Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 16.septembra protokols nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 509Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
2 510Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Birzes ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
3511Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
4 512Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
5 513Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumu” apstiprināšanu
6 514Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi (Nr.11) Cēsu novada 03.09.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
7 515Par adreses piešķiršanu ēkai  „Pauči” Vaives pagastā, Cēsu novadā
8 516Par platību precizēšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 517Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu  
10 518Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
11 519Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” apstiprināšanu
12 520Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā, daļas lietošanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
13521Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 68/68A Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14 522Par amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
15 523Par īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  
16 524Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
17 525Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
18 526Par saskaņojumu Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
19 527Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Atpūtas ielā 1 un Atpūtas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
20 528Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 254 „Par statusa piešķiršanas komisiju”  
21 529Par Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai reglamenta apstiprināšanu  
22 530Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti  
23 531Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 11.p.)  
24532Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
25 533Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram  
26 534Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai  
27 535Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
28 536Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
29 537Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
30 538Par iepirkuma komisiju
31 539Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
32 540Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 36 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””  apstiprināšanu
33 541Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.619 „Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu”
34 542Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai  
35 543Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.37 „Par Cēsu novada simboliku” apstiprināšanu
36 544Par Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas reglamenta apstiprināšanu
37 545Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
38 546Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
39 547Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 93, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
40 548Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 91, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
41 549Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
42 550Par Cēsu pilsētas domes 24.08.2000. sēdes lēmuma  „Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores apstiprināšanu” (protokols Nr.18; § 2) atzīšanu par spēku zaudējušu
43 551Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mēderu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā
44 552Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
45 553Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu  
46 554Par saskaņojumu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko un medicīnas darbinieku amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
47 555Par Cēsu novada Attīstības programmas 2012. – 2019. izstrādes uzsākšanu  
48 556Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par Cēsu klīnikas attīstības projektu  
49 557Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā
50 558Par sadarbības līguma akceptēšanu ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 509
Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot S.Glušenkovas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Nodot Svetlanai Glušenkovai apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. (kad.Nr.4201 003 0609) daļu 2438 m2 platībā.
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 16.09.2010. līdz 15.09.2011. ar sekojošiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – suņu apmācības laukuma uzturēšanai;
2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. zemes apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.5. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
 1. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
 2. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 510
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Birzes ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.08.2010. priekšlikumu (prot. Nr.18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
Noteikt zemes gabalam Birzes ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0407, platība 6433 m2, vienu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 511
Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.08.2010. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.18), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0945 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0945 saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 512
Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.08.2010. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.19), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 004 0204 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabala Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 004 0204 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 513
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumu” apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un „Augu aizsardzības likuma” 18.1 panta sesto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 514
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi (Nr.11) Cēsu novada 03.09.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu un Vidzemes plānošanas reģiona 16.02.2010. Nr.1716/1-23 atzinumu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 18), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr.11) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – 1 (deputāts A.Raubiško) , nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.33 „Grozījumi (Nr.11.) Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Pielikums 1
Pielikums 2
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 515
Par adreses piešķiršanu ēkai  „Pauči” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” , ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.08.2010.atzinumu (prot.Nr.19),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
 1. Piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 005 0028 005 adresi- „Pauči”, Vaives pag., Cēsu nov.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot SIA „Agro-Pauči”, Vaives pag., Cēsu nov. Par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 516
Par platību precizēšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu , atbilstoši Cēsu novada 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļa 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.08.2010. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ķekavas”, Vaives pagasts, Cēsu novads (ar kadastra apzīmējumu Nr.4290 006 0067) kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteikto platību 7,49 ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ķekavas”, Vaives pagasts, Cēsu novads izdalītās platības 1.zemes vienībai-6,90 ha, 2.zemes vienībai- 0,27ha, 3.zemes vienībai-0,32ha.
3. Pieprasīt Valsts zemes dienestam piešķirt izdalītajām zemes vienībām kadastra apzīmējumus.
4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu;
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 517
Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu  
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 18.03.2008. noteikumiem Nr. 191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” un ievērojot 31.08.2010. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu (prot. Nr. 19), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
 1. Papildināt Cēsu novada Vaives pagastam piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu sarakstu ar – pašvaldības autoceļa B14 „Lielaiskrogs-Mežiņi-Kārkliņi” Vaives pagastā rekonstrukcija.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere) lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju veikt izmaiņas rīkojumā par mērķdotācijas piešķiršanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 518
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punku, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 34 „Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 519
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 6.punku, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 520
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā, daļas lietošanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6.punktu, Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis) , nolemj:
 1. Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262, juridiskā adrese : Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Aģentūra, ar 17.09.2010. nekustamā īpašuma Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-006-0409, daļu – administratīvo ēku (kadastra apzīmējums 4201-006-0409-001) ar kopējo platību 481,5 m2 un šķūņa (kadastra apzīmējums 4201-006-0409-005) daļu (telpas Nr. Nr. 5,7,19,25,27) ar kopējo platību 24,5 m2 , turpmāk – Īpašums -, Aģentūras darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai – muzeja krājuma daļējai izvietošanai.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai.
 3. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, ar atlikušo bilances vērtību uz 01.09.2010.: Ls 35810.23 (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti desmit lati 23/santīmi) – administratīvā ēka un Ls 92.91 (deviņdesmit divi lati 91/santīms) – šķūnis, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
 4. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala atrodas pašvaldības bilancē uzskaitīta, valdījumā nenodota šķūņa (kadastra apzīmējums 4201-006-0409-005) daļa, nodot lietošanā un apsaimniekošanā Aģentūrai ar 17.09.2010. nekustamā īpašuma Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-006-0409, daļu – zemes gabalu ar kopējo platību 2763 m2, turpmāk – Zemes gabals-, Aģentūras darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai – valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
 5. Nodot Aģentūrai materiālās vērtības - malku: četrus sterus, ar atlikušo bilances vērtību uz 01.09.2010. Ls 86.09 (astoņdesmit seši lati 9/santīmi).
 6. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabala īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 7. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība - Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un zemes gabala nodošanu lietošanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
 9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 521
Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 68/68A Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas prasībām, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.09.2010. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas – nav , nolemj:
Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Gaujas iela 68/68A, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 006 2202 sadalīšanai.
 1. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Gaujas iela 68/68A, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 006 2202 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 522
Par amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē tiek atvērta 11.pirmskolas grupa, pamatojoties uz Izglītības likumu 17.panta trešās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2010. un 02.09.2010. atzinumiem (prot.Nr.12, Nr.13) un Cēsu novada Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas – nav , nolemj:
 1. Ar 01.10.2010. Cēsu pilsētas 5.pirrmsskolas izglītības iestādē izveidot šādas saimniecisko darbinieku amata vienības:
  1. pirmsskolas grupas darbības nodrošināšanai:
 • pirmsskolas skolotāja palīgs – 1,25 amata vienības;
 • lietvede – 0,25 amata vienības;
 • medicīnas māsa – 0,25 amata vienības;
 • veļas pārzinis- šuvējs – 0,25 amata vienības;
 • remontstrādnieks – 0,5 amata vienības.
 1. Ar 01.10.2010. Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādē izveidot šādas pedagoģiskās amata vienības:
  1. pirmsskolas grupas darbības nodrošināšanai:
 • pirmsskolas izglītības skolotājs – 2 amata vienības, nosakot mēnešalgu atbilstoši Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumam Nr.174 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”.
 1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (L.Kazakai) nodrošināt lēmuma izpildi.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmuma projektu sagatavoja: A.Jurševska
Lēmumu izsniegt:Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei, Finanšu nodaļai -2 eks., Izglītības nodaļai, Administratīvajai nodaļai, Vaives pagasta pārvaldei
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 523
Par īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Valsts Ieņēmuma Dienesta 18.08.2010. rakstu (Nr.18.6.-8/16046), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, likumu „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 28.07.2010. Cēsu rajona tiesas lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu saistībā ar 25.05.2010. noslēguma kreditoru sapulces pieņemto lēmumu par SIA „Jaunā Ēra” bankrota pabeigšanu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot.Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas – nav , nolemj:
Dzēst sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunā Ēra” (NMR Nr.44103007323, juridiskā adrese Piebalgas ielā 35, Cēsis) īpašuma nodokļa parādu.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 524
Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.006.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.,12. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas – nav , nolemj:
 1. Saskaņot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes iesniegto amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 525
Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.006.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.,12. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas – nav , nolemj:
 1. Saskaņot Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu iesniegto amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 526
Par saskaņojumu Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.006.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.,12. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Raubiško, D.Vasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas – nav , nolemj:
 1. Saskaņot Cēsu Centrālās bibliotēkas iesniegto amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 527
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Atpūtas ielā 1 un Atpūtas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 528
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 254 „Par statusa piešķiršanas komisiju”  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” un likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
Grozīt ar Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr. 254 „Par statusa piešķiršanas komisiju” apstiprinātās komisijas nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā „Cēsu novada pašvaldības komisija statusa piešķiršanai”.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 529
Par Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai reglamenta apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” un likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Statusa piešķiršanas komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 530
Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta g apakšpunktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktu un Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu nr. 27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” 5.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldība Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.05.2010. priekšlikumus (prot. Nr. 12), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus par topogrāfiskās informācijas apriti:
  1. Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu, ievietošanu datubāzē un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam(VZD):
   1. objektam (objekts- vienlaidus uzmērījums bez pārrāvumiem) ar platības līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts Ls 10 (bez PVN);
   2. objektam ar platību no 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot) viens objekts Ls 13 (bez PVN);
   3. objektam ar platību no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) viens objekts Ls 15 (bez PVN);
   4. objektam ar platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – Ls 6 (bez PVN), ja ir mazāk par 2 pazemes inženierkomunikācijām, tad pielieto koeficientu 0.5.
   5. ja izsniegtie dati nav sakārtoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai specifikācijai, tad punktos 1.1.1 –1.1.4. noteiktajiem izcenojumiem pielieto koeficentu 0.7.
  2. Par inženierkomunikāciju izpildshēmas pieņemšanu, pārbaudi, ievietošanu datubāzē un nosūtīšanu VZD:
   1. trasei ar garumu līdz 300 m viens objekts Ls 5 (bez PVN);
   2. trasei ar garuma virs 300 m papildus par katriem nākamajiem 100 m – Ls 1,50 (bez PVN).
  3. Par izpilddokumentācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievietošanu datubāzē:
   1. par galveno būvasu ievietošanu datubāzē – viens objekts – Ls 5 (bez PVN);
   2. par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datubāzē –viens objekts – Ls 5 (bez PVN);
   3. par uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ievietošanu datubāzē – viens objekts – Ls 5 (bez PVN).
  4. Inženiertīklu un/vai kadastra pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai TV virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
   1. objektam ar platību līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts – Ls 5 (bez PVN);
   2. objektam ar platību virs 0.3 ha papildus par katru nākamo 0.1 ha – Ls 1 (bez PVN).
  5. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā viens objekts – Ls 2 (bez PVN).
  6. Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokomentācijas digitālās versijas formāta maiņu:
   1. viens objekts – Ls 3 (bez PVN).
  7. Ģeodēziskā punkta viena kroka kopija viena lapa Ls 1 (bez PVN).
  8. Koordinātu kataloga izraksta sagatavošana viena lapa Ls 1 (bez PVN).
  9. Atbalsta punktu shēmas izgatavošana 1 lapa Ls 3 (bez PVN).
  10. No maksas ir atbrīvoti Cēsu novada pašvaldības, pašvaldības iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību(kur pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%) pasūtītie topogrāfiskie darbi.
 1. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad spēkā stājas Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošie noteikumi nr. 27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad. D.Trapenciere) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 531
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 11.p.)  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 11.p.) pielikuma 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„5. Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus maksas pakalpojumus:
 • klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda – Ls 3,50 (t.sk.PVN);
 • klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts video projektora u.c. tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda – Ls 5,00 ( t.sk.PVN);
 • aktu zāles noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda – Ls 10,00 (t.sk.PVN);
 • aktu zāles noma (izcenojumā iekļauts tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda – Ls 15,00 (t.sk.PVN);
 • sporta zāles noma 1 stunda – Ls 3,50 (t.sk.PVN);
 • viena datora lietošana 1 stunda – Ls 0,45 (t.sk.PVN).”
 1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 11.p.) pielikumu ar 10.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„10. Maksas pakalpojumu izcenojumi ietver PVN.”
 1. Atcelt Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.68 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protNr.2, 11.p.)”.
 2. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktori.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 532
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumus (27.08.2010., Nr.1-12/178 un 31.08.210., Nr.1-12/181) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus – iestādes darba organizācijai- skolas jubilejas pasākuma organizēšanai no šādiem ziedotājiem:
 • Aldis Alks – Ls 30,00 ( trīsdesmit lati 00 santīmi);
 • Valdis Siksnis – Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi;
 • SIA LATMETĀLS – Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi);
 • SIA KARLINER grupa – Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati santīmi).
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 533
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centram  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (30.08.2010., Nr.1-12/15) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Bērnu un jauniešu centram pieņemt ziedojumu Ls 30,00 (trīsdesmit lati 00 santīmi) no SIA „Var C” – iestādes darba organizācijai – Jauniešu dienas organizēšanai 1.septembrī.
 2. Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 534
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (30.08.2010., Nr.1-14/052) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Mākslas skolai pieņemt ziedoto izgaismošanas iekārtu – sliežu un prožektoru sistēmu par kopējo summu Ls 243,94 (divi simti deviņdesmit četri lati 94 santīmi) no SIA „WOLF SYSTEM” – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.
 2. Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 535
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores pienākuma izpildītāja J.Krenkļa iesniegumu (25.08.2010., Nr.1-13/83) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no Monikas Renbergas ziedojumu – lietotus skolnieku krēslus 30 gab. – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 536
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (02.09.2010., Nr.1-13/87) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai – iestādes darba organizācijai – skolas jubilejas pasākuma organizēšanai pieņemt ziedojumus no šādiem ziedotājiem:
 • Andra Butāne – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Jurģis Ozoliņš – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Ivo Pāss – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Zane Martina – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Valdis Nītiņš – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Sanita Breikša – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Liena Amoliņa – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Artis Apinis – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Eva Kārli – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Jānis Uzraugs – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Krista Grēbere – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Gundars Miezītis – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Gatis Bārdiņš – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Dace Grūberte – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Laura Jansone – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Ilze Vanaga – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Agnese Sņežko – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Dagnija Ozolas– Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Zane Dedumete – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Iveta Šteimane – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Ivo Verners – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Līga Vecā – Ls 5,00 (pieci simti lati 00 santīmi);
 • Laura Martiņuka – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Laura Pablaka-Rumba – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Elīna Keiša – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Sandra Lielmeža – Ls 10,00 (desmit lati 00 santīmi);
 • Madara Dambe–Krastkalne – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Ilze Jankava – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Linda Slaidiņa-Paegle – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Jānis Jēkabsons – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Jēkabs Ķēniņš – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Alda Tetere – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Jānis Kungs – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Līva Azace – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi);
 • Raimonds Bricis – Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi).
 1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 537
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, G.Šķenders, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Grozīt 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.), aizstājot lemjošās daļas 2. punktā skaitļus 31.05.2010. ar skaitļiem 01.11.2010.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 538
Par iepirkuma komisiju
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 22.-24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Deleģēt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu dalībai par iepirkuma komisijā „Par būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” būvuzraudzību”.
 2. Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam savienot valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada domes priekšsēdētājs) ar citu darbu (iepirkuma komisijas loceklis), jo atzīstams, ka amata savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanu.
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 539
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izskatot zemnieku saimniecības „Kliģeni” direktora A.Raubiško iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), (A.Raubiško balsošanā nepiedalās), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
 1. Nodot Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecībai „Kliģeni” (juridiskā adrese ”Kliģēni”, Raunas pag., Raunas nov., biroja adrese Ābolu iela 12, Cēsis, Cēsu nov.), apsaimniekošanā zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā (kad.Nr.4201 004 0402), 9117 m2 platībā.
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 16.09.2010. līdz 15.09.2011. ar šādiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – pilsētas apstādījumu zaļās masas kompostēšanai;
  3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.
 1. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
 2. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 540
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 36 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 36 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 541
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.619 „Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas 04.06.2010. ierosinājumu (reģ. Nr. 1200/1-25), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 69.1 panta otrās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav , atturas -nav , nolemj:
1. Grozīt ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.619 „Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, izdarot sekojošus grozījumus:
1.1. grozīt nolikuma 3.2.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„3.2. Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki
3.2.1 Palasta ielā 11, Cēsīs
Pirmdienas no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00
Trešdienas no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.18.00
Ceturtdienas no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00
Piektdienas no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
3.2.2. Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās darba laikā pēc iepriekšēja saskaņojuma.”
1.2. grozīt nolikuma 3.3.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„3.3. Vaives pagasta pārvaldē tiek realizētas šādas Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas:
   1. pieņemti pieteikumi Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu (atkārtotu civilstāvokļa aktu apliecību, izziņu vai izrakstu) sagatavošanai;
   2. pēc klientu pieprasījuma un iepriekšēja pieraksta:
    1. sniegt konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;
    2. izsniegti arhīva dokumenti;
    3. pieņemti pieteikumi (vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņai, laulību reģistrācijai, civilstāvokļa aktu reģistra labošanai, papildināšanai, atjaunošanai, anulēšanai u.c.);
3.3.3. pēc pieprasījuma organizēta laulību reģistrācija.”
2. Uzdot Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 542
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2010. atzinumam (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu Centrālajai bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 543
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.37 „Par Cēsu novada simboliku” apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas 02.09.2010. priekšlikumus (prot. Nr.2), un apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo lietu komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.37 „Par Cēsu novada simboliku” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Pielikums 1
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 544
Par Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas reglamenta apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošo noteikumu Nr. 39 „Par Cēsu novada simboliku” ievērošanu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, saskaņā ar apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo lietu komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Simbolikas komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 545
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Rīgas iela 104, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1107 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Rīgas iela 104, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1107 sadalīšanai .
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 546
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Cīrulīšu 49, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1629 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Cīrulīšu 49, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1629 sadalīšanai (pielikums Nr.1).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).
Pielikums
 
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 547
Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 93, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Pētera iela 93, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1112 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Pētera iela 93, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1112 sadalīšanai (pielikums Nr.1).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 548
Par zemes ierīcības projekta Pētera iela 91, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Pētera iela 91, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1113 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Pētera iela 91, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1113 sadalīšanai (pielikums Nr.1).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).
Pielikums
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 549
Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu 15. panta 13.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. atzinumu (prot.Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr. 337 ”Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novads un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 2. Apvienot nekustamo īpašumu Valmieras ielā17A, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numuru 4201 002 0727 un nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukums 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numuru 4201 002 0728.
 3. Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai noteikt adresi Valmieras iela 17A, Cēsīs, Cēsu nov:
3.1. Zemes gabala platība 15365 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 1. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0712 009, 4201002 0712 003 un līdzšinējo adresi Jāna Poruka laukums 3 mainīt un noteikt adresi Valmieras iela 17A, Cēsis, Cēsu nov.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 550
Par Cēsu pilsētas domes 24.08.2000. sēdes lēmuma  „Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores apstiprināšanu” (protokols Nr.18; § 2) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 19 „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai”, Cēsu novada pašvaldības 06.08.2010. rīkojumu „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar I.Šķesteri” un ņemot vērā, ka ar 01.09.2010. ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar I.Šķesteri, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Ar 31.08.2010. atbrīvot Ilgu Šķesteri no Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas direktores amata.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.08.2000. lēmumu „Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores apstiprināšanu” (protokols Nr.18; § 2).
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 551
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mēderu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 552
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
   1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu no 27.09.2010. līdz 03.10.2010.
   2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 553
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 34.7. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 4.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), (J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Rozenbergam ikgadējo atvaļinājumu – vienu kalendāro nedēļu no 04.10.2010. līdz 10.10.2010.
 1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 554
Par saskaņojumu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko un medicīnas darbinieku amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.006.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.,12. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
1. Saskaņot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas iesniegto saimniecisko un medicīnas darbinieku amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
Pielikums
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 555
Par Cēsu novada Attīstības programmas 2012. – 2019. izstrādes uzsākšanu  
Ziņo: D.Trapenciere Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
29.05.2008. apstiprināta Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.-2014.gadam, savukārt Vaives pagastam attīstības programma nav izstrādāta. Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma Pārejas noteikumu 17.punktu vietējās pašvaldības Attīstības programma izstrādājama līdz 2013.gada 1.janvārim.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu un ilgtspējīgu Cēsu novada teritorijas attīstības plānošanu un pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.punkta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.09.2010. atzinumu (prot.Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas -nav , nolemj:
 1. Uzsākt Cēsu novada Attīstības programmas 2012.-2019. izstrādi.
 2. Par Attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai līdz 14.01.2011. sagatavot darba uzdevumu Attīstības programmas izstrādei.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde” Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā uz atklātu projektu iesniegumu atlasi 1.5.3.2. aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 556
Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par Cēsu klīnikas attīstības projektu  
Ziņo: G.Šķenders Cēsu novada domes priekšsēdētājs  
SIA „Cēsu klīnika” ir izstrādājusi ēkas attīstības skiču projektu. Projekta ietvaros tiek paredzēts veidot jaunu piebūvi, mainīt teritorijas labiekārtojumu, izveidot jaunas autostāvvietas un citi risinājumi.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera ierosinājumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 611.punktu un Cēsu novada pašvaldības nolikumu 12.daļas 123.2. punktu un 124.3. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas –nav, nolemj:
1. Uzsākt publisko apspriešanu par SIA „Cēsu klīnikas” attīstības projektu.
2. Publiskās apspriešanas ietvaros noskaidrot sabiedrības viedokli par SIA „Cēsu klīnikas” tālākās attīstības projektu un tā ietekmi uz sabiedrību un dabas vērtībām.
3. Noteikt publiskās apspriešanas laika termiņu trīs nedēļas no 2010.gada 20.septembra līdz 2010.gada 8.oktobrim.
4. Uzdot SIA „Cēsu klīnika” valdes loceklei Ivetai Ozoliņai organizēt publisko apspriešanu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam
 
 
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 557
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 


2010.gada 16.septembra protokols nr.13       Lēmuma nr. 558
Par sadarbības līguma akceptēšanu ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”
Ziņo: J.Rozenbergs Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  
Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” ir saņēmusi atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Uzņēmēju forums” īstenošanai, kas notika izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” ietvaros. Projekts tiek realizēts ar mērķi veicināt preču un pakalpojumu eksportu uz citām valstīm, veidojot sadarbības tīklu starp Cēsu un tuvējo novadu uzņēmējiem un dažādu ārējo tirgu pārstāvjiem. Projekta ietvaros biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību Cēsīs organizēja konferenci, kurā piedalījās aptuveni 50 uzņēmumu vadītāji un vadošie speciālisti un 9 ārvalstu vēstniecību pārstāvji.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, un Cēsu novada 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, G.Šķenders, G.Bērziņa, J.Žagars, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis), pret -nav, atturas –nav, nolemj:
1. Akceptēt sadarbības līgumu (reģ. Jurid.nod. 25.08.2010. ar Nr.2-20-1-10/2010) ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” par projekta „Uzņēmēju forums” īstenošanu;
2. Nodrošināt no Cēsu novada pašvaldības budžetā plānotiem izdevumiem izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010” organizēšanai (funkcionālās kategorijas kods 04.900) finansējumu 1 973.96 Ls apmērā projekta īstenošanai;
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv