Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 322Par SIA ‘’Sun Energy Invest’’ 17.03.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma nosacījumu apstrīdēšanu’’
2 323Par Andas Sīkules 19.05.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests 16.05.2011. lēmuma Nr. 5-1/208/9 apstrīdēšanu”
3 324Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.55 (prot. Nr.3, 16.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
4 325Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.56 (prot. Nr.3, 17.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
5 326Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.57 (prot. Nr.3, 18.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
6 327Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.58 (prot. Nr.3, 19.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
7 328Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.59 (prot. Nr.3, 20.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
8 329Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.60 (prot. Nr.3, 21.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
9 330Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.61 (prot. Nr.3, 22.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
10 331Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.62 (prot. Nr.3, 23.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
11 332Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.63 (prot. Nr.3, 24.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
12 333Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13 334Par adrešu apstiprināšanu Mālu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
14 335Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.  
15 336Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Upes ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.  
16 337Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Jurģu, Līgatnes un Miera ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
17338Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
18 339Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”
19340Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
20 341Par nosaukuma maiņu  nekustamam īpašumam "Circeņi"  Vaives pagastā, Cēsu novadā
21 342Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaives pagastā, Cēsu novadā  
22  343Par Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu  
23 344Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
24 345Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
25 346Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
26 347Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
27  348Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
28 349Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
29 350Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
30  351Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
31352Par projekta pieteikuma „Vidzemes reģiona mobilais Sociālo pakalpojumu resursu centrs” iesniegšanu  
32 353Par projekta pieteikuma „Mobilā aprūpes brigāde” iesniegšanu  
33 354Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
34  355Par atbalstu projektam „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”  
35  356Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  
36 357Grozījums Cēsu novada domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra””
37 358Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”  
38 359Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”  
39 360Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2001, Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2008, Jēkaba iela 3,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2123, un  Jēkaba iela 11,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 2124,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
40 361Par aizņēmumu ERAF projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes” realizēšanai
41 362Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
42 363Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 " Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" apstiprināšanu
43 364Par nomas līguma ar Vitāliju Mališevu par telpu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
44 365Par Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksas apstiprināšanu
45 366Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
46 367Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
47 368Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.
48 369Par adreses piešķiršanu  īpašumam "Lejas Indiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
49 370Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu  un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā
50 371Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
51 372Par Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
52 373Grozījumi Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr. 209 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
53 374Par G.Šķendera komandējumu uz Ahimu  2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 322
Par SIA ‘’Sun Energy Invest’’ 17.03.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma nosacījumu apstrīdēšanu’’
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.-82.pantu, Cēsu novada pašvaldības 129.-131.punktu un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2011.gada 31.maija atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – 1 (G.Šķenders), nolemj: 
Apmierināt SIA ‘’Sun Energy Invest’’ 2011.gada 17.marta iesniegumu Nr. 13-1/2011 ‘’Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma nosacījuma apstrīdēšanu’’ (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 2011.gada 17.martā reģ. Nr. 1-36/1059) un atzīt Cēsu novada būvvaldes 2011.gada 17.februāra lēmuma Nr. 27 1.1.punkta nosacījumu ‘’ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms būvdarbu uzsākšanas īpašuma tiesības uz dzīvokļu īpašumu Nr. 28 tiek nostiprinātas zemesgrāmatā’’ par neatbilstoši tiesību normām. 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vien mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 323
Par Andas Sīkules 19.05.2011. iesniegumu ‘’Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests 16.05.2011. lēmuma Nr. 5-1/208/9 apstrīdēšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.-82.pantu, Cēsu novada pašvaldības 129.-131.punktu un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2011.gada 31.maija atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”2011.gada 16.maija  lēmumu Nr. 2-1/208/9 „Par  GMI pabalsta samazināšanu A.Sīkulei ”, savukārt, Andas Sīkulesiesniegumunoraidīt kā nepamatotu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vien mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 324
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.55 (prot. Nr.3, 16.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.34 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.55 (prot. Nr.3, 16.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 21.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 21.02.2011. ar Nr.88/2011/12-7, atcēlēja līgumu par Imantam Strazdiņam-Strazdam iznomāto ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 0107).
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 325
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.56 (prot. Nr.3, 17.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.35 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.56 (prot. Nr.3, 17.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 21.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 21.02.2011. ar Nr.89/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Ilārijam Vīlipam iznomāto ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 326
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.57 (prot. Nr.3, 18.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.36 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.57 (prot. Nr.3, 18.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 21.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 21.02.2011. ar Nr.87/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Antrai Ševčenko iznomāto ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 327
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.58 (prot. Nr.3, 19.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.37 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.58 (prot. Nr.3, 19.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 17.02.2011. ar Nr.78/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Modrim Tomsonam iznomāto 1/3 domājamo daļu no zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0729).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 328
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.59 (prot. Nr.3, 20.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.38 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.59 (prot. Nr.3, 20.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 17.02.2011. ar Nr.79/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Kasparam Poram iznomāto 1/8 domājamo daļu no zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0216).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 329
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.60 (prot. Nr.3, 21.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.39 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.60 (prot. Nr.3, 21.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 17.02.2011. ar Nr.77/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Ainai Kuplei iznomāto zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1109).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 330
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.61 (prot. Nr.3, 22.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.40 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.61 (prot. Nr.3, 22.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Pieņemt zināšanai, ka faktiskās nomas tiesiskās attiecības par zemes gabalu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 1308) Dainim Magonam izbeidzas ar 01.06.2011.
 
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 331
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.62 (prot. Nr.3, 23.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.41 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.06.2011. Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.62 (prot. Nr.3, 23.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.02.2011. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 17.02.2011. ar Nr.76/2011/2-7, atcēlēja līgumu par Ingrīdai Zvaigznonei iznomāto ½ domājamo daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0835).
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 332
Par Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmuma Nr.63 (prot. Nr.3, 24.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 17.punktu, 05.05.2011. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 07.06.2011. atzinumu Nr.42 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.63 (prot. Nr.3, 24.p.) „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pārtraukt darbības lēmumā minēto pašvaldības īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā līdz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sastāva precizēšanai pēc 30.12.2011. un jauna domes lēmuma par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām pieņemšanai.
 
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 333
Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.06.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalu Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010030315 un 42010030317 un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0314 robežu pārkārtošanai.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes gabalu Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010030315 un 42010030317 un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0314 robežu pārkārtošanai saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 334
Par adrešu apstiprināšanu Mālu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot to, ka Cēsu novada dome līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Mālu ielai Cēsīs, Cēsu nov.,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8) , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Mālu ielā, Cēsīs, Cēsu nov., līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses (situācijas plāns pielikumā):
1.1.   Mālu iela 3;
1.2.   Mālu iela 4;
1.3.   Mālu iela 5, ar telpu grupu adresēm 1 un 2;
1.4.   Mālu iela 6;
1.5.   Mālu iela 7.
 
2.      Noteikt par likvidētām telpu grupu adreses 1 un 2 dzīvojamā mājā Mālu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., jo ēka ir vienģimenes dzīvojamā māja bez telpu grupām.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 335
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Palejas ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1003, platība 20229 m2, nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) - 12291 m2;
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2610 m2;
Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) - 4506 m2;
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201) - 822 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 336
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Upes ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Upes ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 001 0104, platība 42611 m2, nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 27422 m2;
Publiskie ūdeņi (0301) – 3536 m2;
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) - 11653 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
  


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 337
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Jurģu, Līgatnes un Miera ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600) šādām zemes vienībām:
1.      Jurģu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0921, platība 2382 m2;
2.      Jurģu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0923, platība 1831 m2;
3.      Līgatnes ielā 35, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0915, platība 2437 m2;
4.      Līgatnes ielā 37, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0916, platība 1987 m2;
5.      Līgatnes ielā 39, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0917, platība 2083 m2;
6.      Līgatnes ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0918, platība 2636 m2;
7.      Miera ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0932, platība 2562 m2;
8.      Miera ielā 37, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0924, platība 2024 m2;
9.      Miera ielā 38, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0933, platība 2425 m2;
10.  Miera ielā 39, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0925, platība 1763 m2;
11.  Miera ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0926, platība 3104 m2;
12.  Miera ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0927, platība 2409 m2;
13.  Miera ielā 45, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0928, platība 2494 m2;
14.  Miera ielā 47, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0929, platība 2008 m2;
15.  Miera ielā 49, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0930, platība 2100 m2;
16.  Miera ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0931, platība 2888 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 338
Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot Cēsu novada pašvaldības izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Egļu iela 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1448 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmo redakciju.
 2. Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 18.07.2011. līdz 08.08.2011.
 3. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt nepieciešamās darbības sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas norisei.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D.Trapencierei.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 339
Par konkursu “Par skaistāko gaisa dārzu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
            Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas  02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 340
Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.05.2011. priekšlikumu (prot.Nr.17), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov.) apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs,Cēsu nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 4201 007 0110) 2738 m2 platībā (plāns pielikumā).
2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 16.06.2011. līdz 15.06.2012. ar šādiem nosacījumiem:
                     2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.3.apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
2.4.apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.5.apsaimniekotājs drīkst uzstādīt automašīnu satiksmi ierobežojošas barjeras zemes gabala teritorijā;
2.6.zemes gabala labiekārtošanas ieceres saskaņot ar zemes īpašnieku;
2.7.visa veida saimniecisko darbību saskaņot ar Gaujas Nacionāla parka administrāciju;
2.8.apsaimniekošanas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot apsaimniekošanas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 341
Par nosaukuma maiņu  nekustamam īpašumam "Circeņi"  Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 27. punktu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. atzinumu (prot. Nr.18), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt nosaukumu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Circeņi” (kadastra apzīmējums 4290 001 0154) uz nosaukumu „Kalna Egles”.
2  Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 4290 001 0154 "Kalna Egles", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 342
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaives pagastā, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. priekšlikumu (prot. Nr.18), Cēsu novada Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Akmenskogs”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov.:
1.1. „Akmenskrogs”-1, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 003 0075 003 001);
1.2. „Akmenskrogs”-2, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 003 0075 003 002);
2. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Amatas”, Vaives pag., Cēsu nov.:
2.1. „Amatas”-1, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 009 0133 001 001);
2.2. „Amatas”-2, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 009 0133 001 002);
3. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Kalna Slaņķi”, Vaives pag., Cēsu nov.:
3.1. „Kalna Slaņķi”-1, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 004 0030 001 001);
3.2. „Kalna Slaņķi”- 2 ,Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 004 0030 001 002);
4. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Lejas Dumpuri”, Vaives pag., Cēsu nov.:
4.1. „Lejas Dumpuri”-1, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 008 0062 001 001);
4.2. „Lejas Dumpuri”-2, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 008 0062 001 002);
5. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Lejas Klētnieki”, Vaives pag., Cēsu nov.:
5.1. „Lejas Klētnieki”-1, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 002 0158 001 001);
5.2. „Lejas Klētnieki”-2, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 002 0158 001 002);
6. Piešķirt adreses telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamā mājā „Veclielmaņi”, Vaives pag., Cēsu nov.:
6.1. „Veclielmaņi”-1, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 009 0028 001 001);
6.2. „Veclielmaņi”-2, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4290 009 0028 001 002).
 
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.  343
Par Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr.2 „Par Cēsu novadu” un saskaņā ar Cēsu novada domes 01.06.2009. lēmumu Nr.36, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 344
Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu palīgceltni – šķūni Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo un trešo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24.p.), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.05.2011. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu  (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,  nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – palīgceltnes - šķūņa telpas, kadastra apz. 4201-006-04040-002, ar kopējo platību 105,1 m2 nekustamajā īpašumā – Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201-006-0404, ar tiesībām veikt to rekonstrukciju.
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu (skat. 1. pielikumu).
3.      Apstiprināt Izsoles komisiju, turpmāk – Komisija - , šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:       
E. Janelsiņa, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
J.Zlaugotnis, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts.
Komisijas sekretāre:
D.Bernovska, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat. 2. pielikumu).
5.      Apstiprināt Nomas līgumu (skat. 3. pielikumu).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikums
Pielikums
Pielikums (KARTE)
Pielikums
Pielikums
 

2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 345
Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 6.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57. panta 2. punktu, un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.05.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.18), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabala Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1205 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
2.      Apstiprināt darba uzdevumuzemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabala Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1205 sadalīšanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājam (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 346
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu; atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju„Par attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
 
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu” saskaņā ar pielikumu.
 
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 347
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā 26.04.2011. un 31.05.2011. saņemtajiem Ļubovas Buglakas iesniegumiem, ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 4.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai 31.05.2011. sēdes  atzinumu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot nolemj:
Piešķirt Ļubovai Buglakai politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.  348
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībā saņemto Viktora Igauņa iesniegumu (reģ. 30.05.2011. Nr.1-38/2107), ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 4.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības komisijas statusa piešķiršanai 31.05.2011. sēdes  atzinumu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot nolemj:
 
Piešķirt Viktoram Igaunim politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 349
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
            Ņemot vērā Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 02.05.2011. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu un21.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstošiCēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 500,00 (pieci simti lati) grāmatas „Politiski represēto biedrības vēsture un atmiņu stāstījums”  izdošanai.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos un pārskaitīt pēc šādiem rekvizītiem:
saņēmējs: Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība
reģ.Nr.40008092338
banka: VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka
konts: LV70 LHZB 4100 1135 4000 1.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 350
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
            Ņemot vērā Latvijas politiski represēto apvienības 19.05.2011. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un21.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstošiCēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 50,00 (piecdesmit lati) Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības dalības maksājumam ikgadējā Visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī nodrošināt ar transportu represēto personu nokļūšanai Ikšķilē.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos un pārskaitīt pēc šādiem rekvizītiem:
saņēmējs: biedrība „Latvijas politiski represēto apvienība”
reģ.Nr.40008002052
banka: AS SEB banka
konts: LV06 UNLA 0002 4007 0083 9.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.  351
Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 02.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome nolemj:
 
1. Nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,pašvaldības dzīvojamā mājā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201-004-0715, esošo nomas objektu - nedzīvojamo telpu (16,6 m2) ēkas 1. stāvā un telpas platībai atbilstošo koplietošanas telpu daļu (3,9m2), kopējā platība 20,5 m2, atbilstoši ēkas 1. stāva plānam 1. pielikumā.
1.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu saskaņā ar 2. pielikumu.
 1. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) organizēt nomas objekta izsoli saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 352
Par projekta pieteikuma „Vidzemes reģiona mobilais Sociālo pakalpojumu resursu centrs” iesniegšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”.
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.7. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 02.06.2011. atzinumam (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore
     I.Sietiņsone): 1.1. iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā projekta pieteikumu „Vidzemes reģiona  mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”;
1.2. garantēt projekta aktivitāšu darbību vismaz 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 353
Par projekta pieteikuma „Mobilā aprūpes brigāde” iesniegšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Mobilā aprūpes brigāde”.             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.7. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 02.06.2011. atzinumam (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai:
1.1. iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā projekta pieteikumu „Mobilā aprūpes      brigāde”;
1.2. garantēt projekta aktivitāšu darbību vismaz 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam     G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 354
Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04. .2011. noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” līdzdalību ir sagatavots projekta pieteikums „Drošības poga”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.7. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 02.06.2011. atzinumam (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” dalību biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” (reģ. Nr. 40008001803) realizētajā projektā „Drošības poga” un šī pakalpojuma ieviešanā Cēsu novadā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore              I. Sietiņsone) garantēt projekta „Drošības poga” aktivitāšu darbību 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.  355
Par atbalstu projektam „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” līdzdalību ir sagatavots projekta pieteikums „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”.             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.7. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 02.06.2011. atzinumam (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” dalību biedrības Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas realizētajā projektā „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā” un šī pakalpojuma ieviešanā Cēsu novadā.
2.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai (direktore I. Sietiņsone) garantēt projekta aktivitāšu darbību vismaz 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
3.       Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.   356
Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 06.06.2011. iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas pabeigšanai, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5. panta pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta 15.01.2008. noteikumu Nr. 28 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 10.,14.5., 35.34.8. un 45. punktu, Cēsu novada domes 05.11.2011. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (Nr. 12., 6.p.), Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 27.05.2009. noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020) 3.2., 5.1. un 5.1.9. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 53,01 (piecdesmit trīs lati 01 santīms) Cēsu novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas otrās kārtas – elektroinstalācijas un iekštelpu remonta – darbu izpildei.
 2. Izdarīt Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr. 393 „Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas otro kārtu” (prot. Nr.9.,12.p.) šādu grozījumu: lēmuma 2. punktā skaitļu un vārdu savienojumu „Ls 65600,00 (sešdesmit pieci tūkstoši seši simti latu), t.sk. PVN 21%” aizstāt ar skaitļu un vārdu savienojumu  „Ls 65653,01 (sešdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit trīs lati 01santīms), t.sk. PVN 22%”.
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 357
Grozījums Cēsu novada domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra””
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, ievērojot Civillikuma 876. pantu, Cēsu novada domes 05.11. 2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12, 6.p.), Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 266) 1.1. un 2.5. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 7,65.p.) šādu grozījumu: izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Īpašums tiek nodots valdījumā:
3.1. lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas –sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu un nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
3.2. lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un izmantošanu.”
2. Izdarīt atbilstošu grozījumu 24.08.2008. līgumā par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā (reģ. Nr. 2-7-22/2008).
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 358
Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā viesnīcu pakalpojumu zemo pieprasījumu un vispārējo ekonomisko situāciju, ievērojot to, ka mācību gada laikā Telpas daļēji tiek izmantotas Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu izmitināšanai, lai nodrošinātu Telpu racionālu un lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu un lai sekmētu pašvaldībai noteiktās izglītības organizēšanas funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87. punktu un ievērojot Cēsu novada domes 24.01.2008. lēmumu Nr. 76 (prot Nr. 2,19.p) „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs” (prot Nr. 2,19.p), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9,§24) šādu grozījumu: papildināt 2.1 punktu ar skaitļu un vārdu savienojumu „un no 01.10.2011. līdz 30.06.2012.”.
2. Uzdot Telpu valdītājam - Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore  I. Sietiņsone) sagatavot atbilstošu grozījumu nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „CDzP” par Telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 359
Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā viesnīcu pakalpojumu zemo pieprasījumu un vispārējo ekonomisko situāciju, ievērojot to, ka mācību gada laikā telpas daļēji tiek izmantotas Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu izmitināšanai, lai nodrošinātu Telpu racionālu un lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu un lai sekmētu pašvaldībai noteiktās izglītības organizēšanas funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87. punktu un Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmuma „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9,§24) 2.1 un 2.11 . punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs” (prot. Nr. 2,19.p.) šādu grozījumu: papildināt 1. punktu ar 1.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
      „1.21. laika periodā no 01.10.2011. līdz 30.06.2012. tiek piemērota samazinātā nomas maksa Ls 0,20/m2(divdesmit santīmu par kvadrātmetru), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)”.
2. Uzdot Telpu valdītājam - Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot atbilstošu grozījumu nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „CDzP” par Telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 360
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2001, Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2008, Jēkaba iela 3,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 006 2123, un  Jēkaba iela 11,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 006 2124,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2001, sastāvošs no zeme gabala un deviņām ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0033 7756 (lēmuma datums 31.03.2011.), nekustamais īpašums Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2008, sastāvošs no zeme gabala un sešām ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0033 7040 (lēmuma datums 31.03.2011.), nekustamais īpašums Jēkaba iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2123, sastāvošs no zeme gabala, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0033 4191 (lēmuma datums 01.04.2011.) un nekustamais īpašums Jēkaba iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2124, sastāvošs no zeme gabala, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0033 4737 (lēmuma datums 31.03.2011.), lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, 14. punktu, kurš nosaka: „Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras: 14.6 Cēsu sanatorijas  internātpamatskola (Cēsu Internātpamatskola – rehabilitācijas centrs),  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Nodot valdījumā Cēsu Internātpamatskolai – rehabilitācijas centram, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000083637,  juridiskā adrese : Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – Internātpamatskola, ar 01.07.2011.:
1.1 nekustamā īpašuma Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2001, daļu:
1.1.1. ēku (skolas ēka),                                    kadastra apz. 4201 006 2001 001;
1.1.2. palīgēku (šķūnis ar pagrabu),                kadastra apz. 4201 006 2001 002;
1.1.3. palīgēku (šķūnis),                                  kadastra apz. 4201 006 2001 003;
1.1.4. palīgēku (šķūnis garāža),                       kadastra apz. 4201 006-2001 004;
1.1.5. palīgēku (pagrabs),                                kadastra apz. 4201 006 2001 005;
1.1.6. palīgēku (garāža),                                  kadastra apz. 4201 006 2001 006;
1.1.7. palīgēku (šķūnis),                                  kadastra apz. 4201 006 2001 007;
1.1.8. palīgēku (kūts),                                     kadastra apz. 4201 006 2001 008;
1.1.9. palīgēku (slimnīca),                               kadastra apz. 4201 006 2001 009.
1.2. nekustamā īpašuma Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 006 2008, daļu:
1.2.1. ēku (internāts),                                      kadastra apz. 4201 006 2008 001;
1.2.2. palīgēku (šķūnis darbnīca),                   kadastra apz. 4201 006 2008 002;
1.2.3. palīgēku (šķūnis),                                  kadastra apz. 4201 006 2008 003;
1.2.4. palīgēku (šķūnis),                                  kadastra apz. 4201 006 2008 004;
1.2.5. palīgēku(šķūnis,                                    kadastra apz. 4201 006 2008 005;
1.2.6. palīgēku (šķūnis),                                  kadastra apz. 4201 006 2008 006, turpmāk – Īpašums,  Internātpamatskolas funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Internātpamatskolai.
3.Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, ar atlikušo bilances vērtību uz 30.06.2011.: Ls 151746.28 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit seši lati un 28 santīmi), paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Internātpamatskola) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4. Nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Internātpamatskolai ar 01.07.2011.:
4.1. nekustamā īpašuma Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2001, daļu – apbūvētu zemes gabalu 210831 m2 kopplatībā;
4.2. nekustamā īpašuma Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2008, daļu – apbūvētu zemes gabalu 14814 m2 kopplatībā;
4.3. nekustamā īpašuma Jēkaba iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2123, daļu – neapbūvētu zemes gabalu 10495 m2 kopplatībā;
4.4. nekustamā īpašuma Jēkaba iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2124, daļu – apbūvētu zemes gabalu 45328 m2 kopplatībā, turpmāk kopā – Zemes gabali - , Internātpamatskolas funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai, valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Internātpamatskola uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabalu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
6. Internātpamatskola nodrošina un apmaksā attiecīgā gada iestādes budžetā apstiprinātās summas ietvaros
komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās   (apkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu un teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope), nepieciešamības gadījumā slēdzot līgumus par attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanu.
7. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Internātpamatskola, bet organizē Internātpamatskola kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Internātpamatskolas budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un zemes gabalu nodošanu lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada   pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 361
Par aizņēmumu ERAF projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes” realizēšanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 209 695.00 (EUR 298 369.10) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes” realizācijai (priekšfinansējuma un projekta sadārdzinājuma segšanai).
 2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2011.gada pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2026.gada 20.jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada jūnijā.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 362
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. atzinumu (prot. Nr. 8),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „ Grozījumi Cēsu novada domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 363
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 " Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu,ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.13 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai" saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 364
Par nomas līguma ar Vitāliju Mališevu par telpu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot, ka ar 04.06.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-279/2010 Vitālijam Mališevam, nodota lietošanā par maksu (nomā), nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļa – nedzīvojama biroja telpa Nr. 6 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2, līguma termiņš līdz 31.12.2010., ar 10.12.2010. Grozījumiem Nr. 2-7-473/2010  04.06.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-279/2010, līguma termiņš pagarināts līdz 31.12.2011.,Vitālija Mališeva 06.06.2011. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 06.06.2011. ar Nr. 1-36/2192), kurā izteikta vēlme „pārtraukt telpu īri Cēsīs, Raunas 4-302. kab. ar š.g. 1. jūliju”,  04.06.2010. Telpu nomas līguma Nr. 2-7-279/2010  5.2. punktu: „Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešu iepriekš”, vadoties no Civillikuma 1862., 1864. un 1865.  panta, kas nosaka atcēlēja līguma pamatnoteikumus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot.Nr.8) atzinumu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist izbeigt pirms termiņa 04.06.2010. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un Vitāliju Mališevu, (Nomnieks), noslēgto Telpu nomas līgumu par biroja telpas Nr.6 ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2 nomu, ar 01.07.2011.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs              V. Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu 04.06.2010. Telpu nomas līgumam Nr. 2-7-279/2010.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam           G. Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 365
Par Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2011. (prot. Nr.8) atzinumu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanas maksu par vienu reizi (t.sk. PVN)– LVL 0,20 (nulle lati 20 santīmi).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājsI. Mercs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 366
Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 367
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
Ziņo: J.Markovs, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i.
 
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” neapdzīvojamo telpu – Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles noteikumu(apstiprināti ar Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr. 319 (prot. Nr. 11, 34.p.) 7.3. punktu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – kadastra numurs 42010051604003, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) nedzīvojamas telpas daļas 1. stāvā ar kopējo platību 3,65 m2, 03.06.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības nosolīja  SIA “Cēsu Ceļojumu aģentūra “Dzelde”, nosolot nomas maksu Ls 3,58 (trīs lati un 58 santīmi), bez PVN, par vienu kvadrātmetru mēnesī.
 2. Lēmuma izpildi organizēt un veikt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i. J.Markovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 368
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 08.06.2011. atzinumu Nr.43 (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Cīrulīšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., lietotājam Gundaram Jansonam.
 
2.      Pieņemt zināšanai, ka ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 369
Par adreses piešķiršanu  īpašumam "Lejas Indiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un  Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.06.2011.atzinumu(prot. Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Piešķirt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0068 001 un 4290 001 0068 002   "Lejas Indiņi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 370
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu  un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.06.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Kalna Žagari", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 002 0039 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam "Kalna Žagari" Vaives pagastā, Cēsu novadā ,kadastra apzīmējums 4290 002 0039 saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J.Rozenbergs).
 
Pielikums
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 371
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,42.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 13.06.2011. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam no 04.07.2011. līdz 15.07.2011. (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 372
Par Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu
Ziņo: A.Vanadziņš, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, atbilstoši Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 373
Grozījumi Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr. 209 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs  
Ievērojot 31.03.2011. Telpu nomas līgumu Nr. 180/2011-2-7, ar kuru nekustamā īpašuma, administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201 005 1413, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, daļa – nedzīvojamas telpas ēkas 1. stāvā ar kopējo platību  74,7 m2, turpmāk – Telpas - , nodotas lietošanā par maksu (nomā) Rīgas Tehniskajai univesitātei ar mērķi – nodrošināt Cēsu filiāles darbību, un apstiprināta nomas maksa par Telpām, ieskaitot to uzkopšanu: Ls 2,19 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), Rīgas Tehniskās universitātes  mutiski izteiktu iesniegumu ar vēlmi turpmākā nomas procesā neizmantot Iznomātāja nodrošinātos telpu uzkopšanas pakalpojumus, pamatojoties uz  Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. nodaļu un Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), ”,  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr. 209 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4,Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei” (prot. Nr.6, 46.p.) šādus grozījumus:
1.1  izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: „3. Noteikt nomas maksu par Telpām: 1,55 Ls/m2 mēnesī (bez PVN), neskaitot Telpu uzkopšanu, kas kopā sastāda 115,79 (viens simts piecpadsmit lati 79 santīmi) mēnesī (bez PVN)”;
1.2  izteikt  lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: „5. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo uzkopšanu, un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus”.
2.      Grozījumi stājas spēkā ar 01.07.2011.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 31.03.2011. Telpu nomas līgumā Nr. 180/2011-2-7.
4.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 16.jūnija protokols Nr. 12       Lēmuma nr.  374
Par G.Šķendera komandējumu uz Ahimu  
Pamatojoties uz Ahimas pilsētas domes priekšsēdētāja  ielūgumu  piedalīties Ahimas pilsētas svētkos, iepazīties ar Ahimas pilsētas izglītības iestādēm un piedalīties Ahimas pilsētas ģimnāzijas GAMMA organizētajā pasākumā ,ievērojot Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, A.Raubiško, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Norīkot komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu, no 30.06.2011. līdz 03.07.2011.uz Cēsu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Ahimu (Vācija).
2.       Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 35.1. punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv