Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 26.maija protokols Nr. 11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 288Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
2 289Par darba grupas izveidošanu Vidzemes Mūzikas un kultūras centram  
3 290Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
4 291Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 292Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam "Kadiķi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 293Par adrešu apstiprināšanu Mazā Katrīnas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
7 294Par Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmuma Nr. 611 „Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
8 295Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atkārtotai atsavināšanai trešajā izsolē
9 296Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 1, Ieriķu ielā 3, Ieriķu ielā 6  un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 297Par adreses maiņu Dzelzceļa ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.  
11 298Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie  nekustamie īpašumi
12299Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
13300Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
14301Par zemes gabala ” Grīšļi ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
15 302Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētā skrējiena „Jānis, Jānītis” sacensību Nolikuma apstiprināšanu  
16 304Par biedrības „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” dibināšanu
17 305Par Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmuma Nr.6 atzīšanu par spēku zaudējušu
18 306Par datora nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam  
19 307Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
20 308Par pusdienu apmaksu
21309Par Veselības Inspekcijas kontroles akta izpildi
22 310Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
23311Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā
24 312Par Cēsu novada pašvaldības autogreidera maksas pakalpojumu noteikšanu
25 313Par nekustamā īpašuma Tipogrāfijas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, pieņemšanu pašvaldības īpašumā
26 314Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
27 315Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 " Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta" apstiprināšanu
28 316Par degvielas cisternu (rezervuāru) demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā un Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā
29 317Par publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētā
30 318Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Piebalgas Alus”  
31 319Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
32 320Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centra Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu  
33 321Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā  2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 288
Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” (01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.3 , pielikums Nr.1), Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu , likuma „Par pašvaldībām” 82.panta pirmās daļas 7.punktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores 27.04.2011. iesniegumu Nr.1 – 11 -1/72(reģ.Nr.1 – 40/1643) un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 12.05.2011. atzinumam (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā (turpmāk – Nolikums),  (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2009.gada 03.septembra lēmumu Nr.188 „ Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu” ( prot. Nr. 8, punkts 12)) šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no Nolikuma 4.punkta 4.2.apakšpunktu; 14.punkta 14.4.3., 14.4.4., 14.6.8. apakšpunktus;  un 15.punkta 15.9.apakšpunktu;
1.2. izteikt 4.18. punktu šādā redakcijā: „Izglītojamie veic projektu un zinātniski pētniecisko darbu saskaņā ar Izglītības iestādes direktora apstiprināto Projektu darbu izstrādes kārtību 7.-9.klasēm un Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību”;
1.3. izteikt 4.19. punktu šādā redakcijā: „4.19. 10. – 12.klašu izglītojamie divu gadu laikā izstrādā zinātniski pētniecisko darbu, ko nosaka Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība. Zinātniski pētnieciskais darbs 11.klasē pielīdzināms vienam pārcelšanas eksāmenam, un vērtējums ballēs ierakstāms liecībā. Atbrīvoti no Zinātniski pētnieciskā darba izstrādes izglītojamie, kuri mācās Notingamas biznesa koledžā”;
1.4. izteikt 14.punkta 14.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā: „ 14.6.3. Projektu darbu izstrādes kārtību 7.-9.klasēm, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;
1.5. papildināt Nolikuma 13.punktu ar 13.2.13. un 13.2.14. apakšpunktiem šādā redakcijā::
1.5.1.        „ 13.2.13. Piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā;
1.5.2.      „ 13.2.14. Atrasties izglītības iestādē Iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā”.
1.6. papildināt Nolikuma 14.punktu ar 14.4.6. apakšpunktu šādā redakcijā: „Pedagogu darba samaksas kārtība, saskaņojot ar arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi”.
 
2.      Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa):
2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 289
Par darba grupas izveidošanu Vidzemes Mūzikas un kultūras centram  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz to, ka tiks uzsākti celtniecības darbiVidzemes Mūzikas un kultūras centram, nepieciešams izveidot darba grupu un aktualizēt Vidzemes Mūzikas un kultūras centra darbības stratēģiju, kā arī izstrādāt tā darbības modeli, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.05.2011. sēdes atzinumam (protokols nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
  1. Izveidot Vidzemes Mūzikas un kultūras centra darba grupu šādā sastāvā:  
Darba grupas priekšsēdētājs:
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras centrs” vadītāja Ruta Krastiņa
Darba grupas locekļi:
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” projektu vadītāja Ilona Asare
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” tautas mākslas speciāliste Kadrija Mičule
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Tomiņš
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes deputāts Juris Žagars
Cēsu novada domes deputāts Imants Timermanis
Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 290
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 291
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Piešķirt telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., telpu grupu adreses no 1 līdz 12.
 
 
                           
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 292
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam "Kadiķi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un  Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17. 05. 2011. atzinumu (prot. Nr. 16),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Piešķirt adresi "Kadiķi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0177  un jaunbūvei uz tā.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 293
Par adrešu apstiprināšanu Mazā Katrīnas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis
 
Ievērojot to, ka Cēsu novada dome līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Mazai Katrīnas ielai Cēsīs, Cēsu nov.,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Apstiprināt Mazā Katrīnas ielā, Cēsīs, Cēsu nov., līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:
1.1.   Mazā Katrīnas iela 5;
1.2.   Mazā Katrīnas iela 8;
1.3.   Mazā Katrīnas iela 7;
1.4.   Mazā Katrīnas iela 9;
1.5.   Mazā Katrīnas iela 10;
1.6.   Mazā Katrīnas iela 11, ar telpu grupu adresēm no 1 līdz 3;
1.7.   Mazā Katrīnas iela 12.
 
2.      Noteikt par likvidētu telpu grupas adresi Mazā Katrīnas ielā 11-1A, Cēsīs, Cēsu nov., jo telpas ēkas Mazā Katrīnas ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., pirmajā stāvā – bijušie dzīvokļi Nr.1 un Nr.1A – ir funkcionāli vienota telpu grupa.
 
3.      Pieņemt zināšanai, ka dzīvojamā mājā Mazā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar kadastra Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, pastāv 3 telpu grupas ar telpu grupu adresēm 1, 3 un 4. Tā kā pašvaldības rīcībā nav informācijas par aktuālo iedalījumu telpu grupās šajā ēkā, telpu grupu adrešu apstiprināšana atliekama līdz informācijas saņemšanai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 294
Par Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmuma Nr. 611 „Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.05.2011. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu 07.10.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.611 „Par dūmeņa demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 15, 38.p.).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 295
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta „Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu atkārtotai atsavināšanai trešajā izsolē
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 10.pantu, 32.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.13), un pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.05.2011. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1. Nodot atkārtotai atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – „Vidus Betes”, Vaives pag., kadastra numurs 4290 005 0002, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kopplatība 40.9 ha un mājīpašuma – dzīvojamās ēkas  (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 001)  un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 002),  turpmāk – Īpašuma objekts, rīkojot trešo izsoli.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 
Pielikums
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 296
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 1, Ieriķu ielā 3, Ieriķu ielā 6  un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu novada domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.05.2011. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600) šādām zemes vienībām:
1.1.   Jurģu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums4201 008 0945, platība 2594 m2;
1.2.   Ieriķu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums4201 008 0950, platība 1759 m2;
1.3.   Ieriķu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums4201 008 0949, platība 1720 m2;
1.4.   Ieriķu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums4201 008 0946, platība 1481 m2;
1.5.   Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums4201 008 0947, platība 1830 m2;
 
2.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0902, platība 35656 m2, nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1.   individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 16300 m2;
2.2.   neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) – 14995 m2;
2.3.   zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) – 4361 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 297
Par adreses maiņu Dzelzceļa ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715, uz tās esošai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715 003 un palīgēkai (šķūnim) ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715 006 līdz šim pastāvošo adresi Dzelzceļa iela 24, Cēsis, Cēsu nov.
2.      Apstiprināt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0715 001 un ar to funkcionāli saistītai saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715 002 līdz šim pastāvošo adresi Dzelzceļa iela 24A, Cēsis, Cēsu nov.
3.      Mainīt adresi dzīvojamai mājai Dzelzceļa ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715 004 un palīgēkai (šķūnim) ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0715 005, piešķirot tām jaunu adresi Dzelzceļa iela 24B, Cēsis, Cēsu nov.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 298
Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie  nekustamie īpašumi
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.03.2011. priekšlikumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.05.2011. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai piederošo nomā nododamo nekustamo īpašumu sarakstu:
     1. 1. Neapbūvēti zemesgabali Cēsu pilsētā:
1.1.1.Cīrulīšu iela 63, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 007 1626), platība 20851 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – jauktas apbūves teritorija; 
1.1.2. Kvēpenes iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 007 0111), platība 18880 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve (zemes gabals atrodas Gaujas upes applūstošajā zonā); 
1.1.3. Lenču iela 31, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 006 0105), platība 9735 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība; 
1.1.4. Priekuļu iela 21, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 003 0221), platība 126800 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve; 
1.1.5. Valmieras iela 24, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 003 0102), platība 5919 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – ražošanas un komerciāla rakstura apbūve. 
1.2.Apbūvēti zemesgabali Cēsu pilsētā:
1.2.1. Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 006 2303), platība 66288 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve un mazstāvu dzīvojamā apbūve. Uz zemes gabala atrodas 8 ēkas un 3 būves;
1.2.2. Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 001 0114), platība 37948 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve. Uz zemes gabala atrodas 11 ēkas.   
    1.3. Neapbūvēti zemesgabali Vaives pagastā:
1.3.1. „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 004 0179), platība 42000 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemes gabala atļautā izmantošana – lauksaimniecības zeme;
1.3.2. „Kampu Senkapi”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 002 0252), platība 9000 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – lauksaimniecības zeme;
1.3.3. „Mākoņi”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 005 0062), platība 10000 m², saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – lauksaimniecības zeme;
1.3.4. „Pūkšerkalns”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 005 0049), platība 4,74 ha, saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – lauksaimniecības zeme;
1.3.5. „Puķītes”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 003 0179), platība 1,15 ha, saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana – lauksaimniecības zeme.
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. I.Groza) lēmumu par pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta pārvaldes ēkā.  
 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 299
Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 3. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 05.05.2011. atzinumu (prot.Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Nodot Janai Gustānei,  nomā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Vidus Betes”, Vaives pag., Cēsu nov.,(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0002) 11,7 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici.
2. Nomas līgumu noslēgt uz 3 (trīs) mēnešiem no 01.06.2011. līdz 01.09.2011. ar nosacījumu, ka zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) sagatavot un noslēgt nomas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 300
Par zemes gabala” Vidus Betes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 3. punktu,  pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 05.05.2011. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Nodot Ivaram Gobam,nomā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Vidus Betes”, Vaivespag., Cēsu nov.,(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0002)  7,2 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici.
2. Nomas līgumu slēgt uz 3 (trīs) mēnešiem no 01.06.2011. līdz 01.09.2011. ar  nosacījumu, ka zemes gabals izmantojams  teritorijas appļaušanai un apganīšanai.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības  Vaives  pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna)     sagatavot un noslēgt nomas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 301
Par zemes gabala ” Grīšļi ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 15) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas ­­­05.05.2011. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Nodot Miroslavai Nikitinai, apsaimniekošanā  zemes gabala daļu „Grīšļi” 700 m2  platībā, Vaives pag., Cēsu nov., ar mērķi - teritorijas appļaušana saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici.
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 02.06.2011. līdz 01.06.2012. ar šādiem nosacījumiem:
2.1. uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2. zemes gabals izmantojams tikai teritorijas appļaušanai;
2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.4. apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) sagatavot un noslēgt apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr.  302
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētā skrējiena „Jānis, Jānītis” sacensību Nolikuma apstiprināšanu  
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoraiesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.05.2011. atzinumu (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
 1. Apstiprināt skrējiena „Jānis, Jānītis” sacensību Nolikumu.                
 2. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktors J.Naglis).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 304
Par biedrības „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” dibināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai veicinātu un koordinētu sistēmisku Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, kultūras tūrisma attīstību Vidzemes reģionā un sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Vidzemes Augstskola, Valmieras novadpētniecības muzejs, Turaidas muzejrezervāts, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs vēlas dibināt biedrību „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” - ar mērķi saglabāt, apzināt, pētīt un popularizēt Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas un Eiropas kontekstā, atklājot Vidzemes reģionālās identitātes veidošanās procesus.
   Pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15. panta pirmās daļas  2. punktu,  21. panta pirmās daļas 8. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 12.05.2011. atzinumam (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumam (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.            Piekrist dibināt biedrību „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs” kopā ar Vidzemes Augstskolu, Valmieras novadpētniecības muzeju, Turaidas muzejrezervātu, Madonas novadpētniecības un p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (Pielikumā Biedrības dibināšanas statūti).
2.            Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru pārstāvēt Cēsu novada pašvaldību „Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs”  biedrības dibināšanā un parakstīt visus ar biedrības dibināšanu saistītos dokumentus.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Pielikums
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 305
Par Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmuma Nr.6 atzīšanu par spēku zaudējušu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošo noteikumu  Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 26. punktu, darba uzdevumu aktualizāciju, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr 6 „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju”.
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 306
Par datora nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam  
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3. Punktu un 5.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu pilsētas pansionāta 12.05.2011. (reģ.Nr.1-38/1825)  iesniegumu ar lūgumu iedalīt datoru pansionāta vajadzībām, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
No 26.05.2011. nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pansionātam Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei piederošo datorkomplektu Sempron (inventāra kods /16P187, inventāra Nr.122031) atlikusī bilances vērtība pēc stāvokļa uz 01.05.2011. – Ls 18.01 (astoņpadsmit lati un 01 santīms).
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 307
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.5. un 3.8. punktu, ievērojot Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.05.2011. atzinumam (prot. Nr. 6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumam (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 308
Par pusdienu apmaksu
 
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Ņemot vērā Cēsu 2. Pamatskolas 09.05.2011. iesniegumu (reģ. Nr.1-13/626) un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10. Panta otro daļu un 26. Panta trešo daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.05.2011. atzinumam (protokols Nr.6) un Cēsu novada Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 1.Apmaksāt pusdienas saskaņā ar Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 751 „Par brokastu, pusdienu launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” (prot. Nr. 22, 14.p.):
1.1.bērniem kuri tiek apmācīti speciālajā programmā „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgas attīstības traucējumiem”(programmas kods 21015811) un kuri piedalās Cēsu 2. pamatskolas pagarinātajā mācību gadā laika periodā no 01.06.2011. līdz 14.06.2011.;
1.2.bērniem kuri apmeklē Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem laika periodā no 01.06.2011. līdz 31.08.2011..
 
1.      Līdzekļus pusdienu apmaksai paredzēt no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta sadaļām „Pabalsts skolēnu brīvpusdienām” (ekonomiskās klasifikācijas kods 63221) un „Pabalsts uzturmaksas atlaidei PII ” (ekonomiskās klasifikācijas kods 63222).
 
2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 309
Par Veselības Inspekcijas kontroles akta izpildi
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Veselības Inspekcijas sastādīto kontroles aktu AA Nr.040917 no 27.04.2011. par 4.stāva dušas kabīnes slikto stāvokli, kā rezultātā nav iespējams veikt šo telpu kvalitatīvu uzkopšanu, kā arī uz SIA „Kurmis Būvniecība” izstrādāto tāmi, likuma „ Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.05.2011. atzinumam (protokols Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Uzdot Cēsu pilsētas pansionāta direktorei I.G.Paeglei nodrošināt pansionāta 4.stāva duškabīnes remontu.
2.      Noteikt, ka remontdarbu izmaksas tiek segtas no Cēsu pilsētas pansionāta budžeta līdzekļiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 310
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
       Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus:
1.      Ls 218.38 (divi simti astoņpadsmit lati un 38 santīmi) no Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem
2.      Ls 10.00 (desmit lati) no Baibas Iršas.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 311
Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā
 
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Rāmuļu pamatskolā no 27.05.2011. līdz 29.05.2011. tiek organizēta nometne „Dinamiskās domas darbnīca” (DDD). Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 14. punkta „g” apakšpunktu un, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. (prot. Nr. 7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
  1.      Apstiprināt nometnes organizēšanas maksas pakalpojumus:              
1.1. maksa par ēdināšanu vienai personai dienā (brokastis, pusdienas, vakariņas) LVL 6.00 (seši lati 00 santīmi ), t. sk. PVN 22% un to sastāda resursu izmaksas LVL 0,75 (nulle lati 75 santīmi), t. sk. PVN 22% un pārtikas produktu izmaksas LVL 5,25 (pieci lati 25 santīmi), t. sk. PVN 22%;
 
1.2. maksa par telpu nomu 28 personām LVL 504,00 (pieci simti četri lati 00 santīmi), t. sk. PVN.
 
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolai (direktore A. Sīmane).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 312
Par Cēsu novada pašvaldības autogreidera maksas pakalpojumu noteikšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 19.05.2011. (prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
 
1.                 Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības autogreidera pakalpojuma maksu par vienu stundu Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi), t. sk. PVN.
2.                 Cēsu novada pašvaldības autogreidera pakalpojuma maksā ietverti izdevumi par dīzeļdegvielu un autogreidera vadītāja atalgojums, autogreidera uzturēšanas izdevumi.
3.                 Autogreidera pakalpojumu sniedz Cēsu novada Vaives pagasta teritorijā pievedceļu uz mājām sakārtošanai.
4.                 Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
5.                 Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 313
Par nekustamā īpašuma Tipogrāfijas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, pieņemšanu pašvaldības īpašumā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu  novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (Pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu), kuras juridiskā adrese ar 26.04.2010. ir Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads. Šobrīd Pašvaldības administrācijas pakļautībā darbojošās struktūrvienības (nodaļas) izvietotas vairākos Cēsu novada pašvaldībai piederošos nekustamajos īpašumos. Lai uzlabotu Pašvaldības administrācijas darbu,  maksimāli koncentrējot tās struktūrvienību (nodaļu) izvietojumu, tajā skaitā, pielāgojot nedzīvojamas telpas nekustamajā īpašumā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kā arī ņemot vērā  nepieciešamību pēc papildus slēgtajām  autonovietnēm, kas saistīta ar ielu kopšanas tehnikas iegādi, un apstākli, ka par nekustamā īpašuma Tipogrāfijas iela 1, Cēsis, Cēsu nov. lietošanu  tā īpašnieka vārdā nav noslēgts neviens nomas līgums, tas  robežojas ar nekustamo īpašumu Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., un abiem ir kopējs stāvlaukums iebraukšanai slēgtajās autonovietnēs,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,  otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  42. panta  pirmo daļu,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.      Pieņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4201-006-0414, Tipogrāfijas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., satāvošu no zemes gabala 1722 m2 platībā, ar kadastra apzīm. 4201-006-0414 un ēkas (garāža) ar kadastra apz. 4201-006-0414-003, turpmāk – Īpašums.
2.      Apmaksāt visus izdevumus saistītus ar Īpašuma pārņemšanu un īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā.
3.      Īpašums nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas: „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” nodrošināšanai.
4.      Apstiprināt Īpašuma pārņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Andris Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:       
Viesturs Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
Signe Kūlīte, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede;
Biruta Kuplā, Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente;
Gunars Grundmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt lēmuma izpildi (pēc Ministru kabineta rīkojuma stāšanās spēkā).
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 314
Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu un9.panta pirmo daļu, ņemot vērā zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, īpašnieku rakstisko informāciju, ka piekrīt zemes gabala daļas atsavināšanai, par piedāvāto vērtību Ls 4/m2  (2/3 domājamās  daļas) un 1/3 domājamo daļu par sertificēta vērtētāja noteikto cenu Ls 2.82/m2 un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, atsavināmās daļas – zemes vienības ar platību 1052 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību kadastrāli uzmērot (2/3 domājamās daļas), viena kvadrātmetra (1m2) piedāvāto vērtību Ls 4.00 (četri lati ).
 2. Apstiprināt zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0291, atsavināmās daļas – zemes vienības ar platību 1052 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību kadastrāli uzmērot (1/3 domājamās daļas), viena kvadrātmetra (1m2) vērtību 2.82 (divi lati un astoņdesmit divi santīmi ).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošus pirkuma līgumus.
 4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalīto zemes vienību, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamā īpašuma „Pētera iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0564.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 315
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 " Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta" apstiprināšanu
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai noteiktu kārtību, kādā saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Cēsu novadā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 ”Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta" saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 316
Par degvielas cisternu (rezervuāru) demontāžu Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā un Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.05.2011. atzinumu (prot. Nr.7),  lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt inženierbūvi - cisternas, kadastra apzīmējums 4201 006 0830 052, Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā un inženierbūvi - cisternas, kadastra apzīmējums 4201 009 0308 052, Leona Paegles ielā 4B, Cēsīs, Cēsu novadā.
 
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vadītājs I. Mercs) organizēt demontāžas darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
3. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
3.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Turaidas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 506 0019, sastāvā, no tā dzēšot inženierbūvi – cisternas, kadastra apzīmējums 4201 006 0830 052 un nekustamā īpašuma Leona        Paegles iela 4B, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 009 0308, sastāvā, no tā dzēšot inženierbūvi – cisternas, kadastra apzīmējums 4201 009 0308 052; 3.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt pamatlīdzekļu ar inventāra Nr. 0127/84, Nr. 0128/85, Nr. 0131/90, Nr. 0132/92 un Nr. 0092/106 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.   4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.  
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 317
Par publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, Cēsu novada domes  22.06.2010. Saistošos noteikumus Nr. 23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut organizēt publiskos pasākumus šādos datumos un laikos: 2011. gada 27. maijā Cēsu pils parkā Švāgerfestivālu no plkst. 22.00 līdz plkst. 05.00, 28. maijā Vienības laukumā Nakts balli no plkst. 22.00 līdz plkst. 04.00, Līvu laukumā Fonokluba pasākumu jauniešiem „Brīvā skatuve” no plkst. 12.00 līdz plkst. 04.00, 17. jūnijā Cēsu pils parkā koncertuzvedumu „Trakās muskatiera avantūras” no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00, 2. jūlijā Cēsu pils parkā „Imantdienas” no plkst. 20.00 līdz plkst. 02.00, 15. jūlijā Cēsu pils parkā grupas „Hameleoni” koncertu un nakts balli no plkst. 19.00 līdz plkst. 03.00.
2.            Lēmuma izpildes orgaizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 318
Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Piebalgas Alus”  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011.lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas , uzskaites un izlietošanas kārtību”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Atļaut  Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no SIA „Piebalgas Alus”  ziedojumu natūrā – dzeramo ūdeni 306 pudeles (trīs simti sešas pudeles) par kopējo summu
Ls 123,20 (viens simts divdesmit trīs lati un 20 santīmi), lai izlietotu Cēsu novada skolēnu Dziesmu svētku „Un redz visu pasauli dimantos mirdzam” dalībnieku vajadzībām 2011.gada 27.maijā.
 
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 319
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā nodotās telpas Cēsu pils kompleksā apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī pamatojoties uz SIA „Dzelde” 16.05.2011. iesniegumu (reģistrēts 16.05.2011. ar Nr. 2-28/143 ), kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju iznomāt telpas daļu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā ar platību 3,65 m2 un mērķi - tūrisma un kultūras pakalpojumi, pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,sekojošu nomas objektu nekustamajā īpašumā –kadastra numurs 42010051604003, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) telpas daļu ar platību 3,65 m2 (skat. 1. pielikumu).
2.       Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektiem (skat. 2. pielikumu).
3.       Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Markovs) organizēt nomas objekta izsoli saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
  
Pielikums
Pielikums
Pielikums


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 320
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centra Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 42010051604003, daļu: palīgēka nostiprināta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 4721 (lēmuma datums 13.01.2004.) uz Cēsu novada pašvaldības vārda. Palīgēkas kopējā platība 213,2 m2, ko veido neapdzīvojamo telpu platība 213,2 m2. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu nedzīvojamās telpas ēkā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 4. nodaļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt nomas maksu vienam kvadrātmetram (sākot ar 01.06.2011.) - Apmeklētāju centra 1. stāvā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (aprēķins saskaņā ar pielikumu) publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai:
1.1.2,46 Ls/m2 mēnesī bez PVN (ar telpu uzkopšanu);
1.2.1,58 Ls/m2 mēnesī bez PVN (bez telpu uzkopšanu) .
 1. Apstiprināt nomas maksu vienam kvadrātmetram (sākot ar 01.06.2011.) - Apmeklētāju centra 1. stāvā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (aprēķins saskaņā ar pielikumu) privāto tiesību subjektam, kuru veido 1. punktā noteiktā, kam piesummēta ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9, 24.p.) noteiktā.
 2. Apstiprināt maksu (aprēķins saskaņā ar pielikumu) visiem nomniekiem par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa) Apmeklētāju centra 1. stāvā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, sākot ar 01.06.2011.:
3.1.izmantojot internetu = 1,49 Ls/m2 mēnesī.
 1. Lēmuma izpildi organizēt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikums
 


2011.gada 26.maija protokols Nr. 11       Lēmuma nr. 321
Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.05.2011. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, A.Raubiško, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Žagars, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā, apvienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0109 un 4201 001 0112 vienā zemes vienībā.
 
2.      Zemes vienības Dzirnavu ielā 33A, Cēsīs, Cēsu nov., platība 122600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā.
 
3.      Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis līdz lēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņemšanai (pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas) - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv