Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 216Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
2217Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gravas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov.
3 218Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
4 219Par Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumu apstiprināšanu
5220Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6221Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
7222Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
8223Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
9224Par zemes gabala” Lejas  Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
10225Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
11 226Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu
12 227Par nekustamā īpašuma Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13228Par nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 229Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
15  230Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
16 231Par nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
17  232Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
18  233Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
19 234Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
20 235Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
21 236Par adrešu piešķiršanu un maiņu Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov.  
22 237Par Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma apstiprināšanu  
23238Par Cēsu novada domes lēmumu  atzīšanu par spēku zaudējušiem  
24 239Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.6 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  
25240Grozījums Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 732 „Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
26241Par finansējumu Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta  līgumam Nr.2010-1-PL1-COM06-112775  
27 242Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu
28 243Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma Nr.361 „Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
29 244Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
30 245Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
31 246Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
32 247Par Cēsu pilsētas pansionātamaksas pakalpojumu apstiprināšanu  
33 248Par Cēsu novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
34 249Par Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
35 250Par Cēsu pieaugušo izglītības centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
36 251Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
37 252Par Cēsu pilsēta pansionāta 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
38 253Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
39 254Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
40 255Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu  
41256Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 1.kārta”  
42 257Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”  
43 258Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi ”  
44259Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  
45 260Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Ziemeļu ielā 14 Cēsīs, Cēsu nov.  
46 261Par alkoholisko dzērienu, kuros spirta daudzums nepārsniedz 6 tilpumprocentus un /vai alus tirdzniecībuun lietošanu uz vietas no 2011.gada 28. maija plkst. 12.00 līdz 29. maija plkst. 04.00 Cēsu Pilsētas svētkos Vienības laukumā un tirdzniecības nodevas iekasēšanu Vienības laukumā un Rīgas ielā Cēsu Pilsētas svētku svinību laikā  2011. gada 28. un 29. maijā
47 262Par sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumu2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 216
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Cēsu novada dome 29.12.2009.izdevusi saistošos noteikumus Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’1.2.;2.6.punktu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par  (A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – 2 (deputāti Ē.Rass, O.Bicāns), nolemj:
 
    Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2011.gadu  Astrīdai Leitei   uz viņai piederošo nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 1, Cēsis, Cēsu novads, (kadastra Nr.4201-005-2508) 70% apmērā.
 
   Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 217
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gravas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 23.03.2011. atzinumu Nr.24 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gravas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov.”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Gravas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov., 1/2 domājamās daļas lietotājai L. Zauerei.
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Ziemeļu ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 218
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 219
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 3., 5. un 7. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. un 5. punktu, Latvijas Bibliotēku padomes 21.02.2006. sēdes lēmumu, Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 31.03.2011. (prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. ( prot. nr.2, &28) lēmumu „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.  
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 220
Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta  otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada  pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.04.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 005 2621 saskaņā ar pielikumu.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1) saglabāt adresi Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 877 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
3.       Zemes vienība (projektā Nr.2):
3.1. Zemes gabala platība 27 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Rīgas iela 28, Cēsīs, Cēsu nov.(kadastra apzīmējums 4201 005 2710, lai atjaunotu vēsturiskās zemes gabala robežas.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 221
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Zeltiņu muiža” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Mērnieks MMR” zemes ierīkotājas Māras Knētas (sertifikāta Nr.AA000000003) iesniegto zemes ierīcības projektu un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. apakšpunkta prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.04.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Zeltiņu muiža”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 003 0106 saskaņā ar pielikumu.
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.1) ar dzīvošanai un saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0106 001 ; 4290 003 0106 002 un 4290 003 0106 003 piešķirt nosaukumu „Zeltiņi” un adresi „Zeltiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136:
2.1. Zemes gabala platība 2,7 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.2) un saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām ar kadastra apzīmējumiem  4290 003 0106 004 un 4290 003 0106 005 saglabāt nosaukumu „Zeltiņu muiža” un adresi „Zeltiņu muiža” ,Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136:
3.1. Zemes gabala platība 2,0 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības  zeme (0101).
      4.  Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 222
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Purva Grīviņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
 
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Latīpašums-mērniecības birojs ” zemes ierīkotājas Ilzes Dragones (sertifikāta Nr.AA000000033) iesniegto zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma īpašnieces A. Oļehnovičas iesniegumu reģistrētu Cēsu novada  pašvaldībā 17.03.2011. ar Nr.1-36/1051, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9.punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.9. apakšpunkta prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.03.2011.atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada domes  Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam "Purva Grīviņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 009 0053 saskaņā ar pielikumu.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr.1) piešķirt nosaukumu „Kalna Grīviņi” Vaives pag. Cēsu nov.:
2.1. zemes gabala platība 16,0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt nosaukumu „Lejas Grīviņi” Vaives pag. Cēsu nov.:
3.1. zemes gabala platība 16,0 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) nosūtīt lēmumu izpildei nekustamā īpašuma īpašniecei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 223
Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Nodot ZS „Lejas Krastiņi”, reģ.Nr.49501001187,Vaives pag.,Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0235) 7,59 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici saskaņā ar pielikumu.
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2011. līdz 02.06.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1.uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai;
2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4.zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
2.5.apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 224
Par zemes gabala” Lejas  Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot ZS „Lejas Krastiņi”, reģ.Nr.49501001187,Vaives pag.,Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Lejas Mežmaļi”, Vaives pag., Cēsu nov.(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0236) 1,37 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici saskaņā ar pielikumu.
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2011. līdz 02.06.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1.uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai;
2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4.zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
2.5.apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 225
Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Glorijas Zaļaiskalnas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.11.) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas ­­­­31.03.2011. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot ZS „Lejas Krastiņi”,reģ.Nr.49501001187,Vaives pag.,Cēsu nov., apsaimniekošanā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Noras” ,Vaives pag., Cēsu nov.(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0237) 1,25 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici saskaņā ar pielikumu.
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 03.06.2011. līdz 02.06.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1.uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai un latvāņu ierobežošanai;
2.3.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4.zemes gabala apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības un nacionālos atbalsta maksājumus;
2.5.apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 226
Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta, 15. panta pirmās daļas 10. punkta, 77. panta trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 15. punktu un Cēsu novada Attīstības komisijas 15.03.2011. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas ­­­­31.03.2011. atzinumu (prot.Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Noteikt Rožu laukuma teritorijas izmantošanu saskaņā ar shēmu pielikumā Nr. 1 un šādiem nosacījumiem:
1.1.       Teritorijas Nr. 2 un Nr. 3 neparedzēt āra kafejnīcu ierīkošanai līdz ēku Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā un Torņa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijas darbu pabeigšanai;
1.2.       paredzēt teritorijas Nr. 1 (maksimālā platība 125 m2) un Nr. 4 (maksimālā platība 80 m2) āra kafejnīcu ierīkošanai. Teritoriju Nr. 1 iespējams sadalīt vairākos nomas objektos;
1.3.       paredzēt teritoriju Nr. 5 skatuves un citu uzstādījumu ierīkošanai pilsētas nozīmes pasākumu laikā;
1.4.       teritoriju Nr.1 un Nr.4 nomas tiesības tiek piešķirtas organizējot atklātu konkursu;
1.5.       uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ar rīkojumu izveidot konkursa komisiju, pilnvarojot to izstrādāt un apstiprināt konkursa nolikumu;
1.6.       teritorijas Nr.1 un Nr.4 tiek iznomātas gadījumā, ja potenciālais nomnieks āra kafejnīcas darbībai var nodrošināt stacionāras tualetes un virtuves pakalpojumus Rožu laukumam piegulošajos nekustamajos īpašumos (Rīgas iela Nr. 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 31; Lielā Katrīnas iela Nr. 1, 2, 4; Torņa iela Nr.1);
1.7.       āra kafejnīcu teritorijās nav atļauts ierīkot brīvi stāvošus tirdzniecības paviljonus un tamlīdzīgas īslaicīgas lietošanas būves;
1.8.       noteikt teritoriju Nr. 1 un Nr. 4 zemes nomas termiņu 3 (trīs) gadi.
2.         Āra kafejnīcu teritorijas ierīkot saskaņā ar Cēsu novada Būvvaldes (vadītājs V. Krastiņš) 31.03.2011. lēmumu Nr.70 „Par āra kafejnīcu ierīkošanu Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā”.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 227
Par nekustamā īpašuma Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103031429 veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.40 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3972 ha (3972 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0113, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0099 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.3972 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 228
Par nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, vienotais reģistrācijas. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.41 (prot.Nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Atpūtas iela4, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.8146 ha (8146 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0319, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 5045 m2un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 3101 m2.
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.026 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.8146 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 229
Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu, SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.42 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Cepļa iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.1449 ha (11449 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0308, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 1.1449 ha, 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.1912 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV –  0.0547 ha, 130202 Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija – 1.1449 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.1449 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr.  230
Par nekustamā īpašuma Dzeguzes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu, SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.43 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dzeguzes iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 4.9713 ha (49713 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0405, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.4828 ha, 120302 aizsargjoslu teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0762 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV –  0.0588 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.7142 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 4.2571 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 231
Par nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.48 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Jēkaba iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3184 ha (3184 m2), kadastra apzīmējums 4201 0062107 kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 1. Zemes vienības apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.3184 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1878 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.3158 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.0026 ha.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr.  232
Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.49 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Peldu iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.4700 ha (4700 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 2401 kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 0.1739 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 0.2961 ha.
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjosla teritorija pilsētās un ciemos – 0.4700 ha, 110202 applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija – 0.3070 ha, 110502 tauvas joslas teritorija gar upi – 0.1018 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.3975 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0304 ha, 130202 Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija - 0.4700 ha, 130701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas lieguma zonas teritorijas – 0.4700 ha, 130703 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas pieminekļa (Gaujas ala) teritorija – 0.0251 ha, 130703 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas pieminekļa (Sarkanās klintis) teritorija – 0.0512 ha, 130703 vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas pieminekļa (Gaujas avots) teritorija – 0.0210 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr.  233
Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.50 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Priedes iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.4704 ha (4704 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 2020, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 0.2999 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 0.1705 ha.
 3.  Zemes vienības apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.4704 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0151 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas neitrālās zonas teritorija – 0.4704 ha, 130803 dabas pieminekļa teritorija ap īpaši aizsargājamu koku – 0.0187 ha, 16010201 aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu – 0.0022 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 234
Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5. un 6.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.51 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Priedes iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1564 ha (1564 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 2108, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 3.  Zemes vienības apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.1564 ha, 120302 aizsargjoslu teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0808 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.1564 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.0076 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 235
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5. punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.52 (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Smilšu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.6690 ha (6690 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0307, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 3.  Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.6690 ha, 110907 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0018 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0564 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV –  0.0172 ha, 130202 Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija – 0.6690 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājam dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.6690 ha.
 4.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 236
Par adrešu piešķiršanu un maiņu Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot S.Tarvidas 11.02.2011. iesniegumu par īpašuma sakārtošanu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 14.02.2011., Nr.1-36/550), ievērojot to, ka Cēsu novada pašvaldības rīcībā nav līdz šim pašvaldības pieņemta lēmuma par adreses Bērzaines ielā 28, Cēsīs, apstiprināšanu un lēmuma par attiecīgu telpu grupu adrešu apstiprināšanu, kā arī to, ka uz zemes gabala Bērzaines ielā 28, Cēsīs, atrodas trīs dzīvojamās ēkas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.punktu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas 31.03.2010. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Cīrulis, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1204 un uz tās esošai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1204 001 līdz šim pastāvošo adresi Bērzaines iela 28, Cēsis, Cēsu nov. (izvietojuma plāns pielikumā); telpu grupām (dzīvokļiem) šajā dzīvojamā mājā piešķirt telpu grupu adreses no 1 līdz 14.
2.      Mainīt adresi dzīvojamai mājai Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1204 002, un piešķirt tai jaunu adresi Bērzaines iela 28A, Cēsis, Cēsu nov.; tajā esošām telpu grupām (dzīvokļiem) piešķirt telpu grupu adreses no 1 līdz 3.
3.      Mainīt adresi dzīvojamai mājai Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1204 003, un piešķirt tai jaunu adresi Bērzaines iela 28B, Cēsis, Cēsu nov.
 
4.      Uzskatīt par likvidētām adrešu reģistrā reģistrētas adreses, kuras nav noteiktas ar pašvaldības lēmumiem un kurām nav iespējams noteikt atbilstošu adresācijas objektu dabā:
4.1.   Ēku adreses Bērzaines iela 28 k-1, Cēsis, Cēsu nov., un Bērzaines iela 28 k-2, Cēsis, Cēsu nov.;
4.2.   Telpu grupu adreses Nr. 5/6, 15, 16, 17/18, 21 un 24 ēkā Bērzaines ielā 28, Cēsīs, Cēsu novadā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 237
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
   Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu un Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoraiesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 31.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Cīrulis, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 1. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktors J.Naglis).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 238
Par Cēsu novada domes lēmumu  atzīšanu par spēku zaudējušiem  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Sakarā ar to, ka Cēsu novada pašvaldībā iepirkumu procedūru organizēšanai tiek veidotas iepirkuma komisijas atbilstoši katra iepirkuma mērķim, pamatojoties uz  Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu  Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”  20.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumu  Nr.23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptaujas iepirkuma komisiju”.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumu  Nr.22  „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumu  Nr.21  „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”.
 4. Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumu  Nr.38  „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju”.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 239
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.6 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu un Cēsu novada domes 14.04.2011. sēdes lēmumu Nr. 238 “Par Cēsu novada domes lēmumu  atzīšanu par spēku zaudējušiem”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu ( prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.6  „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “ Cēsu novada pašvaldības nolikums””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Pielikums
 

2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 240
Grozījums Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 732 „Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 19. Punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 31.03.2011. atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 732 „Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” šādu grozījumu:
 
Papildināt lēmuma 1. punktu ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. pensijas vecuma personām, kuras dzīvo vienas vai kuru ģimenē nav personu darbspējīgā vecumā un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu”.
 
     

2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 241
Par finansējumu Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta  līgumam Nr.2010-1-PL1-COM06-112775  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 27.08.2010. noslēgto mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta līgumu Nr.2010-1-{L1-COM06-112775,  ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu (28.03.2011.)un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Rāmuļu pamatskolai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 2952,00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi lati 00 santīmi) Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta līgumam Nr.2010-1-PL1-COM06-112775.
2.      Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) finansējumu  atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 242
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 49.panta 3.daļas 2.punktu, Komerclikuma 154.panta 3.daļu, Civillikuma trešās daļas „Lietu tiesības”, 871.pantu, Latvijas grāmatvedības standartu Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 34.punktu , SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa ziņojumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” Statūtu grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 3. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” Statūtus jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 4. Uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājam M. Bērziņam veikt izmaiņu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 243
Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma Nr.361 „Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Lēmumā kā pamatojums minēts likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļa, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības. Tā kā nav iegūta arhīva izziņa, kas apliecinātu zemes piederību fiziskai personai vai juridiskajai personai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.04.2011. atzinumu Nr.29 (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 5) atzinumu,Cēsu novadadome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr.361 „Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”.
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 244
Par nekustamā īpašuma Pērļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA “Mērnieks MMR”, reģ. Nr.44103031429, veikto kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.04.2011. atzinumu Nr. 30 (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (prot. Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome  nolemj:
 
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0815, adresi Pērļu iela 17, Cēsis, Cēsu nov. .
 2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Pērļu iela 17, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0815, platība 0.4370 ha (4370 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 3. Zemes lietošanas mērķis – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1105).
 4. Zemes gabala apgrūtinājumi – 020502 aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.034 ha, 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0298 ha.
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 245
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas (07.04.2011., prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt darba organizācijas uzlabošanai ziedojumus:
1.    Turku kapu uzturēšanai 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti eiro) no Turcijas aizsardzības atašeja pulkveža Erdogana Baikala (Erdoğan Baykal);
2.    Dzīvnieku patversmes uzturēšanai 240 LVL (divi simti četrdesmit lati) no Larisas Smules un 10 LVL (desmit lati) no  Baibas Iršas.
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 246
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Līvu pamatskolas direktores A.Gabranovas iesniegumu (21.03.2011., Nr.01-28/49) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Līvu pamatskolai – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – pieņemt šādus ziedojumus:
-          ziedotās grāmatas un elektroniskos materiālus saskaņā ar pielikumu Nr.1;
-          Norvēģijas Sarkanā krusta ziedotās sporta preces saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2.      Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
Pielikums
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 247
Par Cēsu pilsētas pansionātamaksas pakalpojumu apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, un Cēsu pilsētas pansionāta direktora p.i. A.Meistara 28.03.2011. iesniegumu Nr.85, atbilstoši Cēsu novada domesFinanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionātam šādus maksas pakalpojumus (latos):
1.1. specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi  
  - par vienu stundu 4.60
  - par vienu kilometru 0.15
1.2. vieglā autotransporta pakalpojumi  
  - par vienu stundu 4.60
  - par vienu kilometru 0.12
1.3. kopēšana (A4 melnbalta)  
  -  lapas 1 puse 0.06
  -  lapas abas puses 0.12
1.4. -  izdruka (A4 melnbalta)  
  -  lapas 1 puse 0.06
  -  lapas abas puses 0.12
1.5. faksa saņemšana un sūtīšana (1 lpp) 0.50
1.6. skenēšana, izdruka (A4 melnbalta)  
  -  lapas 1 puse 0.12
  -  lapas abas puses 0.24
2.Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) nodrošināt lēmuma izpildi.
1.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 248
Par Cēsu novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 51 965 834
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL -9 115 733
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 249
Par Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 431 914
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL 70 791
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 250
Par Cēsu pieaugušo izglītības centra 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu pieaugušo izglītības centra 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 39 648
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL -8 247
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 251
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 2 937 062
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL 128 908
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 252
Par Cēsu pilsēta pansionāta 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 274 837
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL -8 566
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 253
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 2 237 875
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL 75 255
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 254
Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4. pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 7.04.2011. atzinumam (protokols Nr.5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2010. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            1. Bilances kopsumma                                                LVL 57 882 171
            2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                            LVL -8 857 592
 
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 255
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (protokols Nr. 5),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „ Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam””  saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 256
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 1.kārta”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 613 138.00 (EUR 872 416.78) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 1.kārta” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2011.gada pēc pieprasījuma
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2032.gada septembrim.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada decembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 257
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 421 283.00 (EUR 599 431.70) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2011.gadā.
 1. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2011.gada pēc pieprasījuma.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2031.gada jūnijam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2014.gada septembrī.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 258
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi ”  
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 42 929.19 (EUR 61 082.73) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada ERAF projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai)         2011.gadā.
2.      Aizņēmumu izsniegt sākot no 2011.gada pēc pieprasījuma.
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2016.gada jūnijam.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada septembrī.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 

2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 259
Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks   Lai racionāli un lietderīgi izmantotu biroja telpas (telpu grupas) Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, pamatojoties uz Aijas Bahas-Velveles 05.04.2011. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1-36/1312), kurā izteikts lūgums iznomāt telpu Cēsu novada pašvaldībai piederošā ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs privātprakses geštaltterapijā veikšanai, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 3. Punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. Nodaļas 7.,8.,10.,11. Un 22. Punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu  maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu(nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu Nr.1 – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 14  ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nekustamajā īpašumā – administratīvajā ēkā, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3.      Uzdot Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) organizēt nomas objekta izsoli.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 260
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Ziemeļu ielā 14 Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.03.2011. priekšlikumu (prot. Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 07.04.2011. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nemainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi apbūvētai zemes vienībai Ziemeļu ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 1630, saglabājot līdzšinējos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).
 
2.      Tiem piekrītošās platības noteikt atbilstoši pamatceltņu platību attiecībai - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) 2001 m2 un vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) 7219 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 261
Par alkoholisko dzērienu, kuros spirta daudzums nepārsniedz 6 tilpumprocentus un /vai alus tirdzniecībuun lietošanu uz vietas no 2011.gada 28. maija plkst. 12.00 līdz 29. maija plkst. 04.00 Cēsu Pilsētas svētkos Vienības laukumā un tirdzniecības nodevas iekasēšanu Vienības laukumā un Rīgas ielā Cēsu Pilsētas svētku svinību laikā  2011. gada 28. un 29. maijā
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” Cēsu pilsētas domes  lēmums Nr. 373 no 17.04.2008., Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Pasākuma Cēsu Pilsētas svētki svinībās Vienības laukumā laikā no 2011. gada  28. maija  plkst. 12.00 līdz 29. maija plkst. 04.00 atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un / vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā.
 2. Pilnvarot iekasēt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodevu par tirdzniecību Vienības laukumā un Rīgas ielā saskaņā ar Cēsu novada domes 22.06.2010. Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” nodevu likmēm Cēsu pilsētas svētku laikā no 2011. gada 28. līdz 29. maijam.
 3. Lēmuma izpildes orgaizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 
 


2011.gada 14.aprīļa protokols Nr. 8       Lēmuma nr. 262
Par sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumu
Ziņo: M.Niklass, Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 24. punktu un 61.pantu, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 20. punktu, Cēsu novada domes 03.03.2011. sēdes lēmumu Nr. 117 „ Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 31.03.2011. atzinumu  (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, V.Vaivods, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumu.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv