Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 11.augusta protokols Nr. 17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1427Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novadā,apstiprināšanu2011.gada 11.augusta protokols Nr. 17       Lēmuma nr. 427
Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novadā,apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome 16.06.2011. pieņēma lēmumu Nr.333 ”Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsunovads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”,uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde mainot zemes gabalu  savstarpējos robežu , bet nemainot zemes gabalu kopplatību.
 Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, komunikāciju turētājiem un 02.08.2011.saņemts atzinums no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs M. K. (sertifikāta Nr.AA000000003) 04.08.2011., reģ. Nr. 1-36/2991 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.08.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.25), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm- par (A.Raubiško, G.Šķenders, G.Bērziņa, D.Vasmanis, O.Bicāns, A.Rasmanis, M.Niklass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:    
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu, novads (pielikums Nr.1).
2.      Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 2) saglabāt adresi Palmu iela 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010030315:
2.1. Zemes gabala platība 5840 kv.m.;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (1001).
2.3.Pieņemt zināšanai, ka būvei(kadastra apzīmējums 42010030315004) saglabāt adresi Palmu iela 1a, Cēsis, Cēsu nov.
3.       Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr.1) saglabāt adresi Jāņa Poruka iela 47, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0314:
3.1. Zemes gabala platība 4448 kv.m.;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme(1001).
  1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv