Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 14.jūlija protokols Nr. 14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 395Par būvniecības ieceres par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
2 396Par konkursa„Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu2011.gada 14.jūlija protokols Nr. 14       Lēmuma nr. 395
Par būvniecības ieceres par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
Ziņo: J.Zlaugotnis, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
 
Cēsu novada dome 24.03.2011. pieņēma lēmumu Nr. 206 „Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā rezultātu apstiprināšana tika plānota Cēsu novada domes 14.07.2011. ārkārtas sēdē.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta otro daļu, Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005- 2017 un tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 20. nodaļas 20.1 punktu un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, Cēsu novada pašvaldības Arhitekta Jāņa Zlaugotņa ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm- par (I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.            Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.
3.            Apstiprināt „BEĀTUS’’ SIA (reģ. Nr. 49502002230, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu novads) būvniecības ieceri par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
4.            Uzdot Cēsu novada Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs V. Krastiņš) izsniegt SIA „BEĀTUS’’ SIA plānošanas un arhitektūras uzdevumu tirdzniecības kompleksa „SOLO” jaunbūvei Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā projektēšanas darbu uzsākšanai.
 
Pamatojums:
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 14.jūlija protokols Nr. 14       Lēmuma nr. 396
Par konkursa„Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47., 48. punktiem,  Cēsu novada domes 16.06.2011. lēmuma Nr. 344 (prot. Nr.12) „Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā ”  apstiprināto nomas tiesību izsoles noteikumu 8.3.punktu, Izsoles komisijas 08.07.2011. lēmumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm- par (I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Malcenieks, Ē.Rass, M.Cīrulis, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apz. 4201-006-04040-002, palīgceltnes- šķūņa ar kopējo platību 105,1 m2,  08.07.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības mutiskā izsolē ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Carina foto” , reģ. Nr. 44103056920, juridiskā adrese Festivāla iela 18, Cēsis, Cēsu nov., nomas maksu nosolot Ls 0,30 (trīsdesmit santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot Nomas līgumu ar  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Carina foto” , reģ. Nr. 44103056920, juridiskā adrese Festivāla iela 18, Cēsis, Cēsu nov. par nedzīvojamās ēkas – palīgceltnes, Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201-006-04040-002, ar kopējo platību 105,1 m2 nodošanu nomā ar tiesībām veikt ēkas rekonstrukciju un zemes gabala nomu saskaņā ar Izsoles noteikumu 9.3.punktu.
 
  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv