēgšanas brīža.
Nomnieks ir informēts, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi uz zemesgabaliem Ata Kronvalda Iela 18, Indriķa iela 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, Ausekļa iela 5 un Indriķa iela Cēsis, Cēsu novads, atrodas zemes robežu plānos un zemesgrāmatās atzīmētie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes nomas priekšlīgumu un Zemes nomas līgumu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 435
Par nekustamā īpašuma „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, paturēšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 16.07.2010. (reģ. Nr. 1506/1-25) saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas paziņojums par nenotikušu nekustamā īpašuma izsoli Nr. 5489, kurā norādīts, ka 2010.gada 12.jūlijā SIA „Vidzemes nafta”, reģ. Nr. 44103012574, piederošā nekustamā īpašuma „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra apzīmējums Nr. 4290 003 0062, otrā izsole atzīta par nenotikušu jo neieradās neviens solītājs, un tādēļ uzaicina Cēsu novada pašvaldību, kā SIA „Vidzemes nafta” kreditoru, paturēt nekustamo īpašumu sev par otrās izsoles sākumcenu LVL 210 000, par to paziņojot tiesu izpildītājai līdz 27.07.2010.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Civilprocesa likuma 615.panta pirmo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. (prot.Nr. 9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. (prot.Nr.10) atzinumu, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Nepaturēt nekustamo īpašumu „Purteteri Saulrīti”, kadastra apzīmējums Nr. 4290 003 0062, par otrās izsoles sākumcenu - LVL 210 000 (divi simti desmit tūkstoši lati).
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 436
Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.07.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr.252 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības, domes un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
4. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
Pielikums
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 437
Par Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģijas 2013.-2018.gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes 2009. gada 18. jūnijā izsludināto atklāta projektu iesniegumu atlasi 3.4.3.2. aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" ietvaros, Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008.-2014. gadam un Cēsu Kultūras stratēģiju 2008.-2013.gadam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģiju 2013.-2018.gadam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 438
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores p.i. P.Gavariņa iesniegumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 1000,00 ( viens tūkstotis lati) no SIA „Draugiem” - iestādes darba organizācijai.
 2. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 439
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu V. Juriksonam  
Pamatojoties uz 21.07.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto (reģ. Nr. 1008/F-1-25) V.Juriksona iesniegumu, Ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrās daļas 2.punktā noteikto dokumentu, uz kā pamata tiek izsniegta politiski represētās personas apliecība, un šī likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto personu loku, ko var atzīt par politiski represēto personu, ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 03.08.2010. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Piešķirt Viktoram Juriksonam politiski represētās personas statusu.  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 440
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu T.Brocānei
Pamatojoties uz 21.07.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto (reģ. Nr. 1006/F-1-25) T.Brocānes iesniegumu, Ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrās daļas 2.punktā noteikto dokumentu, uz kā pamata tiek izsniegta politiski represētās personas apliecība, un šī likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto personu loku, ko var atzīt par politiski represēto personu, ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 03.08.2010. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
Piešķirt Tatjanai Brocānei politiski represētās personas statusu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 441
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), nolemj:
   1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu no 09.08.2010. līdz 15.08.2010. par periodu no 22.03.2009. līdz 21.03.2010. – 4 kalendārās dienas, par darba periodu no 22.03.2010. līdz 21.03.2011. – 3 kalendārās dienas.
   2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 442
Par publiska pasākuma organizēšanu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību Cēsīs, Pils parkā, Palasta ielā 24,  2010. gada 21. augustā no plkst. 22.00 līdz 22. augusta plkst. 4.00
Ievērojot Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošos noteikumus Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Atļaut organizēt publisko pasākumu „Latviešu radio Boombox ballīte” Cēsu Pils parkā, Palasta ielā 24, 2010. gada 21. augustā no plkst. 22.00 līdz 22. augusta plkst. 4.00.
 2. Atļaut pārdot lietošanai uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā publiskajā pasākumā „Latviešu radio Boombox ballīte” Cēsu Pils parkā, Palasta ielā 24, 2010. gada 21. augustā no plkst. 22.00 līdz 22. augusta plkst. 4.00.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 443
Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram””
Ar Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram”” (prot. Nr. 7, 24.p.) Cēsu novada pašvaldībai jānodod lietošanā par maksu (nomā) EEZ un NOFI finansētā projekta LV 059 „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” darba grupai nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 3, 4 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 35,8 m2, turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt projekta ieviešanas darba grupas darbu, par to noslēdzot attiecīgu Telpu nomas līgumu.
Ievērojot, ka uz lēmuma sagatavošanas brīdi Telpu nomas līgums nav noslēgts, pamatojoties uz EEZ un NOFI finansētā projekta LV 059 „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” precizēto finanšu tāmi, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram” (prot. Nr. 7, 24.p.), lemjošās daļas:
  1. 2. punktā skaitļus „31.01.2011.” aizstājot ar skaitļiem „31.12.2010.”;
  2. 4. punktu izslēdzot.
 2. 5. punktu izsakot sekojošā redakcijā „5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 35,8 m2 = 121,00 Ls mēnesī (bez PVN). Minētie nosacījumi attiecināmi uz visu nomas periodu, sākot no 04.06.2010.”.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu, ievērojot Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmuma Nr. 322 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centram”” (prot. Nr. 7, 24.p.) un šā lēmuma nosacījumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 5.augusta protokols nr.10       Lēmuma nr. 444
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā nodibinājumam „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra”
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot nodibinājuma „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” 01.07.2010. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 29.07.2010. ar Nr. 1600/1-23), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, M.Cīrulis, A.Rasmanis, J.Rozenbergs), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) nodibinājumam „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 40008153079, juridiskā adrese: Helēnas iela 62-44, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 13 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt nodibinājuma administrācijas darbinieku un projektos piesaistīto darbinieku izvietošanu.
 1. Noteikt nomas termiņu no 06.08.2010. līdz 31.12.2010.
 2. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 13,00 (trīspadsmit lati 00 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 3. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8 : 791,0 x 13,0 = 26,7 m2.
 4. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 13,0 m2 = 43,94 Ls mēnesī (bez PVN).
 5. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 6. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv