Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 399Par Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Birzītes 6’’  27.06.2011. iesniegumu ‘’Par   lēmuma apstrīdēšanu’’
2 400Par patvaļīgu būvniecību Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
3 401Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
4 402Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Lapsu ielā 38, Cēsīs, Cēsu nov.
5 403Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov.
6 404Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.
7 405Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
8  406Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr.451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu  
9 407Par nekustamā īpašuma Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
10 408Par Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmuma Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu
11 409Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
12 410Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
13 411Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju  
14 412Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora iecelšanu amatā  
15 413Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
16 414Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads,  kadastra Nr.  4201 007 0207, daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu pilsētas pansionātam
17 415Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
18 416Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas reglamenta apstiprināšanu  
19 417Par saistošo noteikumu  Nr.14 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” aptiprināšanu
20 418Par Saistošie noteikumi Nr. 15 „ Par Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 29 „ Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu
21 419Par Saistošo noteikumu  Nr. 16 „ Grozījumi Cēsu  novada domes 26.08.2010.Saistošajos noteikumos  Nr. 30 „ Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu
22 420Par līdzdalību projektā „INNOCARE”  
23 421Par nekustamā īpašuma Cēsu novada Vaives pagasta „Meža Klētnieki” sadalīšanu
24 422Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
25 423Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu
26 424Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
27 425Grozījumi  Cēsu novada domes  28.08.2009. lēmumā Nr.169 „ Par  Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”
28 426Par patapinājuma līguma noslēgšanu2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 399
Par Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Birzītes 6’’  27.06.2011. iesniegumu ‘’Par   lēmuma apstrīdēšanu’’
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 74.pantu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 129.-131.punktu un Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 13.07.2011.atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīmpar, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Atteikt izskatīt Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Birzītes 6’’, vienotais reģ. Nr. 44103024111, 2011.gada 27.jūnija iesniegumu ‘’Par lēmuma apstrīdēšanu’’ pēc būtības, jo konstatēts, ka Cēsu novada būvvaldes 2011.gada 9.jūnija lēmuma Nr. 143 2.punkta 2.2.apakšpunkts nav spēkā, līdz ar to nav piemērojams.
2.      Ieteikt Cēsu novada būvvaldei novērst trūkumus attiecībā uz  2011.gada 9.jūnija lēmuma Nr. 143 2.punkta 2.2. un 2.1.apakšpunktā Iesniedzējam uzdotajiem pienākumiem.
3.      Ieteikt Cēsu novada būvvaldei, turpmāk, izskatot līdzīga rakstura lietas un  pieņemot lēmumus, ņemt vērā šajā lēmumā konstatētos trūkumus attiecībā uz administratīvā akta spēkā esamību, kā arī Cēsu novada domes 2011.gada 16.jūnija lēmumā Nr. 322 (prot. Nr. 12, 1.punkts) konstatēto.
 
Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vien mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 400
Par patvaļīgu būvniecību Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: L.Urbanovičs, Cēsu novada pašvaldības būvinspektors
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma  65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 13.panta pirmo daļu un  30.panta piektā daļas 1.apakšpunktu,  Vispārīgo būvnoteikumu 112.punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Atļaut nekustamā īpašuma Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekam Raivim Zvaigznem  turpināt būvniecību būvē Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. ar sekojošiem nosacījumiem:
1.1.Raivim Zvaigznem iesniegt Cēsu novada būvvaldē akceptēšanai būvprojektu „Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve  Pūpolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā” līdz 01.10.2011.;
1.2. pēc būvprojekta akcepta saņemšanas Raivim Zvaigznem izņemt Cēsu novada pašvaldībās būvvaldē būvatļauju, kā to nosaka būvniecības tiesību normas;
 
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 401
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 402
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Lapsu ielā 38, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka divu dzīvokļu dzīvojamā mājā Lapsu ielā 38, Cēsīs, Cēsu nov., abi dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi,pamatojoties uz  Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” par to, ka nostiprinājuma lūgumam par īpašuma dzēšanu ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums un Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu Lapsu ielā 38 Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 004 0816, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.289.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V. Krastiņam.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 403
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka divpadsmit dzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., visi dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi, 05.08.2006. nekustamais īpašums ir nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un ir izslēgts no Cēsu novada pašvaldības bilances, pamatojoties uz  Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” par to, ka nostiprinājuma lūgumam par īpašuma dzēšanu ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums un Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.2), ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 506 1710, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.437.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V. Krastiņam.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 404
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka piecu dzīvokļu dzīvojamā mājā Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., visi dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi, pamatojoties uz  Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” par to, ka nostiprinājuma lūgumam par īpašuma dzēšanu ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums un Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 006 2004, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1797.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V. Krastiņam.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 405
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka 44 dzīvokļu dzīvojamā mājā Viestura ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., visi dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi, nekustamais īpašums 05.08.2006. ir nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un ir izslēgts no pašvaldības bilances, pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” par to, ka nostiprinājuma lūgumam ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums un Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 006 0845, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1089.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V. Krastiņam.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr.  406
Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr.451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu  
 
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
            Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmums Nr.451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem,” ar kuru bija uzdots dzīvojamo māju nodošanas komisijai (likvidēta ar 14.04.2011. Cēsu novada domes lēmumu Nr.238) ar 01.08.2006. nodot īpašnieku apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nekustamo īpašumu Loka ielā 1, Cēsīs, nav izpildīts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.daļu un 14.07.2011. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols Nr.3, p.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.451 (prot. Nr.13, p.8) „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.”
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 407
Par nekustamā īpašuma Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
Ziņo: A. Mihaļovs,  Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 3.punktu par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja 18.07.2011. izdoto rīkojumu Nr.1-19/85 par  komisijas izveidošanu nekustamā īpašuma Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanai īpašniekiem, ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.13, p.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Ar 01.08.2011. nekustamo īpašumu Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 002 0410-001) ar 60 dzīvokļu īpašumiem un 6891.0 m2 liela zemes gabala, kas 18.08.1998. reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.631 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, izslēgt no Cēsu novada pašvaldības bilances un īpašuma nodošanas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Mārim MENNIKAM, saskaņā ar nodošanas – pārņemšanas aktu lēmuma pielikumā.
 
2. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu Loka ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 002 0410, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.631.
 
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 408
Par Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmuma Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: A. Mihaļovs, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
            Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmums Nr.624 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem,” ar kuru bija uzdots dzīvojamo māju nodošanas komisijai (likvidēta ar 14.04.2011. Cēsu novada domes lēmumu Nr.238) ar 01.11.2007. nodot īpašnieku apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nekustamo īpašumu Viestura ielā 10a, Cēsīs, nav izpildīts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.daļu un 14.07.2011. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols Nr.3, p.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.624 (prot. Nr.13, p.8) „Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem.”
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 409
Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
Ziņo: A. Mihaļovs,  Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 3.punktu par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja 20.07.2011. izdoto rīkojumu Nr.1-19/86 par  komisijas izveidošanu nekustamā īpašuma Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanai īpašniekiem, ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.3, p.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Ar 01.08.2011. nekustamo īpašumu Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 0841-001)ar33 dzīvokļu īpašumiemun 4339.0 m2 liela zemes gabala,kas 23.08.1999. reģistrētsCēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1142 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, izslēgt no Cēsu novada pašvaldības bilances un īpašuma nodošanas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ILZEI SIRMAJAI, saskaņā ar nodošanas – pārņemšanas aktu lēmuma pielikumā.
 
2. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 006 0841, kas reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1142.
 
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 410
Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmumu „Par nolikumu„ Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” (prot. Nr.27;8.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas 21.06.2011. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu , Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces I. Škesteres 21.06.2011. iesniegumu,Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 27.05.2011. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot Nr.2), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D. Eglītes 08.06.2011. iesniegumu Nr.1-14/67,Cēsu 1.pamatskolas pedagoģiskās padomes 26.05.2011. sēdes lēmumu (prot.Nr.4), Cēsu 1.pamatskolas direktora vietnieces I.Kalniņas 17.06.2011.iesniegumu,Cēsu 2.pamatskolas pedagoģiskās padomes 15.06.2011. sēdes lēmumu (prot.Nr.4), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna 17.06.2011. iesniegumu , Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 23.05.2011. skolēnu pašpārvaldes sanāksmes lēmumu (prot. Nr.21), Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora vietnieces V. Bērziņas 27.06.2011. pieteikumu,izvērtējot iesniegtos dokumentus,atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.07. 2011. atzinumam (prot. Nr. 10),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, ) balsīm par, pret - nav, atturas - nav, balsojumā nepiedalās O.Bicāns,  nolemj:
 
  1. Piešķirt naudas balvu Ls 50,00 apmērā:
1.1.  Adelei Gruntei – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.2.  Lainei Lupkinai – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.3.  Laurai Zālītei – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.4.  Lienai Alkai - Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.5.  Ilvai Grantai - Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;
1.6.  Diānai Stafeckai - Cēsu 1.pamatskolas skolniecei.
 
2.      Piešķir naudas balvu Ls 75,00 apmērā:
2.1.  Ilzei Bužai - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
2.2.  Mārtiņam Karlsonam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
2.3.  Kristai Luīzai Bicānei - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
2.4.  Katrīnai Sirmajai - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu ģimnāzijas skolniecei;
2.5.  Kristapam Folkmanim – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
2.6.  Laurim Avotiņam - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam.
3.        Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) līdz 01.09.2011.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 411
Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju  
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28. augusta Noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.07. 2011. atzinumam (prot. Nr. 10), ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 
1. Izveidot komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Māris Niklass – Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi :
Ēro Rass - Cēsu novada domes deputāts;
Lolita Kokina – Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
Anda Kamzole – komisijas sekretāre,  Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos.
 
2. Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
 
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.augustu.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 412
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora iecelšanu amatā  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz „Publisko aģentūru likuma” III nodaļas 19.pantu, 21.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas 14.07.2011. (protokols Nr. 10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „ par” (J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Malcenieks, D.Vasmanis, J.Žagars,O.Bicāns, Ē.Rass), 2 „ pret” (G.Šķenders, M.Niklass) , balsošanā nepiedalās I.Suija – Markova, nolemj:
 
 
1.      Iecelt Juri MARKOVUpar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru.
2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 413
Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu siltumtīkli” 06.07.2011. būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte (reģistrēts ar Nr. 1-36/2638), ar lūgumu izsniegt  uzdevumu sekojošu ēku un inženierbūvju demontāžai Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā:  nedzīvojama ēka – noliktava, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004,  nedzīvojama ēka – mazuta sūkņu stacija, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009, inženierbūve – cisterna 100 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 056, inženierbūve – cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058  un  inženierbūve – dzelzceļa pievads, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, lai varētu realizēt būvprojekta izstrādi Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW jaunbūvei Rūpniecības ielā 13A, Cēsīs, Cēsu novadā.
Nedzīvojama ēka – noliktava, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā,  uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 (lēmuma datums 01.10.2001.) un uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar invent. Nr. 0001/1, atlikusī vērtība uz 01.08.2011. LVL 735,76.
Nedzīvojama ēka – mazuta sūkņu stacija, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā,  uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 (lēmuma datums 01.10.2001.) un uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar invent. Nr. 0007/4, atlikusī vērtība uz 01.08.2011. LVL 0,00.
Inženierbūve – cisterna 100 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 056, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 (lēmuma datums 01.10.2001.), tā nav uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē. 
Inženierbūve – cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 (lēmuma datums 01.10.2001.), uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar invent. Nr. 0036/115, ar 28.03.2006. inventarizācijas aktu (Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmums Nr. 346 (prot.Nr.10, 41.p.)) norakstīta un  izslēgta no Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites, nosakot tās demontāžu. Demontāža nav veikta.
Inženierbūve – dzelzceļa pievads, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 (lēmuma datums 01.10.2001.), uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar invent. Nr. 0023/32, atlikusī vērtība uz 01.08.2011. LVL 1864,13.
Ar 27.02.2001. Līgumu „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, nedzīvojama ēka – noliktava, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004, nedzīvojama ēka – mazuta sūkņu stacija, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009, inženierbūve – cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058 un inženierbūve – dzelzceļa pievads, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, nodotas nomā SIA „Cēsu Būvnieks” (vēlāk – SIA „CB”), 19.01.2009. starp Cēsu novada domi, SIA „CB”, (iepriekš SIA „Cēsu būvnieks”), un SIA „Cēsu siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru SIA „Cēsu siltumtīkli” ir pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā „Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu. 19.01.2009. Pārjaunojuma līgumā nav iekļauta ar 2006. gada aktu izslēgtā inženierbūve– cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058.
Nedzīvojama ēka – noliktava, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004, iekļauta ķīlas priekšmeta sastāvā saskaņā ar 26.02.2010. Vienošanās protokolu Nr. V/F10/184 pie 2001. gada 10.oktobra hipotēkas līguma starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu novada pašvaldību (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 02.02. 2010. ar Nr. 2-18-01/2010).
05.05.2011. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 278 „Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta” (prot. Nr. 9, 16.p.), ar kuru nolemts izslēgt no nomā nodoto, bet siltumapgādes funkcijas nodrošināšanai nevajadzīgo, pamatlīdzekļu saraksta, cita starpā, nedzīvojamu ēku – mazuta sūkņu staciju, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009 un inženierbūvi – dzelzceļa pievadu, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.  
Ar 06.05.2011. Aktu par pamatlīdzekļu nodošanu un pieņemšanu minētā ēka un inženierbūve nodotas no Nomnieka, SIA „ Cēsu siltumtīkli”,  Cēsu novada pašvaldībai.
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības  komitejas 14.07.2011. atzinumu (prot. Nr. 10),  lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt nedzīvojamu ēku – mazuta sūkņu staciju, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009; inženierbūvi – cisternu 100 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 056; inženierbūvi – cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058 un inženierbūvi – dzelzceļa pievadu, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
  1. Neatļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt nedzīvojamu ēku – noliktavu, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
      3.   Pilnvarot SIA „ Cēsu Siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā veikt 1. punktā uzskaitīto ēkas un inženierbūvju demontāžu, izstrādājot atbilstošu būvprojektu saskaņā ar Cēsu novada būvvaldes izsniegtu Nojaukšanas uzdevumu.
      4.   Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
4.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)
            organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra numurs 4201 503 0035, sastāvā, no tā dzēšot nojauktās ēku un inženierbūves;
            4.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt
pamatlīdzekļu ar inventāra Nr. 0007/4 un  Nr. 0023/32  izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
       5.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 414
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads,  kadastra Nr.  4201 007 0207, daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 0207, sastāvošs no zeme gabala un trijām ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0009 8855 (lēmuma datums 08.12.2009.), lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, 14. punktu, kurš nosaka: „Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras: 14.5 iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts”,  Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.07.2011. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.Nodot valdījumāCēsu novada pašvaldības iestādei „Cēsu pilsētas pansionāts”,  reģistrācijas Nr. 90000030574, juridiskā adrese : Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – Iestāde, ar 01.08.2011.:
1.1 nekustamā īpašuma Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 0207, daļu:
1.1.1. ēku (pansionāts),                                   kadastra apz. 4201 007 0207 001;
1.1.2. ēku (pagrabs),                            kadastra apz. 4201 007 0207 002;
1.1.3. ēku (garāža),                              kadastra apz. 4201 007 0207 003,
turpmāk – Īpašums,  Iestādes funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Iestādei.
3.Valdījumā tiek nodots Īpašums, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Iestāde) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4. Valdījumā nododamo Īpašumu savu funkciju nodrošināšanai lieto Cēsu novada pašvaldības iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts” un tas ir uzskaitīts Iestādes pamatlīdzekļu uzskaitē.
5. Nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanāIestādei ar 01.08.2011. nekustamā īpašuma Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 0207, daļu – apbūvētu zemes vienību 10696 m2 kopplatībā, turpmāk – Zemes gabals - , Iestādes funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai, valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
6. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Iestāde uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabala īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
7. Iestāde nodrošina un apmaksāattiecīgā gada Iestādes budžetā apstiprinātās summas ietvaros komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās   (apkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu un teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope), nepieciešamības gadījumā slēdzot līgumus par attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanu.
8. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Iestāde, bet organizē Iestāde kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Iestādes budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
9. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un zemes gabala nodošanu lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojotsaistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
10. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 415
Par nedzīvojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada domes 16.06.2011. lēmumu Nr.371 „Par nedzīvojamo telpu Saules ielas 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (prot. Nr.12.,30.p.) ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Apstiprināt dzīvojamā mājā, kadastra numurs 4201-004-0715, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, esošā nomas objekta – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 20,5m², 06.07.2011. (prot. Nr.2) rīkotās izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ieguva Ineta Jurģēna, nosolot nomas maksu Ls 2,10 (divi lati un 10 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa  (PVN), par vienu m² mēnesī.
2.      Pilnvarot SIA „CDzP”, kā dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā  apsaimniekotāju, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vārdā slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Inetu Jurģēnu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt un veikt Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” direktorei I. Sietiņsonei.
4.  Lēmuma  izpildes kontroli uzdot  Cēsu novada  domes  priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 416
Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas reglamenta apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 20. un 132.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 
1.                  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanaskomisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
2.                  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. lēmumu „Par administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību” (prot. Nr. 9, p.Nr.22).
 
Pielikums
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 417
Par saistošo noteikumu  Nr.14 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” aptiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumu Nr.416 „ Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas reglamenta apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot.Nr.10),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 418
Par Saistošie noteikumi Nr. 15 „ Par Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 29 „ Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 „ Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus  Nr. 15 „Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošie noteikumu Nr. 29 „ Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu”  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 419
Par Saistošo noteikumu  Nr. 16 „ Grozījumi Cēsu  novada domes 26.08.2010.Saistošajos noteikumos  Nr. 30 „ Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 „ Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot.Nr.10),Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus  Nr. 16 „ Grozījumi Cēsu  novada domes 26.08.2010.Saistošajos noteikumos  Nr. 30 „ Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 420
Par līdzdalību projektā „INNOCARE”  
 
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Interreg IVA programmas ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss Baltijas Jūras reģiona starpvalstu sadarbībai. Sadarbojoties ar Rakveres un Apes pašvaldībām ir sagatavots projekta pieteikums „INNOCARE” iesniegšanai programmas trešajā prioritātē „Aktīva un dinamiska sabiedrība”. Projekta plānotais īstenošanas termiņš – 24 mēneši. Projekta vadošais partneris ir Rakveres pašvaldība. Projekta mērķi ir:
  1. Uzlabot vietējo pašvaldību sociālā pakalpojuma – mājas aprūpe – kvalitāti, izmantojot inovatīvu tehniskos risinājumus;
  2. Uzlabot sociālo darbinieku – aprūpētāju un aprūpējamā ģimenes locekļu zināšanas par aprūpi mājās;
  3. Izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu sociālajiem darbiniekiem – aprūpētājiem un aprūpējamā ģimenes locekļiem.
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. (prot.Nr.10) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību projektā „INNOCARE”.
2.      Deleģēt pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” projekta dokumentācijas sagatavošanā un ieviešanā.
3.      Paredzēt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā kopējo projekta līdzfinansējumu ne lielāku par 7000 Ls (nepārsniedzot kopējo projekta summu 35 000 Ls), nodrošinot projekta priekšfinansējumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 421
Par nekustamā īpašuma Cēsu novada Vaives pagasta „Meža Klētnieki” sadalīšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu,  „Nekustamā īpašuma kadastra likuma” 1.panta pirmās daļas 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,  M.Niklass, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma „Meža Klētnieki” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sastāvoša no diviem atsevišķiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0074 un 4290 009 0075, sadalīšanai, atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0075 un pievienojot to nekustamajam īpašumam „Puriņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 
2.      Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0074 saglabāt nosaukumu „Meža Klētnieki” un adresi „Meža Klētnieki”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 
3.   Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Meža Klētnieki” zemes vienību plāniem, nekustamajam īpašumam „Meža Klētnieki” saglabājas apgrūtinājums „ceļa servitūts” – 0,2 ha, bet uz nekustamo īpašumu „Puriņi” pāriet apgrūtinājums „ZET 0,4 kV EPL josla” – 0,2 ha.
 
4.      Pieņemt zināšanai, ka zemes lietošanas mērķis zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0075 (iekļaujama nekustamā īpašuma „Puriņi” sastāvā) un 4290 009 0074 (paliek nekustamā īpašuma „Meža Klētnieki” sastāvā) tiek saglabāts līdzšinējais - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 422
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.07.2011. (prot.Nr.10) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Niklass, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no Baibas Iršas ziedojumu Ls 10.00 (desmit lati).
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 423
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.5 „Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam”), ņemot vērā 2008.gada 21.janvāra Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (turpmāk - pašvaldība) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija), mērķi – nodrošināt sadarbību reģionālā darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanā Cēsu 4.arodvidusskolā (šobrīd – Skola) un ministrijas 01.07.2011. vēstuli Nr.1-14/3692 „Par Cēsu profesionālās vidusskolas pārņemšanu, atbilstoši pašvaldības Izglītības darba grupas 21.07.2011. atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm - par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas - nav,  nolemj:
 
 
1.                      Pārņemt Cēsu Profesionālo vidusskolu (turpmāk - izglītības iestāde) Cēsu novada pašvaldības padotībā ar 2012.gada 1.janvāri pie nosacījuma, ja ministrija nodrošina valsts budžeta finansējumu pilnā apmērā izglītības iestādes uzturēšanai un pedagogu atlīdzībai, kas būtu ne mazāks kā Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” noteiktais apjoms, līdz vienota normatīvā akta pieņemšanai par profesionālo izglītības iestāžu finansēšanas kārtību.
2.                      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes ārkārtas sēdes 31.03.2011.lēmumu Nr.215 „Par Nodomu protokola apstiprināšanu”(protokols nr.7, 5.punkts).
3.                      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 424
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
Ziņo : J.Markovs, p/a Cēsu Kultūras un Tūrisma ventrs direktora p.i.
 
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā nodotās telpas Cēsu pils kompleksā apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī pamatojoties uz SIA „Pils suvenīri” 18.07.2011. iesniegumu (reģistrēts 21.07.2011. ar Nr. 2-28/282), kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju iznomāt telpas daļu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā ar platību 40 m2 un mērķi – suvenīru tirdzniecība un kultūras pasākumu biļešu tirdzniecība, pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret – nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.       Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,sekojošu nomas objektu nekustamajā īpašumā –kadastra numurs 42010051604003, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) telpas daļu ar platību 40 m2 (skat. 1. pielikumu).
2.       Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektiem (skat. 2. pielikumu).
3.       Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Markovs) organizēt nomas objekta izsoli, saskaņā ar pielikumu Nr. 3 un Nr.4.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 425
Grozījumi  Cēsu novada domes  28.08.2009. lēmumā Nr.169 „ Par  Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”
Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, bāriņtiesas locekles M.Dzalbes iesniegumu, ievērojot Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm - par (G.Šķenders, M.Niklass, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns) , pret – nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 28.08.2009.lēmumā Nr. 168 „Par  Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”  šādus grozījumus:
 
Aizstāt  vārdu „pieaicinātais” ar  vārdiem „pastāvīgā darbā”.
 
 


2011.gada 28.jūlija protokols Nr. 16       Lēmuma nr. 426
Par patapinājuma līguma noslēgšanu

 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv