Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 7.oktobra protokols nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 574Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā  
2 575Par Reģionālā izglītības centra likvidāciju  
3 576Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”  
4 577Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
5 578Par adrešu piešķiršanu Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” ēkām
6 579Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.12 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
7 580Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 581Par nekustamā īpašuma „Elīnas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu
9 582Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10 583Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11 584Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 585Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 586Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 587Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 588Par adreses piešķiršanu zemes vienībai "Jaunie Ilzēni" , Vaives pagastā, Cēsu novadā
16 589Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2010./2011.mācību gadā  
17 590Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 501 „Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”
18 591Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
19 592Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
20 593Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
21 594Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
22 595Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
23 596Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
24 597Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
25 598Par komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu
26 599Par nomas līguma ar nodibinājumu „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
27 560Par aizņēmumu procentu likmes samazināšanu
28 561Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
29 562Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciemā  un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
30 563Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
31564Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
32 565Par inventarizācijas norises kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
33 566Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
34 567Par kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību
35 568Par kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus
36 569Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
37 570Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā biedrībai „Art Cēsis”
38 571Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 574
Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, ievērojot Izglītības darba grupas 09.09.2010. priekšlikumu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu:
1.1. Pirmajā klasē :
1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.5. Līvu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.6. Rāmuļu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts.
1.2. Septītajā klasē :
1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti;
1.2.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti.
1.3. Desmitajā klasē :
1.3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā četri klašu komplekti;
1.3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti ;
1.3.3. Cēsu pilsētas 2.vidusskolā – pēc pieprasījuma, ar izglītojamo skaitu līdz 30 izglītojamiem katrā klašu komplektā .
2. Ieteikt šādu minimālo izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā:
2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas pirmajā klasē – 18 izglītojamie;
2.2. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmajā klasē – 8 izglītojamie.
3. Noteikt šādu maksimālo izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā:
3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas septītajā klasē – 22 izglītojamie;
3.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2.vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas desmitajā klasē – 30 izglītojamie.
4. Uzsākt bērnu uzņemšanu mācībām 1.klasē ar 2011.gada 10.janvāri, ievērojot Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.
5. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei (A.Būrei), Cēsu 2.pamatskolas direktoram (O.Bicānam), Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram (M.Šķēlem), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei (I.Eglītei), Līvu pamatskolas direktorei (A.Gabranovai), Rāmuļu pamatskolas direktorei (A.Sīmanei), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei (G.Bērziņai), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei (D. Eglītei), Cēsu 2.vidusskolas direktorei (I.Semjonovai) nodrošināt lēmuma izpildi.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 575
Par Reģionālā izglītības centra likvidāciju  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Cēsu novada pašvaldība 31.07.2009. no Cēsu rajona padomes pārņēma Reģionālo izglītības centru (reģistrācijas Nr.0560900702, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads). Reģionālais izglītības centrs savu saimniecisku darbību nav uzsācis. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Ar 2010.gada 11.oktobri likvidēt Reģionālo izglītības centru (reģistrācijas Nr.0560900702, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
 2. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība ir Reģionālais izglītības centra funkciju pārņēmēja.
 3. Par pieņemto lēmumu informēt Izglītības kvalitātes dienestu un Valsts ieņēmuma dienestu.
 4. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) un Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) nodrošināt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 576
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju” izdarot šādas izmaiņas:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra nodaļas vadītāju;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā: I.Kreili, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras centrs” kultūras pasākumu producenti;
1.3. par komisijas sekretāri noteikt I.Kreili, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras centrs” kultūras pasākumu producenti.
2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 577
Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
            Ar Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.291 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, kas ietver minētos zemes gabalus un zemes gabalu Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ar Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.338 „Par detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18 un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 19.07.2010. līdz 09.08.2010. Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti kopumā pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām, bet ar atsevišķām iebildēm, saskaņā ar kurām papildināts detālplānojuma paskaidrojuma raksts. Uz sabiedriskās apspriešanas pasākumu 21.07.2010. nebija ieradies neviens interesents. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Saņemta viena rakstiska atsauksme no zemes gabala Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, īpašnieces LR Finanšu ministrijas ar vienu iebildumu pret plānotā elektropārvades kabeļa atrašanos tai piederošajā zemes gabalā, bet kopumā atbalstot detālplānojuma pirmo redakciju.
Kopumā detālplānojums izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, atbilst Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļautajam Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”), institūciju nosacījumi ir ievēroti un to iebildumi ir ņemti vērā, līdz ar to detālplānojuma pirmā redakcija apstiprināma kā galīgā redakcija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas materiāliem un detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76. un 78.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.09.2010. priekšlikumu (prot.Nr.21), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, pirmo redakciju kā galīgo redakciju.
 2. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.42 „Detālplānojuma zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā, un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 578
Par adrešu piešķiršanu Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” ēkām
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 14.09.2010. rakstu Nr.DN-8/1348 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 17.09.2010., Nr.1993/1-23) par adreses piešķiršanu diviem atsevišķiem būvju īpašumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Piešķirt Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” (reģ. Nr.40003032065, jurid. adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547) piederošām funkcionāli saistītām saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1301 021 (šķūnis), 4201 005 1301 022 (darbnīca) un 4201 005 1301 023 (bagāžu šķūnis) adresi Vaives iela 2B, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā, ēku nosaukumi saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, līdzšinējās adreses nav zināmas).
 2. Piešķirt Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” (reģ. Nr.40003032065, jurid. adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547) piederošām funkcionāli saistītām saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1301 025 (EC postenis - garāžas, kompresors) un 4201 005 1301 026 (EC posteņa ēka) adresi Uzvaras bulvāris 32, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā, ēku nosaukumi saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, līdzšinējās adreses nav zināmas).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 579
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.12 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.349 (prot.Nr.8, 13.punkts) „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāta grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 49.punktu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.09.2010. priekšlikumu (prot.Nr.21), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.12 pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 2. Organizēt sabiedrisko apspriešanu no 2010.gada 25.oktobra līdz 2010.gada 3.decembrim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
PIELIKUMS 1
PIELIKUMS 2
PIELIKUMS 3
PIELIKUMS 4
PIELIKUMS 5
PIELIKUMS 6
 
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 580
Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Izskatot SIA “Latīpašuma – Mērniecības birojs” 15.09.2010. iesniegto (reģ. Nr. 1968/1-23) zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 3.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.09.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.21), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Bišu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 006 0312 saskaņā ar pielikumu.
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Bišu iela 3, Cēsīs, Cēsu nov., būves kadastra apzīmējums 4201 006 0312 001, 4201 006 0312 002 :
2.1. Zemes gabala platība 1001 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.1) piešķirt adresi Bišu iela 1B Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1000 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 581
Par nekustamā īpašuma „Elīnas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, „Nekustamā īpašuma kadastra likuma” 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Elīnas” Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvoša no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 42900040079 un kadastra apzīmējumu 42900040150, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42900040150 saglabāt nosaukumu ”Elīnas” un piešķirt adresi „Elīnas”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42900040079 piešķirt nosaukumu ”Lejas Purmaļi” un piešķirt adresi „Lejas Purmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 582
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 10.pantu, 11.pantu, 12.pantu, 14.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.07.2010. priekšlikumu (prot. Nr.8), un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – palīgceltnes – garāžas (kadastra apzīmējums 4201 006 0514 003) telpu Nr.2 (173/388 domājamās daļas), adrese Gaujas iela 30, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk – Īpašuma objekts.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 500,00 (pieci simti lati) bez PVN.
 3. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas t.i.Ls 50, 00 (piecdesmit lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 6. Noteikt, ka Īpašuma objekta pircējam ir saistošs noslēgtais līgums ar nomniekiem par garāžas nomu Īpašuma objektā līdz garāžas nomas termiņa beigām.
 7. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 111.kabinetā) un Vaive pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), sīkāka informācija par izsoles noteikumiem pie Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieres A.Malnačas.
 8. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 583
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 10.pantu, 11.pantu, 12.pantu, 14.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 06.09.2010. priekšlikumu (prot.Nr.9), un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – „Vidus Betes”, Vaives pag., Cēsu novadā (kadastra numurs 4290 005 0002, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kopplatība 40.9 ha un mājīpašuma – dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 001) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 002)), turpmāk – Īpašuma objekts.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 52 000,00 (piecdesmit divi tūkstoši lati) bez PVN.
 3. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 5200, 00 (pieci tūkstoši divi simti lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 6. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 111.kabinetā) un Vaive pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), sīkāka informācija par izsoles noteikumiem pie Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieres A.Malnačas.
 7. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Pielikums
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 584
Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un SIA „Mērnieks MMR” (reģ. Nr. 44103031429) veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.3 (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Cepļa ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3308 ha (3308 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0304, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.3308 ha, 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaides – 0.1094 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.0518 ha, 130202 Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija - 0.3308 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.3308 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0001 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 585
Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.2 (prot.nr.1), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.5646 ha (15646 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0321, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka zonas teritorijas (ainavu aizsardzības zonas teritorijas) - 0.2236 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.3410 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.0727 ha, 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaides – 0.2417 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija - 0.3308 ha,
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 586
Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas atzinumu Nr.4 (prot. Nr.1), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Egļu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3408 ha (3408 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 1104, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.0417 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.3408 ha, 120302 aizsargjoslu teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0208 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija - 0.2320 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas neitrālās zonas teritorija - 0.1088 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 587
Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, SIA „Livland” (reģ. Nr. 40003299651) veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.07.2010. atzinumu Nr.27 (prot. Nr.5), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.09.2010. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes iela, Cēsīs, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0945, platība 1.4506 ha (14506 m2), un 4201 007 1663, platība 1.2624 ha (12624 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0945 apgrūtinājumi – 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.1207 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.2863 ha, 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 1.4506 ha, 110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.3224 ha.
 4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663 apgrūtinājumi - 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.1803 ha,120402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.1085 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 1.2624 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 0.8122 ha, 130202 dabas lieguma zonas teritorija – 0.0716 ha, 16010201 – aizsargjoslu teritorijas ap vietējiem ģeodēzisko tīklu punktiem – 0.0186 ha.
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 588
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai "Jaunie Ilzēni" , Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 28.09.2010.atzinumu (prot.Nr.22), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 007 0101 adresi- „Jaunie Ilzēni”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 589
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2010./2011.mācību gadā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumam (16.09.2010., Nr.1-12/17), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. atzinumu (protokols Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt šādas dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajiem pasākumiem 2010./2011. mācību gadā:
  1. Ls 0,50 ( piecdesmit santīmi) no dalībnieka šādos pasākumos:
 • Dambretes turnīrs ;
 • Mūsdienu deju konkurss ;
 • Skatuves runas konkurss .
1.2. Ls 1,00 (viens lats) no dalībnieka šādos pasākumos:
- Teātra festivāls „Spēles Spārnos”;
- Popgrupām- popgrupu un solistu konkursā „Dziesmas Spārnos”.
1.3. Ls 2,00 (divi lati) no dalībnieka šādā pasākumā:
- radošās darbnīcas.
1.4. Ls 3,00 (trīs lati) no dalībnieka šādos pasākumos:
- Sporta deju konkurss;
- LR proklamēšanai veltīts konkurss „Talantīgās ģimenes”.
1.5. Ls 5,00 (pieci lati) no dalībnieka šādos pasākumos:
- Vokālais konkurss;
- Solistam – popgrupu un solistu konkursā „Dziesmas Spārnos”;
- Individuālā konsultācija;
- Lekcija.
1.6. Ls 5,00 (pieci lati) no komandas šādos pasākumos:
- Spēļu konkurss 1.-4.kl. „Apkārt pasaulei”;
- Erudītu konkurss 7.-9.kl. „Latvija otrajā tūkstošgadē”;
- Radošā diena vizuālajā un lietišķajā mākslā „Krāsainā virtuve” no izglītības iestādes;
- Vizuālās un lietišķās mākslas izstāde „Lietas un tēli”.
1.7. Ls 10,00 (desmit lati) no grupas šādā pasākumā:
- Vokāli instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 590
Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 501 „Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 591
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 592
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 593
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un 15.12.2009. starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Cēsu novada pašvaldību noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.137, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumam, atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (vienotais reģ.Nr.40008020804) kā sabiedriskā labuma organizācijas dāvinājumu – ziedojumu - dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 37,15) ar mērķi celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu un nododot dāvanu kartes trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1) garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām; 2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.
 2. Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim īstenot sociālā atbalsta kampaņu un izdalīt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 594
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt no SIA “TELIA LATVIJA” tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – inventāra iegādei - ziedojumu Ls 150.00 (viens simts piecdesmit lati).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 595
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumus (17.09.2010., Nr.1-12/212, 21.09.2010., Nr.1-12/125; 24.09.2010. Nr.1-12/220 un 28.09.2010. Nr.1-12/228) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - iestādes darba organizācijai - skolas jubilejas pasākuma organizēšanai no šādiem ziedotājiem:
 • Ivo Strantes – Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi);
 • Uģa Putniņa – Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi);
 • Aigara Bērziņa – Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi);
 • z/s „Jaunzemi” J.Plūmes – Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi);
 • Druva Mūrmaņa – Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi).
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 596
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (08.09.2010., Nr.1-12/201) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas 2010.gada skolas salidojuma dalībniekam dalības maksu Ls 3,00 (trīs lati).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 597
Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (22.09.2010., Nr.235/1-12) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai šādu maksu par ēdināšanas izdevumiem:
 • brokastis – Ls 0,60;
 • pusdienas – Ls 0,80;
 • launags – Ls 0,44;
 • vakariņas – Ls 0,70.
 1. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu sanatorijas internātpamatskola (direktors Z.Ozols).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 598
Par komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, ievērojot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (22.09.2010., Nr.234/1-12) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
Cēsu sanatorijas internātpamatskolai atļaut iekasēt maksu par sniegtajiem komunāliem pakalpojumiem dzīvojamām ēkām Cēsīs, Māras ielā 1, Māras ielā 3 un Māras ielā 8, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 599
Par nomas līguma ar nodibinājumu „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, vadoties no Civillikuma 1862. – 1866. panta, kas nosaka atcēlēja līguma noslēgšanas kārtību, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Piekrist izbeigt pirms termiņa starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un nodibinājumu „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” (reģ. Nr. 40008153079, juridiskā adrese: Helēnas iela 62-44, Alūksne, Alūksnes novads) (Nomnieks) noslēgto Telpu nomas līgumu par telpu Nr.13 ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, sākot ar 01.09.2010.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlēja līgumu 06.08.2010. Telpu nomas līgumam (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 11.08.2010. ar Nr. 2-7-385/2010).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 560
Par aizņēmumu procentu likmes samazināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 221.,24. pantiem un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot. Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu, mainot Aizdevuma līgumā noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu uz Valsts kases noteikto procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada sekojošiem Aizdevuma līgumiem:
1.1. 2002.gada 17.jūnija Aizdevuma līgumam trančes Nr.P-67/2002;
1.2. 2002.gada 20.novembra Aizdevuma līgumam trančes Nr.P-172/2002;
1.3. 2004.gada 9.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/04/808 (trančes Nr.P-90//2004);
1.4. 2005.gada 15.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/248 (trančes Nr.P-95/2005);
1.5. 2005.gada 7.jūlija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/283 (trančes Nr.P-100/2005);
1.6. 2005.gada 13.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/05/478 (trančes Nr.P-174/2005);
1.7. 2006.gada 16.marta Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/06/100 (trančes Nr.P-57/2006);
1.8. 2007.gada 7.maija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/151 (trančes Nr.P-78/2007);
1.9. 2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/497 (trančes Nr.P-312/2007);
1.10. 2007.gada 20.novembra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/606 (trančes Nr.P368/2007).
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (nodaļas vadītāja A.Zerne) sagatavot un iesniegt Valsts kasē nepieciešamos dokumentus aizņēmuma procentu likmes maiņai.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 561
Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9.12. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 27.punktu, Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola iesniegumu (24.09.2010., Nr.236/1-12) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu laika posmam no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
 2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktors Z.Ozols.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 562
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciemā  un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2007. noteikumiem Nr. 912. „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu „Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” saskaņā ar pielikumu.
 2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 203 299,36
t.sk. Attiecināmām izmaksām 168 016,00
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts 25 202,40
Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,00
ERAF finansējums 142 813,60
Cits (norādīt) -
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 35 283,36
 
 1. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
U1 Ūdensgūtnes sakārtošana, veicot viena urbuma skalošanu; jauna urbuma izveidi un vecā urbuma tamponēšanu
  1. U2 Ūdens torņa rekonstrukcija;
  2. U3 Atdzelžotavas ēkas sakārtošana atbilstoši higiēnas prasībām;
  3. U4 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, aizbīdņu nomaiņa visā tīklā;
  4. U5 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, aizbīdņu nomaiņa visā tīklā;
  5. K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija;
  6. K2 Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Ezera 4 līdz katlu mājai;
  7. K3 Veco NAI un biodīķu un sanācija.
 1. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt 2011. un 2012. gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā (25 202,40 LVL) un PVN (35 283,36 LVL) no projekta kopējām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad.D.Trapenciere) gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 142 813,60 LVL. Valsts budžeta dotācija projektam nav paredzēta.
 3. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
 4. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 563
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ministru kabineta 19.12.2007. noteikumiem Nr. 912. „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumiem Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 190 030,50
t.sk. Attiecināmām izmaksām 157 050,00
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts 23 557,50
Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,00
ERAF finansējums 133 492,50
Cits (norādīt) -
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 32 980,50
 
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
U1 Esošā urbuma rekonstrukcija, jauna urbuma izbūve;
U2 Ūdens padeves nodrošināšana, izbūvējot rezervuāru, demontējot ūdenstorni;
U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, aizbīdņu nomaiņa visā tīklā;
K1 Jaunu NAI būvniecība un veco NAI demontāža;
K2 Kanalizācijas tīklu paplašināšana;
K3 KSS izbūve
K6 Kanalizācijas skataku rekonstrukcija
 1. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt 2011. un 2012. gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā (23 557,50 LVL) un PVN (32 980,50 LVL) no projekta kopējām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad.D.Trapenciere) gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 133 492,50 LVL. Valsts budžeta dotācija projektam nav paredzēta.
 3. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
 4. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu sagatavoja . I. Ādamsone,
Izsniegt : Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai, Vaives pagasta pārvaldei
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 564
Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā Cēsu novada pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus.
 2. Noteikt, ka nomā nodoto un lēmuma pielikumā norādīto pamatlīdzekļu ikgadējā nomas maksa par pamatlīdzekļu izmantošanu būs vienāda ar summu, par kādu iznomāto pamatlīdzekļu bilances vērtība attiecīgā gada laikā samazinājusies amortizācijas rezultātā. Iznomāto pamatlīdzekļu atlikusī bilances vērtība uz 30.09.2010. ir LVL 506 499.84 (pieci simti seši tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati, 84 santīmi) un to amortizācija, kura aprēķināta normatīvo aktu, kas reglamentē pamatlīdzekļu nolietojuma normas budžeta iestādēs noteiktajā kārtībā 2010.gadā sastāda LVL 3401.40 (trīs tūkstoši četri simti viens lats, 40 santīmi) mēnesī.
 3. Noslēgt ar SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, Vienošanos par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, saskaņā ar lēmuma pielikumu.
 4. Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu projektu, saskaņā ar lēmuma pielikumu.
 5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.364 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumu Nr.493 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 565
Par inventarizācijas norises kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību” II nodaļu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktu un 4.nodaļu, „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 72.punkta pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt inventarizācijas norises kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs saskaņā ar pielikumu.
2. Atcelt Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. lēmumu „Par „Nolikuma par inventarizācijas norises kārtību Cēsu pilsētas domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs” apstiprināšanu” (prot.Nr.26, 18.p.).
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
4. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 566
Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, Gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktu un 6.nodaļu, ievērojot Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumus Nr. 1071 „Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību”, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr. 498 „Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”, Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumus Nr. 777 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
2. Atcelt Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumu Nr.436 „Par Cēsu novada pašvaldības, un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtību”.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
4. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 567
Par kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumus Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumus Nr. 440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt kārtību, kādā samazina ilgtermiņa ieguldījumu vērtību saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
3. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 568
Par kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumus Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumus Nr. 440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
3. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 569
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (24.09.2010., Nr.1-12/221), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no Monikas Renbergas – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai- šādu inventāru:
 • drēbju skapīši 73 gab. x Ls 5,00 = Ls 356,00;
 • mīkstie krēsli 32 gab. x Ls 4,00 = Ls 128,00;
 • koka krēsli 33 gab. x Ls 3,00 = Ls 99,00;
 • biroja krēslus 1 gab. x Ls 39,00 =Ls 39,00;
 • monitori 2 gab. x Ls 15,00 = Ls 30,00.
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 570
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā biedrībai „Art Cēsis”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot biedrības „Art Cēsis” valdes priekšsēdētājas Ineses Ciekures 28.06.2010. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1361/1-25), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1.daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.07.2010. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) biedrībai „Art Cēsis” (reģ. Nr. 40008158343, Egļu iela 4, Cēsis, LV – 4101), turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1413 001, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 8, 7 ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 98,2 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas-, ar mērķi veicināt kultūras attīstību, jaunradi un kultūras vērtību saglabāšanu.
 2. Noteikt nomas termiņu no 08.10.2010. līdz 30.09.2011.
 3. Iznomātājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt nomas attiecības 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstiski brīdinot par to nomnieku.
 4. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), piemērojot 75% nomas maksas samazinājumu, kas kopā sastāda Ls 24.55 (divdesmit četri lati, 55 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 5. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8 m2 : 791,0 m2 x 98,2 m2 = 201,96 m2).
 6. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un apmaksā apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības budžeta 2010.gadam ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, fiksētie sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,11 Ls/m2 x 98,2 m2 = 305,40 Ls mēnesī (bez PVN).
 7. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo (divas reizes gadā) uzkopšanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 8. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 7.oktobra protokols nr.15       Lēmuma nr. 571
Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu Siltumtīkli” 23.09.2010. iesniegums Nr. CS 1/2010-178 (reģistrēts 24.09.2010.ar Nr. 2051/1-23), kurā pamatota nepieciešamība un izteikts lūgums atļaut demontēt neatbilstošā tehniskā stāvoklī esošu ķieģeļu dūmeni Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī izteikts piedāvājums uzstādīt jaunu izolētu tērauda dūmeni. Iesniegumam pievienots Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte.
Ievērojot, ka inženierbūve - dūmenis, kadastra apzīmējums 4201 006 0830 051, uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē (nodota ekspluatācijā 30.04.1984.) ar inventāra numuru 93, tā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0003 0192 (lēmuma datums 01.10.2001.), ar 27.02.2001. Līgumu „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, tā nodota nomā SIA „Cēsu Būvnieks” (vēlāk – SIA „CB”), 19.01.2009. starp Cēsu novada domi, SIA „CB”, (iepriekš SIA „Cēsu būvnieks”), un SIA „Cēsu Siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru SIA „Cēsu siltumtīkli” ir pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā „Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, MK 01.04.1997. noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 170.3 punktu, lai novērstu būves lietošanas bīstamību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Timermanis, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Atļaut SIA „Cēsu Siltumtīkli” (reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) demontēt inženierbūvi – dūmeni (kadastra apzīmējums 4201 006 0830 051) zemes gabalā Turaidas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Dūmenis, pēc lēmuma 2. punkta izpildes.
 2. Līdz demontāžas darbu uzsākšanai:
2.1 SIA „Cēsu Siltumtīkli” izstrādāt būvprojektu Dūmeņa nojaukšanai, tā sastāvā ietverot Tehniskās izpētes atzinumu;
2.2 Cēsu novada pašvaldības Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisijai (priekšsēdētājs J. Rozenbergs), pamatojoties uz SIA „Cēsu Siltumtīkli” iesniegto Tehniskās izpētes atzinumu, pieņemt lēmumu par pamatlīdzekli ar inventāra numuru 93 „Dūmenis”.
3. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas (Akts par būves nojaukšanu):
3.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Turaidas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 506 0019, sastāvā, no tā dzēšot inženierbūvi – Dūmeni, kadastra apzīmējums 4201 006 0830 051;
3.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt pamatlīdzekļa ar inventāra Nr. 93 „Dūmenis” izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites;
3.3 Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 27.02.2001. Līgumā „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, izslēdzot no tā pamatlīdzekli ar inventāra numuru 93 „Dūmenis”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv