Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 31.marta protokols Nr. 7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1211##Par zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
2212Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
3213Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „ Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
4214Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
5215Par Nodomu protokola apstiprināšanu2011.gada 31.marta protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
211##Par zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0317, īpašnieka - Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka Māra Ozola iesniegumu (reģ. Nr. 1-36/1205),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, G.Šķenders, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Pirkt zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0317, daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0605, platība 888 kv.m.
 2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4246 002 0605, viena kvadrātmetra (1 m2) piedāvāto vērtību Ls 2.25 (divi lati 25 santīmi).
 3. Pirkt zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov.,kadastra numurs 4246 002 0318, daļu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0650, platība 2774 kv.m.
 4. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4246 002 0650, viena kvadrātmetra (1 m2) piedāvāto vērtību Ls 2.25 (divi lati 25 santīmi).
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošus pirkuma līgumus.
 6. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabaliem „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4246 002 0605, 4246 002 0650 pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam „Pētera iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0564.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 31.marta protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 212
Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, īpašnieku rakstisko un mutisko informāciju, ka piekrīt / nepiekrīt zemes gabala daļas atsavināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās),nolemj:
 
 1. Atsavināt zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, daļu – zemes vienību ar platību 1052 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību kadastrāli uzmērot.
 2. Cēsu novada pašvaldībai risināt jautājumu par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, daļas, kas nepieciešama sabiedrības vajadzībām, labprātīgu atsavināšanu vai piespiedu atsavināšanu.
 3. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalīto zemes vienību, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamā īpašuma „Pētera iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0564.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 
 
 


2011.gada 31.marta protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 213
Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „ Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu un ņemot vērā, ka zemes gabala „Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0122, zemes īpašnieks – SIA „CB” valdes priekšsēdētājs Juris Siņelobovs nav sniedzis rakstisku atbildi uz Cēsu novada pašvaldības 16.08 2010. rakstu Nr. 1-23/ 1340 „Par zemes gabala daļas atsavināšanu / pirkšanu un 09.12.2010. rakstu Nr. F -1-23/1838 „Par nekustamo īpašumu „Ignati” un „Katrīnkalns” daļu atpirkšanu”, kā arī mutisko informāciju par pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu minētā īpašuma labiekārtošanā,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, G.Šķenders, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atsavināt zemes gabala „Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0122, daļu – 2 (divas) zemes vienības ar platību 141 kv.m. un 14 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
2.      Cēsu novada pašvaldībai risināt jautājumu par zemes gabala „Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0122, daļu, kas nepieciešama sabiedrības vajadzībām, labprātīgu atsavināšanu vai piespiedu atsavināšanu.
3.      Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalītās 2 (divas) zemes vienības pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam „Pētera iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0564.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam.
 


2011.gada 31.marta protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 214
Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā, ka  zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0037, īpašnieki nav iesnieguši rakstisku iesniegumu, ka piekrīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4246 001 0158 atsavināšanai par noteikto vai savu piedāvāto 1 (viena kvadrātmetra) vērtību, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, G.Šķenders, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atsavināt zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0037, daļu 455 kv.m. platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā.              
 2. Cēsu novada pašvaldībai risināt jautājumu par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0037, daļas, kas nepieciešama sabiedrības vajadzībām, labprātīgu atsavināšanu vai piespiedu atsavināšanu.
 3. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 001 0158, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam „Pētera iela – Cēsu ceļš” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010121.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 31.marta protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 215
Par Nodomu protokola apstiprināšanu
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
            Saskaņā ar „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. - 2015.gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes) Cēsu Profesionālo vidusskolu (turpmāk – Skola ) ir paredzēts saglabāt kā profesionālās izglītības iestādi ar specializāciju kokapstrādē. Šobrīd Cēsu Skolas mācību process tiek nodrošināts Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā(turpmāk - Ministrija) esošajos valsts nekustamajos īpašumos Cēsīs – Piebalgas ielā 3 un Lielā skolas ielā 6. Esošās ēkas nav piemērotas mūsdienu profesionālās apmācības procesam un to atrašanās dažādās vecpilsētas daļās sarežģī mācību procesu. SIA „Būvprojekts” tehniskās apsekošanas 2010.gada 26.maija atzinumos norādīts, ka minēto valsts nekustamo īpašumu sastāvā esošās būves neatbilst mūsdienu būvnormatīviem, kā arī būvju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, iesakot meklēt risinājumu, lai profesionālās izglītības iestādi pārvietotu uz citām telpām.
            Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Skolas attīstības plānā un Profesionālās izglītības iestāžu – Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma, Skolas un Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas – attīstības un investīciju stratēģijā 2010.-2015.gadam kā alternatīvais variants Skolas izvietošanai ir norādīts nekustamais īpašums Gaujas ielā 16/18, Cēsīs, kurš šobrīd pieder SIA „Cornelia”.
            Ņemot vērā, ka īpašums ir rekonstruēts un ekspluatācijā nodots 1998.gadā, tas ir ļoti labā tehniskā stāvoklī. Pēdējos gados tajā ir veikti lieli ieguldījumi, un šobrīd teritorijā ir pilnībā sakārtoti ārējie inženiertīkli un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī veikti energoefektivitātes pasākumi, tādā veidā samazinot ēkas ekspluatācijas izdevumus.
            Pašvaldība minētajā nekustamajā īpašumā plāno veidot kompleksu, kurā atradīsies Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, Skola un nākotnē arī Rīgas Tehniskās universitātes filiāle, kas sadarbībā ar Skolu īstenos pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Līdz ar to nekustamajā īpašumā īstenojot Skolas izglītības programmas, audzēkņiem būs tieša saskare ar nozarē strādājošiem uzņēmumiem, būs iespējas izmantot Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra materiāltehnisko bāzi, savukārt, mācībspēki tiks iesaistīti procesos, kas saistās ar zināšanu un inovāciju pārnesi ražošanā.
            Ņemot vērā plānoto izglītības iestāžu attīstības stratēģiju Cēsu novadā, Pašvaldība ir izvērtējusi, ka ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties nekustamo īpašumu Gaujas ielā 16/18, Cēsīs, un pielāgot to izglītības iestādes vajadzībām.
Ņemot vērā 2008.gada 21.janvāra Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Pašvaldību un Ministriju, mērķi – nodrošināt sadarbību reģionālā darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanā Skolā , paužot brīvu gribu un vēlēšanos savstarpēji sadarboties, realizēt brīvprātīgas iniciatīvas profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšanā Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi, veicinot iedzīvotāju iespēju iegūt profesionālo izglītību dzīvesvietāun palielinot  iedzīvotāju, tai skaitā, Cēsu novada iedzīvotāju, konkurētspēju darba tirgū, sekmējot bezdarba samazināšanu un saimnieciskās darbības attīstību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, uz likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 17. panta 3.daļu,ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.04.2010. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.02.2011. (prot.Nr. 3) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (Ē.Rass, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Niklass, O.Bicāns, G.Šķenders, I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Raubiško), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), atturas – nav, nolemj:
 
1.      Līdz 2011.gada 1.septembrim iegādāties Pašvaldības īpašumā par saviem līdzekļiem nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 006 0521) – zemes vienību 9173 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 0521) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 006 0520 001, 4201 006 0520 002, 4201 006 0521 001 un 4201 006 0529 001) Gaujas ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk – Īpašums), uz kuru īpašuma tiesības saskaņā ar Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.269 ierakstiem ir nostiprinātas SIA „CORNELIA”.
2.       Ar 2011.gada 1.septembri nodot Skolai bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteiktajām prasībām Īpašuma sastāvā esošo tipogrāfijas ēku (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0521 001), Gaujas ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk – Īpašuma objekts)uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc Skolas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, identifikācijas Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/008, (turpmāk – Projekts) pabeigšanas.
3.       Nodrošināt, ka Īpašuma objektā ar 2011.gada 1.septembri tiks garantēta netraucēta Projekta īstenošana, kā arī ar 2012.gada 1.septembri tiks garantēta netraucēta šādu Skolas profesionālās izglītības programmu (turpmāk – Programmas) īstenošana:
3.1.   Kokizstrādājumu izgatavošana;
3.2.   Būvdarbi;
3.3.   Enerģētika;
3.4.   Inženiermehānika.
4.      Pārņemt Skolu savā padotībā kļūstot par tās dibinātāju pēc Projekta īstenošanas ar 2015.gada 1.septembri, balstoties  uz normatīvajos aktos noteiktajiem  profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas termiņiem.
5.      Minētā lēmuma 1.punkts stājas spēkā, ja līdz 2011.gada 1.jūnijam Pašvaldība, Ministrija un Skola noslēdz juridiski saistošus līgumus attiecībā uz šī domes lēmuma pielikumā esošā Nodomu protokola (turpmāk – Protokola) Sadarbības mērķa īstenošanu un Nodomu protokolā noteikto Pušu saistību detalizētu regulējumu.
6.      Apstiprināt Nodomu protokolu saskaņā ar pielikumu.
7.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot dokumentus, iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, aizdevuma saņemšanai.
8.      Cēsu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt lēmuma 1. un 2.punktu izpildi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv