Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 375Par balkonu sakārtošanu ēkai Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
2 376Grozījumi  Cēsu novada domes 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.771 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā”
3 377Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
4378Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
5379Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu „Rāmuļu skola” dzīvoklim Nr. 2 un telpu  statusa maiņu
6380Par Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas reglamenta apstiprināšanu
7 381Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
8 382Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes amata vienībām  
9 383Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
10 384Par ziedojuma pieņemšanu dzīvnieku patversmei
11 385Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”   
12386Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
13387Par SIA „ Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
14 388GrozījumiCēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 311 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā”
15 389Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
16 390Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
17 391Par  Cēsu novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu
18392Par Cēsu 2.vidusskolas direktora apstiprināšanu  
19 393Par Cēsu 2.vidusskolas direktores mēnešalgu  
20 394Par ziedojumu mērķa noteikšanu2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 375
Par balkonu sakārtošanu ēkai Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs
 
 
Ņemot vērā situācijas bīstamību attiecībā pret iedzīvotāju drošību, pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, Civillikuma 1068.panta trešo daļu, 1084.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 7. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu un 185.panta ceturtās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas  22.06.2011. atzinumu (prot. Nr.9),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. uzdot nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2105,  ½ domājamās daļas īpašniekam Aivaram Lokmanim  un ½ domājamās daļas īpašniecei  Andai Briedei,  nekavējoši  veikt īpašuma sastāvā esošās ēkas balkonu un 1.stāva logailu aizpildījumu ēkas Rīgas ielas fasādē sakārtošanu, turpmāk – Būvdarbi -, ar mērķi – nodrošināt to mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību un lietošanas drošību;
 2.  atļaut veikt Būvdarbus A.Lokmanim, bez A. Briedes rakstiska saskaņojuma saņemšanas, Cēsu novada pašvaldības būvvaldē iesniedzot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti;
 3. Noteikt 1. punktā minēto Būvdarbu termiņu ne vēlāku kā līdz 31.08.2011;
 4. Gadījumā, ja netiek izpildīts lēmuma 1.punkts noteiktajā  termiņā, par tālāko rīcību pašvaldība pieņems atsevišķu lēmumu;
 5. Noteikt, ka lēmums ir izpildāms nekavējoties un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību;
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības būvinspektoram L.Urbanovičam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 376
Grozījumi  Cēsu novada domes 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.771 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo  daļu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  2011. gada 12. maija lēmumiem Nr. 424 un Nr. 425 par ERAF projekta iesniegumiem „ Cēsu novada  Vaives pagasta Krīvu  ciema ūdenssaimniecības  attīstība”  un „ Cēsu novada  Vaives pagasta Rīdzenes  ciema ūdenssaimniecības  attīstība”, saskaņā ar 2009. gada 26. novembra Cēsu novada domes sēdes protokolu Nr. 14., lēmumu Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata saraksta apstiprināšanu” un 2010.gada 9.decembra Cēsu novada domes sēdes  protokolu Nr.22, lēmumu Nr. 771 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas  22.06.2011. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 Lai nodrošinātu ERAF līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ieviešanu grozīt 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmuma Nr.771 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā” (prot. Nr. 22, 39.p.) 1. punktu šādā redakcijā:
 1. „ Noteikt , ka ūdenssaimniecības pakalpojumus – ūdensapgādi (ūdens ieguve un novadīšana ūdensapgādes tīklā, ūdens padeve no ūdens ieguves vietas līdz pakalpojuma saņēmējam)   un kanalizācijas pakalpojumus (notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu  attīrīšana un attīrīto notekūdeņu novadīšana) Cēsu novada Vaives pagastā nodrošina Cēsu novada pašvaldības struktūrvienība Vaives pagasta pārvalde;
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei ( vad. V.Zaļaiskalna).
 3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 377
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”  (prot. Nr.17, 7.p.), ar kura 2.punktu ir apstiprināts Cēsu novada Būvvaldes nolikums, pamatojoties uz Ministru kabineta 24.05.2011. noteikumu Nr. 410 „Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”” 21.punktu: „Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā” „52.1 Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 25.punktu Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.06.2011. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada būvvaldes nolikumā  (apstiprināts ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”  (prot. Nr.17, 7.p.)) šādus grozījumus:
1.1  papildināt nolikuma  7.1. punktu ar 7.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā: „7.1.9.  pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā”;
1.2  papildināt nolikuma 17. punktu  ar 17.12. apakšpunktu šādā redakcijā: „17.12. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā”.
2.      Uzdot Cēsu novada būvvaldei (vadītājs V. Krastiņš) organizēt paziņošanu par veiktajiem grozījumiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 378
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Zanes Ozoliņas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.06.2011. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zani Ozoliņu, par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., (kad.Nr.4201 003 0312), 564/4451 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 07.07.2011.
 2. Visa zemes gabala kopplatība 1525 m2 (plāns pielikumā).
 3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).
 4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
 5. Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 13.12.2010. līdz 06.07.2011. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
 6. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 7. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 379
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu „Rāmuļu skola” dzīvoklim Nr. 2 un telpu  statusa maiņu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantu un Cēsu novada būvvaldes 16.06.2011. lēmumu Nr. 150, kā arī saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas komisijas 28.06.2011. (prot. Nr.21) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests””,(prot Nr. 14,33.p.) šādu grozījumu: izslēgt 3. pielikuma 11. punktu „Rāmuļu skola”, dzīvoklis Nr. 2, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136 (kadastra numurs 4290 009 0090 0002)” pēc stāvokļa uz 07.07.2011.
2.      Nodot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” valdījumā esošo „Rāmuļu skola” dzīvokli Nr. 2 Cēsu novada pašvaldībai.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone)  un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) izdarīt grozījumus 04.01.2010. Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā Nr. 7-10/1.
4.      Mainīt „Rāmuļu skola” dzīvokļa Nr. 2 statusu no dzīvojamās telpas un nedzīvojamo telpu.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai ( vadītājs V. Krastiņš) nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Rāmuļu pamatskolai Rāmuļu pamatskolas ēkas (kad.Nr.4290 009 0090 0002)  nedzīvojamo telpu grupu 003.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 380
Par Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas reglamenta apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Lai īstenotu Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts programmu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4., 6, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.06.2011. (prot. Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
2. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) izstrādāt un līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt Cēsu novada domei apstiprināšanai Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam. Pielikums
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 381
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 382
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes amata vienībām  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Lai nodrošinātu peldbaseina pastāvīgu darbību Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.06.2011.atzinumu (protokols Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē ar 05.09.2011. izveidot šādas saimniecisko darbinieku amata vienības:
 1.1.  1 amata vienība – administrators;
 1.2.  0,5 amata vienības -   tehniskais strādnieks.
      2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai L.Kazakai.
       3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 383
Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4. punktu un izglītības iestādes nolikumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.06.2011. (prot.Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011.atzinumam(prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību – sporta treneris izglītības iestādē 2,43 likmes, kas tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
 2. Lēmums ir spēkā ar 2011.gada 1.septembri.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora p.i. R.Vanadziņai :
3.1. informēt Cēsu novada domes Finanšu komiteju par jauno grupu komplektāciju 2011.gada 22.septembrī;
3.2. nodrošināt lēmuma izpildi.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 384
Par ziedojuma pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
                Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  
       Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no Baibas Iršas Ls 10.00 (desmit lati) dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 385
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”   
          Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, ievērojot Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmuma Nr. 208 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un 27.06.2011. starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Cēsu novada pašvaldības noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.122, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (vienotais reģ.Nr.40008020804) kā sabiedriskā labuma organizācijas dāvinājumu – 96 ziedojumu – dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 37,15, kopējā dāvinājuma vērtība – Ls 3566,40) ar mērķi celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu 2009.- 201.gada, 2010. – 2011. gada un 2011. -2012. gada apkures sezonas laikā, nododot dāvanu kartes trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1) garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām; 2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām un ievērojot, ka gadījumos, kad ziedojuma ietvaros saņemto dāvanu karšu skaits pārsniedz trūcīgo mājsaimniecību – GMI pabalstu saņēmēju un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecību skaitu, atlikušās dāvanu kartes nododamas pārējām trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. 2.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim īstenot sociālā atbalsta kampaņu un izdalīt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām. 3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.  
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 386
Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
          Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „ Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
            Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt pansionāta klientu dzīves apstākļu uzlabošanai ziedojumu natūrā – inventāru par kopējo summu Ls 4500,- (četri tūkstoši pieci simti lati) no nodibinājuma „ Paaudžu Solidaritātes fonds”, reģ.Nr.50008096261 saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 387
Par SIA „ Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
 
          Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz 15.01.2009. noslēgtā nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” 3.1. punktu un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „Par 2001. gada 27. februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu 4.4 punktu”, saskaņā ar likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Civillikuma 1846.-1856.pantu noteikumiem, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Apstiprināt SIA „Cēsu siltumtīkli” ieguldījumus Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļos:
Nr. Inventāra nr. Pamatlīdzekļa nosaukums Ieguldījumu vērtība ar PVN 22%, LVL
1 0083/40 Leona Paegles iela 4b – katlu māja 13742,36
    Kopā: 13742,36
 
 1. Piekrist ieskaitam, dzēšot Cēsu novada pašvaldības prasījumu par pamatlīdzekļu nomu LVL 13742.36 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati 36 santīmi), t.sk.PVN 22% ar  SIA „ Cēsu siltumtīkli” pretprasījumu par ieguldījumu siltumtīklu modernizācijā.
 2. SIA „ Cēsu siltumtīkli” 2011.gadā veiktajām investīcijām (pielikumā) LVL 13742,36 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit  divi lati un 36 santīmi) vērtībā, piemērot nomas maksas ieskaitu LVL 13742.36 vērtībā par pamatlīdzekļu nomu.
 3. Lēmuma 2. un 3.punkta izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai ( vadītāja A.Zerne).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 388
GrozījumiCēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 311 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā”
           Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
      Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 14. punkta „g” apakšpunktu un 30.05.2011. aktu „Par saņemto pakalpojumu norakstīšanu Bērnu un jauniešu Basketbola skolai „Rīga”” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. (prot. Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmuma Nr. 311 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:  „ 1. Apstiprināt nometnes organizēšanas pakalpojumus: 1.1.maksa par ēdināšanu (brokastis, pusdienas, vakariņas) 28 personām 3 dienās LVL 541.02 (pieci simti četrdesmit viens lats,02 santīmi), t.sk. PVN; 1.2. maksa par telpu nomu 28 personām LVL 466.98 (četri simti sešdesmit seši lati, 98 santīmi) t.sk. PVN. „ 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolai (direktore A. Sīmane). 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.  
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 389
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
           Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu  pieejamību visiem Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem, pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.39 „ Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam” apstiprināšanu”” (prot. Nr.2, 1. punkts)  SIA „Cēsu olimpiskais centrs” ir piešķirti finanšu līdzekļi LVL 7200 apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45., 46. Pantu, kā arī ņemot vērā augstākminēto, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. (prot. Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                   Slēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu saskaņā ar pielikumu.
2.                   Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam parakstīt Cēsu novada pašvaldības vārdā šī lēmuma 1. punktā minēto Deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 390
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Izskatot Akciju sabiedrības „Cēsu alus” iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.06.2011. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”, grozījumus, aizstājot 5.punktā skaitļus un vārdus „2010.gada 1.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2011.gada 31.oktobrim”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus nomas priekšlīgumā.  
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 391
Par  Cēsu novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz A.Brokas iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2011. Nr. 1 -25/2400),  Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Atbrīvot no Cēsu novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa amata Annu BROKU  ar 2011.gada 20.jūliju.
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 392
Par Cēsu 2.vidusskolas direktora apstiprināšanu  
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2 punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Niklass, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), nolemj:
 
 
1. Apstiprināt Aiju Sīmani  par Cēsu 2.vidusskolas direktori ar 2011.gada 2.augustu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam organizēt lēmuma izpildi.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 

2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 393
Par Cēsu 2.vidusskolas direktores mēnešalgu  
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
 


2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13       Lēmuma nr. 394
Par ziedojumu mērķa noteikšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktora p.i.G.Kalvīša 05.07.2011.iesniegumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centram ziedojumus, kas saņemti laika posmā no 2004. līdz 2008.gadam bez konkrēta mērķa, par kopējo summu Ls 2824.58 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri lati 58 santīmi) izlietot skolas sporta zāles grīdas remontam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv