Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
2 2Par zemesgabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
3 3Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Emīla Dārziņa ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adrešu piešķiršanu  
4 4Par adreses Lielā Katrīnas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., piešķiršanu
5 5Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”
6 6Par zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
7 7Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.52 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām”
8 8Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
9 9Par zemes gabala Slimnīcas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., platību  
10 10Par zemes ierīcības projekta Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
11 11Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
12 12Par amata vienības  izveidošanuLīvu pamatskolas pirmsskolas grupā  
13 13Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas organizēšanu Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupā  
14 14Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.130 „Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
15 15Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
16 16Par 30.08.2007. Nomas priekšlīguma Nr.2-7-38/2007 izbeigšanu pirms termiņa
17 17Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
18 18Par ieguldījumiem sabiedriskās pirts un katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31
19 19Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
20 20Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
21 21Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
22 22Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā 
23 23Par „Cēsu kauss 2011” nolikuma apstiprināšanu
24 24Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  
25 25Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
26 26Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai
27 27Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram
28 28Par Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
29 29Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.  
30 30Par nepabeigtās celtniecības izmaksu atzīšanu 2010. gada faktiskajos izdevumos
31 31Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
32 32Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
33 33Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
34 34Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
35 35Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33  „Par konkursa „ Labākais sētnieks Cēsīs”  komisijas izveidošanu
36 36Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.34  „Par konkursa „ Par skaistāko gaisa dārzu”  komisijas izveidošanu
37 37Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju  ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi”  atcelšanu  
38 38Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2  „ Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumā Nr. 519  (prot. Nr.13., 11.p.) “Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” “  apstiprināšanu2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 1
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome n o l e m j:
 
1.      Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0408 adresi Zeltkalna iela 9, Cēsis, Cēsu nov.
2.      Noteikt minētajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201) 5575 m2 un darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) 5575 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 2
Par zemesgabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 77.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma „Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, 13.p.) 1.1, 1.2, un 1.5 punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.2), saskaņā ar Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumu Nr.1 „Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.” (prot.Nr., p.) Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SUBNET”, reģ.Nr.40103350981, juridiskā adrese Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026, (turpmāk – Nomnieks) nomā zemes gabalu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4201 004 0408) ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 11150 m2 .
 3. Nomas līguma termiņš - 10 (desmit) gadi no nomas līguma noslēgšanas.
 4. Zemes gabals tiek nodots nomā ar mērķi – ar sakaru līniju apkalpošanu saistītas biroja un tehnisko telpu ēkas būvniecībai.
 5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme  (1201) 5575 m² un komerciāla rakstura apbūves zeme (0801) 5575 m².
 6. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
 7. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 8. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 9. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināti no brīža, kad starp Līdzējiem tiek noslēgts Zemes nomas līgums.
 10. Noteikt, ka saskaņā ar Iesniegumu, Nomniekam ir saistoši šādi zemes gabala apbūves termiņi:
10.1.                    ne vēlāk kā līdz 31.12.2011.izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā nekustamā īpašuma apbūvei;
10.2.                    ne vēlāk kālīdz 31.07.2012. veiktbūvniecības darbus, saskaņā ar akceptēto būvprojektu;
10.3.                    ne vēlāk kā līdz 30.11.2012.nodot  ēkas un būves ekspluatācijā.
11.  Ja Nomnieks neievēro kādu no lēmuma 10.punktā minētajiem termiņiem, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot Nomniekam tā veiktos ieguldījumus, kas saistīti ar zemes gabala apbūvi.  
12.  Nomnieks sedz izdevumus par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
13.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
14.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 3
Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Emīla Dārziņa ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adrešu piešķiršanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs 
Izskatot akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 29.12.2010. rakstu Nr. 30R7A0-04.07/1003 par zemes gabala, uz kura atrodas akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā esošs energoapgādes objekts, piekritību valstij Ekonomikas ministrijas personā (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 06.01.2011., reģ. Nr.1-36/39) ar lūgumu nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1713 zemes gabalu transformatoru apakšstacijas uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.1) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā (saskaņā ar plānu pielikumā), sadalot zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu4201 006 1713 reģistrētu zemes vienību ar adresi Emīla Dārziņa ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., (īpašuma nosaukums Emīla Dārziņa iela 11) divās atsevišķās zemes vienībās.
 
2.      Jaunizveidotai apbūvei paredzētai zemes vienībai, uz kuras atrodas transformatoru punkts ar adresi Emīla Dārziņa iela 13, Cēsis, Cēsu nov., piešķirt adresi Emīla Dārziņa iela 13, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 159 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (0201).
 
3.      Atlikušajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu Emīla Dārziņa iela 11 un noteikt platību 566 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1105).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 4
Par adreses Lielā Katrīnas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1622 adresi Lielā Katrīnas iela 8, Cēsis, Cēsu nov.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 5
Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
      Pamatojotiesuz Cēsu novadadomes 05.08.2010. lēmumu Nr.434  „Par zemesgabaluAta Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” (prot.Nr.10, 25.p.), 17.08.2010. starp Cēsu novadapašvaldību (Iznomātājs) un  WOLF SYSTEM” SIA (Nomnieks) noslēgtsNomaspriekšlīgums Nr.2-7-390/2010, ar kuru Iznomātājs un Nomnieksapņemasnoslēgtnomaslīgumuarapbūvestiesībām par šādiemzemesgabaliem : 
-          Ata Kronvaldaiela 18, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0810, 1973 m2platībā ;
-          Indriķaiela 4, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0814, 1900 m2platībā ;
-          Indriķaiela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0815, 1340 m2platībā ;
-          Indriķaiela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0816, 1755 m2platībā ;
-          Indriķaiela 8, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0817, 1382 m2platībā ;
-          Indriķaiela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0818, 1694 m2platībā ;
-          Indriķaiela, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0819, 1710 m2platībā ;
unzemesgabaludaļām :
-          Ausekļaiela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0811, 945 m2platībā ;
-          Indriķaiela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0812, 1142 m2platībā ;
-          Indriķaiela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0813, 1189 m2platībā.
       Kopējānomaszemjuplatība 15030 m², vairākvaimazāk, cikizrādīsies, uzmērotdabā.
      „WOLF SYSTEM” SIA  06.01.2011. iesniegumāizteikusivēlēšanosnomātnevisdaļu no zemesgabaliemAusekļaielā 5, Indriķaielā 3 un Indriķaielā 5, Cēsīs, betzemesgabaluspilnāplatībā. 
       ŅemotvērāNomniekanomasplatības un pieguļošocitāmpersonāmpiederošoīpašumuizvietojumu, būturacionālinodotnomāsabiedrībaiarīzemesgabaluAusekļaielā 5, Indriķaielā 3 un Indriķaielā 5,  atlikušāsdaļas, jotāsirizmantojamastikaipievienojotkādai no blakusesošajāmapbūvesteritorijām.
Izskatot „WOLF SYSTEM” SIA iesniegumu, pamatojotiesuzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmāsdaļas 2.punktu un otrāsdaļas 3.punktu, ievērojotCēsu novadapašvaldībasAttīstības un teritorijasplānošanaskomisijas 12.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434  ‘’Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” (prot.Nr.10, 25.p.) šādus grozījumus:
       1.1. Izslēgt lēmuma 1.punktā vārdus „un zemesgabalu daļu:”;
       1.2. Aizstāt lēmuma 1.punktā vārdus un skaitļus 
          „ -     Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0811, 945 m2 platībā;
-          Indriķaiela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0812, 1142 m2platībā ;
-          Indriķaiela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0813, 1189 m2platībā ;”
              arvārdiem un skaitļiem
          „ -     Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201-003-0811, 1831 m2 platībā;
-          Indriķaiela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0812, 2010 m2platībā ;
-          Indriķaiela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastraapzīmējums 4201-003-0813, 2000 m2platībā, saskaņāarnomasplatībasplānu 1.pielikumā. ” 
        1.3. Aizstāt lēmuma 2.punktā vārdus un skaitli  „Kopējā nomas zemju platība 15030 m² ” ar vārdiem un skaitli „Kopējā nomas zemju platība 17595 m² ”.
        
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus nomas priekšlīgumā.  
3.  Kontroli par lēmumaizpildiveikt Cēsu novadadomespriekšsēdētājamG.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 6
Par zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot E.Knapša iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot Edgaram Knapšim, nomā zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 009 0604) daļu  ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, uz 10 (desmit) gadiem.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 551 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā.
 3. Zemes lietošanas mērķis –  daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702).
 4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
 5. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt zemes gabala nomas platības uzmērīšanu.
 8. Nomnieks sedz visus izdevumus par zemes gabala nomas platības kadastrālo uzmērīšanu, robežu plāna izgatavošanu un nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas un robežu plāna izgatavošanas sagatavot zemes nomas līgumu.
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 7
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.52 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 8
Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.574 „Par klašu komplektu skaitu 2011./2012. mācību gadā”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz 01.11.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, ievērojot Izglītības darba grupas 06.12.2010. priekšlikumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.01.2011. atzinumam (prot.Nr.1),Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns,  I.Suija-Markova), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), attturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu „Par klašu komplektuskaitu 2011./2012. mācību gadā”, izsakot lēmuma:
1.1.             1.  punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu:
1.1. Pirmā klasē :
1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, – ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.5. Līvu pamatskolā - ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.6. Rāmuļu pamatskolā - ne vairāk kā viens klašu komplekts.”
1.2. 2.1. punktu šādā redakcijā : „2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas minimālais izglītojamo skaits pirmajā klasē – 20 izglītojamie”.
2. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 9
Par zemes gabala Slimnīcas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., platību  
  Ziņo: J. Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 22.12.2010. rakstu Nr.17/17936 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 27.12.2010., Nr.2847/1-23) ar lūgumu pieņemt lēmumu par valstij piekritīga zemes gabala izveidošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Cēsu pilsētas Zemes komisijas 04.01.2011. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā.
2.      Noteikt valstij piekrītošai zemesgrāmatā nereģistrētai zemes vienībai Slimnīcas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0876, platību 107 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā.
 1. Noteikt Cēsu novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Slimnīcas iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0882, platību 2683 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 10
Par zemes ierīcības projekta Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
  Ziņo: J. Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 6.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57. panta 2. punktu, un Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas  06.01.2011. atzinumu (protokols Nr.1),Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1003 sadalīšanai.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabala Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1003 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai (priekšsēdētājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 11
Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.349 (prot.Nr.8, 13.punkts) „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.12) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr.579 (prot.Nr.15, punkts Nr.6) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.12 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ir beigusies sabiedriskās apspriešana, kas notika no 25.10.2010. līdz 03.12.2010.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.1. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nr.12 redakciju par galīgo redakciju saskaņā ar pielikumu.
2.      Iesniegt Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumus Nr.12 Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
Pielikums
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 12
Par amata vienības  izveidošanuLīvu pamatskolas pirmsskolas grupā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”, ievērojot  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.01.2011. (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Ar 01.02.2011. Līvu pamatskolas pirmsskolas grupā izveidot  0,25 amata vienības  pirmsskolas skolotāja palīgs.
      2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Līvu pamatskolas direktorei A. Gabranovai.
      3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 13
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas organizēšanu Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.01.2011. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.01.2011. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.Ar 01.03.2011. Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupās noteikt sekojošu pedagoģiskā procesa norises  kārtību:
1.1.  no plkst.7.00 līdz 16.00 darbs norisinās divās grupās;
1.2.  no plkst. 16.00 līdz 19.00 darbs norisinās vienā apvienotā grupā.
2.Ar 28.02.2011. likvidēt 0,5 amata vienību- skolotāja pirmsskolas grupā.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei A. Sīmanei.       
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Sagatavoja Dz.Kozaka
Saskaņots ar Finanšu nodaļu
 
Nosūtīt
Finanšu nodaļai
Izglītības nodaļai
Vaives pagasta pārvaldei
Rāmuļu pamatskolai
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 14
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.130 „Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu 1.pamatskolas  direktores A.Būres iesniegumu (24.12.2010., Nr.2889/1-25), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.01.2011. atzinumam (prot.Nr.1) un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu 1.pamatskolā  izveidot 0,35 amata vienības – sētnieks.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 21.02.2011.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu1.pamatskolas direktorei A.Būrei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 15
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.131 „Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu 2.pamatskolas  direktora O.Bicāna iesniegumu (11.01.2011., Nr.1-12/6), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu 2.pamatskolā  saimniecisko amata vienību sarakstā veikt sekojošus grozījumus:
1.1.likvidēt šādas amata vienības:
1.1. 1 amata vienību  - remontstrādnieks;
1.1.2. 0,3 amata vienības – dežurants;
1.1.3. 0,181 amata vienības – kopēšanas mašīnas operators;
1.1.4. 0,5 amata vienības – veļas pārzinis.
1.2.izveidot 0,036 amata vienības – laborants.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2011.
3.       Lēmuma izpildi nodrošināt 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 16
Par 30.08.2007. Nomas priekšlīguma Nr.2-7-38/2007 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pēc Nekustamā īpašuma detālplānojuma spēkā stāšanās ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.436 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu” zemes gabals Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ir sadalīts 39 atsevišķos zemes gabalos. Saskaņā ar 13.10.2008. Grozījumiem 30.08.2007. Nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007, Iznomātājs nodos Nomniekam un Nomnieks pieņems no Iznomātāja lietošanā par maksu – nomā šādus zemes gabalus ar apbūves tiesībām: 
Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1105, platība 13878 m²);         
Rīgas ielā 78, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1140, platība 9910 m²);         
Rīgas ielā 90, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1141, platība 16814 m²);         
Rīgas ielā 94, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1142, platība 18082 m²);         
Ērgļu ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1143, platība 1373 m²);         
Ērgļu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1144, platība 1497 m²);         
Ērgļu ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1145, platība 3834 m²);         
Ērgļu ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1146, platība 3270 m²);         
Kalnmuižas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1147, platība 1848 m²);
Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1148, platība 2313 m²);
Kalnmuižas ielā 15, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1149, platība 2282 m²);
Kalnmuižas ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1150, platība 2896 m²);         
Kalnmuižas ielā 17, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1151, platība 2758 m²);         
Kalnmuižas ielā 20, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1152, platība 2480 m²);         
Kalnmuižas ielā 22, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1153, platība 1960 m²);            
Kalnmuižas ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1154, platība 2071 m²);         
Kalnmuižas ielā 26, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1155, platība 2369 m²);         
Mellupes ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1156, platība 2996 m²);
Mellupes ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1157, platība 12906 m²);
Mellupes ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1158, platība 2193 m²);
Mellupes ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1159, platība 1771 m²);
Mellupes ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1160, platība 2976 m²);
Mellupes ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1161, platība 2469 m²);
Mellupes ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1162, platība 2110 m²);
Mellupes ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1163, platība 1176 m²);
Mellupes ielā 10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1164, platība 1341 m²);
Mellupes ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1165, platība 1781 m²);
Ata Kronvalda ielā 81, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1166, platība 2886 m²);
Katrīnkalna ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1167, platība 2316 m²);         
Katrīnkalna ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1168, platība 1705 m²);         
Katrīnkalna ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1169, platība 2428 m²);         
Katrīnkalna ielā 10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1170, platība 1412 m²);         
Katrīnkalna ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1171, platība 1365 m²);         
Ērgļu iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1172, platība 709 m²);         
Kalnmuižas iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1173, platība 4151 m²);         
Kalnmuižas iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1174, platība 3314 m²);         
Mellupes iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1175, platība 13260 m²);         
Ata Kronvalda iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1176, platība 9749 m²);         
Katrīnkalna iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1177, platība 5666 m²),
turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar Konkursa nolikuma „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” 18.2.1.punktu, ievērojot to, ka Nekustamais īpašums netiek apsaimniekots, kā arī to, ka SIA „CEL TIK” ir ierosināta maksātnespēja, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.01.2011. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011.atzinumu (prot.Nr.1),Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 1. Uzskatīt par izbeigtu pirms termiņa, t.i., ar 31.10.2010, Nomas priekšlīgumu Nr.2-7-38/2007, kas 30.08.2007. noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada pašvaldība), un SIA „CEL TIK”, reģ. Nr. 44103014842, par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201 008 1105) ar kopējo platību 170315 m², kas ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.436 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu” ir sadalīts un reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā kā 39 atsevišķi zemes gabali, nepiemērojot līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) unCēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu. 
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši 30.08.2007. noslēgtā Nomas priekšlīguma 15.punktam, ja nomas līgums tiek izbeigts pirms termiņa bez Iznomātāja vainas, Nomniekam nav tiesību prasīt kompensāciju par detālplānojuma u.c. ar konkursam iesniegtā projekta realizāciju saistītu izdevumu kompensācijai.
 
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 17
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.2.6. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 06.01.2011. atzinumam (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 18
Par ieguldījumiem sabiedriskās pirts un katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
           
            Lai apzinātu ieguldījumu faktiskās izmaksas un lai veiktu  2001.gada 2.jūnijā noslēgtā līguma starp Cēsu pilsētas domi kā Nomnieku un Aleksandru Raubiško kā Iznomātāju noslēgtā nomas līguma par sabiedriskās ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 izmantošanu sabiedriskās pirts izveidošanai un uzturēšanai un 2003.gada 14.oktobra noslēgtā līguma starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu rajona Raunas pagasta saimniecību „KLIĢĒNI” noslēgtā līguma par katlu mājas un gāzes vada apsaimniekošanu līgumu pārjaunojumu Un 2002.gada 12.septembra noslēgtā līguma starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu rajona Raunas pagasta saimniecību „KLIĢĒNI” noslēgtā kopdarbības noteikumu izpildi , t.i. katlu māja ir abu pušu kopīpašums, kas tiek sadalīts ,vienlīdzīgās daļās jeb katra puse ir kopīpašuma ½ domājamās daļas īpašniece,
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1486 (15.12.2009.) "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"11.punktu ”Ilgtermiņa ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai izveidošanas (ražošanas) vērtībā, kas ietver par attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma iegādi vai izveidi samaksāto naudu (vai tās ekvivalentu) un visus izdevumus, kas tieši attiecas uz iegādāto objektu līdz dienai, kad tas nodots ekspluatācijā”, MK noteikumiem Nr.440 (21.06.2005.)”Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”, Cēsu novada pašvaldības domes 30.12.2010.lēmumu Nr.810 ”Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 11 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, (balsošanā nepiedalās deputāts A.Raubiško), nolemj:
 
 1. Pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, veikt ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu sabiedriskās pirts un katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 pēc stāvokļa uz 01.01.2011.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (nodaļas vadītāja A.Zerne) organizēt ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 19
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (10.01.2011., Nr.1-38/71) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no Adelinde Gschwindl ( Austrija) ziedojumu – materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai – skaneri - Mustek Scanner ScanExpress A3USB  Ls 97,52 vērtībā un datoru – Dell Optiplex GX270 – Ls 73,90 Ls vērtībā.
2.      Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 20
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas pansionāta direktores I.G.Paegles 10.01.2011.iesniegumu Nr.5, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumu (prot.Nr.1),Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt darba organizācijas uzlabošanai šādus ziedojumus natūrā:
1.1.  no Aivara Sproģa iemītnieku ēdināšanai 29 kg medus par kopējo summu Ls 72.50 (septiņdesmit divi lati 50 santīmi);
1.2.  no nodibinājuma „Paaudžu solidaritātes fonds” medikamentus par kopējo summu Ls 8105.65 (astoņi tūkstoši viens simts pieci lati 65 santīmi).
2.    Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 21
Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma otrās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības, tās nodaļu un struktūrvienību darba optimizāciju un kvalitāti, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par  (G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
Ar 2011.gada 21. janvāri :
 1. Likvidēt Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā amata vienību – tehniskais sekretārs, 18.3. amatu saime III amatu saimes līmenis, kods pēc profesiju klasifikatora 4120 02.
 2. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā vienu amata vienību – iepirkumutehniskais sekretārs,18.3. amatu saime II amatu saimes līmenis, kods pēc profesiju klasifikatora 4120 02.
 3. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļā vienu amata vienību informācijas tehnoloģiju komunikāciju atbalsta speciālists (IKT), 19.5 amatu saime III amatu saimes līmenis, kods pēc profesiju klasifikatora  2529 03.
 4. Grozīt Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 812 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumu „”Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts” :
4.1.  svītrojot 31. līniju;
4.2.   izveidojot 6¹ līniju;
4.3.  izveidojot 25¹līniju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 22
Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:
 
     Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un  izglītības iestādes nolikumu, ievērojot Cēsu pilsētas Sporta skolasdirektora J.Nagļa 10.01.2011.iesniegumu Nr.1-10/9 un 12.01.2011. iesniegumu Nr.1-10/12, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 
1.          Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību – sporta treneris 1,519 likmes:
1.1.    0.619 likmes tiek finansētas no Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
1.2.    0.9 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta;
1.3.    0,285 likmes tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības budžeta.
2.        Lēmums ir spēkā no  01.01.2011.- 31.08.2011.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas  direktoram J.Naglim.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 23
Par „Cēsu kauss 2011” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un  izglītības iestādes nolikumu, ievērojot Cēsu pilsētas Sporta skolasdirektora J.Nagļa 10.01.2011.iesniegumu Nr.1-10/10, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.          Apstiprināt starptautiskā basketbola turnīra jauniešiem „Cēsu kauss 2011” nolikumu.
2.        Lēmuma izpildi nodrošināt  Cēsu pilsētas Sporta skolas  direktoram J.Naglim.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J. Rozenbergam
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 24
Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 25
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā 29.11.2010. saņemts SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegums Nr. CS1/2010-225 par iznomāto pamatlīdzekļu izmantošanu. Iznomājamie pamalīdzekļi ir nepieciešami Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz 15.01.2009. noslēgtā nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” 4.4. punktu un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „Par 2001. gada 27. februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu 4.4 punktu”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.12.2010. atzinumu (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2010. atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 1. Izslēgt pamatlīdzekļus: Angārs – noliktava, Birzes ielā 31, Cēsis, inventāra Nr. 0111/52 un kurināmā noliktava Birzes ielā 31, Cēsis, inventāra Nr. 0112/242, no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta.
 2. Pamatlīdzekļi tiek atgriezti atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu 2011. gada 05.janvārī.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.
 4. Atgrieztie pamatlīdzekļi nodoti Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas rīcībā. Atbildīgais par pamatlīdzekļu pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs I.Mercs.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 26
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolai
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (12.01.2011., Nr.1-14/007), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas Mākslas skolai pieņemt no SIA WOLF SISTEM ziedojumu Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) – darba organizācijai – mācību līdzekļu iegādei
2.      Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 27
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola  iesniegumu (12.01.2011., Nr.1-12/7), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram pieņemt ziedojumus – darba organizācijai – medikamentu iegādei no šādiem ziedotājiem:
-   SIA LF EKSPERTS – Ls 160,00 (viens simts sešdesmit lati 00 santīmi);
-   Cēsu rotari klubs – Ls 131,00 (viens simts trīsdesmit viens lats 00 santīmi);
-   nodibinājums Cēsu pils ģildes fonds -  Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi).
2.      Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 28
Par Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot 22.12.2009. MK noteikumus  Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola  iesniegumu (12.01.2011., Nr.1-12/7), Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu no 01.01.2011.
2.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram direktors Z.Ozols.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 29
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam „Ķekavas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  atbilstoši Cēsu novada 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļa 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 1),Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0067, platība 6,90 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme (0101).
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0056, platība 0.27 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme (0101).
3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0057, platība 0.32 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot īpašniekiem par pieņemto lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 30
Par nepabeigtās celtniecības izmaksu atzīšanu 2010. gada faktiskajos izdevumos
 
    Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanos un ieguldījumu pārtraukšanu celtniecības objektā „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vaives pagastam”, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1486 (15.12.2009.)"Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" un Cēsu novada pašvaldības domes 30.12.2010.lēmumu Nr.810 ”Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”,Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1 Atzīt Cēsu novada pašvaldības 2010. gada faktiskajos izdevumos nepabeigtās celtniecības objektu „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vaives pagastam”, par kopējo summu Ls 22 901,75 ( divdesmit divi tūkstoši deviņi simti viens lats un 15 santīmi) uz 31.12.2010.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 31
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
    Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvu:
1.1.  iekļaut komisijas sastāvā S.Zvirbuli, Juridiskās  nodaļas vadītāju.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 32
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
    Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvu:
1.1.Izslēgt no komisijas S.RATNIKU, Juridiskās nodaļas juristi;
1.2.Iekļaut komisijā S.ZVIRBULI, Juridiskās nodaļas vadītāju.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 33
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
    Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā un komisijas locekļu amatos,  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.35  „Par Transporta kustības organizācijas  komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldība Transporta kustības organizācijas  komisijas sastāvu:
1.1.Izslēgt no komisijas A.PĀŽI;
1.2.Izslēgt no komisijas sekretāri I.BEĶERI;
1.3.Iekļaut komisijas sastāvā M.SMILTIŅU, Valstspolicijas  Vidzemesreģionapārvaldes  Kārtībaspolicijasbiroja  Patruļpolicijasnodaļas  Satiksmesuzraudzībasrotas   Vecākoinspektori;
 
1.4.Iekļaut komisijas sastāvā sekretāri A.BUKEJU, Komunālās nodaļas komunālinženieri.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 34
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
    Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā un komisijas locekļu amatos,  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.32  „Par Kokaugu aizsardzības  komisiju” Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības  komisijas sastāvu:
1.1.Izslēgt no komisijas M.SESTULI;
1.2.Izslēgt no komisijas G.POLUCKU;
1.3.Izslēgt no komisijas sekretāri I. BEĶERI;
1.4.Pārcelt  T.GAILĪTI , komisijas priekšsēdētāja vietnieci, IK „ T.G.Zaļumi” īpašnieci,  par komisijas locekli;
1.5.Iekļaut komisijas sastāvā par komisijas priekšsēdētāja vietnieci D.LAIVU, komunālās nodaļas ainavu arhitekti;
1.6.Iekļaut par komisijas sekretāri A. BUKEJU, Komunālās nodaļas komunālinženieri.
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 35
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.33  „Par konkursa „ Labākais sētnieks Cēsīs”  komisijas izveidošanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
    Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.         Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.33   „Par konkursa „ Labākais sētnieks Cēsīs”  komisijas izveidošanu” Cēsu novada pašvaldības konkursa „ Labākais sētnieks” komisijas sastāvu:
1.1.Izslēgt no komisijas I.BEĶERI;
1.2.Pārcelt no komisijas locekļa par komisijas sekretāri A.BUKEJU, Komunālās nodaļas komunālinženieri;
1.3.Iekļaut komisijas sastāvā Komunālās nodaļas arhitekta palīgu ( ainavu arhitekti).
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 36
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.34  „Par konkursa „ Par skaistāko gaisa dārzu”  komisijas izveidošanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
1.                       Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.34 „Par konkursa „ Par skaistāko gaisa dārzu”  komisijas izveidošanu” Cēsu novada pašvaldības konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisijas sastāvu:
1.1.Izslēgt no komisijas I.BEĶERI;
1.2.Pārcelt A.BUKEJU, komisijas locekli, Komunālās nodaļas komunālinženieri, par komisijas sekretāri;
1.3.           Iekļaut komisijas sastāvā D.LAIVU,  Komunālās nodaļas arhitekta palīgu (ainavu arhitekti).
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 37
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „ Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju  ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi”  atcelšanu  
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu Nr. 2._2-13/13198/7762 23.12. 2010. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 28.12.2010. Nr.2859/1-20), Būvniecības likuma 1.panta 14.punktu; Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumu Nr.38 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 222-99 „ Ūdensapgādes  ārējie tīkli un būves” 6.punktu; Aizsargjoslu likuma 1.panta 1.punktu; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 1.un 2.daļu; Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 „ Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana” 25.punktu; Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra  noteikumiem Nr.108 „ Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktu; Likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta 2.daļu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
Atcelt 16 .09.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 518  „ Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 34 „Cēsu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi”” apstiprināšanu.
 
 


2011.gada 20.janvāra protokols Nr.1       Lēmuma nr. 38
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2  „ Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumā Nr. 519  (prot. Nr.13., 11.p.) “Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” “  apstiprināšanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu Nr. 2._2-13/13198/7762 23.12. 2010. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 28.12.2010. Nr.2859/1-20),   likuma „ Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 „ Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 10.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot  ar 12 balsīm – par ( G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, I.Timermanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, I.Suija-Markova), pret – nav, attturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2  „ Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.35 „Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi” “  saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv