Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 28.oktobra protokols nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1615Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-3, Cēsīs, Cēsu novadā
2616Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.lēmumā Nr.228 „Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”  
3 617Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumā Nr. 47 „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”  
4 618Par konkursu ‘’Būve 20..’’
5619Par konkursu „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’  
6 620Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 40, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7 621Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 44, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8 622Par nekustamā īpašuma Pētera iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
9 623Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
10 624Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.
11 625Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov.  
12 626Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vārnu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 627Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
14 628Grozījumi 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002
15 629Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
16 630Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”  
17 631Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”  
18 632Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.254 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju Statusa piešķiršanai”  
19 633Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”  
20 634Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”  
21 635Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai”
22 636Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Purpurs”
23 637Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24 638Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 355 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
25 639Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 270 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
26 640Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksas parādu
27 641Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izpildi
28 642Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.43 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
29 643Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 44 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
30 644Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011.gada apkures sezonā apstiprināšanu
31 645Par finansējumu projektam „EVS in Cesis Children and Youths Centre”
32 646Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
33647Grozījumi Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumā Nr.721 „ Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā”
34 
35 648Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
36 649Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
37 650Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
38 651Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
39 652Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
40 653Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
41654Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
42 655Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Apšu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
43 656Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā
44 657Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pureņu ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
45 658Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumā Nr.728 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu”
46 659Par nedzīvojamo telpu Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu nomā sīkdzīvnieku patversmes vajadzībām
47 660Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 85, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
48 661Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 83, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
49 662Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu A. Juriksonam
50663Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu T.Zāmuelim  2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 615
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-3, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 616
Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.lēmumā Nr.228 „Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”  
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles 29.09.2010.iesniegumu Nr.1-17/163 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.2107/1-24), Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta pirmās daļas 7. punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.10.2010. (prot.Nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.228 „Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumu, turpmāk Nolikums, veicot šādas izmaiņas:
  1. Izteikt Nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā:
„ 3.1. Mācību un audzināšanas darbību reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno Vispārējās pamatizglītības (1.-9.) izglītības programmu, kods 21011111, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kods 21011811 un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 21015711. Skola realizē savu Audzināšanas programmu.”
  1. Izteikt Nolikuma 4.17.punktu šādā redakcijā:
„4.17. Ne vairāk kā piecas dienas mācību gada laikā katra klase drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.”
  1. Izteikt Nolikuma 4.21.1.punktu šādā redakcijā:
„1.-4.klasēs: 1.klasē – aprakstoši; 2.un 3.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā, pārējos priekšmetos – aprakstoši; 4.klasē – 10 ballu skalā.”
  1. Aizstāt Nolikuma 4.23.2.punktā skaitli „3” ar skaitli „2”;
  2. Aizstāt Nolikuma 4.23.3.punktā skaitli „3” ar skaitli „2”;
  3. Papildināt Nolikumu ar 4.26.punktu šādā redakcijā:
„4.26. Skolā kā saziņas līdzeklis starp skolēnu, vecākiem, skolotāju un pašvaldību darbojas e-klase.”
  1. Aizstāt Nolikuma 5.1.punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  2. Aizstāt Nolikuma 5.1.punktā vārdu „metodiķis” ar vārdiem „pedagoģiskās padomes apstiprināts skolotājs”;
  3. Aizstāt Nolikuma 6.2.punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  4. Papildināt Nolikuma 7.2.punktu aiz vārda „pedagogi” ar vārdu „medmāsa”
  5. Izteikt Nolikuma 7.4.12.punktu šādā redakcijā:
„7.4.12. saskaņo Pedagoģiskās padomes nolikumu, Metodiskās padomes reglamentu, Skolas darba plānu un Pedagogu darba kvalitātes un darba kvalitātes piemaksu komisijas darbības kārtību.”
  1. Svītrot Nolikuma 8.3.25.punktā aiz vārda „direktora” vārdu „prombūtnes”;
  2. Aizstāt Nolikuma 8.5.5.punktā vārdu „apstiprināt” ar vārdu „sagatavot”;
  3. Aizstāt Nolikuma 9.2. punktā:
   1. vārdu „pašvaldības” ar vārdu „domes”;
   2. vārdus un skaitļus „Raunas ielā 4” ar vārdiem un skaitļiem „Bērzaines ielā 5”;
  4. Aizstāt Nolikuma 10.1. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  5. Aizstāt Nolikuma 11.2. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  6. Svītrot Nolikuma 11.7. punktā vārdu „vienu”;
  7. Aizstāt Nolikuma 11.10.1. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  8. Papildināt Nolikumu ar 13.1.14. punktu šādā redakcijā:
„ 13.1.14. skolēniem ir tiesības saņemt apbalvojumus saskaņā ar Skolas izglītojamo pamudinājumu un apbalvojumu kārtību.”
  1. Aizstāt Nolikuma 14.4.3. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  2. Aizstāt Nolikuma 14.5.1. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  3. Aizstāt Nolikuma 14.5.2. punktā vārdu „nolikumu” ar vārdu „reglamentu”;
  4. Aizstāt Nolikuma 15.3.2. punktā skaitli „10” ar skaitli „7”.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par veiktajām izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 617
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumā Nr. 47 „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”  
Ņemot vērā strukturālās izmaiņas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumu Nr. 47 „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”, turpmāk Komisija, izdarot šādas izmaiņas Komisijas sastāvā:
1.1. atcelt no Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata L.Kokinu, Izglītības nodaļas vadītāju;
1.2. par Komisijas priekšsēdētāja vietnieci apstiprināt D.Rubeni, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktori;
1.3. apstiprināt L.Kokinu, Izglītības nodaļas vadītāju par Komisijas locekli;
1.4. par Komisijas sekretāri apstiprināt pārstāvi no Cēsu Pieaugušo izglītības centra.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 618
Par konkursu ‘’Būve 20..’’
Saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21.19.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20...” komisijas apstiprināšanu”, lai rosinātu būvniecības realizētājus Cēsu novadā izpildīt LR būvniecības procesa normatīvo dokumentu nosacījumus, Cēsu novada saistošo noteikumu prasības būvniecības procesā, radītu augstvērtīgu objektu arhitektūru un pilsētvidi, pielietojot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas, saskaņā ar konkursa „Būve 20...” konkursa komisijas 07.10.2010. priekšlikumu (prot.Nr.1), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumu Nr. 292 „Par konkursa „Būve 200...” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.6).
 2. Apstiprināt konkursa „Būve 20...” nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 3. Apstiprināt konkursa „Būve 20...” komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 619
Par konkursu „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’  
Saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21.15.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 45 „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”, lai aktivizētu Cēsu pilsētas vecpilsētas nekustamo īpašumu īpašniekus piedalīties namīpašumu fasāžu sakārtošanā, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Apstiprināt konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 620
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 40, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.23),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1604 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1604 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).          
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 621
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 44, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.23),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1640 sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1640 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 622
Par nekustamā īpašuma Pētera iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr.2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas - pieņemšanas aktu Cēsu pilsētā esošās ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Ielas arī šobrīd atrodas pašvaldības valdījumā (Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmums Nr.31 ”Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo zemes īpašumu uzskaiti Cēsu pilsētas domes bilancē” (prot.Nr.5). Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības Cēsu pilsētā, Cēsu novadā uz kurām atrodas Pētera iela. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” (prot.Nr.2, 1.p.), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, SIA „Livland”, reģ. Nr. 40003299651, veikto zemes gabala Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no 2 (divām) zemes vienībām kadastrālo uzmērījumu un izgatavotajiem zemes vienību apvienotajiem robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāniem, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.07.2010. atzinumu Nr.28 (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0444, platība 1.7476 ha (17476 m2), un 4201 008 1111, platība 0.3529 ha (3529 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0444 apgrūtinājumi – 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.2741 ha, 120402 aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – 0.0455 ha, 16010201 aizsargjoslu teritorijas ap vietējo ģeodēzisko tīklu punktiem – 0.0176 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 1.0487 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 1.7476 ha, 120503 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0040 ha.
 4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1111 apgrūtinājumi - 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0.0220 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.3529 ha.
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt lēmuma izpildi.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 623
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta 3., 5. un 7. apakšpunktiem, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.6. apakšpunkta prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.23), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Krievkalni", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra Nr. 4290 001 0060 sadalīšanai;
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam "Krievkalni" Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4290 001 0060 saskaņā ar pielikumu;
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu;
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 624
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts (27.09.2010., reģ. Nr. 2066/1-23) Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 21.09.2010. raksts Nr.2-04-V/709 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, kuram pievienots zemes vienību Cēsu pilsētā, Cēsu nov., saraksts, kurām līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Valsts zemes dienests lūdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikt minētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauto Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”), pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Raubiško nepiedalās balsošanā), nolemj:
 1. Noteikt zemes vienībai Lenču ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0121, platība 4500 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
 2. Noteikt zemes vienībai Birzes ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0220, platība 3800 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501);
 3. Noteikt zemes vienībai Birzes ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0313, platība 4100 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501);
 4. Noteikt zemes vienībai Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0503, platība 15385 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501);
 5. Noteikt zemes vienībai Ābolu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0205, platība 86099 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101);
 6. Noteikt zemes vienībai Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 2120, platība 9874 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 4937 m2, mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (0201) - 4937 m2;
 7. Noteikt zemes vienībai Gaujas ielā 61, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 0406, platība 3247 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
 8. Noteikt zemes vienībai Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 008 0420, platība 2025 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0901);
 9. Noteikt zemes vienībai Leona Paegles ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 009 0504, platība 48720 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (0201).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 625
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov.  
Cēsu novada pašvaldībā saņemts (27.09.2010., reģ. Nr. 2066/1-23) Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 21.09.2010. raksts Nr.2-04-V/709 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, ar lūgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību atsevišķām zemes vienībām, kurām tas līdz šim nav veikts.
Zemes vienību Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov., Cēsu novada pašvaldība nodevusi apsaimniekošanā Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecībai „Kliģeni” kā lauksaimniecības zemi pilsētas apstādījumu zaļās masas kompostēšanai. Līguma darbības termiņš 15.09.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Raubiško nepiedalās balsošanā), nolemj:
  1. Noteikt zemes vienībai Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0402, platība 9117 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (0101).
  2. Pieņemt zināšanai, ka pēc apsaimniekošanas līguma termiņa beigām, ja netiek noslēgts jauns apsaimniekošanas līgums par zemes gabala izmantošanu lauksaimnieciskām vajadzībām, izskatāms jautājums par Cēsu novada teritorijas plānojumam atbilstoša nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 626
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vārnu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauto Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”), pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Noteikt zemes vienībai Vārnu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 008 0423, platība 2800 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 627
Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu Siltumtīkli” 06.10.2010. iesniegums Nr. CS 1/2010-190 (reģistrēts 06.10.2010.ar Nr. 2155/1-25), kurā iesniedzējs lūdz izsniegt ar pašvaldību noslēgtā nomas līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību un rekonstrukciju, kopiju, pamatojoties uz ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projekta iesniegšanu atlases konkursiem.
Ievērojot, ka 27.02.2001. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Cēsu Būvnieks”, vēlāk – SIA „CB” (Nomnieks) noslēgts Līgums par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, turpmāk – Līgums -, Līguma termiņš līdz 31.12.2020., Līgums nav reģistrēts zemesgrāmatā (Līguma nosacījumi to neprasa), 10.10.2001. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā ķīlas ņēmēju un Cēsu pilsētas domi kā ķīlas devēju noslēgts Hipotēkas līgums, kurš reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 II. daļas 2. iedaļā: „1.1 Atzīme – noteikts aizliegums bez Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, nodokļu maksātāja kods 90000014724, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām”, 14.05.2002. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu Būvnieks” parakstīti Grozījumi un papildinājumi Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu (reģistrēti Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 10-6-0252A/2002), 19.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi, SIA „CB”, un SIA „Cēsu Siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-100/2008), saskaņā ar kuru SIA „Cēsu Siltumtīkli” ir pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu, 26.02.2010. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu novada pašvaldību noslēgts Vienošanās protokols Nr. V/F10/184 pie 2001. gada 10. oktobra hipotēkas līguma starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu novada pašvaldību (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 2-18-01/2010), likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Būvniecības likuma 11. panta pirmo un otro daļu, MK 01.04.1997. noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 31. punktu, Cēsu novada ārkārtas domes 14.10.2010. lēmumu Nr. 612 “Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas modeļa apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 1.p.), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr. 13) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, papildinot Līguma 4.4 punktu ar vārdiem: „Nomniekam ir tiesības uz zemes gabala Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-003 0113, izbūvēt patstāvīgus īpašuma objektus (konkrēti – atjaunojamo energoresursu siltumavots līdz 8 MW) un īpašuma tiesības uz būvniecības rezultātā radušos būvi nostiprināt zemesgrāmatā uz Nomnieka vārda uz nomas līguma darbības laiku”, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
 2. Reģistrēt zemesgrāmatā 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
 3. Reģistrēt zemesgrāmatā 19.01.2009. Pārjaunojuma līgumu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-100/2008) 27.02.2001. Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lemjošās daļas 2. un 3. punktā minēto līgumu reģistrēšanai zemesgrāmatā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 628
Grozījumi 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu Siltumtīkli” 06.10.2010. iesniegums Nr. CS 1/2010-190 (reģistrēts 06.10.2010.ar Nr. 2155/1-25), kurā iesniedzējs lūdz izsniegt zemes nomas līguma zemes gabalam Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā (8/30 domājamās daļas), reģistrēta zemesgrāmatā un kurā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību attiecīgajā zemes gabalā, kopiju, pamatojoties uz ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projekta iesniegšanu atlases konkursiem.
Ievērojot, ka nekustamā īpašuma – zemes gabala, kadastra numurs 4201 003 0113 8/30 domājamās daļas uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1583 (lēmuma datums 27.02.2002.), 12.09.2002. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Cēsu Būvnieks”, vēlāk – SIA „CB”, (Nomnieks) noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 10-6-02-87/2002, turpmāk – Līgums - , ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu zemes gabala 8/30 domājamās daļas Cēsīs, Rūpniecības ielā 13, ar mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, līguma termiņš līdz 14.05.2022., Līguma 4.5 punkts nosaka: „Nomniekam, bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas, nav atļauts veikt jaunus būvniecības darbus”, Līgums nav reģistrēts zemesgrāmatā (Līguma nosacījumi to neprasa), 28.06.2004. noslēgta Vienošanās par nomas maksas apmēru pie 2002. gada 12. septembra Nr. 10-6-02-87/2002 nomas līguma, turpmāk – Vienošanās, 01.08.2008. noslēgti Grozījumi 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002, turpmāk – Grozījumi Nr.1, 01.04.2009. starp Cēsu pilsētas domi, SIA „CB”, un SIA „Cēsu Siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-13/2009), saskaņā ar kuru Līdzēji pārjauno Līgumu, Vienošanos un Grozījumus Nr.1 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002 un ar kuru SIA „Cēsu Siltumtīkli” pārņem un SIA „CB” nodod saistības, kas izriet no Līguma, Vienošanās un Grozījumiem Nr.1, 08.01.2010. noslēgti Grozījumi 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002 (reģistrēti Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-5/2010), turpmāk – Grozījumi Nr.2, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Būvniecības likuma 11. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 31. punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr.13), un Cēsu novada ārkārtas domes sēdes 14.10.2010. lēmumu Nr. 612 „Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas modeļa apstiprināšanu” (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 12.09.2002. Zemes nomas līgumu Nr. 10-6-02-87/2002, izsakot Līguma 4.5. punktu šādā redakcijā: „4.5. Nomniekam ir tiesības uz zemes gabala Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-003 0113, izbūvēt patstāvīgus īpašuma objektus (konkrēti – atjaunojamo energoresursu siltumavots līdz 8 MW) un īpašuma tiesības uz būvniecības rezultātā radušos būvi nostiprināt zemesgrāmatā uz Nomnieka vārda uz Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu darbības laiku.
2. Reģistrēt zemesgrāmatā 12.09.2002. Zemes nomas līgumu Nr. 10-6-02-87/2002.
3. Reģistrēt zemesgrāmatā 01.04.2009. Pārjaunojuma līgumu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-13/2009) 12.09.2002. Zemes nomas līgumam Nr. 10-6-02-87/2002.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma 2.un 3. punktā minēto līgumu reģistrēšanai zemesgrāmatā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 629
Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu Siltumtīkli” 06.10.2010. iesniegums Nr. CS 1/2010-190 (reģistrēts 06.10.2010.ar Nr. 2155/1-25), kurā iesniedzējs lūdz izsniegt ar pašvaldību noslēgtā nomas līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību un rekonstrukciju, kopiju, pamatojoties uz ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projekta iesniegšanu atlases konkursiem.
Ievērojot, ka 27.02.2001. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Cēsu Būvnieks”, vēlāk – SIA „CB” (Nomnieks) noslēgts Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, turpmāk – Līgums - , Līguma termiņš uz 20 (divdesmit) gadiem, Līgums nav reģistrēts zemesgrāmatā (Līguma nosacījumi to neprasa), 14.11.2001. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu būvnieks” parakstīti Līguma grozījumi (Pielikums Līgumam par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, noslēgts 27.02.2001.), 10.10.2001. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā ķīlas ņēmēju un Cēsu pilsētas domi kā ķīlas devēju noslēgts Hipotēkas līgums, kurš reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 II. daļas 2. iedaļā: „1.1 Atzīme – noteikts aizliegums bez Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, nodokļu maksātāja kods 90000014724, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām”, 19.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi, SIA „CB”, un SIA „Cēsu Siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-101/2008), saskaņā ar kuru SIA „Cēsu Siltumtīkli” ir pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu, 26.02.2010. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu novada pašvaldību noslēgts Vienošanās protokols Nr. V/F10/184 pie 2001. gada 10. oktobra hipotēkas līguma starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu novada pašvaldību (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 2-18-01/2010), likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Būvniecības likuma 11. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 31. punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (protokols Nr. 13), un Cēsu novada ārkārtas domes sēdes 14.10.2010. lēmumu Nr. 612 „Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas modeļa apstiprināšanu” (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, papildinot Līguma 4.3 punkta otro rindkopu ar vārdiem: „Nomniekam ir tiesības uz zemes gabala Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-003 0113, izbūvēt patstāvīgus īpašuma objektus (konkrēti – atjaunojamo energoresursu siltumavots līdz 8 MW) un īpašuma tiesības uz būvniecības rezultātā radušos būvi nostiprināt zemesgrāmatā uz Nomnieka vārda uz nomas līguma darbības laiku”, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
2. Reģistrēt zemesgrāmatā 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
3. Reģistrēt zemesgrāmatā 19.01.2009. Pārjaunojuma līgumu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-101/2008) 27.02.2001. Līgumam par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 27.02.2001 Līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lemjošās daļas . un 3. punktā minēto līgumu reģistrēšanai zemesgrāmatā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 630
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”  
Ņemot vērā strukturālās izmaiņas un izmaiņas amata nosaukumos un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmās daļas 1.punktu un 207.pantu, 210.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumu Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”, izdarot šādas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā:
1.1. aizstāt Komisijas locekļa J.GOBAS amata nosaukumu „Cēsu rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks” ar šādu amata nosaukumu: „Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks”;
1.2. aizstāt Komisijas locekles R.PETROVAS amata nosaukumu „Vaives pagasta pārvaldes Sociālā dienesta vadītāja” ar šādu amata nosaukumu: „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociālais darbinieks;
1.3. aizstāt Komisijas sekretāres I.RUDZĪTES amata nosaukumu „Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore” ar šādu amata nosaukumu: „Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā inspektore”.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 631
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”  
Ņemot vērā strukturālās izmaiņas un izmaiņas amata nosaukumos un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta ceturto un piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumu Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”, izdarot šādas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva V.Suhānovu, Pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieku;
1.2. par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt R.PETROVU, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociālais darbinieks;
1.3. aizstāt Komisijas locekli „I.ORLOVSKA, Cēsu rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektore” ar „I.LAMBERTE, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore”;
1.4. aizstāt Komisijas locekles L.PĒTERSONES amata nosaukumu „Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības aģentūras speciāliste darbam ar bērniem un ģimeni” ar šādu amata nosaukumu: „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem”;
1.5. aizstāt Komisijas sekretāres I.RUDZĪTES amata nosaukumu „Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore” ar šādu amata nosaukumu: „Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā inspektore”;
1.6. izslēgt no komisijas sastāva S.PUTĀNI, Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāju;
1.7. iekļaut komisijas sastāvā S.KLĒTNIECI, Cēsu novada Vecāku domes pārstāvi.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 632
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.254 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju Statusa piešķiršanai”  
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr.254 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju Statusa piešķiršanai” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības komisijas Statusa piešķiršanai sastāvu:
  1. izslēgt no komisijas sastāva I.Sirmo, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāju;
  2. iekļaut komisijas sastāvā I.Grozu, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 633
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”  
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Arhīva apstrādes ekspertu komisijas sastāvu:
  1. izslēgt no komisijas sastāva I.Sirmo, Administratīvās nodaļas vadītāju;
  2. iekļaut komisijas sastāvā I.Grozu, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 634
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”  
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvu:
  1. izslēgt no komisijas sastāva I.Sirmo, Administratīvās nodaļas vadītāju;
  2. iekļaut komisijas sastāvā I.Grozu, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 635
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai”
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Novērtēšanas komisijas Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai sastāvu:
  1. izslēgt no komisijas sastāva I.Sirmo, Administratīvās nodaļas vadītāju;
  2. iekļaut komisijas sastāvā I.Grozu, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 636
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Purpurs”
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā 2010.gadā SIA „Purpurs” (reģistrācijas Nr.40003513336, juridiskā adrese Augusta Dombrovska ielā 30-121, Rīga).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 637
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā 2010.gadā D. Treikmanei.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 638
Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 355 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 28.03.2010. noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”, ievērojot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ierosinājumus (saņemti 29.09.2010. Nr. 2101/1-20 un 12.08.2010.Nr. 1690/1-20), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr. 355 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu, papildinot ar 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļu (vad.A.Zerne), Vaives pagasta pārvaldi (vad.V.Zaļaiskalna) un pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) iekasēt Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” noteikto pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā kompetenču sadalījumu pielikumā”.
 1. Lēmums ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas Cēsu novada domes saistošie noteikumi, kas reglamentē tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 639
Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 270 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr. 270 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām” izsakot 2.14.punktu šādā redakcijā:
„2.14. un citus Cēsu novada pašvaldības teritorijā darbojošos sporta klubus un sporta organizācijas, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta padomes atzinumu, ja tās ieguldījušas atzīstamu darbu sporta veidu attīstības veicināšanā Cēsu novadā vai nodarbojas ar Cēsu novada bērnu un jauniešu sagatavošanu sporta sacensībām.”
2. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktors J.Naglis).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 640
Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksas parādu
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, kā arī ņemot vērā ekonomisko situāciju Cēsu pilsētā un galapatērētāju maksātspēju un to, ka parāds ir veidojies laika periodā līdz nodomu protokola (noslēgts starp SIA „Jaunā fabrika” un Cēsu pilsētas domi) spēkā stāšanās brīdim 27.02.2009., un to, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, saskaņā ar Civillikuma 1846.pantu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piekrist ieskaitam, dzēšot Cēsu novada pašvaldības prasījumu par pamatlīdzekļu nomu par 22 177,37 Ls (divdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi lati, 37 santīmi), t.sk. PVN 21% apmērā ar SIA „Cēsu siltumtīkli” pretprasījumu par veiktajām remonta izmaksām nomātajos pamatlīdzekļos 2010.gadā. SIA „Cēsu siltumtīkli” ieskaita veikšanai Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā iesniegt izdevumu attaisnojošus dokumentus (tāmes, pavadzīmes vai rēķinu kopijas un savstarpējo darbu pieņemšanas – nodošanas aktus) un pieņemšanas-nodošanas aktu par veiktajām izmaksām nomātajos pamatlīdzekļos.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 641
Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izpildi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt pārskatu par Cēsu novada pašvaldības budžeta izpildi uz 30.09.2010.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 642
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.43 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. (protokols Nr. 15) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.43 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 643
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 44 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ievērojot Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumu Nr. 111 „Par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas”, Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr. 575 „Par Reģionālā izglītības centra likvidāciju”, ievērojot Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumus Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 44 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 644
Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011.gada apkures sezonā apstiprināšanu
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, Cēsu novada domes 22.06.2010. Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 12.4. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.10.2010. atzinumam (prot. Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.9.2010. (prot. Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar centralizēto apkuri 2010./2011. gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 645
Par finansējumu projektam „EVS in Cesis Children and Youths Centre”
Pamatojoties uz 08.09.2009. Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” un Cēsu bērnu un jauniešu interešu centra noslēgto līgumu par projekta „EVS in Cesis Children and Youths Centre” Nr.LV-21-39-2009-R3 realizāciju, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 18.un 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. (prot.Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu interešu centram (direktore Dz.Matusēviča) no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „EVS in Cesis Children and Youths Centre” pēcapmaksas finansējumu.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 646
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.10.2010. atzinumam (prot. Nr. 9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. (prot.Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” organizētā 2010.gada Starptautiskās sociālo darbinieku dienas pasākuma dalības maksu Ls 1,50 (viens lats 50 santīmi) vienam dalībniekam.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 647
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumā Nr.721 „ Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā”
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (prot.Nr.9), Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.7 „Par Cēsu novada pašvaldības kā pastāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu” (prot.Nr.2). likumu „ Par pievienotās vērtības nodokli” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumu Nr.721 „Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā” (prot.Nr.15, 26.p.) 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ 8. Ls 8,00 (astoņi lati 00 santīmi), t.sk. PVN- tematiskie kursi pieaugušajiem par vienu nodarbības ciklu (6 stundas)”.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 648
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.10.2010. atzinumam (prot. Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) pieņemt ziedojumu no SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (vienotais reģistrācijas Nr.50003050931) – SIA „Latvijas Mobilais Telefons” rīkotās pirmklasnieku akcijas ietvaros savāktās bērnu grāmatas 379 (trīs simti septiņdesmit deviņas) bērnu grāmatas par kopējo vērtību Ls 3,79 (trīs lati septiņdesmit deviņi santīmi) izdalīšanai Sociālā dienesta Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem un Dienas centra „Saules taka” klientiem un Sociālā dienesta redzeslokā esošajām sociālā riska ģimenēm ar bērniem.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes iekšējai revidentei B. Kuplajai.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 649
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumiem (21.10.2010. Nr. 2282/1-25; 21.10.2010. Nr. 2281/1-25; 21.10.2010. Nr. 2280/1-25) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - iestādes darba organizācijai - skolas jubilejas pasākuma organizēšanai no šādiem ziedotājiem:
 • Ingas Urnikas – Ls 10,00 (desmit lati 00 santīmi);
 • Gunāra Vīksnas – Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi);
 • SIA „Nodus” – Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi);
 • AS Swedbanka – Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi);
 • Mārtiņa un Lienes Biezie – Ls 50,00 ( piecdesmit lati 00 sant.).
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus - iestādes darba organizācijai- Cēsu Valsts ģimnāzijai un skolas korim - - Roberta Seisuma fonds (ASV) – Ls 500 (pieci simti lati 00 santīmi).
 2. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 650
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu 1.pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas I.Kalniņas iesniegumu (30.09.2010., Nr.1-27/175) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt no SIA „Nodus” ziedojumu- dāvanu karti Nr.CĒS-02193 Ls 90,00 vērtībā – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai– elektriskās plīts iegādei mājturības kabinetam.
 2. Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 651
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Līvu pamatskolas direktores A,Gabranovas iesniegumu (08.10.2010., Nr.01-28/179) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai pieņemt – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu
 2. Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 652
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (08.10.2010., Nr.1-13/94) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumam (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 653
Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 654
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 655
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Apšu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 656
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 657
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pureņu ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 658
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumā Nr.728 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.pantu, 8.pantu, 17.pantu, pārejas noteikumu 13.punktu, likumu ‘Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.728 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu” apstiprinātās kārtības nosaukumu izsakot to šādā redakcijā: „Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.
 2. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.728 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu” apstiprināto kārtību visā tekstā aizstājot vārdu „pilsētas” ar vārdu „novads” attiecīgajā locījumā.


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 659
Par nedzīvojamo telpu Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu nomā sīkdzīvnieku patversmes vajadzībām
Lai nodrošinātu Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā noteikto, ka vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu, kā arī lai izveidotu, racionāli un lietderīgi apsaimniekotu sīkdzīvnieku patversmi nedzīvojamās telpās Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.10.2010. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pieņemt no Cēsu pilsētas SIA “Vinda” lietošanā par maksu (nomā) nekustamo īpašumu – vienu nedzīvojamo ēku, kadastra numurs 4201-006-0106-001, ar kopējo platību 89.5 m2 un vienu nedzīvojamo ēku, kadastra numurs 4201-006-0106-002 , ar kopējo platību 36,1 m2, kopā divas nedzīvojamās ēkas, turpmāk – Nekustamais īpašums.
 2. Noteikt Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sīkdzīvnieku patversmes izveidošana un darbības nodrošināšana klaiņojošo dzīvnieku ievietošanai.
 3. Noteikt nomas termiņu līdz 2011.gada 31.oktobrim.
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā visus nodokļus, un citas nastas, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma izmantošanu un apņemas nodrošināt nomā nodotās teritorijas uzturēšanu.
 5. Noteikt, ka Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Nekustamā īpašuma telpās, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.
 6. Apstiprināt sagatavoto nomas līgumu saskaņā ar pielikumu.
 7. Noslēgt ar Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, reģ.Nr.49503000754, nomas līgumu saskaņā ar pielikumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 660
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 85, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.24), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
   1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1676 sadalīšanai.
   2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1676 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 661
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 83, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.24), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1605 sadalīšanai.
  2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1605 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Pielikums
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 662
Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu A. Juriksonam
Pamatojoties uz 14.10.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto ( Reģ. Nr. 1381/F- 1- 25) A. Juriksona iesniegumu, ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”3.panata otrās daļas 2.punktā noteikto dokumentu , uz kā pamata tiek izsniegta politiski represētās personas apliecība, un šī likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto personu loku, ko var atzīt par politiski represēto personu; ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 22.10.2010. atzinumu ( prot. Nr. 6), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par ( G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Nepiešķirt Aleksandram Juriksonam politiski represētās personas statusu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.)
 
 


2010.gada 28.oktobra protokols nr.17       Lēmuma nr. 663
Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu T.Zāmuelim  
Pamatojoties uz 17.09.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto ( Nr. 1286/F-1-25) T.Zāmueļa iesniegumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas atzinumu Nr 1 – 17/4966 ( Reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā Nr. 2287/1 -20), likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”4.panta pirmajā daļā noteikto dokumentu kopumu, uz kā pamata tiek noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss; ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 22.10.2010. atzinumu ( prot. Nr. 6), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par ( G.Šķenders, M.Malcenieks, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Timermanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Nepiešķirt Tālivaldim Zāmuelam nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.)


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv