Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 14.oktobra protokols nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 612Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas modeļa apstiprināšanu  
2 613Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas modeļa apstiprināšanu  
3 614Par projekta pieteikuma “Interaktīvu, izglītojošu ekspozīciju un apmācību programmu izstrāde Vidzemes Zinātnes centram par enerģijas saprātīgu izmantošanu un CO2 emisiju samazināšanu” iesniegšanu Vides ministrijā2010.gada 14.oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 612
Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas modeļa apstiprināšanu  
Cēsu novada domē 11.03.2010. pieņemts lēmums Nr. 110 „Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā”, akceptējot daļu no Cēsu pilsētas siltumtīklu investīciju plāna, t.i., investīciju plānu 2010.gadam un remonta darbu plāns 2010.gadam. Cēsu novada domē 22.06.2010. pieņemts lēmums Nr. 373 „Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi”, uzdodot izstrādāt Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas optimālu modeli ar tehniski – ekonomisko pamatojumu. Cēsu novada domes 05.10.2010. sēdē kā informatīvais jautājums tika izskatīts jautājums par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, A.Rasmanis, A.Raubiško), pret - nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Apstiprināt SIA „Cēsu siltumtīkli” 16.02.2010. iesniegtā investīciju plāna „Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plāns 2010.-2022. gadam un remonta darbu plāns 2010. gadam” daļas, kas atbilst „Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijai 2008.-2020.”:
  1. Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW jaunbūvei Rūpniecības ielā 13A, Cēsīs.
  2. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcijai, posmā no siltuma kameras TK-19 (iepretim nekustamajam īpašumam Valmieras ielā 21, Cēsīs) līdz siltuma kamerai TK-21 (Valmieras un Akmens ielu krustojumā) Cēsīs.
  3. Atsevišķu siltumtīklu posmu jaunbūvei katlumājā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā un Eduarda Veidenbauma ielā līdz zemes gabalam Zeltkalna ielā 2A, Cēsīs.
 2. Atļaut uz zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs nomniekam būvēt patstāvīgu īpašuma objektu (atjaunojamo energoresursu siltumavots līdz 8 Mw) un īpašuma tiesības uz būvniecības rezultātā radušos būvi nostiprināt zemes grāmatā uz nomnieka vārda uz nomas līguma darbības laiku.
 3. Uzdot SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegt Cēsu novada pašvaldībai investīciju plāna aktualizāciju atbilstoši savstarpēji noslēgtā Nodomu protokola (Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā reģistrēts 15.01.2009. Nr. 2-7-3/2009) 2.2.3. punktā noteiktajām prasībām.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 14.oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 613
Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas modeļa apstiprināšanu  
Cēsu novada domē 11.03.2010. pieņemts lēmums Nr. 110 „Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā”, akceptējot daļu no Cēsu pilsētas siltumtīklu investīciju plāna, tas ir, investīciju plānu 2010.gadam un remonta darbu plāns 2010.gadam. Cēsu novada domē 22.06.2010. pieņemts lēmums Nr. 373 „Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi”, uzdodot izstrādāt Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas optimālu modeli ar tehniski – ekonomisko pamatojumu. Cēsu novada domes 05.10.2010. sēdē kā informatīvais jautājums tika izskatīts jautājums par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes modeļa izstrādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, A.Rasmanis, A.Raubiško), pret - nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Saskaņā ar Cēsu novada domes 2010 izstrādāto Cēsu pilsētas siltuma apgādes pārstrukturēšanas pamatojumu pārejai no lielcentralizētās siltumapgādes uz optimizēti- sadalīto centralizēto siltumapgādi (izpildītājs Dr.sc.ing. V. Vrubļevskis) un SIA „Cēsu siltumtīkli” 16.02.2010. iesniegto investīciju plānu „Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plāns 2010.-2022. gadam un remonta darbu plāns 2010. gadam” uzsākt pilsētas siltumapgādes sistēmas pārstrukturēšanu, lai paaugstinātu siltumapgādes efektivitāti, kontekstā ar ēku energopatēriņa samazināšanu. Siltumapgādes pārstrukturēšanas mērķis- nodrošināt termoficēto ēku apsildes izmaksu samazinājumu ilgtermiņā, iedzīvotāju vairākuma reālās maksātspēja līmenī.
 2. Saskaņā ar „Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijai 2008.-2020.” Izstrādāt Tehniski ekonomisko pamatojumu Cēsu pilsētas siltumapgādes decentralizācijai, tas ir, sistēmas optimizācijai.
 3. Cēsu novada pašvaldībai organizēt un veicināt pasākumus Cēsu pilsētā, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu.
 4. Informēt Cēsu pilsētas siltumapgādes operatoru par ēku siltināšanas pabeigšanas termiņiem, lai operators var plānot mikrorajona siltumapgādes siltumavota pārkārtošanu darbam ar koksnes granulām un mikrorajonā esošā siltumtīkla pārbūvi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 14.oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 614
Par projekta pieteikuma “Interaktīvu, izglītojošu ekspozīciju un apmācību programmu izstrāde Vidzemes Zinātnes centram par enerģijas saprātīgu izmantošanu un CO2 emisiju samazināšanu” iesniegšanu Vides ministrijā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumiem Nr. 789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums", Cēsu novada pašvaldība ir piedalījusies projekta pieteikumu atklātai projektu atlasei sagatavošanā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldīb[ām” 21.panta pirmās daaļas 19.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, A.Rasmanis, A.Raubiško), pret - nav, atturas- nav, nolemj:
 1. Pilnvarot biedrību “Zaļā brīvība” iesniegt Vides ministrijā projekta pieteikumu „Interaktīvu, izglītojošu ekspozīciju un apmācību programmu izstrāde Vidzemes Zinātnes centram par enerģijas saprātīgu izmantošanu un CO2 emisiju samazināšanu”.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžetā līdzfinansējumu 2000 lati (divi tūkstoši) projekta īstenošanai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv