Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 6.jūnijs   Vārda dienu svin: Ingrīda, Ardis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 9.decembra protokols Nr.22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 738Par Cēsu novada Būvvaldes 07.10.2010. lēmuma Nr. 229 atcelšanu
2 739Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas 05.10.2010. lēmuma Nr. 89 atcelšanu
3 740„Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu”
4 741Par Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģijas papildināšanu ar nodaļu Pieaugušo izglītība
5 742Par adrešu Gaujas ielā 68 Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
6 743Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 71, Cēsīs, Cēsu nov.  
7 744Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Raunas ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., un telpu grupas adreses likvidēšanu  
8 745Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lapsu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
9 746Par adreses piešķiršanu Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
10 747Par adreses piešķiršanu Alkšņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
11748Par zemes vienību Pļavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
12 749Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību zem autoceļa Vaives pagastā, Cēsu novadā
13 750Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
14 751Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
15 752Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu  
16 753Grozījumi Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.653„Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā”
17 754Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā pirmpirkuma tiesību un pirkuma līguma apstiprināšanu
18 755Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
19 756Par Ziemassvētku tirdzniecības organizēšanu Cēsu tirgū
20 757Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs
21 758Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
22 759Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
23 760Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
24 761Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
25 
26 762Par projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā
27 763Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai
28 764Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu
29 765Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei
30 766Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei”
31 767Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 327 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””
32 768Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 324 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam”
33 769Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS””
34 770Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
35 771Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā
36 772Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
37 773Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Rīdzenes ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
38 774Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotās mantas bezatlīdzības pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībā
39 775Par 2011.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
40 776Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
41 777Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
42 778Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu
43 779Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
44 780Par atteikšanos pārņemt dzīvokļa īpašumu Nr. 57 Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā Cēsu novada pašvaldības īpašumā
45 781Par nomas līguma ar biedrību „Art Cēsis” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
46 782Par adrešu apstiprināšanu un piešķiršanu Dārza ielā, Cēsīs
47 783Par adrešu piešķiršanu Cēsīs, Cēsu novadā
48 784Par G.Šķendera komandējumu
49 785Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 738
Par Cēsu novada Būvvaldes 07.10.2010. lēmuma Nr. 229 atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu, 7.pantu, 11.panta pirmo daļu, Civillikuma 1067. - 1072.pantus, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Grozīt Cēsu novada būvvaldes 07.10.2010. lēmuma Nr. 229, 2.punktu aiz vārdiem „L.Rozītim” papildinot ar vārdiem „sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas”.
 2. Grozīt Cēsu novada būvvaldes 07.10.2010. lēmuma Nr. 229, 3.punktu nosakot, ka L.Rozītim un J.Kirstukas noslēgt līgumu ar Vaives pagasta pārvaldi par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanu viena mēneša laikā pēc Cēsu novada domes saistošo noteikumu „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” spēkā stāšanās dienas.
 3. L.Rozītim un J.Kirstukas sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sakārtot inženierkomunikācijas (kanalizācijas) izbūvi, kas atrodas kopīpašumā esošajā nekustamajā īpašumā ,,Veclejas Pūkšeri’’, Vaives pag., atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 739
Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas 05.10.2010. lēmuma Nr. 89 atcelšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta pirmo daļu, 76.panta trešo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu, Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 2.1.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Noraidīt Anatolija Kasperoviča iesniegumu par Kokaugu aizsardzības komisijas 05.10.2010.lēmuma Nr. 89 atcelšanu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 740
„Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola 16.11.2010.iesniegumu Nr.1-12/280 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.2522/1-24), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta pirmās daļas 7. punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. (prot.Nr.16) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols):
  1. nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam;
  2. informēt Izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 741
Par Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģijas papildināšanu ar nodaļu Pieaugušo izglītība
Ziņo: D.Rubene, Pieaugušo izglītības centra direktore
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.p, Izglītības likuma 17. panta 22.p, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 22.04.2010. lēmumu Nr.214 „Par Cēsu novada Izglītības stratēģijas papildināšanu” un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Papildināt „Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģiju 2008.-2013.gadam ” (lēmums nr. 372 17.04.2008.) , ar nodaļu Pieaugušo izglītība.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 742
Par adrešu Gaujas ielā 68 Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un pamatojoties uz Cēsu novada domes Attīstības komisijas 07.12.2010. priekšlikumu (prot. Nr.28), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izteikt Cēsu novada domes 17.11.2011. lēmuma Nr. 666 3. punktu šādā redakcijā: “3. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.1) un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 2202 001, 4201 0622 2202 002 un 4201 006 2202 003 adresi Gaujas iela 68, Cēsis, Cēsu nov.”;
Papildināt lēmumu ar 3.3. punktu:
“3.3. Piešķirt uz zemes gabala esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 2218 004, 4201 006 2218 005, 4201 006 2218 006, 4201 006 2218 007, 4201 006 2218 008 4201 006 2218 009, 4201 006 2218 010, 4201 006 2218 011, 4201 006 2218 012, 4201 006 2218 013, 4201 006 2218 003, 4201 006 2218 002 un 4201 006 2218 001 adresi Gaujas iela 68A, Cēsīs, Cēsu nov.”  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 743
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 71, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.11.2010. priekšlikumu (prot. Nr.27) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Noteikt zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 71, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 008 1307, platība 1316 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 744
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Raunas ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., un telpu grupas adreses likvidēšanu  
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.11.2010. priekšlikumu (prot. Nr.27) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt zemes gabalam Raunas ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 005 2313, platība 700 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 252 m2, daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702) – 448 m2.
 1. Noteikt par likvidētu telpu grupas adresi Raunas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov. (adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā 115753206).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 745
Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lapsu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0136 adresi Lapsu iela 19, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā)
 1. Mainīt adreses uz iepriekš minētās zemes vienības esošām funkcionāli saistītām ēkām Lapsu ielā 19/2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0136 002, un Lapsu ielā 19/5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0136 005 (īpašnieks SIA Firma „VAR C”), piešķirot tām zemes vienībai atbilstošu adresi Lapsu iela 19, Cēsis, Cēsu nov.
 1. Noteikt, ka līdzšinējās adreses Lapsu ielā 19/2, Cēsīs, Cēsu nov., un Lapsu ielā 19/5, Cēsīs, Cēsu nov., saglabājamas kā īpašuma nosaukumi (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumi Nr.1876 un Nr.1877) līdz to savstarpējai apvienošanai vai pievienošanai zemes īpašumam.
 1. Mainīt adresi uz zemes vienības Lapsu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., esošai ēkai ar līdzšinējo adresi Lapsu ielā 19/1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0136 001 (īpašnieks SIA „ENERGO 9”), piešķirot tai adresi Lapsu iela 19A, Cēsis, Cēsu nov..
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 746
Par adreses piešķiršanu Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Lai sagatavotu zemes vienības kadastrālajai uzmērīšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam, sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 2012 un 4201 006 0056, nosaukumu Priedes iela 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2012 adresi Priedes iela 9, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 747
Par adreses piešķiršanu Alkšņu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Lai sagatavotu zemes gabalu kadastrālajai uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0326 adresi Alkšņu iela 1, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
 1. Zemes vienības zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 748
Par zemes vienību Pļavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. sēdes atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2514 un kadastra apzīmējumu 4201 005 2517 Pļavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., (pielikumā).
 2. Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai un uz tā esošai ēkai saglabāt adresi Pļavas iela 2, Cēsīs, Cēsu nov:
2.1. Zemes gabala platība 1089 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801);
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 749
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību zem autoceļa Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemta 2010.gada 25.oktobrī ( reģ. Nr.2303/1-23 ) VAS „Latvijas valsts ceļi” 2010.gada 20.oktobra vēstule Nr.4.9/3220 ar lūgumu lemt par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0176, platība 1,81 ha, piederību pašvaldībai. Saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3. punktu , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 23.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 27), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā ceļu : A/c V294 – Stariņi – Jaunslēpeņi - V294, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0176, platība 1.81 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu.
2. Atdalīt no valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošā nekustamā īpašuma „V294”,Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.4290 003 0117 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0176.
3. Zemes lietošanas mērķis- zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (1101).
4. Lēmuma iesniegšanu Valsts Zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 750
Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, izglītības darba grupas viedokli un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. atzinumam (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumam (prot.Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2009.gada 12.novembra lēmumā „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”, veicot šādus grozījumus:
  1. punktā 2.1. frāzi „vecāku maksa par vienu dienu Ls1.40 ( viens lats četrdesmit santīmi)” aizstāt ar frāzi „vecāku maksa par vienu dienu Ls1.30 ( viens lats trīsdesmit santīmi)”;
  2. svītrot punktu 3.
 1. Lēmums stājas spēkā 01.01.2011.
 2. Lēmuma izpildi darbībā nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, pirmsskolas iestāžu vadītājām un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 751
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumus „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 12.01.2010.), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 1.pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 27.07.2010.) „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā” rezultātus (lēmums pieņemts 02.08.2010.), izglītības darba grupas viedokli, pamatojoties Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. atzinumam (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumam (prot.Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs:
1.1. 1.-12.klašu izglītojamajiem šādu standartpusdienu cenu:
1.1.1. Cēsu pilsētas pamatskolas izglītojamiem - Ls 0,80 ;
1.1.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – Ls 0,80;
1.1.3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – Ls 0,80;
1.1.4. Cēsu 2.vidusskolas izglītojamiem – Ls 0,80 ;
1.1.5. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas izglītojamiem – Ls 0,68 ;
1.1.6. Cēsu 1.pamatskolas izglītojamiem – Ls 0,66 ;
1.1.7. Cēsu 2.pamatskolas izglītojamiem – Ls 0,70 .
2. Noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolu izglītojamajiem :
2.1. brokastu cenu - Ls 0,33 ;
2.2. pusdienu cenu - Ls 0,60 ;
2.3. launaga cenu - Ls 0,27 ;
2.4. vakariņu cenu - Ls 0,33 .
3. Noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmsskolas grupu izglītojamiem :
3.1. Ls 0.90 (t.sk.PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
3.2. Ls 1.15 (t.sk.PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
4. Noteikt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes , Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes , Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Līvu pamatskolas , Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas darbiniekiem:
4.1. brokastu cenu – Ls 0.43 ;
4.2. pusdienu cenu - Ls 0.70 ;
4.3. launaga cenu - Ls 0.37 ;
4.4. vakariņu cenu - Ls 0.43 .
 1. Lēmums stājas spēkā 01.01.2011.
 2. Lēmuma izpildi darbībā nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, pirmsskolas iestāžu vadītājām un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 752
Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (26.11.2010., Nr.1-11/175) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Likvidēt Rāmuļu pamatskolā šādas amata vienības:
1.1. 1 amata vienību remontstrādnieks;
1.2. 0,2 amata vienības kurinātājs;
1.3. 0,25 amata vienības sētnieks.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei A.Sīmanei.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 753
Grozījumi Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.653„Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā”
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 754
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Gaujas ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā pirmpirkuma tiesību un pirkuma līguma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.11.2010. priekšlikumu (prot. Nr.11), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – palīgceltnes – garāžas ar adresi Gaujas iela 30, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0514 003) – 173/388 domājamās daļas – neapdzīvojamo telpu (garāžu) Nr.2, turpmāk – Īpašuma objekts, Andrejam Melbārdim un Mārītei Vētrai.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 755
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta 1.daļu, 10.pantu, 11.pantu, 12.pantu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.11.2010. priekšlikumu (prot. Nr.11), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par nenotikušu Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – „Vidus Betes”, Vaives pag., 2010.gada 23.novembra izsoli.
 2. Atkārtoti nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – „Vidus Betes”, Vaives pag., kadastra numurs 4290 005 0002, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kopplatība 40.9 ha un mājīpašuma – dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 001) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 002), turpmāk – Īpašuma objekts.
 3. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 52 000,00 (piecdesmit divi tūkstoši lati) bez PVN.
 4. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas t.i. Ls 5200, 00 (pieci tūkstoši divi simti lati).
 5. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 6. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 7. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 756
Par Ziemassvētku tirdzniecības organizēšanu Cēsu tirgū
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz „Alkoholisko dzērienu aprites likuma” 8. panta 1. daļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 3. punktu, Cēsu novada pašvaldības 2003. gada 15. maija Saistošo noteikumu Nr.7 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 1.1. punktu, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut SIA “ Cēsu tirgus” organizēt tematisko Ziemassvētku tirgu ar kultūras programmu Cēsu tirgū:
  1. norises vietas - Valmieras ielā 2, Dzintara ielā 3, Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā;
  2. norises laiks – no 2010. gada 17.decembra līdz 2010.gada 24. decembrim, katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, 2010.gada 24.decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.
 2. Izsniegt vienreizēju alkoholisko dzērienu tirdzniecības atļauju karstvīna tirdzniecībai laika periodam no 2010. gada 17. decembra līdz 2010.gada 24. decembrim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 757
Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finansu vadību”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumus Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „ Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2.12.2010. atzinumam (protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un Vaives pagasta vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 758
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (15.11.2010., Nr.2516/1-25) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no SIA „Emilia” – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - šādu mācību tehniku:
 • Dators Pentium Dual Core 2.5GHz 2GB – 1.gab.par summu Ls 250,00;
 • Monitors LCD AOC 21.5”5ms60000:1 – 1 gab. par summu Ls 95,00;
 • Projektora stiprinājums 15KG 8-15 cm – 1 gab. par summu Ls 125,00;
 • Multimediju projektors Benq MP515 – 1 gab. par summu Ls 289,00;
 • Interaktīvā tāfele ActivBoard 378 – 1 gab. par summu Ls 890,00;
 • Dokumentu kamera JY-90B – 1 gab. par summu Ls 335,00.
 1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 759
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (26.11.2010., Nr.1-11/174) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt ziedojumu no biedrības „Cēsu Rotari klubs” – iestādes darba organizācijai – sociāli mazaizsargāto un daudzbērnu ģimeņu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Ls 546,00 (pieci simti četrdesmit seši lati 00 santīmi).
 2. Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 760
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumiem (23.11.2010., Nr.1-12/259, 24.11.2010., Nr.1-12/261 un 24.11.2010., Nr.1-12/263) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt šādus ziedojumus:
  1. no Monikas Renbergas (Zviedrija) – materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai – 60 gab. krēslus Ls 225,00 vērtībā;
  2. no Aleksandra Brēmaņa - materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai – gleznu Ls 150,00 vērtībā;
  3. skolas 85.gadu jubilejā - materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – no absolventiem šādas ziedotās grāmatas:
Nr.p.k. Grāmatas autors, nosaukums Ziedotājs Skaits Cena, Ls
1. Latvijas enciklopēdija 2.sējums Jānis Endele 1 5,00
2. Latvijas enciklopēdija 3.sējums Jānis Endele 1 5,00
3. Latvijas enciklopēdija 5.sējums Jānis Endele 1 5,00
4. Siguldas novada gadsimtu grāmat Vilnis Trupavnieks 1 2,00
5. Butulis. Latvijas vēsture Ilze Sončika 1 2,00
6. Veisbergs. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca 1954.gada absolventi 1 3,00
7. Gēni un DNS 1954.gada absolventi 1 1,00
8. Latvijas vēstures atlants 1954.gada absolventi 1 1,00
9. Nezināmais karš 1954.gada absolventi 1 10,00
10. Grāvītis. Ādolfs Ābele un Dziesmuvara Ojārs Aleksis 1 2,00
11. Ādolfs Ābele. Kora dziesmas Ojārs Aleksis 1 2,00
1.4. no PKS „Straupe” – darba organizācijai – Ls 100,00 (viens simts lati);
1.5. no SIA „Biznesa augstskola Turība” – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – kafijas automātu TKA8SL1 Solitaire BOSCH Ls 99,00 vērtībā.
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 761
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības (Förderverein Städtpartnerschaft Achim – Cesis e.V.) 15.11.2010. vēstuli un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 25.11.2010. atzinumu (protokols Nr. 11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17) Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pieņemt Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības (Förderverein Städtpartnerschaft Achim – Cesis e.V.) ziedojumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro) apmērā iestādes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - patversmes trūcīgām personām, kas nonākušas krīzes situācijā, izbūves projekta izstrādei.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) izlietot ziedojumu atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes iekšējai revidentei B. Kuplajai.


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 762
Par projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss ar mērķi veicināt Programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai un iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu. Sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai, Pērnavas pilsētas domei, Cēsu 4.arodvisdusskolai, Pērnavas arodvidusskolai, biedrībai „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, Igaunijas biedrībai „Pērnavas biznesa un attīstības centrs”, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas apvienotajā sekretariātā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Iesniegt Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektu uzņēmējdarbības attīstībai pārrobežu programmas prioritātē 2.3. Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) paredzēt no 2011. – 2012. gadam budžetā līdzfinansējumu (17% apmērā no Cēsu novada pašvaldības aktivitāšu finansējuma, kopējai projektā paredzēto aktivitāšu summai nepārsniedzot 181 628 EUR) un priekšfinansējumu projekta īstenošanai.
 3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad. D.Trapenciere).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 763
Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un Igaunijas-Latvijas programmas apvienotā tehniskā sekretariāta izsludināto projektu pieteikumu konkursu, kā arī sadarbojoties pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar Tartu Radošo industriju centru tika sagatavots projekta pieteikums ar darba versijas nosaukumu „Mākslinieki un radošie uzņēmēji reģionālai attīstībai” iesniegšanai Igaunijas-Latvijas programmas apvienotā tehniskajā sekretariātā, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumam (prot. Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” iesniegt projekta pieteikumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektu ar darba versijas nosaukumu „Mākslinieki un radošie uzņēmēji reģionālai attīstībai”.
 2. Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai paredzēt 2011. – 2012. gada budžetā līdzfinansējumu (15% apmērā no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” aktivitāšu finansējuma, kopējai summai nepārsniedzot 12 000 EUR) un priekšfinansējumu projekta īstenošanai.
 3. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 764
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-005-1413, daļu: administratīvu ēku nostiprinātas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 70 (lēmuma datums 17.08.1998.) uz Cēsu novada pašvaldības vārda. Administratīvās ēkas kopējā platība 1626,8 m2, ko veido biroja telpu platība 791,0 m2 un koplietošanas telpu platība (tajā skaitā lielā un mazā zāle) 835,8 m2.
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 4. nodaļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nomas maksu (aprēķins saskaņā ar pielikumu) publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa) biroja telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā sākot ar 01.01.2011.:
  1. par telpām Nr. 1,2,3,5,6,7,8 ēkas 1. stāvā (bez telpu uzkopšanas) = 1,55 Ls/m2 mēnesī;
  2. par telpām Nr. 1,2,3,5,6,7,8 ēkas 1. stāvā (ar telpu uzkopšanu) = 2,19 Ls/m2 mēnesī;
  3. par pārējām telpām (izņemot 1.1 punktā minētās, bez telpu uzkopšanas) = 1,06 Ls/m2 mēnesī;
  4. par pārējām telpām (izņemot 1.2 punktā minētās, ar telpu uzkopšanu) = 1,70 Ls/m2 mēnesī.
 2. Apstiprināt nomas maksu (aprēķins saskaņā ar pielikumu) privāto tiesību subjektam (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa) biroja telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā sākot ar 01.01.2011., kuru veido 1. punktā noteiktā, kam piesummēta ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9, 24.p.) noteiktā.
 3. Apstiprināt maksu (aprēķins saskaņā ar pielikumu) visiem nomniekiem par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa) biroja telpās ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā sākot ar 01.01.2011.:
  1. neizmantojot internetu = 1,74 Ls/m2 mēnesī;
  2. izmantojot internetu = 1,82 Ls/m2 mēnesī.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V. Krastiņš).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 765
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot LR Centrālās statistikas pārvaldes, 29.05.2010. iesniegumu Nr. 0708-10/811 (reģistrēts 31.05.2010. ar Nr. 1177/1-25), kurā izteikts lūgums rast iespēju laika posmā no 02.01.2011. līdz 10.06.2011. iznomāt telpas tautas skaitīšanas darbinieku vajadzībām, Tautas skaitīšanas likuma 12.panta 3. punktu: „Pašvaldības sadarbībā ar Pārvaldi un citām valsts institūcijām nodrošina tautas skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina par samaksu skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem”, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 1. nodaļas 4.10 punktu un 2. nodaļas 7. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei, reģ. Nr. 90000069830, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 12, 13 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 28,1 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt tautas skaitīšanas darbiniekus ar darba telpām.
 2. Noteikt nomas termiņu no 03.01.2011. līdz 10.06.2011.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: 1,70 Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 47,77 (četrdesmit septiņi lati 77 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 28,1 m2 = 51,14 Ls mēnesī (bez PVN)
 5. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. stāvā.
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 7. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 766
Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka ar 04.06.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-278/2010 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei (šobrīd Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrības organizācija), reģ. Nr. 90000088193, nodota lietošanā par maksu (nomā), nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 12,17 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 29,0 m2, turpmāk – Telpas -, ar mērķi nodrošināt organizācijas darbu, līguma termiņš – līdz 31.12.2010., Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrības organizācijas 22.11.2010. iesniegumu Nr. 15 (reģistrēts 22.11.2010. ar Nr. 2547/1-23), kurā izteikts lūgums pagarināt iepriekšnoslēgto Telpu nomas līgumu līdz 31.12.2015., pamatojoties uz organizācijas ievērojamo veikumu darba ņēmēju interešu aizstāvībā, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. punktu un 6. nodaļas 87. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 03.06.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei” (prot. Nr. 7, 23.p.):
  1. aizstājot lēmuma 2. punktā skaitļus un vārdus „līdz 31.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem „līdz 31.12.2015.”;
  2. izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „3. No 01.01.2011. noteikt nomas maksu par Telpām: (1,70 + 1,00) Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 78,30 (septiņdesmit astoņi lati 30 santīmi) mēnesī (bez PVN)”;
  3. izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: „5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas no 01.01.2011. kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 29,0 m2 = 52,78 Ls mēnesī (bez PVN)”.
 1. Papildināt lēmumu ar 11. punktu šādā redakcijā: „11. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. stāvā.
 2. Noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
  1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
  2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
  3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja nomas maksa noteikta saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 69. punktu un ir mainījušies Iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-278/2010.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 767
Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 327 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka ar 04.06.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-274/2010 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”, reģ. Nr. 44103026682, nodota lietošanā par maksu (nomā), nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojama biroja telpa Nr. 18 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 8,6 m2, turpmāk – Telpa -, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, līguma termiņš – līdz 31.12.2010., Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs” 24.11.2010. iesniegumu (reģistrēts 24.11.2010. ar Nr. 2574/1-23), kurā izteikts lūgums pagarināt iepriekšnoslēgto Telpu nomas līgumu uz 2011. gadu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. punktu un 6. nodaļas 87. punktu, Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumu Nr. 430 „Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs” (prot. Nr. 10, 21.p.) un 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 03.06.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 327 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”” (prot. Nr. 7, 29.p.):
  1. aizstājot lēmuma 2. punktā skaitļus un vārdus „līdz 31.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem „līdz 31.12.2015.”;
  2. izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „3. No 01.01.2011. noteikt nomas maksu par Telpām: (1,06 + 1,00, kam piemērota 75% atlaide) Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 11,27 (vienpadsmit lati un 27 santīmi) mēnesī (bez PVN)”;
  3. izsakot lēmuma 7. punktu šādā redakcijā: „7. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas no 01.01.2011. kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 8,6 m2 = 15,65 Ls mēnesī (bez PVN)”.
 1. Noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
  1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
  2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
  3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja nomas maksa noteikta saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 69. punktu un ir mainījušies Iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-274/2010.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 768
Grozījumi Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumā Nr. 324 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka ar 04.06.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-279/2010 Vitālijam Mališevam, nodota lietošanā par maksu (nomā), nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojama biroja telpa Nr. 6 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2, turpmāk – Telpa -, ar mērķi nodrošināt vietu uzņēmējdarbības konsultāciju veikšanai, līguma termiņš – līdz 31.12.2010., Vitālija Mališeva 23.11.2010. iesniegumu (reģistrēts 23.11.2010. ar Nr. 1499/F-1-23), kurā izteikts lūgums pagarināt iepriekšnoslēgto Telpu nomas līgumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 10) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. punktu un 6. nodaļas 87. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr.22, 27.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 03.06.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 324 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Vitālijam Mališevam” (prot. Nr. 7, 26.p.):
  1. aizstājot lēmuma 2. punktā skaitļus un vārdus „līdz 31.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem „līdz 31.12.2011.”;
  2. izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „3. No 01.01.2011. noteikt nomas maksu par Telpām: (1,06 + 1,00) Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 26,99 (divdesmit seši lati 99 santīmi) mēnesī (bez PVN)”;
  3. izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: „5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas no 01.01.2011. kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 13,1 m2 = 23,84 Ls mēnesī (bez PVN)”.
 1. Papildināt lēmumu ar 10. punktu šādā redakcijā: „10. Noteikt, ka papildus Telpai, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. stāvā.
 2. Noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
  1. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-279/2010.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 769
Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS””
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka ar 01.09.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-426/2010 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VILVETAS”, reģ. Nr. 44103054718, nodota lietošanā par maksu (nomā), nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojama biroja telpa Nr. 14 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, turpmāk – Telpa -, ar mērķi nodrošināt biroja vajadzības saimnieciskās darbības veikšanai, līguma termiņš – līdz 31.12.2010., Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VILVETAS” 22.11.2010. iesniegumu (reģistrēts 23.11.2010. ar Nr. 2557/1-23), kurā izteikts lūgums pagarināt iepriekšnoslēgto Telpu nomas līgumu līdz 01.07.2011., likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 10) punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. un 9. punktu (ievērojot lietderības apsvērumus), Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt 26.08.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” (prot. Nr. 12, 49.p.):
  1. aizstājot lēmuma 2. punktā skaitļus un vārdus „līdz 31.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem „līdz 01.07.2011.”;
  2. izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „3. No 01.01.2011. noteikt nomas maksu par Telpām: (1,06 + 1,00) Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 26,78 (divdesmit seši lati 78 santīmi) mēnesī (bez PVN)”;
  3. izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: „5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas no 01.01.2011. kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 13,0 m2 = 23,66 Ls mēnesī (bez PVN)”.
 1. Papildināt lēmumu ar 10. punktu šādā redakcijā: „10. Noteikt, ka papildus Telpai, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. stāvā.
 2. Noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
  1. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-426/2010.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 770
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot SIA „Rīgas Rēvija” mutiski izteiktu iesniegumu, 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2-7-72/2010, ar kuru nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4201-005-1502, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Īpašums-, daļa – telpas ēkas 1. stāvā, 108,4 m2 platībā nodotas lietošanā par maksu (nomā) SIA „Rīgas Rēvija” ar mērķi – komercdarbības veikšana, termiņš 31.05.2010., 03.06.2010. Grozījumus Nr. 2-7-336/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010, 17.09.2010. Grozījumus Nr. 2-7-444/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010, ka Nedzīvojamo telpu nomas līgums nav pārtraukts (izbeigts) uz lēmuma pieņemšanas brīdi, būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbu iepirkuma procedūras gaitu, kas ļauj noteikt būvdarbu uzsākšanas termiņu ne ātrāku kā 01.01.2011., ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.), aizstājot lemjošās daļas 2. punktā skaitļus „31.05.2010.” ar skaitļiem „30.01.2011.”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 771
Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu, saskaņā 2019. gada 26. novembra Cēsu novada domes sēdes protokolu Nr. 14., punktu Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata saraksta apstiprināšanu”, lai nodrošinātu ERAF līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ieviešanu un pamatojoties uz Cēsu novada domes 02.12.2010. Finanšu komitejas (prot. Nr.17) sēdes atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt , ka ūdenssaimniecības pakalpojumus - ūdensapgādi un kanalizāciju Cēsu novada Vaives pagastā nodrošina Cēsu novada pašvaldības struktūrvienība Vaives pagasta pārvalde.
 2. Vaives pagasta pārvaldei organizēt centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus Krīvu, Rīdzenes un Rāmuļu ciemos.
 3. Cēsu novada Vaives pagasta teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksa tiek veikta saskaņā ar 17.12.2009. Cēsu novada domes sēdē (prot. Nr. 16, 67.p) “Par ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto maksu Vaives pagastā, Cēsu novadā” apstiprinātajiem tarifiem.
 4. Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei ( vad. V.Zaļaiskalna).
 5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 772
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas atzinumu (4.2.1-16/4266, 10.11.2010), ievērojot 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) noteiktās prasības, aktualizējot projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu novada Krīvu ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumam (prot. Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr. 603 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Krīvu ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (prot. Nr. 15, 30.punkts)
 2. Apstiprināt aktualizētu tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
 3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
  Rādītāji LVL
3.1. Finansējums, kopā 307 340,00
3.1.1. t.sk.
Attiecināmām izmaksām
 
254 000,00
3.1.2. Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts 38 100,00
3.1.3. Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,00
3.1.4. ERAF finansējums 215 900,00
3.1.5. Cits (norādīt) -
3.1.6. Neattiecināmām izmaksām (PVN)
 1. 340,00
 1. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
4.1.U1 Jauna artēziskā urbuma izbūve un vecā urbuma tamponēšana;
4.2. U2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija,
4.3. K1 Jaunu NAI būvniecība 20 m3/dnn;
4.4. K2 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
4.5. K3 Jauna spiedvada būvniecība;
4.6. K4 Jauna pašteces kanalizācijas vada būvniecība;
4.7. K5 KSS būvniecība.
 1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) paredzēt 2011. un 2012. gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā (38 100 LVL) no projekta kopējām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad.D.Trapenciere) gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 215 900 LVL. Valsts budžeta dotācija projektam nav paredzēta.
 3. Vaives pagasta pārvaldei ( vad. V.Zaļaiskalna) realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
 4. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai ( vad. D.Trapenciere) organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 773
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Rīdzenes ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas atzinumu (4.2.1-16/4266, 10.11.2010), ievērojot 18.12.2007. MK noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000) noteiktās prasības, aktualizējot projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu novada Krīvu ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumam (prot. Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr. 602 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu ūdenssaimniecības attīstības projektam Cēsu novada Rīdzenes ciemā un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (prot. Nr. 15, 29.punkts).
2. Apstiprināt aktualizētu tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
  Rādītāji LVL
3.1. Finansējums, kopā 248 050,00
3.1.1. t.sk. Attiecināmām izmaksām 205 000,00
3.1.2. Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts 30 750,00
3.1.3. Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,00
3.1.4. ERAF finansējums 174 250,00
3.1.5. Cits (norādīt) -
3.1.6. Neattiecināmām izmaksām (PVN) 43 050,00
 
4. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
  1. 4.1. U1 Dzeramā ūdens urbumu sakārtošana;
  2. 4.2. U3 Ūdenstorņa rekonstrukcija;
  3. 4.2. U4 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ar trases optimizāciju
  4. 4.3. U5 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
  5. 4.4. K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  6. 4.5. K2 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
  7. 4.6. K3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ar trases optimizāciju
5. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt 2011. un 2012. gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 15 % apmērā (30 750 LVL) un PVN (43 050 LVL) no projekta kopējām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 1. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad.D.Trapenciere) gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 174 250,00 lati. Valsts budžeta dotācija projektam nav paredzēta.
 2. Vaives pagasta pārvaldei ( vad. V.Zaļaiskalna) realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
 3. Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai ( vad. D.Trapenciere) organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 774
Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotās mantas bezatlīdzības pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Amatas novada pašvaldības 17.09.2010. iesniegumu Nr. 3-15/350, turpmāk – Iesniegums - , (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.09.2010. ar Nr. 2007/1-25), kurā izteikta iesniedzēja gatavība bez atlīdzības nodot Cēsu un Priekuļu novadu pašvaldībām slēpošanas – biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekošanai nepieciešamo mantu, kura tā īpašumā nonākusi saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu, un lūgums abām minētajām pašvaldībām konceptuāli vienoties un pieņemt lēmumus par Iesnieguma pielikumā norādītās mantas pārņemšanu pašvaldību īpašumā, Cēsu novada pašvaldības 07.10.2010. atbildi Nr. 1-25/1636 uz Iesniegumu, kurā izteikta gatavība bez atlīdzības pārņemt no Amatas novada pašvaldības mantu saskaņā ar sarakstu, Amatas novada pašvaldības 20.10.2010. domes sēdes lēmumu Nr.5 „Par Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas rezultātā Amatas novada pašvaldībai nodotā nekustamā īpašuma un kustamās mantas bez atlīdzības nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” (prot. Nr. 13), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 42. panta otro un trešo daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Pieņemt bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības īpašumā no Amatas novada pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamo mantu, kas atrodas Cēsu novada Vaives pagasta administratīvajā teritorijā, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” darbības nodrošināšanai šādā sastāvā:
Nr.p.k. Pamatlīdzekļa nosaukums, apraksts Inventāra Nr. Daudzums
1. Transporta būves – konts Nr. 1213    
1.1. Asfaltbetona segums šautuvē slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0841
ANP-/P091301
1 gb
1.2. Tiltiņš pār Vaives upi slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0843
ANP-/P091302
1 gb
1.3. Tilts koka pār Vaives upi slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0903
ANP-/P091303
1 gb
1.4. Autostāvlaukums slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0905
ANP-/P091304
1 gb
2. Inženierbūves – konts Nr. 1218    
2.1. Modulis sūkņu mājai 3500 x 4000 x 2900 mm slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0838
ANP-/P091801
1 gb
2.2. Trases apgaismojuma līnija slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0839
ANP-/P091802
1 gb
2.3. Ūdenskrātuve mākslīgā sniega ražošanai slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0840
ANP-/P091803
1 gb
3. Pārējais nekustamais īpašums – konts Nr. 1219    
3.1. Tualete 2 vietīga slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P15
ANP-/P091901
1 gb
4. Tehnoloģiskās iekārtas – konts Nr. 1220    
4.1. Augstspiediena sūknis ar papildaprīkojumu slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0842
ANP-/P092004
1 gb
4.2. Spiediena paaugstinošā sūkņa vadības skapis ar frekvenču pārveidotāju slēpošanas- biatlona kompleksā „Priekuļi” CRP-/P0844
ANP-/P092005
1 gb
 
2. Noteikt, ka uzskaitītā nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanas – pieņemšanas aktam obligāti pievienojamas būvniecības vai iegādes likumīgu izcelsmi, tajā skaitā finanšu ietilpības ziņā, apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 775
Par 2011.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību”41.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Noteikt 2011.gada Cēsu novada pašvaldības budžeta prioritātes:
  1. Pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana uzsākto Eiropas Savienības struktūtrfondu apguvei, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības attīstības programmu.
  2. Prioritāro pasākumu realizācija sociālās palīdzības jomā: sociālās palīdzības nodrošināšana sociālajām riska grupām ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai.
  3. Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana.
2. Noteikt pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi 2011.gadam
– 0,96 apmērā no tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 01.janvāri (pie 82% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas pašvaldības budžetā).
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 776
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas pansionāta direktores I.G.Paegles 26.11.2010.iesniegumu Nr.319, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt no Jāņa Bērziņa darba organizācijas uzlabošanai – iemītnieku ēdināšanai - ziedojumu natūrā par kopējo summu Ls 7.00 (septiņi lati):
  1. 50 kg āboli – Ls 1.00;
  2. 300 kg ķirbji – Ls 6.00.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 777
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 778
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (03.12.2010., Nr.1-12/101), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Cēsu 2. pamatskolā likvidēt šādas amata vienības:
 • 0.25 amata vienības - direktora vietnieks saimnieciskā darbā;
 • 0.15 amata vienības – medicīnas māsa.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
 2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu 2. pamatskolas direktors O.Bicāns.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 779
Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot SIA “Mērnieks MMR” iesniegto zemes ierīcības projektu Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 3.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības komisijas 07.12.2010. atzinumu(protokols Nr.28), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
  1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 009 0945 .
  2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) saglabāt adresi Meža iela 12, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 11643 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) –3542 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā un zeme, uz kuras galvenā darbība ir mežsaimniecība(0201) – 8101 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
  1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.1) piešķirt adresi Mazā Mētru iela 5 Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2060 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 780
Par atteikšanos pārņemt dzīvokļa īpašumu Nr. 57 Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā Cēsu novada pašvaldības īpašumā
 
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 781
Par nomas līguma ar biedrību „Art Cēsis” par telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, vadoties no Civillikuma 1862. – 1866. panta, kas nosaka atcēlēja līguma noslēgšanas kārtību, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Piekrist izbeigt pirms termiņa 08.10.2010. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un biedrību „Art Cēsis”, reģ. Nr. 40008158343, juridiskā adrese: Egļu iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (Nomnieks) noslēgto Telpu nomas līgumu par biroja telpu Nr.7,8 ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. stāvā ar kopējo platību 98,2 m2 nomu, ar 10.12.2010.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlēja līgumu 08.10.2010. Telpu nomas līgumam (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 14.10.2010. ar Nr. 2-7-457/2010).
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 782
Par adrešu apstiprināšanu un piešķiršanu Dārza ielā, Cēsīs
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas vai novada pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Dārza ielai Cēsīs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības komisijas 07.12.2010. priekšlikumu (prot. Nr. 28), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses (situācijas plāns pielikumā):
  1. Dārza iela 14;
  2. Dārza iela 16;
  3. Dārza iela 18;
  4. Dārza iela 20;
  5. Dārza iela 37;
  6. Dārza iela 39;
  7. Dārza iela 41, ar telpu grupu adresēm 1 un 2;
  8. Dārza iela 43.
 
 1. Piešķirt adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.:
  1. Dārza iela 12;
  2. Dārza iela 33;
  3. Dārza iela 35.
 
 1. Uzskatīt par likvidētām visas citas līdz šim reģistrētās adreses Dārza ielā, Cēsīs, kurām nepastāv atbilstošs adresācijas objekts dabā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 783
Par adrešu piešķiršanu Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības komisijas 07.12.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 28), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Piešķirt apbūvei paredzētām zemes vienībām (situācijas plāni pielikumos Nr.1 un Nr.2) Cēsīs, Cēsu novadā, šādas adreses:
  1. Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0113;
  2. Atpūtas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0319;
  3. Cepļa iela 4, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0308;
  4. Dzirnavu iela 67, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0124;
  5. Dzirnavu iela 70, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0125;
  6. Gaujas iela 61, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0406;
  7. Gaujas iela 67A, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0315;
  8. Peldu iela 5, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2401;
  9. Priedes iela 3, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2020;
  10. Smilšu iela 8, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0307;
  11. Vītolu iela 1A, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2220;
  12. Vītolu iela 3, Cēsis, Cēsu nov. – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2408.
 1. Piešķirt nosaukumus nekustamajiem īpašumiem – zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā (situācijas plāns pielikumā Nr.3):
  1. Jēkaba iela 2, Cēsis, Cēsu novads – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2107;
  2. Priedes iela 18, Cēsis, Cēsu novads – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2108.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 784
Par G.Šķendera komandējumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
Pamatojoties uz saņemto Valsts prezidenta kancelejas uzaicinājumu dalībai uzņēmēju delegācijas sastāvā Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera kunga vizītē uz Krievijas Federāciju 2010.gada 19.-21.decembrī ,ievērojot Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Norīkot komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu, no 2010.gada 19.decembra līdz 2010.gada 22.decembrim uz Krievijas Federāciju.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmēros izmaksāt G.Šķenderam komandējuma dienas naudu, viesnīcas, transporta un uzturēšanās izdevumus pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.
3. Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 35.1. punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 


2010.gada 9.decembra protokols Nr.22       Lēmuma nr. 785
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( V.Vaivods, M.Niklass, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, D.Vasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Dzīvnieku aizsardzības biedrības „TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM” dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu natūrā - 3 siltinātas suņu būdas - par kopējo summu Ls 172.98 (viens simts septiņdesmit divi lati 98 santīmi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv