Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 17.februāra protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 105Par zemes gabalu Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov. un Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov.,daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
2106Par zemes gabalu Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. un Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
3107Par zemes gabala Aveņu iela 35 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
4 108Par zemes gabala Cīrulīšu iela 20 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
5 109Par zemes gabala Lauku iela 28 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
6 110Par zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
7 111Par atļauju Cēsu Pieaugušo izglītības centram piešķirt priekšfinansējumu  biedrībai  „Cēsu Pensionāri” projekta realizācijai
8 112Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2. kārtai”
9 113Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 105
Par zemes gabalu Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov. un Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov.,daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu un 38.pantu, ņemot vērā zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieku iesniegumiem (reģ. Nr. 1351/F – 1-23, 1352/F -1-23, 1353/F -1-23;  0610.2010.) par viņiem piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132 maiņu pret Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov., daļu – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0130, kuru iespējams izmantot mazstāvu dzīvojamo māju apbūvei, pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
 1. Piekrist Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov., daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0130 platība 226 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā, maiņai pret pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamu privātīpašumā esošu zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov., daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, platība 226 kv.m., vairāk vai mazāk  cik izrādīsies uzmērot dabā.
 2.  Apstiprināt zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov., daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0130, viena kvadrātmetra (1 m2) cenu Ls 3.09 (trīs lati deviņi santīmi).
 3. Apstiprināt zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov., daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, viena kvadrātmetra (1 m2) cenu Ls 3.09 (trīs lati deviņi santīmi).
 4. Uzdot sagatavot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) atbilstošu maiņas līgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov. un no zemes gabala Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību, kadastra apzīmējums 4201 007 0130 paredzēts pievienot nekustamam īpašumam  Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov.
 6. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 106
Par zemes gabalu Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. un Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu un 38.pantu, ņemot vērā zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieka iesnieguma (reģ. Nr. 2761/ 1-23;  13.12.2010.) par viņiem piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132 maiņu pret Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu .......,  pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Piekrist Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov. daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu..........., platība 27 kv.m., vairāk vai mazāk  cik izrādīsies uzmērot dabā, maiņai pret pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamu privātīpašumā esošu zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122,  platība 27 kv.m.,  vairāk vai mazāk  cik izrādīsies uzmērot dabā.
 2. Līdz zemes gabala Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov., atdalītās daļas iemērīšanai dabā, reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemju maiņas veikšanai noslēgt zemes gabalu maiņas priekšlīgumu, kurš atļautu uzsākt projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanu.
 3. Gadījumā, ja privātīpašumā esošā zemes gabala tirgus vērtība ir mazāka kā maināmā pašvaldības zemes gabala tirgus vērtība, netiks celtas pretenzijas par vērtības atlīdzināšanu.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu maiņas priekšlīgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122, saskaņā ar maiņas priekšlīgumu paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov. un no zemes gabala Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību, kadastra apzīmējums ........., paredzēts pievienot nekustamam īpašumam  Rīgas iela 28, Cēsis, Cēsu nov.
 6. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 107
Par zemes gabala Aveņu iela 35 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala Aveņu iela 35, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieka iesniegumu (reģ. Nr. 1-36/113, 12.01.2011.), ka piekrīt  viņam piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0116 atsavināšanai par noteikto tirgus vērtību, pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Pirkt zemes gabala Aveņu iela 35, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1341, daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0116, platība 192 kv.m.
 2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007 0116, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.68 (trīs lati sešdesmit astoņi santīmi).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
 4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Aveņu iela 35, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0116 , pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 108
Par zemes gabala Cīrulīšu iela 20 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala Cīrulīšu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieka mutisku /telefonisku/ apliecinājumu 2011.gada janvārī, ka piekrīt viņam piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0118 atsavināšanai par noteikto tirgus vērtību, pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
 1. Pirkt zemes gabala Cīrulīšu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1216, daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0118, platība 81 kv.m.
 2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007 0118, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.49 (trīs lati četrdesmit deviņi santīmi).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
 4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Cīrulīšu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0118 , pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 109
Par zemes gabala Lauku iela 28 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala Lauku iela 28, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieka pilnvarotās personas mutisku /telefonisku/ apliecinājumu 2011.gada janvārī, ka piekrīt Helēnai Ducmanei piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0135 atsavināšanai par noteikto tirgus vērtību, pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
 1. Pirkt zemes gabala Lauku iela 28, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1342, daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0135, platība 182 kv.m.
 2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007 0135, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.52 (trīs lati piecdesmit divi santīmi).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
 4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Lauku iela 28, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0135, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 110
Par zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas nov., īpašnieces iesniegumu (reģ. Nr. 1-36/85c, 10.01.2011.), ka piekrīt viņai piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0478 atsavināšanai par noteikto tirgus vērtību, pamatojoties uz Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot. nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Pirkt zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0320,daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0478, platība 358 kv.m.
 2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4246 002 0478, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.90 (trīs lati deviņdesmit santīmi).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
 4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0320, atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0478, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.
 5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 111
Par atļauju Cēsu Pieaugušo izglītības centram piešķirt priekšfinansējumu  biedrībai  „Cēsu Pensionāri” projekta realizācijai
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu nr.741 ”Par Cēsu pašvaldības Izglītības stratēģijas papildināšanu ar nodaļu „Pieaugušo izglītība”” un Cēsu Pieaugušo izglītības centra Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2011.gadam un saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojekta īstenošanas līgumu nr. 2010.CH04/mic-194/31 ar biedrību „Sieviešu resursu centrs ”Prieks””, sadarbības partneris biedrība „Cēsu pensionāri”, projekta nosaukums ”Paaudžu strops ”Nāc un dari! Redzi, ka vari ””, projekta budžets 20959,93 LVL,Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu Pieaugušo izglītības centram piešķirt priekšfinansējumu projekta
līgumu nr. 2010.CH04/mic-194/31”Paaudžu strops ”Nāc un dari! Redzi, ka vari ”” realizācijai sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Cēsu Pensionāri” 2000LVL (divi tūkstoši LVL ) apmērā.
 
2. Sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai „Cēsu Pensionāri” atgriezt piešķirto projekta priekšfinansējuma daļu 2000LVL ( divi tūkstoši LVL ) Cēsu Pieaugušo izglītības centram piecu dienu laikā pēc projekta gala finansējuma saņemšanas 2012.gadā.
 
3. Cēsu Pieaugušo izglītības centram slēgt vienošanos ar sabiedriskā labuma organizāciju, biedrību „Cēsu pensionāri” par priekšfinansējuma piešķiršanu un tā atgriešanu iestādes budžetā.
 
4. Pēc Cēsu Pieaugušo izglītības centra pieprasījuma biedrībai „ Sieviešu resursu centram „ Prieks”” sniegt atskaiti par priekšfinansējuma izlietojumu.
 
 
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 112
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2. kārtai”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.         Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL336 828.20 (EUR479 263.35) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārtai” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2011.gadā.
2.         Aizņēmumu izsniegt 2011.gadāpēc pieprasījuma.
3.         Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2030.gada decembrim.
4.         Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada martā.
5.         Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 17.februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 113
Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu
 
Izskatot Amatas novada pašvaldības 03.02.2011. iesniegumu Nr. 022011010/A157/3-8 par nosaukuma apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.02.2011.lēmumu Nr.95 (prot. Nr.3, 57.p.) „Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
 
2.      Piekrist nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu nov., sastāvoša no trīs atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1013, 4201 007 0945 un 4201 007 1663, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamajos īpašumos, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663.
 
3.      Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663 (īpašnieks Amatas novada pašvaldība), kā viena adresācija objekta (ielas) atsevišķam posmam piešķirt pastāvošajai objekta adresei identisku adresi Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu novads.
 
4.      Atlikušajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1013 un 4201 007 0945 (īpašniece Cēsu novada pašvaldība) saglabāt adresi Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu novads.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv