Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 5.maija protokols Nr. 9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 263Par A.Ābelītes 17.01.2011. sūdzību „Pirmstiesas pretenzija par iestādes faktisko rīcību”
2 264Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 265Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 266Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu  
5 267Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģijas apstiprināšanu  
6 268Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
7 269Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 93 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu”
8 270Par palīgceltnes – garāžas demontāžu Rīgas ielā 73, Cēsīs, Cēsu novadā
9271Par krustmātes iecelšanu kuģim „Cēsis”  
10 272Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos  Nr. 3 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””  
11273Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā nr. 179 „ Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”
12 274Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr. 76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu”
13275Par Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas  izstrādi
14 276Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
15277Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
16278Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
17 279Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
18280Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
19 281Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmumā „Par nomas līguma apstiprināšanu ar SIA „Datoru Tehnoloģijas Centrs” Rīgas ielā 7, Cēsīs”
20 282Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
21 283Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu
22 284Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma Nr.27 atzīšanu par spēku zaudējušu
23 285Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2011. gada maija mēneša pasākumos Cēsīs
24 286Par delegātu izvirzīšanu dalībai  Latvijas Pašvaldību Savienības 22.kongresā2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 263
Par A.Ābelītes 17.01.2011. sūdzību „Pirmstiesas pretenzija par iestādes faktisko rīcību”
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome, nolemj: noraidīt pilnībā Aivara Ābelītes 17.01.2011. sūdzību  „Pirmstiesas pretenzija par iestādes faktisko rīcību”.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 264
Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu  Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, Cēsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.04.2011. lēmumu Nr. 1) 7.3. punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.04.2011. (prot.Nr.12) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas, kadastra numurs 4201 - 005 -1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas objekta Nr. 1 - nedzīvojamas biroja telpas Nr.14 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, 27.04.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības nosolīja  Aija Baha - Velvele, nosolot nomas maksu Ls 2.16 (divi lati sešpadsmit santīmi), bez PVN, par vienu kvadrātmetru mēnesī.
 2. Lēmuma izpildi organizēt un veikt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam          G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 265
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.pnata trešo daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,   5.panta pirmo daļu un 34.panta otro daļu,  kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.04.2011. priekšlikumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – nekustamā īpašuma Lielā Līvu iela 1 - 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5190, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 (kopīpašuma domājamā daļa 230/6766 no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201 005 3012 003) un zemes), platība 23 kv.m un funkcionāli saistītas palīgēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 3012 004 (kopīpašuma domājamā daļa 171/171), platība 17,1 kv.m., 2011.gada 14.aprīļa izsoles rezultātus,  saskaņā ar kuriem Īpašuma objektu nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kultūras sabiedrība „SN”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103010747, par Ls 2610.0 (divi tūkstoši seši simti desmit latiem).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Īpašuma objekta pirkuma līgumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam           G. Šķenderam.   
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr.  266
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6., 7. un 9. punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu un Publisko aģentūru likuma 16. panta otro, trešo un ceturto daļu, Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmuma Nr. 166 „Par sabiedriskās pirts nodrošināšanas un uzturēšanas uzdevuma uzdošanu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (prot. Nr. 5, 53.p.) 2. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 21.04.2011. atzinumam (prot.Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei          I. Sietiņsonei nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 429 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 47.p.).
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.  
Pielikums


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 267
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģijas apstiprināšanu  
Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6., 7. un 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu un Publisko aģentūru 23. panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu un 20. panta otrās daļas 1. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.12.2010. atzinumam (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģiju 2011. – 2013. gadam saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei          I. Sietiņsonei nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 268
Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt adresi automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Kosmoss 3” (reģ. Nr.44103042757, jurid. adrese Ata Kronvalda iela 31A-14, Cēsis, Cēsu nov.) piederošām funkcionāli saistītām garāžu ēkām ar līdzšinējo adresi Vārnu iela 17, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējumi 4201 008 1205 014, 4201 008 1205 015 un 4201 008 1205 016, un piešķirt tām adresi Vārnu iela 19, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
 
 1. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Vārnu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprinot numerāciju no 1 līdz 64, t.sk. ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 014 no 1 līdz 37, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 015 no 38 līdz 55 un ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 016  no 56 līdz 64.
 Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 269
Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 93 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.04.2011. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Grozīt ar Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr. 93 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 41.p.) apstiprināto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 2-10-1/2010, tā 3.1.3. punktā aizstājot skaitļus un vārdus „6(sešu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas” ar skaitļiem un vārdiem ”līdz 31.12.2020.”. 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 270
Par palīgceltnes – garāžas demontāžu Rīgas ielā 73, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai demontēt avārijas situācijā esošu palīgceltni – garāžu, kadastra apzīmējums 4201 008 0211 003,  zemes gabalā Rīgas iela 73, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201-008-0211, turpmāk – Palīgceltne.
2.      Uzdot SIA „ CDzP”, reģ. Nr. 44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, organizēt būvniecības procesu, tajā skaitā nojaukšanas būvprojekta izstrādi, saistītu ar  Palīgceltnes  pilnu demontāžu un teritorijas sakārtošanu, pirms tam izbeidzot visus iepriekšnoslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumus un atbrīvojot Palīgceltni no Nomnieku īpašuma.
3.      Apstiprināt demontāžas darbu tāmi Ls 6650,94 (seši tūkstoši seši simti piecdesmit lati 94 santīmi), tajā skaitā PVN 22% saskaņā ar pielikumu.
4.      Demontāžas darbu apmaksu veikt no SIA „ CDzP” uzkrātās Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo garāžu nomas maksas.
5.      Pēc demontāžas darbu pabeigšanas (Akts par būves nojaukšanu) Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 73,Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 0211, sastāvā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
  


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 271
Par krustmātes iecelšanu kuģim „Cēsis”  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
            Pamatojoties uz 01.11.2010. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles komandiera iesniegumu Nr. 05-1567 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 03.11.2010. Nr. 2393/10-25), nepieciešams iecelt krustmāti kuģim „Cēsis”, kurš tiks nolaists ūdenī 2012. gadā. Atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. sēdes atzinumam (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt par kuģa „Cēsis” krustmāti pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Vēstures un mākslas muzejs” vadītāju, galveno krājuma glabātāju Daci Tabūni.
2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 272
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos  Nr. 3 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma  „Pa pašvaldībām” 43.panta un 15. panta un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un 3.panta 12.daļu,ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes  Saistošos noteikumus Nr.8   „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajos noteikumos  Nr. 3  „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai ( vad.L.Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
 1. Cēsu novada domes Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „ Cēsu  Vēstis”.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Pielikums


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 273
Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā nr. 179 „ Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādesvadītājas S. Lejietes 12.04.2011. iesniegumu (Nr.1-40/1439), Cēsu novada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”(01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.3 , pielikums Nr.1), Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu,ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Izdarīt  Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā Nr.179 „ Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:
 
1.1. 4.4.punktu izteikt šādā redakcijā: „Pirmsskolas iestādē darbojas 11 grupas bērniem vecumā no 1,3 līdz 7 (septiņiem) vai 8 (astoņiem) gadiem”;
 
1.2.  4.10.5. punktu izteikt šādā redakcijā : „ne ilgāk kā 84 kalendārās dienas gadā, t.sk., pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas, vecāku atvaļinājums, dažādi ģimenes apstākļi”.
 
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem iestādes nolikumā.
 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 274
Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr. 76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
Izdarīt Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu” šādus grozījumus: 
 1.Papildināt lēmumu ar 2.4.punktu šādā redakcijā:„2.4. Personai, kura individuālā peldbaseina apmeklējuma laikā  pavada pirmsskolas vecuma bērnu baseinā (ūdenī)  - Ls 1,00 (viens lats), t.sk. PVN”. 
2.Lēmuma 3. punktu izteikt šādā redakcijā : „3. Baseina apmeklējums Cēsu novada pirmsskolas vecuma bērniem un personai, kas individuālā apmeklējuma laikā pavada pirmsskolas vecuma bērnu baseinā (ūdenī),  un Cēsu novada pamatskolu 1.,2. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzrādot  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” izsniegtu izziņu, ir bez maksas”.
 
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai  L.Kazakai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.    


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 275
Par Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas  izstrādi
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai īstenotu  Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu , ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1.      Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei saskaņā ar pielikumu.
 
2. Izveidot darba grupu Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2012.-2017.gadam projekta sagatavošanai šādā sastāvā:
Vadītāja Dzintra Kozaka , Cēsu novada Izglītības nodaļas metodiķe
Locekļi
Terēze Elpere, Cēsu Jauniešu domes priekšsēdētāja
Iļja Praličs, Cēsu 2.vidusskolas skolēns
Ineta Sējāne-Lāce, Cēsu 2.vidusskolas direktores vietniece izglītības jautājumos
Mārīte Mežale,  Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
Astra Orlova- Cēsu Bērnu un jauniešu centra  direktora vietniece interešu izglītības jautājumos
Baiba Āboliņa, Cēsu Pieaugušo izglītības centra projektu vadītāja
Aija Sīmane –Rāmuļu pamatskolas direktore
Ilze Žagare –biedrības Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centra projektu vadītāja, Cēsinieku kluba pārstāve
Dita Trapenciere- Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
3. Darba grupai izstrādāt un līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt Cēsu novada domei apstiprināšanai Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2012.-2017.gadam.
 
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 276
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
            Ņemot vērā pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 18.04.2011. iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu Vidzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un21.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. atzinumam (prot. Nr. 6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome nolemj:
 1. Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 4000,00 (četri tūkstoši latu) Vidzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 277
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.04.2011. atzinumam (prot. Nr. 6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa)
 
Pielikums
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 278
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā 05.04.2011. saņemts SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegums Nr. CS1/2011-62, kas reģistrēts 1-38/1412 ar 2011.g. 11. aprīli, par siltumapgādes funkciju nodrošināšanai nevajadzīgo no Cēsu novada pašvaldības iznomāto pamatlīdzekļu nodošanu atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz 27.02.2001. noslēgtā nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” 4.3. punkta 4 daļa un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „Par 2001. gada 27. februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu 4.4 punktu”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.04.2011. atzinumu (prot.Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izslēgt no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksts šādus pamatlīdzekļus:
Nr. Inventāra nr. Pamatlīdzekļa nosaukums Atlikusī vērtība LVL uz 30.04.2011.
1 0007/4 Rūpniecības iela 13 – mazuta sūkņa ēka 0,00
2 0109/41 Birzes iela 31 – katlu māja 7700,00
3 0023/32 Rūpniecības iela 13 – dzelzceļa pievadceļi 1902,25
4 0026/99 Rūpniecības iela 13 – autoceļš – 0,45km 0,00
5 0063/13 Rūpniecības iela 13 – siltumtrase -CATA 0,00
6 0114/43 Birzes 31 – kanalizācijas tīkli 27,40
7 0110/49 Mašīnu mazgātuve Birzes 31 12,08
8 0092/106 Degvielas cisterna 150m3 0,00
9 0119/53 Birzes 31 – ātrsildītājs 168 0,00
10 0122/243 Birzes 31 – katls ar jaudu līdz 1MW 0,00
11 0127/84 Turaidas iela 7 (Beverīnas iela 11) – rezervuārs 100m3 0,00
12 0127/85 Turaidas iela 7 (Beverīnas iela 11) – degvielas cisterna U 100m3 0,00
13 0131/90 Turaidas iela 7 (Beverīnas iela 11) – rezervuārs 0,00
14 0131/92 Turaidas iela 7 (Beverīnas iela 11) – rezervuārs 0,00
    Kopā: 9641,73
 
, no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta.
 1. Pamatlīdzekļi tiek atgriezti atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu 2011. gada 30.aprīlī.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 279
Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
Piedāvāt Akciju sabiedrībai „CATA”, reģ. Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., pārdot tai piederošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov., Cēsu novada pašvaldībai par tirgus vērtību, kas ir 6700 lati.
 
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 280
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot SIA „Rīgas Rēvija”  mutiski izteiktu iesniegumu, 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2-7-72/2010, ar kuru nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4201-005-1502, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Īpašums-,  daļa – telpas ēkas 1. stāvā, 108,4 m2 platībā nodotas lietošanā par maksu (nomā) SIA „Rīgas Rēvija”, ar mērķi – komercdarbības veikšana, termiņš 31.05.2010., 03.06.2010. Grozījumus Nr. 2-7-336/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010, 17.09.2010. Grozījumus Nr. 2-7-444/2010 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-72/2010, 10.12.2010. Grozījumus 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-72/2010 un 22.03.2011.Grozījumus 01.04.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-72/2010, ka Nedzīvojamo telpu nomas līgums nav pārtraukts (izbeigts) uz lēmuma pieņemšanas brīdi, būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbu  iepirkuma procedūras gaitu, kas ļauj noteikt būvdarbu uzsākšanas termiņu ne ātrāku kā 01.07.2011., izvērtējot lietderības apsvērumus un konstatējot, ka nomas tiesisko attiecību termiņš iespējams uz nelielu laiku, t.i.,  tikai līdz minētās būves būvdarbu uzsākšanai, līdz ar to nav lietderīgi iznomāt telpas citam nomniekam, piemērojot 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteikumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu  un 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.Grozīt 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot. Nr. 4, 46.p.), aizstājot lemjošās daļas 2. punktā skaitļus „31.05.2010.” ar skaitļiem „30.06.2011.”.
 
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības  Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus attiecīgajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 281
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmumā „Par nomas līguma apstiprināšanu ar SIA „Datoru Tehnoloģijas Centrs” Rīgas ielā 7, Cēsīs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Iesniegumā minēto argumentāciju, nomas telpu neatbilstību energoefektivitātes prasībām (paaugstināti maksājumi par telpu apkuri), SIA „CDzP” (nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., apsaimniekotājs) 20.04.2011. skaidrojumu  Nr. 1-2/810 „Par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7”  (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.04.2011. ar Nr. 1-38/1551), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  83. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmuma „Par nomas līguma apstiprināšanu ar SIA „Datoru Tehnoloģijas Centrs” Rīgas ielā 7, Cēsīs” (prot. Nr. 8, 10.p.) 3. Pielikuma Nomas līgums par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7  5.1 punktu, ar01.06.2011. nosakotnomas maksuLs 1,50 (viens lats 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN.
2.      Papildināt Līguma 6. nodaļu „Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība” ar jaunu punktu šādā redakcijā: „Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājaam nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai”.
3.      Noteikt, ka 1. punktā uzrādītā nomas maksa ir spēkā līdz brīdim, kad iestājas kāds no Līguma 6. nodaļas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz Līguma darbības beigām, t.i. līdz 17.06.2013.
4.      Uzdot SIA „CDzP”, reģ. Nr. 44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  sagatavot grozījumus 18.06.2003. Nomas līgumā par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram  A. Mihaļovam.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 282
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Latvijas kopējam sociālās iekļaušanas memorandam un  Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.04.2011. (prot.Nr.6) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Lai veicinātu jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem sociālo iekļaušanos, uzlabotu izglītības un nodarbinātības pakalpojuma pieejamību, uzlabotu resursu un pakalpojumu pieejamību ģimenēm, kurās ir jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, pilnveidotu noteiktu zināšanu un prasmju apguvi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem bērnu darba ierobežojumiem, kas nav kaitīga skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai, piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 2700 (divi tūkstoši septiņi simti lati) skolēnu praksei vasarā.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut pamatbudžeta grozījumus 2011.gada Cēsu novada pašvaldības budžetā.
  


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 283
Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. 
Pamatojoties uz 26.04.2011. Cēsu novada pašvaldībā saņemto ( reģ. Nr. 1 -38/1600) Ļ.Buglakas iesniegumu, ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”4 .panta pirmās daļas 3.punktu, pamatojoties uz faktu, ka Terebuškas ciema padomes Korostiņas ciems atradās frontes joslā un/vai karadarbības apdraudētajā teritorijā, ievērojot Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai 29.04.2011. sēdes  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Nepiešķirt Ļubovai Buglakai politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 284
Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma Nr.27 atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. 
Pamatojoties uz  Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu  Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 26. punktu, darba uzdevumu aktualizāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumu Nr.27 „Par Cēsu pilsētas domes iekšējā revidenta nolikuma apstiprināšanu”.
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 285
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2011. gada maija mēneša pasākumos Cēsīs
Ziņo: J.Sausiņa, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 
Ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Bērziņa, Ē.Rass, A.Raubiško, M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Rasmanis, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            14.05.2011. pasākumā „Muzeja nakts” Pils dārzā (vīns, karstvīns, alkoholiskie koktēļi), 21.05.2011. pasākumā „Viduslaiku svētki” Pils dārzā (pašdarinātais vīns), 27.05.2011. pasākumā „Šlāgerfestivāls” Pils parkā (alkoholiskie dzērieni un kokteiļi), 28.05.2011. pasākumā „Cēsu pilsētas svētki” amatnieku tirdziņā Rīgas ielā (pašdarināts vīns) atļaut pārdot lietošanai uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā.
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2011.gada 5.maija protokols Nr. 9       Lēmuma nr. 286
Par delegātu izvirzīšanu dalībai  Latvijas Pašvaldību Savienības 22.kongresā
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli  Nr. 25.04.2011. Nr.042011922/A1724 ( reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 26.04.2011.) par LPS 22.kongresu un biedru sapulci, Cēsu novada dome nolemj: 
Pilnvarot Cēsu novada domes deputātupiedalīties Latvijas Pašvaldību Savienības 22.kongresā 2011.gada 20.maijā Koknesē.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv