Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 9.decembris   Vārda dienu svin: Sarmīte, Tabita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 30.decembra protokols Nr.23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 786Par Cēsu Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
2 787Par „Barikāžu piemiņai veltīta skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu
3 788Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
4 789Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai "Liepnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā
5 790Par platību precizēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai „Viršu mežs” Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 791Par Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmuma Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs” un Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 445 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”” atcelšanu
7 792Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
8 793Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu
9 794Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
10 795Par amata vienību izmaiņām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
11 796Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
12 797Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju
13 798Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 25.p.)
14 799Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” atcelšanu
15 800Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.­­­­ 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
16 801Par Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamenta apstiprināšanu
17 802Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
18 803Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Cēsu novada domes16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.37 „ Par Cēsu novada simbolikas apstiprināšanu”
19 804Par zemes gabala Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu
20 805Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem
21 806Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2010. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
22 807Par ziedojumu pieņemšanu salūtam pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” 2010. gada 31. decembrī
23 808Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa
24 809Grozījumi Cēsu novada domes lēmumā Nr. 606 „ Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
25 810Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
26 811Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
27 812Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
28 813Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr. 283 „Par īres un apsaimniekošanas maksu”
29 814Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
30 815Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām  
31 816Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai
32 817Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
33 818Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
34 819Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu  
35 820Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
36 821Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu  
37 822Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
38 823Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
39 824Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
40 825Grozījumi pie 2009. gada 10. jūnija Telpu īres līguma
41 826Grozījumi Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
42 827Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
43 828Par Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmuma Nr. 769 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” atcelšanu
44 829Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.47 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
45830Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
46 831Par Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmuma Nr. 680 “Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs” atcelšanu
47 832Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
48 833Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
49 834Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 786
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” 10. punktā noteikto, uz Bibliotēku likuma ( 1998.g.) 12. panta 2. daļā noteikto, kā arī uz Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu ( Nr.1.3.1-5./3432 no 02.12.2010 ) par Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālās bibliotēkas atbilstību Reģiona Galvenās bibliotēkas statusam, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Atkārtoti izvirzīt Cēsu Centrālo bibliotēku Reģiona Galvenās bibliotēkas statusam.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 787
Par „Barikāžu piemiņai veltīta skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt „Barikāžu piemiņai veltīta skolēnu literārā konkursa nolikumu” saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
Skolēnu literārā konkursa nolikums Konkurss veltīts 1991. gada janvāra Barikāžu dienu 20. gadadienai
Konkursa moto:
„Pretošanās kā māksla, māksla kā pretošanās.”
Konkursa mērķis – rosināt jauniešus izzināt Barikāžu dienu notikumus, veidot izpratni par nozīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē, audzināt patriotismu.
Konkursu rīko Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar Cēsu Centrālo bibliotēku, Cēsu novada latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību.
Konkursa dalībnieki:
Cēsu novada ģimnāziju, vidusskolu 10. – 12. klašu skolēni.
Konkursa tematika un literāro darbu formāts:
Skolēni raksta eseju, tēlojumu vai brīva žanra darbu par kādu no izvēlētajiem tematiem:
1. Barikāžu laiks.
2. Barikāžu laiku atceroties.
3. Viena diena barikāžu laikā.
4. Rīgā. Janvārī. Pirms 20 gadiem.
Konkurss norisinās 2 kārtās:
 • Konkursa 1. kārtu organizē Cēsu novada izglītības iestādēs ( turpmāk tekstā – skolās) līdz 05.01.2011.
 • Konkursa 2. kārtai skola līdz 13. 01. 2011 . elektroniski iesūta Cēsu novada Izglītības nodaļai ne vairāk kā 5 autoru darbus
 • Darbam jābūt rakstītam datorrakstā, ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses, burtu lielums ne mazāks kā Nr.12, lapas augšpusē norādīt skolu un klasi, autora vārdu, uzvārdu un pseidonīmu. Darbs nosūtāms uz e-adresi dzintra.kozaka@dome.cesis.lv līdz 13. 01. 2011
Darbu vērtēšana un apbalvošana :
 • Darbus vērtē Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprināta skolēnu literārā konkursa darbu vērtēšanas komisija.
 • Rezultāti tiek paziņoti līdz 17.01.2011.
 • Konkursa darbi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, nodrošinot konfidencialitāti darbu vērtēšanas laikā. Tiek noteikti 1. – 5. vietu uzvarētāji, kuri tiek apbalvoti
 • Konkursa komisijai ir tiesības palielināt vai samazināt apbalvojamo skaitu.
 • Konkursa organizētājiem ir tiesības literāros darbus vai to fragmentus izmantot Barikāžu laika gadadienai veltītajos pasākumos novadā, kā arī tie var tikt publicēti laikrakstā „Druva” un Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv .
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 788
Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, ievērojot Izglītības darba grupas 13.12.2010. priekšlikumu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”, aizstājot lēmuma 4. punktā skaitļus un vārdus „2011.gada 10.janvāri”ar vārdiem un skaitļiem „2011.gada 14.februāri”.
 2. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 789
Par adreses piešķiršanu saimniecības ēkai "Liepnieki" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt adresi saimniecības ēkai "Liepnieki", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 790
Par platību precizēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai „Viršu mežs” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.12.2010. atzinumu (prot. Nr.28), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajai zemes vienībai „Viršu mežs” ar kadastra apzīmējumu 4290 0011 0033 kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteikto platību 298,36 ha .
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 791
Par Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmuma Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs” un Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 445 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”” atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs” (prot. Nr. 9, 23.p.) un Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 445 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201 007 1002 002 un piegulošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”” (prot. Nr. 16, 5.p.).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Atcēlēja līgumu 30.06.2009. Nomas priekšlīgumam Nr. 2-7-30/2009.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 792
Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12. 2010.atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2011. gada 1. janvāri Cēsu novada pašvaldībai piederošus 2 (divus) dzīvokļu īpašumus, saskaņā ar pielikumu, turpmāk tekstā Īpašums.
 2. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā, kāds fiksēts zemesgrāmatā, ar atlikušo bilances vērtību uz 31.12.2010., paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
 3. Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 4. Ar Īpašuma pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 5. Aģentūrai nav tiesību Īpašumu atsavināt, ieķīlāt, kā arī apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām.
 6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecības, tehniskās inventarizācijas lietas) kopijas.
 7. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 793
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita un amatalgas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores p.i.A.Orlovas iesniegumus (15.11.2010., Nr.1-11/1 un 22.11.2010., Nr.1-11/3), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Likvidēt Cēsu Bērnu un jauniešu centrā šādas saimniecisko darbinieku amata vienības:
1.1. kasieris - 0,5 amata vienības;
  1. pirmsskolas skolotāja palīgs – 1 amata vienību.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2011.
 2. Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 794
Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores p.i.A.Orlovas iesniegumu (22.11.2010., Nr.1-11/3), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ar 01.02.2011. izveidot Cēsu Bērnu un jauniešu centrā amata vienību - pulciņa skolotājs – 0,704 likmes.
 2. Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 795
Par amata vienību izmaiņām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Lai koordinētu, plānotu un organizētu darbu ar jaunatni Cēsu novada pašvaldībā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, ievērojot Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores p.i.A.Orlovas mutisku iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. atzinumu (protokols Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Likvidēt vienu metodiķa amata vienību.
 2. Ar 01.01.2011. Cēsu Bērnu un jauniešu centrā izveidot amata vienību – pašvaldības jaunatnes lietu speciālists – 1 likme.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
 4. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktore Dz.Matusēviča.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 796
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N. Kramas 14.12.2011. iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumiem, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – 1 (Ē.Rass), atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 08.01.2010. lēmumu Nr.25 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
4. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktorei N. Kramai ) nodrošināt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 797
Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu un Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.820 „ Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas” 4.punktu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģisko medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 95.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. atzinumam (prot. Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumam (prot.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.21 “Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju”. 2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 3. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja:
Biruta Dambīte – Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe.
Komisijas locekļi:
Iveta Berķe – Cēsu sanatorijas internātpamatskola, psihologs;
Modrīte Skrastiņa - Cēsu sanatorijas internātpamatskola, speciālais pedagogs;
Aiga Granta - Cēsu sanatorijas internātpamatskola, speciālais pedagogs;
Maija Žūriņa – Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, logopēds;
Nellija Tole - Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, logopēds;
Ingrīda Jermacāne – Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, speciālais pirmsskolas pedagogs.
Komisijas sekretāre:
Ilze Šteina – Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu nodaļas sekretāre.
4. Lēmums stājas spēkā ar 03.01.2011. 5. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa (vadītāja L.Kokina) 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.  
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 798
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 25.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (08.12.2010., Nr.1-12/273), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. atzinumam (prot.Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2010. atzinumam (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Cēsu Valsts ģimnāzijā saimniecisko amata vienību sarakstā veikt sekojošus grozījumus:
 • likvidēt 0,25 amata vienības - medicīnas māsa;
 • izveidot 0,2 amata vienības – remontstrādnieks.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2011.
 2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore G.Bērziņa.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 799
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu Nr. 2.2 -13/11633/6741 no 08.11.2010. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 09.11.2010. Nr.244/1-25), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. ( prot. Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Atcelt 30.09.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 559 „ Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.38 „ Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 800
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.­­­­ 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu  un 43.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.12.2010. (prot.Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. ( prot. Nr.18 ) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.45 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 801
Par Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamenta apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par policiju” 1., 2.1 , 3., 15.panta ceturto daļu, 19.pantu, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr. 397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums”, saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 16 „Par Pašvaldības policiju Cēsu novadā”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumam (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.12.2002. lēmumu „Cēsu pilsētas pašvaldības policijas nolikumu” (prot. Nr.30).
 2. Apstiprināt Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentu saskaņa ar pielikumu.
 3. Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam reglamentam.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 802
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.12.2010. atzinumam (protokols Nr. 12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumam (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pieņemt ziedojumus:
1.1. Ls 50,00 (piecdesmit latu) no SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103011973, - Ziemassvētku pasākumu organizēšanai bērniem no sociālā riska ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām;
1.2. Ls 100,00 (viens simts latu) no SIA „Danish Baltic Nature – Daba”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029049, - Ziemassvētku sarīkojumu organizēšanai sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem;
1.3. Ls 100,00 (viens simts latu) no SIA „Danish Baltic Nature – Daba”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029049, - Ziemassvētku dāvanu – saldumu paciņu iegādei sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem;
1.4. Ls 10,00 (desmit latu) no Rutas Uškānes zupas virtuves vajadzībām;
1.5. Ls 30,00 (trīsdesmit latu) no SIA „Cēsu Saules aptieka”, vienotais reģistrācijas Nr. 44102012261, Ziemassvētku sarīkojumu organizēšanai un Ziemassvētku dāvanu – saldumu paciņu gatavošanai sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem;
1.6. Ls 40,00 (četrdesmit latu) no SIA „Zāles”, vienotais reģistrācijas Nr. 49503000453, Ziemassvētku dāvanu – saldumu paciņu iegādei sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem;
1.7. Ls 40,00 (četrdesmit latu) no SIA „Zāles”, vienotais reģistrācijas Nr. 49503000453, zupas virtuves vajadzībām;
1.8. Ls 100,00 (viens simts latu) no SIA „M.E.LAT-LUX”, vienotais reģistrācijas Nr.40003081111, nakts patversmes renovācijai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) izlietot ziedojumu atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 803
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46 “Grozījumi Cēsu novada domes16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.37 „ Par Cēsu novada simbolikas apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 08.10.2010. atzinumu Nr. 2.2-13/11218/6157 „ Par Cēsu novada domes 2010.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 16.09.2010. Saistošo noteikumu Nr.37 “Par Cēsu novada simboliku” 1.punktu; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204. prim 15 un 155.prim 8 pantu; Autortiesību likuma 6.pantu; Krimināllikuma 148., 149.pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 46 “Grozījumi Cēsu novada domes16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.37 „ Par Cēsu novada simbolikas apstiprināšanu”, saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 804
Par zemes gabala Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010.atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Sadalīt zemes gabalu Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., divos zemes gabalos, un apstiprināt kadastrāli uzmērīto zemes vienību platības:
  1. zemes vienības Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums, 4201 003 0180 platība 5.5072 ha (55072 m2);
  2. zemes vienības Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0181, platība 0.8281 ha (8281 m2).
 2. Zemes vienībām noteikt šādus virszemes inženiertehnisko komunikāciju apgrūtinājumus:
  1. zemes vienības Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums, 4201 003 0180, apgrūtinājumi - 120103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0196 ha; 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.2912 ha; 120502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0018; 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.1517 ha, 120601 aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 0.0275 ha; 120603 aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks – 1.2162 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem – 0.2455 ha.
  2. zemes vienības Priekuļu iela 15, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0181, apgrūtinājumi – 11020206 ūdenstilpnes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.0853 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0258 ha.
 3. Veikt atbilstošus grozījumus Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0029 7297, kadastra numurs 4201 003 0202, adrese Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
 4. Atdalītajai zemes vienībai Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov. kadastra apzīmējums 4201 003 0181 atvērt jaunu nodalījumu.
 5. Slēgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1000 0047 2568, kadastra numurs 4201 003 0217, adrese Bumbieru iela , Cēsis, Cēsu nov., īpašnieks Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
 6. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabala Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas kultūrvēsturiskais objekts – E.Veidenbauma piemiņas vieta „Glāznieki” un nenoskaidrotai personai piederoša ēka, kas apgrūtina nekustamo īpašumu un kā apgrūtinājums saglabājams Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0029 7297, ieraksta III. daļa 1.iedaļa – Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu.
 7. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai vadītājs (V. Krastiņš).
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 805
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pilnvarot pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktori J.Sausiņu sagatavot un parakstīt nedzīvojamo telpu nomas līgumus, nosakot termiņus un nomas maksu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 806
Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2010. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā lietot alkoholiskos dzērienus laikā no 2010. gada 31. decembra plkst. 23.00 līdz 2011. gada 1. janvāra plkst. 01.00.
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 807
Par ziedojumu pieņemšanu salūtam pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” 2010. gada 31. decembrī
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (protokols Nr. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) pieņemt ziedojumus no Andra Ķikuļa 300Ls (trīs simti latu) vērtībā un Agra Berga 200Ls (divi simti latu) vērtībā - salūtam pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” 2010. gada 31. decembrī Vienības laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 808
Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1589.pantu, saskaņā ar Konkursa nolikuma „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” 6.5. un 18.2.1.punktu, Zemes gabalu nomas līguma 7.daļas 7.3.2.3. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Ar 31.12.2010. izbeigt pirms termiņa Zemes gabalu nomas līgumu Nr.2-7-37/2007, kas 15.06.2007. noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada pašvaldība) un SIA „CEL TIK”, reģ. Nr.44103014842, par zemes gabalu nomu Rīgas ielā 85, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 0528), ar kopējo platību 6479 m², un Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 1236), ar kopējo platību 4800 m².
 2. Pieteikt 08.12.2010. kreditora prasījuma precizējumu SIA „CEL TIK” administratoram D.Bergmanim, nosakot, ka kopējais Cēsu novada pašvaldības, kā kreditora prasījums attiecībā uz nomas maksu LVL 400.02 ir par laika periodu no 01.04.2010. – 31.12.2010., kā arī papildinājumu 03.12.2010. kreditora prasījuma precizējumā par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 170,91 par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs, Cēsu nov., ir par laika periodu no 15.11.2009.– 31.12.2010., un nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 102,33 par zemes gabalu Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., ir par laika periodu no 01.01.2010. – 31.12.2010.
 3. Atbilstoši Konkursa nolikuma „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” 6.5.punktu Cēsu novada pašvaldība patur saistību izpildes nodrošinājumu LVL 2000,00 (divi tūkstoši latu) apmērā.
 4. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši 15.06.2007. noslēgtā Zemes gabalu nomas līguma 7.8.punktam, Nomnieks maksā nomas maksu un citus ar šo Līgumu saistītos maksājumus par faktisko nomas periodu (kamēr zemesgrāmatā ir atzīme par nomas apgrūtinājumu).
 5. Apstiprināt Atcēlēja līgumu par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar pielikumu.
 6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt visas darbības, lai dzēstu Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr.1000 0019 4751 un Nr.1000 0019 4706 ierakstus par nomas tiesībām uz zemes gabaliem Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā.     
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 809
Grozījumi Cēsu novada domes lēmumā Nr. 606 „ Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Papildināt Cēsu novada domes lēmumu Nr. 606 „ Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu” ar IV. nodaļu šādā redakcijā:
 IV. Gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
28.Gada pārskatu sagatavo Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.
Cēsu novadā gada pārskatus sagatavo Cēsu novada pašvaldība, pašvaldības aģentūra Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, Cēsu sanatorijas internātpamatskola, Cēsu pilsētas pansionāts, Cēsu pieaugušo izglītības centrs. Gada pārskatā iekļauj: 28.1. finanšu pārskatu; 28.2. vadības ziņojumu.
29. Finanšu pārskats sastāv no: 29.1. pārskata par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance” 29.2. pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3 29.3. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata – veidlapa Nr.4-1 29.4. naudas plūsmas pārskata – veidlapa Nr.2-NP 29.5. finanšu pārskata pielikumiem: 29.5.1. veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums"
29.5.2. veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem” 29.5.3. veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" 29.5.4. veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" 29.5.5. veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" 29.5.6. veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" 29.5.7. veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" 29.5.8. veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats” 29.5.9. veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" 29.5.10. veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)" 29.5.11. veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem (saistībām)" 29.5.12. veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem" 29.5.13. veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem" 29.5.14. veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" 29.5.15. veidlapa Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" 29.5.16. veidlapa Nr.22 "Iestāžu saraksts" 29.6. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksta; 29.7. pārskatu skaidrojumiem, t.sk. skaidrojumiem par budžeta izpildi.
30.Gada pārskatu sagatavo: 30.1. saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu; 30.2. kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
31. Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu.
32. Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai izbeidzot tās darbību, sagatavo slēguma finanšu pārskatu un iesniedz to normatīvajos aktos noteiktajā iestādē: 32.1. iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa; 32.2. iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā iestādi likvidē (nodošanas atlikumi), un informāciju par slēguma rezultātu (slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli).
33. Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmaiņu ietekmi norāda kā pārskata perioda darījumus.
34. Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
35. Patiesam priekšstatam par gada pārskatu: 35.1. konsekventi lieto grāmatvedības uzskaites pamatprincipus; 35.2. norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju; 35.3. sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.
36. Lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā lietotājiem, Cēsu novada pašvaldība, nosaka vienotus grāmatvedības politikas uzskaites pamatprincipus konsolidācijā iesaistītajām iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
37. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu sagatavo, sniedzot informāciju par gada pārskata sagatavošanā izmantotajām dažādu posteņu novērtēšanas metodēm un uzskaites principiem.
38. Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
39. Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).
40. Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.
41. Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju finanšu pārskatā, salīdzināmos (iepriekšējā pārskata perioda) posteņus pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu iespēju tos salīdzināt ar attiecīgo pārskata periodu. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.
42. Vadības ziņojumu sagatavo iestādes vadība. Vadības ziņojumā norāda: 42.1. iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes; 42.2. galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā; 42.3. būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem; 42.4. paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē; 42.5. informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras; 42.6. pētniecības darbus; 42.7. finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti.
43. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo Cēsu novada pašvaldība, konsolidējot padotībā esošo iestāžu gada pārskatus - pašvaldības aģentūra Cēsu kultūras un tūrisma centra Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Cēsu sanatorijas internātpamaktskolas Cēsu pilsētas pansionāta Cēsu pieaugušo izglītības centra, kurus Cēsu novada pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu gada pārskatus.
44. Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām.
 
Konsolidētajā pārskatā izslēgti savstarpējie darījumi šādos posteņos, šādā apjomā:
Posteņa nosaukums Summa, Ls
2-NP Naudas plūsmas pārskats –transferti starp padotības iestādēm  
4-3 Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem transferti starp padotības iestādēm  
2-PB Pārskats par budžeta izpildi (PB)  
2-ZD Pārskats par budžeta izpildi(ZD)  
5 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats  
6 Krājumu izmaiņu pārskats  
2-DII Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem  
8-S Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu  
 
45. Cēsu novada pašvaldība iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē likumā „Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā termiņā.
46. „Gada pārskatu sagatavo un elektroniski iesniedz (augšuplādē e-pārskatos) informācijas sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati”(turpmāk – e-pārskati) Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.”
 
2.Aizstāt skaitli”32”ar skaitli „47”
3.Lēmuma izpildes kontroles organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
4. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 810
Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību”” 3. pantu, LR Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”41.,42. punktiem, LR Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības” uzskaiti un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību.
 2. Atcelt Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības pastiprināšanu”.
 3. Turpmāk pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu ar rīkojumu apstiprināt Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību.
 4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 811
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādus maksas pakalpojumus:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, Ls
Summa Ls bez PVN PVN 22% kopā, t.sk. PVN
1. Par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar laulības reģistrācijas ceremoniju:      
1.1. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 8.00 1.76 9.76
1.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.40 24.40
1.3. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.40 24.40
1.4. Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā (angļu, krievu, vācu u.c.) 20.00 4,40 24,40
 1. No šī lēmuma 1.1.punktā minētā maksas pakalpojuma atbrīvo, ja:
  1. viens no pieteicējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds;
  2. viens no pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.01.2010. lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā” (prot. Nr.1, p.29).
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 812
Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 6.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” atbilstoši Cēsu novada pašvaldības nolikuma otrās daļas 12.punktam, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumam (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.2).
 2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstu saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldība izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 813
Grozījumi Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr. 283 „Par īres un apsaimniekošanas maksu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 9. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un Pārejas noteikumu 15. punktu, Dzīvokļu īpašumu likuma 13. panta pirmo un otro daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 7. pantu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.12.2010. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 13.05.2010. lēmumā Nr. 283 „Par īres un apsaimniekošanas maksu” (protokols Nr. 6., 19.p.) un lēmuma 1. punktā izslēgt skaitļa un vārda savienojumu „2010. gadā”.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 814
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Centrālajai bibliotēkai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010.(prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu Centrālajai bibliotēkai pieņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu – grāmatas saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 815
Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 816
Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 28. decembra lēmumu Nr.601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 574 712.00 (viens miljons pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti divpadsmit lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 232 136.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 301 448.00
3. Cēsu 2. vidusskola 258 440.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 243 664.00
5. Cēsu 1. pamatskola 171 344.00
6. Cēsu 2. pamatskola 170 792.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola 109 288.00
8. Līvu pamatskola 47 632.00
9. Rāmuļu pamatskola 39 968.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.augustam.
3. Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore A. Sīmane) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 817
Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo- sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 91 184.00 (deviņdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri lati) sadalīt:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
Ls
1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 6 192.00
2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 20 320.00
3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 15 608.00
4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 13 872.00
5. Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 16 848.00
6. Cēsu 2. pamatskola 10 408.00
7. Līvu pamatskola 1 984.00
8. Rāmuļu pamatskola 2 232.00
9. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 3 720.00
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. augustam.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādei (vadītājas v.i. A.Pāže), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 818
Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem Ls 821 352.00 (astoņi simti divdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit divi tūkstoši lati) sadalīt:
 
Izglītības iestāde
 
Mērķdotācija kopā
Ls
Pārējie
izdevumi
Ls
Pedagogu darba samaksa un VSAOI
Ls
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 248 992.00 165 760.00 83 232.00
Cēsu sanatorijas internātpamatskola 572 360.00 349 872.00 222 488.00
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. augustam.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 819
Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 820
Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veicot pašvaldības interešu izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju 2011. gadā, mērķdotāciju Ls 62 941.00 (sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens lats) sadalīt sekojoši:
1.1. 80 % jeb Ls 50 353.00 tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu bērnu un jauniešu centrā;
1.2. 20% jeb Ls 12 588.00 tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai.
 1. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. augustam.


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 821
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 822
Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 823
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 824
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 825
Grozījumi pie 2009. gada 10. jūnija Telpu īres līguma
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka, pamatojoties uz 30.12.2009. Nodošanas – pieņemšanas aktu par Cēsu rajona padomes nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 5, Cēsīs, nodošanu un pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā, Cēsu novada pašvaldība pārņēma Cēsu rajona padomes līgumsaistības attiecībā uz ēku Bērzaines ielā 5, Cēsīs, tajā skaitā 10.06.2009. Telpu īres līgumu (reģistrēts Cēsu rajona padomē ar Nr.2) ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, līguma termiņš 30.06.2015., 30.12.2009. starp Cēsu novada pašvaldību (Izīrētājs) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (Īrnieks), turpmāk tekstā – Līdzēji - , noslēgts Pārjaunojuma līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-81/2009), ar kuru Līdzēji pārjauno 10.06.2009. starp Cēsu rajona padomi (Izīrētājs) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (Īrnieks) Telpu īres līgumu un noslēdz šo Pārjaunojuma līgumu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”(id. Nr. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros, tādējādi Cēsu novada pašvaldība pārņem Cēsu rajona padomes saistības par telpas 17,9 m2 platībā izīrēšanu Cēsu novada pašvaldībai piederošā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, izpildi, 16.04.2010. starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās par grozījumiem pie 2009. gada 10. jūnija Telpu īres līguma (reģistrēta Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-57/2010), ar kuru Līdzēji vienojas, ka Izīrētājs no 01.05.2010. nekustamā īpašuma vietā Cēsu novada pašvaldībai piederošā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodod Īrniekam lietošanā telpas Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašumā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, ēkas 3. stāvā 20,4 m2 platībā, kas atbilst iepirkuma id. Nr. LDDK 2009/ESF-SIF-01 nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 4. nodaļu un 5. nodaļas 76. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmuma Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.) 1.4, 2. un 3.2 punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt 10.06.2009. Telpu īres līgumu, izsakot 2.1 punktu šādā redakcijā:
„2.1 Ar 01.01.2011. Īrnieks maksā Izīrētājam nomas maksu LVL 4,52 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda LVL 92,21 (deviņdesmit divi lati 21 santīms) mēnesī (bez PVN), kā arī no nomas maksas aprēķināto pievienotās vērtības nodokli (PVN). Šo maksu sastāda: maksa par telpu nomu, koplietošanas telpu lietošanu, uzturēšanas izdevumi, tajā skaitā telpu uzkopšana un apsardze, un maksa par komunālajiem pakalpojumiem: apkure, elektroenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana, fiksēto sakaru pakalpojumi, interneta izmaksas.”
2. Papildināt 10.06.2009. Telpu īres līgumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
„Noteikt, ka Izīrētājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Īrniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
 • ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
 • ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība;
- reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja nomas maksa noteikta saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 69. punktu un ir mainījušies Iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.”  
3.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus pie 2009. gada 10. jūnija Telpu īres līguma.
4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 826
Grozījumi Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot, ka, pamatojoties uz 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs nomu” (prot. Nr. 25, 16.p.), 29. 11.2004. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Nomnieks), turpmāk arī – VUGD -, ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums un ar 30.11.2004. Neapdzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs, pieņemšanas – nodošanas aktu Iznomātājs ir nodevis lietošanā par maksu (nomā) Nomniekam nedzīvojamas telpas ēkā Valmieras ielā 1, Cēsīs 643,9 m2 kopplatībā VUGD Cēsu brigādes darbības nodrošināšanai, līguma darbības termiņš saskaņā ar pēdējo tā pagarinājumu 29.12.2008. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-109/2008) ir noteikts 31.12.2010., 20.12.2010. VUGD iesniegumu Nr. 22/2133 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 28.12.2010. ar Nr. 2885/1-23), ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. un 9. punktu un 6. nodaļas 87. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”6.1 panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt 29.12.2008. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2-7-106/2008, aizstājot (2.1.) punktā skaitļus un vārdus „līdz 2010. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „līdz 2012. gada 31. decembrim”.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus pie 29.12.2008. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2-7-106/2008.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 827
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no Oskara Bundžas dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu Ls 25.00 (divdesmit pieci lati 0 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 828
Par Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmuma Nr. 769 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 769 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” (prot. Nr. 22, 37.p.), ar kuru tika nolemts pagarināt Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-426/2010 noteikto nomas termiņu līdz 01.07.2011., SIA „VILVETAS” 21.12.2010. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 2825/1-25), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Atcelt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 769 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 495 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā SIA „VILVETAS”” (prot. Nr. 22, 37.p.).
  2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 829
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.47 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.47 „ Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam””.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 830
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.12.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, A.Rasmanis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmuma Nr. 830(prot. Nr. 22, 75.p.)”Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs un Rīgas ielā 72, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 0606 sadalīšanai.
 3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabala Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 0606 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 831
Par Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmuma Nr. 680 “Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs” atcelšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” VI nodaļas 45. pantu, likuma “Par dzīvokļu īpašumu” 26. panta pirmo daļu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.12.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Atcelt Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumu Nr. 680 “Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs”
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 832
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Knētas (sertifikāta Nr.AA000000003) iesniegto zemes ierīcības projektu un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.6. apakšpunkta prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.12.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.29), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam "Krievkalni", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra Nr. 4290 001 0060.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu „Krievkalni” Vaives pag. Cēsu nov.:
2.1. zemes gabala platība 2,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (01;06;09).
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Kalna Patas” Vaives pag. Cēsu nov.:
3.1. zemes gabala platība 1,3 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2.zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (01;06;09);
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) nosūtīt lēmumu izpildei nekustamā īpašuma īpašniecei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 833
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
Ievērojot, ka, 15.06.2007. starp Cēsu pilsētas domi, kuru pārstāv SIA „CDzP” (Iznomātājs) un SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” (Nomnieks), turpmāk arī – Līdzēji - , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23” (prot. Nr. 7), noslēgts Nomas līgums par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23, turpmāk – Līgums, ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu telpas, kas atrodas ēkas Rīgas ielā 23, Cēsīs 2. stāvā 55,0 m2 kopplatībā ar mērķi – biroja vajadzībām. Līguma termiņš 31.12.2010., 12.02.2008. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” (Nomnieks) noslēgta Papildus vienošanās 15.06.2007. Nomas līguma noteikumos, 30.12.2009., pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 620 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.0-4.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”” (prot. Nr.17, 82.p.), noslēgti Grozījumi 15.06.2001. nomas līguma noteikumos (reģistrēti Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-31/2009), ar kuriem Līdzēji vienojas mainīt nomas maksu, nosakot to 1,00 Ls par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” 22.12.2010. iesniegumu (reģistrēts 23.12.2010. ar Nr. 2842/1-23), kurā izteikts lūgums pagarināt savstarpējo līgumu par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23 uz pieciem gadiem, ievērojot lietderības apsvērumus, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7. un 9. punktu un 6. nodaļas 87. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”6.1 panta pirmo daļu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – 1 (deputāts I.Timermanis), nolemj:
  1. Grozīt 19.04.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23” (prot. Nr. 7):
  1. aizstājot 2. punktā skaitļus un vārdus „Līguma termiņš 31.12.2010.” ar skaitļiem un vārdiem „Līguma termiņš 31.12.2015.”;
  2. papildinot ar jaunu punktu šādā redakcijā:
„Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
 • ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
 • ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus 15.06.2007. nomas līguma noteikumos.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.decembra protokols Nr.23       Lēmuma nr. 834
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz iepriekš minēto, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot. Nr. 18) un pašvaldības būvinspektora slēdzienu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, Ē.Rass, G.Bērziņa, M.Malcenieks, M.Niklass, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret - nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% (Ls1370,66) apmērā 2011.gadā Cēsu Svētā Jāņa evanģeliski luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.900000298210, juridiskā adrese Lielā Skolas ielā 8, Cēsīs.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv