Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 3.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 114Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
2 115Par dzīvojamās telpas Vītolu ielā 9-2, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
3 116Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 „Par nekustamā īpašumaLenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”atzīšanu par spēku zaudējušu
4 117Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju
5 118Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Miera ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.
6 119Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., daļas un adreses piešķiršanu  
7 120Grozījums Cēsu novada domes  01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
8 121Par piedalīšanosIzglītības ministrijas izsludinātājā projektu  konkursā  „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
9 122Par adrešu piešķiršanu Palasta ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 123Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā  
11 124Par adrešu likvidēšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā
12 125Par adrešu piešķiršanu Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 126Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 127Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 128Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
16 129Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 31.augustam
17 130No pašvaldības funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevuma deleģēšanu  
18 131Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”  
19 132Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību  
20 133Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības apstiprināšanu  
21 134„Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2010./2011.m.g. 2.semestrī un 2011./2012.m.g. 1.semestrī” apstiprināšanu  
22 135Par 28.skrējiena “Cēsu pavasaris” nolikuma apstiprināšanu
23 136Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
24 137Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
25 138Par ziedojumu pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
26 139Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
27 140Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
28 141Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu  pamatskolai
29 142Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
30 143Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai
31 144Par zemes gabala Pētera iela 71 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
32 145Par zemes gabala Līgatnes iela 69 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
33 146Par zemes gabala Krūmiņu iela 8 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
34 147Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
35 148Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
36 149Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas VW Transporter nomas maksas apstiprināšanu
37 150Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienībām
38 151Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
39 152Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
40 153Par  ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem
41 154Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
42 155Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
43 156Par novērtējuma apstiprināšanu
44 157Par maksas par patērēto elektroenerģiju iekasēšanu
45 158Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
46 159Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
47 160Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai
48 161Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
49 162Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi (Nr.12) 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
50 163Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
51 164Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
52 165Par projekta pieteikuma „Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Vaives pagastā” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
53 166Par sabiedriskās pirts nodrošināšanas un uzturēšanas uzdevuma uzdošanu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
54 167Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
55 168Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 114
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 115
Par dzīvojamās telpas Vītolu ielā 9-2, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
 
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 116
Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma Nr.269 „Par nekustamā īpašumaLenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”atzīšanu par spēku zaudējušu
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
     Cēsu pilsētas dome 2006.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.269 „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” (prot.Nr.8, 6.p.). Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 76.panta piekto daļu, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis nolēma 2006.gada 31.maijā iesniegto nostiprinājuma lūgumu atstāt bez izskatīšanas.
    Ņemot vērā, ka 2010.gada 23.martā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu Lenču ielā 38A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 002 0108), zemesgrāmatā nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā (nodalījuma Nr.1000 0047 4303), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2010.gada 25.marta atzinumu Nr.23 „Par Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.269 „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.269 „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” (prot.Nr.8, 6.p.).
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 117
Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju
 
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 24. punktu un 61.pantu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 20. punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2011. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
 1. Izveidot Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju.
 
 1. Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju izveidot šādā sastāvā:
2.1. komisijas priekšsēdētājs - Māris Niklass, Cēsu novada domes deputāts;
2.2.komisijas priekšsēdētāja vietniece - Iveta Grapa - Grāfa, SIA „Cēsu klīnika” Ambulatorās daļas vadītāja;
2.3. komisijas locekļi:
2.3.1. Brigita Jaunzema, ģimenes ārste;
2.3.2. Guntars Kniksts, SIA „Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētājs;
            2.3.3. Lolita Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
            2.3.4. Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore;
2.3.5. Dita Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja ;
      2.3.6. Veselības ministrijas veselības veicināšanas koordinators Cēsu novadā.
 
 1. Uzdot Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijai izstrādāt komisijas nolikumu līdz 31.03.2011.
 
 1. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 118
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Miera ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.
 
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot zemes īpašnieka E.Zustera pilnvarotās personas N.Balmaņa 16.02.2011. iesniegumu (reģ. Nr. 1-38/605; 17.02.2011.) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.02.2011. priekšlikumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1016 Miera ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., platība 4499 m2, un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 119
Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., daļas un adreses piešķiršanu  
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 16.02.2011. rakstu Nr. 30R7A0-01.07/77 par zemes gabala, uz kura atrodas akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā esošs energoapgādes objekts, piekritību valstij Ekonomikas ministrijas personā (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 21.02.2011., reģ. Nr.1-36/640) ar lūgumu nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0735 zemes gabalu transformatoru apakšstacijas uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 25.02.2011. atzinumu Nr.21 (prot. Nr.3) un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.03.2011. priekšlikumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā (saskaņā ar plānu pielikumā), sadalot zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu4201 008 0735 reģistrētu zemes vienību ar adresi Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., divās atsevišķās zemes vienībās.
 
2.      Jaunizveidotai apbūvei paredzētai zemes vienībai, uz kuras atrodas transformatoru apakšstacija ar adresi Rīgas iela 60A, Cēsis, Cēsu nov., piešķirt adresi Rīgas iela 60A, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 110 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201).
 
3.      Atlikušajai zemes vienībai saglabāt adresi Rīgas iela 58, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 32982 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku u krematoriju apbūve (0907)-29532 m2, pagaidu zemes atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3450 m2.
 
4.      Pieņemt zināšanai, ka jaunizveidotajai zemes vienībai Rīgas ielā 60A, Cēsīs, Cēsu nov., nav tiešas piekļuves no ielas, un veicot pieguļošās zemes vienības uzmērīšanu, nosakāma un reģistrējama zemesgrāmatā ceļa servitūta vieta.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 120
Grozījums Cēsu novada domes  01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2. „Par Cēsu novadu”, Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu  Nr.685 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas Vecāku domes 29.11.2010.sēdes lēmumu un  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009.  lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs” šādu grozījumu: vārdus „Sandra Putāne” aizstāt  ar vārdiem „Guna Berga” .
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 121
Par piedalīšanosIzglītības ministrijas izsludinātājā projektu  konkursā  „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Lai īstenotu  Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni”, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) sagatavot  un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā projekta „Robotikas vasara-2011” pieteikumu .
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 122
Par adrešu piešķiršanu Palasta ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
            Ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes valdes 09.03.1993. lēmumu Nr.68 Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzei atjaunotas īpašuma tiesības uz namīpašumu Cēsīs, Palasta ielā 21, 21a. Ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes 30.03.1993. 20.sasaukuma 27.sesijas lēmuma 3.5.punktu Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzei atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu Cēsīs, Palasta ielā 21,21a. Zemes reformas laikā zemes gabalam nav piešķirta adresācijas principiem atbilstoša adrese, kā arī ar pašvaldības lēmumu nav apstiprinātas adreses ēkām un telpu grupām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot. Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0302 adresi Palasta iela 21, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
2.      Uz zemes vienības esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0302 001, 4201 006 0302 003 un 4201 006 0302 004 apstiprināt līdzšinējo adresi Palasta iela 21, Cēsis, Cēsu nov.
3.      Uz zemes vienības esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0302 002 apstiprināt līdzšinējo adresi Palasta iela 21A, Cēsis, Cēsu nov.
4.      Apstiprināt dzīvojamā mājā Palasta ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0302 001, telpu grupu numerāciju no 1 līdz 4.
5.      Apstiprināt dzīvojamā mājā Palasta ielā 21A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0302 002, telpu grupu numerāciju no 1 līdz 2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 123
Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot J.Pota iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot.Nr.5), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1.      Nodot Jānim Potam, apsaimniekošanā zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā(kad.Nr.4201 003 0608), daļu 1523 m2 platībā (situācijas plāns pielikumā).
2.       Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.03.2011. līdz 02.03.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1.uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim: teritorijas sakopšanai;
               2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas    Republikā       spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
               2.4.apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja zemes gabala daļa būs nepieciešama  pašvaldības darbības nodrošināšanai;
               2.5.pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
3.      Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 124
Par adrešu likvidēšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļas 27.01.2011. raksts Nr.2-041-V/88 par adrešu datu sakārtošanu, kurā lūgts izvērtēt klāt pievienotajā sarakstā minētās adreses, kuras nav iespējams identificēt un attēlot adrešu reģistra kartē. 
Pārbaudot vienpadsmit sarakstā minētās Cēsu novadā, Vaives pagastā reģistrētās adreses, konstatēts, ka septiņos  gadījumos adreses neeksistē vai nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir zeme bez ēkām-nav adresācijas objekta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.02.2011. priekšlikumu (prot.Nr.5), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot.Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
Noteikt par likvidētām šādas adreses Vaives pagastā, Cēsu novadā:
 
Nr. p. k. Adrese Adreses kods
1. „Meža Adleri”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102878505
2. „Lejas Ķēsas”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102883628
3. „Sostu Barakas”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102884701
4. „Vidus Ķēsas”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102885205
5. „Lejas Ābelītes”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102883597
6. „Krūmiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 1028837381
7. „Lejas Langas”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 102883322
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 125
Par adrešu piešķiršanu Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot. Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
 1. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0413 un dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0413 001 adresi Caunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
 
 1. Piešķirt dzīvojamā mājā Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 009 0413 001, telpu grupu numerāciju no 1 līdz 30 (telpu grupu izvietojuma plāns pielikumā).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 126
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 127
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 128
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 129
Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 31.augustam
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz noslēgtajiem būvuzņēmuma līgumiem Nr.52/2011/2-14, Nr.53/2011/2-14 un  Nr.54/2011/2-14,  starp Cēsu novada pašvaldību un  SIA „Bazalts” par projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta” īstenošanu un  likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. prot.Nr.3) sēdes atzinumiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1.      Noteikt, ka projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē no 01.05.2011. līdz 01.06.2011. ir slēgtas 6 grupas un no 01.06.2011. līdz 19.08.2011. slēgtas visas grupas .
2.      Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Solveigai Lejietei no 01.05.2011. līdz 31.05.2011. vienas grupas bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādē un no 01.05.2011.līdz 30.06.2011. divu grupu bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē, 3 grupu bērnu vecākiem no 01.05.2011. līdz 31.05.2011. piedāvāt iespēju pārvietot bērnus uz citām telpām un grupām Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Lienei Kazakai no 01.05.2011.līdz 30.06.2011. un no 01.08.2011.līdz 31.08.2011. organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2 grupu darbu uzņemšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē un no 01.06.2011.līdz 30.06.2011. un no 01.08.2011.līdz 31.08.2011. nodrošināt vietu dažādās grupās Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes un citu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.
4.      Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Anžellai Pāžei no 01.05.2011.līdz 31.05.2011. organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vienas grupas uzņemšanu Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādē.
5.      Noteikt, ka projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē no 01.06.2011. līdz 31.08.2011. ir slēgtas visas grupas.
6.      Noteikt, ka projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 01.06.2011. līdz 30.06.2011. ir slēgtas visas grupas .
7.      Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Rozenbergai no 01.07.2011.līdz 31.08.2011.uzņemt iestādē pēc pieprasījuma citu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus.
8.      Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Virskulei no 01.06.2011. līdz 31.07.2011. uzņemt iestādē pēc pieprasījuma citu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus.
9.      Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram Ojāram Bicānam Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupās no 01.06.2011. līdz 30.06.2011. uzņemt iestādē pēc pieprasījuma citu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus.
10.  Noteikt, ka pirmsskolas izglītības programmas netiek īstenotas Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē no 01.08.2011. līdz 31.08.2011.; Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupās no 01.07.2011.līdz 31.08.2011.; Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 01.07.2011. līdz 31.07.2011.; Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas grupā no 09.06.2011.līdz 31.08.2011.; Rāmuļu pamatskolas vienā pirmsskolas grupā no 01.06.2011.līdz 31.08.2011.; Līvu pamatskolas vienā pirmsskolas grupā no 01.06.2011. līdz 31.08.2011.; Cēsu Bērnu un jauniešu centrā no 20.06.2011. līdz 30.08.2011.
11.  Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 31.augustam, uzdot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un Cēsu novada vispārizglītojošo skolu, kurās ir pirmsskolu grupas, direktoriem, nodrošināt nepieciešamo darbinieku skaitu saskaņā ar  Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
12.   Uzdot Cēsu novada pašvaldības  Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) paredzēt finansējumu pirmskolas izglītības iestāžu darba organizēšanai vasaras periodā no 01.05.2011.līdz 31.08.2011.
13.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 130
No pašvaldības funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevuma deleģēšanu  
 
                Saskaņā ar 13.11.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 21) neapdzīvojamās telpas Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodotas Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” valdījumā. 2004. gada 2. februārī Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” noslēdza neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Daumantu Kalniņu par telpas daļas - darbnīcā Seno rotu kalvē (kadastra numurs 42010051604002) Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, arkopēju platību25,20 kvadrātmetri, nomu - līdz 2009. gada 1. jūlijam. Savukārt, 2009. gada 1. jūlijā Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” pārslēdza jaunu nomas līgumu ar Niklāvu Kalniņu līdz 2011. gada 28. februārim.
            Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. un 5. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. pantu, 42. pantu, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.2.8., 2.2.9.un 2.2.14. punktos apstiprinātās Aģentūras funkcijas, 07.02.2011. D.Kalniņa iesniegumu, kā arī Cēsu novada pašvaldības ilggadīgo veiksmīgo sadarbību ar Daumantu Kalniņu kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības veicināšanā Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. atzinumu (protokols Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.              Deleģēt Daumantam Kalniņam likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas: „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,...)” izrietošu pārvaldes uzdevuma pilnīgāku izpildi, t.i., veidot materiālās un garīgās kultūras priekšmetu krājumu saglabāšanu, veicināt Cēsu novada kultūras un tūrisma resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā, kā arī vadīt bezmaksas ekskursijas Cēsu novada skolēnu grupām Seno rotu kalvē, piedalīties Muzeju nakts pasākumos, nodrošinot bezmaksas ieeju apmeklētājiem un iesaistīties pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizētajos pasākumos savas kompetences ietvaros.
2.              Nodot Daumantam Kalniņam bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu neapdzīvojamo telpu daļu darbnīcā Seno rotu kalvē (kadastra numurs 42010051604002) - Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, arkopēju platību25,20 kvadrātmetri.
3.              Uzdot Daumantam Kalniņam segt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli par telpām un telpu atbilstošo zemi zem ēkas daļas.
4.              Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktori J.Sausiņu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt deleģēšanas līgumu ar Daumantu Kalniņu uz vienu gadu no 2011. gada 1. marta.
5.              Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 131
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”  
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, ievērojot Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināto „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” šādus grozījumus:
1.1.    Izteikt punktu 3.1.2. šādā redakcijā : „3.1.2. piešķirtā finansējuma ietvaros, darba samaksu prioritārā secībā par:”;
1.2.    papildināt punktu 3.1. ar apakšpunktu 3.1.2.6. šādā redakcijā: „3.1.2.6. samaksa par papildus veikto darbu.”
2.            Grozījumi attiecināmi uz papildus veikto darbu sākot ar 2011.gada 3.janvāri. 3.            Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem. 4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 132
Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību  
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24. punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumu Nr. 115 „Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību”. 2.      Apstiprināt Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību saskaņā ar pielikumu. 3.      Lēmums attiecināms uz veikto metodisko darbu sākot no 2011.gada 3.janvāra. 4.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem. 5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 133
Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības apstiprināšanu  
Lai skolēniem būtu iespēja vairākkārtīgi sacensībās pierādīt savu zināšanu stabilitāti un spēju koncentrēties darbam dažādos apstākļos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.              Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 568 „Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības apstiprināšanu” apstiprināto Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību. 2.              Apstiprināt mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību saskaņā ar pielikumu. 3.            Lēmums attiecināms uz olimpiādēm, kas tiek organizētas Cēsu novadā sākot ar 2011.gada 3.janvāri. 4.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) un Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem. 5.              Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.  
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 134
„Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2010./2011.m.g. 2.semestrī un 2011./2012.m.g. 1.semestrī” apstiprināšanu  
            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu un Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoraiesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Lai nodrošinātu novada skolu sacensību organizēšanu 2010./2011.m.g.2.semestrī un 2011./2012.m.g.1.semestrī, apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolai vienu sacensību organizēšanas maksu:
 
 1.1.  Basketbolā:
1.1.1. “A” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.2. “B” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.3. “C” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.4. “D” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.2.Distanču slēpošana:
1.2.1. “A” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.2. “B” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.3. “C” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.4. “D” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
 
1.3. Slēpošanas stafetes:
1.3.1. “A” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.2. “B” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.3. “C” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.4. “D” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.4. Volejbols:
1.4.1. “A” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.4.2. “B” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.4.3. “C” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.5. Pavasara krosa stafetes( parkā):
-Ls 106,70 (viens simts seši lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN.
 
1.6. Kross 4.klasei:
-Ls 53,90 (piecdesmit trīs lati un 90 santīmi) tai skaitā PVN.
 
1.7. Vieglatlētika ( pavasarī:
1.7.1. “C” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.7.2. “B” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.7.3.             „A”GRUPA   Ls 91,70 (deviņdesmit viens lats un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8. Sporta skolas balvas izcīņa vieglatlētikā( rudenī):
1.8.1. “C” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8.2.  “B” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8.3.                      “A” GRUPA       Ls 103,70 (viens simts trīs lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.9. Rudens kross:
1.9.1. “D” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.2. “C” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.3. “B” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.4. “A” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.10.Futbols:
1.10.1. “D” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.2. “C” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.3. “B” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.4. “A” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.11.“Tautas bumba” rotaļa spēle:
1.11.1. “D” GRUPA Ls 126,20 (viens simts divdesmit seši lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.11.2. 3.kl. Ls 126,20 (viens simts divdesmit seši lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12. Dambrete:
1.12.1.    „D”GRUPA             Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12.2.    „C”GRUPA             Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12.3.   „B”GRUPA              Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN                                               
 
1.13.              Basketbola elementu izpilde 3.kl.- Ls 51,70 (piecdesmit viens lats 70 santīmi)
tai skaitā PVN
 
1.14. Basketbols junioriem- Ls 62,40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi) tai skaitā PVN                                         
   1.15.  Basketbols „Oranžā bumba” D gr.- Ls 62,4 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi)
 tai skaitā PVN                                               
  1.16. Basketbols „Oranžā bumba” B gr.-  Ls 62,4 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi)
             tai skaitā PVN                                   
 
2.            Noteikt, ka dalības maksu katrai izglītības iestādei par dalību konkrētajās sacensībās aprēķina šādi: sacensību organizēšanai noteikto maksu dalot ar sacensībām pieteikto komandu skaitu.
3.            Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktors J.Naglis).
4.            Lēmums attiecināms uz sacensībām, kas tiek organizētas no 03.01.2011. - 31.12.2011.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 135
Par 28.skrējiena “Cēsu pavasaris” nolikuma apstiprināšanu
 
                Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un izglītības iestādes nolikumu, Cēsu pilsētas Sporta skolasdirektora J.Nagļa 15.02.2011.iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1.          Apstiprināt 28.skrējiena „Cēsu pavasaris” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.        Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola  (direktors J.Naglis).
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam  J. Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 136
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” 15. punktu un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2011. atzinumam (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Raubiško, J.Žagars, I.Timermanis, M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis), pret 3 (O.Bicāns, Ē.Rass, M.Malcenieks), atturas – 2 (J.Rozenbergs, A.Rasmanis), nolemj:
 
            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.4„Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 137
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas pansionāta direktores I.G.Paegles 14.02.2011.iesniegumu Nr.43 un 23.02.2011.iesniegumu Nr.54, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot.Nr.3), atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj: 
1.    Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt ziedojumu darba organizācijas uzlabošanai:
1.1. no Intas Ambaines ziedojumu natūrā 200 kg ķirbju par kopējo summu Ls 4.00 (četri lati 00 santīmi) iemītnieku ēdināšanai;
1.2.  no Irēnas Konstantīnes ziedojumu natūrā 7 kg dzijas par kopējo summu Ls 35.00 (trīsdesmit pieci lati 00 santīmi) iemītnieku vaļaspriekam;
1.3.  no Grigorija Žukovska ziedojumu Ls 184.26 (viens simts astoņdesmit četri lati 26 santīmi) inventāra iegādei iemītnieku vajadzībām.
2.    Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 138
Par ziedojumu pieņemšanu pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr. 3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) pieņemt ziedojumu no Jura Ubāna 500,00Ls (pieci simti latu) apmērā – Pasaules Mākslas latviešu savienības gleznu glabātuves labiekārtošanai.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 139
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (15.02.2011., Nr.1-12/36)un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 140
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (07.02.2011., Nr.1-12/30)un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no Imanta Bērziņa ziedojumu - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – projektorus EPSON EB-S92- 2.gab. – Ls 450,00 vērtībā.
2.      Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 141
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu  pamatskolai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (17.02.2011., Nr.1-11/13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Rāmuļu pamatskolai no 01.02.2011. – 30.12.2011. pieņemt – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ziedojumu no Klīvlendas Apvienotās draudzes (mācītāja Sarma Eglīte) Ohaio štats ASV, ēdināšanas izdevumu apmaksai skolēniem un pirmsskolas grupas bērniem no biedrības „Zvannieku mājas”.
2.      Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 142
Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (10.02.2011., Nr.1-11/9)un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Rāmuļu pamatskolai pieņemt materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 143
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 2.vidusskolai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (14.02.2011., Nr.1-11/50) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (protokols Nr.3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu 2.vidusskolai pieņemt materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
Pielikums
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 144
Par zemes gabala Pētera iela 71 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai izpildītu minēto funkciju, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010.lēmumā Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu. 
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir  daļa no nekustamā īpašuma Pētera iela 71, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1035. Tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0045 4434 , īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 (saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.) Cēsu pilsētas pašvaldības mantas pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība).Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1035, kopplatība 5927 kv.m. Žurnāla Nr. 300002631994, datums 19.02.2009., lēmuma datums 24.02.2009.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Pētera        iela 71, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0145, platība 92 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Atdalītās zemes vienības kopējā platība, pēc SIA „Livland”, reģ. Nr. 40003299651, veiktā kadastrālā uzmērījuma un izgatavotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna 0.0092 ha ( 92 kv.m.)
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt no nekustamā īpašuma Pētera iela 71, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1045, atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 008 0145, platību 0.0092 ha (92 kv.m.).
 2. Zemes lietošanas mērķis – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (1101).
 3. Zems vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0145 apgrūtinājumi – 120301- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija 0.0092 ha.
 4. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0145, nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444.
 5.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 145
Par zemes gabala Līgatnes iela 69 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai izpildītu minēto funkciju, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010.lēmumā Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu. 
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir  daļa no nekustamā īpašuma Līgatnes iela 69, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1501. Tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0045 4434 , īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 900000099757 (saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.) Cēsu pilsētas pašvaldības mantas pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība).Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1501, kopplatība 25867 kv.m. Žurnāla Nr. 300000443913, lēmuma datums 07.05.2003.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Līgatnes         iela 69, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0128, platība 411 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Atdalītās zemes vienības kopējā platība, pēc SIA „Livland”, reģ. Nr. 40003299651, veiktā kadastrālā uzmērījuma un izgatavotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna 411kv.m.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj: 
 1. Apstiprināt no nekustamā īpašuma Līgatnes iela 69, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1501, atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0128  platību 411 kv.m.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0128 apgrūtinājumi - 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.0132 ha, 120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0043 ha, 120301 – aizsargjoslas teritorija gar sarkanajām līnijām 0.0411 ha, 110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0411 ha, 12080101 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0004 ha.
 4. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0128, nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444.
 5.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 146
Par zemes gabala Krūmiņu iela 8 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai izpildītu minēto funkciju, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010.lēmumā Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu. 
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir  daļa no nekustamā īpašuma Krūmiņu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1025. Tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0010 9008, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 900000099757 (saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.) Cēsu pilsētas pašvaldības mantas pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība).Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1025, kopplatība 18 6017 kv.m. Žurnāla Nr. 300002631994 (19.02.2009.), lēmuma datums 24.02.2009.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Krūmiņu         iela 8, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalītas 2 (divas) zemes vienības -  ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0147, platība 0.0012 ha (12 kv.m.) un kadastra apzīmējumu 4201 008 0148, platība  0.0227 ha (227 kv.m.), vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Atdalīto zemes vienību kopējā platība, pēc SIA „Livland”, reģ. Nr. 40003299651, veiktā kadastrālā uzmērījuma un izgatavotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna 0.0239 ha (239 kv.m.)
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt no nekustamā īpašuma Krūmiņu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1025, atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0147, platību 0.0012 ha (12 kv.m.) un atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0148, platību 0.0227 ha (227 kv.m.).
 2. Zemes lietošanas mērķis – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (1101).
 3. Zems vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0147 apgrūtinājumi – 120301- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija 0.0092 ha.
 4. Zems vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0148 apgrūtinājumi – 120301- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija 0.0227 ha, 12080101 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 0.0006 ha, 150301 – ceļa servitūta teritorija 0.0019 ha.
 5. Pievienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0147 un kadastra apzīmējumu 4201 008 0148, nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444.
 6.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 147
Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22 , Cēsis, Cēsu nov., daļas pievienošanu Pētera ielai, Cēsis, Cēsu nov., Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai izpildītu minēto funkciju, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010.lēmumā Nr. 147 ‘’Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ īstenošanai’’ (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu. 
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir  daļa no nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0413. Tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0012 3238, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 (saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.) Cēsu pilsētas pašvaldības mantas pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība).Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0413, kopplatība 19844 kv.m. Žurnāla Nr. 30000647467, datums 23.12.2009., lēmuma datums 10.01.2004.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Cīrulīšu iela        iela 22, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0120, platība 168 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Atdalītās zemes vienības kopējā platība, pēc SIA „Livland”, reģ. Nr. 40003299651, veiktā kadastrālā uzmērījuma un izgatavotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna 0.0168 ha ( 168 kv.m.)
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt no nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0413, atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0120 platību 0.0168 ha (168 kv.m.).
 2. Zemes lietošanas mērķis – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0120 apgrūtinājumi – 110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija  ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 0.0156 ha, 120301- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija 0.0168 ha, 1204 01 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0.0014 ha, 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un  ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0016 ha, 12080101 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem 0.0018 ha.
 4. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0145, nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444.
 5.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 148
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu    Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu,  Cēsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes lēmumu Nr.91, prot.Nr.3, 2.punktu) 7.3. punktu, kā arī pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.02.2011. (prot.Nr.4) priekšlikumu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt nekustamajā īpašumā – administratīvajā ēkā, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas objekta Nr. 1 - nedzīvojamu biroja telpu Nr.7,8 grupa ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 98,2 m2, 22.02.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nosolītāja SIA „RISEBA”, reģ. Nr. 40003090010, juridiskā adrese: Meža iela 3, Rīga, LV – 1048, nomas maksa Ls/m2 mēnesī, Ls 2.65 (divi lati sešdesmit pieci santīmi), bez PVN.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.        
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 149
Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas VW Transporter nomas maksas apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu un ievērojot Cēsu novada Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības vieglās pasažieru automašīnas VW Transporter nomas maksu (t.sk. PVN) Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem par vienu kilometru – LVL 0,12 (nulle lati 12 santīmi).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 150
Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienībām
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 6. punktu, 69.2 panta 1. punktu un atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes nolikuma 7.2., 7.3. punktiem un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Vaives pagasta pārvaldes  amata vienību sarakstā:
1.1.  likvidēt pārvaldes administrācijā šādas amata vienības:
1.1.1.      1 amata vienību (0.5 slodzes)- automašīnas vadītājs (a);
1.1.2.      1 amata vienību (1 slodze)- nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē.
1.2.  izveidot pārvaldes administrācijā šādas amata vienības:
1.2.1.      1 amata vienību (1 slodze)- nekustamā īpašuma pārvaldnieks, automašīnas vadītājs.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2011.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 151
Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 152
Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,221.,24.pantiemun ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 1. Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu, mainot Aizdevuma līgumā noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 10 gadiem uz Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada šādiem Aizdevuma līgumiem:
1.1.2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/497;
1.2.2007.gada 20.novembra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/606 ;
1.3.2008.gada 25.aprīļa Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/08/438.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) sagatavot un iesniegt  Valsts kasē nepieciešamos dokumentus aizņēmuma procentu likmes maiņai.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 153
Par  ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem
 
            Pamatojoties uz Grozījumiem likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (stājas spēkā 01.01.2011.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  24.02.2011. (prot.Nr.3) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1. Pašvaldības saimnieciskās darbības nodrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti līdz 2010.gada 31.decembrim, ar 2011.gada 1.janvāri ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk-PVN) apliekamiem darījumiem piemērot PVN standartlikmi 22 procentu apmērā,  ja likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" nav noteikts citādi.
2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei  S.Kūlītei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 154
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
 
Ievērojot SIA „Rīgas Rēvija”  mutiski izteiktu iesniegumu, 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2-7-72/2010, ar kuru nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4201-005-1502, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Īpašums-,  daļa – telpas ēkas 1. stāvā, 108,4 m2 platībā nodotas lietošanā par maksu (nomā) SIA „Rīgas Rēvija” ar mērķi – komercdarbības veikšana, termiņš 31.05.2010., 03.06.2010. Grozījumus Nr. 2-7-336/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010, 17.09.2010. Grozījumus Nr. 2-7-444/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010 un 10.12.2010. Grozījumus 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-72/2010, ka Nedzīvojamo telpu nomas līgums nav pārtraukts (izbeigts) uz lēmuma pieņemšanas brīdi, būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbu  iepirkuma procedūras gaitu, kas ļauj noteikt būvdarbu uzsākšanas termiņu ne ātrāku kā 01.04.2011., pamatojoties uzt likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt  01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.) šādus grozījumus: lemjošās daļas 2. punktā aizstāt skaitļus „31.05.2010.” ar skaitļiem „31.03.2011.”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 155
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
 
Ievērojot SIA „ Cēsu Siltumtīkli” 21.04.2010. iesniegumu Nr. CS1/2010-95 (reģistrēts ar Nr. 844/1-20), turpmāk – Iesniegums - , kurā izteikts apliecinājums, ka Iesniegumā uzskaitītie nomā pieņemtie pamatlīdzekļi, tajā skaitā ēka - MODULIS Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk netiks izmantoti siltumapgādes funkciju nodrošināšanai Cēsu pilsētā  un lūgums pašvaldībai pārņemt tos atpakaļ valdījumā, Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „ Par 2001. gada 27. februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu”  (prot. Nr.22, 4.p.), 15.01.2009. parakstītā Nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „ Jaunā fabrika”  4.4 punktu,  19.01.2009. Pārjaunojuma līguma 2001. gada 27. februāra Līgumam par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”  pamatlīdzekļu nomu (reģistrēts Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-101/2008) 4.3 punktu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām”  14. panta otrās daļas 3. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Pārņemt no SIA „ Cēsu Siltumtīkli” šādu pamatlīdzekli:
Nr. Inventāra Nr. Nosaukums, atrašanās vieta Cēsu pilsētā, Cēsu novadā Daudzums
1. 0011/8 MODULIS, Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads 1
                       
2.      Pamatlīdzekļa pārņemšanu noformēt ar nodošanas -  pieņemšanas aktu.
3.      Izslēgt 1. punktā minēto pamatlīdzekli no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) pēc nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzeķlu nomas līgumā.
5.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 156
Par novērtējuma apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumu Nr. 18 „ Par ieguldījumiem sabiedriskās pirts un katlu mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31”(protokols Nr.1), SIA „ Eiroeksperts” veikto vērtējumuun ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības ieguldījumu vērtību sabiedriskās pirts izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 uz 28.02.2011. 9 894.18 Ls apmērā.
2.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības ieguldījumu vērtību sabiedriskās pirts gāzes vada un gāzes katla mājas izbūvē Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 uz 28.02.2011. 9 762.08 Ls apmērā.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei pārgrāmatot, pēc stāvokļa uz 28.02.2011., katlu mājas un pirts telpu izbūves izmaksas, atbilstoši šā lēmuma 1.un 2.punkta nosacījumiem.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 157
Par maksas par patērēto elektroenerģiju iekasēšanu
 
Ievērojot, ka 03.02.2011. apstiprināts Nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas akts, ar kuru Cēsu novada pašvaldība pārņēmusi bezatlīdzības īpašumā no Latvijas Republikas Veselības ministrijas nekustamo īpašumu Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kurš sastāv no zemes vienības un 10 (desmit) ēkām, par kura apgādi ar elektroenerģiju noslēgtais līgums ar AS „ Latvenergo”  paredz elektroenerģijas piegādi un uzskaiti nekustamajos īpašumos Muižas iela 7, Cēsu novads (privātajā īpašumā esoša četru dzīvokļu dzīvojamā māja) un Parka ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā (privātajā īpašumā esošs īpašums), pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām”  15. panta 1. daļas 1. punktu, ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai iekasēt maksu par nekustamajos īpašumos Muižas iela 7, Cēsis, Cēsu novads (dzīvokļu īpašumi Muižas iela 7-1, Muižas iela 7-1A, Muižas iela 7-2 un Muižas iela 7-4) un Parka iela 7, Cēsis, Cēsu novads patērēto elektroenerģiju pēc kontrolskaitītāju rādījumiem līdz laikam, kad minētajos īpašumos tiek sakārtota neatkarīga elektroenerģijas piegāde un uzskaite.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)  katra mēneša pēdējā datumā nolasīt kontrolskaitītāju rādījumus un iesniegt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā rēķinu sagatavošanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 158
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no:
1.1.   Intas Guntas Urtānes Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 santīmi);
1.2.  Vasilija Smuļa Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 santīmi).
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 159
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (24.02.2011., Nr.1-13/43), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 160
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (10.02.2011., Nr.1-13/187), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 161
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu pilsētas pamatskolas direktora m.Šķēles iesniegumu (22.02.2011., Nr.1-17/16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai. Pielikums


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 162
Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi (Nr.12) 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu  
Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu unCēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu unVidzemes plānošanas reģiona 2010. gada 16. februāra Nr.1716/1-23 atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi (Nr.12.) 03.09.2009. sasitošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. I.Groza) saistošos noteikumus nosūtīt publicēšanai laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 163
Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
 
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „A.ŠMITA FOTO” iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1. Nodot SIA „A.ŠMITA FOTO”, reģ.Nr.49502002090, juridiskā adrese Lielā Skolas iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, apsaimniekošanā zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā(kad.Nr.4201 005 2109), 235 m² platībā (plāna skice pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.03.2011. līdz 02.03.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim: teritorijas sakopšanai;
2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas    Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
2.5. apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.6. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja tiek pieņemts lēmums par kāda vēsturiskā zemes gabala kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemes gabalu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā;
2.7.pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
1.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.  
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 164
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Nekustamā īpašuma Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieks SIA „GRAY DEXTER” plāno iznomāt daļu no šī nekustamā īpašuma SIA „LATSORBENT” ražošanas objekta būvniecībai.
Izskatot SIA „GRAY DEXTER”, reģ. Nr. 40003644106, jurid. adrese Dzirnavu iela 18-1, Rīga, pilnvarotās personas Jāņa Onckuļa 28.02.2011. iesniegumu (reģ. Nr. 1-36/715), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1.      Noteikt zemes vienības Robežu ielā 4, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0104, nomas platībai (saskaņā ar plāna skici pielikumā)       25245 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes vienības daļas plānu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
 
2.      Zemes vienības Robežu ielā 4, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0104, pārējai daļai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 165
Par projekta pieteikuma „Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Vaives pagastā” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
 
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.01.2009. noteikumiem Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, Ministru kabineta  07.07.2008. noteikumiem Nr. 515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.03.2011. atzinumu (prot. Nr.7),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 
1. Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER projekta pieteikumu „Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Vaives pagastā”.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu 13000,00 LVL projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2012. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem (atbalsta intensitāte 75 %, attiecināmās izmaksas - 10 655,74 LVL, neattiecināmās izmaksas PVN - 2344,26 LVL, avanss - 20%).
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 166
Par sabiedriskās pirts nodrošināšanas un uzturēšanas uzdevuma uzdošanu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
 
Ziņo J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks    
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.01.2011. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, (deputāts A.Raubiško balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
1.             Uzdot sabiedriskās pirts pakalpojumu nodrošināšanas un sabiedriskās pirts uzturēšanas uzdevumu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas. Nr. 90002267126, juridiskā adrese Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101, turpmāk - Aģentūra.
2.            Uzdot Aģentūrai sagatavot nepieciešamos grozījumus aģentūras nolikumā, kā arī citos normatīvajos aktos un iesniegt tos apstiprināšanai Cēsu novada domē.
3.                  Nodot Aģentūrai kapitāla rakstura ieguldījumus (ilgtermiņa ieguldījums) telpās Nr. 1 un Nr. 4 un ēkā Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs, Cēsu nov. ar ieguldījumu pašreizējo vērtību atbilstoši SIA „EIROEKSPERTS” vērtējumam uz 28.02.2011.  - Ls 9894,18 (Deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri lati, 18 santīmi) un  ilgtermiņa ieguldījumu - ½ domājamo daļu no katlu mājas un gāzes vada ar vērtējumu uz 28.02.2011. - Ls 9762,08 (Deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi lati, 08 santīmi) lēmuma 1.punktā minētajam mērķim.
4.             Noteikt, ka ar Lēmuma 3.punktā minēto ilgtermiņa ieguldījumu pārņemšanu Aģentūra pārjauno Cēsu novada pašvaldības noslēgtos līgumus par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī veic to apmaksu apstiprinātā budžeta ietvaros. 
5.             Apstiprināt nomas maksu Ls 2,50 (divi lati, piecdesmit santīmi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī par telpu ēkā Vaļņu ielā 29/31 Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanu sabiedriskās pirts vajadzībām.
6.            Apstiprināt 2001.gada 2.jūnija Nomas līguma par ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 izmantošanu sabiedriskās pirts izveidošanai un uzturēšanai pārjaunojuma līgumu saskaņā ar 1.Pielikumu un 14.10.2003. līguma par katlu mājas un gāzes vada apsaimniekošanu pārjaunojuma līgumu saskaņā ar 2.Pielikumu.
7.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 167
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu    Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, Cēsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes lēmumu Nr.91, prot.Nr.3, 2.punktu) 7.3. punktu, kā arī pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 01.03.2011. (prot.Nr.6) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt nekustamajā īpašumā – administratīvajā ēkā, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas objekta Nr. 2 - nedzīvojama biroja telpa Nr.9 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2, 01.03.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nosolītājs Rīgas rajona Siguldas pagasta Antona Diļevka individuālais komercuzņēmums „DIĻEVKA”, reģistrācijas numurs: 40002020711, juridiskā adrese: „Kociņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., LV - 2150, nomas maksa Ls/m2 mēnesī, Ls 2.16 (divi lati sešpadsmit santīmi), bez PVN.
 
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam       G. Šķenderam.
 


2011.gada 3.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 168
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts, 4. panta pirmā daļa, 5.panta pirmā daļa, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 01.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, J.Žagars), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
 
 1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo īpašums Lielā Līvu iela 1- 8, Cēsis, Cēsu nov,. kadastra numurs 4201 900 5190, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 (kopīpašuma domājamā daļa 230/6766 no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201 005 3012 003) un zemes), platība 23 kvm un funkcionāli saistītas palīgēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 3012 004 (kopīpašuma domājamā daļa 171/171), platība 17,1 kv.m., turpmāk – Īpašuma objekts.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 2600.0 (divi tūkstoši seši simti lati) bez PVN.
 3. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas t.i.         Ls 260.0 (divi simti sešdesmit lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 6. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 111.kabinetā, sīkāka informācija par izsoles noteikumiem pie Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieres A.Malnačas.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei organizēt nekustamā  īpašuma Lielā Līvu iela 1 - 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5190, nodošanu no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” bilances uz  Cēsu novada pašvaldības bilanci pēc rezultatīvas izsoles rezultātu apstiprināšanas.
 8. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs).
 9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam           G. Šķenderam.   
 
Pielikums


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv